E-thesis

Recent Submissions

 • Parviainen, Olli (2015)
  Pro gradu -tutkielmassani kokeiltiin sosiaalisen verkoston analyysin soveltuvuutta organisaation viestintä- ja innovaatiokanavien kartoitukseen. Mielenkiintoni kohteena oli myös mielipidejohtajien ja välittäjien asema sosiaalisessa verkostossa. Päätutkimuskysymyksiä oli kolme: 1) Minkälainen on Yrityksen sisäisen kokonaisverkoston sosiaalisen verkoston rakenne? 2) Kenen toimijan kautta tieto innovaatioista tulee verkostoon sisälle? 3) Jos Yrityksen sosiaaliseen verkostoon muodostuu mielipidejohtajia ja mielipidevälittäjiä, ovatko nämä samoja henkilöitä? Tutkimus tehtiin Päijät-Hämeessä sijaitsevassa elintarvikealan yrityksen ("Yritys") organisaatiossa. Tutkimusmenetelmänä oli verkostoanalyysi, johon aineisto hankittiin kyselylomakkeella. Kyselytutkimus suoritettiin paperisilla lomakkeilla ja vastaajia oli 35 henkilöä. Tutkimusmenetelmänä verkostoanalyysiä ei ole käytetty Suomessa viestinnän tutkimukseen niin, että tutkimuksessa olisi kiinnostuttu viestintäkanavien lisäksi myös välittyvästä sisällöstä. Verkostoanalyysi Yrityksen henkilöstön sosiaalisista verkostoista tuotti selkeitä, toistuvia ja satunnaisuudesta poikkeavia rakenteita. Avaintoimijat toistuivat verkostosta toiseen samoissa asemissa olevina. Joillain toimijoilla oli selkeitä taipumuksia mielipidejohtajuuteen, ja jotkut toimijat olivat selkeästi mielipidevälittäjän asemassa. Huomattavain havainto oli sosiaalisten verkostojen rakentuminen organisaatiokaavion muodostaman rangan päälle. Lähes kaikki avaintoimijat olivat Yrityksessä esimiehenä tai asiantuntijana toimivia henkilöitä. Verkostoanalyysi osoittautui oivaksi työkaluksi organisaation viestinnän tutkimuksessa. Sen avulla pystyin vertaamaan erilaisia viestintäverkostojen rakenteita toisiinsa, kartoittamaan innovaatioiden leviämisen kanavia ja selvitin töiden sujumisen kannalta keskeisimmät toimijat. Lisäksi tutkimuksessa syntyi yksi uusi verkostoanalyysin sovellus, OHI ('Organizational Hierarchy Indicator'), jolla pystyttiin nopeasti tarkastelemaan organisaatiokaavion ja sosiaalisen verkoston samankaltaisuutta. Tärkeimpiä lähteitä tutkimukselle olivat verkostojen osalta Wasserman & Faust 1994 ja mielipidejohtajien ja innovaatioiden leviämisen osalta Rogers 2003.
 • Taipale, Tuukka (2015)
  Abstract This thesis rethinks monetary policy dividing time into two review-contexts in relation to the recent global financial crisis. The thesis leans on three different theoretical and quantitative models which are applied in order to examine a central bank's possibilities to control or affect inflation. The first review-context covers time from post-WWII to the end of the period of Great Moderation, which preceded the crisis. The second review-context covers time from the eruption of the crisis in 2008 to the current day. The thesis is motivated by several questions. First of all, the thesis aims to examine the fundamental differences in monetary policy between the pre and the post-crisis periods, i.e. to examine the differences between conventional and unconventional monetary policies. Secondly, the thesis attempts to examine what possibilities are available to a central bank in controlling inflation in different schemes and within both contexts. Thirdly, as the inflation rate is persistently low in the eurozone this thesis endeavors to explain and provide suggestions to create higher inflation expectations and potential options to escape a liquidity trap situation. In the pre-crisis context it was found that the coordination of monetary and fiscal policies play a key role considering a central bank's possibilities to control or affect inflation. It was also found, whitin another model, that a central bank is able to control inflation (and expectations) by choosing and credibly following a policy rule. With the examination of the central and commercial banks' balance sheets and credit creation it was observed that deposits and reserves have a crucial role in the monetary system. In the post-crisis context it was found that, even if the zero lower bound on the nominal interest rate is binding and further causing conventional open market operations to be ineffective, the central bank may stimulate the economy via quantitative easing. By these unconventional open market operations the central bank extends credit to the economy, provides more liquid assets to the private sector in the form of reserves and government debt, and is able to show commitment to change to another monetary policy rule that is associated with higher inflation expectations. Evidence from the swap market data was found to support the claim that long-term asset purchases and thereby expanded central bank balance sheets succeeded in increasing inflation expectations in the USA and in the UK in the midst of the crisis. The thesis introduces also an unwelcome liquidity trap situation in monetary policy, where the nominal interest rate hits the (zero) lower bound and cannot be lowered further. Potential solutions to escape the trap are discussed.
 • Kuusisto, Amiika (2015)
  Tiivistelmä - Referat – Abstract Tässä tutkimuksessa tarkastellaan äitien päihdetaustan yhteyttä koettuun sosiaaliseen tukeen sekä äidin ja vauvan välisen vuorovaikutuksen laatuun ja laadun muutokseen. Lisäksi kartoitetaan sosiaalisen tuen lähteiden ja määrän eroavuuksia äitien välillä. Tutkimusaihe on ajankohtainen ja tärkeä muun muassa siksi, että yhteiskunnan taloudellisen taantuman myötä sosiaaliset ongelmat ja köyhyys koettelevat yhä useampia lapsiperheitä myös Suomessa. On kriittisen tärkeää saada ajantasaista tutkimustietoa sosiaalisen tuen puutteen ja päihteidenkäytön vaikutuksista lapsen varhaisvaiheeseen, jotta tukirakenteita ja ennaltaehkäisevää työtä voidaan kehittää vaikeimmissa oloissa elävien pikkulasten ja heidän vanhempiensa auttamiseksi. Valtion budjetissa tulisi myös taata raskaana olevien päihdeäitien palvelut syntyvien lasten terveysriskien minimoimiseksi. Tutkimuksen aineisto perustuu Beltin ja työtovereiden (Belt ym., 2009; 2012) interventiotutkimukseen. Siinä päihdetaustaisille äideille tarjottiin mahdollisuus osallistua ryhmämuotoiseen psykoterapiaan (n = 26) tai saada yksilöllisesti suunnattua psykososiaalista tukea (n = 25). Kontrolliryhmä (n = 50) muodostettiin ei-päihdetaustaisista äideistä. Interventiotutkimuksessa sosiaalista tukea (Harter, 1985; Parkes, 1986) tarkasteltiin äitien odotusaikana toteutetulla lomaketutkimuksella, yksilön raportoiman koetun tuen kannalta. Vuorovaikutusta äidin ja lapsen välillä mitattiin Biringenin (2000; 2014) emotionaalisen saatavillaolon menetelmällä (Emotional Availability Scales, EAS) kahtena ajankohtana, vauvan ikävaiheissa 4 kk ja 12 kk. Päihteidenkäytön osalta tutkimuksessa tarkasteltiin sekä huumeiden että alkoholin käyttöä. Tutkimukseen osallistuneet äidit (n = 101) raportoivat laittomien huumeiden käyttöään kahdeksasta eri huumeesta. Alkoholinkäytöstään äidit vastasivat seitsemään osioon standardoidusta AUDIT–kyselystä (Alcohol Use Disorders Identification Test, Saunders ym., 1993). Tässä tutkimuksessa keskitytään selvittämään äitien päihteidenkäyttötaustan yhteyttä koettuun sosiaaliseen tukeen sekä äidin ja vauvan välisen vuorovaikutuksen laatuun. Lisäksi tarkastellaan sosiaalisen tuen määrää ja laatua eri osallistujaryhmien keskuudessa sekä vuorovaikutuksen laadun muutosta kahden mittauskerran välillä. Tulosten perusteella äitien päihdetaustalla on yhteys sosiaaliseen tukeen. Päihdetaustaiset äidit raportoivat kontrolliryhmää vähemmän sosiaalista tukea kunkin tuen lähteen (perhe, ystävät, tärkeät ihmiset) osalta erikseen sekä kokonaisuutena. Äidin päihdetausta ennustaa vähäisempää raskausaikaista sosiaalista tukea. Tulosten perusteella äitien päihdetausta vaikuttaa myös vuorovaikutuksen laatuun vauvan kanssa. Tämä näkyy äidin alempina vuorovaikutuspistemäärinä emotionaalisen saatavillaolon skaaloilla (EAS). Muutos päihdetaustaisten äitien osalta kahden mittauksen välillä oli kuitenkin positiivinen ja lapsen kannalta suotuisa: äitien vuorovaikutuksen EAS-kokonaispisteet olivat korkeammat jälkimmäisellä mittauskerralla. Myönteinen muutos voi liittyä intervention vaikutukseen. Saadut tulokset tukevat aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa esitettyä johtopäätöstä siitä, että riskitekijät kuormittavat varhaista vuorovaikutusta ja sosiaalisia suhteita. Tulokset viittaavat myös siihen, että interventioilla voi olla myönteinen vaikutus lapsen ja äidin vuorovaikutussuhteeseen. Avainsanat – Nyckelord Sosiaalinen tuki, varhainen vuorovaikutus, päihteet, huumeet, emotionaalinen saatavillaolo (EA)
 • Rekola, Oskari (2015)
  Evolving technology, improvements in production co-ordination and new communication tools enable companies to offshore parts of their value chain to foreign locations with lower factor costs. Literature seems to highlight two effects of offshoring: the productivity effect, which stems from the gains from trade, and the terms-of-trade effect, which is linked with the vanishing effect of distance on wages. To examine the role of wages in both the offshoring and receiving parties, I choose two approaches, the static Heckscher-Ohlin model and the static and dynamic Ricardian model. With the dynamic version of the Ricardian model, I will consider the long-run effects. I will be using the dynamic Ricardian model to consider the long-run effects. In the HO-model there are two inputs, skilled and unskilled labour, and two countries: North, which has a technical advantage with skilled labour, and South, which has a technical advantage with