Eduskunnan ääniä sateenkaariperheistä : tutkimus tasa-arvoisen avioliittolain lähetekeskusteluista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702221332
Title: Eduskunnan ääniä sateenkaariperheistä : tutkimus tasa-arvoisen avioliittolain lähetekeskusteluista
Alternative title: Parliament member's voices about rainbow families : A study of preliminary debates about same-sex marriage legislation
Author: Oja, Maija
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702221332
http://hdl.handle.net/10138/177265
Thesis level: master's thesis
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Abstract: Objectives The aim of this study is to research and analyse preliminary debates by Finnish Parliament about the citizens initiatives called "Tahdon2013" and "Aito Avioliitto". The themes that emerged from the debate are analysed and discussed in the light of literature and previous studies. The themes are quantitatively or qualitatively meaningful topics risen from the debate. Different voices are identified from the debates through the Bakhtin's (1991) polyphony theory and the model of the activity theory of speech by Ritva Engeström (1999). The purpose is to clarify what is being discussed about the renewal of marriage law and Rainbow Families in the Finnish Parliament and to analyse voices behind these opinions. The frame of reference is family research in Home economics science. Methodology Citizens' initiatives Tahdon2013, discussed in spring 2014, and Aito avioliitto, discussed in fall 2016, were used as material in this study. Citizens' initiatives can be found transcribed on the Parliament website. Findings and conclusions The analysis of both citizens' initiatives reveals that there was a clear dichotomy between those who supported and resisted the amendment to marriage legislation. From the literature it can be concluded that meaning of marriage has been changed in the society to the direction where marriage does not necessarily mean having children and people do not get married for safety. Getting married is more about love, not about having children. There has been a clear separation between a family and marriage, parenthood and sexuality. For those who resisted the change of legislation, marriage is still an old institution for starting a family. These arguments were related to Christian and more conservative values. For those who supported the change the main arguments surrounded around human rights and being able to marry the person who you love despite the gender of the other. Differences in opinions were caused from differences in values. Differing values inflicted different voices that members of parliament were using. Only a few personal voices could be found, but it can be concluded that certain rules were followed in conversations, which made it more difficult to find different voices. However, it was possible to adapt the polyphony theory in to this setting as well.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ja analysoida eduskunnassa käytyjä lähetekeskusteluja Tahdon2013 sekä Aito avioliitto –kansalaisaloitteista. Keskustelusta nousevia teemoja analysoidaan ja pohditaan kirjallisuuden ja aiempien tutkimuksien valossa. Teemat ovat joko laadullisesti tai määrällisesti mielekkäitä keskustelusta esiin nousevia aiheita. Keskustelusta etsitään bahtinilaisen ääniteorian (Bahtin, 1991) sekä Ritva Engeströmin puheen toimintateorian mallin (1999) avulla erilaisia puhujaääniä. Tarkoituksena on selvittää, mitä avioliittolain uudistuksesta ja näin ollen sateenkaariperheistä on eduskunnassa keskusteltu sekä analysoida ääniä näiden mielipiteiden taustalta. Aihetta tarkastellaan kotitaloustieteen perhetutkimuksen viitekehyksestä. Menetelmät. Tutkimuksen aineistona käytettiin eduskunnassa keväällä 2014 käytyä Tahdon2013 -kansalaisaloitteen lähetekeskustelua sekä syksyllä 2016 käytyä Aito avioliito –kansalaisaloitteen lähetekeskustelua. Lähetekeskustelut löytyvät litteroituna eduskunnan verkkosivuilta hakutoiminnan kautta. Tulokset ja johtopäätökset. Molemmissa lähetekeskusteluissa oli havaittavissa selkeä kahtiajako niiden välillä, jotka kannattivat ja jotka vastustivat avioliittolain muutosta. Kirjallisuudesta on havaittavissa, että avioliiton käsitys yhteiskunnassa on muuttunut siihen suuntaan, että avioliitto ei tarkoita enää vain perheen perustamista tai lisääntymistä eikä naimisiin mennä turvan vuoksi. Naimisiin mennään rakkaudesta eikä se aina tarkoita perheen perustamista. Perhe, avioliitto, vanhemmuus ja seksuaalisuus on erotettu vahvasti toisistaan. Niille henkilöille, jotka vastustavat avioliittoalain muutosta avioliitto on yhä perheen perustamista varten oleva, vanha instituutio. Tähän liittyi usein myös kristillisiä ja enemmän konservatiivisia arvoja. Avioliittolakiuudistusta puolustavien mukaan taas kyse on ihmisoikeuksista ja siitä, että kukin saa mennä naimisiin rakastamansa henkilön kanssa sukupuolesta huolimatta. Eroavat käsitykset johtuvat siis eroavista arvoista. Eroavat arvot taas aiheuttavat erilaisia ääniä, joilla eduskunnassa puhutaan. Eduskunnasta nousi varsin vähän henkilökohtaisia ääniä, mutta on tulkittavissa että keskustelutilanne noudattaa tiettyä sääntöä, jolloin äänten löytäminenkin oli hankalampaa. Moniäänisyyttä voitiin kuitenkin tulkita tässä valossa soveltaen.
Subject: sateenkaariperheet
samaa sukupuolta olevat parit
perhe
avioliitto eduskunta
kansalaisaloite


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record