Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 10375-10394 of 26117
 • Varmola, Milka (Helsingin yliopisto, 2014)
  In this study I examine how textiles were patched and darned in Finland from the 1920s to the 1960s, and how changes in everyday life affected it. Modernization, the following of fashion and the rise of ready-made clothes industry in the 1920s declined into a shortage of textiles and a demand on self-sufficiency during the war years in the 1940s. After the war clothes were bought ready from shops and their value related to people s assets was reduced. Alike, people s attitudes towards textiles and mending them changed. The data for my study consisted of articles from Kotiliesi, Omin käsin and Emäntälehti from 1924 to 1959, contemporary guidebooks from 1920 to 1966 and craft teacher students samples and notebooks from the the 1920s to the 1940s. In addition I interviewed four women who were born between the years 1918 and 1938, three orally and one with written questionnaire. Because mending textiles has hardly been studied in previous research, I needed to gather the information from many sources. I used different qualitative data analysis and discourse analysis methods to put together pieces of the story. In the 1920s and the 1930s mending textiles was considered almost a platitude. Especially in the countryside the majority of clothes and home textiles were self-made or made to order, although in the cities ready-made clothes could already be purchased. The value of a single cloth was considerable and because of that a lot of time was spent on mending it and different instructions how to darn by hand or with a sewing machine were published in women s magazines and contemporary guidebooks. New textiles were hard to purchase during the depression caused by the Winter War and the Continuation War, therefore good care had to be taken of the textiles already found from homes. Instructions and articles focused especially on advices on how to patch socks. After the war mending of textiles was often emotionally connected to the shortage of the wartime and the amount of mending instructions given in women s magazines decreased. New type of nylon socks reduced the need to darn and patch them, but Kotiliesi still published articles on how to mend different types of clothes, though the instructions were directed to skillful light-fingered women. Publishing articles about mending in women s magazines ended in the 1950s, but the women I interviewed told that they have continued mending until present-day. At the end of my study I consider why mending is still current in the 21st century.
 • Lehmusoksa, Inkeri (2014)
  Oikeusturva on korostunut yhdessä perus- ja ihmisoikeuksien merkityksen kasvun myötä niin Euroopassa kuin Suomessakin. Oikeusturvaan liittyy erityisesti rikosprosessin osalta monia yksityiskohtaisia menettelyvaatimuksia, jotka perustuvat ennen kaikkea perustuslakiin, Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimukseen sekä niiden tulkintakäytäntöön. Rikosoikeudelliset menettelyvaatimukset saatetaan joutua ottamaan huomioon myös joissakin varsinaisen rikosprosessin ulkopuolelle kuuluvissa tapauksissa. Hallinnolliset sanktiot ja niiden määräämismenettelyt ovat yksi näistä tapauksista, joissa saatetaan joutua huomioimaan oikeusturvan rikosprosessia koskevat menettelyvaatimukset. Hallinnollisilla sanktioilla ei ole vakiintunutta määritelmää Suomessa, mutta yleisesti ottaen ne voidaan määritellä lainvastaisesta teosta aiheutuviksi seuraamuksiksi, jotka määrätään muussa kuin rikosoikeudellisessa menettelyssä. Hallinnollisten sanktioiden käyttöala on laaja. Niiden käyttötarkoitukset voidaan karkeasti jakaa dekriminalisointeihin, rikosoikeudellisen rangaistuksen kanssa rinnakkaiseen seuraamukseen ja rangaistavan käyttäytymisen alaa laajentaviin seuraamuksiin. Hallinnollista sanktiota voidaan pitää rikosoikeudellisena rangaistuksena, jos sanktion tarkoitus on turvata yhteiskunnan tärkeitä arvoja, sen henkilöllinen soveltamisala on yleinen ja se on tarkoitettu rankaisuksi ja pelotteeksi. Arvioitavaksi tulee myös sanktion laatu ja ankaruus. Jos hallinnollinen sanktio katsotaan rikosoikeudelliseksi, tulee sen määräämismenettelyssä noudattaa oikeusturvan rikosoikeudellisia menettelyvaatimuksia. Oikeusturvan menettelyvaatimukset voidaan jakaa neljään ryhmään: tuomioistuinta koskevat, ennen käsittelyä huomioitavat, itse käsittelyä koskevat sekä muut vaatimukset. Hallinnollisen sanktioinnin eniten ongelmia aiheuttavat vaatimukset ovat syyttömyysolettama ja kaksoisrangaistavuuden kielto. Tässä työssä käsitellään kuutta eri hallinnollista sanktiota. Ensinnäkin käsitellään pysäköintivirhemaksua, joka on ensimmäinen Suomessa säädetty hallinnollinen sanktio. Toisena on joukkoliikenteen tarkastusmaksu. Nämä sanktiot säädettiin sen vuoksi, että rikosoikeudellinen rangaistus näistä teoista koettiin liian ankariksi. Kolmantena on ylikuormamaksu, jonka säätäminen perustui tuohon aikaan oikeushenkilöiden rikosoikeudellisen rangaistavuuden puuttumiseen. Neljäntenä käsitellään kilpailunrikkomismaksua, jonka säätämistä perusteltiin sillä, ettei rikosoikeudellista järjestelmää koettu kyllin tehokkaaksi. Kilpailunrikkomismaksu mahdollisti myös huomattavasti rikosoikeudellisia seuraamuksia ankaramman rangaistustason. Viidentenä käsittelyssä on Schengenin sopimukseen perustuva ulkomaalaislain liikkeenharjoittajan seuraamusmaksu, joka muista käsiteltävistä sanktioista poiketen laajensi rangaistavan käyttäytymisen alaa. Viimeisenä käsiteltävänä on öljypäästömaksu, jolla helpotettiin viranomaisten työtä poistamalla työläät rikosoikeudellisia rangaistuksia koskevat näyttövaatimukset.
 • Strandberg, Mira (2001)
  Detta arbete kartlägger medieanvändningen i svenska högstadieskolor i Finland. Målet är att utreda hur utbredd termen kommunikationsfostran är och vad som förstås med den. Dessutom undersöks också hur medier används i undervisningen i högstadierna. Den empiriska delen av avhandlingen består av två delar. I den första delen analyseras de svenska högstadiernas läroplaner. Analysen omfattar alla de läroplaner som fanns till hands på utbildningsstyrelsen våren 2000 och våren 2001 (28 stycken). Också läroplansanalysen består av två delar. I det första skedet efterstärvas en kvantitativ analys som kartlägger hur många skolor som nämner helheten kommunikationsfostran på sin läroplan och vilka ämnen som ingår i helheten. Dessutom undersöks också vilka läroämnen som använder sig av medier. Efter den kvantitativa genomgången av läroplanerna undersöker jag vilken funktion medierna har i undervisningen. De kategorier jag använder för att klassificera användningen av medier i undervisningen är kunskap, språk, material, kritik och att göra själv. I den andra empiriska delen intervjuas fyra högstadielärare med temaintervju. Genom intervjuerna undersöks hur lärarna förhåller sig till medier i undervisningen. Med intervjuerna är det meningen att "kontrollera" resultaten av läroplansanalysen. De svenska högstadierna har över lag mycket medier på sina läroplaner. Oftast inkluderas medier i läroämnena teckning, modersmål, datateknik och finska. Medierna nämns inte så ofta som väntat i historia och samhällslära. Skolorna kan delas in i tre kategorier enlig hur mycket medier de inkluderar på sin läroplan. I alla kategorier betonas oftast kunskapsaspekten i medieundervisningen, dvs. information om medierna. Också kritik och egen produktion är viktiga. Lärarintervjuerna följer i stora drag läroplansanalysen. Lärarna tycker att det behövs undervisning om medier för att de har en så central ställning i samhället. Dessutom är medierna viktiga hjälpmedel för undervisningen. I detta fall ställer lärarna vissa krav på medieanvändningen. Den skall tillföra undervisningen mervärde, den skall variera undervisningen och den skall ha en koppling till det man just då behandlar. Medierna är inga självändamål för lärarna. De viktigaste källorna i detta arbete är grundskolans läroplanskommittés betänkande från 1970, de allmänna läroplanerna från 1985 och 1994, Sirkka Minkkinens modell för massmediefostran (1978) samt Sirkku Tuominens undersökningar (1998, 1999a och 1999b).
 • Linna, Paula (2004)
  Tutkimuksessa tarkastellaan kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä. Yhteistyötä käsitellään erityisesti koskien kunnallista elinkeinopolitiikkaa ja paikallista kehittämistä. Tutkimuksessa on teoreettinen ja empiirinen tutkimusongelma. Teoreettisessa tutkimusongelmassa yhteistyötä analysoitiin yleisemmällä tasolla ja pohtien voidaanko yhteistyötä kunnan ja yritysten välillä pitää poliittisena toimintana. Lisäksi teoreettisessa osiossa analysoitiin miten elinkeinopolitiikka ja paikallinen kehittäminen ovat muuttuneet ja miten nämä muutokset ovat vaikuttaneet erityisesti kunnan rooliin yrityksiin nähden. Empiirisessä tutkimusongelmassa yhteistyötä käsiteltiin yhden kunnan osalta. Case-kuntana oli Leivonmäen kunta, joka edustaa pientä maaseutukuntaa. Tutkimus kuuluu tapaustutkimuksen piiriin. Tutkimusmenetelminä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu ja survey-kysely. Haastattelujen tehtävänä oli selvittää kunnan tahon näkemykset yhteistyöstä, yhteistyön tavoitteista ja yritysten mahdollisuudesta osallistua kunnan asioiden hoitoon. Syrvey-kysely puolestaan lähettiin kunnan kaikille yrityksille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää yritysten näkemykset. Tulososiossa kunnan ja yritysten näkemyksiä vertailtiin. Tutkimuksen keskeiset tulokset teoreettisen tutkimusongelman kohdalla koskivat elinkeinopolitiikan merkityksen muuttumista ja harjoitettavien keinojen monipuolistumista. Elinkeinopolitiikalla ei tähdätä enää vain yritysten toimintaedellytysten parantamiseen, vaan elinkeinopolitiikalla vaikutetaan myös kuntalaisten hyvinvointiin ja kunnan kehittämiseen. Kunnallisen elinkeinopolitiikan ja paikallisen kehittämisen voidaan nähdä tarkoittavan näin käytännössä samaa asiaa. Käytettävien keinojen suhteen voidaan todeta, että rahallisten tukien sijaan kunnan tehtävänä on enemmän yritystoiminnan aktivoiminen, kunnan toimiminen välittäjänä, uusien, innovatiivisten toimintamallien etsiminen. Lisäksi EU:n myötä tullut hanketoiminta on vienyt elinkeinopolitiikkaa enemmän hankkeiden ja projektien suuntaan. Tapauskunnan kohdalla todettiin, että kunnan taholta yhteistyötä yritysten kanssa pyritty parantamaan. Kunta haluaa olla yrityksille ennen kaikkea kumppani. Elinkeinopolitiikan osalta yritykset toivovat kunnalta toimia ennen kaikkea yrittäjyysilmapiiriin parantamisen sekä kunnan aktiivisen markkinoinnin suhteen. Yhteistyötä kehittämiselle Leivonmäellä on hyvä pohja johtuen mm. yhteydenpidon luontevuudesta sekä yritysten halukkkuudesta osallistua yhteisten asioiden hoitoon. Kunnan tehtäväksi jää miettiä kuinka yritysten yhteistyöhalukkuus kunnan kehittämiseen kyetään ottamaan huomioon ja kuinka esim. yritysten asiantuntemusta on mahdollista paremmin hyödyntää.
