Judeans of Egypt in the Persian period (539-332 BCE) in light of the Aramaic Documents

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3020-4
Julkaisun nimi: Judeans of Egypt in the Persian period (539-332 BCE) in light of the Aramaic Documents
Tekijä: Siljanen, Esko
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
Opinnäytteen taso: Väitöskirja (monografia)
Tiivistelmä: ABSTRACT Siljanen Esko: Judeans of Egypt in the Persian Period (539-332 BCE) in Light of the Aramaic Documents This study aims at finding out what kind of picture the Aramaic documents found from Egypt present about Judeans of Egypt in the Persian period (539-332 BCE). The main research questions are: (1) What picture do the Aramaic documents discovered from Persian-period Egypt provide about the Judean settlement of Egypt during the same period in question? (2) How do these documents present the religion of the Judeans of Egypt? (3) Did the Judeans of Egypt have any knowledge of the texts and traditions included in the Hebrew Bible, especially in the Torah? (4) What kind of picture do these Aramaic documents provide about the administration, military and economic organization of the Persian Empire in Egypt? The data consists of the 1,042 Aramaic documents dating from the Persian period, found from Egypt and published up through the year 2013. Historical analysis is implemented in three phases: source criticism to verify the reliability and validity of the sources, content analysis to analyze the data and interpretative dialogue to understand the findings in relation to the research questions. The vast data complements the picture provided by previous research placing the Judeans of Egypt in the historical context of the Persian Empire. The findings, in relation to the research questions, show that: (1) the Judeans were settled in Egypt mainly in the areas of Elephantine in the South as well as in the region of Memphis in the North. Through this research the picture of the Judean settlement in Egypt in general and of the Judean military garrison in Elephantine in particular becomes clearer. The research confirms the previously suggested theory that the Judean settlement of Egypt was rather old, most probably dating back to the end of the 7th and beginning of the 6th century BCE. Judeans served as loyal subjects of the Persian Empire in the positions of regular soldiers and professional Aramaic scribes. (2) They possessed a religious group identity that was mainly Yahwistic; however, clear evidence also exists to prove their partial religious acculturation, especially with the Arameans. (3) The Judeans of Egypt drew from the same source of religious tradition as the texts of the Hebrew Bible; however, their knowledge of the traditions known from the Torah was limited. They maintained good relationships with the High Priest of Jerusalem, although they did not know about the centralization of the cult in Jerusalem. No copy of the texts of the Hebrew Bible has been found from Egypt. Thus, it is very probable that the religious tradition was passed down to the Judeans of Egypt in oral form. In addition, this study (4) enhances the current understanding of well-organized Persian Imperial administration with an effective economic system, and powerful army that was present and active in Egypt during the first Persian period (525-404 BCE). Its greatest challenges were the peripheral location of Egypt from the heartland of the Empire and the evident corruption of its officials. Since the end of the 5th century BCE, the Persian rule in Egypt began fading, and also the Judeans of Egypt disappeared from the scene. This study enriches recent understanding of the Judean settlement of Egypt through its vast data of Aramaic documents that have been systematically examined. The findings confirm that Judeans had families with them in Egypt, a fact which indicates the long age of their settlement. A novel finding in this study is the fact that the Judeans occupied mainly the positions of regular soldier and professional Aramaic scribe. This research shows that the Judean community of Egypt mainly had a Yahwistic group identity. The greatest token of this identity was their temple of Yahu in Elephantine. Yahwistic names were also still highly preserved by the Judeans of Egypt during the Persian period. Keywords: Judeans of Egypt, Persian period, Aramaic documents, Elephantine.SUMMARY IN FINNISH (TIIVISTELMÄ) Siljanen Esko: Judeans of Egypt in the Persian Period (539-332 BCE) in Light of the Aramaic Documents Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisen kuvan Egyptistä löydetyt erilaiset arameankieliset asiakirjat antavat persialaisaikana (539 332 eKr.) Egyptissä asuneista juudealaisista. Tutkimuksen lähdeaineiston muodostavat Egyptistä löydetyt arameankieliset asiakirjat, jotka ovat peräisin persialaisajalta. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: Millaisen kuvan Egyptistä löydetyt persialaisaikaiset arameankieliset asiakirjat antavat Egyptissä asuvista juudealaisista? Millainen oli Egyptin juudealaisten uskonto? Oliko heillä tietoa niistä teksteistä ja uskonnollisista traditioista, jotka tunnemme Vanhasta testamentista ja erityisesti sen sisältämästä Mooseksen laista? Millaisen kuvan nämä arameankieliset asiakirjat antavat Persian valtakunnan hallinnosta, armeijasta ja taloudellisesta järjestelmästä Egyptissä? Tutkimuksen lähdeaineiston muodostavia persialaisajan arameankielisiä asiakirjoja lähestytään historiallisen analyysin kautta. Tämä analyysi toteutetaan lähdekritiikin, sisällönanalyysin ja tulkitseva vuoropuhelun avulla. Lähdekritiikin avulla todennetaan lähteitten luotettavuus ja validiteetti, sisällönanalyysiä taas käytetään sirpaleisen ja laajan lähdeaineiston tarkkaan tutkimiseen, tulkitsevan vuoropuhelun tarkoituksena taas on ymmärtää sisällönanalyysin tuottamien tutkimustulosten merkitys suhteessa tutkimuskysymyksiin. Tämän tutkimuksen laajan, 1042 arameankielistä asiakirjaa sisältävän, lähdeaineiston systemaattisen läpikäymisen tuloksena kuva juudealaisten asutuksesta Egyptissä tarkentuu ja asettuu persialaisajan kehyksiin. Tutkimus osoittaa, että juudealaiset olivat asettuneet asumaan pääasiassa Etelä-Egyptissä sijaitsevaan Elefantineen sekä Memfiksen alueelle Pohjois-Egyptissä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että juudealaisilla oli perheet mukanaan Egyptissä, mikä puolestaan todistaa juudealaisten asutuksen pitkäaikaisuudesta. Tutkimus näin ollen vahvistaa jo aikaisemmin esitetyn teorian siitä, että juudealaisten asutus Egyptissä oli peräisin todennäköisesti seitsemännen vuosisadan lopulta tai kuudennen vuosisadan alusta eKr. Tutkimuksen uusi löytö on havainto, että juudealaiset toimivat Egyptissä pääasiassa tavallisina sotilaina ja ammattimaisina arameankielen kirjureina, heitä ei kuitenkaan mainita Persian armeijan upseereiden joukossa. Heidän erityisosaamisensa kirjureina pohjautui arameankielen sujuvaan hallintaan, joka oli Persian imperiumin hallinnon yleiskieli. Tutkimus myös osoittaa sen, että Egyptin juudealaisella yhteisöllä oli pääasiassa Jahvistinen ryhmäidentiteetti, joka oli todennäköisesti peräisin pakkosiirtolaisuutta edeltäneen kuningasajan Juudasta. Tämän ryhmäidentiteetin keskeisin tunnusmerkki oli Jahven temppeli Elefantinen saarella ja siitä todistavat myös Jahvistiset henkilönnimet, jotka olivat vielä persialaisajalla runsaasti käytössä. Edellisestä huolimatta uskontojen sekoittumista on myös havaittavissa erityisesti juudealaisten ja aramealaisten kesken. Tämä sekoittuminen todennäköisesti johtui näiden kahden etnisen ryhmän jokapäiväisestä kanssakäymisestä Persian armeijan palveluksessa. Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että vaikka juudealaiset ammensivat samasta uskonnollisen tradition lähteestä, josta myös Vanhan testamentin tekstit ovat peräisin, heidän tietämyksensä Mooseksen laista oli kuitenkin rajallista. He halusivat säilyttää hyvät suhteet Jerusalemin ylipappiin, mutta heillä ei näyttänyt olevan mitään tietoa kultin keskittämisestä Jerusalemiin. Egyptistä ei ole löydetty yhtään persialaisaikaista Vanhan testamentin tekstin kopiota. Ilmeisesti uskonnollinen traditio siirtyi Juudeasta Egyptin juudealaisille suullisen perimätiedon muodossa. Tämä tutkimus laajentaa käsitystä Persian valtakunnan hyvin organisoidusta hallinnosta, tehokkaasta taloudellisesta järjestelmästä ja voimakkaasta armeijasta, jotka aktiivisesti vaikuttivat Egyptissä ensimmäisen persialaisjakson aikana (525 404 eKr.). Persian valtakunnan suurimmat haasteet johtuivat Egyptin perifeerisestä sijainnista sekä useiden Persian viranomaisten korruptoituneisuudesta. Sen jälkeen, kun Persia menetti valtansa Egyptissä viidennen vuosisadan lopulla eKr., myös Egyptin juudealaiset katosivat historian näyttämöltä. Avainsanat: Egyptin juudealaiset, Persian valtakunta, arameankieliset asiakirjat, Elefantine.
URI: URN:ISBN:978-951-51-3020-4
http://hdl.handle.net/10138/176213
Päiväys: 2017-03-31
Avainsanat: Teologia, Vanhan testamentin eksegetiikka
Tekijänoikeustiedot: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Judeanso.pdf 2.556MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot