"Tavallista, raskasta ja kiireistä" : aikuiskoulutuksessa työskentelevien kouluttajien käsityksiä opiskelijoiden arjesta

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702221333
Julkaisun nimi: "Tavallista, raskasta ja kiireistä" : aikuiskoulutuksessa työskentelevien kouluttajien käsityksiä opiskelijoiden arjesta
Toissijainen nimi: "Ordinary, hard and busy" : Adult education teachers' perceptions of students' everyday life
Tekijä: Mommo, Hanna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2017
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702221333
http://hdl.handle.net/10138/177272
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Tiivistelmä: Goals. The purpose of this study was to gain information on adult education teachers' perceptions of the everyday life of the adult students. The goal was to find out what kind of information the teachers get of the students' everyday life and how it affects their work. The earlier studies have proved the students' every day life often to be busy. Combining work, studies and family life is demanding. Studying is a major part of adult student's everyday life. This study is based on home-economics science and it's everyday life theory. It also examines adult's studies through previous studies and life-span developmental psychology. The teacher's role is viewed from philosophical viewpoint and the theory of teacher's areas of responsibility. The interaction between teacher and student is examined through the theory of the atmosphere of caring. This study will show how the teachers take the everyday life of the students' into consideration in the teaching and the possible needs to develop the practices. Methods. The data of this study is a part of the Tekes-funded Kumous-project's material. It consists of interviews of people working for Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, which offers adult education in the area. Interviews of 12 teachers were chosen for the study and the emphasis was on the fourth theme of the interview, where the everyday life of the student was discussed. Data was analyzed qualitatively using theory sensitive content analysis. Narrative analysis was used with the small stories that the interviewees spontaneously told about the everyday life of the students. Results and conclusions. The teachers gain information about the everyday life of the student abundantly most of the time. The information is gained in official and free interaction with the students. The teachers consider the information to be important for their work, especially for supporting the student in their studies. The everyday life information is gained in the existential area of the teachers' responsibilities and comes up in the atmosphere of caring. That's when the teachers also help the student to solve problems of the everyday life. A teacher focusing to a specialist role is not taking part in students' everyday life. Based on the results it can be emphasized that taking the everyday life of the student into consideration is an essential part of successful studies. Teacher's ability to receive information of the students' everyday life is an essential part of his/her expertise when problems of everyday life form an obstacle for student's ability to study.Tavoitteet. Tutkimuksessa selvitettiin millainen käsitys aikuiskoulutuksessa työskentelevillä kouluttajilla on aikuisen opiskelijan arjesta. Tavoitteena oli selvittää millaista tietoa kouluttajat saavat opiskelijoiden arjesta ja miten se tieto vaikuttaa heidän työhönsä. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu aikuisopiskelijoiden arjen olevan usein kiireistä. Työn, opiskelun ja perhe-elämän yhdistäminen on haasteellista aikuisopiskelijalle, koska opiskelu sijoittuu usein elämän ruuhkavuosiin. Opiskelu on suuri osa aikuisen opiskelijan arkea. Tutkimus perustuu kotitaloustieteelliseen arjen teoriaan. Siinä tarkastellaan aikuisten opiskelua elämänvaiheena elämänkaaripsykologian ja aikaisempien tutkimusten valossa. Kouluttajan roolia tarkastellaan filosofisesta näkökulmasta ja opettajan vastuualueiden teoreettisten näkökohtien kautta. Kouluttajan ja opiskelijan vuorovaikutusta tarkastellaan myös välittämisen ilmapiirin teorian avulla. Tutkimus auttaa tuomaan näkyväksi sen, miten kouluttajat huomioivat aikuisopiskelijoiden arkea koulutusjärjestelyissä ja siihen liittyvä mahdollisia kehitystarpeita. Menetelmät. Tutkimuksen aineistona on Tekes-rahoitteisen Kumous-hankkeen puitteissa kerätty aineisto, jossa haastateltiin aikuiskoulutusta järjestävän Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän työntekijöitä. Aineistosta poimittiin kahdentoista kouluttajan teemahaastattelujen neljäs osio, joka käsitteli opiskelijan arkea. Tutkimuksessa hyödynnettiin laadullista teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Aineistossa spontaanisti esiintyneitä kouluttajien pieniä kertomuksia opiskelijoiden arjesta analysoitiin narratiivisen analyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Kouluttajat saivat pääosin runsaasti tietoa aikuisten opiskelijoiden arjesta niin virallisessa, kuin vapaamuotoisemmassakin vuorovaikutuksessa. Tämä tieto koettiin merkitykselliseksi työn tekemisen kannalta ja erityisesti opiskelijoiden tukemisen kannalta. Arjen tieto tuli esille erityisesti kouluttajan eksistentiaalisen vastuun alueella ja silloin, kun työtä tehtiin välittämisen ilmapiirissä. Silloin kouluttajat myös osallistuivat opiskelijoiden arjen ongelmien ratkaisemiseen. Asiantuntijarooliin keskittyvä kouluttaja ei osallistu opiskelijan arkeen. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että opiskelijan arjen huomioiminen on keskeinen osa opiskelujen onnistumista. Kouluttajan kyky vastaanottaa tietoa opiskelijan arjesta on ratkaiseva osa hänen ammattitaitoaan silloin, kun opiskelijan arjen tekijät muodostavat haasteen opiskelun jatkumiselle.
Avainsanat: arki
arjen hallinta
opettajuus
elämänkaari
välittämisen ilmapiiri


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot