Oppimaan oppiminen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702221326
Title: Oppimaan oppiminen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014
Author: Kuitunen, Eemi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702221326
http://hdl.handle.net/10138/177274
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. The aim of this study is to examine how the promotion of learning to learn skills has been described in the POPS 2014 in classes 1-6. Research question consists in the fact that I see learning to learn as an important part of student's own learning and lifelong learning. The topic is also interesting on my own future teacher's point of view. I see that my research topic can develop my own professional skills as a teacher and I also focus at the same time on the new basic education curriculum (POPS 2014). My research has not previously been carried out in this research material, so I could create new information about the topic. However, learning to learn has been studied quite extensively and I take advantage of the received results that the Helsinki University's Educational Evaluation Study Centre have collected. Methods. The study method was qualitative text content analysis. Data of the research consists of the text of the curriculum and the principles of qualitative research. Results and conclusions. The results showed that learning to learn is a major part of modern education in the lower grades. Learning to learn can be developed in many ways and it depends on many different circumstances, such as student motivation and learning environment. Ideas for further research could be, for example, how teachers and pupils see learning to learn in their schoolday. Also does learning to learn have any problems in practise or there could be a study about the wide-ranging know-how skills (laaja-alainen osaaminen) in school teaching.Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten oppimaan oppimisen taitojen edistäminen on kuvattu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 vuosiluokkia 1–6 koskien. Mielestäni oppimaan oppiminen on tärkeä osa oppilaan omaa oppimista ja elinikäistä oppimista. Myös omasta tulevan opettajan näkökulmasta aihe on mielenkiintoinen. Näen tutkimusaiheeni olevan omaa ammattitaitoani kehittävä ja perehdyn samalla uuteen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. POPS:n uutuudesta johtuen tutkimusaihettani ei ole aiemmin toteutettu juuri tällä tutkimusmateriaalilla, joten luon mahdollisesti uutta tietoa. Kuitenkin itse oppimaan oppimista on tutkittu melko laajasti ja hyödynnänkin sen määrittelyssä Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointi-keskuksen tutkimusryhmän saamia tuloksia. Menetelmät. Tässä tutkielmassa menetelmänä oli laadullinen opetussuunnitelmatekstin sisällönanalyysi. Tutkielmani aineisto koostuu opetussuunnitelman tekstistä ja noudatan tutkielmassani laadullisen tutkimuksen periaatteita kuvaillessani oppimaan oppimisen ilmentymistä alakoulun luokkien opetuksen opetussuunnitelmatekstissä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset näyttivät, että oppimaan oppiminen on merkittävä osa nykyopetusta alaluokilla. Oppimaan oppimista voidaan kehittää monipuolisesti ja siihen vaikuttaa moni eri seikka, kuten oppilaan motivointi ja oppimisympäristö. Ideoita jatkotutkimukselle voisivat olla esimerkiksi, miten oppimaan oppiminen ilmentyy käytännön tasolla oppilaiden ja opettajien näkökulmasta sekä mitkä ovat oppimaan oppimisen haasteita käytännössä. Yhtenä jatkotutkimuksena voisi olla myös muiden laaja-alaisen osaamisen taitojen tutkimus.
Subject: oppimaan oppiminen
laaja-alainen osaaminen
POPS 2014
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record