Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 11449-11468 of 27184
 • Nyrhinen, Mikko (2014)
  Eräiden sairauksien sekä jatkuvien verensiirtojen seurauksena potilailla saattaa esiintyä poikkeuksellista raudan kertymistä elimistöön. Raudan kertyminen elinten peruskudoksiin voi aiheuttaa rautaperäisiä pysyviä kudosvaurioita. Magneettikuvauksen (MK) gradienttimonikaikusekvensseistä saaduista kaikukuvista laskettujen T2*relaksaatioaikojen on havaittu lyhenevän elimistön rautapitoisuuden kasvaessa. Nykyään ei kuitenkaan ole vielä varmuutta parhaasta tavasta analysoida näitä kuvia.Työn tarkoituksena oli vertailla kirjallisuudessa esiteltyjä analyysitapoja T2*relaksaatioaikojen määrittämiseksi. Työssä tarkasteltiin, onko eri analyysimenetelmillä, ROIalueilla, sekvensseillä sekä sovitusmalleilla tilastollisesti merkittäviä eroja. Työssä tutkittiin myös maksan ja sydämen septumin rautapitoisuuden spatiaalista vaihtelua. Maksan ja sydämen potilasaineisto oli kuvattu käyttäen kahta 1,5 T magneettikuvauslaitetta: Siemens Avanto sekä Philips Achieva. Kaiken kaikkiaan työssä oli käytettävissä 57 leikesarjaa maksasta ja 9 leikesarjaa sydämestä. Työssä vertailtiin kahta erilaista sovitusalgoritmia: lineaarista pnssovitusta sekä epälineaarista LevenbergMarquardtalgoritmia. Työssä vertailtiin yhteensä viittä erilaista sovitusmallia: monoeksponentti, pohjatason vähännys , kohinan korjaus , katkaisu sekä tasoitusmallia. ROIpohjaisen analyysin lisäksi suoritettiin analyysi myös pikselikohtaisella menetelmällä käyttäen 3x3 sekä 5x5 keskiarvoistusta kohinan ja liikeartefaktojen vähentämiseksi. Pikselikohtaisesta menetelmästä tulokseksi saatuja T2*karttoja vertailtiin ROIpohjaisesta menetelmästä saatuihin tuloksiin. Tasoitusmallista saatiin parhaimmat sovitukset, kun taas monoeksponenttimallista lineaarisella sovituksella saatiin huonoimmat sovitukset. Sekä monoeksponenttimalli lineaarisella sovituksella että tasoitusmalli poikkesivat tilastollisesti merkittävästi muista sovitusmalleista. Työssä ei havaittu tilastollisesti merkittäviä eo ja ROIpohjaisen eikä pikselikohtaisen menetelmän välillä. Myöskään keskiarvoistuksella ei havaittu olevan tilastollisesti merkittävää vaikutusta.Työssä ei havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja eri ROIalueiden eikä eri sekvenssien välillä. Työssä havaittiin monoeksponenttimallin lineaarisella sovituksella olevan huonoin sovitusmalli. Muilla sovitusmalleilla saatiin toisiaan lähellä olevia tuloksia kliinisesti mielenkiintoisilla T2*relaksaatiajoilla. Työssä havaittiin T2*karttojen olevan hyödyllinen apuväline maksan rautapitoisuuden määrittämiseksi. Sydämen tapauksessa ROIpohjainen menetelmä havaittiin pikselikohtaista menetelmää paremmaksi. Jatkotutkimuksissa menetelmää voitaneen kehittää parantamalla sovitusalgoritmeja, sovitusmalleja sekä pikselikohtaista menetelmää.
 • Okkonen, Mari (Helsingfors universitet, )
  Tuomioistuinten antamien ratkaisujen on oltava oikeita sekä oikeuskysymysten että näyttökysymysten osalta. Näyttökysymyksiin kohdistuvaan tuomarin suorittamaan todistusharkintaan on kehitetty oikeustieteessä teorioita, joiden tarkoituksena on jäsentää tuomarin vapaata todistusharkintaa siten, että päätökset olisivat mahdollisimman oikeita ja perusteltuja, ja että intuition merkitys todistusharkinnassa olisi mahdollisimman vähäinen. Todistusharkinnan teorioista erityisesti frekvenssiteorioiksi kutsutut teemateoria ja todistusarvoteoria hyödyntävät todistusratkaisun tekemisessä laskentateoreettisia malleja. Frekvenssiteoriat perustuvat todennäköisyyksien ja todistusharkinnassa välttämättä esiintyvän epävarmuuden mittaamiseen numeroiden avulla. Todistusarvoteorian mukaisesti, kun todisteen todistusarvot on muutettu numeraaliseen muotoon, voidaan myötä- ja vastavaikutuskaavoilla laskea koko todistusaineiston yhteistodistusarvo. Psykologisissa tutkimuksissa on havaittu, että ihmisillä on tapana aliarvioida useamman todisteen myötävaikutusta ja yliarvioida vastavaikutusta, minkä vuoksi laskentateoreettiset kaavat voivat toimia tärkeänä apuvälineenä inhimillisten ajatusvirheiden korjaajina. Tässä tutkielmassa on pyritty jäsentämään todistusharkintaa laskentateoreettisella lähestymistavalla. Tutkielmassa käydään läpi oikeustieteellisiä teorioita, jotka hyödyntävät todennäköisyyslaskentaa, matemattiikkaa sekä logiikkaa todistusharkinnan työkaluina. Teoreettisen tutkimuksen lisäksi tutkielmassa esitellään ja analysoidaan tutkielman pohjaksi tehdyn yleisten tuomioistuinten tuomareille suunnatun empiirisen kyselytutkimuksen tuloksia. Kyselytutkimuksen avulla saatiin merkittävää tietoa näyttökynnykseen ja todistusharkintaan vaikuttavista seikoista. Todistusharkinnassa tärkeimpiä harkintaan vaikuttavia seikkoja olivat vastausten perusteella osapuolten mahdollisuudet esittää todistelua, tuomarille kokemuksen kautta kehittynyt intuitio sekä rikoksen vakavuus. Tutkielmaa varten tehdyn empiirisen kyselytutkimuksen perusteella tuomarien selkeä kanta on, että näyttökynnys on tapauskohtaisesti joustava. Tärkeimmiksi näyttökynnykseen vaikuttaviksi seikoiksi tuomarit valitsivat osapuolten mahdollisuudet esittää todistelua, riidan kohteena olevan intressin määrän sekä rikoksen vakavuuden. Kyselytutkimuksessa tutkittiin myös, kuinka suurena tuomarit näkevät numeroilla mitattuna erilaiset vakiintuneet näyttökynnyksen ilmaisut, kuten ”ei jää varteenotettavaa epäilyä” ja miten yhtenäinen käsitys tuomareilla on oikeudenkäynnissä käytettävän terminologian sisällöstä.
