Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 11303-11322 of 27085
 • Pylkkö, Seija (1985)
 • Järvinen, Inkeri (1975)
 • Nyström, Helena (1993)
 • Portti, Reija (1992)
 • Kinnunen, Aija (2007)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan alle kouluikäisten astmaa sairastavien lasten perheiden elämää vanhempien näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten tieto lapsen astmasta muuttaa perheen arkea, mikä merkitys astmaa sairastavan lapsen vaatimalla hoidolla on vanhemmille ja miten lapsen astma vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin. Aineisto koostuu 13:sta alle kouluikäisen astmaa sairastavan lapsen vanhemman haastattelusta. Heistä 12 oli äitejä. Lapsilla oli astman lisäksi allergioita. Haastattelut on äänitetty ja litteroitu. Analyysissa on käytetty hyväksi niin sanottua Framework-analyysimenetelmää. Teoreettisina viitekehyksinä toimivat elämäntavan, elämänhallinnan ja selviytymisen (coping) käsitteet. Lisäksi on hyödynnetty aikaisempia pitkäaikaissairaiden lasten perheiden selviytymistä koskevia tutkimuksia. Astmadiagnoosi koettiin järkytyksenä, helpotuksena tai siihen liittyi molempia tunteita. Osalla vanhemmista diagnoosin saamiseen ei liittynyt suuria tunteita, sairautta oli osattu odottaa. Lapsen astma vaikutti arkeen ja sen organisointiin. Jos astma ja allergia olivat uusia sairauksia, kotia saneerattiin ja siivousta tehostettiin. Lemmikkieläimestä luopuminen koettiin vaikeana. Vanhemmat kokivat ohjeiden mukaisen siivouksen rasittavana. Yleensä vanhemmat vähensivät ajan kuluessa siivousta ja alkoivat myös uudelleen hankkia esim. mattoja tai huonekasveja. Työhönpaluuta saatettiin lykätä ja monilla oli runsaasti poissaoloja töistä lapsen sairauden vuoksi. Astman oireiden ja astman vaikeutumisvaiheiden tunnistaminen oli monille aluksi vaikeaa. Ajan kuluessa vanhemmat oppivat tunnistamaan oireita ja lisäämään ja vähentämään lääkitystä. Vanhempien käsitys itsestään ja omista kyvyistään parani. Astman kulun vaihtelevuuden vuoksi vanhempien oli vaikea mieltää lasta pitkäaikaissairaaksi; astmaa saatettiin pitää oireettomissa vaiheissa ominaisuutena tai erilaisuutena tai ajateltiin, että lapsi ei ole selkeästi sairas eikä terve vaan siltä väliltä. Astman vaikeutumisvaiheissa vanhempia saattoi pelottaa ja jotkut valvoivat yöllä ja vahtivat lapsen hengitystä. Myös lääkkeiden sivuvaikutukset pelottivat vanhempia. Vanhemmilla oli sekä hyviä että huonoja kokemuksia lääkäreistä. Lapsen astma vaikutti sosiaalisiin suhteisiin. Vanhempien mielestä lapsen astman vaikeutuminen näkyy usein lapsen käyttäytymisessä ärtyisyytenä ja kiukkuisuutena. Vanhemmat miettivät, miten epätoivottuun käyttäytymiseen tulisi puuttua. Parisuhteeseen tuntui vaikuttavan se, miten perheessä onnistuttiin ratkaisemaan työnjako- ja syyllisyyskysymykset. Eläinpölyn välttäminen vaikutti monissa perheissä sosiaalisten suhteiden ylläpitoon ja saattoi tuoda jännitteitä kanssakäymiseen isovanhempien kanssa. Monet vanhemmat arvostivat vertaistukea. Osa vanhemmista oli pettynyt ystäviltään saamaansa emotionaaliseen tukeen. Ajan kuluessa vanhemmat kuitenkin olivat yleensä oppineet elämään lapsen sairauden kanssa ja korostivat sitä, että sairauden ei saa antaa liiaksi rajoittaa elämää.
 • Nissinen, Heidi Maaret (2009)
  Tutkimus kuuluu yhteiskuntatieteellisesti orientoituvan lapsuustutkimuksen piiriin. Tutkimuksen viitekehys rakennetaan tarkastelemalla lapsen yhteiskunnallisen paikan historiallista kehitystä. Lapsen asema nousi Suomessa 1990-luvulla erityisen huomion kohteeksi lastensuojelussa sekä lapsuustutkimuksessa. Yhteiskunnassamme alkoivat keskustelut lapsen paikasta ja lapsuudesta yhteiskunnallisena ilmiönä. Lapsuutta koskeva tieto oli tähän asti ollut yleensa aikuiskeskeistä ja aikuislähtöistä. 2000-luvun suomalaisessa lastensuojelutyössä on alettu entistä enemmän kiinnittää huomiota lapsen kanssa työskentelyyn. Tämä on lisännyt lapsen osallisuutta sekä tehnyt työstä aiempaa lapsilähtöisempää. Tutkimuksen viitekehystä jatketaan kuvaamalla lapsilähtöisyyden sekä osallistavan sosiaalityön kehittymistä lastensuojelussa. Tutkimuksessa tarkastellaan lastensuojelun uudehkon työmenetelmän läheisneuvonpidon historiaa, sen eri vaiheita sekä myös lapsen avustajan roolia ja läheisneuvonpidon lapsilähtöisyyttä. Läheisneuvonpito on työmenenetelmä, jonka avulla pyritään saamaan lapsen mielipiteitä ja näkemyksiä esille. Läheisneuvonpito haastaa perinteistä lastensuojelun asiakastyötä radikaalisti. Läheisneuvonpidossa viranomaiset jakavat määritys- ja päätösvaltansa asiakasperheen kanssa ja työskentelevät sen kumppanina lapsen auttamiseksi. Tutkimuksessa haastatellaan kahdeksaa lapsen läheisneuvonpidon avustajaa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, saako lapsen avustaja mielestään riittävästi perehdytystä tehtäväänsä sekä miten lapsen avustaja kokee läheisneuvonpitoprosessin eri vaiheet. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, miten lapsen avustaja selvittää ja ottaa toiminnassaan huomioon lapsen oman näkemyksen. Tutkimusmenetelmä on laadullinen ja analyysissa käytetään hermeneutiikkaa, mikä on yleinen teoria ymmärtämisestä ja tulkinnasta. Hermeneuttisen ymmärryksen avulla ei pyritä selittämään aineistoa, vaan pyritään ymmärtämään haastateltavien kokemuksia. Ymmärtämisen avulla muodostetaan tulkintoja aineistosta ja tulkinnoista muodostetaan edelleen tutkimuskohteesta kokonaisuus. Tutkimuksen mukaan lapsilähtöisyys toteutuu läheisneuvonpidossa hyvin, lapsen avustajat ovat nimenomaan lapsen takia neuvonpidossa ja lapsen asia pidetään esillä koko prosessin ajan. Lisäksi lapsen näkökulma nousee selkeästi esille aikuisen näkokulman asemesta. Lapsi nähdään myös omiin asioihinsa vaikuttavana toimijana ja yhteiskunnallisena osallistujana. Lisäksi työmenetelmä on voimaannuttava, avustajat kokevat pystyvänsä vaikuttamaan lapsen ja/tai perheen asioihin. Läheisneuvonpito on hyvä tapa koota lapsen sukulais- sekä läheisverkosto koolle. Neuvonpidossa koetaan myös aitoa vuorovaikutusta. Avustajat kokevat, että viranomaiset kuuntelevat lasta ja hänen läheisiään ja ottavat heidän mielipiteensä huomioon ratkaisuja tehdessään. Tärkeimmät käytetyt lähteet: Reinikainen, Sarianna: Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta. Vuorio, Juha-Pekka & Saurama, Erja & Hänninen, Salla (toim.): Verkostojen voimaa vai seittien satimia. Kokemuksia läheisneuvonpidosta.
 • Salmela, Jonna (Helsingfors universitet, 2015)
  Tutkielmani koskee ulkomailta adoptoidun lapsen etua ja sen merkitystä ensisijaisena ratkaisuperiaatteena. Kiinnostukseni aiheeseen on lähtöisin työkokemuksestani adoptiolautakunnan asiantuntijasihteerinä. Lapsen edulle ei ole olemassa yhtenevää ja yleismaailmallista määritelmää. Arvio on tehtävä tapauskohtaisesti ja kunkin tapauksen erityispiirteet huomioon ottaen. Lapsen edun ensisijaisuus on lapsioikeuden keskeisin lähtökohta ja velvoittaa kaikkia niitä aikuisia ihmisiä, jotka ovat lasten kanssa tekemisissä. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (SopS 59–60/1991) 3 artiklan 1 kohdan mukaan lapsen etu on asetettava ensisijalle kaikessa lapsia koskevassa toiminnassa. Lasten oikeuksien sopimus on ollut Suomessa lakina voimassa vuodesta 1991. Adoptiota sääntelee adoptiolaki (22/2012), joka tuli voimaan 1.7.2012. Se korvasi lapseksiottamisesta annetun lain (153/1985). Suomi on osapuolena myös adoptioon liittyvissä kansainvälisissä sopimuksissa. Toinen niistä on eurooppalainen yleissopimus lasten adoptioista (SopS 39/2012). Toinen on yleissopimus lasten suojelusta sekä yhteistyöstä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa (Haagin sopimus) (SopS 29/1997). Euroopan unionilla sen sijaan ei ole adoptiota koskevaa sääntelyä. Menetelmällinen lähestymistapani aiheeseen on lainopillinen. Tutkin lapsen edun sisältöä laeissa, kansainvälisissä sopimuksissa, oikeuskäytännössä ja kirjallisuudessa. Ainoastaan oikeustieteen keinoin ei adoptiolapsen etua voi määritellä, vaan sen tukena on oltava myös tutkimustietoa kansainvälisesti adoptoitujen lasten kehityksestä ja muista erityisominaisuuksista. Käytän hyödykseni myös työkokemustani adoptiolautakunnan sihteerinä. Ulkomailta adoptoidun lapsen etu ja sen ensisijaisuus adoptiossa tarkoittavat adoptiolapsen edun ja erityispiirteiden tuntemista. Ne tarkoittavat esimerkiksi sen ymmärtämistä, että kellään ei ole subjektiivista oikeutta adoptioon, vaan adoptiossa ainoastaan lapsella on oikeuksia. Lapsen etu on asetettava kaikkien muiden intressien yläpuolelle. On myös ymmärrettävä, että lapsen edun ensisijalle asettaminen on juridinen velvollisuus, joka koskee kaikkia aikuisia. Käytännössä on kuitenkin usein niin, että aikuisten oikeudet ovat ohittaneet lapsen edun ensisijaisuuden periaatteen. Näitä tilanteita tarkastelen kriittisesti tutkielmassani. Tutkimukseni voi olla hyödyksi kaikessa ulkomailta adoptoituja lapsia koskevassa päätöksenteossa ja toiminnassa. Lapsen edun ensisijaisuuden periaate velvoittaa laajasti kaikkia lasten kanssa tekemisissä olevia ja lasten asioissa päätöksiä tekeviä aikuisia. Jotta viranomaiset ja muut toimijat voivat aidosti asettaa lapsen edun ensisijaiseksi ratkaisuperiaatteeksi, on ulkomailta adoptoidun lapsen edun sisältö tunnettava hyvin. Ainoastaan silloin lapsen lapsen etu voi aidosti tulla huomioiduksi ensisijaisena ratkaisuperiaatteena.
