Luokanopettajien ajatuksia käsityön uuden opetussuunnitelman (2014) käyttöönottoon liittyen : Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa mahdollistavat sekä vaikeuttavat tekijät luokanopettajien kuvaamana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702221329
Title: Luokanopettajien ajatuksia käsityön uuden opetussuunnitelman (2014) käyttöönottoon liittyen : Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa mahdollistavat sekä vaikeuttavat tekijät luokanopettajien kuvaamana
Author: Ojanen, Linda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702221329
http://hdl.handle.net/10138/177262
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The purpose of this study was to find out primary school teachers toughts about the handcrafts new curriculum (The Finnish National Board of Education 2014) commissioning in school. This study examines handcrafts new curriculums commissioning allowing and complicating factors as primary school teachers describe them. Former studies have shown that curriculums role in directing teaching in classroom is weak. During the reform of curriculum is extremely important to find out reasons why curriculum and teaching in action wont match. Methods. Data collection method is semi-structured theme-based-interview in which participated six primary school teachers. The analysis of the research is done by content-analysis. The study was theory-based and material-based because other of the research questions was formed during data collection and analysis. Results and conclusions. Primary school teachers experience the handcrafts new curriculum commissioning possible by their knowledge of students, their own handcraft skills and personal feature. Handcraft curriculums solid handcraft was seen difficult as teachers handcraft skills were emphasized either in technical work or in textile crafts and also because of schools structure. Teachers thoughts are lead by traditions in history of handcraft. As a conclusion can be noted that teachers education must be taken in practise especially during the curriculum transforming. In addition management of change in all levels from The Finnish National Board of Education to cities and schools is extremely important: by organizing resources, space and renovating. In addition in the conclusions is shown that signal to teachers must be clear: its is time to reform thinking about the handcraft in schools.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää luokanopettajien ajatuksia käsityön uuden opetussuunnitelman (opetushallitus 2014) käyttöönottoon liittyen. Tutkimuksessa kartoitetaan käsityön uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa mahdollistavia sekä vaikeuttavia tekijöitä luokanopettajien kuvaamana. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opetussuunnitelmien rooli käytännön opetustyötä ohjaavana tekijänä on heikko. Opetussuunnitelmauudistuksen aikaan on tärkeää selvittää erityisesti niitä syitä, miksi uusi opetussuunnitelma ei yllä käytännön opetustyön tasolle. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla, johon osallistui kuusi luokanopettajaa. Aineisto analysoitiin laadullisen sisällön analyysin keinoin. Tutkimus on sekä teoriapohjainen että aineistolähtöinen, sillä toinen tutkimuskysymyksistä muodostui vasta aineistonkeruun ja analysoinnin yhteydessä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen perusteella luokanopettajat kokevat käsityön uuden opetussuunnitelman mukaisen kokonaisen käsityöprosessin käyttöönoton mahdollisena oppilaantuntemuksensa, käsityötaitojensa sekä persoonallisten piirteidensä kannalta. Käsityön opetussuunnitelman yhtenäisen käsityön vaatimus taas nähtiin haasteellisena luokanopettajien käsityötaitojen rajoittumisen käsityön toisen sisältöalueen hallintaan sekä koulujen fyysisten tilojen tuomien rajoitteiden vuoksi. Luokanopettajien ajatuksia ohjaavat koulukäsityön historiasta esiin nousevat perinteet. Johtopäätöksenä todetaan luokanopettajien käytännön tasolle vietävän koulutuksen olevan ensiarvoisen tärkeää opetussuunnitelmauudistusten aikaan. Lisäksi hyvä muutosjohtaminen Opetusministeriön, kuntien ja kaupunkien sekä koulujen johdon taholta on tärkeää: Opetussuunnitelmauudistukset on mahdollistettava konkreettisten muutosten kautta resurssien uudelleenjärjestämisen, tilojen uudelleen järjestelyn ja remontoinnin kannalta. Lisäksi tutkimuksen johtopäätöksissä esitetään, että käsityön opetussuunnitelmauudistuksen aikaan opettajille on tuotava selkeä viesti: on aika uudistaa ajattelu koulukäsityötä kohtaan.
Subject: opetussuunnitelma
perusopetuslaki
koulukäsityö
kokonainen käsityö
yhtenäinen käsityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record