Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 11449-11468 of 26218
 • Korkka, Heli (Suomalainen Lakimiesyhdistys, 2015)
  The proceeds of crime shall be ordered forfeit to the State (Penal Code Chapter 10 Section 2 subsection 1). Crime shall not pay. Therefore, the offender or another person or entity that benefited from the offence must be ordered to forfeit the illegal proceeds. This doctoral thesis establishes a theoretically justified model on how the amount of the illegal proceeds should be quantified (the Theoretical Model). The doctoral thesis also demonstrates how the Theoretical Model functions in practice. The thesis analyses forfeiture in the context of corporate crime. A corporate offence is defined as an offence committed within legitimate business operations or in a business environment, for example, in the securities market. Forfeiture plays an important role as a consequence of a corporate offence, as the offence type typically generates considerable economic benefit. An activity qualifying as a corporate offence often produces both legal and illegal benefit. The Theoretical Model adopted in the doctoral thesis separates legal and illegal benefit and, thus, enables limiting the forfeiture to the illegal benefit only. The thesis is divided into three parts. The first part (Presentation of the Research Problem) sets out the regulatory basis of the Theoretical Model. Chapter 1 considers relevant regulation and the related main rules of interpretation. Chapter 2 analyses the nature of forfeiture as sanction by comparing forfeiture and punishment. The comparison is useful as, under the Finnish law, forfeiture cannot be used as a punishment. Chapter 3 establishes an interpretation method applied in the thesis. The provision on forfeiture entails an interpretative tension. On the other hand, forfeiture must not be used as a punishment (forfeiture must be limited to the benefit generated by an offence and not by other factors related to an offence), but, on the other hand, the crime cannot pay (forfeiture must cover all benefit an offence has generated, including indirect benefit). This tension between restrictive and expansive interpretation is managed in the thesis by forming two principles of interpretation: the prohibition of enrichment and the prohibition of punishment. The balance of the principles is relevant throughout the thesis, as it helps to calibrate the set of differing arguments applicable in a concrete situation. The second part of the thesis is devoted to the construction of the Theoretical Model. The model consists of four criteria: the causality requirement between an offense and benefit (Chapter 5), deductibility of expenses resulting from an offence (Chapter 6), estimation of the amount of the illegal proceeds (Chapter 7) and adjustment of forfeiture (Chapter 8). Amongst the criterion, the causality requirement is the most essential, as the causation criteria defines the subject of the forfeiture, i.e. the property a priori considered illegal proceeds to be ordered forfeit. The doctoral thesis adopts a two-phase causality model. At the first phase, the factual causality analyses empirically observable events. The aim is to establish what has happened and which factor in the surrounding world has had such a strong impact for the resulting event (here, illegal proceeds) that the factor can be considered a cause to the consequence. The latter phase analyses to what extent the factual causal connection established at the first phase is judicially relevant (the judicial relevance of the factual causality). At the second phase, the factual causal connection between the offence and the benefit is assessed against the objectives of the provision on forfeiture in order to establish whether the factual causal connection is relevant and, thus, whether the benefit qualifies as illegal proceeds under the Penal Code and, therefore, can be ordered forfeit. The third part of the thesis contextualises the Theoretical Model to the connection of selected corporate offences, i.e. abuse of insider information (Chapter 10) and environmental offences (Chapter 11). The aforementioned offences are selected due to their distinct nature as corporate offences. Abuse of insider information is committed in the business environment, i.e. in the securities market, whereas the environmental offences are most often committed within legal business operations. The contextualisation demonstrates the functionality of the Theoretical Model in practice. The different operational environment of the offences also entails diverging mechanisms of profit generation, which enables an analysis on how the theoretical model works in context of different types of offences. Through the Theoretical Model and its contextualisation, the doctoral thesis establishes that the forfeiture of proceeds of crime can and should be applied in accordance with certain general principles that are neutral as to the type of offence in question however, taking into account the diverging mechanisms of profit generation in different types of offences. The thesis guides the expedient and efficient application of the forfeiture of criminal proceeds, as well as furthers the consistency of legal practice in this respect.