 • Sormunen, Milka (Helsingfors universitet, 2014)
  Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus lapsen oikeuksista tuli Suomessa lakina voimaan 20.7.1991. Sopimuksen 3.1 artiklan mukaan kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Tämän tutkielman retrospektiivisessä aineistoanalyysissä tarkastellaan, miten lapsen oikeuksien sopimuksen 3.1 artiklan mukainen lapsen etu on huomioitu korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä. Aineistoon sisältyvät kaikki korkeimman hallinto-oikeuden lasta koskevat vuosikirjaratkaisut ajalta 1.9.2001–31.7.2014. Tutkielman keskeiset lähtökohdat ovat lapsen oikeuksien sopimuksen 3.1 artiklan laaja sovellettavuus ja juridinen sitovuus. Tutkielma kuuluu valtiosääntöoikeuden alaan. Lapsen oikeuksien sopimus laajensi lapsen edun huomioimisen soveltamisalaa. Keskeisin muutos on lapsen edun sisällön määräytyminen lapsen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kautta. Toinen tärkeä muutos on, ettei käsiteltävän asian laatu ei enää määrää, tuleeko lapsen etu ottaa huomioon. Lapsen edun arviointiin vaikuttavat kunkin tapauksen yksilölliset olosuhteet, joten lapsen edun lopullinen sisältö määräytyy tapauskohtaisesti. Tutkielmassa analysoidaan juridisesti sitovia puitteita, joista käsin lapsen edun arvioinnin on tapahduttava. Lisäksi pohditaan käsitteeseen kiinteästi liittyvää tapauskohtaisuuden ja oikeusvarmuuden ristiriitaa, joka on tyypillinen avoimille perus- ja ihmisoikeussäännöksille, sekä lapsen edun rajoittamisen edellytyksiä. Tutkimusaineiston 68 tapauksesta 12 prosentissa on viitattu 3.1 artiklaan ja 31 prosentissa lapsen etu -termiin. 29 prosentissa lapsen intressejä on pohdittu mainitsematta itse termiä. 28 prosentissa tapauksista lapsen etua ei ole mainittu eikä intressejä ei ole pohdittu. Lapsen etu on huomioitu parhaiten ulkomaalaisasioissa ja lastensuojeluasioissa, välttävästi perusopetusasioissa ja taloudellista korvausta käsittelevissä asioissa eikä lainkaan ympäristölupa-asioissa. Lapsen oikeuksien sopimuksen 3.1 artiklaan on viitattu lähinnä ulkomaalaisasioissa. On kuitenkin huomattava, että lapsen etuun viittaaminen ei välttämättä tarkoita, että lapsen etu olisi otettu huomioon lapsen oikeuksien sopimuksen 3.1 artiklan edellyttämällä tavalla. Toisaalta lapsen intressejä on saatettu pohtia 3.1 artiklan hengessä, vaikka artiklaa tai lapsen etu -termiä ei olisikaan mainittu. Tulokset osoittavat, että lapsen edun huomioimisen taso ja ratkaisujen perustelujen laatu vaihtelevat eri asiaryhmien välillä. Perustelujen merkitys korostuu etenkin niissä tapauksissa, joissa lapsen etu on väistynyt muun intressin tieltä. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että korkein hallinto-oikeus ottaa lapsen edun huomioon useammin asioissa, joihin sovellettavassa laissa on mainittu lapsen etu. Lapsen edun ensisijaisuuden turvaavan säännöksen lisääminen perustuslakiin saattaisi parantaa lapsen edun huomioimista.
 • Kuokkanen, Johanna (Helsingfors universitet, )
  Tutkielmassa käsitellään lastensuojelulain 22 §:ssä säädettyä edunvalvontajärjestelmää sekä edunvalvonnan vaikutuksia lastensuojeluasian asianosaisten oikeudelliseen asemaan. Keskeisenä kysymyksenä tutkielmassa on myös edunvalvojan asema ja toimivalta suhteessa asianosaisiin ja muihin lastensuojeluasiassa toimiviin tahoihin. Lastensuojelulain lapsen edunvalvontaa koskeva säännös on suhteellisen uusi. Lastensuojelulaki ja sen edunvalvontaa koskeva 22 § on tullut voimaan 1.1.2008. Tätä aikaisemmin edunvalvoja on voitu määrätä 2000-luvulla sosiaalihuollon asiakaslain 10 §:n 3 momentin nojalla ja tätä aikaisemmin edunvalvoja katsottiin voitavan määrätä lapselle tämän henkilöä koskevissa asioissa holhouslainsäädännön nojalla. Vaikka edunvalvoja on siis voitu määrätä lapselle henkilöä koskevissa asioissa jo nyt kumotun holhouslain (34/1989) nojalla, ei Suomessa kuitenkaan ole muodostunut vakiintuneita käytäntöjä lapsen henkilöä koskevien asioiden edunvalvonnassa. Edunvalvontaa koskevat käytännöt ja sen hallinnollinen organisointi on edelleen sääntelemättä, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia edunvalvontaa järjestettäessä ja toteutettaessa. Voimassa olevan lainsäädännön perusteella näyttää siltä, että holhoustoimilaki soveltuu lastensuojelulain nojalla määrättävään edunvalvojaan vain niiltä osin, kuin holhoustoimilaissa säädetään edunvalvojan määräämistä koskevasta menettelystä. Näin ollen edunvalvojan toimintaa koskeva sääntely jää juridista velvoittavuutta vailla olevien yleisten suosituksen ja käytännön ohjeiden varaan. Edunvalvojan toiminnan valvonta jää esimerkiksi kokonaan holhousviranomaisen harjoittaman valvonnan ulkopuolelle. Edunvalvonta jää myös ylemmän laillisuusvalvonnan ulottumattomiin. Lainsäädännön puutteellisuus vaarantaa lastensuojelussa asianosaistena olevien oikeusturvan. Sääntelyn puutteellisuus vaarantaa myös lasten tasa-arvoisen kohtelun toteutumisen. Näin