 • Viertola, Virpi (2005)
  Kuntiin kohdistuu monia, sekä valtion että muun yhteiskunnan asettamia odotuksia. Viestinnässään niiden edellytetään jo kuntalainkin perusteella tiedottavan asukkailleen vireillä olevista tai jo ratkaistuista asioista. Niiden edellytetään myös kertovan miten asioiden valmistelijoille ja päättäjille voi antaa palautetta. Tutkielmassa tarkastellaan kuuden suurehkon suomalaisen kaupungin Internetissä ylläpitämiä kuntasivuja. Tavoitteena on selvittää, keille ja miten nämä kaupungit verkkosivuillaan viestivät ja mitä keinoja ne verkkoviestinnässään käyttävät. Teoreettisesti asiaa tarkastellaan sekä maineen, viestinnän rikkauden että valtaetäisyyden näkökulmista. Maineen kannalta huomio on ennen muuta kohtaamisissa, ja tutkimuskysymyksen voi täsmentää sen osalta kenelle ja miten kaupungit luovat verkkosivuillaan kohtaamisen mahdollisuuksia. Tutkielman kohdekaupunkeja ovat Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Pori ja Vaasa. Niiden verkkosivuja tarkastellaan etusivulta ja etusivun päävalikosta avautuvilta toisen tason sivuilta. Päävalikot ovat tarkastelun lähtökohtana, koska niihin suositellaan verkkopalvelun suunnittelussa sijoittamaan tärkeimmät käyttäjää ohjaavat valinnat. Toinen tutkielman aineisto koostuu kuntaviestinnän ohjeista, joiden avulla tarkastellaan kuntaviestinnän yleisiä tehtäviä. Kumpaakin aineistoa tarkastellaan laadullisella tutkimusotteella ja tietokoneavusteista käsittelytapaa hyödyntäen. Tarkastelukaupunkien sivuilla painottuu palveluista tiedottaminen. Kaupunginhallinnon toiminnasta tiedotetaan pitkälti muodollisen kokousinformaation kautta. Tiedotteilla on keskeinen asema ajankohtaistiedon välittäjinä. Verkkosivujen viestintä on pitkälti lähettäjä- tai palvelulähtöistä, sillä nimeltä mainittu kohdentaminen esimerkiksi kuntalaiselle on vähäistä. Kohdentaminen tapahtuu lähinnä implisiittisesti, sivujen sisällön kautta. Muut, selkeämmin kohdennetut vastaanottajat ovat matkailijoita ja yrittäjiä. Kahden tarkastellun sivutason mediaelementit ovat ensi sijassa valokuvia ja tekstejä sekä seuraaville sivutasoille johtavia linkkejä. Sivujen sisältö on tiedottavaa ja toisaalta kaupunkia markkinoivaa. Muut kuntaviestinnän ohjeissa tärkeiksi mainitut tehtävät eli vuorovaikutuksen ja sähköisen asiointimahdollisuuden tarjoaminen näkyvät sivuilla vähemmän. Kohtaamisen kolmen tason kannalta katsottuna kaupunkien verkkosivuilla ilmenevä kohtaaminen on ensi sijassa toisen tason kohtaamista, jolloin kohdataan tuote tai palvelu, mutta ei kaupungin edustajia henkilökohtaisesti. Sivujen viestinnällinen rikkaus koostuu erilaisista mediaelementeistä, joista keskeisimpiä ovat juuri kuvat ja tekstit. Vuorovaikutuksen välittömyyden kannalta rikkainta viestintää kuntasivuilla edustaa Porin tarjoama verkkokeskustelumahdollisuus kaupunginjohtajien kanssa. Tätä rikkaammat elementit, kuten videoneuvottelu, puuttuvat tarkastelluilta sivuilta. Valtaetäisyyden ilmentyminä voi pitää vaakunan tai muun kuntatunnuksen keskeistä asemaa kaupunkisivuilla, sivujen lähettäjälähtöisyyttä sekä suoran kohdentamisen ja vastaanottajan puhuttelun vähäisyyttä. Tarkasteltuja kahta ensimmäistä sivutasoa leimaan tietty luettelomaisuus, ja tarkemmin kunkin päävalikossa mainitun aiheen sisältö avautuu yleensä vasta kolmannelta sivutasolta lähtien. Sen takia myös kolmannen sivutason tarkasteleminen olisi tuonut lisää syvyyttä havaittuihin tutkielman tuloksiin.
 • Toivonen, Auli (2004)
  Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan kuntalaisten näkemyksiä osallistumisesta kaupungin suunnitteluun. Osallistujalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kuntalaista poliittis-hallinnollisena toimijana, jolla perinteisen äänestämisen lisäksi on mahdollisuus vaikuttaa omaa elinpiiriään koskeviin päätöksiin suoran demokratian keinoin esimerkiksi osallistumalla asuinalueen suunnittelusta omaa näkemystään työstävään asukastyöryhmään. Kuntalaisten osallistumista tutkitaan maankäytön suunnitteluun liittyvänä, kaupunkisuunnitteluprosessissa, johon asukkaiden kuuleminen on liittynyt jo pidempään. Osallistumista voidaan lähestyä monesta näkökulmasta. Viimeaikainen osallistumista koskeva tutkimus on kuitenkin keskittynyt pitkälti siihen, missä määrin erilaisia suoran osallistumisen keinoja on kunnissa käytetty ja mitkä tekijät selittävät keinojen käyttöä ja käyttämättömyyttä. Vähemmälle pohdinnalle on jäänyt kysymys, mitä mieltä asukkaat itse ovat osallistumisesta ja haluavatko he ylipäätään osallistua nykyistä enemmän. Tutkimus tehtiin kvantitatiivisena postikyselynä satunnaisesti valituille yli 18-vuotiaille asukkaille Espoonlahden ja Kauklahden suuralueilla. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa asukkaiden toiveita osallistumiskeinoista, heidän suhtautumisestaan asukasyhdistyksiin ja paikallisista toimijoista muodostettuun alueneuvottelukuntaan. Sen lisäksi tutkittiin, toivovatko asukkaat ylipäätään lisää suoran osallistumisen keinoja vai riittääkö heille äänestäminen vaikutuskanavana. Tulokseksi saatiin, että asukkaat toivoivat eniten sähköisiä palautekanavia. Asukkaiden näkemykset toivotuista osallistumiskeinoista kuitenkin vaihtelivat runsaasti ja heidän taustaominaisuutensa vaikuttivat voimakkaasti siihen, millaisia osallistumiskeinoja he toivoivat. Tästä tutkimuksessa vedetään johtopäätös, että erilaisia osallistumiskeinoja tulisi olla rinnan, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman monia ja erilaisia kuntalaisia. Asukasyhdistyksiä on monesti totuttu pitämään alueen äänenä kaupunkia suunniteltaessa. Toisaalta niiden edustavuudesta hallinnon virkamiesten ja luottamushenkilöiden taholta on herätetty epäilyjä. Asukasaktiivisuus ja asukasyhdistyksissä toimiminen todetaankin tutkimuksessa olevan tyypillisempää tietyille kuntalaisryhmille. Myös asukkaiden tietämys alueneuvottelukunnasta osoittautui vähäiseksi. Asukkaiden taustaominaisuudet eivät kuitenkaan vaikuttaneet siihen, miten he suhtautuivat asukasyhdistysten edustavuuteen. Moni vastaajista suhtautui kriittisesti äänestämisen riittävyyteen vaikutuskanavana kaupunkia suunniteltaessa. Tutkimuksen valossa asukkaat haluavatkin vaikuttaa ja osallistua nykyistä enemmän suunnitteluun. Kuitenkin sillä, minkä tyyppisiä osallistumiskeinoja hallinnossa pyritään kehittämään, näyttää olevan vaikutusta siihen minkä tyyppisten asukkaiden osallistumista edistetään.
