Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 11263-11282 of 27203
 • Tuomi, Elisa (Helsingfors universitet, 2014)
  Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten laiton toiminta huomioidaan verotuksessa. Tutkielmassa pyritään selvittämään, miten laiton toiminta nykyisellään tulee verojärjestelmässä kohdelluksi, mihin tämä kohtelu perustuu ja mitä ongelmia nykytilaan liittyy. Tutkielman ote on veropoliittinen, joten työssä arvioidaan laajalti myös sitä, onko nykytila mielekäs verojärjestelmän kokonaisuuden ja yhteiskunnan toiminnan näkökulmasta. Laittoman toiminnan käsite on laaja. Käsitteen sisältöä pyritään tarkentamaan tarkastelemalla siihen sisältyvien ilmiöiden ja lähi-ilmiöiden käsitteitä, taloustieteessä tehtyjä tuotannollisen toiminnan luokitteluja. Tämän perusteella jaotellaan laiton toiminta rikollisen toiminnan ja sääntöjenvastaisen toiminnan kategorioihin. Laittoman toiminnan verotuksesta ei ole erikseen säädetty. Oikeuskirjallisuudessa siitä, pitäisikö sääntöjenvastaista toimintaa tai rikollista toimintaa verottaa, ei ole vallinnut yksimielisyyttä. Oikeuskäytännöstä voidaan kuitenkin löytää tiettyjä suuntaviivoja, joiden pohjalta voidaan arvioida erilaisten laittoman toiminnan tilanteiden kohtelua. Vakiintuneeksi on katsottavissa näkökanta, jonka mukaan täysin rikollinen toiminta ei tule verotuksen kohteeksi. EU-tuomioistuimen käytäntö välillisen verotuksen osalta antaa kuitenkin mahdollisuuden tulkita asiaa toisinkin. Kysymys siitä, tuleeko laitonta toimintaa verottaa, voidaan kriminalisoitujen tekojen osalta hahmottaa valinnaksi vero- ja rikosoikeudellisten järjestelmien välillä. Työssä tarkastellaan niitä keinoja, joilla järjestelmät voivat saattaa tällaisen toiminnan virallisen kontrollin piiriin ja kiinnitetään huomiota järjestelmien yhteensovittamisen ongelmakohtiin. Lisäksi tarkastellaan nykytilanteessa sääntöjenvastaiseen toimintaan kohdistettuja vaikuttamistoimia, arvioidaan niiden toimivuutta ja esitetään verojärjestelmään kohdistuvia vaihtoehtoja. Lopuksi tarkastellaan sitä, mikä olisi toimivin tapa suhtautua laittomaan toimintaan verotuksessa, erityisesti tulisiko verotettavuuden rajaa siirtää kohti entistä rikollisempaa toimintaa tai toisaalta nykyistä tiukemmin laillisen ja laittoman toiminnan rajalle.
 • Heikurainen, Aapo (Helsingfors universitet, )
  Suomessa käydään vuosittain runsaasti työtaisteluja, joista suurinta osaa pidetään laittomina. Työtaisteluoikeutta voidaan pitää perusoikeutena, mutta sitä on rajoitettu työrauhavelvollisuudella. Työtaistelu on laiton kun sillä rikotaan työrauhavelvollisuutta tai jätetään noudattamatta lain säätämää ennakkoilmoituksen vähimmäisaikaa. Laittoman työtaistelun sanktioksi on säädetty työehtosopimuslain 9 §:n mukainen hyvityssakko. Hyvityssakko on euromääräiseen ylärajaan sidottu vahingonkorvauksen sivuuttava seuraamus, joka tuomitaan maksettavaksi sille työehtosopimusosapuolelle, joka on kärsinyt työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Tutkielman tavoitteena on selvittää, ovatko laittomat työtaistelutoimenpiteet Suomessa todellinen ongelma. Keskeinen tutkimuskysymys on, onko Suomen hyvityssakkojärjestelmä nykyisellään riittävä, vai tulisiko järjestelmään tehdä muutoksia. Entä olisiko suomalaista hyvityssakkojärjestelmää syytä tietyissä tilanteissa täydentää muin laittomia lakkoja ehkäisevin keinoin? Hyvityssakkojärjestelmän toimivuutta on arvioitu tutkimalla työtuomioistuimen 2000-luvulla tuomitsemia hyvityssakkoja ja suhteuttamalla niitä työtaisteluista aiheutuneisiin vahinkoihin. Tutkimuksessa käsitellyn aineiston perusteella hyvityssakkojen määrä ei tällä hetkellä korreloi kärsittyyn vahinkoon. Keskimäärin hyvityssakoilla saadaan korvattua vain muutama prosentti laittomilla työtaisteluilla aiheutetuista vahingoista. Koska hyvityssakon suuruus ei absoluuttisestikaan nouse muutamia tuhansia euroja korkeammaksi, ei sillä voida katsoa olevan suurta vaikutusta laittomien työtaistelujen aloittamisen ehkäisemiseen. Työtaisteluoikeuden asema Suomessa on hyvityssakkojen matalan tason vuoksi vahva. Työtuomioistuimissa laittomiksi todetut työtaistelut tosin useimmiten lopetetaan nopeasti viimeistään langettavan tuomion jälkeen, mutta sitä ennen on usein ehtinyt tapahtua satojen tuhansien, tai jopa miljoonien eurojen suuruista vahinkoa. Ongelmallisina ei pidetä rajoitettuja ja pieniin vahinkosummiin jääviä laittomia työtaisteluita, mutta usein käydään myös erityisen ongelmallisina pidettyjä työtaisteluita, joista aiheutuvat vahingot ovat räikeässä epäsuhteessa niillä tavoiteltuun hyötyyn ja joilla osoitetaan piittaamattomuutta nykyisenkään tasoisia työtaisteluoikeuden rajoituksia kohtaan. Tutkielma sisältää myös oikeusvertailevan osuuden Ruotsin työtaistelulainsäädäntöön ja -käytäntöön, joka poikkeaa merkittävästi Suomen tilanteesta. Ruotsissa käydään huomattavasti vähemmän työtaisteluja, ja erityisen paljon vähemmän laittomia työtaisteluja. Ruotsissa on mahdollista tuomita työtaistelun aloittanut osapuoli vahingonkorvausvelvolliseksi laittomalla työtaistelulla aiheuttamistaan vahingoista. Myöskin työrauhavelvollisuus on ulotettu koskemaan yksittäisiä työntekijöitä. Loppujen lopuksi työnantajalla ja työntekijällä on tahoillaan sama intressi: oman edun maksimointi tehdystä työstä. Voidaan ajatella, että liiallinen oman edun tavoittelu kääntyy pidemmällä aikavälillä itseään vastaan, sillä molemmat osapuolet ovat riippuvaisia toisistaan. Mikäli työtaisteluoikeutta halutaan rajoittaa, tulisi huomiota kiinnittää myös työntekijöiden aseman turvaamiseen. Työntekijäpuolella on oltava käytössään lainmukaisia keinoja oikeuksiensa turvaamiseksi ja neuvotteluasemansa parantamiseksi. Voitaneen sanoa, että vallitseva työtaistelukäytäntö ei vastaa lain sanamuodon mukaista tavoitetta työrauhan sitovuudesta. Lainsäätäjä on hiljaisesti hyväksynyt laittomien työtaistelujen käytön painostuskeinona työmarkkinaosapuolten välisissä riidoissa.
