Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 10355-10374 of 26117
 • Rinkinen, Noora (Helsingin yliopisto, 2013)
  Tutkielmassa tarkastellaan Savonlinnasta itäiseen Helsinkiin eri aikoina muuttaneiden henkilöiden puhetta ja sen variaatiota ryhmähaastattelutilanteessa. Variaatiota tutkitaan kahden eri variaabelin, yksikön 1. persoonan persoonapronominien ja Helsingin paikannimien valossa. Vastausta haetaan erityisesti siihen, voiko näiden kahden variaabelin avulla tehdä juuri muuttajien kieltä koskevia päätelmiä sekä toisaalta siihen, voiko niiden välillä havaita yhteyttä. Puhuuko esimerkiksi tavallisesti mä-pronominia käyttävä informantti spontaanimmin paikoista niiden epävirallisilla kuin virallisilla nimillä? Tutkielmassa paneudutaan myös siihen, vastaako informanttien käsitys heidän omasta kielenkäytöstään todellisuutta. Aineisto on kerätty kolmella teemahaastattelulla, joissa aiheena on ollut Helsinki (asuin)ympäristönä. Informantteja on yhteensä kahdeksan, seitsemän naista ja yksi mies. Haastateltavat ovat iältään 23 74-vuotiaita. Tutkielmassa nojataan pitkälti sosiolingvistiseen variaationtutkimukseen ja sosio-onomastiikkaan, mutta siinä hyödynnetään myös keskusteluntutkimuksen ja kansanlingvistiikan tutkimusperinteitä. Tutkielmassa osoitetaan, että yksilölliset kielierot ovat välillä suuria, ja esimerkiksi pisimpään Helsingissa asuneet informantit ovatkin yllättäen kaikkein murteellisimpia: he käyttävät lähes systemaattisesti mie : miu -pronominia, ja lähes kaikki heidän spontaaneista paikannimimaininnoistaan ovat virallisia. Toisaalta on kuitenkin osoitettavissa, että mitä pidempään haastateltava on Helsingissä asunut, sitä enemmän hän tietää epävirallisia nimivariantteja, vaikkei niitä spontaanissa puheessa käyttäisikään. Kielen muuttumiseen vaikuttavatkin muuttoikä ja mahdolliset aiemmat asuinpaikat. Toisaalta myös sukulaissuhteet Savonlinnaan ja yleinen kiinnostus vanhaa kotiseutua kohtaan sekä se, millaisessa elinpiirissä henkilö on Helsingissä asuessaan elänyt, voivat vaikuttaa tämän murteellisuuteen tai puhekielisyyteen. Tutkielmassa huomataan myös, ettei informantin oma tietoisuus omasta kielenkäytöstään ole aina niin selkeä. Lisäksi haastattelutilanne vaikuttaa selvästi joidenkin informanttien kieleen. Muuttajien kieli on alati ajankohtainen aihe: esimerkiksi Helsingissä syntyperäisten osuus on jo jonkin aikaa ollut muualta tulleiden osuutta pienempi. Aiemmissa muuttajien kieltä koskevissa tutkimuksissa on keskitytty lähinnä perinteisten äänne- ja muotopiirteiden tutkimukseen, mutta tämä tutkielma avaa hieman uudenlaista näkökulmaa muuttajien kieleen, kun perinteisten piirteiden ohessa tarkastellaan myös paikannimien käyttöä.
 • Flittner, Katja (2014)
  Syyskuun 1. päivänä 2013 voimaan tulleen kuntalain 2 a §:n mukaan kunnan on yhtiöitettävä sellainen toiminta, joka kilpailee yksityisten toimijoiden kanssa markkinoilla. Lakimuutos pohjautuu Euroopan komission päätökseen 2008/765/EY sekä Euroopan komission kirjeeseen 14/04/2010*D/6678, joissa puututtiin liikelaitosten saamiin kilpailuetuihin mm. kevyempään verokohteluun ja kehotti, että markkinoilla kilpaileva toiminta yhtiöitettäisiin. Yhtiöittäminen aiheuttaa monia verovaikutuksia niin yhtiöittämisprosessin aikana kuin yhtiön ns. juoksevassa toiminnassa yhtiöittämisen jälkeen. Tässä tutkielmassa pohditaan mm. yhtiöittämistapojen valintaa liiketoimintasiirron ja –kaupan välillä sekä yhtiöittämisen aiheuttamia veroseuraamuksia arvonlisä- ja varainsiirtoverotuksessa. Varainsiirtoverotuksessa pohditaan erityistesti kuntalain (626/2013) voimaantulosäännöksen ja varainsiirtoverolain 43 §:n soveltuvuusalojen eroja ja rinnakkaisuutta. Yhtiön juoksevan toiminnan veroseuraamuksia pohdittaessa on suunniteltava mm. yhtiön pääomarakennetta, huomioitava yhtiön tulolähde ja yhtiön ja kunnan välisten oikeustoimien vero-oikeudellinen muotoilu ja hinnoittelu. On myös keskeistä suunnitella, mitä omaisuuseriä kannattaa siirtää yhtiöön ja mitkä kannattaa jättää kunnan omistukseen ja esimerkiksi vuokrata yhtiölle. Omaisuuserien siirron suunnittelulla on merkitystä tuloverotuksessa yhtiön voitollisen toiminnan verotaakan kannalta sekä arvonlisäverotuksessa kiinteistöinvestointien arvonlisäveron tarkistamisen ja kunnille AVL 130 ja 130 a §:ssä tarkoitettujen palautusoikeuksien hyödyntämisessä. Kiinteistöinvestointien tarkistukset sekä kuntapalautusoikeuden menetys ovat usein rahallisesti suuria eriä. Vaikka tutkielma on vero-oikeudellinen, on siinä valtiontukiaspekteja nostettu esiin tarkoituksenmukaisen kokonaiskuvan saavuttamiseksi. Lopuksi tutkielmassa pohditaan myös yhtiöittämistä yleishyödylliseksi yhteisöksi tai keskinäiseksi osakeyhtiöksi.
