Sosiaalityö sairaalan yhteistyössä : Monialainen näkemys sosiaalityön asiantuntijuudesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701251192
Title: Sosiaalityö sairaalan yhteistyössä : Monialainen näkemys sosiaalityön asiantuntijuudesta
Author: Toiminen, Tiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201701251192
http://hdl.handle.net/10138/175787
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstract: Tämä tutkimus tuo esiin ajankohtaista tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä sekä antaa sisältöä keskusteluihin terveydenhuollon sosiaalityön paikan muotoutumisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen rakentuessa. Tavoitteena tässä pro gradu -tutkielmassa on määrittää sosiaalityön paikkaa sairaalan somaattisen hoidon alueilla sairaalan eri ammattilaisten kuvaamana. Tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten eri ammattiryhmät määrittävät sosiaalityötä sairaalaorganisaatiossa? 2. Millaisia käytäntömalleja ja toimintarooleja sairaalan sosiaalityössä muodostuu? 3. Miten sosiaalityön asiantuntijuus näyttäytyy eri ammattiryhmien yhteistyösuhteissa? Tutkimus keskittyy tarkastelemaan sosiaalityötä osana erikoissairaanhoidon somaattisia hoitoprosesseja. Tutkimuksen menetelmänä on fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen kuuluva fenomenografia. Tarkastelussa kuvataan monipuolisesti sairaalan eri ammattiryhmien esiin tuomat ajatukset sairaalan sosiaalityöstä. Tutkimusaineistona on kuuden lääkärin, kahden kätilön, kolmen hoitajan sekä kahden sairaalan sosiaalityöntekijän haastattelut. Aineisto kerättiin eteläsuomalaisessa aluesairaalassa. Laadullisesti kerätyn aineiston rinnalle kerättiin sairaalassa työskenteleviltä sosiaalityöntekijöiltä määrällistä seurantatietoa heidän työstään. Analyysi jäsentyy sosiaalityön perustehtävän, sairaalaorganisaation, sairaalan sosiaalityöntekijän tehtävien käytäntömallien ja toimintaroolien sekä yhteistyösuhteiden ympärille. Tutkimuksen tuloksissa hahmottuvat selkeästi sairaalan eri ammattiryhmien käsitykset sosiaalityöstä ja sairaalaorganisaation vaikutuksesta siihen sekä sosiaalityöntekijän tehtävät käytäntömalleina ja toimintaroolit asiakas- sekä kehittämistyössä. Lisäksi esiin nousee sosiaalityön asiantuntijuus moniammatillisissa yhteistyösuhteissa. Tuloksissa keskeisenä näyttäytyy tiedon merkitys; terveydenhuollon edustajilla on oltava tietoa siitä, mitä sosiaalityön sisällöt ovat, jotta he osaavat hyödyntää potilastapauksissa sairaalan sosiaalityön resursseja. Sairaalan sosiaalityöntekijöiden tulee aktiivisesti siirtää tietoa sosiaalityön mahdollisuuksista terveydenhuollon henkilöstölle. Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyön tulisi alkaa jo ammattien perusopinnoissa, jotta siitä muodostuisi luonnollinen osa ammatillista työskentelyä. Sosiaalityöntekijä on sairaalassa asiakkaita varten, mutta tukee myös terveydenhuollon henkilöstön toimintaa sosiaalityön asiantuntijuudellaan. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että sairaalassa sosiaalityöllä on selkeät tehtävät ja sosiaalityöntekijälle tarjotaan usein vahvaa roolia moniammatillisessa yhteistyössä. Sairaalaorganisaatioon kohdistuvien sisäisten ja ulkoisten muutosprosessien myötä sosiaalityön tarve kasvaa ja siihen on osattava vastata moniammatillista yhteistyötä ja sosiaalityön sekä terveydenhuollon yhteistä toimintaa kehittäen.
Subject: terveydenhuollon sosiaalityö
sairaalan sosiaalityö
somatiikka
moniammatillinen yhteistyö
käytäntömalli
toimintarooli
yhteistyösuhteet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Toiminen_sosiaalityö.pdf 1.132Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record