 • Autio, Maija Johanna (2014)
  Tutkielma käsittelee Yhdysvaltain etelärajan takaa tulevan siirtolaisuuden hallintaa sekä laittomien siirtolaisten tuottamista Yhdysvaltain siirtolaispolitiikan kontekstissa. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten on päädytty tilanteeseen, jossa yli 11 miljoonaa ihmistä elää laittomana siirtolaisena Yhdysvalloissa. Siirtolaisperinne on tärkeä osa Yhdysvaltain historiaa, mutta toisaalta huoli uusien tulokkaiden vaikutuksista yhteiskuntaan on kasvanut erityisesti 1900-luvun loppupuolelta alkaen. Tämä huoli on keskittynyt yhä enemmän paperittomiin eli niin kutsuttuihin laittomiin siirtolaisiin. Ongelmaan on pyritty vastaamaan siirtolaispolitiikkaa kiristämällä, mikä on näkynyt erityisesti Yhdysvaltain ja Meksikon välisen rajanvalvonnan merkittävänä kasvattamisena. Samana aikana laittomien siirtolaisten määrä Yhdysvalloissa on kuitenkin moninkertaistunut. Tutkielmassa käydään läpi Yhdysvaltain siirtolaispolitiikan historiaa ja selvitetään miten nykypäivän kontrollimekanismit ovat syntyneet. Tutkielmassa perehdytään erityisesti Meksikon rajan takaa tulevan siirtolaisuuden kontrolliin ja niihin mekanismeihin, joilla Meksikosta ja Latinalaisesta Amerikasta tulevaa ”laitonta” siirtolaisuutta tuotetaan. Yhdysvaltain siirtolaisuuden kontrolli liitetään laajempaan länsimaissa vallitsevaan trendiin, jossa rikkaat maat pyrkivät kontrolloimaan kehitysmaista tulevaa siirtolaisuutta. Teoreettisena viitekehyksenä toimii konstruktivistinen näkökulma siirtolaispolitiikkaan. Tämän näkökulman pohjalta siirtolaispolitiikan käytäntöjen nähdään sekä heijastelevan että osaltaan uusintavan siirtolaispolitiikassa yleisesti esitettyjä uhkakuvia ja käsityksiä. Osana konstruktivistista kehikkoa siirtolaisuuden hallintaa tarkastellaan Michel Foucault’n biopolitiikka- ja hallintamentaliteetti –käsitteiden avulla. Hallintamentaliteetin kautta siirtolaispolitiikan käytäntöjä tarkastellaan poliittisten rationaliteettien eli politiikan perusteluiden ilmentyminä. Biopolitiikan kautta tarkastellaan sitä, miten lainsäädännön avulla pyritään erottelemaan yksilöitä hallinnon näkökulmasta ”epäilyttäviin” ja ”normaaleihin”. Lisäksi siirtolaisuuden hallintapyrkimyksiä tarkastellaan osana kansallisen identiteetin rakennusprosessia. Tutkimusmenetelmänä toimii teoreettisen viitekehykseen nojaava Foucault’n inspiroima politiikkatutkimus. Aineistona on käytetty Yhdysvaltain siirtolaispolitiikkaan ja sen käytäntöihin sekä erityisesti laittomaan siirtolaisuuteen liittyvää dokumentaatiota: virallisia selontekoja ja julkilausumia, ulkopuolisten tahojen kuten ihmisoikeusjärjestöjen ja tutkimusinstituuttien selvityksiä sekä lisäksi aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Tutkimustuloksina todetaan, että laittoman siirtolaisuuden ilmiö on pitkälti seurausta siirtolaisuutta synnyttävien rakenteellisten tekijöiden ja kontrollitoimien välisestä ristiriidasta. Yhdysvalloissa rakenteellisina tekijöinä toimivat historialliset siirtotyöläisohjelmat sekä näiden jatkumona kehittynyt riippuvaisuus laittomien siirtolaisten työvoimasta. Kontrollitoimina vaikuttavat vanhentunut viisumijärjestelmä sekä voimakas rajavalvontapolitiikka, joka ei ole onnistunut vähentämään laitonta siirtolaisuutta. Toimimatonta politiikkaa kuitenkin jatketaan sekä poliittisista että taloudellisista syistä. Tutkielmassa esitetään, että ristiriita siirtolaisten kansakunnan perinteen ja uusien turvallisuushaasteiden välillä on pyritty osittain ratkaisemaan vetämällä selkeä raja laillisen ja laittoman siirtolaisuuden välille. Lailliset siirtolaiset ovat tässä diskurssissa tervetulleita; laittomat siirtolaiset puolestaan niitä, jotka uhkaavat Yhdysvaltain taloutta, turvallisuutta ja kulttuurisia arvoja. Kontrollipolitiikan keskittyminen etelärajalle liittää mielikuvan laittomista siirtolaisista vahvasti juuri meksikolaisiin ja muihin latinalaisamerikkalaisiin.