 • Pöntinen, Saija (Helsingfors universitet, 2015)
  Viranhaltijat hoitavat kunnissa julkista valtaa sisältäviä tehtäviä. Viranhaltijoilla on tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia, ja näiden oikeuksien toteutumisesta ja asetettujen velvoitteiden laillisuudesta voidaan varmistua oikeusturvakeinojen avulla. Oikeusturva suojaa viranhaltijan asemaa suhteessa työnantajaviranomaiseen ja varmistaa, että viranhaltija voi hoitaa tehtävänsä lainmukaisesti. Oikeusturva on sekä ihmis- että perusoikeus. Tässä tutkimusmenetelmiltään lainopillisessa työssä selvitetään sitä, miten kunnallisen viranhaltijan oikeusturva toteutuu virkasuhteen muutostilanteissa ja miten oikeusturvaa olisi tarvetta kehittää. Tutkimusaineistona ovat lainsäädäntö ja lain esityöt, oikeuskirjallisuus sekä oikeuskäytäntö. Työssä käsitellään sekä ennakollisia että jälkikäteisiä oikeusturvakeinoja, joita viranhaltijoilla on käytössään. Ennakollinen oikeusturva liittyy hallintoasioiden asianmukaiseen käsittelyyn ja viranomaisen menettelyn sääntelyyn, millä voidaan ennakoivasti suojella yksilön oikeuksia ja etuja. Jälkikäteisellä oikeusturvalla tarkoitetaan korjaavia oikeusturvan takeita. Kunnallisen viranhaltijan oikeusturvan toteutumisen kannalta on keskeistä, että hänen asemansa ja se, millä perusteilla siihen voidaan tehdä muutoksia, on määritelty lainsäädännössä riittävän selkeästi ja kattavasti. Sääntely asiaan liittyen on nykyään kuntalaissa (365/1995) ja laissa kunnallisesta viranhaltijasta (viranhaltijalaki, 304/2003). Sääntelyä on mm. viran lakkauttamisesta ja muuttamisesta työsopimussuhteeksi, virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta, viranhaltijan siirrosta toisiin tehtäviin sekä virkasuhteen päättämisestä. Sääntelyä voidaan pitää pääasiassa riittävänä, vaikkakin eräitä tarkentamiskohteita on. Lainsäädännön lisäksi virkaehtosopimuksilla on suuri merkitys viranhaltijoille, sillä viranhaltijoiden palvelussuhde-ehdot määräytyvät pitkälti niiden mukaan. Viranhaltijoiden käytännön työhön vaikuttavat lisäksi työnantajaviranomaisen direktiovallan nojalla antamat määräykset. Riittävät oikeussuojakeinot ovat tärkeitä kaikissa em. muutostilanteissa, joissa vaikutetaan viranhaltijoiden oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Kun työnantajaviranomainen tekee viranhaltijoita koskevia hallintopäätöksiä, ennakollista oikeussuojaa antaa se, että työnantajaviranomaisen on noudatettava hyvän hallinnon vaatimuksia ja hallinnon oikeusperiaatteita toiminnassaan. Lisäksi viranhaltijalaissa ja hallintolaissa (434/2003) on asetettu menettelyllisiä velvoitteita, joiden on toteuduttava. Säännösten ja oikeuskäytännön perusteella voidaan arvioida, että viranhaltijan menettelylliset oikeudet, kuten asian selvittäminen, kuuleminen ja päätösten perusteleminen, on turvattu varsin hyvin. Ennakollisen oikeusturvan haasteena on se, ettei hallintolakia sovelleta työn-johdollisiin ratkaisuihin. Viranhaltijan oikeusturvan kannalta olisi perusteltua, että työnantaja noudattaisi näitäkin ratkaisuja tehdessään ainakin hyvää hallintoa ja hallinnon palveluperiaatetta. Jälkikäteisen oikeusturvan kannalta on keskeistä, että viranhaltijaa koskevat hallintopäätökset ovat muutoksenhakukelpoisia ratkaisuja, joista voidaan tehdä oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus muissa kuin virkaehtosopimuksin säännellyissä asioissa. Eräissä tapauksissa on lisäksi käytettävissä hallintoriitaprosessi. Näiden oikeussuojakeinojen avulla viranhaltija saa asiansa kattavasti selvitetyksi ja lainvastaisen päätöksen korjatuksi tai lainmukaisen oikeustilan muutoin palautetuksi. Kehitettävää on lähinnä viranhaltijan asianosaisaseman huomioon ottamisessa kunnallisvalitusta käsiteltäessä. Virkaehtosopimuksia koskevissa asioissa järjestäytyneen virkamiehen jälkikätinen oikeusturva on taattu virkaehtosopimusten mukaisin neuvottelumenettelyin ja viime kädessä työtuomioistuinprosessin kautta. Järjestäytymätön viranhaltija voi käyttää kuntalain mukaista muutoksenhakutietä. Päätöksen lainvastaisuuden perusteella muutoksenhakumahdollisuus on käytettävissä myös järjestäytyneillä viranhaltijoilla. Oikeusturvakeinon valinta voi olla tulkinnanvaraista, mutta toimiva keino on aina käytettävissä. Jälkikäteisen oikeusturvan ongelmat viranhaltija-asioissa liittyvät erityisesti tilanteisiin, joissa on kyseessä työnantajaviranomaisen laiminlyönti tai viranhaltijan laittomaksi arvioima työnjohtomääräys. Muutoksenhakumahdollisuutta ei ole, vaikka vaikutus viranhaltijaan voi olla käytännössä suuri. Erityisesti varoituksen antamisella vaikutetaan tosiasiassa viranhaltijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Viranhaltija voi turvautua tällä hetkellä vain hallintokanteluun, joka ei ole asiassa riittävän tehokas oikeusturvakeino. Viranhaltijan oikeusturvaa olisi tältä osin tarvetta parantaa.