unskilled labour. With offshoring, the activity without advantage can be transferred abroad. With sufficiently high differences in factor endowments, the countries specialize and the wages for both skilled and unskilled labour are higher in the country with comparative advantage in skilled labour. If both countries continue diversifying instead of specialising, the unskilled labour wages in the North eventually fall below those in the South. The Ricardian model examines the short and long-run effects of decentralized production (offshoring). Technology levels are fixed in the short-run version but endogenous in the long-run version of the Ricardian model. In the short run, a sufficiently large and unexpected increase in offshoring is harmful to the wealthy country (North) and beneficial to the poor country (South). However, in the long run, the adverse effects in the wealthy country could be overcome through reallocating resources into research. The negative short run terms-of-trade effect is weaker in the long run. Whether the long-run total effect is positive or negative to the rich country depends on the efficiency of the reallocation of labour from production into research, relative to the pace at which production is decentralized. Moreover, we see that in the long run, the poor country is worse off due to its focus on offshore production and services instead of research. Its benefit then depends only on the global efficiency effect though increased trade volumes.
 • Zhukov, Andrey (2015)
  Starting from the beginning of 1990s, Finland has experienced rapid growth rates in population fractions of non-native residents, with almost half of all immigrants eventually settling in Helsinki metropolitan area. This thesis studies immigrant settlement patterns in the capital region, with the purpose of reliably quantifying and documenting dynamics of ethnic residential segregation. Formation of “ethnic enclaves” is a widely-debated issue which might have ambiguous impact on immigrants’ economic and social outcomes. Robust inference on segregation dynamics is a prerequisite for furthering understanding of the issue. However, qualitative inference on segregation dynamics is often hindered by the fact that different spatial unit sizes and/or immigrant population fractions generate random segregation of varying magnitudes. This thesis overcomes the problem by employing index of systematic segregation which is expressed as a fraction of maximum excess dissimilarity (net of random) that could possibly occur. Index of dissimilarity (Duncan index) is chosen as a baseline measure for calculating systematic index, ensuring comparability of my research to the existing body of knowledge on the phenomenon. While index of dissimilarity reports only marginal growth in segregation, systematic measure reports almost two-fold increase in ethnic residential segregation. Employing systematic index allows reliable comparison of segregation across various immigrant groups and localities. Thus, I find that immigrants from Balkan and African countries are more segregated than other foreign-born individuals. Comparison of systematic indices across largest Finnish cities reveals that Turku has been substantially more segregated than its counterparts starting from year 1995. Eventually, I isolate the measure of segregation along ethnic lines from sorting along other dimensions, such as income. I find no evidence that increase in residential segregation is driven by widening income gap between native and immigrant population. Finally, all the findings are presented compactly in two web applications, allowing flexible controls over the choice of locality of interest, immigrant group, statistics and map-types.
 • Norring, Anni (2015)
  In this thesis I consider studying the determinants of international investments with the gravity model of international financial asset trade. I discuss the relevant literature and present a theoretical framework for gravity in cross-border investments. I compare three empirical approaches, the classic approach that studies the determinants of the observed levels of cross-border holdings by a fixed effects panel model, the dichotomous approach that studies the effects of determinants on the probability of there being a positive cross-border investment by a probit model and finally an approach which combines the two previous ones by a double-hurdle model. I propose that the double-hurdle model is the correct approach in the context of cross-border investments.
 • Telkamo, Mikko Kalevi (2015)
  Tässä tutkielmassa käsitellään differentiaaliyhtälöiden opettamista lukion matematiikan syventävänä kurssina sekä matemaatiikkaohjelmisto GeoGebran käyttöä differentiaaliyhtälöiden opetuksen apuna. Alussa on lukijalle tarkoitettu kertaus differentiaaliyhtälöiden määritelmästä, sekä separoituvien ja lineaaristen yhtälöiden määritelmät ja ratkaisutavat. Luvun tavoitteena on kerrata differentiaaliyhtälön perusteet lukijalle, joka on opiskellut aihetta jo aiemmin. Lisäksi se on tarpeeksi kattava, jotta lukija, joka ei ole aiemmin opiskellut differentiaaliyhtälöitä, pystyy seuraamaan tutkielman sisältöä. Vaikka differentiaaliyhtälöt eivät kuulu lukion matematiikan vaatimuksiin, sitä opetetaan Suomessa joissakin lukioissa erikoiskurssina tai matematiikkalinjan syventävänä aiheena. Siksi tässä tutkielmassa tarkastellaan Helsingin matematiikkalukiossa laadittua ja käytettyä differentiaaliyhtälön materiaalia. Tarkastelussa katsotaan, miten differentiaaliyhtälön perusaiheet esitetään lukiolaisyleisölle, ja millaisia havaintoja kokoelman kirjoittaja on aiheesta tehnyt. Tämän jälkeen tutkielmaan kuuluu itse laadittu differentiaaliyhtälöiden oppikokonaisuus lukiolaiselle. Käytännössä siinä käydään tutkielman alussa esitetyt differentiaaliyhtälöiden perusasiat läpi tavalla, jolla lukiolainen pystyisi sitä tulkitsemaan. Sen mallina on käytetty aiemmin tarkasteltua oppimateriaalia sekä olemassa olevia lukion oppikirjoja muista matematiikan aiheista. Tämän jälkeen tutkielma esittelee GeoGebra-ohjelman sekä sen soveltuvuuden differentiaaliyhtälöiden opetukseen. Tämä on kaksivaiheinen esittely: ensiksi selitetään ohjelman toiminnot, jotka soveltuvat differentiaaliyhtälön ratkaisuun ja tarkasteluun. Seuraavassa luvussa tarkastellaan yleisemmin, mitä etuja GeoGebra tarjoaa differentiaaliyhtälöiden opetukselle. Siinä painotetaan erityisesti visuaalista puolta, jonka ohjelma lisää aiheen opetukseen, ja joka usein puuttuu tavallisessa oppimateriaalissa. Tutkielman lopussa on lyhyt tehtävälomake aiempien lukujen tueksi. Sen on tarkoitus olla sopiva tehtäväpaketti, jonka voisi antaa lukiolaiselle, joka on opiskellut edellä esitetyn differentiaaliyhtä- löiden kokonaisuuden, sekä ohjeet, miten käyttää GeoGebraa näiden yhtälöiden ratkaisemiseen.
 • Kilponen, Simo (2015)
  Tutkielmassa tarkastellaan semi-Markov-prosessin hyödyntämistä keskeyttämistapahtuman mallintamiseksi vapaaehtoisessa henkivakuutuksessa. Vakuutetun riskin kehitys mallinnetaan monitilaisena semi-Markov-prosessina ja keskeyttämisintensiteetti määritellään tähän pohjautuvan vakuutusmaksun ja klassisen henkivakuutusteorian mukaisen vakuutusmaksun funktiona. Keskeyttämisintensiteetti asetetaan riippumaan lisäksi lineaarisesti keskeyttämisherkkyydeksi tulkitusta vakiosta. Numeerisena esimerkkinä simuloidaan vakuutuskannan kehitystä eri keskeyttämisherkkyyksin ja tarkastellaan aktiivisen kannan koostumusta simulointijakson jälkeen.
 • Kodra, Sanna Marika (2015)
  Albanialainen peruskoulu muistuttaa rakenteeltaan suomalaista peruskoulua, mutta sosioekonomiset ja kulttuurilliset taustat antavat albanialaiselle koulujärjestelmälle ja oppilaille aivan erilaiset lähtökohdat kuin mihin suomalaiset ovat tottuneet. Aiemmat tutkimukset liittyen albanialaiseen koululaitokseen ovat tuoneet esille oppilaiden matematiikan heikon tason, oppilaiden vahvan avaruudellisen hahmottamiskyvyn, opettajien arvostuksen ja positiivisen asenteen koulua kohtaan, vaikkakin työrauhaongelmia esiintyy. Monimenetelmällisessä tutkimuksessa, jossa oli käytössä sekä laadullista että määrällistä aineiston analysointia sekä etnografista kuvailua, halusin selvittää millaista matematiikkaa kolmasluokkalaisten albanialaisten oppilaiden piirroksissa esiintyy ja millainen tunneilmapiiri heidän tunneillaan vallitsee. Tutkimukseen osallistui 47 oppilasta. Tutkimus suoritettiin piirrostutkimuksena kevätlukukauden loppupuolella 2012 Elbasanissa, Albaniassa. Piirrosaineisto analysoitiin valmiin kriteeristön avulla. Analysointi jakautui kahteen osaan: matematiikkaan ja tunneilmapiiriin. Analysoinnissa toin esille luokittelujen mukaisesti piirroksissa esiintyneet keskeiset piirteet. Tutkimuksen piirroksissa matematiikan osalta esiintyi enemmistönä lukualueen 0 – 100 lukuja, mikäli lukuja ylipäänsä oli tuotu piirroksissa esille. Luokan A piirroksissa geometria oli vahvemmin läsnä, kun taas luokan B oppilaat olivat keskittyneet peruslaskutoimituksiin. Molempien luokkien matematiikan kompleksisuus jäi rutiinitehtävien tasolle. Tunneilmapiiriltään oppilaat olivat piirtäneet itsensä iloisiksi, mikäli ilmeet tuotiin esiin. Samoin opettaja oli kuvattu iloisena, mikäli kasvojen ilmeet olivat tunnistettavissa. Vahvin piirre ja samalla yhteinen kaikille piirroksille oli opettajan hiljainen läsnäolo – puhe- tai ajatuskuplia ei opettajalle oltu piirretty.