 • Autio, Maija Johanna (2014)
  Tutkielma käsittelee Yhdysvaltain etelärajan takaa tulevan siirtolaisuuden hallintaa sekä laittomien siirtolaisten tuottamista Yhdysvaltain siirtolaispolitiikan kontekstissa. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten on päädytty tilanteeseen, jossa yli 11 miljoonaa ihmistä elää laittomana siirtolaisena Yhdysvalloissa. Siirtolaisperinne on tärkeä osa Yhdysvaltain historiaa, mutta toisaalta huoli uusien tulokkaiden vaikutuksista yhteiskuntaan on kasvanut erityisesti 1900-luvun loppupuolelta alkaen. Tämä huoli on keskittynyt yhä enemmän paperittomiin eli niin kutsuttuihin laittomiin siirtolaisiin. Ongelmaan on pyritty vastaamaan siirtolaispolitiikkaa kiristämällä, mikä on näkynyt erityisesti Yhdysvaltain ja Meksikon välisen rajanvalvonnan merkittävänä kasvattamisena. Samana aikana laittomien siirtolaisten määrä Yhdysvalloissa on kuitenkin moninkertaistunut. Tutkielmassa käydään läpi Yhdysvaltain siirtolaispolitiikan historiaa ja selvitetään miten nykypäivän kontrollimekanismit ovat syntyneet. Tutkielmassa perehdytään erityisesti Meksikon rajan takaa tulevan siirtolaisuuden kontrolliin ja niihin mekanismeihin, joilla Meksikosta ja Latinalaisesta Amerikasta tulevaa ”laitonta” siirtolaisuutta tuotetaan. Yhdysvaltain siirtolaisuuden kontrolli liitetään laajempaan länsimaissa vallitsevaan trendiin, jossa rikkaat maat pyrkivät kontrolloimaan kehitysmaista tulevaa siirtolaisuutta. Teoreettisena viitekehyksenä toimii konstruktivistinen näkökulma siirtolaispolitiikkaan. Tämän näkökulman pohjalta siirtolaispolitiikan käytäntöjen nähdään sekä heijastelevan että osaltaan uusintavan siirtolaispolitiikassa yleisesti esitettyjä uhkakuvia ja käsityksiä. Osana konstruktivistista kehikkoa siirtolaisuuden hallintaa tarkastellaan Michel Foucault’n biopolitiikka- ja hallintamentaliteetti –käsitteiden avulla. Hallintamentaliteetin kautta siirtolaispolitiikan käytäntöjä tarkastellaan poliittisten rationaliteettien eli politiikan perusteluiden ilmentyminä. Biopolitiikan kautta tarkastellaan sitä, miten lainsäädännön avulla pyritään erottelemaan yksilöitä hallinnon näkökulmasta ”epäilyttäviin” ja ”normaaleihin”. Lisäksi siirtolaisuuden hallintapyrkimyksiä tarkastellaan osana kansallisen identiteetin rakennusprosessia. Tutkimusmenetelmänä toimii teoreettisen viitekehykseen nojaava Foucault’n inspiroima politiikkatutkimus. Aineistona on käytetty Yhdysvaltain siirtolaispolitiikkaan ja sen käytäntöihin sekä erityisesti laittomaan siirtolaisuuteen liittyvää dokumentaatiota: virallisia selontekoja ja julkilausumia, ulkopuolisten tahojen kuten ihmisoikeusjärjestöjen ja tutkimusinstituuttien selvityksiä sekä lisäksi aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Tutkimustuloksina todetaan, että laittoman siirtolaisuuden ilmiö on pitkälti seurausta siirtolaisuutta synnyttävien rakenteellisten tekijöiden ja kontrollitoimien välisestä ristiriidasta. Yhdysvalloissa rakenteellisina tekijöinä toimivat historialliset siirtotyöläisohjelmat sekä näiden jatkumona kehittynyt riippuvaisuus laittomien siirtolaisten työvoimasta. Kontrollitoimina vaikuttavat vanhentunut viisumijärjestelmä sekä voimakas rajavalvontapolitiikka, joka ei ole onnistunut vähentämään laitonta siirtolaisuutta. Toimimatonta politiikkaa kuitenkin jatketaan sekä poliittisista että taloudellisista syistä. Tutkielmassa esitetään, että ristiriita siirtolaisten kansakunnan perinteen ja uusien turvallisuushaasteiden välillä on pyritty osittain ratkaisemaan vetämällä selkeä raja laillisen ja laittoman siirtolaisuuden välille. Lailliset siirtolaiset ovat tässä diskurssissa tervetulleita; laittomat siirtolaiset puolestaan niitä, jotka uhkaavat Yhdysvaltain taloutta, turvallisuutta ja kulttuurisia arvoja. Kontrollipolitiikan keskittyminen etelärajalle liittää mielikuvan laittomista siirtolaisista vahvasti juuri meksikolaisiin ja muihin latinalaisamerikkalaisiin.
 • Helasvuo, Hilkka (1961)
 • Antturi, Jim (Helsingin yliopisto, 2015)
  The International Maritime Organization's sulfur emissions regulations for shipping were implemented in the European Union with the so called Sulfur Directive. According to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), as of January 1, 2015, in Sulfur Emission Control Areas (SECAs) the maximum sulfur content in maritime fuel is lowered to 0.1%. In Europe the Baltic Sea, the English Channel and the North Sea are declared SECAs, where the standard was previously 1.0%. The current worldwide non-SECA standard is 3.5% which will be lowered to 0.5% by 2020. This study examines the net benefits of reducing shipping-based sulfur emissions and the effect on industrial competitiveness for Finland. In order to do this, abatement costs as well as monetized health benefits related to improved air quality are calculated. The effect on competitiveness is defined by comparing the figures obtained with the hypothetical case in which the Baltic Sea had not been declared SECA and 0.5% regulation had been imposed. In this study, shipowners adapt to the regulation by switching to low-sulfur fuel or by installing a sulfur scrubber. A net present value comparison between low sulfur fuel and a sulfur scrubber is conducted individually for each ship visiting Finland and then individual costs are aggregated to industry-wide costs. Health benefits for Finland are calculated for emissions reductions applied to Baltic Sea shipping as whole. Reduced sulfur emissions lead to lowered ambient concentrations of fine particulate matter (PM2.5) which has a positive impact on human health. The analysis conducted takes into account the effect PM2.5 has on the incidences of cardiovascular disease, lung cancer, chronic obstructive pulmonary disease and restricted activity days. These effects are measured in one figure in Disability Adjusted Life Years (DALYs) and monetized by multiplying by the Value of a Life Year (VOLY). The results suggest that the annual benefits of emissions reduction are expected to be circa 246 saved DALYs or monetized €12 million. The average annual abatement cost for Finland is approximately €228 million which indicates negative net benefits for the policy. Assuming that Finland will bear 100% of the costs, the same figure also represents the effect on competitiveness. When the global 0.5% cap comes into effect the impact on competitiveness decreases to an annual €93 million. The results imply that the abatement costs are lower than previously thought and the effect on competitiveness is milder than expected. A partial sensitivity analysis does not change the ratio between the costs and the benefits.