 • Susi, Hanna (1995)
 • Ovaskainen, Mika (2013)
  Polynomilla x^2 + 1 ei ole juurta reaalilukujen kunnassa, eikä polynomilla x^2-2 ole juurta rationaalilukujen kunnassa. Tässä tutkielmassa osoitetaan, kuinka algebrallisesta näkökulmasta voidaan muodostaa laajempi kunta, jossa näillä polynomeilla on juuri. Tutkielmassa lähdetään liikkeelle tutustumalla abstrakteihin algebrallisiin struktuureihin ja niiden ominaisuuksiin. Algebrallisella struktuurilla tarkoitetaan lukujoukkoa, johon on liitetty yksi tai useampia laskutoimituksia. Algebralliset struktuurit luokitellaan aksiomaattisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että ollakseen tietty algebrallinen struktuuri, lukujoukon ja siihen liitettyjen laskutoimitusten tulee täyttää tiettyjä ehtoja. Erityisen mielenkiinnon kohteena tutkielmassa on renkaat ja kunnat. Esimerkiksi reaaliluvut muodostaa yhteen- ja kertolaskun kanssa kunnan. Reaalilukujen laskusäännöt voidaan johtaa kunnan aksioomista. Työn toinen puoli keskittyy polynomirenkaisiin. Polynomit määritellään aluksi lukujonona, jonka alkiot ovat polynomin kertoimia. Polynomien muodostama joukko muodostaa polynomirenkaan. Ykköselliset polynomit, eli polynomit, joihin kuuluu alkio 1, voidaan esittää koulusta tutumpina lausekkeina. Tutkielmassa osoitetaan, että jos polynomilla ei ole juurta polynomirenkaassa, niin jaottoman polynomin avulla voidaan muodostaa laajempi kunta, josta juuri löytyy. Tämä laajempi kunta on jaottoman polynomin virittämä tekijärengas. Tekijärenkaassa alkiot on jaoteltu jakojäännöstensä perusteella eri luokkiin. Tässä tekijärenkaassa alkuperäinen polynomirengas on vain yksi alkio. Esimerkiksi polynomin X^2 + 1 avulla voidaan muodostaa laajempi kunta, kompleksiluvut. Tutkielma pohjautuu Lauri Myrbergin Algebra- oppikirjaan, sekä Jokke Häsän ja Johanna Rämön Johdatus abstraktiin algebraan-kirjaan.
 • Jääskinen, Jouni (2013)
  Tarkastelen tutkielmassani kunnallisen viranhaltijan virkasuhteen päättymistä viranhaltijalaissa säädetyissä irtisanomistilanteissa. Laissa kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) säädetyt irtisanomistilanteet jakautuvat erityisesti irtisanomiseen viranhaltijasta johtuvista syistä (ns. individuaaliperusteisiin) ja irtisanomiseen taloudellisista ja tuotannollisista syistä (ns. kollektiiviperusteisiin). Nämä irtisanomisperusteet ja erityisesti niihin liittyvät kielletyt irtisanomisperusteet ovat tarkastelussa keskeisessä asemassa. Tarkastelussa otetaan huomioon irtisanomiseen johtavien toimintojen tai laiminlyöntien vakavuus sekä muutenkin irtisanomiseen liittyvään kokonaisarvioon vaikuttavat seikat. Tutkielmassa käydään lisäksi läpi miten perustuslain vaatimus, jonka mukaan ketään ei saa irtisanoa työstään ilman lakiin perustuvaa syytä, on täytetty viranhaltijalaissa. Tutkielmassa otetaan huomioon julkisen viran erityispiirteet sekä tarkastellaan niiden vaikutusta viranhaltijan virkasuhteeseen. Julkiseen virkaan liittyvä turva on viranhaltijalla osittain parempi verrattuna työsopimussuhteisiin työntekijöihin, koska viranhaltijan toiminnassa täytyy ottaa huomioon hänen riippumattomuuden ja itsenäisyyden vaatimukset. Koska viranhaltijan toimiin kuuluu yleensä julkisen vallan käyttäminen, viranhaltijan aseman on oltava asianmukaisella tavalla turvattu ja riippumaton suhteessa viranomaiseen. Viranhaltijan irtisanomiseen liittyy olennaisena osana viranhaltijan oikeussuoja irtisanomisprosessin aikana. Kuntatyönantajan on nimittäin huomioitava hyvän hallinnon perusteet ja viranhaltijan oikeussuoja irtisanomisprosessin aikana ja sen jälkeen. Viranhaltijan oikeusturvasta on säädetty perustuslaissa, joka korostaa, että jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi lainmukaisessa, toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa asianmukaisesti sekä ilman aiheetonta viivytystä. Tutkielmassa viranhaltijan oikeussuojaa tarkastellaan hallinto-oikeudellisten sekä kunnallisoikeudellisten oikeussuojakeinojen kautta, joista säädetään viranhaltijalaissa, kuntalaissa ja hallintolaissa. Kokonaisuudessaan tutkielman tavoitteena on antaa selkeä kokonaiskuva viranhaltijalain mukaisista viranhaltijan irtisanomistilanteista sekä viranhaltijan oikeusturvasta irtisanomismenettelyn aikana.
 • Jalava, Tuomas Joonatan (2014)
  Suomen kunnissa ja koko julkisella sektorilla haetaan tuottavuuden nousua panostamalla henkilöstöön ja palvelujen kehittämiseen. Osalla kunnan sektoreista palvelujen käyttö lisääntyy väestön vanhetessa mikä taas luo paineita palveluprosessien ja erilaisten yhteistyön muotojen kehittämiseen. Kunnan tuottavuuteen vaikuttaa niiden aineeton pääoma eli kunnan henkilöstö, sidosryhmät, prosessit ja kuntien käytössä olevat teknologiat. Tässä tutkimuksessa käsitellään kuntien aineettoman pääoman raportointimalleja, joiden avulla kunta voi analysoida oman aineettoman pääomansa nykytilaa. Lisäksi pohditaan, miten aineettoman pääoman raportoinnin niin sanottua Tanskan mallia voisi hyödyntää raportoinnin systematisointiin ja raporttien yhteenvetoon kunnissa. Tutkimuksen tavoite on selvittää, mitä aineettoman pääoman osa-alueisiin liittyviä