Perheen kielivalintojen merkitys 2,5-sukupolven monikielisyyden tukemisessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702221328
Title: Perheen kielivalintojen merkitys 2,5-sukupolven monikielisyyden tukemisessa
Author: Leppäkoski, Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702221328
http://hdl.handle.net/10138/177264
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: In The United States there has been developed a system to divide immigrant generations into different categories to clarify the statistics and to provide information about integration and language skills. Generations are divided into seven different categories. The second generation is divided into generations 2,0 and 2,5. The 2,5 generation, children of international partnerships are in my special interest and my research subject. In studies it have been found that the 2,5 generation's position is weaker in their own mother tongue teaching than the 2,0 generation's position. Finnish as a second language seem to be not so important for generation 2,5. Parents' language choices and the child's mother tongue registration was instead in a crucial role in supporting multilingualism and multicultural identity both at home and at school. The aim of my Master's Thesis was to study the language choices of families and the reasons for these choices, different mother tongue education participation and the role of the school and the kindergarten in supporting the multilingual and multicultural identity. I carried out the Master's Thesis as a qualitative case study. I interviewed five international family's mothers by the theme interview method. The purpose was to obtain information on children's lingual pathways from early childhood to the present day and how the parents' language choices impact to these pathways as well as how the school and day care center offer support in this process. I analyzed the data by narrative analysis method. The family language choices were affected by the family's own decisions, activity of the relatives and environmental attitudes. In this casestudy especially mothers were active in supporting multilingualism. Finnish skills were quite good, so there was no need to the Finnish as a second language teaching. There was only one family, whose children had participated from the beginning to the teaching of the mother tongue and they were also the only one whose mother tongues were equally strong and who felt that the school and the kindergarten have been actively supporting multilingualism. 2,5-generation children's language resources are valuable capital for both the individual and society in general. Parents also need more support and encouragement in order to use the valuable language resources. The simplest would be the registration of all native languages instead of one and if the teaching of the mother tongue would be compulsory.Yhdysvalloissa on kehitetty maahanmuuttajien jaottelu sukupolvien mukaan selventämään tilastointia sekä tarjoamaan tietoa kotoutumisesta ja kielitaidosta. Sukupolvet on jaettu muuttoiän mukaan seitsemään eri luokkaan. Toinen sukupolvi on jaettu sukupolviin 2,0 ja 2,5. Sukupolvi 2,5 eli kansainvälisten parisuhteiden lapset ovat tutkimukseni ja mielenkiintoni kohteena. Tutkimuksissa on havaittu, että sukupolven 2,5 asema on oman äidinkielen opetuksen näkökulmasta heikompi kuin 2,0-sukupolven asema. Suomen kielen opetuksen tarve ei puolestaan poikkea kantaväestön oppilaiden tarpeesta. Perheen kielivalinnoilla ja lapsen äidinkielen rekisteröinnillä on sen sijaan ratkaiseva merkitys monikielisyyden ja -kulttuurisen identiteetin tukemisessa sekä kotona että koulussa. Pro gradu -tutkielmani tavoitteena oli selvittää perheiden kielivalintoja ja valintojen syitä, eri äidinkielen opetukseen osallistumista sekä koulun ja päiväkodin tarjoamaa tukea niin opetusmuodon valinnassa kuin monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin ylläpidossa. Toteutin tutkielmani laadullisena tapaustutkimuksena. Haastattelin viiden kansainvälisen perheen äitejä teemahaastattelun menetelmällä. Tarkoituksena oli saada tietoa perheiden lasten kielipoluista varhaislapsuudesta nykypäivään asti, vanhempien kielivalintojen vaikutuksesta näihin kielipolkuihin sekä koulun ja päiväkodin tarjoamasta tuesta. Analysoin aineiston narratiivisen analyysin menetelmällä. Perheiden kielivalintoihin vaikuttivat perheen omat päätökset, sukulaisten aktiivisuus ja ympäristön asenteet. Tapaustutkimuksessani erityisesti perheiden äidit olivat aktiivisia kaksi- ja monikielisyyden tukijoita. Suomen kielen taito oli perheiden lapsilla varsin hyvä, joten suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetukseen ei esiintynyt tarvetta. Vain yhden perheen lapset olivat osallistuneet koulun alusta asti oman äidinkielen opetukseen, ja tämän perheen lapset olivat myös ainoat joiden molemmat äidinkielet olivat yhtä vahvoja. Samainen perhe oli myös ainoa joka koki koulun ja päiväkodin olleen aktiivisesti tukemassa monikielisyyttä. Sukupolven 2,5 lasten kielivarannot ovat arvokasta pääomaa niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta. Vanhemmat tarvitsevat myös enemmän tukea ja kannustusta, jotta arvokkaat kielivarannot saadaan käyttöön. Yksinkertaisinta olisi lapsen kaikkien äidinkielten rekisteröinti yhden sijaan sekä oman äidinkielen opetuksen muuttaminen pakolliseksi.
Subject: generation 2,5
bilingualism and multilingualism
mother tongue
Finnish as a second language
2,5-sukupolvi
kaksikielisyys
monikielisyys
oman äidinkielen opetus
suomi toisena kielenä opetus
kirjallisuusopetus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record