Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 11303-11322 of 26218
 • Fromholtz, Milja (2010)
  Tässä poliittisen pro gradu -tutkielmassa selvitetään, miten suomalainen partiotyttöliike kehittyi vuosina 1925−1939 sekä miten partiotyttöliikkeen johto määritteli toiminnan suhteet aikalaispolitiikkaan, sukupuoleen ja ajan kasvatuskeskusteluihin. Lisäksi tutkielmassa tuodaan esiin partiotyttöjen kokemuksia tutkimusajalta, ja tuodaan tytöt ja naiset esiin historiallisina toimijoina. Tutkielman kysymyksenasettelun taustalla on hypoteesi, että partiotyttötoiminta antoi 1920- ja 1930-luvuilla sen piirissä toimineille tytöille ja naisille mahdollisuuden astua olemassa olevien sukupuoliroolien ulkopuolelle, vaikka se monissa muodoissaan tukikin sukupuolten eriytymiskehitystä. Suomalaista partiotyttötoimintaa tarkastellaan tutkielmassa yhtäältä sekä kansallis- että sukupuolipoliittisena ilmiönä että toisaalta liikkeen johdon ja tyttöjen kokemusten kautta. Tämän rinnalle tutkielmassa on nostettu sukupuoli analyyttisena käsitteenä. Tutkimusmenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä analyysia. Tutkimusaineistona on käytetty Suomalaisen Partiotyttöliiton arkistoa sekä Suomen Partiotyttöjen Neuvottelukunnan arkistoa Kansallisarkistossa. Tutkimustuloksien mukaan suomalainen partiotyttöliike tasapainoili tutkimusajankohtana naisten perinteisten tehtäväkenttien ja partiopoikien ohjelman välillä koettaen yhdistää niitä sopivalla tavalla. Partiotyttö- ja -poikaliike ajautuivat 1920-luvun aikana lähes täydellisesti erilleen toisistaan, mikä noudatteli aikaisemmassa tutkimuksessa havaittua ilmiötä: 1920- ja 1930 -luvuilla sukupuolten eriytyminen syveni ja läpäisi kaikki yhteiskunnan osa-alueet. Partiotyttöliikkeen tarkastelu tekee tähän tulkintaan kuitenkin pienen särön, sillä Suomalaisen Partiotyttöliiton johto ei ollut tapahtuneessa lopullisessa erossa aktiivinen toimija – päinvastoin, se vastusti poikien ajamaa kahtiajakoa, eikä itsekään tuntunut olevan varma siitä, mikä oli sen rooli kansallisessa projektissa. Poliittisesti partiotyttöliike oli tutkimusajankohtana osa niin kutsuttua valkoista Suomea. 1930-luvulla taistelu samoista kohderyhmistä kiristi erityisesti partiotyttöliikkeen ja Lotta-Svärd Yhdistyksen välejä; partiotyttöjohtajien puheessa pikkulottatoiminnalle annettiin kielteisiä merkityksiä ja se nähtiin ongelmana sekä haasteena. Haasteita partiotyttötoiminnan leviämiselle Suomessa asetti myös liikkeen vierasperäisyys ja vahva kaupunkilainen leima. Partiotyttöjen kokemuksista selviää, että partio antoi tytöille mahdollisuuden ottaa osaa normaalia jännittävimpiin kokemuksiin: kilpailuihin sekä sotilaselämään rinnastuviin leireihin. Lisäksi jokapäiväisistä mukavuuksista tinkiminen oli partiotyttöjen ylpeyden aihe: monissa kirjoituksissa oli läsnä vahva näyttämisen halu. Partiotytöt halusivat osoittaa olevansa pärjäävänsä asioissa, jotka eivät perinteisesti kuuluneet naisten toimintakenttään. Poikamainen toiminta, kuten kiipeily ja erilaiset ruumiilliset suoritukset olivat partiotyttöjen keskuudessa paitsi hyväksyttäviä, myös ihailtuja.