raportointimalleja kuntien sidosryhmät ovat kuntien käyttöön kehittäneet. Tutkimuksessa selvitetään, mitä aineettoman pääoman asu-alueita valitussa aineistossa on käsitelty ja millaisia aineetonta pääomaa konkretisoivia tunnuslukuja ne sisältävät. Valittua aineistoa käsitellään kriittisen sisällönanalyysin menetelmin. KT Kuntatyöantajien, Kuntaliiton ja Työterveyslaitoksen kehittämiä raportointimalleja verrataan aineettoman pääoman kolmeen osa-alueeseen: inhimilliseen pääomaan, suhdepääomaan ja rakennepääomaan. Aineistona käsitellyt henkilöstötilinpäätös, kuntien henkilöstöraportti, kuntien hyvinvointikertomus, demokratiatilin-päätös, palvelustrategia ja kuntien kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli ovat esimerkkejä raportointimalleista, joita kuntien aineettoman pääoman raportointiin on kehitetty. Kaikkia aineettoman pääoman osa-alueita sisältäviä raportointimalleja ovat olleet kunnissa myös tasapainotettu tuloskortti (BSC) ja CAF, jotka eivät kuitenkaan ole puhtaita aineettoman pääoman raportointimalleja. Johtopäätöksenä aineiston analyysistä on, että aineettoman pääoman kolmesta osa-alueesta kattavimmin on käsitelty inhimillistä pääomaa, jonka raportointimalleja ovat Työterveyslaitoksen henkilöstötilinpäätös ja KT Kuntatyönantajien henkilöstöraportti. Teknologiat ja prosessit sisältävä rakennepääoma oli myös kattavasti esitettynä aineiston raportointimalleissa. Kuntien kokonaisarkkitehtuurimallissa on laajasti käsiteltynä rakennepääomaan kuuluvat teknologiat ja prosessit. Toisena rakennepääoman aineistona käsitelty kuntien palvelustrategia taas painottuu rakennepääoman prosessinäkökulmaan. Eniten puutteita analysoiduissa raportointimalleissa on suhdepääoman osalta. Suhdepääoman raportointimalleissa asiakasnäkökulma on kattavasti läsnä, mutta muihin sidosryhmiin liittyvän suhdepääoman raportointiin ei ollut menetelmiä. Erityisesti elinkeinotoiminta ja muut kunnat jäävät kuntien sidosryhmistä raportointimalleissa pimentoon. Inhimillisen pääoman osalta merkittävä puute käsitellyissä raportointimalleissa oli henkilöstön osaamisen raportointi, joka käsiteltiin korkeintaan raportoimalla henkilöstön muodollinen koulutus todellisen osaamisen sijasta. Tutkimuksessa pohditaan niin sanotun aineettoman pääoman Tanskan mallin hyödyntämistä osana kuntien aineettoman pääoman raportoimista. Tanskan mallin avulla kuntien olisi mahdollista kerätä jo olemassa olevaa tietoa yhteen, mikä mahdollistaisi organisaation aineettoman pääoman kokonaisuuden paremman hahmottamisen. Tanskan mallin hyödyntäminen ei sulkisi pois aiemmin aloitettuja aineettoman pääoman raportoinnin käytäntöjä vaan mallilla voitaisiin koota kaikki aineettoman pääoman raportit yhteen kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi aineettoman pääoman tilasta kunnassa. Tanskan mallia olisi kunnissa mahdollista käyttää tapana koota jo tehdyt aineettoman pääoman raportit yhteisen viitekehyksen alle. Raportointiprosessissa ja raporttien analysoinnissa olisi myös mahdollista hyödyntää Tanskan mallin työryhmän ohjeistuksia.
 • Silpola, Maija Anneli (2012)
  Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on Helsingin Kyläsaaressa vuosina 2009–2011 vaikuttanut aktivistien perustama Sosiaalikeskus Satama. Tarkoituksena on tarkastella Satamaa vastademokraattisena toimijana sekä poliittisten tilojen avaajana ja asioiden politisoijana. Satama oli autonominen, käyttäjiensä itse luoma ja hallinnoima sosiaalikeskus, joka saatiin käyttöön sitä edeltäneen pitkän talonvaltausketjun ja kaupungin kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena. Satama häädettiin tiloistaan elokuussa 2011 kaupungin ja satamalaisten kesken syntyneiden erimielisyyksien vuoksi. Tutkielmaa ovat ohjanneet seuraavat kysymyksenasettelut: millaista oli Sataman vastademokraattinen toiminta? Millaisia olivat Sataman politisaatio ja sen poliittiset tilojen avaukset? Teoreettisen viitekehyksen muodostavat Pierre Rosanvallonin vastademokratian käsite sekä Eeva Luhtakallion käyttämä politisaation käsite. Aineisto koostuu kymmenen Satamassa toimineen sosiaalikeskusaktiivin haastatteluista. Tutkimusmenetelmänä on laadullinen haastattelututkimus, jonka avulla aineisto analysoidaan teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Vastademokraattinen toiminta näyttäytyi Satamassa, sen poliittisissa lähtökohdissa sekä Satamassa toimineiden aktivistien arkipäivän aktivismissa etenkin valvontademokratiaan liittyvänä kansalaisvalppautena, säätelevänä valppautena ja ilmiantona, sekä torjuntana ja tuomitsemisena. Politisaatio eli poliittisten tilojen avaaminen näyttäytyi esimerkiksi romaneiden ahdingon ja autonomisten tilojen tarpeellisuuden tuomisena julkiseen keskusteluun ja poliittiseen päätöksentekoon. Politisaatiota toteutettiin Sataman harjoittaman monipuolisen aktivismin keinoin mediaa hyödyntäen. Voidaan todeta, että Sosiaalikeskus Satama oli selkeästi vastademokraattinen toimija, jonka politisoiva vaikutus yhteiskunnassa oli näkyvä. Satama taisteli tärkeäksi kokemiensa asioiden puolesta ja nosti niitä näkyvästi esiin sekä yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön.