 • Ahvenharju, Sanna (2001)
  Kyseisen tapaustutkimuksen kohteena on Kouvolan seudulla vuosina 1997-1999 toiminut ympäristöfoorumi. Ympäristöfoorumi oli kaikille seudun kuntalaisille avoin osallistumiskanava, joka perustettiin seudun kestävän kehityksen ohjelman "Agenda 21":n (tunnetaan myös nimellä paikallinen -Agenda 21) valmistelua varten. Tarkoituksena oli luoda mahdollisuus seudun seitsemän kunnan sidosryhmille saada äänensä kuuluviin ohjelman valmistelussa. Suomessa on viimeisten parin vuosikymmenen kuluessa entistä enemmän kiinnitetty huomiota asukkaiden, ja asiakkaiden, osallistumiseen heitä itseään koskevaan päätöksentekoon. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella ympäristöfoorumia yhtenä esimerkkinä tästä osallistumispainotteisesta kehityksestä. Ympäristöfoorumin rooli ja merkitys suhteessa paikalliseen demokraattiseen järjestelmään on tutkimuksen keskeinen kysymys. Tutkimuksen pääpaino on ympäristöfoorumin osallistujissa, ketä he ovat ja minkä merkityksen he foorumille antavat. Aineistona on kaikille osallistujille tehty pienimuotoinen kyselytutkimus sekä kymmenen osallistujan ja ympäristöfoorumin koordinaattorin teemahaastattelut. Lisäksi tutkijan käytettävissä on ollut foorumin toimintaan liittyvä asiakirja-aineisto. Työn alussa on laaja katsaus kuntalaisten osallistumisesta tehtyihin suomalaisiin kyselytutkimuksiin sekä kokeiluhankkeisiin 1980-luvulta lähtien. Kyselytutkimuksen perusteella osallistujien näkemyksiä omista vaikutusmahdollisuuksistaan ja heidän yleistä osallistumis-aktiivi-suuttaan voitiin verrata KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelman "Kuntalaisten valta ja valinnat" tutkimusraportin saamiin tuloksiin. Vaikka kyselymateriaalista saatua aineistoa on esitetty tilastollisesti, tärkein aineisto, eli haastattelut, on käsitelty laadullisesti. Analyysin tärkeimpänä teoreettisena pohjana ovat keskustelu suorasta ja edustuksellisesta demokratiasta sekä osallistumisen merkityksestä. Tutkimuksen tulokset vahvistavat käsityksiä osallistumisen kasautumisesta. Ympäristöfoorumin osallistujat ovat hyväosaisia, monessa muussakin mukana olevia aktiivisia keski-ikäisiä ihmisiä. Edes foorumin aihe ei ole vaikuttanut osallistujien ikärakenteeseen. Osallistujien näkökulmasta ympäristöfoorumilla on kuitenkin paljon merkitystä niin vaikuttamisen välineenä kuin epäpoliittisen yhteistyön areenana, mutta erityisesti kansalaistaitojen kasvattajana: osallistumalla oppii, saa tietoa ja tärkeitä kontakteja. Osallistujien näkökulmasta tärkein vaikuttamisen kohdekaan ei ole kuntayhtymä ja laadittava kestävän kehityksen toimintaohjelma, vaan julkinen mielipide ja asenteet. Tutkimuksen perusteella ympäristöfoorumin tärkein anti osallistumisen muotona, paikallisen demokratian kannalta, ovat sen vaikutukset paikalliseen yhteisöön ja yhteistyön muotoihin: kansalaisyhteiskuntaan sosiaalisen pääoman kasvamisena, yksilöiden verkostoitumisena ja heidän vaikuttamiskapasiteettinsa kasvamisena sekä hallinnon lisääntyneenä yhteydenpitona kuntalaisiin ja yhteisöihin.
 • Suikkola, Satu (2015)
  Kunnallisessa toiminnassa ja päätöksenteossa kiinnitetään yhä enemmän huomiota kuntalaisten osallistumiseen ja vuorovaikutuksen lisäämiseen. Ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia osallistumaan oman asuinalueensa kehittämiseen, jonka vuoksi osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmien toimivuus on yhä tärkeämpää. Tämä vaatii kunnilta monipuolista vuorovaikutusta ja kekseliäisyyttä osallistumisen lisäämiseen ja monipuoliseen toteuttamiseen. Vaikka kuntalaisilla on monia eri keinoja osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon, niiden kehittämisessä huomio kiinnittyy enemmän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien määrän lisäämiseen kuin laadun parantamiseen. Asiantuntevat ja kriittiset kuntalaiset ovat avainasemassa kaupungin palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Espoo on Suomen nopeimmin kasvavia ja kehittyviä kaupunkiseutuja. Kun aluekehitys on jatkuvan muutoksen kohteena, kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen on hyvin ajankohtainen asia. Espoon kaupungin strategian yhtenä tavoitteena on parantaa kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja kehittää Espoosta Suomen toimivin demokratia. Asukasfoorumit nähdään yhtenä keinona vahvistaa asukasosallisuutta ja vuorovaikutusta asukkaiden, kansalaisjärjestöjen ja kunnallishallinnon välillä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Espoon kaupungin asukasfoorumitoimintaa ja sen kehittämistä asukasfoorumitoimijoiden ja Espoon kaupungin näkökulmasta. Tutkimuksen aineisto koostuu asukasfoorumitoimijoille tehdystä kyselytutkimuksesta, jonka tulosten perusteella on haastateltu Espoon kaupungin virka- ja luottamushenkilöitä. Haastatteluaineisto muodostaa tässä tutkimuksessa Espoon kaupungin näkökulman asukasosallistumisen nykytilasta ja asukasfoorumitoiminnasta Espoossa. Tutkimustehtävä jakautuu kolmeen osaan: miten Espoon asukasfoorumitoimijat näkevät onnistuneensa asukasfoorumitoiminnan järjestämisessä, miten Espoon kaupunki kokee asukasfoorumitoiminnan tukevan kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Espoon palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä miten asukasfoorumitoimintaa tulisi kehittää asukasosallisuuden vahvistamiseksi. Tutkimustulosten mukaan asukasfoorumitoimijat ja Espoon kaupunki pitävät asukasfoorumitoimintaa melko näkymättömänä asukastoimintana. Asukasfoorumitoiminnan tämän hetkiset tavoitteet ohjaavat toimintaa vain hyvin yleisellä tasolla, mikä ei anna asukasfoorumitoimijoille riittäviä ohjeita toiminnan järjestämiseen. Suurimpana ongelmana nousi esiin asukasfoorumitoiminnan tehtävän määrittäminen eli se mitä asukasfoorumitoiminnalla pyritään saavuttamaan? Lisäksi tutkimus osoittaa, että asukasfoorumitoimijoilla ja Espoon kaupungilla on erimielisyyksiä toiminnan tarkoituksesta. Tällä hetkellä asukasfoorumitoiminta etsii vielä rooliaan osana Espoon kaupungin asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