 • Lajunen, Hanna-Reetta (Helsingin yliopisto, 2010)
  The aims of this dissertation were 1) to investigate associations of weight status of adolescents with leisure activities, and computer and cell phone use, and 2) to investigate environmental and genetic influences on body mass index (BMI) during adolescence. Finnish twins born in 1983–1987 responded to postal questionnaires at the ages of 11-12 (5184 participants), 14 (4643 participants), and 17 years (4168 participants). Information was obtained on weight and height, leisure activities including television viewing, video viewing, computer games, listening to music, board games, musical instrument playing, reading, arts, crafts, socializing, clubs, sports, and outdoor activities, as well as computer and cell phone use. Activity patterns were studied using latent class analysis. The relationship between leisure activities and weight status was investigated using logistic and linear regression. Genetic and environmental effects on BMI were studied using twin modeling. Of individual leisure activities, sports were associated with decreased overweight risk among boys in both cross-sectional and longitudinal analyses, but among girls only cross-sectionally. Many sedentary leisure activities, such as video viewing (boys/girls), arts (boys), listening to music (boys), crafts (girls), and board games (girls), had positive associations with being overweight. Computer use was associated with a higher prevalence of overweight in cross-sectional analyses. However, musical instrument playing, commonly considered as a sedentary activity, was associated with a decreased overweight risk among boys. Four patterns of leisure activities were found: ‘Active and sociable’, ‘Active but less sociable’, ‘Passive but sociable’, and ‘Passive and solitary’. The prevalence of overweight was generally highest among the ‘Passive and solitary’ adolescents. Overall, leisure activity patterns did not predict overweight risk later in adolescence. An exception were 14-year-old ‘Passive and solitary’ girls who had the greatest risk of becoming overweight by 17 years of age. Heritability of BMI was high (0.58-0.83). Common environmental factors shared by family-members affected the BMI at 11-12 and 14 years but their effect had disappeared by 17 years of age. Additive genetic factors explained 90-96% of the BMI stability across adolescence. Genetic correlations across adolescence were high, which suggests similar genetic effects on BMI throughout adolescence, while unique environmental effects on BMI appeared to vary. These findings suggest that family-based interventions hold promise for obesity prevention into early and middle adolescence, but that later in adolescence obesity prevention should focus on individuals. A useful target could be adolescents' leisure time, and our findings highlight the importance of versatility in leisure activities.
 • Tolonen, Anu (Helsingfors universitet, 2015)
  Abstract Objectives The study aimed to determine the costs of short-term (1 to 14 days) sickness absence of the employees to the employer and the impact of employees’ physical activity on the costs. Methods The Helsinki Health Study follow-up survey made in 2007, including 3935 employees, was used in the analysis. Physical activity was based on the questionnaire data and classified into inactive, moderately active and vigorously active. Sickness absence and salary data were derived from the employer´s registers. The follow-up for sickness absence was three years. The effect of physical activity on the cost of absence was analyzed with a two-part model. Results On average, an employee was absent six days a year due to short-term sickness absence, with a production loss of 2350 EUR in / during the three years. The vigorously active were less likely to have sickness absences and their absence spells were shorter than those in the less active groups. The production loss of a vigorously active employee was 404 EUR less than of an inactive employee. The average annual salary varied according to employees’ physical activity, with higher physical activity associated to higher salary. Conclusions Production loss is associated with physical activity. Increasing employees’ physical activity would decrease production loss. Studies on the cost of sickness absence should be based on individual level salary data as using an industry or occupational average proxy measure does not account for salary differences among different level of physical activity.
 • Lahti, Jouni (Helsingin yliopisto, 2011)
  Physical inactivity has become a major threat to public health worldwide. The Finnish health and welfare policies emphasize that the working population should maintain good health and functioning until their normal retirement age and remain in good health and independence later in life. Health behaviours like physical activity potentially play an important role in reaching this target as physical activity contributes to better physical fitness and to reduced risk of major chronic diseases. The aim of this study was to examine first whether the volume and intensity of leisure-time physical activity impacts on subsequent physical health functioning, sickness absence and disability retirement. The second aim was to examine changes in leisure-time physical activity of moderate and vigorous intensity after transition to retirement. This study is part of the ongoing Helsinki Health Study. The baseline data were collected by questionnaires in 2000 - 02 among the employees of the City of Helsinki aged 40 to 60. The follow-up survey data were collected in 2007. Data on sickness absence were obtained from the employer s (City of Helsinki) sickness absence registers and pension data were obtained from the Finnish Centre for Pensions. Leisure-time physical activity was measured in four grades of intensity and classified according to physical activity recommendations considering both the volume and intensity of physical activity. Statistical techniques including analysis of covariance, logistic regression, Cox proportional hazards models and Poisson regression were used. Employees who were vigorously active during leisure time especially had better physical health functioning than those physically inactive. High physical activity in particular contributed to the maintenance of good physical health functioning. High physical activity also reduced the risk of subsequent sickness absences as well as the risk of all-cause disability retirement and retirement due to musculoskeletal and mental causes. Among those transferred to old-age retirement moderate-intensity leisure-time physical activity increased on average by more than half an hour per week and in addition the occurrence of physical inactivity reduced. Such changes were not observed among those remained employed and those transferred to disability retirement. This prospective cohort study provided novel results on the effects of leisure-time physical activity on health related functioning and changes in leisure-time physical activity after retirement. Although the benefits of moderate-intensity physical activity for health are well known these results suggest the importance of vigorous physical activity for subsequent health related functioning. Thus vigorous physical activity to enhance fitness should be given more emphasis from a public health perspective. In addition, physical activity should be encouraged among those who are about to retire.
 • Santamaa, Marja (1984)
 • Mattila, Katariina (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkielman tavoitteena oli tarkastella rukiin alkuperän vaikutusta kuluttajan ruisleivän valintaan ja peilata sitä muihin ostopäätökseen vaikuttaviin tekijöihin. Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin kvalitatiivinen tutkimusote ja tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastattelujen tavoitteena oli syventää tietoa ja lisätä ymmärrystä kuluttajien rukiin alkuperään ja kotimaisuuteen liittyvistä mielikuvista sekä suhtautumistavoista. Tarkoituksena oli selvittää myös, minkä tekijöiden perusteella kuluttajat mieltävät tuotteen kotimaiseksi ja miten ruisraaka-aineen alkuperästä tulisi viestiä, jotta alkuperätieto olisi mahdollisimman hyvin kuluttajien saatavilla. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 16 kuluttajaa eri puolella eteläistä Suomea. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui kuluttajakäyttäytymistä ja ostopäätösprosessia sekä alkuperämaata käsittelevien teorioiden ympärille. Lisäksi käsiteltiin ruoan valintaprosessin erityispiirteitä sekä sen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Rukiin alkuperämaan vaikutus ruisleivän valintaan näyttää olevan tilanne- ja kontekstisidonnainen sekä riippuvan kuluttajan arvoista ja asenteista, ympäristön vaikutuksesta sekä mielenkiinnosta ruokaa ja ruoantuotantoa kohtaan. Myös tietoisuus tuontirukiin käytöstä vaikuttaa siihen, mikä rooli alkuperätiedolle annetaan. Tutkimuksen perusteella rukiin kotimaisuutta sekä pyrkimystä omavaraisuuteen pidetään tärkeänä ja viljelijöitä halutaan kannustaa rukiin tuotantoon. Leivontamaahan kiinnitetään kuitenkin enemmän huomiota kuin pääraaka-aineen alkuperämaahan. Lisäksi leivontamaan/valmistusmaan ja alkuperämaan käsitteet sekoitetaan usein toisiinsa. Osa kuluttajista ei tiedä, ettei kotimainen ruis riitä teollisuuden tarpeisiin ja että osa Suomessa käytetystä rukiista tuodaan ulkomailta. Näin ollen ruisraaka-aineen alkuperään ei ole osattu kiinnittää huomiota. Tutkimuksessa haastatellut kuluttajat suhtautuivat myönteisesti siihen, että pakollinen pääraaka-aineen alkuperämerkintä laajenisi koskemaan myös viljatuotteita. Kuluttajat peräänkuuluttivat tuotantoketjun läpinäkyvyyttä. Kotimaisesta rukiista leivotun leivän tunnistaminen pitäisi tehdä mahdollisimman helpoksi. Selkeä teksti tuotepakkauksen etupuolella on tutkimuksen mukaan paras tapa viestiä tuotteen alkuperästä ja kotimaisuudesta. Tekstin tukena voitaisiin käyttää luotettavaa alkuperämerkkiä. Tutkimuksen mukaan kuluttajat eivät ole halukkaita selvittämään raaka-aineen alkuperää muualta kuin tuotepakkauksesta. Kotimaisuuskampanjointiin ja alkuperätiedon hyödyntämiseen markkinoinnissa suhtaudutaan nyt tehdyn tutkimuksen perusteella positiivisesti.