 • Turja, Raisa (Helsingin yliopisto, 2015)
  Biomarkers measured in organisms are sensitive molecular, cellular or individual level biological effects, which can be applied as early-warning signals of environmental contamination before damage occurs at population, community or ecosystem levels. In this thesis, a suite of biomarkers and tissue concentrations of chemicals were measured in mussels (Mytilus trossulus) as indicators of environmental pollution. The mussels were transplanted in specially made cages in coastal areas of the northern Baltic Sea influenced by different types of contamination and environmental factors. The aims of the research were to apply the biomarker approach to (1) assess the impact of contaminants on the health status of mussels, (2) investigate the effects of seasonal variability in biotic and abiotic factors, and low salinity, and (3) validate the usefulness of the mussel caging method for biomonitoring of chemical contamination in the northern Baltic Sea. The results showed marked biomarker responses coinciding with higher concentrations of contaminants, such as polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), polychlorinated biphenyls (PCBs), organochlorine pesticides (OCPs), organotins and trace metals, in mussels caged at the most contaminated study sites. At the contaminated sites, for example the enzymatic biomark¬ers of the antioxidant defense system indicated higher stress level, which was closely linked to elevated level of DNA-damage, increased biotransformation activity and decreased general health status of the cells. Biomarker responses and tissue contaminant concentrations were also related to the seasonal variability in growth and especially in soft tissue weight of the mussels. In the northern Baltic Sea the mussels almost fully deplete their energy stores during the winter; in the spring mussels efficiently feed on the fresh phytoplankton, which forms the main source of energy for their reproduction, energy metabolism and growth. Natural environmental factors caused less variation in the biomarker responses in the late summer and autumn suggesting that this time period is the most suitable for studying contaminant induced effects in mussels. More pronounced effects were observed in mussels exposed jointly to low salinity and chemical contamination, indicating that increased environmental stress reduces the tolerance of mussels towards anthropogenic pressures. This work showed that the mussel caging approach is an efficient biomonitoring method to assess biological effects and tissue accumulation of complex mixtures of contaminants as long as the effects of seasonal variability and low salinity are taken into account.
 • Valaste, Maria (Helsingin yliopisto, 2015)
  In sample surveys, the uncertainty of parameter estimates comes from two main sources: sampling and measuring the study units. Some aspects of survey errors are quite well understood (e.g. sampling errors, nonresponse errors) and reported but others, like measurement errors, are often neglected. This thesis studies measurement uncertainty in covariates. Focus is on the adjustment for covariate measurement errors in logistic regression for cluster-correlated data. Three methods for adjustment for covariate measurement errors in surveys are studied. The methods are Maximum Likelihood, Multiple Imputation and Regression Calibration. These methods require information obtained from validation study. The thesis consists of a theoretical part and extensive Monte Carlo simulation experiments. At the first simulation experiment, the simulation study is conducted with artificial data and with independent observations to test and have experience of the three methods: MI, ML and RC. The second and third simulation study is performed with cluster-correlated data. In these simulation studies, the first simulation uses artificial data and the latter uses real data. In both simulations regression calibration and multiple imputation approaches are examined in various simulation designs. The quality of the methods is assessed by the bias and accuracy. The bias is measured by absolute relative bias percentages (ARB%) and the accuracy by relative root mean-squared error percentages (RRMSE%). The results suggest that additional information from validation (calibration) data enables more accurate estimates in terms of bias percentages.