 • Suppala, Matti (Helsingfors universitet, 2012)
  Tehokkuus on kasvanut merkittävästi yksityisellä sektorilla viime vuosikymmenenä. Valtionhallinto on jäänyt merkittävästi jälkeen tehokkuuden kehityksestä. Valtiohallinnossa on yritetty yksityiselle sektorille luotujen teorioiden ja metodien soveltamista, mutta tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Puutteelliset tietojärjestelmät eivät pysty ohjaaman valtionhallinnon toimintaa tehokkaasti. Laskentatoimi on yritysten perusinfrastruktuuria, josta ammennetaan tietoa yritystoiminnan hahmottamiseen ja johtamiseen. Laskentatoimen tarjoamat informaatiovirrat auttavat yritysten rahaprosessin hahmottamisessa. Rahaprosessista mitataan toiminnan tehokkuus, jonka avulla toimintaa suunnitellaan pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Laskentatoimi on työkalu organisaation johtamiseen, ei automaattinen järjestelmä, joka korjaa ongelmat tehokkuudessa automaattisesti. Liiketaloudellisten työkalujen soveltaminen valtionhallintoon on ongelmallista. Arpajaislupien kaltaisissa tapauksissa, joissa julkisilla palveluilla on selkeät vastuuyksiköt toimeenpanossa, sekä mitattavia palvelumaksuja, voisivat organisoida toimintaansa laskentatoimen avulla tehokkaamaksi. Markkina signaalit eivät voi vaikuttaa valtionhallinnossa, jolloin laskentatoimen lukujen tulkitseminen vaatii laajempaa toimintaa sidosryhmien kanssa, sekä osaavaa, paikallista johtamista. Tutkielman laadullinen aineisto koostuu liiketaloudellisesta kirjallisuudesta, joka on laskentatoimen suhteen on rajattu kotimaiseksi. Aineistoissa on myös henkilökohtaista havainnointia arpajaislupien työprosessista. Tutkielman laadullinen osa keskittyy laskentatoimen ja valtionhallinnon yhteensovittamisen hahmottamiseen. Tutkimuksessa on myös määrällistä aineistoa, jolla havainnoidaan arpajaislupien tuloja, joka todistaa laskentatoimen hyötyjä tehokkuuden havainnoinnissa, sekä nykyisen hinnoittelupolitiikan epämääräisiä tuloksia.
 • Haataja, Mika Tapani (2013)
  Tutkielman tarkoitus on esitellä ja määritellä yksi menetelmä, jonka avulla voidaan rakentaa kaikki intuitiivisesti laskettavat funktiot. Tähän on valittu tarkoitukseen URM-kone, joka vastaa ajatukseltaan nykyisen tietokoneen toimintaa. URM-koneen lisäksi käydään läpi muitakin tapoja, joilla voi luoda yksinkertaisemmista perusfunktioista uusia funktioita. Tutkielman toinen esiteltävä asia on Churchin teesi, joka yhdistää kaikki tunnetut tavat luoda laskettavia funktioita. Sen mukaan lähtökohdasta riippumatta saadaan sama joukko laskettavia funktioita. Tämän esittelyn yhteydessä mainitaan muutamia erilaisia lähestymistapoja laskettavuuteen. Näistä ehkä tunnetuimpana pidetty Turingin kone –lähestymistapa käydään myös läpi, mutta huomattavasti kevyemmin kuin URM-koneen kohdalla.
 • Heinonen, Juho (Helsingfors universitet, 2011)
  Puudutemyrkytysten hoitoon suositellaan joissain maissa laskimonsisäisesti annettavaa rasvaemulsiota. Suomessa kansallista suositusta ei kuitenkaan ole, eikä kyseisen hoidon yleisyyttä ole aiemmin kotimaassa tutkittu puudute-­ tai muissakaan lääkemyrkytyksissä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaiseen näyttöön hoito perustuu käymällä läpi aiheesta julkaistu kirjallisuus sekä selvittää sähköpostikyselyn avulla kuinka yleisesti anestesiaosastoilla on laadittu omia ohjeistuksia rasvaemulsion käytöstä puudutemyrkytystapauksissa. Lisäksi selvitetään onko kyseistä hoitoa jo käytetty, hoitosuositusten perustaa, käytettyjä rasvaemulsiota ja missä niitä säilytetään. Kysely lähetettiin myös kahteen ensihoitoyksikköön muiden lääkemyrkytysten hoitoon laadittujen ohjeistusten osalta. Hieman yli puolella Suomen anestesiaosastoista on laadittuna oma ohjeistus laskimonsisäisen rasvaemulsion käytöstä puudutemyrkytyksissä, vaikka hoidon tehosta on ristiriitaisaa näyttöä eikä kontrolloituja ihmistutkimuksia ole julkaistu. Ensihoitoyksiköillä taas ei ole omia suosituksia hoidosta. Hoitoa on myös käytetty viidellä anestesiaosastolla. Hoitosuositukset eri osastoilla on kuitenkin johdettu useista eri lähteistä. Käytetyin rasvaemulsio on Intralipid® ja myrkytysten hoitoon tarkoitettuja emulsioita säilytetään pääasiassa leikkaussalissa tai sen yhteydessä.
 • Huttunen, Marja (Helsingin yliopisto, 2007)
  Pro gradu -työssäni paneudun monipuolisen musiikin ammattilaisen, Lasse Mårtensonin, uraan ja tuotantoon hänen henkilökuvansa kautta. Keskityn Mårtensonin uran ja tuotannon keskeisimpiin teoksiin sekä hänen uransa käännekohtiin. Selvitän myös taiteilijan omia näkemyksiä ja pyrin löytämään yhtymäkohtia niiden ja hänen tuotantonsa välillä. Tutkielmani kattaa Lasse Mårtensonin elämän aina syntymävuodesta tähän päivään. Tutkielmani pohjautuu pääasiassa muistinvaraiseen tietoon eli tekemiini haastatteluihin sekä muiden aiemmin tekemiin Lasse Mårtensonin haastatteluihin. Lisaksi käytän lähteiinä musiikin hakuteoksia, lehtiartikkeleita, nuotteja sekä Yleisradion arkiston ja Suomalaisen Musiikin Tiedotuskeskuksen nauhoituksia. Tutkimukseni on kvalitatiivista tutkimusta, mikä soveltuu hyvin elämänkertatutkimuksen tutkimusaspektiksi. Työn analyysiosuudessa perehdyn Lasse Mårtensonin elokuvamusiikin sävellyksiin käyttäen Anahid Kassabianin ja Claudia Gorbmanin elokuvamusiikin analyysimenetelmiä. Analyysi selvitti Mårtensonille elokuvamusiikin säveltäjäna tyypillisia piirteitä: elokuvan tarinaa kunnioittavan sävellystyylin ja hiljaisuuden merkityksen osana sävellyskokonaisuutta. Tutkimus toi esille sanoitukseen ja alkuperäiskieleen pohjautuvan sävellystyön merkityksen Lasse Mårtensonille sekä suomenruotsalaisuuden ja merellisyyden keskeisen aseman hänen tuotannossaan. Lisäksi tämä suppea tutkielma kuvaa Mårtensonin urakehityksen jazzmuusikosta klassisen musiikin säveltäjäksi.