 • Wanhalinna, Viivi (Helsingfors universitet, 2010)
  In this master´s thesis the quantity of the greenhouse gas (GHG) emissions produced by food supply chain was studied. Also results from life cycle studies related to GHG emissions of bread, flour and some other food material were collected. In the experimental study the carbon footprints (GHG emissions, CO2 equivalents) of wheat and rye breads were calculated. Industrial scale production, Finnish grown wheat and rye, and simplified bread recipes were used as starting points. The life cycle calculations included cultivation, milling and baking phases and also consumer´s action. The amounts of GHG emissions for these phases were obtained from previous studies and the information reported by food enterprises and organizations. The cultivation of wheat and rye were studied separately, but the milling and baking processes were considered similar. The data were collected from two mills and seven bakeries and included details from energy and water consumption and the amount of organic waste and waste water produced. The emissions associated with the production of salt, baker´s yeast, vegetable fat, sugar and packaging material were also included. For consumer´s, there were two scenarios, one included transportation of bread from grocery by car, and 10 % wastage. The other included also toasting of the bread. It was calculated that the carbon footprint of bread was 1400-1500 g of CO2-equivalents/ kg bread. The cultivation´s share was 40 %, the mill´s share was 2 %, the bakery´s share was 45 % and the consumer´s share was 13 %. When the toasting of bread was included, this action alone resulted approximately 180 g more GHG emissions. There was a small difference between the carbon footprint of rye and wheat bread. The difference results mainly from differences in recipes of breads. There are not yet uniform standards to calculate the carbon footprint. Therefore a lot of generalizations and assumptions had to be made in the calculations. Nonetheless the carbon footprint obtained in this study is of the same magnitude as recently obtained in other studies performed in Europe.
 • Eskelinen, Helena (Helsingin yliopisto, 2013)
  The aim of my study is to assess the significance of ekphrasis and the visual arts in Gabriele D Annunzio s Rose Trilogy (Il Piacere 1889, L Innocente 1892, and Il Trionfo della morte 1894). I have adopted James Heffernan s definition of ekphrasis as a verbal representation of a visual representation. The concept of representation determines which references to the visual arts are visual representations and thus ekphrastic. Following W.J.T. Mitchell, I consider representation as a process in which the beholder, the material object and the context of the work of art participate. In the case of ekphrasis this means that the role of receiver becomes decisive. The three novels are a case in point of how wide-ranging the application of ekphrasis is. Not only the ambience or objects but also characters are often compared to works of art. The comparisons are examples of the ekphrastic simile proposed by Tamar Yacobi. In the Rose Trilogy ekphrases have a central role in expressing the central themes, such as the crisis of the aristocracy and the male hero, nationalism, and the interchangeability of the female characters. Ekphrases make visible the context of the imagery used in the novels, for example, the misogyny common in the surrounding visual culture, which effects literature as well. The main textual function of the ekphrasis is defamiliarization. With the reference to another medium, the illusion of reality is destroyed, and the reader is invited to contemplate the modes of expression. As a textual other ekphrasis draws attention to the implicit meanings of the text; it also stands out from the surrounding frame, and as such it functions as an element that comments on the text. In the Rose Trilogy ekphrastic descriptions bring forth the tensions between words and image. At the same time that the ekphrasis evocates the presence of the visual representation inside the verbal medium, it strives to control the image with verbalization. I make this aspect visible by drawing attention to the interpretative traditions of the work of arts, which D Annunzio follows. Ekphrasis serves D Annunzio s pursuit of rare and flowery language; on the other hand, it also enables precision. With a specific reference to a certain work of art, the author defines what kind of image is formed in the reader s mind, and thus the text leaves less room for free association.
 • Mertaoja, Milla (2014)
  Jyrsijöitä ja kaneja on historiallisesti pidetty tuhoeläiminä ja niiden tiedetään aiheuttaneen jopa maailmanlaajuisia epidemioita. Nykyään jyrsijät ja kanit ovat jatkuvasti suosiotaan kasvattavia lemmikkieläimiä. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää minkälaisia lemmikkijyrsijä- ja kanivälitteisiä zoonooseja on olemassa ja minkälaisia riskejä on zoonoosien saamiselle Suomen olosuhteissa. Suomen luonnonvaraisissa jyrsijöissä ja jäniseläimissä esiintyy runsaasti zoonooseja, kuten myyräkuumetta, jänisruttoa ja lehmärokkoa. Nämä taudit vaikuttavat kuitenkin siirtyvän huonosti lemmikkijyrsijöihin ja -kaneihin. Esimerkiksi Suomen yleisin jyrsijävälitteinen sairaus, myyräkuume, ei vaikuttaisi ollenkaan tarttuvat lemmikkijyrsijöihin. Lemmikkijyrsijät ja -kanit elävät myös kohtalaisen suojattua elämää enimmäkseen sisätiloissa, mikä vähentää luonnonvaraisista eläimistä saatavien tartuntojen mahdollisuutta. Euroopassa tunnetaan lemmikkijyrsijöiden ja -kanien suurkasvattamoista lähteneitä zoonoosiepidemioita. Suomessa jyrsijöiden ja kanien kasvatus on kuitenkin pienimuotoista, jolloin suuria epidemioita ei pääse syntymään. Uusia jalostuseläimiä saatetaan kuitenkin tuoda ulkomailta, jolloin tauditkin saattavat siirtyä eläinten mukana. Lemmikkijyrsijöiltä ja -kaneilta tunnetaan runsaasti zoonoottisia taudinaiheuttajia. Nämä taudinaiheuttajat voivat tarttua esimerkiksi hengitysteiden kautta, terveen tai rikkoutuneen ihon kautta sekä suun kautta. Tautia kantava jyrsijä tai kani on useimmiten oireeton. Jyrsijävälitteisten zoonoosien tarttuminen terveeseen henkilöön on kohtalaisen harvinaista. Suurimmat riskit tartunnoille ovat henkilöillä, joiden immuunipuolustus on heikentynyt sekä runsaasti jyrsijöitä käsittelevillä henkilöillä. Suomessa riskit jyrsijävälitteisille zoonooseille ovat kohtalaisen pieniä, eikä monia tautitapauksia tunneta. Toisaalta jyrsijävälitteisiä zoonooseja on usein vaikea tunnistaa, sillä usein tautia kantanut jyrsijä tai kani on oireeton, taudit ovat verrattain harvinaisia tai huonosti tunnettuja ja ne voivat mahdollisesti tarttua muutakin kautta. Siksi lääkärissä ei välttämättä osata epäillä lemmikkieläintä sairauden aiheuttajaksi. Useilta zoonooseilta on kohtalaisen helppoa suojautua muistamalla hyvä käsihygienia sekä säilyttämällä ihmisten elintarvikkeet eläinten ulottumattomissa. Lemmikkieläimen oikea käsittely vähentää puremien ja raapimien riskiä. Lemmikkien häkit ja muu elinympäristö kannattaa myös pitää siistinä sekä suojata lemmikkien ruuat ja hoitovälineet luonnonvaraisilta eläimiltä. Tämä työ on tarkoitettu oppaaksi niin eläinlääkäreille kuin lemmikkijyrsijöiden ja -kanien omistajille erilaisten tartuntariskien tunnistamiseksi ja välttämiseksi.
 • Peltokorpi, Iiris (2010)
  Lemmikkijyrsijöiden määrä eläinlääkäreiden potilaina on viime vuosina kasvanut. Omistajien vaatimukset ja odotukset jyrsijöiden hoidosta ovat myös kasvaneet. Nykyaikaiset anestesialaitteistot ja kirurgiset menetelmät mahdollistavat sen, että myös jyrsijöille voidaan tehdä aiempaa enemmän kirurgisia toimenpiteitä, jotka puolestaan aiheuttavat kipua. Leikkauksen jälkeinen kivun hoito on tärkeää, ja merkittävä tekijä eläimen toipumisessa. Jyrsijöiden kivun hoidossa on monia hankaluuksia. Jyrsijät ovat saaliseläimiä ja peittävät kivun tai sairauden merkit mahdollisimman pitkään, jolloin kivun havainnointi voi olla vaikeaa. Jyrsijät ovat pienikokoisia, ja niiden käsittely sekä lääkkeiden anto niille vaatii harjoittelua. Useat lääkevalmisteet ovat konsentroituja, eivätkä kaikki kipulääkevalmisteet sovi jyrsijöille, koska niiden tarkka annostelu on jyrsijöiden pienen koon vuoksi mahdotonta. Jyrsijöiden kivun hoidosta ei ole saatavilla juurikaan suomenkielistä kirjallisuutta. Suomessa ei ole markkinoilla yhtään kipulääkettä, joka olisi rekisteröity jyrsijöille, joten valmisteyhteenvedoissa ei ole ohjeita kipulääkkeiden käytöstä jyrsijöille. Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on toimia käytännönläheisenä käsikirjana eläinlääkäreille heidän hoitaessaan jyrsijöitä. Tutkielmaan on koottu perustietoa jyrsijöiden käsittelystä, kivun havainnoinnista ja jyrsijöillä käytettävistä kipulääkkeistä. Kipulääkkeiden annossuositukset eri lajeille on koottu taulukkoon. Tutkimustiedon puute on myös hankaloittava tekijä jyrsijöiden kipulääkityksessä. Lemmikkijyrsijöillä ei ole tehty kliinisiä kontrolloituja kipulääketutkimuksia. Lääketeollisuus on käyttänyt varsinkin rottia ja hiiriä koe-eläiminä uusien lääkkeiden kehittelyssä ja tutkimuksessa lääkeaineiden tehosta eri syistä johtuvaan kipuun. Monet näistä tutkimuksista perustuvat kiputesteihin, joissa aiheutettu kipu ei kuitenkaan vastaa kliinistä kipua. Laboratoriojyrsijöiden kivun arvioinnista ja lievityksestä on tehty melko paljon tutkimuksia. Näihin tuloksiin tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti, sillä kokeet on suoritettu laboratorioissa terveillä nuorilla eläimillä, ja olosuhteet eroavat käytännön kliinisestä työstä. Useat kipulääkkeiden annossuositukset perustuvat käytännön kokemuksiin tai kliinisiin kokeiluihin, jotka on tehty muille lajeille perustuvien ohjeiden perusteella. Myös näihin suosituksiin on suhtauduttava kriittisesti, sillä lääkeaineiden farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka eroavat lajien välillä. Jyrsijöillä on nopea perusmetabolia, minkä vuoksi myös lääkeaineiden metabolia on niillä nopeaa. Tämän vuoksi jyrsijöillä ei voida käyttää samoja annoksia tai annosvälejä kuin esimerkiksi kissoilla ja koirilla.
 • Karvinen, Irina (2015)
  Tutkielmassa kartoitettiin suomalaisten lemmikkikanien suolistoloistilannetta. Tällaista tutkimusta ei tiettävästi ole aiemmin tehty Suomessa. Tutkimuksen kirjallisuusosuudessa on esitelty kaneilla yleisimmin esiintyviä suolistoloisia erityisesti keskittyen lemmikkikaneihin. Lemmikkikaneilla tehtyjä tutkimuksia on kansainvälisestikin vielä vähän verrattuna villi-ja laboratoriokaneihin. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin esiteltäviksi seuraavat kanien suolistoloiset: Eimeria spp, Crytospordium spp, Passalurus ambiguus, Trichuris leporis, Trichystrongyloides retotaeformis, Cittataenia spp, ja Taenia pisiformis. Tutkimusosuudessa tutkittiin ulostenäytteitä McMaster-tekniikalla 159 kappaletta, näistä useamman kanin yhteisnäytteitä oli 11 kpl. Näytteistä Eimeria spp. eli kokkidipositiivisia oli 22,5%:a ja kihomatopositiivisia (Passalurus ambiguus) 4,4%:a. Muita loisia (Trichuris leporis) löytyi vain yhdeltä kaneilta. Kokonaisloisprevalenssi tässä tutkimuksessa oli 24,5%. Riskitekijöiksi kokkidi-infektiolle tässä tutkimuksessa todettiin monikanitalous (eli yli 3 kania taloudessa), p-arvo = 0,002. Riskitekijät, jotka korreloivat monikanitalouden kanssa olivat kanin hankinta kasvattajalta, jalostuskäyttö, nuori ikä, talouden muut eläimet, ulkoilu sekä se, ettei kania oltu lääkitty, steriloitu/kastroitu, eikä hoidettu eläinlääkärissä. Ulkoa kerätyt luonnonkasvit toimivat tässä tutkimuksessa loisinfektiolta suojaavana tekijänä. Selkeää syytä tähän ei löydetty, mutta luonnonkasveja syövät kanit poikkevat ehkä hoidoltaan muiltakin osin niistä kaneista, joille ei luonnonokasveja annettu ravinnoksi. Rutiininomaiset loislääkitykset lemmikkikaneille eivät ole tämän tutkimuksen perusteella tarpeellisia, mutta erityisesti isoissa kaniloissa olisi hyvä säännöllisesti tarkkailla loistilannetta. Mikäli tarvetta loishäädölle ilmenee, on lääkityksen lisäksi huolehdittavat myös hygieniasta ja ympäristön puhdistuksesta, etteivät kanit uudelleen infektoidu.