 • Korhonen, Suvi (2012)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan kunniaan liittyvää väkivaltaa käsittelevää suomalaista julkista keskustelua. Tutkielman viitekehyksen muodostaa sosiaalinen konstruktionismi eli näkemys todellisuuden sosiaalisesti ja vuorovaikutuksellisesti rakentuneesta luonteesta. Tutkielmassa ymmärretään erilaisten väkivallantekojen tai niiden uhkien määrittyvän kunniaan liittyväksi väkivallaksi puheen kautta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tutkielman tarkoituksenani on selvittää millaisena ilmiönä kunniaan liittyvä väkivalta näyttäytyy suomalaisessa julkisessa keskustelussa. Tutkielmassa taustoitetaan kunniaan liittyvää väkivaltaa aikaisemman tutkimuskirjallisuuden valossa. Tarkoituksena on tuoda esiin ilmiön moniulotteinen luonne. Tutkimuskirjallisuudessa kunniaan liittyvän väkivallan taustalla nähdään vaikuttavan muun muassa erilaiset kulttuuriin, uskontoon, sosiaaliseen yhteisöön ja sukupuoleen liittyvät tekijät ja kysymykset. Tutkielman aineiston muodostaa 87 Helsingin Sanomissa vuosina 2007–2011 julkaistua kunniaan liittyvää väkivaltaa käsittelevää tai sitä sivuavaa lehtitekstiä. Tekstit kerättiin systemaattisesti Helsingin Sanomien näköispainoksista tai painetuista lehdistä. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin diskurssianalyysia. Tutkimusaineiston perusteella kunniaan liittyvä väkivalta näyttäytyy Suomessa ajankohtaisena yhteiskunnallisena ilmiönä ja ongelmana. Julkisessa keskustelussa on aikaisemmin pyritty etäännyttämään ongelma pois Suomesta (ks. Keskinen 2009a), mutta tällainen puhetapa ei noussut aineistosta esille. Pikemminkin teksteissä tuotiin esiin huoli siitä, että Suomessa ei suhtauduta ilmiöön tarvittavalla vakavuudella. Aineistosta hahmottui esiin neljä erilaista puhetapaa eli diskurssia, joiden kautta aihetta käsiteltiin lehtikirjoituksissa. Kunniaan liittyvä väkivalta näyttäytyi esimerkiksi eräänlaisessa moraalitajun ravistajan roolissa. Termiä käytettiin yhteyksissä, joissa sen käyttö jäi lukijalle epäselväksi tai termin avulla pyrittiin vahvistamaan jonkin asiantilan ei-toivottavuutta. Toisaalta kunniaan liittyvän väkivallan käsittely oli aineiston teksteissä usein varovaista ja tehtyjen käsitevalintojen kautta pyrittiin siihen, että ilmiö ei leimautuisi osaksi tiettyä kulttuuria tai etnistä ryhmää. Kolmannen sektorin eli lähinnä erilaisten järjestöjen edustajat olivat tärkeässä roolissa aineiston teksteissä. He toimivat eräänlaisessa asiantuntijan ja vastuuttajan roolissa kunniaan liittyvän väkivallan kysymyksissä. Aineistossa viranomaistahojen toiminta kunniaan liittyvää väkivaltaa käsittelevissä kysymyksissä näyttäytyi välinpitämättömänä, keinottomana ja byrokraattisena riippuen siitä, mistä toimijatahosta oli kyse. Kunniaan liittyvän väkivallan taustalla nähtiin vaikuttavan perinteisten arvojen ja uuden kulttuurin yhteentörmäykset. Yhteisöjen merkitystä kunniaan liittyvän väkivallan vastaisessa työskentelyssä korostettiin, sillä yhteisöillä nähtiin olevan valtaa suhteessa perheisiin ja yksilöihin. Aineiston analyysin pohjalta nousee esiin huomio siitä, että niin sanottu leimaamispuhetta välttävä diskurssi saattaa tosiasiallisesti tuottaa itsessään leimaavaa puhetta. Kunniaan liittyvä väkivalta liitettiin osaksi kunniakulttuureja ja sen nähtiin koskettavan maahanmuuttajia, ilman että näitä käsitteitä avattiin lukijalle. Koska kunniaan liittyvä väkivalta on sekä käsitteen tasolla että ilmiönä Suomessa vielä verrattain tuntematon on tärkeää, että julkisessa keskustelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten ja minkälaisten käsitevalintojen kautta aiheesta puhutaan.
 • Salonen, Juulia (2014)
  Kunnia on vanhastaan kuulunut rikoslainsäädännössä suojattuihin oikeushyviin. Rikoksena kunnianloukkaus on kuitenkin sen tyyppinen, että se on altis yhteiskunnan kehityksen tuomille muutoksille. Sen tekotavat ja toimintaympäristö ovatkin muuttuneet vuosien saatossa. Etenkin tiedotusvälineiden ja tietotekniikan kehitys on lisännyt suurta vahinkoa aiheuttavien kunnianloukkausrikosten mahdollisuuksia, vaikka kunnian loukkaaminen näyttää menettäneen merkitystään ihmisten totuttua uudenlaiseen yksityisasioiden käsittelemiseen julkisuudessa. Kunnian suoja on jatkuvassa jännitteessä sanomisen vapauden kanssa. Etenkin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö on mennyt kohti sananvapausmyönteisempää tulkintaa. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, millä tavoin EIT:n ratkaisukäytännön kehitys ja muuttunut ilmapiiri on otettu huomioon Suomen lainsäädännössä ja korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä. Tutkielma pyrkii myös selvittämään kunnian asemaa nyky-yhteiskunnassa sekä sitä, minkälainen on tyypillinen kunnianloukkausrikos ja mitä ilmoitetuille kunnianloukkaustapauksille käy; saavatko kansalaiset oikeusturvaa näissä tapauksissa. EIT:n ratkaisukäytännön huomioon ottamista lähestytään selvittämällä kunnian suojan suhdetta sananvapauteen. Tutkielmassa kuvataan kunnianloukkausta koskevaa lainsäädäntöä ja sen muutoksia. Vuoden 2014 alussa voimaan tulleella lainmuutoksella on otettu huomioon EIT:n viimeaikainen sananvapautta korostava käytäntö. Myös korkein oikeus on alkanut ottaa entistä enemmän EIT:n käytäntöä ratkaisuissaan huomioon. Kunnianloukkausta ja sananvapautta koskevissa ratkaisuissa on edelleen tärkeää perustella perusoikeuksien välistä punnintaa. Sen selvittämiseksi, minkälaisia ratkaisuja kunnianloukkausjutuista on tehty rikosilmoituksen tekemisen jälkeen, tutkielmassa on purettu Länsi-Uudenmaan syyttäjänviraston tietoon vuosina 2009–2013 tulleita kunnianloukkausrikoksia. Jutuista on tutkittu, kuinka moni rikosilmoituksista on rajoitettu jo esitutkinnan aikana ja kuinka moni on päätynyt syyttäjänvirastoon syyteharkintaan. Syyttäjälle edenneistä jutuista on edelleen selvitetty, mistä jutuista on tehty syyttämättäjättämispäätös tai haastehakemus ja kuinka moni niistä on lähetetty sovitteluun. Tutkimuksen avulla on luotu konkreettinen käsitys siitä, minkälaisista kunnianloukkausjutuista tehdään rikosilmoituksia ja mitä niille käytännössä tapahtuu. Suurin osa kunnianloukkausjutuista rajoitetaan jo esitutkinnassa ja merkittävästä osasta tehdään syyttämättäjättämispäätös. Pieni osa kunnianloukkauksista etenee tuomioistuimeen. Jotta ihmisten oikeusturva toteutuisi, on syytä kiinnittää huomiota siihen, että syyteharkinnassa ja esitutkinnan rajoittamisessa noudatetaan yhtenäistä, tasapuolista ja oikeudenmukaista rajaa.