 • Ahlgren-Leinvuo, Hanna (2005)
  Pakolaisista ja turvapaikanhakijoista on tullut 1990-luvulla yksi keskeisimmistä sisä- ja ulkopoliittisen keskustelun aiheista Euroopassa. Vaikka Euroopan valtioiden lainsäädännöt ja käytännöt suhteessa siirtolaisiin eroavat toisistaan merkittävästi, yhdistää niitä kuitenkin pyrkimys rajoittaa ei-toivottujen siirtolaisten, lähinnä muiden kuin läntisten teollisuusmaiden kansalaisten, maahanpääsyä. Euroopan valtiot eivät kuitenkaan ole pystyneet täysin estämään ei-toivottujen siirtolaisten maahanpääsyä. Kansainvälisen pakolaislainsäädännön ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen velvoittamana Euroopan Unionin jäsenmaiden on ollut pakko avata rajansa pakolaisille, ja monissa maissa pakolaisia varten on räätälöity erityisiä pakolaisten vastaanotto-ohjelmia. On selvää, että pakolaiset tarvitsevat erityisapua selviytyäkseen traumaattisista kokemuksistaan ja sopeutuakseen usein täysin vieraaseen kulttuuriin. Vastaanotto-ohjelmien taustalla oleva motivaatio voi kuitenkin olla aivan toinen kuin halu vastata pakolaisten tarpeisiin, kuten tämä tutkimus suomalaisesta pakolaisten vastaanottojärjestelmästä osoittaa. Tässä lisensiaattityössä tutkitaan suomalaista pakolaisten vastaanottojärjestelmää, joka perustuu valtion ja kunnan välille solmittavaan sopimukseen. Sopimuksessa kunnan tehtäväksi tulee järjestää pakolaisille hyvinvointipalvelut ja valtio sitoutuu maksamaan kunnalle laskennallisen korvauksen pakolaisista aiheutuvista ylimääräisistä kuluista. Valtio tukee kuntaa kolmen vuoden ajan. Tässä tutkimuksessa osoitetaan tilastoselvityksen avulla, että merkittävä osa pakolaisista muuttaa pois alkusijoituskunnista siihen mennessä, kun valtion korvaukset alkusijoituskunnalle loppuvat, ja pakolaisen toinen asuinkunta jää usein ilman valtion tukea. Tämä tutkimustulos herättää tärkeitä kysymyksiä: onko politiikan tavoitteista, mm. pysyväisluonteisen asumisen järjestämisestä pakolaisille, onnistuttu, ja onko politiikan seurauksiin kiinnitetty huomiota politiikkaa valitessa? Analysoimalla pakolaispolitiikassa tapahtuneita muutoksia Suomessa ja muissa Euroopan maissa ja tarkastelemalla suomalaista pakolaisten vastaanottopolitiikkaa sekä aluepolitiikan merkitystä suomalaisessa sosiaalipolitiikassa tämä tutkimus osoittaa, että suomalaista pakolaisten vastaanottopolitiikkaa on pikemminkin suunniteltu aluepoliittisesta näkökulmasta pakolaisten tarpeiden näkökulman sijaan.
 • Lepänaho, Kristiina (2015)
  Tutkimukseni selvittää kuntatyön julkista kuvaa analysoimalla Helsingin Sanomissa yhden vuoden aikana käytyä keskustelua. Media-aineisto oli ongelmakeskeistä, joten tutkimuksessani pyrin selvittämään mitä ongelmia julkisessa keskustelussa nostetaan esille, ketkä ongelmia nostaa esille ja esitetäänkö ongelmille ratkaisua. Olen analysoinut aineistoni hyödyntämällä sisällönanalyysia. Analyysin avulla tunnistin aineistosta kolme pääteemaa, jonka alle käsitellyt ongelmat sijoittuivat. Pääteemat käsittelevät työntekijöiden jaksamiseen liittyviä haasteita, kuntien taloudellisen tilanteen mukanaan tuomia haasteita, sekä tulevaisuuteen sijoittuvia haasteita. Suurimmiksi ongelmiksi kuntatyössä nähtiin töiden suuri määrä ja sen aiheuttama kiire, resurssipula, sekä tulevaisuudessa uhkaava työvoimapula. Työvoimapula kohdistui eniten terveyskeskuslääkäreihin.
 • Salorinne, Minna (2009)
  Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää kuntatyöntekijöiden ammatillisen osaamisen taso suhteessa työn vaatimuksiin, heidän koulutustarpeensa sekä osaamisen kehittämisen keinot. Lisäksi tutkin kunta-alan työntekijöiden ammatillista muutoshalukkuutta ja eläkkeelle siirtymisen aikomuksia. Lopuksi yhdistin osaamisen ja työssä jatkamisen ja kiinnostukseni kohteena oli osaamisen yhteys työpaikan ja alanvaihtoon sekä varhaisiin eläkeaikomuksiin. Näkökulmana ovat olleet kuntatyöntekijöiden omat kokemukset ja näkemykset työstään sekä itsestään työntekijöinä. Tutkimusaineisto on osa Kuntien eläkevakuutuksen (KEVAn) Kuntatyö 2010 -tutkimuksen työntekijäkyselyä vuodelta 2003. Tarkastelen kuntatyöntekijöitä kolmessa ikäryhmässä; alle 45-vuotiaat, 45 54-vuotiaat sekä 55-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Kuntatyö 2010 -tutkimuksen hengessä kiinnostukseni kohteena ovat ensisijaisesti ikääntyneemmät työntekijät ja heidän pysymisensä työelämässä pidempään. Tutkimusote on kvantitatiivinen. Tilastollisista menetelmistä on käytössä suorat jakaumat, ristiintaulukoinnit ja monimuuttujamenetelmistä logistinen regressioanalyysi. Selittävinä taustamuuttujina ovat olleet ikä, sukupuoli, koulutustausta ja toimiala. Keskeisimmät tulokset kertovat, että kolmasosa kuntatyöntekijöistä koki työn vaatimustason ja osaamisen olevan epätasapainossa. Viidenosa kaikista vastaajista piti työtä omaa osaamistasoaan vaativampana. Ammatillisten muutosvaihtoehtojen harkinta oli yleistä. Nuoremmat pohtivat aktiivisesti jatkokouluttautumista, työpaikan vaihtoa ja alanvaihtoa. Vanhemmilla työntekijöillä suosituimmat ammatilliset muutosvaihtoehdot tähtäsivät työn keventämiseen, esimerkiksi vuorotteluvapaan muodossa. Yli 55-vuotiasta puolet ilmoitti harkinneensa osa-aikaeläkettä. Ammatillinen muutoshalukkuus oli herkässä niillä, joiden osaaminen ei ollut tasapainossa työn vaatimusten kanssa, sekä helpompaa että osaamistasoaan vaativampaa työtä tekevät suunnittelivat alanvaihtoa tai työpaikan vaihtoa. Todennäköisyys jatkaa työssä yli 63-ikävuoden oli suurin niillä, joiden työ oli osaamistasoa helpompaa. Ammatillisen osaamisen näkökulmasta työn helpottaminen on yksi keino pidentää työuria kunta-alalla. Tutkimukseni keskeisimmät lähteet ovat Raija Julkusen ja Juhani Ilmarisen tutkimukset suomalaisesta työelämästä sekä Richard Sennettin sosiologinen aikalaisanalyysi työn muuttumisesta. Lisäksi olen hyödyntänyt aikuiskasvatustieteellistä tutkimuskirjallisuutta sekä Robert Karasekin mallia. Varhaisen eläkkeelle siirtymisen kirjallisuus perustuu pitkälti KEVAn aiempiin tutkimuksiin.