 • Sakki, Antti (2007)
  Suomen ja Viron välinen kanssakäyminen lisääntyi kansallisen heräämisen kaudella 1860-luvulta lähtien. Erityisesti kulttuurin saralla yhteydenpito oli aktiivista ja yhteinen heimoaate eli veljeskansojen välillä vahvana. Maailmansotien välillä laivaliikenne Suomen ja Viron välillä oli vilkasta ja kilpailu suomalaisten ja virolaisten laivanvarustajien kesken oli kovaa. Yhteydet veljeskansojen välillä kuitenkin katkesivat Viron joutuessa NL:n miehittämäksi toisen maailmansodan seurauksena. Veljeskansojen yhteydenpidossa on Suomen ja Viron välisellä laivaliikenteellä ollut merkittävä asema. Laivaliikenne mahdollisti läheiset kulttuurisuhteet ja ihmisten välisen kanssakäymisen, mutta vaikutti myös poliittisten ja taloudellisten suhteiden kehittymiseen. Olen tutkielmassani tarkastellut sitä, kuinka nämä kanssakäymisen muodot syntyivät uudestaan toisen maailmansodan aiheuttaman yli kymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen. Miten laivaliikenneyhteys Suomen ja Viron välillä tuli vuonna 1965 jälleen mahdolliseksi? Mikä oli laivaliikenteen merkitys suomalais-virolaisten yhteyksien ja uusien yhteistyömuotojen kehittymisessä? Laivalinjan avautuminen ei ollut itsestäänselvyys. Laivaliikennekysymyksen ratkaisuun liittyi NL:n puolelta poliittista kaupankäyntiä ja taktikointia. Neuvostoliiton ja Suomen hyvät poliittiset suhteet ja presidentti Kekkosen rooli näiden suhteiden takuumiehenä olivat avainasemassa. Erityisesti Kekkosen epävirallista Viron vierailua vuonna 1964 voidaan pitää käännekohtana suomalais-virolaisissa suhteissa. Myös maailmanpoliittisesti suotuisa nk. suojasään aika vaikutti todennäköisesti NL:n päätökseen hyväksyä laivaliikenteen aloittaminen Helsingin ja Tallinnan välillä. Olen tutkielmassani tarkastellut suomalais-virolaisia kulttuuriyhteyksiä ja ihmisten välistä kanssakäymistä ennen ja jälkeen laivalinjan avautumisen. 1950-luvun puolesta välistä lähtien ensimmäisten suomalais-virolaisten kulttuuridelegaatioiden tapaamiset ja ystävyyskaupunkitoiminnan vähittäinen kehittyminen loivat alustavat puitteet suomalais-virolaisten suhteiden uudelleen muodostumiselle ennen varsinaisen naapurikansojen välisen laivayhteyden avaamista. Suomalaiset muistivat vielä hyvin sotia edeltäneen ajan, jolloin tiiviit yhteydet läheiseen veljeskansaan olivat olleet arkipäivää. Kuitenkin vasta laivayhteyden avaaminen oli lähtölaukaus todelliselle yhteydenpidon vilkastumiselle. Suomalaisten pitkään elätellyt odotukset ja toiveet päästä katsomaan ennen monille niin tuttua Tallinnaa toteutuivat vihdoin. Myös kulttuurisuhteet monipuolistuivat nopeasti. Olen tutkielmassani tarkastellut myös sitä, minkälaisia taloudellisia suunnitelmia ja odotuksia laivayhteyden avautuminen synnytti Suomen ja Viron välille. Suomessa matkustajalaivaliikenteen avautumisen toivottiin avaavan mahdollisuuden myös autolauttaliikenteelle. Autolauttayhteys Helsingistä Tallinnaan ja tieyhteys Baltian kautta Eurooppaan olisi arvioiden mukaan vaikuttanut suotuisasti Suomen ulkomaankauppaan. Toisena esimerkkinä taloussuhteiden kehittymisestä olen tarkastellut Viru-hotellin rakennushanketta, joka oli ensimmäinen merkittävä taloudellinen hanke Suomen ja Viron välillä. Hotelli rakennettiin alusta loppuun suomalaisella työvoimalla. Tämän jälkeen suomalaiset saivat mahdollisuuden osallistua myös muihin rakennushankkeisiin Virossa ja NL:ssa.