 • Hellman, Jaana (2007)
  Tutkielmassa tarkastellaan liikkeenjohdon optioiden vaikutusta johtajan riskikäyttäytymiseen. Tarkoituksena on tutkia optioiden riskikannustimia, ja ydinkysymyksenä selvitetään, kannustavatko optiot johtajaa suurempaan riskinottoon vai eivät. Ensin tarkastellaan optioiden arvonmuodostusta, jossa merkittävimpänä lähteenä on Lambertin ym. (1991) artikkeli. Sitten analysoidaan palkkiojärjestelmien vaikutuksia johtajan riskikäyttäytymiseen lähinnä Rossin (2004) hyötyfunktioanalyysin pohjalta. Lopuksi pohditaan tiiviisti optio-ohjelman rakenteen vaikutusta riskikannustimiin, ja esitetään Brisleyn (2006) optioiden toteutusajankohtaa ja riskikannustimia käsittelevä malli. Yleisen käsityksen mukaan liikkeenjohdon optioilla pystytään kasvattamaan johtajan riskinottoa. Riskinotto määritellään usein yrityksen osakkeen volatiliteetin kasvuna. Black - Scholes-mallin mukaan osto-option arvo kasvaa osakkeen volatiliteetin kasvaessa. Koska arvo kasvaa, niin johtajalla ajatellaan olevan kannustin pyrkiä kasvattamaan osakkeen volatiliteettia. Uudemman tutkimuksen mukaan Black - Scholes-malli ei kuitenkaan sovellu kannustinoptioiden arvon määritykseen. Tämä johtuu siitä, että Black - Scholes-mallissa sijoittajan oletetaan voivan hajauttaa sijoituksensa vapaasti markkinoilla. Jos sijoitus voidaan hajauttaa tehokkaasti, niin sijoittaja on riskineutraali yksittäisen yrityksen suhteen. Kannustinoptioiden ehtoihin yleensä liittyy rajoitteita, jotka estävät johtajaa hajauttamasta sijoitustaan tehokkaasti. Tällöin johtaja ei ole riskineutraali johtamansa yrityksen suhteen. Johtaja on riskiä karttava. Tällöin Black - Scholes-malli yliarvioi optioiden arvoa johtajan näkökulmasta, ja kannustimet eivät johtajan näkökulmasta ole yhtä suuret kuin omistajien näkökulmasta. Tutkimustulosten mukaan optiot eivät välttämättä kannusta johtajaa ottamaan riskejä. Näin on erityisesti silloin, kun johtajan odotettu optiotulo on jo "riittävän" suuri. Jos odotettu optiotulo on riittävän suuri, niin johtajan ei enää kannata riskeerata sitä ottamalla turhia riskejä. Johtajan ei kannata ottaa turhia riskejä myöskään siksi, että epäonnistuminen saattaa toimia signaalina johtajan ammattitaidottomuudesta, jolloin johtajan arvo "johtajamarkkinoilla" heikkenee. Se, kuinka suuri on riittävä optiotulo, riippuu johtajan henkilökohtaisista preferensseistä. Optio-ohjelmien riskikannustimiin voidaan vaikuttaa muuttamalla optio-ohjelman rakennetta. Yksi mahdollisesti merkittävä muuttuja on optioiden toteutusajankohta. Tutkielmassa esitettävän mallin mukaan muokkaamalla toteutusajankohtaa yrityksen osakkeen hinnasta riippuvasti, voidaan johtajan riskikannustimia ylläpitää. Kun johtajan odotettu optiotulo on niin suuri, että johtaja ei ole enää halukas ottamaan riskejä, niin johtajan sallitaan toteuttaa ainakin osa optioista. Lisäksi voidaan myöntää uusia optioita, jotka palauttavat kannustimet.
 • Laakso, Sami (2014)
  Liikkeen luovutuksia koskevan sääntelyn keskeisimpänä oikeuspoliittisena tarkoituksena on työntekijöiden aseman turvaaminen sellaisissa yritystoiminnan muutoksissa, joissa työnantaja vaihtuu toiseksi luovutuksen kohteena olevan liiketoimintakokonaisuuden säilyessä samana tai ainakin samantyyppisenä luovutuksen jälkeen. Liikkeen luovutusta koskeva sääntely perustuu pitkälti EU-oikeuteen. Työsopimuslaissa on ollut vuodesta 2001 liikkeen luovutuksen käsitettä koskeva säännös, sen 1:10.1, mutta samoin kuin liikkeenluovutusdirektiivin liikkeen luovutuksen käsitettä koskeva määritelmä, se on sanamuodoltaan hyvin avoin. Molempien säännösten tarkempi sisältö muodostuu EU-tuomioistuimen tulkintakäytännön perusteella. Suomessa korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntö liikkeen luovutuksia koskevissa kysymyksissä pohjautuu nykyään käytännössä täysin EU-tuomioistuimen ratkaisukäytännössään luomiin arviointiperus-teisiin, ja liikkeen luovutuksen toteutumisarviointi suoritetaan kansallisissa tuomioistuimissa tiettyjen EU-tuomioistuimen määrittämien arviointikriteerien perusteella. Direktiivin soveltamisala on siinä mielessä laaja, että se voi tulla sovellettavaksi kaikissa sellaisissa tilanteissa, joissa työnantaja, joko luonnollinen tai oikeushenkilö, vaihtuu. Tämä on määritelty kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa luovutussääntelyn soveltumisen ensimmäiseksi pääedellytykseksi. Toinen pääedellytys koskee osapuolten välistä oikeudellista yhteyttä, joka toteutuu hyvin väljin perustein. Varsinaista