 • Pijetlovic, Katarina (Springer, 2015)
  This dissertation analyses the legal problem posed by the clauses in UEFA Statutes that prevent clubs from unauthorised formation of alternative transnational structures in football. Unequivocally, these clauses constitute restrictions on economic activities of football clubs in their capacity as undertakings contrary to EU competition and internal market laws, in particular, Articles 101, 102 and 56 TFEU that form the core of EU sports law. More contentiously, however, the heart of the analysis lies in the question of justification and proportionality of the restrictions, which could possibly render the restrictive UEFA clauses legal and enforceable. Over the past 20 years, a solid body of case law, legislation and EU policy documents developed a distinct legal discipline that can be referred to as EU sports law and that can facilitate in resolving this question. The essence of EU sports law lies in the custom-tailored application of traditional economic provisions that takes account of the specificities of sport, a concept that has been given constitutional basis in Article 165 TFEU after the Lisbon Treaty amendments. Moreover, the approach to specificity of sport can be traced back to its origins in 1974 Walrave case, and it forms the basis of the crucial notion of sporting exception in the EU law. This study first highlights the problems in the governance of European football with particular reference to power struggles between UEFA and the elite football clubs and the threats of formation of alternative cross-border leagues by the clubs. Thereafter, the study sets out and discerns the principles underlying the application of EU freedom of movement and competition law to legal disputes in the sports sector, contributing several original interpretations of the key sports cases, such as Bosman, Meca-Medina, Bernard, and Murphy. Most prominent contribution of this thesis to the general study of EU sports law, however, is sketching a novel way of looking at the different categories of sporting exceptions through the prism of convergence between EU free movement law and competition law. The quest for convergence revealed a largely streamlined analytical framework in the sporting cases that involve organisational/regulatory rules and rely on public interest justifications. Finally, thus streamlined framework is applied to analyse the question of legality of the UEFA clauses restricting the formation of breakaway leagues. Some of the conclusions that emerge from this analytical process are surprising, in particular those pertaining to UEFA s power on the relevant market for organisational services for transnational club football in Europe.
 • Damerau, Annelie (Helsingin yliopisto, 2015)
  The consumption of whole grain foods high in fibre is of interest because of the health-promoting effects associated with dietary fibre. Therefore, there is interest in developing new fibre-rich cereal foods. However, these kinds of foods also contain polyunsaturated lipids, which are prone to oxidation. Further, lipids are dispersed in a heterogeneous matrix of starch, proteins and fibre, which increases their tendency to oxidize because of a large surface area and possible contact with prooxidants. The oxidation of lipids decreases nutritional quality and causes the formation of undesirable flavours. Knowledge of the oxidation behaviour of dispersed lipids in solid cereal foods, and of how factors like process parameters, structural features of the products and storage conditions affect lipid oxidation, is limited. In this thesis, the oxidative behaviour of foods with dispersed lipids was studied using two model systems. The first model system was a spray-dried emulsion containing sunflower oil encapsulated in a Na-caseinate-maltodextrin matrix, with either non-cross-linked or cross-linked proteins. The stability of the total and surface lipid fractions was determined during storage under different relative humidities (RHs). Further, the effect of RH on the amount of volatiles released from oxidized spray-dried emulsions was studied. The second model system consisted of extruded cereals produced from either whole grain oats or rye bran (coarse or fine) using different extrusion parameters. Their oxidative stability was studied during storage at 40 ºC, after milling and standardization to RH 33%. The primary oxidation was measured by peroxide values in the spray-dried emulsions and by losses of tocopherols and tocotrienols in the spray-dried emulsions and rye bran extrudates. Secondary oxidation was determined based on volatile secondary lipid oxidation products analysed by static head space (SHS-GC-FID) in the spray-dried emulsions and by head space solid-phase micro extraction (HS-SPME-GC-MS) in the extruded cereals. In addition to the oxidation parameters, enzymatic hydrolysis of lipids in the oat extrudates and the fatty acid composition of all models were studied by measuring the neutral lipid and fatty acid profiles, respectively. Increasing the RH improved the oxidative stability of both the total and surface lipid fractions of the stored spray-dried emulsions. This behaviour was mainly linked to the loss of individual powder particles upon caking and collapsing of the matrix at RH 75%. In addition, excess protein may have delayed oxidation via its radical scavenging activity. At RH 54%, cross-linking of the protein slightly improved the oxidative stability. The profiles of the volatile oxidation products from the spray-dried emulsions analysed by HS-SPME were also influenced by the RH. The effect was related to water-induced changes in hydrophilicity, structure and binding ability of the matrix, and to partitioning and solubility of the volatiles. The highest overall amount of volatiles released was obtained at water contents of 3.1% and 5.2% (RH 11% and 33%). The enzymatic hydrolysis of lipids in oats was effectively prevented by extrusion, even at the lowest temperature of 70 °C. The extrusion temperature could be increased to 110 °C without subjecting the lipids to non-enzymatic oxidation. However, by increasing the temperature to 130 °C, lipid oxidation was promoted, which also yielded losses of neutral lipids over time. In the case of the rye bran, the low water content (13% or 16%) in the extrusion of coarse or fine bran led to the most stable lipids during storage. The improved oxidative stability at low water contents in extrusion was connected with the higher formation of Maillard reaction products, which could have acted as antioxidants. The grinding of rye bran prior to extrusion caused a loss of tocols and increased the amounts of Maillard reaction products formed. The oxidative stability of the dispersed lipids was shown to be highly related to water induced physical changes in the matrix structure, which makes controlling the RH in the surrounding atmosphere an important factor in storage. Further, the RH affected the amount of volatile lipid oxidation products released, and this needs to be considered in determining lipid oxidation by HS-SPME. Extrusion was shown to inactivate lipases in oats. For the lipid stability in cereal extrudates, low temperature and low water content during extrusion were shown to be beneficial.
