Syntymäriskien ja lapsuuden ADHD:n yhteydet toiminnanohjaukseen ja työelämään aikuisena

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702221344
Title: Syntymäriskien ja lapsuuden ADHD:n yhteydet toiminnanohjaukseen ja työelämään aikuisena
Author: Wilska, Karoliina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201702221344
http://hdl.handle.net/10138/177287
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Objectives. Childhood ADHD has been linked to dysfunctions in executive functioning, lower level of education and poorer occupational functioning in young adulthood but long-term developmental course of ADHD beyond 30 years age is still poorly understood. The present study examines executive functioning, level of education, current employment and subjective working capacity at the age of 40 in adults who have had perinatal risks related ADHD in childhood. Associations between executive function tests and occupational functioning are also examined. Methods. The present study is part of a larger longitudinal birth cohort research project examining long-term effects of perinatal risk factors. The cohort has been followed since 1970's. The present sample includes individuals with perinatal risks associated childhood ADHD (n = 31), individuals with perinatal risk factors without childhood ADHD (n = 145) and control individuals without perinatal risks or childhood ADHD (n = 36). Executive functioning was examined by using traditional neuropsychological tests as well as computerized assessment methods. Results and conclusions. Adults with perinatal risks related childhood ADHD had poorer functioning in some of the executive function tests. Poorer performance was detected especially in the area of cognitive flexibility. Adults with perinatal risks but without childhood ADHD did not differ from controls in executive functioning which suggests that perinatal risks alone without ADHD symptoms do not affect executive functioning in adulthood. The group with perinatal risks related childhood ADHD also had lower education level compared to controls. No significant associations were found between executive function tests and occupational functioning. It appears that childhood ADHD with perinatal risk factors can have mild long-term effects to executive functioning extending to 40 years age. This emphasizes the significance of early support directed to risk groups.Tavoitteet. Lapsuuden ADHD:n on havaittu liittyvän toiminnanohjauksen vaikeuksiin, matalampaan koulutukseen ja heikompaan työsuoriutumiseen nuorilla aikuisilla, mutta tutkimukset aiheesta yli 30-vuotiailla ovat harvinaisia. Lisäksi syntymäriskeihin liittyvän ADHD:n pitkäaikaisia vaikutuksia on tutkittu vasta vähän. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan toiminnanohjausta, koulutustasoa, työllisyyttä ja koettua työkykyä noin 40-vuotiailla aikuisilla, joilla on lapsena todettu syntymäriskeihin liittyvä ADHD. Lisäksi tutkitaan toiminnanohjauksen testien yhteyksiä työelämän suoriutumiseen. Menetelmät. Tutkimus on osa laajempaa kohorttitutkimusta, jossa seurataan syntymäriskien pitkäaikaisia vaikutuksia. Tutkimus on aloitettu 1970-luvulla ja nyt kohorttiryhmään kuuluvat henkilöt ovat 40–45-vuotiaita. Tässä tutkimuksessa on tutkittu henkilöitä, joilla on ollut syntymäriskejä ja lapsuuden ADHD (n = 31), henkilöitä, joilla on ollut syntymäriskejä ilman lapsuuden ADHD:ta (n = 145) sekä terveitä verrokkihenkilöitä (n = 36). Toiminnanohjausta ja siihen liittyviä tarkkaavuuden osa-alueita arvioitiin sekä perinteisillä neuropsykologisilla testimenetelmillä että tietokonepohjaisilla arviointimenetelmillä. Tulokset ja johtopäätökset. Aikuiset, joilla oli ollut syntymäriskeihin liittyvä lapsuuden ADHD, suoriutuivat verrokkiryhmää heikommin osassa toiminnanohjauksen testeistä. Toiminnanohjauksen taidoista heikompaa suoriutumista tuli esiin erityisesti kognitiivisen joustavuuden osa-alueella. Näissä tehtävissä ei havaittu heikompaa suoriutumista ryhmällä, jolla oli ollut syntymäriskejä ilman lapsuuden ADHD:ta, mikä viittaa siihen, että syntymäriskit yksin eivät ole yhteydessä toiminnanohjauksen vaikeuksiin aikuisena. Henkilöillä, joilla oli ollut syntymäriskeihin liittyvä ADHD, oli myös kontrolliryhmään verrattuna matalampi koulutustaso. Toiminnanohjauksen testit eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä työelämän suoriutumiseen. Syntymäriskeihin liittyvällä lapsuuden ADHD:lla voi siis olla yhteyksiä lieviin poikkeamiin toiminnanohjauksen taidoissa vielä 40-vuoden iässä. Tämä korostaa riskiryhmille suunnattujen varhaisten tukitoimien merkitystä.
Subject: syntymäriskit
toiminnanohjaus
koulutustaso
työllisyys
työkyky
Subject (yso): ADHD


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record