 • Kauppinen, Merja (1995)
 • Paju, Elina (Tutkijaliitto, 2013)
  What happens to the concept of agency if the materiality of the world and the embodied nature of the human being are taken seriously? This is the question the sociological ph.D. research thrives to answer. It criticizes the traditional notion that locates individual human beings as agents. Through a careful ethnographic study of everyday life in day care, agency is analysed as constituting of non-human as well as human actors that together to affect the course of action. Human individuals can also be only partly make up agency, for example the movement of the human body can be part of this assemblage. Agency is assembled in different ways in different times, places and situations. The threads constituting agency are dependent, they lead to different factors through time and space. Possibilities for action in day care are shaped by floors, chairs, spoons, milk, ponytails of girls, dresses, the height of the adults, doorways and so on. As a material object in itself the human body relates to the things and space around it. It also needs assistance, for example when children are not able to dress the outdoor clothes by themselves. This creates closeness between the adult caretaker and the child. The long hair of the girls and dresses with buttons on back require the adults help even when the girls are capable of dressing on their own. In these situations, the girls get to be close to the adults, talk with them and be In this way the material objects and the materiality of the body cause repeated experiences in the everyday life of children. Furthermore, the organising of space, furnishing of the rooms and placement of toys divert children from adults and girls from boys. For example the adult sized chairs and tables are located apart from those of child-size. These all have an effect on the emotional experiences of closeness and contact with other people. The data was produced during one year of ethnographic fieldwork in two day care groups where the children were aged from 3 to 5 and 5 to 7 respectively. The data consists of fieldnotes based on participant observation, photographs, videos and interviews with 22 children and eight members of the staff. Methodological questions concern the power relations between the researcher and the researched, especially in research conducted among children, how the experiences of the researcher affect the analysis of research data, and the specific issues relating to ethnography that is being conducted close to home. As agency is seen as constituting of multiple things dependant of each other, so the agency of the researcher is also put into question. Reflexivity from a distance might be more of an illusion than reality for the researcher. Key words: agency, materiality, embodiment, gender, day care.
 • Sinnemäki, Milla (2010)
  Persoonallisuuspiirteiden ja lastenhankinnan yhteydestä ei vielä ole juurikaan tutkimustuloksia muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tässä kvantitatiivisessa tutkimuksessa haluttiinkin selvittää neljän eri persoonallisuuspiirteen vaikutusta lastenhankinta-aikeisiin. Persoonallisuuspiirteistä ekstroversio, dominanssi ja neuroottisuus muodostettiin McCraen ja Costan Five Factor Modelin teorian mukaisesti ja neljäs piirre, kyynisyys, muodostettiin Minnesota Multiphasic Personality Inventoryn mukaisesti. Ensiksi tutkimuksessa selvitettiin miten persoonallisuuspiirteet vaikuttavat lastenhankinta-aikeisiin. Seuraavaksi tarkasteltiin välittyykö persoonallisuuspiirteiden vaikutus lastenhankinta-aikeisiin lastenhankintaihanteiden kautta. Viimeiseksi selvitettiin onko persoonallisuuspiirteiden vaikutus lastenhankinta-aikeisiin erilainen parisuhdetilanteesta riippuen. Tutkimuksessa käytettiin faktorianalyysiä, lineaarista regressioanalyysiä, välittäjäanalyysiä eli mediaatiota sekä interaktioanalyysiä. Itsenäisissä analyyseissä ekstroversio ja dominanssi lisäsivät lastenhankinta-aikeita, kun taas neuroottisuus ja kyynisyys vähensivät niitä iän ja sukupuolen ollessa mukana analyyseissä. Ollessaan samassa analyysissä, vain ekstroversio ja kyynisyys tulivat tilastollisesti merkitseviksi muuttujiksi. Ekstroversio lisäsi lastenhankinta-aikeita ja kyynisyys vähensi niitä. Ekstroversion ja kyynisyyden vaikutus lastenhankinta-aikeisiin välittyi osittain lastenhankintaihanteiden kautta, mutta dominanssin ja neuroottisuuden vaikutus ei välittynyt lastenhankintaihanteiden kautta. Parisuhdetilanteen ja persoonallisuuspiirteiden interaktiot eivät tulleet tilastollisesti merkitseviksi. Parisuhdetilanteella oli kuitenkin positiivinen yhteys lastenhankinta-aikeisiin niin , että parisuhteessa elävät henkilöt aikoivat hankkia enemmän lapsia kuin yksin elävät henkilöt. Parisuhdetilanteen vaikutus kuitenkin hävisi, kun analyysissä huomioitiin ikä ja sukupuoli. Tuloksissa saatiin lisätietoa ja vahvistusta siitä, että persoonallisuuspiirteillä ja lastenhankinta-aikeilla on tilastollisesti merkitsevä yhteys.