 • Räsänen, Annika (2012)
  Tämä laadullisia tutkimusmenetelmiä soveltava pro -gradu tutkielma käsittelee naisjohtajien hyvään johtajuuteen ja naisjohtajuuteen liittämiä mielikuvia ja merkityksenantoja. Tutkielmassa naisjohtajuus hahmotetaan sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksestä käsin, jossa keskeistä on näkemys johtajuuden rakentumisesta prosesseissa ja diskursseissa (esim. Hosking, 2006; Uhl-Bien, 2006). Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on sovellettu sosiaaliskonstruktionistisen johtajuusnäkemyksen lisäksi Moscovicin (1961/1973) ajattelusta kehittynyttä sosiaalisten representaatioiden teoriaa ja sen eräitä keskeisiä työkaluja; objektivointeja, ankkurointeja ja kantateemoja. Tutkielman aineisto koostuu kuudesta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Tutkimukseen valikoitui harkinnanvaraisen otoksen perusteella kuusi suomalaista naisjohtajaa, jotka ovat iältään 44–53-vuotiaita. Aineiston analyysimenetelmänä on sovellettu aineistolähtöistä teema-analyysiä ja sosiaalisten representaatioiden teoreettisen viitekehyksen ohjaamaa analyysiä, jossa keskeiseksi muodostui aineistossa esiintyvien merkitysten ja mielikuvien eli ankkurointien ja objektivointien liittäminen naisjohtajuuteen ja hyvään johtajuuteen. Lisäksi analyysiä ohjasi aineistosta havaittavat kantateemat eli yhteisesti jaetut arvo- ja normijärjestelmät, joista käsin sosiaalisia representaatioita tuotetaan. Tutkielman keskeiset tulokset liittyvät haastatteluissa tuotettuihin kolmeen sosiaalisten representaatioiden kantateemaan, joita ovat yksilö–yhteiskunta, feminiininen johtajuus–maskuliininen johtajuus ja tasa-arvo–epätasa-arvo. Lisäksi haastateltavat tuottivat sosiaalisia representaatioita liittyen hyvään ja huonoon johtajuuteen. Haastatteluista muodostettu hyvän johtajan prototyyppi sisältää sekä maskuliiniseksi miellettyjä piirteitä, kuten tuloskeskeisyyttä, jämäkkyyttä ja isähahmomaista tyyneyttä ja rauhallisuutta, että myös feminiiniseksi miellettyjä piirteitä, kuten keskustelevuutta ja empaattisuutta. Naisjohtajuuden yhtenä keskeisenä ankkurina voidaan pitää äitiyttä. Lisäksi keskeisiä, naisjohtajuutta kuvaavia ankkureita ovat ainokaisuus, miesjohtajuus ja naisjohtajan ruumiillistaminen. Naisjohtajat tuottivat myös tasa-arvon kantateemasta käsin niin kutsuttua tasa-arvon puheenlajia (ks. Marková, 2000), jossa korostuu sukupuolineutraali lähestymistapa johtamiseen. Toisaalta naisjohtajuuden irrottaminen omasta identiteetistä tuotti myös kielteisiä naisjohtajuuden representaatioita, kuten naisjohtajien ruumiillistamista median toimesta. Sukupuolineutraalin puheen ja toisaalta naisjohtajuuteen liitettyjen kielteisten piirteiden esille tuominen viittaa niin kutsuttuun, Jovchelovitchin (2007; 2008) esittämään kognitiivisen monimuotoisuuden käsitteeseen, jonka mukaan ihmisajattelulle on luonnollista, että puheessa tuotetaan keskenään ristiriitaisiakin näkökulmia ja tietorakenteita. Tutkielman tulokset viittaavat naisjohtajuuden ilmiön ristiriitaiseen luonteeseen. Toisaalta naisjohtajuus näyttäytyy luonnollisena ilmiönä, toisaalta sitä myös problematisoidaan. Naisjohtajuuteen ja hyvään johtajuuteen liitettiin monipuolisesti sekä kielteisiä että myönteisiä sosiaalisia representaatioita. Toisaalta naisjohtajuutta voi tämän tutkielman pohjalta tarkastella asteittain yhteiskunnassamme luonnollistuvana ilmiönä, toisaalta siihen liitetään edelleen joitakin hyvin stereotyyppisiä merkityksenantoja, kuten äitiyden myönteinen vaikutus naisjohtajuuteen ja toisaalta naisjohtajiin liitettävä tuplastandardin vaatimus, joka koskee sekä naisjohtajan pätevyyttä että myös hänen ulkonäköään.
 • Tarvainen, Elina (2007)
  Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja tutkimusosasta. Tutkimusosassa hyödynnettiin ELL Laura Hännisen osin julkaisemattoman tutkimuksen materiaalia. Riittävä ja laadukas uni on välttämätöntä kaikille eläimille. Uni jaetaan kotieläimillä tavallisesti kahteen luokkaan: NREM- ja REM -uneen. Erityisesti REM -unta pidetään tärkeänä nuoren eläimen kehittyville aivoille. Suurimmalla osalla nisäkäslajeista kasvavat yksilöt nukkuvatkin REM -unta suhteessa enemmän kuin aikuiset lajitoverit. Naudat nukkuvat vähän, mikä on tyypillistä kasvinsyöjille. Nukkuminen tapahtuu lyhyissä jaksoissa, mikä puolestaan on tyypillistä saalielämille. Aikuisten nautojen kokonaisunimäärä on noin neljä tuntia vuorokaudessa. REM – unta siitä on noin 17 prosenttia. Kolmen kuukauden ikäisillä vasikoilla unta on keskimäärin 6 tuntia vuorokaudessa REM – unen osuuden ollessa siitä noin 45 prosenttia. Tärkein REM – unen ulkoinen merkki naudoilla on niskan ja kaulan lihasten rentoutuminen. Tällöin nauta nukkuu maaten kaulan nojatessa esimerkiksi maata tai omaa kylkeä vasten. NREM – unessa pää on tavallisesti ylhäällä niskan tukemana. NREM – unta nauta voi nukkua myös märehtiessään. Vasikat lepäävät luonnontilaisissa oloissa samanikäisten lajitoverien seurassa pienissä ryhmissä. Tuotanto-olosuhteissa vasikoita kasvatetaan yleisesti vieroituksesta 8 viikon ikään yksittäiskarsinoissa. Sosiaalisten kontaktien puute heikentää laumaeläimen hyvinvointia. Tilan puute karsinoissa puolestaan voi rajoittaa vasikan lepoasentoja ja vaikuttaa unen määrään ja laatuun. Toisaalta lajitoverit samassa karsinassa voivat häiritä toistensa unta ja tehdä siitä katkonaisempaa varsinkin, jos tilaa ei ole riittävästi. Tutkimuksessa käytettiin Kanadassa vuonna 1998 kerättyä videoaineistoa. Tutkimustilalla kasvatettiin kolmen kuukauden ikäisiä vasikoita joko pareittain (n=12) tai yksin (n=12) muuten samanlaisissa olosuhteissa. Vasikoiden aktiivisuus ja vireystila yhden vuorokauden ajalta rekisteröitiin videolta tietokoneohjelmalla. Uni tunnistettiin lepoasentojen perusteella käyttäen Suomessa elektrofysiologisten unimittausten avulla kehitettyä menetelmää. Menetelmän mukaan vasikat nukkuvat REM – unta niska rentona ja NREM – unta pää ylhäällä niskan tukemana. Käyttäytymisistä laskettiin jaksojen vuorokausikohtaiset kestot, lukumäärät ja kokonaiskestot ja tulokset analysoitiin tilastollisella sekamallilla. Lajitoverin seurassa vasikat makasivat vähemmän, mutta käyttivät suuremman osan makaamisesta nukkumiseen. NREM – unijaksot olivat pidempiä pareittain kasvatetuilla vasikoilla. Lajitoverin seuralla ei ollut vaikutusta kokonaisunen määrään, unen katkonaisuuteen tai NREM- ja REM-unien kokonaismääriin. Tulosten perusteella vasikat olivat aktiivisempia lajitoverin seurassa kuin kasvatettaessa yksin. Lajitoverin fyysisen kontaktin seurauksena syntyvä turvallisuuden tunne voi olla syynä parikasvatettujen vasikoiden pidempiin NREM – unijaksoihin. Kyseisten löydösten perusteella lajitoverin seura edistäisi vasikoiden hyvinvointia, mikä voi näkyä mahdollisesti myös esimerkiksi vasikoiden kasvussa.
