Käsityönopettajaopiskelijoiden työelämäodotukset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702221331
Title: Käsityönopettajaopiskelijoiden työelämäodotukset
Author: Grönroos, Sofia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702221331
http://hdl.handle.net/10138/177269
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Targets. The main target of this Master's thesis was to study craft teachers students workinglife-expectations. To be more spesific the goal was to search how students see their future in working life and in teaching profession. There are no earlier studies of craft teacher students workinglife-expectations. This was one of the reason why this topic was selected, other reason was my own interest. Methods. The data was collected from Helsinki university's craft teacher students. The data was collected in the internet with structured survey. There were together 52 answers (n=52). The data was analyzed with SPSS-program. Conclusions. The findings were mainly positive and craft teacher students see their workinglife quite positively. Students thought that teaching is a hard profession, but also very rewarding.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää käsityönopettajaopiskelijoiden työelämäodotuksia. Tarkemmin sanoen tavoitteena oli selvittää esimerkiksi sitä, miten käsityönopettajaopiskelijat oman tulevaisuutensa työelämässä kokevat ja näkevät. Tutkimus keskittyi selvittämään työelämäodotuksia kolmelta eri osa-alueelta, jotka olivat: Odotukset työllistymisestä, odotukset työelämästä yleisesti sekä odotukset opettajan työstä erityisesti. Aiheesta ei ole tehty aiempaa tutkimusta käsityönopettajaopiskelijoita koskien, ja tutkimustarve lähti sekä siitä, että tutkijan omasta mielenkiinnosta. Menetelmät. Tutkimuksen perusjoukkona olivat Helsingin yliopistossa käsityönopettajaksi opiskelevat henkilöt kaikilta vuosikursseilta. Aineisto kerättiin pääosin strukturoidulla kyselylomakkeella, viimeinen kysymys oli avoin ja siinä haluttiin antaa vastaajille mahdollisuus kertoa omin sanoin aiheesta enemmän. Vastaukset kerättiin verkkolomakkeella ja vastauksia saatiin 52 kappaletta (n=52). Kyselylomakkeen aineisto siirrettiin verkkolomakkeelta SPSS-ohjelmaan ja analysoitiin tilastollisin menetelmin. Tuloksia analysoitiin mm. frekvenssijakaumien ja prosenttijakaumien avulla. Aineistosta myös luotiin summamuuttujia ja niiden yhteyttä tarkasteltiin kyselyn taustamuuttujiin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset olivat pääosin melko positiivisia ja käsityönopettajilla näyttäisi olevan melko positiivinen kuva tulevaisuudestaan työelämässä. Työllistymisodotukset olivat käsityönopettajilla negatiivisemmat kuin todellisuus aineenopettajien työllistymisnopeudesta valmistumisen jälkeen. Opettajan työtä käsityönopettajat pitivät raskaana, mutta moni uskoi sen kuitenkin olevan antoisaa. Tulokset antavat osviittaa siitä, miten juuri käsityönopettajat kokevat tulevaisuutensa ja se näyttäisi heidän mielestään olevan suhteellisen positiivinen.
Subject: workinglife expectations
craft teacher's work
future-expectations
craft teacher
työelämäodotukset
käsityönopettajan työ
tulevaisuusodotukset
käsityönopettaja


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record