 • Tammisalo-Savolainen, Tuuli Maria (2008)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kunniaväkivallan ilmiön sijoittumista suomalaiseen auttamistyöhön. Aineisto koostuu kahdentoista väkivaltatyön ammattilaisen haastattelusta, yhdelle työntekijälle tehdystä kyselystä ja yhden kunniaväkivallan uhrin haastattelusta. Haastattelut olivat teemahaastatteluja ja kysely strukturoitu kysely, jotka on analysoitu temaattista analyysia käyttäen. Aineiston aukikirjoittamisella pyritään ilmiötä kokonaisuutena kuvaavaan analyysiin. Termin kunniaväkivalta käytöstä ei ole jälkiä painetussa tai elektronisessa mediassa kuin vasta 15-20 vuotta sitten. Aiempaa tutkimusta käsitellään tutkielmassa viimeisen yhdeksän vuoden ajalta, jona aikana kunniaväkivaltaa käsittelevä tutkimusta on tähän päivään asti tehty. Tutkielmassa kunniaväkivallan monisäikeinen ilmiö on sidottu käsitteellisesti määritelmäksi. Tutkielma osoittaa, että kunniaväkivaltaan liittyy tiiviisti sen taustatekijät ja piirteet, sekä naisen seksuaalisuus ja islamin usko näitä toisiinsa kietovina voimina. Keskeistä on, että kunniaväkivallan teot johtuvat halusta rajoittaa naisen seksuaalisuutta, ja ilmiön eri tekijät ovat toistensa kiinteitä osia. Tutkielman tulokseksi saadaan kunniaväkivallan ilmiön kokoava jäsennys. Tässä tutkielmassa huomio on kohdistettu siihen, millaisena ilmiönä kunniaväkivalta näyttäytyy suomalaisessa auttamistyössä, millaisia ongelmia auttamistyössä kohdataan kunniaväkivallan parissa, ja vastaako väkivaltatyön tarjoama apu kunniaväkivaltatyön tarvetta. Maahanmuutto suurine elämänmuutoksineen näyttää lisäävän kunniaväkivaltaa, jossa individualismista ja kollektivismista johtuvat kulttuuriset tavat asettuvat ristiriitaan asettaen samalla sukupolvet ja sukupuolet törmäyskurssille. Kunniaväkivalta voidaan nähdä vallan puutteena, ja tätä puuttuvaa valtaa pyritään palauttamaan väkivalloin. Tutkielma osoittaa, etteivät nykyiset käytännöt riitä vastaamaan avun tarpeeseen. Lisäksi tutkielma osoittaa, kuinka huonosti suomalaiset työntekijät tuntevat kunniaväkivallan ilmiön. Puutteellinen tieto on erityisen ongelmallista, koska auttamiskenttä ei ulotu kaikkialle sinne, missä apua tarvittaisiin. Kunniaväkivaltaan puuttuminen on osoittautunut analyysissa kaksijakoiseksi; se vaatii familistista puuttumista individualistisia arvoja huomioon ottaen ja niitä korostaen. Tulokset tukevat sitä, että aikaisessa puuttumisessa tapahtuvat ratkaisut. Väkivallan problematiikka ei saisi kutistua laillisuuden tai laittomuuden ongelmaksi, vaan sen tarkoitus on paljastaa väkivallan peitettyjä, välillisiä tai hyväksyttyjä muotoja, tuoda ilmi niiden intressejä ja lopulta toimia väkivallan vähentämiseksi. Se edellyttää asiantuntevaa työtä ja kulttuurin tuntemusta. Tämä on ensimmäinen suomalainen haastattelumateriaaliin perustuva tutkielma kunniaväkivallasta. Lisäksi tutkielmassa on myös ensimmäinen suomenkielinen kunniaväkivaltaa käsittelevän tutkimuksen kokoava analyysi. Keskeiset lähteet: Khan (2006) Beyond Honour. A Historical Materialist Explanation of Honour Related Violence sekä Alfaro (2005) Honour Killings in Europe. An Imported Twist to the Age Old Problem of Violence against Women.
 • Takalo, Krista (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tässä tutkielmassa aiheeni oli vieraanvaraisuus Luukkaan kaksoisteoksessa. Tarkastelin sitä, mitä uutta varhainen kristinusko toi antiikin Välimeren vieraanvaraisuuskäsityksiin. Tarkasteluni sijoittui lähetystyökontekstiin. Analyysini perustui kahteen tutkimuskysymykseen, joista ensimmäinen oli, mitä yhteisiä ja mitä erottavia piirteitä varhaiskristillisellä vieraanvaraisuudella oli antiikin juutalaisen vieraanvaraisuuden ja laajemmin antiikin kreikkalaisroomalaisen vieraanvaraisuuden kanssa. Toinen tutkimuskysymykseni oli, mikä oli varhaiskristillisen vieraanvaraisuuden suhde antiikin Välimeren kulttuurin arvomaailmaan kunnian ja häpeän näkökulmasta. Lähteenä tutkielmassani käytin ensinnäkin kahta Jeesuksen opetuspuhetta Luukkaan evankeliumissa (Luuk. 9:1–6 ja Luuk. 10:1–20). Nämä puheet oli suunnattu opetuslapsille ja niiden aiheena olivat ohjeet siitä, kuinka tehdä lähetystyötä. Apostolien teoista olin valinnut lähteikseni kolme vieraanvaraisuuskertomusta, joissa vieraanvaraisuussuhteen osapuolina olivat lähetystyöntekijät ja lähetystyön kohteet. Yhdessä kertomuksessa osapuolina olivat Cornelius ja Pietari seurueineen (Ap.t. 10–11:18), toisessa Lyydia ja Paavali seurueineen (Ap.t. 16:11–15 ja Ap.t. 16:40) ja kolmannessa kertomuksessa vanginvartija, Paavali ja Silas (Ap.t. 16:23–36). Verratessani matkaohjeita ja Apostolien tekojen vieraanvaraisuuskertomuksia antiikin juutalaiseen ja kreikkalaisroomalaiseen vieraanvaraisuuteen löysin paljon yhteisiä piirteitä sanastossa ja vieraanvaraisuuskäytännöissä. Keskeinen ero matkaohjeiden ja antiikin juutalaisen ja kreikkalaisroomalaisen vieraanvaraisuuden välillä oli se, että matkaohjeet kielsivät vieraita valitsemasta isäntänsä. Apostolien tekojen vieraanvaraisuuskertomukset kuvaavat antiikin Välimeren kulttuureissa sosiaalisten normien kanssa ristiriidassa olevia vieraanvaraisuussuhteita, joissa sosiaaliset rajat statusten, uskontojen, kulttuurien ja sukupuolten välillä ylittyvät. Sosiaalisten normien rikkominen merkitsi altistumista kunnian menetykselle ja häpeälle. Varhaiseen kristinuskoon sisältyi kuitenkin mahdollisuus rikkoa uskonnolliset, kulttuuriset, hierarkkiset ja sukupuolten väliset rajat hengellisten päämäärien vuoksi. Varhaiskristilliset lähetystyöntekijät olivat lähetystyön kohteena oleville ihmisille Jumalan edustajia ja Jumalan lahjojen välikappaleita ja siten statuksesta riippumatta isännilleen kunniavieraita. Sosiaalisten rajojen ylittäminen teki mahdolliseksi heikkojen linkkien syntymisen eri verkostoihin kuuluvien ihmisten kesken ja sitä kautta kristinuskon nopean leviämisen antiikin Välimeren maailmassa.