yleiselle tasolle jäävä lainsäädäntö aiheuttanee sen, että tosiasialliset käytännöt edunvalvojan toiminnassa saattavat muodostua varsin erilaisiksi eri puolilla Suomea. Tämä puolestaan asettaa lapset eriarvoiseen asemaan. Lainsäädännöllisiä ongelmia on havaittavissa myös edunvalvojan määräämistä koskevassa menettelyssä. Edunvalvonta on osa lastensuojeluasiaa. Lapsella on oikeus käyttää puhevaltaa, tulla kuulluksi ja esittää mielipiteensä itseään koskevassa lastensuojeluasiassa lastensuojelulaissa erikseen säädetyin tavoin. Oikeus tulla kuulluksi ja käyttää puhevaltaa on säännösten mukaan 12 vuotta täyttäneellä lapsella. Koska edunvalvojan määräämiseen lastensuojelulain mukaan sovelletaan kuitenkin holhoustoimilain säännöksiä, on vasta 15 vuotta täyttäneellä lapsella oikeus tehdä lastensuojeluasiassa edunvalvojaa koskeva hakemus ja oikeus tulla kuulluksi edunvalvojan määräämistä koskevassa asiassa. Lainsäädäntö on epäjohdonmukaista tältä osin. Lastensuojelulain uudistuksessa asetetut tavoitteet lapsen aseman parantamisesta muun muassa edunvalvonnan keinoin ovat lähtökohtaisesti erittäin hyviä ja hyväksyttäviä tavoitteita. Edunvalvonnan toteutuminen oikeissa tilanteissa eittämättä parantaa lapsen asemaa lastensuojeluasiassa . Tutkielman aikana havaitsemani ongelmat edunvalvonnan sääntelyssä liittyivätkin lähinnä lainsäädännössä oleviin puutteisiin.
 • Veijalainen, Jouni (Helsingin yliopisto, 2014)
  A child's emotional self-regulation skills affects clearly on how he/she behaves, reacts and builds his/hers understanding in different kinds of everyday activities. This research focuses on examining how children's emotional self-regulation skills occur in the everyday activities in Finnish day care and how it will effect on the children's social strategies. There were two research problems: (1) How a child's emotional self-regulation skills occur in the everyday ac-tivities in day care? And (2) How emotional self-regulation skills occur in children's social strategies? The theoretical relation of the emotional self-regulation skills and day care's every-day activities were supported by several self-regulation related international researches and theories. Child's Social Strategies were operated through Reunamo's (2007) different views of the relationships between perception and environmental change -theory. The method of this research was quantitative. The data used in this study was a part of Reunamo's (2010) Orientation project which included evaluation of the children's skills (n = 862), child observations (n = 18 364) and interviews (n = 805). 892 different children of the 47 different day cares and 17 child minders participated in the project. The instrument of the child's emotional self-regulation skills was based on teacher's likert scale evaluation of how a child recognizes his/her own feelings and how he/she can deal with them. The data was ana-lyzed by using t-test, correlation, cross tabulation and chi-square. The results of the research brought out that children who had good emotional self-regulation skills had more often a social target on themselves than other children. Good self-regulation skills improved their ability to recognize other children's feelings and affected how they adapted to new situations with others, and to participate eagerly and with initiative to different activities. The poor skills of emotional self-regulation appeared in the child's tendency to use his/her influence and willpower towards other children. They were also strolling everywhere, seeking and waiting more often than other children. The children with poor emotional self-regulation skills didn't get involved in the day care activities as often. Nor did they use their imaginations to role play as other children did. Their social strategies were more often uncer-tain in social situations and they did not know how to react on them.
 • Karttunen, Mari (Helsingfors universitet, 2015)
  Valtiolla on suvereniteettiinsa perustuva, kansainvälisessä oikeudessa yleisesti tunnustettu oikeus kontrolloida ulkomaalaisten maahantuloa ja maassa oleskelua sekä asettaa näille ehtoja. Suomessa näitä ehtoja on asetettu ulkomaalaislain (301/2004) oleskelulupaperusteita ja oleskeluluvan saamisen edellytyksiä koskevalla sääntelyllä. Säännökset turvaavat valtion maahanmuuton kontrollointiin, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, talouteen sekä maahantulosäännösten noudattamiseen liittyviä intressejä. Valtion oikeutta kontrolloida ulkomaalaisten maahantuloa ja oleskelua voivat kuitenkin rajoittaa perus- ja ihmisoikeudet, kuten lapsille kuuluvana erityisoikeutena turvattu lapsen etu. Ulkomaalaislain 6.1 §:n mukaan ulkomaalaislain nojalla tapahtuvassa päätöksenteossa, joka koskee kahdeksaatoista vuotta nuorempaa lasta, on erityistä huomiota kiinnitettävä lapsen etuun sekä hänen kehitykseensä ja terveyteensä liittyviin seikkoihin. Säännöksen taustalla vaikuttaa voimakkaasti Suomen ratifioima Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus, jonka artiklan 3 kohdan 1 mukaan kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lapsen etu voi siis oikeuttaa lapsen tai hänen perheenjäsenensä maassa oleskelun tilanteissa, joissa valtion intressit tavanomaisesti sen estäisivät. Valtion ja lapsen intressien välillä on suoritettava intressipunninta, eikä lapsen etu automaattisesti mene valtion intressien edelle. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, mitä lapsen edulla käsitetään ja millaisena se näyttäytyy suhteessa valtion intresseihin sekä lapsen oikeuksien sopimukseen ulkomaalaisten oleskeluoikeutta koskevissa asioissa. Tutkielmassa ei tarkastella unionin kansalaisten oleskelulupaharkintaan liittyviä kysymyksiä. Tutkielma on pääasiallisesti oikeusdogmaattinen eli lainopillinen oikeuden tulkintaan painottuen. Oikeuskäytännöllä on lähdeaineistona merkittävä rooli tutkimuskysymykseen vastaamisen kannalta. Keskeisenä tutkimusmetodina on tulkinta, jota käytetään oikeustieteessä yleisesti tunnustettuja tulkinta- ja punnintasääntöjä noudattaen. Koska lapsen edun käsitteen taustalla sekä ulkomaalaislaissa että kansallisessa oikeudessamme yleisemminkin on lapsen oikeuksien sopimus, on ulkomaalaislain sääntelyn rinnalla ollut välttämätöntä tarkastella lapsen oikeuksien sopimuksen säännöksiä. Ulkomaalaisten oleskeluoikeutta koskevaan sääntelyyn vaikuttaa voimakkaasti myös Euroopan unionin sääntely, jossa lapsen edun ensisijaisuus myös tunnustetaan. Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen soveltamiskäytäntö erityisesti perhe-elämän suojaa koskevan EIS 8 artiklan osalta vaikuttaa voimakkaasti ulkomaalaislain oleskelulupia koskevaan sääntelyyn ja sen tulkintaan sekä lapsen edulle annettuun merkitykseen. Näistä syistä tutkielmassa kiinnitetään huomiota myös unionin oikeuteen ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen relevanteilta osin. Oleskelulupaharkintaan liittyen lapsen edun arvioinnissa korostuvat lapsen henkilöllisyyteen liittyvät, lapsen elinympäristöönsä ja sen kulttuuriin muodostuneet siteet sekä lapsen perhesuhteiden suoja. Myös lapsen terveydentilaan kiinnitetään oleskelulupaharkinnassa huomiota, mutta se saa valtion intressejä voimakkaamman roolin ainoastaan tilanteissa, joissa lapsen maasta poistaminen johtaisi tämän kannalta inhimillisesti katsottuna poissuljettuun tilanteeseen. Lapsen edulle ei anneta valtion intressejä rajoittavaa roolia lapsen edun toteutumisen optimoimiseksi, vaan lapsen etu estää ainoastaan lapsen oikeuksien karkeat loukkaukset. Ulkomaalaislain perheen yhtenäisyyteen ja perheenyhdistämisen kohdevaltion valintaan liittyvässä sääntelyssä ja sen soveltamiskäytännössä tukeudutaan voimakkaasti EIS 8 artiklan soveltamiskäytäntöön. Lapsen edun toteutuminen turvataan lähinnä vain EIS:n soveltamiskäytännössä asetetun minimitason mukaisesti, vaikka lapsen oikeuksien komitea suosittelee tätä laajemman suojan tarjoamista. Lapsen edulle annettava painoarvo on vähentynyt huolimatta siitä, että lapsen etua koskevien säännösten määrä ulkomaalaislaissa on kasvanut. Lapsen etua ei KHO:n ratkaisuissa arvioida systemaattisesti eikä lapsen oikeuksien komitean arvioinnille asettamia edellytyksiä noudattaen. Myös lapsen näkemysten huomioon ottamisessa on puutteita. Lapsen edun ensisijaisuuden roolia menettelysääntönä ei ole sisäistetty eikä lapsen edulle nykyään anneta oleskelulupaharkintaa koskevassa sääntelyssä tai oikeuskäytännössä lapsen kannalta inhimillisesti katsottuna poissuljetut ratkaisut estävän tason ylittävää roolia suhteessa valtion intresseihin.
 • Fagerholm, Mirja (2008)
  Tämän pro gradu -tutkielman kohteena on avustetun lisääntymisteknologian yhteiskunnallinen sääntely. Aiheen tarkastelu keskittyy hedelmöityshoitoja koskevan lainsäädännön valmisteluun. Suomessa säännöksiä hedelmöityshoitotoimintaa varten valmisteltiin aina 1980-luvun alusta lähtien, mutta laki hedelmöityshoidoista saatiin aikaiseksi vasta vuonna 2006. Lain säätämispyrkimyksen rinnalla käytiin kiivasta keskustelua, jolle oli leimallista jatkuvat periaatteelliset erimielisyydet lain sisältämistä keskeisistä kysymyksistä kuten hoitojen saantiedellytyksistä. Keskeinen tutkimusongelma tässä työssä koskee hedelmöityshoitolain säätämistä ja siinä ilmenneitä vaikeuksia. Tutkielmani pureutuu tähän ongelmaan hedelmöityshoitoja koskevan lakikeskustelun kautta. Tutkin sitä, miten hedelmöityshoitojen juridisen sääntelyn tarvetta on perusteltu ja miksi hedelmöityshoitojen juridinen sääntely osoittautui hankalaksi. Tutkimusaineisto koostuu vuoden 2002 lakiesityksen valmistelun yhteydessä tuotetuista asiakirjoista, joita on kolmen tyyppisiä: viralliset lakidokumentit (lakiesitys, Soininvaaran lakialoite ja valiokuntien mietinnöt), eduskuntakeskustelut ja asiantuntijalausunnot. Analysoin lakikeskustelua Chaïm Perelmanin retorisen argumentaatioanalyysin lähtökohtia