 • Puuvuori, Eeva (2009)
  Lemmikkikaniinien leikkauksen jälkeisen kivun hoitoon ei ole olemassa myyntiluvallista, suun kautta annettavaa tulehduskipulääkettä.Lemmikkikanien leikkauksen jälkeisen kivun hoitoon on viime vuosina käytetty injektiomuotoisia opioidiagonisteja sekä anestesian tuottamaa analgesiaa. Näiden valmisteiden luovuttaminen omistajalle kaniinin tarvitessa pitkäkestoisempaa analgesiaa ei kuitenkaan ole tullut kyseeseen. Lisäksi kaniinin kivun tunnistaminen ja arviointi on hyvin vaikeaa. Näistä syistä yleinen käytäntö kaniinin leikkauksen jälkeisessä hoidossa on jättää kaniini kokonaan vaille kipua lievittävää lääkitystä. Ei kuitenkaan ole perusteltua olettaa kaniinin tuntevan eri tavalla kipua kuin muut nisäkkäät, päinvastoin kirjallisuudessa mainitaan kivunlievityksen olevan kaniinille erityisen tärkeää. ”Off-label”-käytössä ovat aiemmin olleet ainakin fluniksiinimeglumiini injektiona sekä aspiriini ja ibuprofeeni suun kautta annettavina valmisteina. Suun kautta annettavien valmisteiden osalta vaadittu annostelutiheys on ollut jopa kuuden tunnin välein ja tulehduskipulääkkeille tyypillistä haittavaikutuksista varoitetaan kirjallisuudessa erityisesti käytettäessä aspiriinia. Karprofeenin peroraalisesta käytöstä löytyy myös mainintoja mutta Suomessa myyntiluvallisista tableteista oikeansuuruisen annoksen ”valmistaminen” olisi käytännössä erittäin hankalaa ja sisältäisi selvän ali- ja yliannosteluriskin. Mielestämme peroraalisen meloksikaamin etuina olisi nimenomaisesti pitkä annosväli, eli 24 tunnin välein ja oletettavasti maistuva ja helposti annosteltava valmiste. Meloksikaamin sopivuudesta kaniinien leikkauksen jälkeisen kivun hoitoon ei tietääksemme ole julkaistu kattavaa tutkimusta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka sekä injektiomuotoinen että peroraalinen meloksikaami sopii käytettäväksi kaniinin kivunlievitykseen, sekä kartoittaa mahdollisia haittavaikutuksia. Tutkimuksessa oli viisi kania meloksikaami- ja viisi kaniinia plaseboryhmässä. Kaniinit olivat kliinisesti terveitä naaraita ja yli 6kk vanhoja. Kaikki kaniinit saivat operaation yhteydessä injektiona meloksikaamia. Meloksikaamiryhmä sai kotiin annosruiskussa annettavaksi meloksikaamia. Plaseboryhmä sai annosruiskuissa identtistä valmistetta, josta oli jätetty meloksikaami pois. Omistajia ohjeistettiin kaniinin kivun tunnistuksessa ja heidän tuli täyttää kyselylomake kaniininsa toipumisesta leikkausta seuraavina kahtena vuorokautena. Oletuksena oli saada eroja plasebo- ja meloksikaamiryhmien välille. Todennäköisesti aineiston pienuudesta tai kaniinin kivuntunnistuksen haastavuudesta johtuen tilastollisesti merkitseviä eroja plasebo- ja meloksikaamiryhmien välille ei saatu. Myöskään kaniinin meloksikaamiannosta tai annostiheyttä ei ole pystytty toistaiseksi luotettavasti määrittämään, mikä saattaa myös olla syynä ryhmien välisten erojen puuttumiseen. Haittavaikutuksia ei ilmennyt ja omistajat kokivat lääkkeen antamisen kaniinille helpoksi.