 • Peltola, Marja (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 2014)
  Respectable families - Immigration, generations and social position The objective of the study is to determine how two generations of people with an immigrant background talk about their families and how they see their families positioned as a community. The study asks, on the one hand, what position the families have in the intersecting hierarchical orders of ethnicity and social class and, on the other hand, how the hierarchical differences defined by generation and gender within the family are interpreted and negotiated. Theoretically the study falls within various fields of research: ethnic and migration research; Bourdieuian research on social class and research on the intersectionality of social distinctions; sociological family research; and youth research. By means of a frame of reference composed of these fields, the lives of families with an immigrant background is examined from an angle that challenges problem-centred interpretations that stress issues pertaining to culture and integration . The core of the research data consists of 45 interviews of an ethnographic nature, which have been conducted with the parents and children of 16 families. The parents interviewed had moved to Finland from outside Western affluent societies as adults. The representatives of the young generation are their children, young people and young adults who were born in Finland or had moved to Finland as children. Observations made in the interviewees homes serve as background material for the interviews. In the empirical chapters of the study, I take up the following themes: socio-economic status; ways of speaking about the family; relations between generations; gender equality; and the future of the young generation. The supporting overarching theme is the idea that presenting one s own way of life and family as respectable and good is an important element of the social positioning carried out by the interviewees. Interpretations concerning the interviewees social status were not constructed only in relation to Finnish society - where their socio-economic and discursively produced status was rather weak - but were also based on their middle-class background in their former home countries. The organization of relations between generations and genders takes place through negotiation and in ways moulded by situation-specific requirements. They are also organized in relation to the (class) structures and hierarchies of the former home country and Finnish society. Although the generations differed from each other in terms of their relations with Finnish society and the former home country, there was also significant inter-generational continuity. This was visible, for instance, in efforts to convert the existing social and cultural resources into legitimate capital in Finnish society, and in the discursive techniques whereby interviewees presented their own family as respectable and distanced themselves from the problem-centred immigrant category.
 • Salo, Aino (2007)
  Tutkielmassa tarkastellaan kansallisen tason puolueiden ja europarlamentaarikkojen välistä politiikan koordinointia suomalaisissa puolueissa, joilla on edustus Euroopan parlamentissa vaalikaudella 2004–2009. Koordinoinnilla tarkoitetaan toimia, joiden avulla puolue ja europarlamentaarikot pyrkivät muodostamaan yhteisiä politiikka-linjauksia EU-politiikan suhteen sekä löytämään yhteisiä näkökantoja Euroopan parlamentissa käsiteltäviin asioihin. Tutkimuksen tutkimusongelma muodostuu puolueiden ja europarlamentaarikkojen välisestä suhteesta, johon politiikan koordinointi olennaisesti kuuluu. Tarkoituksena on hahmottaa, kuinka laajalti politiikan koordinointi täyttää päämies–agentti-teorian mukaisen kontrollointimekanismin piirteet tilanteessa, jossa osapuolet toimivat eri järjestelmissä (kansallinen/Euroopan unioni) fyysisesti etäällä toisistaan. Pyrkimyksenä on myös tarkastella, avaako politiikan koordinointi uusia vaikutusmahdollisuuksia puolueille ja europarlamentaarikoille. Tutkimusongelmaa lähestytään vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Kuinka puolueet koordinoivat EU-politiikkaa? Kuinka europarlamentaarikot ja puolueet näkevät koordinoinnin? Minkälaisia eroja ja yhtäläisyyksiä on havaittavissa puolueiden välillä? Mistä mahdolliset erot ja yhtäläisyydet johtuvat? Tutkimus on laadullinen vertaileva tapaustutkimus, jonka aineisto koostuu haastatteluista sekä sähköpostitse tehdyistä alustavista kyselyistä. Pääaineiston muodostavat 12 haastattelua, jotka suoritettiin keväällä 2006. Metodina on käytetty teoriasidonnaista sisällönanalyysiä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojaa päämies–agentti-teoriaan, joka käsittelee vallan delegointia instituutiolta tai yksilöltä toiselle sekä siihen liittyviä ongelmia. Päämies–agentti-teorian rinnalla ja sen syventäjänä käytetään linkkiteoriaa, jossa osapuolten väliset yhteydet luokitellaan informaatio-, vastuu- ja kontrollilinkkeihin. Linkkiteorian avulla kansallisen tason puolueiden ja europarlamentaarikkojen välinen politiikan koordinointi voidaan ymmärtää syvällisemmin kuin ainoastaan päämies–agentti-teoriaan tukeutuen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että politiikan koordinointi kansallisen tason puolueiden ja europarlamentaarikkojen välillä on suhteellisen vähäistä Suomessa. Vain Kokoomuksessa ja vihreillä aktiivista politiikan koordinointia esiintyy. Toimivan politiikan koordinoinnin edellytyksenä ovat epäviralliset ja kiinteät kanavat puolueen ja europarlamentaarikkojen välillä. Koordinoinnin, samoin kuin europarlamentaarikkojen vaikutusvallan puolueen sisällä, nähtiin myös olevan paljolti henkilökysymys. Henkilökohtaiset suhteet eivät kuitenkaan täysin selitä puolueiden toimivaa tai toimimatonta politiikan koordinointia, vaan osansa on myös puolueessa vallitsevalla suhtautumisella Euroopan tason politiikkaan. Tulosten perusteella voidaan myös havaita, ettei päämies–agentti-teoria näytä täysin istuvan suomalaiseen puoluekenttään, vaan puolueista muotoutuu ennemminkin kuva verkostoina. Puolueiden ja europarlamentaarikkojen välisissä suhteissa havaittiin tuskin minkäänlaista kontrollointia tai pyrkimystä siihen politiikan koordinoinnin avulla, vaan suhdetta muokkasi luottamus ja europarlamentaarikkojen itsenäinen työote. Politiikan koordinointi ymmärrettiinkin laaja-alaiseksi tiedonvaihdoksi ja yhteistyöksi osapuolten välillä.
