Ledarskap i virtuella team : ett socialkonstruktionistiskt perspektiv

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701251187
Title: Ledarskap i virtuella team : ett socialkonstruktionistiskt perspektiv
Author: Korhonen, Hanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701251187
http://hdl.handle.net/10138/175786
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaalipsykologia
Social Psychology
Socialpsykologi
Abstract: Virtuella team är arbetsenheter som blir allt vanligare i organisationer. Ledarskap i virtuella team är ett växande intresseområde för forskning och i studier strävar forskare ofta efter att hitta det goda ledarskapet för dessa team. Det finns dock i forskningen delade meningar kring hur ledarskapet bör definieras i dessa team som ofta beskrivs som autonoma team. Den så kallade språkliga revolutionen har bidragit till ökad förståelse för att språket har en betydande roll i att konstruera den sociala verkligheten, och ur detta perspektiv förstås ledarskap som något som skapas i mänsklig interaktion; som sociala konstruktioner. Det finns ändå endast ett fåtal studier som undersökt ledarskap i virtuella team ur ett diskursivt eller socialkonstruktionistiskt perspektiv. För att illustrera hur ledarskapet i virtuella team konstrueras samt hurdana maktrelationer som skapas har jag i denna avhandling valt ett socialkonstruktionistiskt närmandesätt. Syftet med denna pro gradu -avhandling är att analysera hur ledare och teammedlemmar i virtuella team konstruerar ledarskap, hur de förhåller sig till konstruktionerna och hurdana maktrelationer som konstrueras i relationen. Jag intervjuar teammedlemmar och ledare från två virtuella team från ett IKT-serviceföretag i Finland. Med hjälp av diskursanalys analyserar jag hur parterna positionerar sig själva och varandra i förhållande till konstruktionerna. För att illustrera konstruktionerna identifierar jag även så kallade tolkningsrepertoarer i analysen. Två tolkningsrepertoarer som parallellt genomsyrar parternas konstruktioner är ledarskapet på avstånd och det tillgängliga ledarskapet. Ledarna strävar i deras identitetsförhandlingar efter att vara människonära och inspirerande för att styra teamet mot effektivt håll. Teammedlemmarna strävar i deras identitetsförhandlingar efter frihet och autonomi för att arbetet för dem ska upplevas som meningsfullt. Ledare konstruerar mer asymmetriska maktrelationer, men båda parterna konstruerar både symmetriska och asymmetriska maktrelationer i relation till varandra. Avhandlingens relevans diskuteras. Alltfler arbetar i virtualiserade och distribuerade sammanhang, så en ökad förståelse för språkets konstruerande roll och dess konsekvenser i virtuella ledarskapsrelationer är aktuellt för många.
Subject: ledarskap
virtuella team
socialkonstruktionism
subjektposition
tolkningsrepertoar


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record