 • Häkkänen, Antti (2014)
  Tutkielman aiheena on kuntien ja valtion väliset taloudelliset suhteet erityisesti kunnallisen itsehallinnon kannalta. Tarkemmin rajattuna tutkielmassa käsitellään kunnallisverojärjestelmää. Lähtökohta on, että valtio kykenee lainsäädäntövaltaa käyttämällä yhtäältä määrittämään sekä kunnille kuuluvia tehtäviä että toisaalta määrittämään kuntien tärkeimpien tulonlähteiden suuruutta. Toisaalta kunnille on perustuslailla annettu kunnallinen itsehallinto, johon taloudellisen autonomian on katsottu sisältyvän. Valtion lainsäädäntövallan ja kunnallistaloudellisen autonomian välinen jännite muodostaa tutkielman kohteena olevan oikeudellisen ongelman. Aihe on erittäin ajankohtainen, koska kuntarakennetta ja kuntien rahoitusta ollaan tätä kirjoitettaessa uudistamassa perusteellisesti. Uudistusten taustalla ovat nimenomaan kunnallistaloudelliset ongelmat. Tutkimustehtävänä on etsiä vastausta kysymyksiin siitä, mikä rooli perustuslaissa turvatulla kuntien verotusoikeu-della on kuntien ja valtion välisten taloudellisten suhteiden määrittämisessä sekä siitä, miten tätä kunnallisverojärjes-telmää saadaan ja ei saada rajoittaa. Tutkielma on perusmenetelmältään lainopillinen, mutta siinä annetaan keskeinen painoarvo taloudellisille, historiallisille ja yhteiskuntapoliittisille argumenteille, joita ilman valtiosääntö- ja kunnallisoi-keutta on vaikea ymmärtää. Rakenteeltaan tutkielma jakautuu viiteen lukuun. Ensimmäisessä luvussa asetetaan tutkimustehtävä ja selvitetään käytetty metodi. Tutkimuksen toisessa luvussa käsitellään kunnan asemaa valtiossa. Luvussa tarkastellaan sekä kunnan aseman muodostumista historiallisesta näkökulmasta että kunnan asemaa voimassa olevan valtiosääntömme mukaan. Erityisesti tuodaan esille kirkon keskeinen rooli kuntien syntymisessä sekä toisaalta kuntien aseman vaihtelu eri vuosi-satoina. Voimassaolevan oikeuden osalta todetaan, että kuntien verotusoikeuden perustuslaillinen asema on vähintään-kin epäselvä. Tutkimuksen kolmannessa luvussa käsitellään kuntien tehtäviä ja niiden rahoitusta. Luvussa luodaan yleiskatsaus kuntien tehtävien ja niiden rahoittamisen välisistä kysymyksistä erityisesti kuntien tulo- ja menotalouden kannalta. Tutkielman toisessa ja kolmannessa luvussa rakennetaan neljännen luvun välttämättä edellyttämät tarkaste-lukehykset. Tutkimuksen pääluvun muodostaa neljäs luku, jossa käsitellään kuntien verotusoikeuden perustuslainsuojaa. Luvussa tarkastellaan ensin verotusoikeutta osana perustuslaissa suojattua kunnallista itsehallintoa ja kunnan oikeussuojakeinoja verotusoikeuden loukkauksia vastaan. Luvussa tuodaan esille kunnallisverojärjestelmän perustus-lainsuojasta käyty oikeustieteellinen keskustelu. Neljännessä luvussa eritellään ja analysoidaan kahdeksan eri esimerkin kautta kunnallisen verotusoikeuden sisällön muodostumista ja sitä, miten valtio lainsäädäntövaltaa käyttämällä voi vaikuttaa verotusoikeuden tosiasiallisen sisällön muodostumiseen ilman, että kunnan muodolliseen verotusvaltaan puututtaisiin. Viidennessä luvussa esitetään tutkimuksen johtopäätökset, tehdään pääpiirteinen yhteenveto sekä pohditaan, mihin suuntaan kunnallisen verotusoikeuden perustuslainsuoja tullee kehittymään sekä mihin suuntaan sitä voimassa olevan oikeuden mukaan pitäisi kehittää sekä mitkä ovat kehittämisen perustuslailliset reunaehdot. Tutkielmassa esitetään, että valtion ja kuntien välisten taloudellisten suhteiden järjestämisessä rahoitusperiaatteella tulisi olla ohjaava vaikutus. Rahoitusperiaatteella tarkoitetaan, että tehtäviä kunnille lainsäädännöllä osoittaessaan valtion tulisi samalla osoittaa näille tehtävien hoidon edellyttämä riittävä rahoitus.
