Social interaktion och samspel bland unga i ungdomsverkstad : en fallstudie

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702101305
Title: Social interaktion och samspel bland unga i ungdomsverkstad : en fallstudie
Author: Lindgren, Lina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702101305
http://hdl.handle.net/10138/175795
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sosiaalityö
Social Work
Socialt arbete
Abstract: Den här avhandlingen berör ungdomars sociala interaktion när de är föremål för insatser på en ungdomsverkstad; resurscentret Föregångarna i Vasa. Där kan man få stöd i bland annat arbetsökning, karriärträning och studier såväl som livshantering. Målet med deras verksamhet är att hjälpa deltagare till varaktiga lösningar i form av arbete, studier eller annat som stöder individens välmående och process framåt. Man vill därtill också stöda ungas delaktighet i samhället. Syftet med den här forskningen har utgående från det här varit att studera samspelet mellan unga som deltar i verksamheten. Målsättningen har varit att bland annat förstå de ungas upplevelser av den sociala växelverkan, både i fråga om betydelse generellt och specifikt gällande välmående. Studiens forskningsfrågor är: 1. Hur ter sig den sociala interaktionen på ungdomsverkstaden? Vilket socialt samspel utvecklas på ungdomsverkstaden? 2. Upplever de unga att det sociala samspelet med övriga deltagare på ungdomsverkstaden påverkar deras situation generellt och specifikt vad gäller deras välmående? 3. Hur resonerar personalen kring det sociala samspelet och dess betydelse på ungdomsverkstaden? Studien har en kvalitativ ansats med önskan om att grundligt förstå det studerade fenomenet. Av det följer en triangulering med två datainsamlingsmetoder: deltagande observation och intervjuer. Under en period på fem dagar gjordes sålunda deltagande observationer samt elva intervjuer. Materialet utgörs på så sätt av observationsanteckningar såväl som intervjuer med dels personal, dels deltagare. Detta tillvägagångssätt upplevdes givande och gav möjlighet till delad kunskapsproduktion, det vill säga att flera perspektiv togs med i studien. Materialet har analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys. De teoretiska utgångspunkterna som inverkat på studiens utformning, datainsamling och analys är teorier om individualisering i samhället, människobehandlande organisationer, social interaktion och socialt stöd såväl som referensstöd (kamratstöd). Forskningens resultat anknyter till tidigare forskningsresultat och konstateras kan att den sociala interaktionen på ungdomsverkstaden är, och upplevs som mångtydig. Socialt samspel förekommer både i form av planerade gruppaktiviteter såväl som utvecklas spontant mellan deltagarna. Deltagarna och personalen lyfter fram det sociala som en resurs i form av en främjande inverkan på sociala färdigheter, stärkande av självkänsla, skapande av sociala nätverk och utvecklare av tolerans. I mera ambivalenta uttryck beskrivs den sociala växelverkans betydelse för välmående, som sekundärt inverkat. Den sociala interaktionen i form av formellt såväl som informellt samspel beskrivs i mera negativ bemärkelse vara passiverande för individen.
Subject: social interaktion
social växelverkan
socialt samspel
socialt stöd
referensstöd
ungdomsverkstad
arbetsmarknadsåtgärder
aktiveringsinsatser
individualism


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record