 • Siitari, Pirkko-Liisa (1962)
 • Heiskanen, Jouni (Helsingin yliopisto, 2015)
  Greenhouse gas (GHG) emissions from lakes result from processes between the watershed, lake characteristics and the atmosphere. The organic matter loading from the watershed both provides carbon for the lake biota and in major part defines water clarity, which, in addition to wind and heat flux, is essential in thermocline formation. Thermal stratification suppresses the wind-induced momentum input to the surface water preventing effective mixing of gases throughout the water column. The lake biota process the organic matter, producing carbon dioxide (CO2) in oxic surface water and also methane (CH4) if the near-bottom water becomes anoxic, and thus influence the chemical properties of the water column. Finally, air-water GHG exchange occurs over a thin layer at the water surface. Lakes are typically supersaturated with CO2 and CH4 in relation to average atmospheric mixing ratios causing fluxes of these gases to the atmosphere. Even though lakes cover only 2 % of the world s land surface, it has been estimated that lakes release about 10 % of the carbon fixed annually by the terrestrial ecosystems back to the atmosphere. A critical parameter in the gas exchange estimates is the gas transfer velocity (k), which is governed by turbulence. The implementation of direct flux measurement using the eddy covariance (EC) technique allows the detailed measurements needed to estimate k. However, on lakes, the EC method is a novel subject and as of yet, there has been no published estimates of the error related to these measurements nor fully established set of accepted procedures. The aim of this thesis was to assess the current global CO2 evasion estimates from lakes to the atmosphere by comparing parameterizations for k and the significance of wind and heat flux to the gas transfer in small lakes. To improve future predictions of gas evasion from lakes, we focused on the changes in water clarity and how they affect water column physics and processes in the air-water interface. We used the EC method for the high precision data needed, and therefore also aimed to improve the EC methodology on lakes. The air-water gas transfer was related to both wind and heat loss during times of seasonal stratification, but only to wind during autumn overturn, and the mean value for k of CO2 was 6.0 cm h-1 in Lake Kuivajärvi. When wind-induced thermocline tilting and resulting spatial variability in surface water CO2 concentrations was accounted for, k derived from the measurements dropped to 5.2 cm h-1. This was still over twice the estimate (2.2 cm h-1) calculated with a widely used model for k in lakes suggesting that the global estimates of gas evasion from lakes might be underestimations. Unsolved question is that how important factor the thermocline tilting is in other lakes in defining spatial variability? Our results showed that k for CH4 was higher than for CO2, a result which has been reported in some other studies, but as of yet, no solid explanation has been found. Water clarity was a significant parameter defining the thermal stratification of the lake: a change from clear to dark water would lead to shorter stratification period and lower water column temperatures in small lakes and therefore have significant impact on the lake-atmosphere exchange processes. Important question is how changes is climate will affect lake water clarity e.g. via precipitation and runoff related DOC loading. We concluded that the EC method produces reliable results even in a small lake after rigorous data processing. After these procedures, about half of the CO2 and turbulent heat flux data were of good quality with relative random errors of 10 % and 26 % for heat and CO2 fluxes, respectively. When measuring GHG fluxes accurately from lakes, methods that integrate over time and space are a necessity. These will provide more detailed knowledge on the complex processes that contribute to the gas transfer, from large scale physical phenomena such as thermocline tilting to small scale such as near-surface turbulence. Since most of the world s lakes are small and in northern latitudes, our studies have wide implications even to the global level. Better understanding of the lake biogeochemistry will allow us to make more accurate estimates of GHG evasion from lakes in different regions as well as predictions of how the climate change will affect the lake-atmosphere GHG fluxes.