 • Turpeinen, Tuomas (2013)
  Paikallinen kehittäminen on jatkuvasti vahvistuva ja osittain uusikin ulottuvuus alueiden kehittämisen moninaisella kentällä. Se on nähty alhaalta ylös -suuntaisena alueiden kehittämistoimintana, jossa paikalliset toimijat kuten alueen yritykset, asukkaat ja järjestöt ovat kiinteästi mukana. Paikallista kehittämistä voidaan toteuttaa useilla eri menetelmillä ja välineillä, ja se on huomattu tehokkaaksi ja tärkeäksi kehittämistoiminnaksi kuntien ja kaupunginosien kehittämisessä. Paikallinen kehittäminen on saanut jatkuvasti enemmän huomiota niin kansainvälisillä kuin kansallisilla areenoilla. Se on noussut käsitteenä esiin varsinkin tulevan Euroopan unionin koheesiopolitiikkaa koskevassa keskustelussa, ja komissio on nostanut sen yhdeksi tulevan ohjelmakauden tärkeimmistä teemoista. Kansallisella tasolla sen merkityksen on nähty nousevan varsinkin kuntien yhdistyessä suuremmiksi yksiköiksi. Suomessa suurin osa alue- ja yhdyskuntasuunnittelun toteuttamisesta on kuntien vastuulla, ja niiden on nähty olevan tärkeimpiä toimijoita paikallisessa kehittämisessä. Tässä tutkimuksessa selvitetään kuntien näkemyksiä paikallisesta kehittämisestä - niiden omista näkökulmista. Tarkoituksena on selvittää millaisen toiminnan kunnat näkevät paikallisena kehittämisenä, millaisia vaikutuksia paikallisella kehittämisellä on ollut kuntien kehitykseen, ja miten paikallinen kehittäminen on toiminut kuntien mielestä. Tämän lisäksi tarkoituksena on selvittää millaisessa roolissa kunnat näkevät itsensä paikallisessa kehittämisessä, ja millaisen merkityksen ne näkevät paikallisella kehittämisellä oman elinvoimaisuutensa turvaamisessa. Taustana tälle käydään läpi kansallista ja Euroopan unionin aluepolitiikkaa sekä paikallisen kehittämisen aikaisempaa toteuttamista ja määrittelyä. Tutkimuksen tutkimusaineisto koostuu kuntien kehittämis- ja elinkeinoasioista vastaaville henkilöille suunnatusta sähköisestä kyselylomakkeesta sekä osalle kyselyyn osallistuneista henkilöistä tehdyistä tarkentavista haastatteluista. Tutkimusaineiston perusteella kunnat näkevät paikallisen kehittämisen suurimmaksi osaksi hyvin toimivana kokonaisuutena, jolla on suuri merkitys kunnan kehittymiseen. Paikallisena kehittämisenä nähtiin yleisesti ottaen toiminta, jolla pyritään turvaamaan ja parantamaan kunnan ja sen lähialueiden elinvoimaisuutta, kilpailukykyä sekä yritystoiminnan toimintaedellytyksiä. Kunnat näkivät paikallisen kehittämisen erittäin tärkeänä ja merkittävänä asiana kuntien elinvoimaisuuden turvaamisessa, ja sen merkityksen nähtiin säilyvän myös tulevaisuudessa. Pienemmissä kunnissa sen merkityksen nähtiin jopa kasvavan tulevaisuudessa, kun kuntauudistuksen myötä kunnista muodostuu suurempia yksiköitä. Tätä asiaa lukuun ottamatta kunnat näkivät paikallisen kehittämisen suurimmaksi osaksi samalla tavoin ympäri Suomea, kuntakoosta riippumatta. Kunnat eivät nähneet paikallista kehittämistä kuitenkaan vain sen määritelmän mukaisesti alhaalta ylös -suuntaisena yhteisölähtöisenä ja kumppanuutta tärkeimpänä keinonaan käyttävänä kehittämistoimintana. Paikallinen kehittäminen nähtiin useammin tietyn toiminnallisen alueen kehittämisenä, jossa paikallisten toimijoiden osallistuminen ja kumppanuudet olivat täydentävänä osana. Suomalaisten kuntien keskuudessa voidaankin tunnistaa kaksi eri paikallisen kehittämisen ulottuvuutta: sen yleisen määritelmän mukainen toimijalähtöinen ulottuvuus sekä tiettyyn alueeseen ja sen kehittämiseen kohdistuvan toiminnan ulottuvuus.
 • Grahn-Laasonen, Sanni (2011)
  Tämä pro gradu –tutkielma tarkastelee kuntien itselleen asettamia vaikuttavuustavoitteita lasten ja nuorten hyvinvointityössä. Kirjallisuuskatsauksessa selvitetään, mitä tulos- ja tavoiteohjaus, tuloksellisuus ja vaikuttavuus tarkoittavat kuntien lasten ja nuorten hyvinvointityössä. Julkishallinnon New Public Management-reformin pohjalta syntynyt kuntalaki painottaa organisaatioiden tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Tuloksellisuudella tarkoitetaan toimintojen taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Tällaiseen tulos- ja tavoiteohjaukseen siirtyminen on edellyttänyt arvioinnin kehittämistä. Keskeisiä käsitteitä tässä tutkimuksessa ovat: toiminta-ajatus, päämäärä, tavoite, vaikuttavuus, vaikuttavuustavoite, vaikutus ja arviointi. Teoreettista kirjallisuutta konkretisoidaan lasten ja nuorten hyvinvointityön arkipäivään liittyvin sovelluksin ja esimerkein. Tutkielman aineistona on 12 kuntien tuottamaa, vuoden 2008 alussa lakisääteiseksi tullutta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, joiden tehtävänä on toimia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnissa. Aineiston kvalitatiivisen eli laadullisen analyysin menetelmänä käytetään teemoittelua. Tarkastelu paljastaa, että kunnat ovat asettaneet varsin vähän konkreettisia ja mitattavissa olevia vaikuttavuustavoitteita laatiessaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia. Kuntien asettamat tavoitteet voidaan jakaa seuraaviin teemoihin: määrälliset ja ”joko tai” –tavoitteet, ehdotusmuotoiset tavoitteet, ”kehitetään, edistetään, panostetaan, vahvistetaan” –tavoitteet, tavoitteet jatkuvana resurssitaisteluna sekä ”oikein vai väärin” –tyyppiset tavoitteet. Edellä esitetyt tavoitetyypit voidaan jakaa vielä karkeasti kahdenlaisiin kategorioihin: kunnallisen lasten ja nuorten palvelujärjestelmän kehittämiseen keskittyvät tavoitteet ja oikeaa ja väärää kuvaavat, moraalis-eettiset tavoitteet. Koko aineiston kattavana havaintona esitetään, että kunnat tuntuvat välttelevän täsmällisten, konkreettisten ja mitattavissa olevien tavoitteiden esittämistä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmissa ja ilmaisevan tavoitteiden sijaan mielellään palvelujärjestelmää kuvaavia ja kehittäviä päämääriä.