 • Montonen, Hanna (2012)
  Tutkimustehtävänäni on selvittää, millaisia ovat työssäkäyvien naisten kokemukset köyhyydestä. Aineisto koostuu 25:stä köyhyyttä käsittelevästä työssäkäyvän naisen kirjoituksesta. Kirjoitukset lähetettiin vuonna 2006 järjestettyyn Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailuun ja ovat osa kirjoituskilpailun kokonaissatoa. Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät altistavat riskeille, jotka johtavat työssäkäyvän köyhyyteen, millaisia selviytymiskeinoja työssäkäyvällä köyhällä on käytössään ja miltä köyhyys tuntuu. Menetelmänä käytän laadullista sisällönanalyysia, jonka avulla olen luokitellut aineistoni. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että yksinhuoltajuus, naisten työmarkkina-asema ja epätyypilliset työsuhteet, vaikeudet yhdistää palkkatyö ja lastenhoito sekä erilaiset kannustinloukut muodostuvat ns. uusiksi sosiaalisiksi riskitekijöiksi. Selviytymiskeinoina työssäkäyvän köyhän arjessa näkyvät pääasiassa erilaiset säästämisen ja kulutuksen minimoimisen keinot, erilaisista (perus)hyödykkeistä tinkiminen sekä sosiaalisiin tukiverkkoihin tukeutuminen. Köyhyyteen liittyy monenlaisia tunteita, joista tämän tutkimuksen perusteella häpeä näyttäytyy merkittävämpänä. Sen ohella köyhyys koettelee henkisesti monin eri tavoin, koska kuukausittainen kulutus on äärimmäisen tarkoin harkittua eikä mihinkään ylimääräiseen ole varaa. Köyhyyteen liittyvät tunteet ovat monella tapaa myös ristiriitaiset; taloudellisesta andingosta huolimatta haaveillaan paremmasta tulevaisuudesta ja omassa tilanteessa nähdään myös valoisia puolia. Tutkimuskirjallisuudessa on viitattu köyhyystutkimuksen ja työn tutkimuksen perinteisiin ja esitelty yleisimmät määritelmät sekä köyhyyteen että työhön liittyen. Työtä on käsitelty pääasiassa joustavuuden ja epätyypillisten työsuhteiden näkökulmasta. Työssäkäyvien köyhyyteen liittyen päälähteinä on käytetty Merja Kauhasen ja Ilpo Airion tutkimuskirjallisuutta. Tutkimukseni nostaa esiin työssäkäyvien naisten kokemukset köyhyydestä ja täsmentää sitä, mitä aikaisempien tutkimusten ja tilastojen valossa ilmiöstä tiedetään. Tutkimukseni avulla tuotettu tieto työssäkäyvien köyhyydestä on tärkeää, koska se täydentää aiheeseen liittyvää tilastollista tutkimusta. Lisäksi se tuo esiin työssäkäyvien naisten kokemukset köyhyydestä, mitä ei sellaisenaan aiemmin Suomessa ole tutkittu.
 • Räsänen, Sanna (2008)
  Tutkielmani tarkastelee internetin parinhaun ilmiötä. Tavoitteena on ollut selvittää, miten pääkaupunkilaiset akateemiset lapsettomat 30-35-vuotiaat naiset kertovat internetin parinhakuilmoituksissa itsestään, ja mitä merkityksiä he antavat ihannekumppanille ja parisuhteelle. Aineistona olen käyttänyt 125 internetin Suomi24-verkkoyhteisön Treffit- ilmoitusta. Monet ihmisten väliset toiminnan piirteet ovat internetissä tunnistettavissa samanlaisena kuin "reaalimaailmassa". Yksilöllisyyttä ja parisuhteen sidosta pyritään aktiivisesti ratkaisemaan. Internetin parinhaun säännöt ovat kuitenkin erityisiä. Itsestä ja henkilökohtaisista toiveista on tapana kertoa heti parinmuodostuksen ensi vaiheessa avoimesti. Myös kumppaniin ja parisuhteeseen kohdistuvat odotukset ja toiveet saatetaan esittää jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Itsen esittämiseen limittyy vahvasti itsen kehittämisen aikaansaama elämänhallinta, jolla naiset perustelevat valmiutensa parisuhteeseen. Elämänhallintapuhe oli teema, jota esiintyi ilmoituksissa kaikkein eniten. Ilmoituksissa itseä kuvailtiin paljon enemmän kuin kumppania tai parisuhdetta. Keskeisimpinä kumppanin kriteereinä tulivat esiin luotettavuus sekä valmius sitoutumaan. Muita kriteereitä ei ollut tapana esittää kumppanille. Parisuhteelle asetettiin säännöiksi arkinen sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin, sekä oleellisena tekijänä kumppanien samankaltaisuus ja yhteensopivuus parisuhteen onnistumisen takeena. Parisuhteen säännöistä käydään tulevan kumppanin kanssa "neuvottelua", ja häntä puhutellaan jo ennen kuin häntä on tavattu. Internetin parinhaun voi nähdä koventuneen riskitietoisuuden kulttuurisena muotona. Suhde halutaan perustaa järkevien ehtojen ja kriteereiden varaan ja tällä tavoin taata sen kestävyys. Tutkimukseni tulos on se, että internet näyttää sallivan välinnenä ja foorumina puitteet niinkin intiimiin tarkoitukseen kuin parisuhteen etsimiseen. Tutkimukseni internetin parinhaun ilmiöstä yhdistyy myös muihin parisuhteen vapauttaja vastuuta pohtiviin sosiologisiin keskusteihin ja tutkimuksiin. Tämän tutkimuksen valossa yksilöllisyyden ja sitoutumisen mahdollistama tasa-arvoinen parisuhde on edelleen asia, jota naiset pyrkivät aktiivisesti ratkaisemaan, mikä kielii siitä, että tämä jännite on säilynyt kulttuurissamme.