 • Kuikka, Antti (2013)
  Kalliojärven, Anian ja Erkkilän Au-esiintymät sijaitsevat Pirkanmaalla, n. 15 km Tampereelta lounaaseen Pirkanmaan migmatiittivyöhykkeellä. Pirkkalan ja Lempäälän alueen kivilajit ovat pääosin vaihtelevasti gneissiytyneitä liuskeita ja niitä leikkavia pegmatiittijuonia. Kalliojärven malmiaihe sijaitsee kvartsi- ja pegmatiittijuonien lävistämässä hiertovyöhykkeessä, ja sen isäntäkivi on kiillegneissi. Anian malmiaiheessa kohonneet kultapitoisuudet liittyvät hiertovyöhykkeen kapeisiin kvartsijuoniin. Erkkilän malmiaihe sijaitsee kvartsiutuneissa ja hiertyneissä graniittisissa intruusioissa, gneisseissä ja mustaliuskeessa. Malmiaiheiden Au-pitoisuudet vaihtelevat 0,1-26,7 g/t välillä. Erkkilässä metamorfoosi on noussut korkeamman amfiboliittifasieksen kalimaasälpä + sillimaniitti isograadiin n. 790 °C:ssa ja 8 kb-paineessa. Kalliojärven metamorfoosiaste on hieman alempi ja indikaattorimineraalina on stauroliitti. Anian metamorfoosi on edennyt vihreäliuske-amfiboliittifasieksen vaihettumisvyöhykkeessä granaatin stabiilisuusalueelle. Mineralisaation aikainen hydrotermisten fluidien aiheuttama muuttuminen ilmenee esiintymien kivilajeissa kvartsiutumisena, maasälpien serisiittiytymisenä, kiilteiden kloriittiutumisena, plagioklaasin muuttumisena kalsiitiksi, serisiitiksi, epidootiksi, kalimaasälväksi ja albiitiksi sekä ilmeniitin muuttumisena rutiiliksi. Malmimineralisaatioissa esiintymien hydrotermiset fluidit ovat olleet kaikissa esiintymissä rikastuneita alkuaineista Fe, Cu, Ni, Co, Au, Ag, Hg, Pb, Bi, Sb, Te, S, Se, As. Geokemian lisäksi myös esiintymien samankaltainen mineraaliseurue osoittaa kullan kulkeutuneen koostumukseltaan samantyyppisten fluidien mukana. Runsaimmin esiintyviä sulfideja ovat arseenikiisu, magneettikiisu ja rikkikiisu sekä Fe-arsenidi löllingiitti. Lisäksi esiintyy metallista kultaa, vismuttia, vismuttitellurideja, maldoniittia ja oksidimalmimineraaleja. Malmimineraalit ovat kiteytyneet pirotteeksi silikaattien ja karbonaattien rakopinnoille, kvartsi- ja epidootti-klinozoisiittijuonien yhteyteen sekä fluidikanavien muuttumisjuoniin. Arseenikiisutermometrin mukaan kaikissa esiintymissä n. 438-609 celsiusasteessa ovat tasapainossa olleet magneettikiisu, arseenikiisu ja löllingiitti. Rikin aktiivisuus (log aS2) on vaihdellut mineraaliseurueesta riippuen -3,70- -8,30. Kulta on kulkeutunut fluideissa pelkistyneinä rikkikomplekseina ja tioarsenidikomplekseina. I- generaation korkeamman lämpötilan metallinen kulta esiintyy yhteenkasvaneena ja sulkeumina löllingiitin ja arseenikiisun rakeissa usein arseenikiisun ja löllingiitin kontaktipinnoilla. II- generaation metallinen kulta esiintyy omina rakeinaan ja yhdessä alhaisempien lämpötilojen Bi-,Sb- ja Te-mineraalien ja metallisen vismutin (<271,5 °C) kanssa. Mineraalit esiintyvät yhteenkasvaneina ja sulkeumina sulfideissa, harmemineraalien rakopinnoilla ja rakeiden väleissä avoimien tilojen täytteenä sekä sulkeumina kalimaasälvässä. MLA-analyysien mukaan Aniassa suurin osa kullasta (86,10 paino %) on 32-106 µm kokoisissa kultarakeissa. Erkkilässä kullasta 98,22 paino % on 32-355 µm halkaisijaltaan olevissa kultarakeissa. Kalliojärvellä kullasta 76,02 % esiintyy 32-106 µm halkaisijaltaan olevissa kultarakeissa. Kulta esiintyy raskasmineraalirikasteissa vapaina rakeina, ja näiden lisäksi yhteenkasvaneena arseenikiisun ja vismutin kanssa. Vain pieni osa kullasta esiintyy täysin sulkeumina muissa mineraaleissa, pääasiassa arseenikiisussa. Mineralisaatio ja malmimineraalien kiteytyminen on tapahtunut epigeneettisesti ja käytettyjen geotermisten mittareiden perusteella hypozonaalis-epizonaalisella alueella. Au-esiintymät ovat syntyneet svekofennisen vuorijononmuodostuksen alueellisen päämetamorfoosin jälkeen.