 • Vainio, Netta (2015)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan lasten harrastamista sijaisperheissä. Tutkimus on tehty osana Pelastakaa Lapset ry:n, Pesäpuu ry:n ja Perhehoitoliiton yhteistä PePPi -vapaaehtoiset voimavarana sijaisperheiden tukemisessa -hanketta, joka toteutetaan vuosina 2012-2016. Pro gradu -tutkielma on osa hankkeen tiedontuotantoa, ja tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin uutta tietoa sijaisperheiden arjesta sijoitettujen lasten ja nuorten harrastustoiminnan tutkimisen avulla. Aihetta lähestytään sijaisvanhempien ja lastensuojelun perhehoidon sosiaalityöntekijöiden näkökulmista. Tutkimuksessa kartoitetaan sijaisvanhempien näkemyksiä harrastamisen merkityksestä perhehoidossa oleville lapsille sekä harrastamisen haasteista ja harrastamista tukevista tekijöistä. Tutkimus selvittää myös perhehoidon sosiaalityöntekijöiden roolia harrastamisen tukemisessa, ja tuo esiin sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia perhehoitoon sijoitettujen lasten harrastamisesta. Tutkimus toteutettiin Espoon ja Vantaan kaupunkien perhehoidon sosiaalityön yksiköissä. Tutkimuksen aineisto on kerätty sähköisen, sijaisvanhemmille toimitetun kyselylomakkeen sekä perhehoidon sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelun keinoin. Sähköinen kysely toteutettiin Kyselynetti-verkkopalvelussa. Sekä perhehoidon sosiaalityöntekijöiden ryhmähaastattelun, että sijaisvanhempien kyselyn avointen kysymysten osalta tutkimuksessa käytettiin analyysimenetelmänä aineistolähtöistä analyysiä. Lapset harrastavat tutkituissa sijaisperheissä paljon. Vain kuudessa prosentissa sijaisperheistä ohjattuja harrastuksia ei ole. Harrastukset ovat usein pitkäaikaisia ja monella sijoitetulla lapsella on useampi kuin yksi harrastus. Eniten lapset harrastavat balettia tai tanssia, musiikkia, jalkapalloa, ratsastusta ja partiota. Sijaisvanhemmat arvioivat erityisesti lasten itseluottamuksen sekä motoristen ja sosiaalisten taitojen kehittyneen ohjatun harrastamisen myötä. Perhehoidon sosiaalityöntekijät näkevät harrastaessa saadut onnistumisen kokemukset tärkeiksi lapsen itsetunnon kehitykselle. Perhehoitoon sijoitetun lapsen harrastamista tukevat eniten lapsen oma motivaatio, hyvä psyykkinen vointi sekä sijaisperheen asuinympäristön tarjoamat hyvät harrastusmahdollisuudet. Myös lapsen elämässä läsnä olevien aikuisten tuki harrastamiselle on keskeistä. Harrastamista vaikeuttavina tekijöinä sijaisperheissä nousevat esiin lapsen oman harrastusmotivaation puute, lapsen psyykkiseen vointiin liittyvät haasteet sekä sopivien harrastusten puuttuminen sijaisperheen asuinalueelta. Perhehoidon sosiaalityö tarjoaa sijaisvanhempien näkökulmasta pääosin taloudellista tukea harrastamiselle Ohjattu harrastaminen näyttäytyy tässä tutkimuksessa hyvin merkityksellisenä perhehoidossa oleville lapsille. Harrastusten merkitys ilmenee sekä harrastusten mielekkyytenä, että harrastustoimintaan osallistumisen myönteisinä vaikutuksina lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen. Sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta harrastamisen merkitys kiteytyy lapsen saamien onnistumisen kokemusten myönteiseen vaikutukseen lapsen itsetunnolle. Sosiaalityöntekijöiden kokemuksen mukaan jokaiselle perhehoitoon sijoitetulle lapselle voidaan löytää mahdollisista eteen tulevista haasteista huolimatta mieluisa ja lapsen hyvinvointia tukeva harrastus. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Perhehoito, sijaisperhe, sijaisvanhemmuus, lasten ja nuorten harrastustoiminta
 • Vierikko, Minna (2011)
  Pro gradu -työni selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että suuret ikäluokat antavat käytännön apua lapsilleen, sekä sitä, miten suuret ikäluokat tätä apua antavat. Tarkastelen työssäni myös aikuisten lasten vanhemmilleen ja isovanhemmilleen antamaa käytännön apua. Perhesukupolvien välinen vuorovaikutus on aiheena ajankohtainen nyt, kun suomalaiset suuret ikäluokat ovat jäämässä tai jo jääneet eläkkeelle. Sukupolvien tutkimuksen avulla voidaan ennustaa, voidaanko perhevastuiden, kuten esimerkiksi hoidon ja hoivavastuun, jatkumiseen yli perhesukupolvien luottaa. Tutkielmani aineistona käytän kyselyaineistoa, joka kerättiin Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksella vuonna 2009 päättyneessä Sukupolvien ketju -hankkeessa. Neljä vuotta kestänyt Suomen Akatemian rahoittama Sukupolvien ketju -hanke tutki sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Tilastokeskuksen toteuttamaan Sukupolvien ketju -postikyselyyn vastasi keväällä 2007 yhteensä 1 115 suurten ikäluokkien edustajaa ja 1 435 suurten ikäluokkien edustajan lasta. Sukupolvien ketju -aineiston laajuus mahdollistaa monenlaisten eri vertailujen tekemisen. Työni teoreettisessa osuudessa käsittelen perhekäsityksiä ja näissä käsityksissä tapahtuneita muutoksia. Valotan myös sukupolven käsitettä ja sen erilaisia merkityksiä sekä varsinaista auttamista ja perhesukupolvien välistä vaihtoa. Analysoin aineistoa PASW Statistics 18 -ohjelmalla (aiemmin SPSS). Aineiston kuvailussa käytän frekvenssijakaumia ja varsinaisessa analysoinnissa ristiintaulukoita ja logistista regressioanalyysia. Suurten ikäluokkien jäsenistä kaksi kolmesta auttaa lapsiaan. Tutkimusaineistossani suurten ikäluokkien käytännön avun antamista lapsilleen selittävät yksittäisinä tekijöinä siviilisääty, lasten lukumäärä, lastenlasten lukumäärä, kotitalouden kuukausitulot, lasten asumisetäisyys, viikoittainen yhteydenpito lapsiin, koettu terveydentila sekä vanhempien koulutus. Yhdeksän eri selittäjän vaikutusta käytännön auttamiseen samanaikaisesti tutkineen logistisen regressiomallini tulosten perusteella todennäköisimmin lapsiaan käytännössä auttaa keskiasteen koulutuksen saanut suuriin ikäluokkiin kuuluva nainen. Suurten ikäluokkien lasten vanhemmilleen antamaa käytännön apua puolestaan selittivät logistisessa regressioanalyysissa lasten lukumäärä sekä viikoittainen yhteydenpito vanhempiin. Suurten ikäluokkien lasten vanhemmilleen antamaa käytännön apua selitti lisäksi sukupuoli. Miehillä oli jopa viisinkertainen todennäköisyys auttaa vanhempiaan käytännössä verrattuna naisiin. Aiemmissa tutkimuksissa käytännön avun antamisen on havaittu olevan toiseen suuntaan sukupuolittunutta kuin tämän tutkimuksen tuloksissa. Pyytävätkö suuret ikäluokat modernia apua teknisten laitteiden asentamiseen ja virittämiseen enemmän juuri pojiltaan? Selittäisikö tämä aikuisten poikien suurempaa todennäköisyyttä auttaa käytännössä? Tällä hetkellä, kun suuret ikäluokat ovat vielä hyväkuntoisia ja aktiivisia, näyttää auttamisen pääpaino kulkevan suurilta ikäluokilta heidän lapsilleen. Tulevaisuus näyttää, auttavatko suurten ikäluokkien lapset samalla tavalla omia lapsiaan. Entä riittääkö suurille ikäluokille auttajia? Perhepoliittisissa puheissa ja toimenpiteissä pitäisi joka tapauksessa ottaa huomioon paremmin myös kasvava ikääntyvien ihmisten joukko.
