Future prospects of sustainable development : towards the year 2030 in Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211732
Title: Future prospects of sustainable development : towards the year 2030 in Finland
Author: Kihlström, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211732
http://hdl.handle.net/10138/17721
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap (agroekologi)
Plant Production Science (Agroecology)
Kasvintuotantotieteet (agroekologia)
Abstract: Vuotta 2030 kohti kulkiessa Suomessa kestävän kehityksen ydinkysymyksiä tulevat olemaan ilmastonmuutos, Itämeren tilan huononeminen, teknologinen ja tekninen kehitys, globalisaatio, ekosysteemipalveluiden huonontuminen sekä kasvava energiankulutus. Päätöksenteon tasolla kestävän kehityksen strategisten tavoitteiden tulisi keskittyä energiatehokkuuden kasvattamiseen, monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseen sekä kulutustottumisten muuttamiseen. Lisäksi pitkän ajan strategisessa suunnittelussa tulisi tavoitella julkisten liikenneneuvojen käytön edistämistä, kasvihuonepäästöjen vähentämistä, uusiutuvien energiamuotojen osuuden lisäämistä energiantuotannossa sekä ilmastopolitiikan kytkemistä kaikkiin kestävän kehityksen politiikkoihin. Tutkimus toteutettiin tulevaisuudentutkimuksessa suosittua Delfoi-metodia käyttäen. Delfoitutkimus perustuu tulevaisuuteen liittyvän informaation keräämiseen asiantuntijajoukolta ja soveltuu erityisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon liittyvään tutkimukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli koota eri alan asiantuntijoiden näkemyksiä 1) tärkeimmistä kestävään kehitykseen lähivuosina vaikuttavista muutosvoimista 2) kestävän kehityksen strategisten tavoitteiden toivottavuudesta ja todennäköisyydestä ja sitä kautta 3) tunnistaa näiden strategioiden mahdollisesti tuomat poliittiset konfliktit. Delfoi-tutkimus toteutettiin helmikuu 2010 – huhtikuu 2010 välisenä aikana. Tutkimus koostui kahdesta erillisestä kierroksesta. Ensimmäisen kierroksen aikana 43 asiantuntijalle lähetettiin kysely (vastausprosentti 56 %), jonka jälkeen toisella kierroksella syvennettiin saatuja tuloksia kvalitatiivisin argumentein (vastausprosentti 50 %). Tutkimuksen kannalta mielenkiintoisimpia aiheita olivat tärkeimmät muutosvoimat sekä ne strategiset tavoitteet, joiden toteutuminen tulevaisuuden kannalta on hyvin toivottavaa, mutta poliittisen konfliktin mahdollisuus on myös suuri. Tulokset viittaavat poliittisen konfliktin todennäköisyyteen monimuotoisuuden vähentämisen ja kulutustottumusten muuttamisen kohdalla. Nämä kaksi tavoitetta koetaan usein vaikeasti ymmärrettäviksi ja ne myös usein jäävät taloudellisten intressien varjoon. Niiden saavuttaminen vaatisi syvällisiä muutoksia olemassa olevaan yhteiskunta – ja talousjärjestelmään sekä ihmisten arvoihin. Tulokset osoittavat myös, että energia tulee seuraavien vuosikymmenien aikana olemaan kestävän kehityksen ydinkysymys: strategisessa suunnittelussa tulisi kiinnittää huomio fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen vaihtoehtoisilla energiamuodoilla. Hajonnat asiantuntijoiden antamissa tärkeysarvioinneissa saattaa myös ennakoida sosiaalisten ja taloudellisen trendien, kuten maailmanlaajuisen köyhyyden ja epätasa-arvon, muuttuvien ikärakenteiden että julkisen talouden kestävyyden, aiempaa arvioitua suurempaa vaikutusta yhteiskuntaan.Towards the year 2030 in Finland, sustainability issues will be dominated by climate change, the worsening state of the Baltic Sea, technological and technical development, globalization, the degradation of ecosystem services and increasing energy consumption. At the decision-making level, setting strategic objectives towards the year 2030 should consist of increasing energy efficiency, halting the reduction of biodiversity and changing consumption habits. Furthermore, promoting public transportation, limiting greenhouse gas emissions, increasing the proportion of renewable energy sources and linking climate policy to all sustainable development policies should be targeted in strategic long-term planning. This master’s thesis research was implemented as a Delphi study, a method commonly used in futures research. In a Delphi study the expertise of a chosen panel is utilized to gather information on a given topic. The research aimed at investigating the experts’ views on 1) the most important driving forces – changes and trends – affecting sustainable development towards the year 2030 2) the desirability and probability of different sustainability objectives and 3) recognizing the potential political conflicts brought by these strategies. The Delphi study was carried out during February 2010 – April 2010. It consisted of two rounds. The first round questionnaire was sent 43 experts (response rate 56 %). During the second round the most interesting first round results were completed with qualitative arguments (response rate 50 %). The results were analyzed in the manner that the research issues of most interest were 1) the trends having the most importance towards the year 2030 2) the most desirable strategic objectives with a high probability for political conflicts. The results indicate a high risk for political conflict especially with the targets on halting the reduction of biodiversity and changing consumption habits. These two objectives were considered difficult to grasp and often overruled by economic interests. Changing the current societal system based on continuous growth and consumption would require profound alterations in economy, society and individual values. The results also indicate that energy is a key issue for the coming decades: setting strategic objectives for replacing fossil fuels should be among the top priorities of the Finnish national government. Also, in addition for climate change being an important trend, the deviation of rankings in importance among the panel indicated a possibility for social and economic trends to have unexpected, sudden effects as we move towards the year 2030. These include global poverty and inequality, changing age structures and the sustainability of the Finnish economy.
Subject: sustainable development
environmental sustainability
Delphi method
futures research
kestävä kehitys
ympäristön kestävyys
Delfoi-tutkimus
tulevaisuudentutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Opinnäytetyö_Laura Kihlström_Kesäkuu 2010.pdf 623.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record