 • Outinen, Sami (Into Kustannus Oy, 2015)
  Abstract The study puts into historical context the continuities and discontinuities of the employment concepts and policies of leading social democrats in Finland from 1975 to 1998. It concentrates on the decision-making of the most influential political party in Finland at that time, the Social Democratic Party (SDP). The study applies the methods of social science history and conceptual history by researching both the strategic decision-making and public argumentation of the social democrats. The framework of the analysis is based on regulation theory, which distinguishes five fundamental institutional forms in capitalist societies: (1) the nature of the state (economic, employment and unemployment security policy), (2) the wage-labour nexus (labour market policy),(3) the monetary regime (monetary policy and the regulation of capital markets), (4) the forms of competition (state company, privatisation and competition policy) and (5) international interconnectedness (European integration, economic globalisation as well as the impact of Sweden and international organisations). Finnish social democrats moved towards emphasising private sector-led employment, approached the middle class, adopted monetarist ideas, accepted the market economy and favoured controlled restructuring over counter-cyclical measures in a series of steps in 1975 1998. Export sector competitiveness in global markets, European integration, active labour market policy and R and D investment were the cornerstones of social democratic employment policy in Finland at the time. Finnish social democrats also partly adopted neoliberal practices such as activation, privatisation, financial market deregulation and labour market flexibility. The deregulation of financial markets meant a shifting of the basis of social democratic employment policy from steering the capitalist economy to seeking market acceptance of the party s politics. This did not manage to guarantee full employment in Finland during the period, and exacerbated the poverty of the unemployed. Furthermore, Finnish social democrats practised a third way type of Bad Sillanpää policy long before its adherents such as Tony Blair in the UK. After the mid-1970s, the Finnish social democrat-led governments implemented many reforms which also resembled the premises of the Swedish social democrats Third Way Programme in the 1980s.
 • Jernström, Janni (2015)
  Makrolevien kemiallinen koostumus vaihtelee paljon lajien, elinympäristön ja ympäristötekijöiden mukaan. Erityisesti makrolevien lipidimäärä vaihtelee vuodenajoittain ja eri ympäristömuuttujien, kuten valon, ravinteiden, suolaisuuden ja lämpötilan mukaan. Makrolevien lipidit voidaan jakaa varastolipideihin eli neutraaleihin lipideihin, glykolipideihin ja fosfolipideihin. Talvella ja keväällä makrolevät sisältävät enemmän lipidejä kuin kesällä. Kylmissä vesissä makrolevät sisältävät enemmän monityydyttymättömiä rasvahappoja (PUFA, polyunsaturated fatty acid) kuin lämpimien vesien levät. Niukkaravinteisuus lisää makrolevien lipidien tuotantoa perustuotannon kustannuksella. Makroleväryhmistä ruskolevät (Phaeophyceae) sisältävät enemmän lipidejä kuin viherlevät (Chlorophyta) ja punalevät (Rhodophyta). Makrolevien lipideistä erityisesti neutraaleista lipideistä ollaan kiinnostuneita biopolttoaineiden raaka-aineena. Neutraalilipideistä triasyyliglyserolit (TAG) ovat hyvä biodieselin raaka-aine. Tutkimuksessa selvitettiin Itämeren makrolevien soveltavuutta biodieselin raaka-aineeksi. Samalla tutkittiin, miten veden erilaiset ravinnekäsittelyt vaikuttavat makrolevien lipidimäärään ja rasvahappokoostumukseen. Tutkimuksen oletuksena oli, että makrolevät tuottavat enemmän lipidejä niukkaravinteisissa kuin ravinnekylläisissä olosuhteissa. Kokeessa tutkittiin myös makroleväryhmien välisiä eroja lipidimäärissä. Kokeessa tutkittiin Ulva intestinalis ja Cladophora glomerata -viherlevien sekä Ceramium tenuicorne -punalevän lipidimäärää ja rasvahappokoostumusta, koska kyseiset levälajit ovat yleisiä makrolevälajeja Itämeren litoraalivyöhykkeessä. Akvaariokokeet toteutettiin elokuussa sekä lokakuussa 10 päivää kestävänä