 • Palo-Repo, Mari (2015)
  Suomessa ei tiettävästi ole tehty tilastollista analyysia lasten huolto- ja asumisriidoista. Tutkielmaa varten on kerätty aineisto Helsingin hovioikeuden päätöksistä lasten huoltoon ja asumiseen liittyen vuosilta 2003–2006. Aineistoa tarkastellaan binomitestillä, suhteellisten osuuksien testillä ja logistisella regressiomallilla. Äiti voittaa eli saa vaatimuksensa mukaisen päätöksen lasten huolto- ja asumisriidoissa useammin kuin isä. Vanhempien vaatimukset ovat erilaisia: Isä vaatii useammin yhteis- kuin yksinhuoltoa. Äiti vaatii yhtä usein yksin- kuin yhteishuoltoa. Siten yhtäläinenkään todennäköisyys voittaa lasten huolto- ja asumisriita ei merkitse vanhempien yhdenvertaista asemaa. Lapsen sukupuolella ja iällä on vaikutusta riitoihin ja päätöksiin. Yhtä lasta koskevan riidan kohteena on useammin poika kuin tyttö. Kun riitaa on yhdestä lapsesta ja lapsi on seitsemän vuotta tai vanhempi, äiti ja isä saavat vaatimuksensa mukaisen päätöksen yhtä usein. Tällöin isä vaatii äidin lailla yhtä usein yksin- kuin yhteishuoltoa. Huolto- ja asumisriidan koskiessa yhtä kouluikäistä lasta, äiti ja isä ovat tässä mielessä yhdenvertaisessa asemassa. Tällaisia riitoja on neljäsosa lasten huolto- ja asumisriidoista. Väkivaltaisuus-, alkoholi-, huume- tai mielenterveysongelmasyytös on tehty ainakin toisesta vanhemmasta tai hänen uudesta kumppanistaan melkein joka toisessa riidassa. Oikeus on katsonut syytöksistä puolet toteennäytetyksi. Toteennäyttämättä jääneitä syytöksiä esitetään enemmän isästä tai isän uudesta kumppanista kuin äidistä tai äidin uudesta kumppanista. Mallinnuksessa selitetään äidin voittoa lasten asumisriidassa. Isästä tai isän uudesta kumppanista tehty ja oikeuden toteennäytetyksi katsoma syytös väkivaltaisuus-, alkoholi-, huume- tai mielenterveysongelmasta tuo aineistossa äidille aina voiton. Kun asumisriidassa sosiaaliviranomaisten suositus on äidin puolella, niin aineistossa äiti voittaa aina. Asumisriitamallissa äidin voittoa selittävät muuttujat ovat lasten tai lapsen edellinen asuinpaikka käräjäoikeuden päätöksen mukaan ja vanhimman tai ainoan lapsen ikä. Ensimmäisen muuttujan voi ajatella olevan osa lapsen vakiintuneita olosuhteita, jotka muodostavat keskeisen ratkaisuperiaatteen lasten asumisriidassa. Mitä vanhempi vanhin tai ainoa lapsi on, sitä suurempi on isän voittokerroin asumisriidassa. Koska käräjäoikeus on jo pohtinut riitaan liittyviä asioita päätöstä tehdessään, käräjäoikeuden päätös pitää sisällään paljon tietoa. Muuttuja voi viedä voimaa muilta mahdollisilta selittäviltä muuttujilta. Jos käräjäoikeuden päätös sekä äidin ja isän muutoksenhaku käräjäoikeuden päätökseen jätetään pois mallinnuksesta, tällöin asumisriitamallissa äidin voittoa selittävät muuttujat ovat nuorimman tai ainoan lapsen ikä ja sosiaaliviranomaisten suositus isästä. Sosiaaliviranomaisten suositus vaikuttaa hovioikeuden päätökseen asumisriidasta, suositus isästä tosin kätkeytyy mallinnuksessa käräjäoikeuden päätökseen. Lasten iällä on merkitystä asumisriidan lopputulokseen: lasten iän nousu nostaa isän voittokerrointa. On mahdollista, että havaintomäärän vähäisyyden takia jää tärkeitä selittäviä muuttujia logistisen regressiomallin ulkopuolelle. Jatkotutkimusta ajatellen olisi mielenkiintoista laajentaa aineistoa päätösten aikajaksoa pidentämällä sekä muiden hovioikeuksien päätöksien mukaan ottamisella. Nykyistä aineistoa olisi mahdollista tutkia lisää käyttämällä Firthin muokattua uskottavuusfunktiota regressiokertoimien estimoinnissa.
 • Anttila, Aira (2003)
  Tutkielmassa on tarkasteltu lastenkotiin sijoitettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa yhteydenpitoa. Tutkimuksessa etsitään vastausta kysymykseen, millaista vanhempien lapsiinsa pitämä yhteys on sijoitusaikana ja toisaalta millä tavalla lapset pitävät yhteyttä vanhempiinsa. Tutkielma on rajattu käsittämään ainoastaan huostassa olevia lapsia, koska heidän sijoitusaikansa lastenkodissa kestää tavallisesti pidempään kuin avohuollon tukitoimena sijoitettujen lasten. Tutkimusaineistona ovat 34 kotkalaisen, lastenkotiin sijoitetun lapsen lastensuojelun asiakirjat, jotka on dokumentoitu tietokoneohjelmaan. Kun tutkielmassa puhutaan lapsista, tarkoitetaan alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Tässä työssä vanhemmuutta ei käsitellä pelkästään biologisena vanhemmuutena, vaan se nähdään laajempana ekologisesta viitekehyksestä käsin. Siinä vanhemmuuteen vaikuttavina tekijöinä ei pidetä pelkästään vanhempien persoonallisuuden piirteitä, vaan hahmotus tapahtuu painottamalla ihmisten ja heidän sosiaalisen ja fyysisen elinympäristönsä häiriösuhteita. Asiakirjat tutkimusaineistona ovat sisällöltään erilaisia verrattuina esimerkiksi haastatteluihin, joissa on valmiiksi sisään koodattuna asian tutkimuksellinen luonne. Lastensuojelun asiakirjoja ei ole tuotettu tutkimuskäyttöön, vaan niiden tekstit ovat asiakkaiden tilanteista kertovia sosiaalityöntekijöiden tekemiä merkintöjä ja muistiinpanoja. Kirjaamistavat ovat vapaamuotoisia, kunkin sosiaalityöntekijän työssään omaksumia kirjaamiskäytäntöjä. Pääasiassa lasten ja biologisten vanhempien yhteydenpitoon liittyvät merkinnät löytyivät lastensuojelun huoltosuunnitelmista, joten ne muodostivat ensisijaisen tutkimusaineiston täydennettyinä lasten asiakaskertomusten tiedoilla. Lapsen turvallisen elämän perustukset rakentuvat vanhemmuudesta käsin. Kun vanhempien voimavarat eivät riitä takaamaan lapselle turvallisia kasvu- ja kehittymismahdollisuuksia, yhteiskunnan taholta tarjotaan avohuollollisia tukitoimia. Jos ne osoittautuvat riittämättömiksi, joudutaan etsimään muita vaihtoehtoja. Tuloksena voi olla lapsen sijoittaminen lastenkotiin. Yhteydenpito