 • Valpola, Samu (Helsingin yliopisto, 2006)
  In Finland one of the most important current issues in the environmental management is the quality of surface waters. The increasing social importance of lakes and water systems has generated wide-ranging interest in lake restoration and management, concerning especially lakes suffering from eutrophication, but also from other environmental impacts. Most of the factors deteriorating the water quality in Finnish lakes are connected to human activities. Especially since the 1940's, the intensified farming practices and conduction of sewage waters from scattered settlements, cottages and industry have affected the lakes, which simultaneously have developed in to recreational areas for a growing number of people. Therefore, this study was focused on small lakes, which are human impacted, located close to settlement areas and have a significant value for local population. The aim of this thesis was to obtain information from lake sediment records for on-going lake restoration activities and to prove that a well planned, properly focused lake sediment study is an essential part of the work related to evaluation, target consideration and restoration of Finnish lakes. Altogether 11 lakes were studied. The study of Lake Kaljasjärvi was related to the gradual eutrophication of the lake. In lakes Ormajärvi, Suolijärvi, Lehee, Pyhäjärvi and Iso-Roine the main focus was on sediment mapping, as well as on the long term changes of the sedimentation, which were compared to Lake Pääjärvi. In Lake Hormajärvi the role of different kind of sedimentation environments in the eutrophication development of the lake's two basins were compared. Lake Orijärvi has not been eutrophied, but the ore exploitation and related acid main drainage from the catchment area have influenced the lake drastically and the changes caused by metal load were investigated. The twin lakes Etujärvi and Takajärvi are slightly eutrophied, but also suffer problems associated with the erosion of the substantial peat accumulations covering the fringe areas of the lakes. These peat accumulations are related to Holocene water level changes, which were investigated. The methods used were chosen case-specifically for each lake. In general, acoustic soundings of the lakes, detailed description of the nature of the sediment and determinations of the physical properties of the sediment, such as water content, loss on ignition and magnetic susceptibility were used, as was grain size analysis. A wide set of chemical analyses was also used. Diatom and chrysophycean cyst analyses were applied, and the diatom inferred total phosphorus content was reconstructed. The results of these studies prove, that the ideal lake sediment study, as a part of a lake management project, should be two-phased. In the first phase, thoroughgoing mapping of sedimentation patterns should be carried out by soundings and adequate corings. The actual sampling, based on the preliminary results, must include at least one long core from the main sedimentation basin for the determining the natural background state of the lake. The recent, artificially impacted development of the lake can then be determined by short-core and surface sediment studies. The sampling must be focused on the basis of the sediment mapping again, and it should represent all different sedimentation environments and bottom dynamic zones, considering the inlets and outlets, as well as the effects of possible point loaders of the lake. In practice, the budget of the lake management projects of is usually limited and only the most essential work and analyses can be carried out. The set of chemical and biological analyses and dating methods must therefore been thoroughly considered and adapted to the specific management problem. The results show also, that information obtained from a properly performed sediment study enhances the planning of the restoration, makes possible to define the target of the remediation activities and improves the cost-efficiency of the project.
 • Sinko, Päivi (2004)
  Tutkimus käsittelee lastensuojelun sosiaalityön oikeudellistumis- eli juridisoitumisprosessia. Oikeudellistumisen käsite (Verrechtlichung) on peräisin 1920-luvun Saksasta ja Suomeen se tuli 1980-luvulla. Oikeudellistuminen tarkoittaa jonkin yhteiskunnallisen ilmiön, asian tai alueen tulemista tai muuttumista oikeudelliseksi, saattamista oikeudellisen sääntelyn piiriin tai oikeudellisen ratkaisutoiminnan kohteeksi. Se merkitsee myös kasvavaa jokapäiväisen elämän ja eri elämänalueiden juridista sääntelyä. Lastensuojelun oikeudellistumisesta on Suomessa puhuttu 1990-luvun loppupuolelta lähtien. Tutkimus on teoreettinen ja pohjautuu lähinnä suomalaiseen ja englantilaiseen sosiaalityötä ja lastensuojelua koskevaan tutkimukseen. Käytän lähteenä jonkin verran myös oikeustieteellisiä ja oikeussosiologisia tutkimuksia. Hyödynnän myös suomalaista lastensuojelukriittistä keskustelua, joka on osaltaan vaikuttanut juridisoitumisprosessin vahvistumiseen. Tarkastelen ilmiötä oikeusvaltioviitekehyksessä. Merkittäviä seikkoja ovat tällöin virkamiehen toimien lainalaisuus, ihmis- ja perusoikeudet, oikeusturva ja hyvän hallinnon periaatteet. Selvitän sitä, mistä lastensuojelun juridisoitumisessa on kyse. Mistä ja miten edellä mainitut oikeusvaltioperiaatteet ovat tulleet sosiaalityöhön ja millaisia oikeudellisia vaatimuksia ne työlle asettavat? Toiseksi tarkastelen sitä, miten juridisoituminen näkyy erilaisissa lastensuojelun arkityön keskeisissä käytännöissä. Miten se vaikuttaa työorientaatioon, työprosesseihin, kirjaamiseen ja faktojen määrittelyyn, lapsen asemaan työprosessissa sekä käsityksiin asiantuntijuudesta? Voidaanko tämänhetkistä sosiaalityön asiantuntijuuden määrittelyä, jota usein kuvaavat sellaiset termit kuin avoimuus, neuvottelevuus ja refleksiivisyys, hyödyntää juridisoituneessa tilanteessa vai pitääkö asiantuntijuus määritellä uudelleen? Lastensuojelun juridisoitumisessa on kyse laaja-alaisesta prosessista, jossa juridiikka alkaa ottaa uudella tavalla valtaa sosiaalityön sisällä, alkaa määritellä sosiaalityön prosesseja, työssä käytettävää kieltä ja asiantuntijuutta. Juridisia toimintakäytäntöjä ja yksityiskohtaista ohjeistusta tarjotaan usein ratkaisuksi lastensuojelun ongelmiin. Lukuisissa englantilaistutkimuksissa on kuitenkin todettu, että legalistinen lastensuojelutyö - jota usein kuvataan kapea-alaiseksi ja byrokraattiseksi - ja eri osapuolten oikeuksien painottaminen ei ole välttämättä tarjonnut apua perheille eikä turvaa lapselle. Se ei ole myöskään aina pystynyt hyödyntämään sosiaalityön omaa ammatillista tietämystä. Laillinen tarkastelu vastaa parhaiten kysymykseen, mikä on laillista ja mikä laitonta. Sen sijaan laki harvoin kykenee antamaan vastauksen siihen, mikä on paras mahdollinen toimintavaihtoehto yksittäisessä tilanteessa tai paras keino suojella lasta. Tärkeää olisikin löytää toimintatapa, jossa sosiaalityö voisi oppia parempaa juridiikan ymmärrystä ja omaksua lain asettamat reunaehdot, mutta säilyttää silti oman sisällöllisen autonomiansa.