soveltaen. Tarkastelen aluksi keskustelussa puhevallan saaneita toimijoita ja niitä keskeisiä positioita, joita keskustelussa muodostuu. Paneudun analyysissä syvemmin tarkastelemaan keskustelussa esiin nousseita yhteisymmärryksen ja erimielisyyden aiheita ja niiden yhteydessä esitettyjen argumenttien sisältöä. Tutkielman teoreettinen viitekehys kiinnittyy sosiologisiin keskusteluihin riskitietoisuudesta, etiikasta ja oikeuksista sääntelyperiaatteina. Tärkeimpiä lähteitä ovat Zygmund Baumanin etiikkaa ja moraalisääntelyä, Frank Furedin riskitietoisuutta ja pelon kulttuuria sekä Carole Smithin ja Riitta Burrellin oikeuspuhetta käsittelevät sosiologiset kirjoitukset. Tutkimustulosten osalta tutkielma kytkeytyy myös perhesosiologiseen keskusteluun, jossa Riitta Jallinojan esiin nostama familistisen eetoksen käsite on tutkimuksen kannalta keskeisin. Keskeisimmät tulokset kietoutuivat keskustelussa lain tarpeesta vallinneen yhteisymmärryksen ja perhearvojen määrittelykamppailua ilmentäneen kiistan ympärille. Yhteisymmärrys lain tarpeesta ilmeni puhujien perusteluissa, joissa hedelmöityshoitojen nähtiin tuottavan ongelmia ja joissa hedelmöityshoitoteknologiaan yhdistettiin epäeettisen toiminnan ja väärinkäytösten mahdollisuus. Lakia perusteltiin keinona luoda sallitun ja kielletyn toiminnan rajoja ja määritellä hedelmöityshoitojen eri osapuolten oikeudellista asemaa. Selkein kynnyskysymys nousi hedelmöityshoitojen saantiedellytysten sääntelystä ja kulminoitui kiistaksi siitä, kenellä on oikeus saada hedelmöityshoitoja. Puhujat asemoituivat suhteessa kiistakysymykseen kolmeen eri positioon: konservatiivinen, maltillinen ja liberaali positio. Lapsen etu, naisen oikeus ja perhearvot osoittautuivat positioiden argumentoinnin peruspilareiksi, jotka ilmensivät positioiden välisiä ristiriitaisia näkemyseroja sekä kamppailua hoitojen saantia oikeuttavan rajan määrittämisestä. Eri positioita yhdisti näkemys, että hedelmöityshoitojen sääntely vaatii tiettyjen oikeuksien määrittelyä. Kuitenkin konservatiivien vaateet lapsen oikeudesta isään ja liberaalien vaateet naisten oikeudesta yhdenvertaiseen kohteluun ilmensivät positioiden välisiä oikeuksiin liittyviä näkemyseroja. Lapsen edun käsite oli yksi argumentoinnin keskeisistä elementeistä; lapsen etu esiintyi keskusteluissa tärkeänä arvona, mutta käsitteen konkreettinen sisältö ja määritelmät osoittautuivat kiistanalaisiksi. Eri positioiden antamat määritelmät lapsen edulle liittyivät eriäviin perhekäsityksiin ja perhearvoihin.
 • Nilsson, Martina (2011)
  Tutkielma on diskurssianalyyttinen tutkimus lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden määritelmistä koskien lapsen henkistä kaltoinkohtelua. Tarkastelun kohteena on lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ryhmäkeskustelussa tuottama puhe lapsen henkisestä kaltoinkohtelusta. Tarkemmin ilmaistuna tutkielmassa tarkastellaan niitä merkityksiä ja ilmaisuja, joita sosiaalityöntekijät käyttävät puheessaan määritellessään lapsen henkistä kaltoinkohtelua ja miten lastensuojelussa voidaan siihen puuttua. Tämän lisäksi mielenkiinnon kohteena ovat eri roolit ja puhuja-asemat, joita sosiaalityöntekijät ottavat määrittäessään lapsen henkistä kaltoinkohtelua. Samalla sosiaalityöntekijällä voi olla useita rooleja ja asemia eri diskursseissa. Viitekehyksenä toimii sosiaalinen konstruktionismi. Tässä tutkielmassa se tarkoittaa sitä, että sosiaalityöntekijöiden määritykset henkisestä kaltoinkohtelusta ymmärretään muodostuneen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tutkielman aineistonkeruun välineenä toimii ryhmäkeskustelu. Aineisto on kerätty Korso-Koivukylän lastensuojelun avopalveluiden vastaanottoryhmässä. Työyksikön ja ryhmän nimi ovat sittemmin muuttuneet Vantaan lastensuojelun avopalveluissa tapahtuneen organisaatiomuutoksen myötä. Ryhmäkeskusteluun osallistuivat vastaanottoryhmän johtava sosiaalityöntekijä ja kolme sosiaalityöntekijää. Osallistuin itse ryhmäkeskusteluun sekä sosiaalityöntekijänä että tutkimuksen toteuttajana. Ryhmän sisäiseen vuorovaikutukseen vaikutti myönteisesti se, että ryhmäläiset olivat toisilleen ennestään tuttuja. Ryhmäläiset olivat työskennelleet lastensuojelun sosiaalityöntekijöinä 3-8 vuotta. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät määrittivät lapsen henkistä kaltoinkohtelua usein ongelman näkymättömyyden ja sanottamisen vaikeuden kautta. Aineiston analyysin yhdeksi tulokseksi määrittyi se, että lapsen henkinen kaltoinkohtelu on ymmärrettävissä vanhempien käytöksen ja lapsen aseman kautta. Lapsen henkinen kaltoinkohtelu oli sosiaalityöntekijöiden näkemyksen mukaan haastava ongelma käytännön työssä. Ongelman konkretisoitumista ja todentumista käytännön työssä käsitellään tarkemmin sosiaalityöntekijöiden puheessaan tuottamien merkitysten kautta. Avainsanat – Nyckelord – Keywords diskurssianalyysi, lapsen henkinen kaltoinkohtelu, lapsen kasvu ja kehitys, lastensuojelu