lastenkotiin sijoitettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välillä on niin kansainvälisissä kuin kotimaisissakin tutkimuksissa todettu ensiarvoisen tärkeäksi, koska sen katsotaan olevan selvin indikaattori lapsen palaamisesta takaisin kotiin. Tässä tutkimuksessa tulosten noin 70 % lapsista oli heitä, joiden luona vanhemmat vierailivat lastenkodissa tiiviisti. Nämä vanhemmat osallistuivat myös aktiivisesti lasten asioiden hoitoon. Tiiviitkään yhteydet eivät taanneet kotiin palaamista, sillä tutkimusaineiston 34 lapsesta 4 muutti takaisin vanhempiensa luo. Lapsista noin 20 % oli heitä, joiden luona vanhemmat kävivät vain harvoin. Syynä saattoi olla vanhempien oma sekava elämäntilanne tai he kokivat tunnetasolla vaikeana kohdata kotoa pois sijoitettua lastaan. Tutkimustulosten pohjalta todetaan, että kaikilla tutkimusaineiston lapsilla ja vanhemmilla säilyi sijoituksen aikana jonkinlainen yhteydenpito. Jos vanhemmat olivat kuolleet, muut sukulaiset pitivät yhteyttä lapseen. Sijoituksen alussa yhteys oli joko hyvin tiivistä tai sitten vain harvoin tapahtuvaa. Sijoituksen kestäessä pidempään yhteydenpito tasoittui eivätkä kaikkia lapset enää käyneet kotona niin usein kuin sijoituksen alussa. Tämä voi kertoa myös lasten ja vanhempien etääntymisestä toisistaan.
 • Ilo, Anne-Mari (Helsingfors universitet, 2014)
  Kartiokeilatietokonetomografiakuvaus (KKTT-kuvaus) on hammaslääketieteelliseen käyttöön kehitetty kolmiulotteinen kuvausmenetelmä. KKTT-kuvausta käytetään lapsilla ja nuorilla eniten oikomishoidossa, varsinkin puhkeamattomien hampaiden paikallistamiseen. Nuorten potilaiden kohdalla röntgentutkimusten oikeutus ja optimointi ovat tärkeitä, sillä säteilystä aiheutuva riski on sitä suurempi, mitä nuorempi kuvattava henkilö on. Tutkielmassa perehdyttiin Helsingin yliopiston hammaslääketieteenlaitoksella kuvattujen alle 17-vuotiaiden lasten ja nuorten KKTT-tutkimusten kuvausindikaatioihin, tutkimuksesta aiheutuneisiin säteilyannoksiin, kuvausten optimointiin sekä lähettävän hammaslääkärin koulutustaustaan. Saatuja tuloksia verrattiin SEDENTEXCT-suosituksiin. Tutkimuksessa todettiin, että kuvausindikaatiot olivat oikeutettuja ja SEDENTEXCT-suositusten mukaiset. KKTT-tutkimusten kuvausparametreista varsinkin kuva-alueen ja virran muutoksissa ajan suhteen tapahtui kuvausparametrien optimointia, sillä viimeisten KKTT-kuvausten laskennallinen säteilyannos on merkittävästi pienempi kuin ensimmäisten. Johtopäätös oli, että käyttämällä pienintä mahdollista kuva-aluetta sekä diagnostisesti riittävän kuvanlaadun takaavia kuvausparametreja, voidaan lasten ja nuorten saamaa säteilyannosta pienentää moninkertaisesti.
 • Charpentier, Anne Bettina (2011)
  Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvailla lasten ja nuorten kokemuksia heidän osallistuttuaan perheineen lastensuojelun alkuvaiheen arviointiin eli lastensuojelutarpeen selvitykseen. Tarkastelen tutkielmassa lasten ja nuorten kokemuksia osallisuuden näkökulmasta. Tavoitteena on, että tämä tutkielma kertoisi lastensuojelutarpeen selvityksestä työkäytäntönä ja lisäisi tietoa siitä, miten lastensuojelu on onnistunut tavoitteessaan lisätä lasten ja nuorten osallisuuden kokemuksia ja lapsilähtöisyyttä lastensuojelun työkäytäntöihin ja erityisesti asiakkuuden alkuvaiheen selvitystyöhön. Tutkielmani on laadullinen tutkimus, jonka aineisto on saatu haastattelemalla yhdeksää 10–17-vuotiasta lasta ja nuorta, jotka ovat osallistuneet lastensuojelutarpeen selvitykseen vuosien 2009–2010 aikana. Lastensuojeluasiakkuus oli päättynyt arvioinnin jälkeen neljän nuoren osalta ja viiden nuoren kohdalla oli päädytty jatkamaan asiakkuutta lastensuojelun avohuollossa. Tutkimusaineiston analysoinnissa käytin temaattista sisällönanalyysiä. Thomasin malli osallisuuden ulottuvuuksista auttoi jäsentämään osallisuuden käsitettä ja lasten ja nuorten puhetta. Tutkimusaineistossa osallisuuden kokemuksen osa-alueiksi muodostuivat 1) tiedon saaminen asiakkuuden alkuvaiheesta ja syistä, jotka johtivat lastensuojelutarpeen selvitykseen, 2) kuulluksi tuleminen ja 3) vaikuttamisen mahdollisuus selvitystyön aikana. Useimmat lapset ja nuoret antoivat kiitettävän arvosanan tiedon saannistaan. Kuulluksi tuleminen edellytti mahdollisuutta itsensä ilmaisemiseen ja tuen saamista siihen. Lastensuojeluun kehitetyt osallistavat menetelmät olivat auttaneet oman mielipiteen kertomisessa. Vaikuttamisen mahdollisuus tarkentui mahdollisuudeksi vaikuttaa siihen, ketkä osallistuivat selvitykseen sekä mahdollisuudeksi vaikuttaa selvityksen sisältöön. Vaikuttamisen mahdollisuuteen sisältyi lisäksi mahdollisuus olla osallistumatta. Osallisuuden kokemukseen vaikuttivat myös se, näkyikö nuoren oma mielipide yhteenvetotekstissä ja se, oliko nuori selvillä asiakassuunnitelman tavoitteista. Kuulluksi tuleminen oli vaikuttanut nuorten käsityksiin lastensuojelusta ja muuttanut niitä positiivisemmiksi. Kuulluksi tulemisen ja osallisuuden kokemuksen seurauksena nuoret kokivat pääsääntöisesti hyötyneensä alkuvaiheen interventiosta. Eniten nuoret mainitsivat emotionaalisesti merkittäviä muutoksia, kuten luottamuksen ja yhteisen keskustelun lisääntymisen perheenjäsenten välillä ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksia. Selvitykseen osallistumisen koettiin vaikuttaneen sekä lasten ja nuorten omaan käyttäytymiseen että vanhempien asennoitumiseen positiivisella tavalla. Tärkeimmät lähteet: Muukkonen, Tiina & Tulensalo, Hanna (2004): Kohtaavaa lastensuojelua. Möller (2005): Arviosta sanoisin – Tutkimus lastensuojelun asiakkuuden alkuvaiheeseen liittyvän arvioinnin mallintamisesta. Oranen, Mikko (2008): Mitä mieltä? Mitä mieltä? Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä.
