Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English Helsingin yliopisto

Basic Income Grant in Namibia, a Viewpoint on the Proposal and on the Work of the BIG Coalition

Show full item record

Files in this item

Files Description Size Format View/Open
Anu_Palomäki_Masters_Thesis_September_2010.pdf 1.139Mb PDF View/Open
Use this URL to link or cite this item: http://hdl.handle.net/10138/17588
Vie RefWorksiin
Title: Basic Income Grant in Namibia, a Viewpoint on the Proposal and on the Work of the BIG Coalition
Author: Palomäki, Anu Pauliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies
Thesis level: Master's Thesis
Abstract: This thesis studies the basic income grant proposal in Namibia. The proposal suggests a monthly grant of N$100 (approximately 10€) to all those Namibian citizens who do not receive the state pension. This thesis concentrates on the Basic Income Grant (BIG) Coalition and on its work. The formation and transformation of the coalition during the time period between 2003 and 2009 is analyzed with the help of data collected during two field work periods in 2008 and 2009. The data includes interviews,
newspaper articles, observations and other background material. The analysis of this material is mainly conducted from organizational viewpoint. The final part of the thesis applies the results to the theory of Mosse, whose propositions about policy and practice will be discussed in relation to the basic income grant pilot project.

The thesis argues that social legitimacy has been a vital resource for the work of the BIG Coalition and it has sought for it in various ways. The concept of social legitimacy originates from the resource
dependence perspective of Pfeffer and Salancik, who propose that organizations are dependent on their environments, and on the resources provided by the surrounding environment. This thesis studies the
concept of social legitimacy in the context of resource dependence theory. Social legitimacy is analyzed in the relations between the coalition and its environment, in the formation of the coalition, in the responses towards criticism, and finally in relation to the propositions concerning policy and practice. The work of the coalition in the pilot project will be analyzed through the propositions of Mosse concerning policy and practice.

The results will describe and analyze key events in the formation of the BIG Coalition from the South African proposal until the end of the basic income pilot project. This BIG pilot project conducted in 2008-2009 is one of the most well-known activities of the coalition. The clashes between the coalition and its environment will be analyzed through four case studies. It will be shown that the project has been
conducted in order to gain more legitimacy to the basic income grant proposal. The conclusion questions the legitimacy of the BIG Coalition as a research and development organization, and requests for more
transparent research on the basic income proposal in Namibia.Tämä pro gradu -tutkielma keskittyy perustulo-ehdotukseen Namibiassa. Ehdotukseen sisältyy N$100
(n.10€) kuukausittainen tuki kaikille niille namibialaisille, jotka eivät saa valtioneläkettä. Näkökulmana on
namibialainen Perustulokoalitio ja sen työ. Koalition muodostumista ja muutosta vuosien 2003 ja 2009
välisenä aikana analysoidaan kahden vuosina 2008 ja 2009 toteutetun kenttätyön aikana kootun
materiaalin avulla. Tämä aineisto koostuu haastatteluista, sanomalehtiartikkeleista, havainnoista ja
muusta taustamateriaalista. Aineiston analyysi on toteutettu pääosin organisaatioteoreettisesta
näkökulmasta. Tutkielman viimeinen osa soveltaa tuloksia Mossen teoriaan, jonka policy ja käytäntö - ehdotuksista keskustellaan suhteessa perustuloprojektiin.

Tutkielmassa väitetään, että sosiaalinen legitimiteetti on ollut Perustulokoalitiolle elintärkeä resurssi ja se
onkin tavoitellut sitä monin tavoin. Sosiaalisen legitimiteetin käsitteen alkuperä on Pfefferin ja Salancikin
resurssiriippuvuusteoriassa, jossa ehdotetaan, että organisaatiot ovat riippuvaisia ympäristöistään ja
niiden tarjoamista resursseista. Tässä työssä tutkitaan sosiaalisen legitimiteetin käsitettä
resurssiriippuvuusteorian yhteydessä. Sosiaalista legitimiteettiä analysoidaan koalition ja sen ympäristön
välillä, koalition muodostuksessa, sen reaktioissa kritiikkiä kohtaan, ja lopuksi suhteessa ehdotuksiin,
jotka liittyvät politiikkaan ja käytäntöön.

Tulokset kuvailevat ja analysoivat Perustulokoalition muodostumisen tärkeimpiä tapahtumia Etelä- Afrikan ehdotuksesta perustulon pilottiprojektin loppuun saakka. Tämä perustuloprojekti toteutettiin
vuosina 2008 ja 2009 ja se on yksi koalition parhaiten tunnetuista toimista. Koalition ja ympäristön välisiä
yhteentörmäyksiä analysoidaan neljän tapauksen avulla. Esitetään, että projekti on toteutettu, jotta
perustuloehdotus saisi lisää kannatusta. Yhteenvedossa Perustulokoalition legitimiteetti tutkimus- ja
kehitysorganisaationa kyseenalaistetaan, ja peräänkuulutetaan läpinäkyvämpää tutkimusta
perustuloehdotuksesta Namibiassa.
URI: http://hdl.handle.net/10138/17588
Date: 2010-10-05
Copyright information: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Helda


Advanced Search

Browse

My Account