 • Papunen, Lari Aatos (2015)
  Eläkelainsäädännössä olevat säännökset ovat periaatteessa sukupuolineutraaleja, mutta miesten ja naisten työurat eivät kuitenkaan ole samanlaisia keskenään. Naisten synnyttäminen ja toimiminen äitinä katkaisee työuran monesti urakehityksen vilkkaimmassa vaiheessa. Lapsenhoitoaika on osaltaan aiheuttamassa naisille lyhyempää ja katkonaisempaa työuraa kuin miehille. Naisten ja miesten erot työmarkkinoilla näkyvät lopulta myös työeläkkeen määrässä. Naisten lyhyempi työura sekä alhaisemmat palkat tuottavat naisille myös miehiä alhaisemman työeläkkeen määrän. Koska lasten hoitaminen ja kasvattaminen vaikuttavat negatiivisesti naisten eläketasoon, on sitä pyritty eläkejärjestelmässä kompensoimaan palkattomien aikojen eläkekarttuman avulla. Suomessa toteutettiin vuonna 2005 työeläkejärjestelmän merkittävin reformi sitten sen synnytysvaiheiden jälkeen. Muiden merkittävien uudistusten lisäksi työeläkeuudistuksessa muutoksen kokivat palkattomien aikojen, joihin myös lapsenhoito kuuluu, eläkekarttumat. Palkattomien aikojen eläkekarttumat muuttuivat kattavimmiksi sekä periaatteiltaan huomattavasti selkeämmiksi ja läpinäkyvämmiksi. Lisäksi palkattomien aikojen muutosten odotettiin tasaavaan eläkejärjestelmän sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta, sillä etenkin lastenhoitoajoilta karttuva eläke koskee edelleen huomattavasti useammin naisia kuin miehiä. Tutkimuksessa selvitetään fiktiivisen mikrosimuloinnin avulla, kuinka paljon vuoden 2005 eläkeuudistus paransi sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta lastenhoitoajoilta karttuvan eläkkeen osalta. Fiktiivistä mikrosimulointia varten tutkimuksessa on muodostettu kuvitteellisia esimerkkiyksilöitä, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin lapsenhoitoajoilta eläkettä kartuttavia todellisia yksilöitä. Esimerkkiyksilöt sijoitetaan sisälle eläkejärjestelmiin ja niille lasketaan lastenhoitoajoilta karttuneet eläkkeet sekä lopulliset vanhuuseläkkeet. Laskelmien avulla verrataan ennen vuotta 2005 voimassa ollutta lainsäädäntöä lastenhoitoetuuksien eläkekarttuman osalta uudistuksen jälkeen voimaan tulleeseen lainsäädäntöön. Tutkimuksen pohjana toimivat eläkejärjestelmää kuvaavat lakimallit, jotka ovat muodostettu 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain (TyEL) sekä vertailukohdan antavan ennen vuoden 2005 alkua voimassa olleen työntekijäin eläkelain (TEL) perusteella. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että eläkekarttumat lastenhoitoajoilta ovat kasvaneet kaikissa tutkimuksessa käytetyissä tuloluokissa. Yhden vuoden hoitojaksojen osalta merkittävää eroa ei eläkelakien välillä ole, johtuen siitä, että myös ennen eläkeuudistusta niin sanottu vuoden sääntö korvasi alle vuoden mittaiset palkattomat ajat. Kahden ja kolmen vuoden yhtäjaksoisten lapsenhoitoaikojen kohdalla erot sen sijaan eläkelakien välillä ovat jo selvät. Nykyinen järjestelmä näyttää korvaavan hyvin lastenhoidon vuoksi ansiotuloista menetetyn eläkekarttuman etenkin vanhempainpäivärahakaudelta. Lapsenhoitoajan pidentyessä ja siirryttäessä kotihoidontukikaudelle, eläkekarttuma laskee kuitenkin etenkin suuremmissa tuloluokissa. Laskusta huolimatta nykyinen eläkejärjestelmä tuottaa esimerkkiyksilöille huomattavasti vanhaa järjestelmää paremmat eläkekarttumat, koska ennen uudistusta yli vuoden mittaisilta yhtäjaksoisilta lastenhoitoetuuksilta ei eläkettä karttunut lainkaan. Kun lapsenhoidosta karttuva eläketurva kasvoi eläkeuudistuksessa ja naiset hoitavat edelleen huomattavasti useammin lapsia kotona kuin miehet, voi eläkejärjestelmän sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden sanoa uudistuksessa parantuneen. On kuitenkin huomioitava, että tutkimuksen mukaan sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus on parantunut nimenomaisesti sillä oletuksella, että naiset hoitavat lapsia huomattavasti miehiä enemmän kotona jonkin eläkettä kartuttavan sosiaalietuuden turvin. Vaikka lapsenhoidosta karttuva eläketurva kasvoikin uudistuksen myötä, on kotihoidontukiajan eläkekarttuma edelleen kansainvälisestikin verrattaessa matala ja paremman eläkkeen toivossa olisi kannattavampaa palata työelämään mahdollisimman pian vanhempainrahakauden jälkeen. Seuraavasta työeläkeuudistuksesta on jo sovittu ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta alkaen. Muutokset vuoden 2017 työeläkeuudistuksessa eivät koske palkattomia aikoja ja tällöin myöskään lastenhoitoaikojen eläkekarttumaan ei ole tulossa muutoksia. Eläkeuudistuksen yhteydessä tehdään kuitenkin perhe-eläkeselvitys, jonka perusteella on tarkoitus neuvotella mahdollisista muutoksista perhe-eläketurvaan. On todennäköistä, että myös lapsenhoidosta karttuva eläke nousee silloin keskusteluissa esiin. Jos leskeneläkettä päätetään heikentää tai muuttaa vapaaehtoiseksi, on kiinnitettävä huomiota siihen, että oma eläke takaa myös riittävän eläketurvan erityisesti naisille.