 • Charpentier, Anne Bettina (2011)
  Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvailla lasten ja nuorten kokemuksia heidän osallistuttuaan perheineen lastensuojelun alkuvaiheen arviointiin eli lastensuojelutarpeen selvitykseen. Tarkastelen tutkielmassa lasten ja nuorten kokemuksia osallisuuden näkökulmasta. Tavoitteena on, että tämä tutkielma kertoisi lastensuojelutarpeen selvityksestä työkäytäntönä ja lisäisi tietoa siitä, miten lastensuojelu on onnistunut tavoitteessaan lisätä lasten ja nuorten osallisuuden kokemuksia ja lapsilähtöisyyttä lastensuojelun työkäytäntöihin ja erityisesti asiakkuuden alkuvaiheen selvitystyöhön. Tutkielmani on laadullinen tutkimus, jonka aineisto on saatu haastattelemalla yhdeksää 10–17-vuotiasta lasta ja nuorta, jotka ovat osallistuneet lastensuojelutarpeen selvitykseen vuosien 2009–2010 aikana. Lastensuojeluasiakkuus oli päättynyt arvioinnin jälkeen neljän nuoren osalta ja viiden nuoren kohdalla oli päädytty jatkamaan asiakkuutta lastensuojelun avohuollossa. Tutkimusaineiston analysoinnissa käytin temaattista sisällönanalyysiä. Thomasin malli osallisuuden ulottuvuuksista auttoi jäsentämään osallisuuden käsitettä ja lasten ja nuorten puhetta. Tutkimusaineistossa osallisuuden kokemuksen osa-alueiksi muodostuivat 1) tiedon saaminen asiakkuuden alkuvaiheesta ja syistä, jotka johtivat lastensuojelutarpeen selvitykseen, 2) kuulluksi tuleminen ja 3) vaikuttamisen mahdollisuus selvitystyön aikana. Useimmat lapset ja nuoret antoivat kiitettävän arvosanan tiedon saannistaan. Kuulluksi tuleminen edellytti mahdollisuutta itsensä ilmaisemiseen ja tuen saamista siihen. Lastensuojeluun kehitetyt osallistavat menetelmät olivat auttaneet oman mielipiteen kertomisessa. Vaikuttamisen mahdollisuus tarkentui mahdollisuudeksi vaikuttaa siihen, ketkä osallistuivat selvitykseen sekä mahdollisuudeksi vaikuttaa selvityksen sisältöön. Vaikuttamisen mahdollisuuteen sisältyi lisäksi mahdollisuus olla osallistumatta. Osallisuuden kokemukseen vaikuttivat myös se, näkyikö nuoren oma mielipide yhteenvetotekstissä ja se, oliko nuori selvillä asiakassuunnitelman tavoitteista. Kuulluksi tuleminen oli vaikuttanut nuorten käsityksiin lastensuojelusta ja muuttanut niitä positiivisemmiksi. Kuulluksi tulemisen ja osallisuuden kokemuksen seurauksena nuoret kokivat pääsääntöisesti hyötyneensä alkuvaiheen interventiosta. Eniten nuoret mainitsivat emotionaalisesti merkittäviä muutoksia, kuten luottamuksen ja yhteisen keskustelun lisääntymisen perheenjäsenten välillä ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksia. Selvitykseen osallistumisen koettiin vaikuttaneen sekä lasten ja nuorten omaan käyttäytymiseen että vanhempien asennoitumiseen positiivisella tavalla. Tärkeimmät lähteet: Muukkonen, Tiina & Tulensalo, Hanna (2004): Kohtaavaa lastensuojelua. Möller (2005): Arviosta sanoisin – Tutkimus lastensuojelun asiakkuuden alkuvaiheeseen liittyvän arvioinnin mallintamisesta. Oranen, Mikko (2008): Mitä mieltä? Mitä mieltä? Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä.
 • Saari, Riikka (2007)
  Tutkimuksessa tarkastellaan varhaista puuttumista lasten ja nuorten näpistelyyn ja päihteidenkäyttöön. Tutkimus kohdistuu kahteen lastensuojelun interventiokäytäntöön, Näppäriin ja Päihdehankkeeseen. Tarkastelun yhteiskunnallisen viitekehyksen muodostaa 1990-luvun laman jälkeinen julkisen sektorin uudistaminen ja lastensuojelun käytäntöjen kehittäminen. Tutkittavat interventiokäytännöt edustavat lastensuojelun uusia käytäntöjä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu lapsuuden hallinnoinnin, lapsuuskäsityksen ja sukupolvisuhteen käsitteistä. Varhaista puuttumista lähestytään lapsuuden hallinnoinnin näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa lapsuuden hallinnoinnilla tarkoitetaan aikuisten lapsiin kohdistamaa valvontaa ja kontrollointia. Lastensuojelutyötä ohjaa lapsuuskäsitys, joka pitää sisällään työntekijän näkemykset siitä, millainen lapsi on, mitä lapsuuteen kuuluu, miten lasta tulee kohdella ja mitä lapselta voi odottaa. Varhaisen puuttumisen käytännöissä työntekijä tekee yhteistyötä lapsen ja vanhemman kanssa, ja tulee samalla vaikuttaneeksi perheenjäsenten välisiin suhteisiin. Lapsen ja vanhemman välistä suhdetta tarkastellaan tässä tutkimuksessa sukupolvisuhteen käsitteen avulla. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia lapsuuden hallinnoinnin käytäntöjä Näppäri ja Päihdehanke ovat, millainen lapsuuskäsitys käytäntöjä ohjaa sekä millaista sukupolvisuhdetta käytännöt tuottavat lapsen ja vanhemman välille. Tutkimusta varten haastateltiin kahdeksan sosiaalialan työntekijää Näppärin ja Päihdehankkeen parista. Haastattelumenetelmänä käytettiin laadullista teemahaastattelua ja kriittisen tapauksen menetelmää. Tutkimusaineiston analyysitapa on teoriasidonnainen, ja analyysissa on hyödynnetty adaptiivista analyysimenetelmää. Adaptiivinen aineiston analyysi ohjautuu tutkimuksen keskeisistä käsitteistä, jolloin analyysin tavoitteena on teorian ja empirian yhdistäminen. Tutkimusaineiston analyysin perusteella Näppäriä ja Päihdehanketta kuvaa varhainen puuttuminen näpistelyyn ja päihteidenkäyttöön, moniammatillinen yhteistyö puuttumisen toteuttamisessa, työskentelyn avoimuus suhteessa lapseen ja vanhempaan sekä interventioiden havaittu vaikuttavuus. Tutkimuksen kohteena olevia käytäntöjä ohjaa yksilöllinen lapsuuskäsitys, joka välittyy lapsikeskeisyyden, lapsen vastuuttamisen ja lapsuuden riskitekijöiden tunnistamisen kautta. Varhaisen puuttumisen tuottama sukupolvisuhde vaikuttaa tutkimuksen valossa hierarkkiselta, vanhemman auktoriteettiasemaa korostavalta. Sukupolvisuhteen hierarkkisuus ilmenee aineistossa kadonneen vanhemmuuden vahvistamisena ja kasvatusvastuun palauttamisena.