faktorikokeena Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla. Koejärjestelyssä ravinnekäsittelyinä käytettiin kontrolli- (C), typpilisäys- (N), fosforilisäys- (P) ja typen ja fosforin yhteisvaikutuksen käsittelyitä (N+P). Makrolevien lipidit eristettiin kloroformi:metanoli (2:1 -vol/vol) -liuoksella. Makrolevien lipidit ja rasvahappokoostumus määritettiin kaasukromatografi-massaspektrometrin (GC-MS) avulla lipidien metyloiduista rasvahapon metyyliestereistä (FAME, fatty acid methyl ester). Kokonaislipideistä fraktioitiin neutraalilipidit, jotta pystyttiin arvioimaan makrolevien soveltavuutta biodieselin raaka-aineeksi. Makrolevien kokonaislipidimäärät erosivat lajeittain, mutta eivät käsittelyittäin toisistaan. Makrolevien kokonaislipidimäärät vaihtelivat välillä 31–193 mg l-1 siten, että lokakuussa U. intestinalis -viherlevä sisälsi vähiten kokonaislipidejä verrattuna muihin tutkittuihin makroleviin. Tutkittujen makrolevien kokonaislipidimäärät käsittivät vain alle 2% makrolevien kuivapainosta. Makrolevien kokonaisrasvahappomäärät erosivat toisistaan lajeittain, mutta eivät käsittelyittäin. Makrolevien kokonaisrasvahappomäärät vaihtelivat välillä 0,7-9,0 mg l-1 siten, että pienimmät määrät löytyivät lokakuun U. intestinalis -viherlevältä ja suurimmat määrät C. glomerata -viherlevältä. Makrolevien rasvahappokoostumukset erosivat hieman toisistaan, mutta tyydyttyneet rasvahapot (SFA, saturated fatty acid) olivat makrolevälajien suurin rasvahapporyhmä (42,0–49,7%). Elokuun ja lokakuun U. intestinalis -viherlevät sisälsivät enemmän monityydyttymättömiä rasvahappoja (45,1%; 46,9%) kuin C. glomerata (23,2%) ja C. tenuicorne (22,8%) -levät. Kaikilla tutkituilla makrolevälajeilla rasvahapon C16:0 osuus oli korkein (32,3–45,7 % kokonaisrasvahapoista). U. intestinalis -viherlevän eri tutkimusajankohtina mitatut neutraalilipidifraktion rasvahappomäärät erosivat toisistaan merkitsevästi, mutta ravinnekäsittelyt eivät vaikuttaneet neutraalilipidifraktion rasvahappomääriin. Neutraalilipidifraktion rasvahappomäärät olivat pienet ja ne vaihtelivat välillä 0,6-4,2 mg l-1. Elokuun ja lokakuun U. intestinalis -levän neutraalilipidifraktioiden rasvahappokoostumuksissa ei havaittu eroja. Tutkimuksen makrolevälajien kokonaislipidimäärät erosivat muiden tutkimuksien tuloksista, koska makrolevien näytteenottoajankohta sekä näytteenottopaikka vaikuttavat makrolevien lipidimääriin. Lokakuun U. intestinalis -viherlevän alhainen lipidimäärä voi selittyä sillä, että viherlevä ei ollut enää myöhään syksyllä elinvoimainen, joten makroleväryhmien välisiä lipidimäärän eroja oli vaikea todeta. Tutkitut makrolevälajit eivät tuottaneet merkitsevästi enemmän lipidejä niukkaravinteisissa kuin ravinnekylläisissä olosuhteissa. Kontrolli- ja fosforilisäyskäsittelyissä makrolevien väri muuttui haaleammaksi eli levät eivät saaneet tarpeeksi typpeä klorofyllin tuotantoon. Makrolevälajien olisi mahdollisesti voinut antaa sopeutua uusiin olosuhteisiin ennen kokeen alkua. Akvaariokokeiden erilainen veden lämpötila elo- ja lokakuun kokeissa saattoi vaikuttaa enemmän makrolevien kokonaislipidimäärään kuin ravinnekäsittelyt. Makrolevälajien alhainen rasvahappojen määrä tukee muiden tutkimuksien tuloksia, joissa lipidiryhmistä poolisia lipidejä on eniten. Suuri tyydyttyneiden rasvahappojen osuus kertoo, että tutkitut makrolevälajit olivat stressaantuneita. U. intestinalis -viherlevän neutraalilipidifraktion rasvahappomäärä suhteessa kokonaislipidimäärään oli pieni. Makrolevät voisivat olla sovelias raaka-aine biodieselin tuotantoon korkean kokonaislipidimäärän ja tyydyttyneiden rasvahappojen osuuden vuoksi. Näiden ominaisuuksien avulla voitaisiin valmistaa hyvälaatuista biodieseliä. Makrolevät olisi mahdollista saada tuottamaan enemmän lipidejä niukkaravinteisissa kuin ravinnekylläisissä oloissa, jos valittaisiin oikeat makrolevälajit ja näytteenottoajankohta olisi otollinen lipidien tuotantoon. Makrolevien lipidituotantoa voisi nostaa myös kaksivaiheisen kasvatustavan kautta, kuten Chlorella vulgaris -mikrolevällä lipidituotannon paraneminen on osoitettu. Makrolevien perustuotantoa voisi mahdollisesti lisätä ravinnekylläisissä olosuhteissa, jonka jälkeen makrolevät siirrettäisiin niukkaravinteisiin olosuhteisiin lipidituotannon parantamiseksi.