 • Grahn-Laasonen, Sanni (2011)
  Tämä pro gradu –tutkielma tarkastelee kuntien itselleen asettamia vaikuttavuustavoitteita lasten ja nuorten hyvinvointityössä. Kirjallisuuskatsauksessa selvitetään, mitä tulos- ja tavoiteohjaus, tuloksellisuus ja vaikuttavuus tarkoittavat kuntien lasten ja nuorten hyvinvointityössä. Julkishallinnon New Public Management-reformin pohjalta syntynyt kuntalaki painottaa organisaatioiden tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Tuloksellisuudella tarkoitetaan toimintojen taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Tällaiseen tulos- ja tavoiteohjaukseen siirtyminen on edellyttänyt arvioinnin kehittämistä. Keskeisiä käsitteitä tässä tutkimuksessa ovat: toiminta-ajatus, päämäärä, tavoite, vaikuttavuus, vaikuttavuustavoite, vaikutus ja arviointi. Teoreettista kirjallisuutta konkretisoidaan lasten ja nuorten hyvinvointityön arkipäivään liittyvin sovelluksin ja esimerkein. Tutkielman aineistona on 12 kuntien tuottamaa, vuoden 2008 alussa lakisääteiseksi tullutta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, joiden tehtävänä on toimia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnissa. Aineiston kvalitatiivisen eli laadullisen analyysin menetelmänä käytetään teemoittelua. Tarkastelu paljastaa, että kunnat ovat asettaneet varsin vähän konkreettisia ja mitattavissa olevia vaikuttavuustavoitteita laatiessaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia. Kuntien asettamat tavoitteet voidaan jakaa seuraaviin teemoihin: määrälliset ja ”joko tai” –tavoitteet, ehdotusmuotoiset tavoitteet, ”kehitetään, edistetään, panostetaan, vahvistetaan” –tavoitteet, tavoitteet jatkuvana resurssitaisteluna sekä ”oikein vai väärin” –tyyppiset tavoitteet. Edellä esitetyt tavoitetyypit voidaan jakaa vielä karkeasti kahdenlaisiin kategorioihin: kunnallisen lasten ja nuorten palvelujärjestelmän kehittämiseen keskittyvät tavoitteet ja oikeaa ja väärää kuvaavat, moraalis-eettiset tavoitteet. Koko aineiston kattavana havaintona esitetään, että kunnat tuntuvat välttelevän täsmällisten, konkreettisten ja mitattavissa olevien tavoitteiden esittämistä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmissa ja ilmaisevan tavoitteiden sijaan mielellään palvelujärjestelmää kuvaavia ja kehittäviä päämääriä.
 • Kivirinta, Saila (2015)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan nuorten ryhmämuotoiseen kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden nuorten kokemuksia sosiaalisen kuntoutuksen toteutumisesta. Tutkimustehtävänä on kuvata millaista tukea nuoret kokevat saavansa kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoiminnasta sekä miten sosiaalinen kuntoutus toteutuu kuntouttavassa työtoiminnassa nuorten kertomana. Nuorten itsensä antamat merkitykset omalle kuntoutumiselleen tuottavat tietoa sosiaalisesta kuntoutuksesta. Tutkielman teoreettis-käsitteellinen viitekehys kohdentuu syrjäytymisen ja sosiaalisen kuntoutuksen tarkasteluun. Moni-ilmeistä syrjäytymistä kuvataan ilmiönä ja käsitteenä sekä sen kirjavaa käyttöä tarkastellaan kritiikin ja vastapuheen näkökulmista. Syrjäytymisdiskurssissa huoli kohdentuu työttömiin nuoriin, joiden syrjäytymistä pyritään ehkäisemään erilaisin toimin. Syrjäytymisilmiön monipuolinen tarkastelu antaa näkökulmaa siihen, millaisessa toimintaympäristössä sosiaalista kuntoutusta toteutetaan. Tutkielman teoriaa kehystää 1.4.2015 uudistetun sosiaalihuoltolain sosiaalisen kuntoutuksen määritelmä. Sosiaalisen kuntoutuksen kuvaaminen osana kuntoutusjärjestelmää ja työllisyydenhoitoa täsmentää sosiaalisen kuntoutuksen positiota. Kuntoutuksen kuvaaminen kokemuksena kiinnittää sosiaalisen kuntoutuksen yksilöön. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan toimijuus, jota tarkastellaan Jyrki Jyrkämän kuuden toimijuuden modaliteetin kautta. Toimijuuden tukemisen tavoitteena on vahvistaa kuntoutujan toimintakykyä. Tutkimusaineisto muodostuu kahdeksan Helsingin työvoiman palvelukeskus Duurin 17–29 -vuotiaan asiakasnuoren teemahaastattelusta. Haastateltavat ovat osallistuneet Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos toimintakeskuksessa toteutettaviin nuorten kuntouttavan työtoiminnan ryhmiin. Laadullinen aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Tutkielma noudattaa sosiaalisen konstruktionismin tieteenfilosofiaa, sillä niin syrjäytymisen ilmiö, sosiaalinen kuntoutus kuin sosiaalityökin konstruoituvat kielellisessä vuorovaikutuksessa. Sosiaalisen konstruktionismin näkökulman valinnan perusteena on myös se, että yhtäältä kun syrjäytymisdiskurssi voi tuottaa syrjäytymistä, niin toisaalta kuntoutumispuhe voi tuottaa toimijuutta. Tutkielma kiinnittyy fenomenologis-hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan. Tutkielman tulokset jäsentyvät ensiksi aineistolähtöisesti ja toiseksi teoriaohjaavasti toimijuuden modaliteettien kautta. Kahden rinnakkaisen analyysin ja tulkinnan tuottamat tulokset tukevat toisiaan. Aineistolähtöisesti nuorten sosiaalinen kuntoutus koostuu mielekkyyden kokemuksesta, arvostavasta kohtaamisesta, vertaisista ja tuesta, toimintakyvyn vahvistumisesta sekä luottamuksellisesta tulevaisuusorientaatiosta, jota nuoret suunnittelevat epävarmuuden jännitteessä. Nuorten kuntouttava työtoiminta rakentuu näistä sosiaalisen kuntoutumisen elementeistä. Toisessa jäsennyksessä kuntouttavassa työtoiminnassa nuorten toimijuus nousee esiin nuorten omana muutoshaluna, yhteiskunnallisena, kulttuurisena tai itsenäisenä täytymisenä, toimintakykyä vahvistavana kykenemisenä, sosiaalisen rohkaistumisen tuottamana osaamisena, uusia mahdollisuuksia avaavana voimisena sekä tulevaisuuteen luottamisena. Positiivinen toimijuus vahvistaa vähitellen nuorten toimintakykyä. Nuorten toiminnallisissa kuntouttavan työtoiminnan ryhmissä voidaan toteuttaa nuorten yhteiskunnallista toimijuutta vahvistavaa sosiaalista kuntoutusta. Tämä pro gradu -tutkielma on nuorten tuottama nuorten toimijuutta esiin nostava vastapuhe vallitsevalle ja hallitsevalle syrjäytymisdiskurssille. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Syrjäytyminen, sosiaalinen kuntoutus, kuntoutuminen, kuntouttava työtoiminta, toimijuus, toimintakyky, vastapuhe.