 • Vainio, Elli (Helsingfors universitet, )
  Rikoslakiin on lisätty, 1.6.2011 voimaan tullut, säännös lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin (RL 20:8 b). Säännöksellä on ollut tarkoitus puuttua ilmiöön, jossa aikuiset houkuttelevat lapsia seksuaaliseen kanssakäymiseen internetin välityksellä. Teknologiakehitys on mahdollistanut anonyymin tavan tutustua lapseen ja saavuttaa sitä kautta lapsen luottamus. Tutkimuksen ote on vahvasti lapsilähtöinen ja tutkimuskohteena on erityisesti se, miten lapsen asemaa on uudella säännöksellä todellisuudessa pystytty parantamaan. Säännöksen taustalla on ollut Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan (CETS 201). Yleissopimusta tutkimalla on selvitetty millaiset houkuttelutoimet tulee olla Suomessa kriminalisoituja jo pelkän kansainvälisen velvoitteen johdosta. Jotta tutkimuksessa on pystytty esittämään se, onko lapsen asema parantunut, on ollut tarpeen selvittää lapsen asema ennen uutta säännöstä. Yhtenä keskeisenä teemana tutkimuksessa onkin pyritty täsmällisesti selvittämään lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksen sisällään pitämät tekotavat. Yritysoppeja on tutkittu tarpeellisin osin yleisessä mielessä, mutta enemmän annettavaa tutkimuksella on kun yritysopit on suhteutettu lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rikostunnusmerkistöön. Rikoslain 20: 8 b -säännöksen ei ole tässä tutkimuksessa todettu laajentaneen rikosvastuuta lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksen kattamien tekomuotojen ulkopuolelle. Lapsen suojelun tasoa ei näin ollen ole pystytty säännöksellä parantamaan. Houkuttelu-säännös on saanut tutkielmassa kritiikkiä erityisesti rangaistusasteikosta ja lainvalmistelun yhteydessä puutteelliseksi jätetyistä poliisin televalvontakeinoista. Suurena epäkohtana on nähty säännöksen jääminen symboliseksi. Kriminalisointiperiaatteita tarkasteltaessa säännös onkin rikoslainopin symbolisen rikosoikeuden kiellon vastainen.
 • Koulu, Sanna (Lakimiesliiton kustannus / Kauppakamari, 2014)
  This work, titled Agreements on Child Custody and Contact Legal foundations and proper families , belongs to the fields of child law and legal theory. It focuses on the legal effects of agreements on child custody and contact, spanning both informal agreements within the family and formal agreements usually drawn up in connection with divorce or separation. In Finland, formal agreements are a common way of arranging care and defining the legal custody of children after a divorce. Some tens of thousands of agreements are made each year, and they have specific legal effects comparable to court decisions. The legal analysis of these agreements offers a view into our conceptions of the family as well as into the legal foundations of agreements that concern children. The central issue is two-fold. First, the study surveys the ways in which agreements and their legal effects are justified in our current legal reasoning, in connection with the need for legitimacy in law. Secondly, the work examines the mechanisms that constrain and direct the legal effects of the agreements, in relation to the demands of legal coherence. In more concrete terms, the topic is approached via four research questions. First, how does law characterize custody and access as topics of agreement? Second, what does it mean to speak of agreements or contracts in relation to custody and contact? Third, why are these agreements granted legal effects? Here the question of whose agreements are granted legal effects is also important, since the justifications for the legal effects of agreements have a person-specific dimension. And fourth, how do agreements and negotiation produce and shape family autonomy? The research draws on three partly overlapping kinds of material. The most important source material consists of legal scholarship as well as legislative materials. This material is complemented by literature from the social sciences, especially from critical family studies, which analyses family relations mostly from the viewpoint of social constructionism. These strands of scholarship combine in an analysis of case law from the Finnish Supreme Court, covering 198 prejudicative decisions given mainly since 1980. Seven decisions were chosen for an in-depth reading, in order to examine how and why the agreements were given legal effects in certain difficult cases. The reasons for granting legal effects to agreements can be expressed as justificatory conceptions, i.e. ways of justifying and constraining the legal effects of agreements. These conceptions or schematics are historically contingent and changeable. All in all, five schemas were identified on the basis of the case law: 1) parental autonomy, 2) state power in the service of the common good, 3) factual care, 4) the best interests of the individual child and 5) the participation of the child. The five schemas were then further analysed in a historical context, showing a shift from status-based and essential justifications to more fluid and negotiatory models. This shift can be approached in multiple ways, as it corresponds thematically to the shift from the modern into a late modern mode of thinking. Some of the thematizations offered in the work are based on the contrast between juridico-political vs. normalizing power, examined by Foucault and Donzelot; on the ethics of justice and the ethics of care, as per Gilligan and Held; and on the system-theoretical approach proposed by King and Piper in the vein of Luhmann. Finally, the study discusses the justification and legal impact of agreements as a form of governing and regulating families. It is proposed that the good family is construed as one that is appropriately negotiatory and normal and that the logic of law is effectively co-opted into producing this normalization via the control of agreements. The main contribution of the study is the elaboration and analysis of different justificatory schemas. The best interests of the child are the most well-known of these, of course, but the identification of other, usually less visible schemas can provide tools for more transparent and solid legal reasoning and, paradoxically, can better safeguard the actual best interests of the children involved. Other contributions include the definition of the negotiatory ideal of current family law, as well as a thorough look into the logic of legal decision-making on families and children. Finally, the whole thesis can be fruitfully read as a case study of the theoretical approaches of e.g. Tuori in that it fleshes out the relationships of justification and constraint between the deep structures and the surface level of child law. The work concludes with proposals for legislative work and legal reasoning. It is argued that as factual care has come to be more and more influential in case law over the past few decades, its role in child custody and contact should be considered carefully in legislative work as well. At the same time, the availability of family mediation should be ensured in addition to access to justice in family conflicts. Finally, more attention should be paid to the effects and interpretations of the best interests principle and to the position of the child.