 • Sihvonen, Ella Tuulia (2005)
  Tämän tutkimuksen kohteena on lasten ja nuorten pahoinvointi. Lasten ja nuorten pahoinvointi on ajankohtainen ilmiö, joka on saanut runsaasti huomiota julkisuudessa. Julkisen pahoinvointikeskustelun kautta välittyy huoli perheestä, jonka ei nähdä enää entiseen tapaansa tukevan lasten ja nuorten hyvinvointia. Tutkimuskysymykset kietoutuvat perheen ja vanhemmuuden ympärille. Tarkastelen vanhemmuutta lasten ja nuorten pahoinvointia käsittelevien sanomalehtikirjoitusten avulla. Tutkin millainen toimija-asema vanhemmille rakennetaan riskien ja pelkojen täyttämässä yhteiskunnassa. Tutkimuksen aineisto muodostuu kahden sanomalehden, Etelä-Suomen Sanomien ja Helsingin Sanomien, pahoinvointikirjoituksista. Sanomalehtikirjoitusten analyysi perustuu tekstianalyysiin. Selvitän aluksi tarinoiden juonen, jonka jälkeen tutkin pahoinvoinnin puhetapoja. Sanomalehtien mielipidesivuilla ja uutisissa kokoontuu joukko puhujia tuottamaan eetosta lasten ja nuorten pahoinvoinnista. Eetoksessa tuotetaan toimintaohjelmaa vastuullisen vanhemmuuden toteutumiseksi. Tutkin syvemmin juonianalyysissä esiin nousseiden vanhemmuuskirjoitusten diskurssia. Tutkimus liittyy riskitietoisuutta, pelkoa ja hallintaa koskeviin sosiologisiin keskusteluihin. Tärkeimpänä lähteenä on Frank Furedin pelon kulttuuria käsittelevät sosiologiset kirjoitukset. Pelon kulttuurin tulkinnassa käsitteet tulevat Ulrich Beckin riskiteorioista. Erityisesti riskiyhteiskunnassa ja pelonkulttuurissa esiin nousevaa asiantuntijahallintaa valotan Mitchell Deanin ja Nicolas Rosen tutkimuksiin tukeutuen. Rosen ja Deanin tulkinnan ovat lähtöisin Michel Foucault’n hallinnan analytiikasta. Tutkimus osallistuu myös keskusteluun emootioiden noususta ja terapiakulttuurin kasvaneesta suosiosta, joissa lähteenä käytän Furedin lisäksi Ulrich Beckin ja Elisabeth Beck-Gernsheimin, Eva Moskowitz ja Robert Bellahin kirjoituksia. Tutkimustulosten osalta tutkimus kietoutuu lisäksi sosiologiseen keskusteluun luottamuksen merkityksestä yksilöllistyneessä yhteiskunnassa. Lähteenä olen käyttänyt Kaj Ilmosen ja Kimmo Jokisen sekä David Riesmannin kirjoituksia. Tärkeimmät tutkimustulokset kietoutuvat vastuullisen vanhemmuuden ympärille. Vastuullinen vanhemmuus manifestoituu aineistosta esiin nousseessa vanhemmuuden emotionaalisessa diskurssissa. Emotionaalisessa diskurssissa onnistunut vanhemmuus on riippuvainen sisäisistä tekijöistä, vanhempien osaamisesta ja halusta. Hallitseva kulttuurinen jäsennys emotionaalisen diskurssin takana on lähtöisin terapiakulttuurista. Terapiakulttuurin kautta tarkasteltuna vanhemmuudesta tulee haavoittuvaista: vanhemmat ovat uhreja aivan kuten lapset ja nuoret. Lasten ja nuorten haavoittuvuus suosii neuvottelukulttuurin nousemista kasvatuksen ohjenuoraksi. Neuvottelukulttuurissa vastuuta kasvatuksesta siirretään lapsille ja nuorille. Seurauksena on paradoksaalisesti lapsuuden lyheneminen. Vastuullisen vanhemmuuden toiminnan mahdollisuudet ovat emotionaalisessa diskurssissa usein riippuvaisia psyykeen asiantuntijoiden tarjoamasta tiedosta ja tuesta. Emotionaalinen diskurssi sisältääkin sisäisen ristiriidan: vanhempien vastuun ottamisen taakse ei kasaudu luottamusta. Vanhemmilta vaaditaan vastuullisuutta vaikka samaan aikaan vanhempien kykyihin turvata lasten ja nuorten hyvinvointi ei luoteta. Aineistosta nousee esiin myös vastakkainen diskurssi, jossa luotetaan vanhempien kasvattajan kykyihin. Kulttuurinen jäsennys tämän diskurssin takana on vertaisuuteen perustuva tuki. Yhteisesti jaettujen traditioiden heiketessä vanhemmat tukeutuvat toisiin aikalaisvanhempiin. Tutkimuksen keskeinen tulos liittyy luottamuksen ja vastuun välisen suhteen huomioimiseen silloin, kun arvioidaan vanhemmuuden toimijuutta yksilöllistyneessä yhteiskunnassa. Vastuun ottaminen ilman luottamusta ei ole mahdollista. Vertaistuki tarjoaa vanhemmille luottamuksen lähteen ja mahdollistaa vanhempien vastuun ottamisen.