 • Tigerstedt, Tiina Maria (2000)
  Tutkielma käsittelee H. L. A. Hartin positivistisen oikeusteorian käsitystä lain ja moraalin suhteesta. Teoksessa "The Concept of Law" (1961) Hart jatkaa klassisten oikeuspositivististen teorioiden esittämää lain ja moraalin erottelua. Toisaalta Hart tunnustaa myös luonnonoikeusteoreettisen perinteen järkevän ytimen. Vaikka Hart onkin positivisti, hän muodostaa myös minimaalisen luonnonoikeusteorian. Tämä tuo Hartin lähelle perinteisiä luonnonoikeusteorioita. Tutkielma pyrkii osoittamaan, että positivismi Hartin esittämässä muodossa ei ole välttämättä luonnonoikeusteorioita poissulkevaa. Kysymys lain ja moraalin suhteesta on jakanut oikeusteoriat karkeasti kahteen leiriin, positivistisiin ja luonnonoikeusteorioihin. Hartin pehmeä positivismi sekoittaa standardisoitunutta jakoa. Teoriat eivät ole välttämättä vastakkaisia. Hartin tekemä erottelu positiivisen moraalin ja kriittisen moraalin välillä osoittaa, että kiista lain ja moraalin suhteesta sisältää usein sekaannusta siitä, mitä "laki" ja "moraali" milloinkin merkitsevät. Hartin teorian tarkastelun ja keskeisen kritiikin sekä laki ja moraali -debatin lyhyen historiallisen katsauksen kautta käy ilmi, että oikeusteorioiden asettaminen vastakkain on usein harhaanjohtavaa. Hartin keskeisin kriitikko on Ronald Dworkin. Dworkinin esittämä vaihtoehtoinen oikeusteoria voidaan nähdä kuitenkin Hartin teoriaa täydentävänä, ei vastakkaisena positiona. Dworkin korostaa lain tulkinnallista luonnetta. Dworkinin näkemys laista ja moraalista on dynaaminen, Hartin näkemys puolestaan staattinen. Ero teoreetikoiden välillä voidaan nähdä näkökulmallisena. Tässä yhteydessä tulee esiin myös Hartin teorian normatiivinen luonne. Hart on pyrkinyt puhtaasti kuvailevaan teoriaan. Positivismi on kuitenkin moraalisesti motivoitunutta. Hartin teoria voidaan myös sijoittaa liberalistiseen traditioon, mikä asettaa teorian tiettyihin kehyksiin. Hartin teoreettinen, yleinen malli modernista oikeusjärjestelmästä ei ole pelkästään kuvaileva eikä empiirinen. Se on myös normatiivinen malli. Hartin teoria ei myöskään määrittele lain käsitettä vaan pyrkii selventämään, mitä tietyt käsitteet merkitsevät modernin oikeusjärjestelmän kontekstissa.
 • Taivainen, Niko (Helsingfors universitet, 2015)
  Lakiosa suojaa rintaperillistä perittävän testamenttia ja perittävän tekemiä lahjoituksia vastaan. Mikäli perittävä on antanut omaisuudestaan ennakkoperinnön, testamenttiin rinnastuvan lahjan tai suosiolahjan (PK 7:3.3) taikka maksanut ylisuuria henkivakuutusmaksuja (PK 7:4), tulee nämä disponoinnit ottaa huomioon laskennallisina lisäyksinä rintaperillisen lakiosaa laskettaessa. Lakiosan täydennys on rintaperillisen keino saada lakiosansa täysimääräisesti lahjansaajalta, jos kuolinpesässä ei ole riittävästi varoja lakiosan toteuttamiseen. Lakiosan täydennys aktualisoituu, jos täydennysvastuun edellytykset täyttyvät. Täydennystä on vaadittava määräajassa tuomioistuimessa nostettavalla kanteella. Lakiosan täydennys on erotettava perinnönjaossa tapahtuvasta menettelystä. Kyse on nimenomaan tuomioistuimessa ratkaistavasta asiasta. Pesänjakajalla ei ole kompetenssia velvoittaa lahjansaajaa suorittamaan täydennystä. Täydennysprosessia käsittelevän tuomioistuimen ratkaisulla voi kuitenkin olla olennainen yhteys perinnönjakoon. Tuomioistuimen on harkittava, miten se antaa lakiosan täydennystä koskevan ratkaisunsa. Lakiosan täydennys prosessina saattaa esiintyä muiden prosessien kanssa limittäin. Tällöin saatetaan joutua pohtimaan esimerkiksi kysymyksiä siitä, mikä ja kenen oikeus on prioriteettiasemassa. Oikeuksien kollisio voi myös hankaloittaa lahjansaajan ja rintaperillisen välisen täydennysvastuun määrittämistä. Niin ikään täydennyskanteen nostamiselle asetettu määräaika voi aiheuttaa haasteita ja ongelmia. Kanteen yksilöinti saattaa olla hankalaa. Lisäksi kantajan on huomioitava muun muassa kanteenmuutoskielto. Lakiosajärjestelmän tarpeesta ja oikeutuksesta muuttuneessa yhteiskunnallisessa kontekstissa on käyty kiivastakin keskustelua. Lakiosajärjestelmän poistaminen ei näyttäisi olevan ajankohtaista. Sen sijaan lakiosaoikeuden maltillinen rajoittaminen saattaisi olla tarpeellista. Lakiosaoikeuden rajoittamiseen on kuitenkin suhtauduttu varsin kriittisesti. Lakiosajärjestelmän ydinperiaatteiden kokonaisvaltaiselle päivittämiselle ei näytä löytyvän halua ja edellytyksiä. Lakiosan täydennyksen tulevaisuus on voimakkaassa kohtalonyhteydessä koko lakiosasäännöstön tulevaisuudesta käytävään keskusteluun. Muutokset lakiosasäännöstössä heijastuvat tavalla tai toisella myös lakiosan täydennykseen. Toisaalta lakiosan täydennys olisi mahdollista poistaa lakiosasäännöstömme keinovalikoimasta jopa kokonaan, jos siihen olisi riittävää poliittista valmiutta. Tämä ei olisi välttämättä kovinkaan järkevää. Lakiosasäännöstö tarvitsee tuekseen myös erityisen kannemuodon, jonka avulla voidaan puuttua jo täytettyihin lahjoituksiin. Laskennallisten lisäysten huomioimisella rintaperillisen lakiosaa laskettaessa ei olisi mitään konkreettista sisältöä, jos säännöstä voitaisiin kiertää luovuttamalla niin paljon omaisuutta pois, että olisi selvää etteivät pesän varat tule riittämään lakiosien maksamiseen.
 • Lammassaari, Eila (1986)