suoraa sopimussuhdetta ei EU-tuomioistuimen ratkaisukäytäntöön perustuen vaadita lainkaan, vaikka liikkeenluovutusdirektiivin suomenkielisessä käännöksessä ja työsopimuslain liikkeen luovutuksen määritelmässä käytetään sopimuksen käsitettä. Kolmantena pääedellytyksenä, joka muodostuu useam-mista arviointikriteereistä, on se, että luovutuksen kohteen tulee olla ”identiteettinsä säilyttävä taloudellinen kokonaisuus”. Tämän arvioimiseksi EU-tuomioistuin antoi asiassa C-124/84 Spijkers, tuomio 18.3.1986, Kok. 1986, s. I-1119, kansallisille tuomioistuimille arviointikriteerit, joiden perusteella niiden tuli ratkaista, oliko tarkasteltavana olevassa asiassa kyse identiteettinsä säilyttävästä taloudellisesta kokonaisuudesta. Kansallisissa tuomioistuimissa on aiheuttanut hankaluuksia se, että ratkaisussa esitettyjä arviointikriteerejä ei ollut painoarvotettu. Taloudellisen kokonaisuuden arvioinnissa keskeisimpänä lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää sitä, onko arvioitavana oleva kohde luonteeltaan pääomavaltaisuuteen vai työvoimavaltaisuuteen painottuva. Karkeina suuntaviivoina voidaan esittää, että mitä työvoimavaltaisempi toimiala on kyseessä, eli mitä suuremmalta osin sen toiminta on työvoimaan painottuvaa, sitä suurempi painoarvo identiteetin säilymisessä annetaan henkilöstön siirtymiselle vastaanottavalle uudelle työnantajalle. Mitä enemmän toiminta puolestaan painottuu pääomaan, sitä suurempi painoarvo tällaisen omaisuuden siirtymiselle annetaan. Kysymys on toisin sanoen siitä, minkä tekijöiden voidaan arvioida vaikuttavan painavammin luovutuskohteen identiteetin säilymiseen, eli hieman toisin muotoiltuna muotoavan vahvemmin luovutuskohteen identiteettiä. EU-tuomioistuimen ratkaisu-käytännössä esimerkiksi siivoustoimintaa on pidetty työvoimaan perustuvana toimialana. Tällaisilla toimialoilla luovutussääntelyn soveltumiseen voi riittää – ja usein riittäneekin - pelkän henkilöstön siirtyminen luovutuksensaajalle. Yritysjärjestelyn osapuolilla olisi usein intressejä pyrkiä välttämään sääntelyn soveltumista. Tämä mahdollistaisi esimerkiksi oman työvoiman rekrytoinnin ja laajemman työntekijöiden työsuhteiden ehtoihin vaikuttamisen. Vanhoina työntekijöinä siirtyminen tarkoittaa sitä, että luovutuksensaaja on velvollinen soveltamaan työntekijöihin lähtökohtaisesti kaikkia niitä ehtoja, joita heidän työsuhteensa oli luovuttajan palveluksessa käsittänyt. Tiettyjen yritysjärjestelytyyppien voitaneen arvioida antavan järjestelyn osapuolille mahdollisuuden ainakin pyrkiä vaikuttamaan luovutussääntelyn soveltumiseen. Luovutussääntelyn soveltumisarvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon työntekijöiden suojelun periaate, joka saattaa viime kädessä johtaa sääntelyn soveltumiseen tarkasteltavana olevassa yritysjärjestelyssä, vaikka muuten järjestelyn yksityiskohtien perusteella vaikuttaisi siltä, että sääntely ei soveltuisi siihen.
 • Tiainen, Jari (2013)
  Yritysten perustamis- ja uudelleenjärjestelyvaiheessa turvaudutaan usein oikeudellisten ja taloudellisten asiantuntijoiden apuun, joista aiheutuu palvelun käyttäjälle kustannuksia. Näitä kustannuksia voidaan kutsua yleisnimellä transaktiokustannukset. Transaktiokustannuksiin voidaan lukea erilaisia eriä, kuten yhteisön perustamisasiakirjojen laatimisesta aiheutuneet kustannukset, juridisesta ja taloudellisesta konsultoinnista sekä due diligence -tarkastuksista aiheutuvat kustannukset, kuten myös investointipankkien tarjoamista palveluista aiheutuvat kustannukset. Transaktiokustannukset voivat olla taloudelliselta merkitykseltään huomattavia, mistä johtuen kustannusten maksajan intressissä on varmistua kulujen oikeanlaisesta käsittelystä verotuksessa ja laskentatoimessa. Tutkimuksen keskeisenä tarkoituksena on selvittää, miten transaktiokustannuksia käsitellään laskentatoimessa, tuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa. Laskentatoimea koskevassa osiossa tutkitaan transaktiokustannusten vähennysoikeutta ja kirjanpitovelvollisen mahdollisuutta aktivoida kyseiset kustannukset taseeseen. Kirjanpitolain 5 luvun 7 §:n mukaan yrityksen perustamismenot kirjataan tilikauden kuluksi. Myös IFRS-normistossa lähtökohtana on perustamismenojen kulukirjaaminen, mutta IAS 37 -standardi mahdollistaa uudelleenjärjestelyvarauksen tekemisen ainakin kuluista, jotka liittyvät yritystoiminnan uudelleenjärjestelyyn. Laskentatoimen osalta tutkimuksessa arvioidaan lisäksi mahdollisuutta tehdä kirjanpitolain 5 luvun 15 §:n mukainen uudelleenjärjestelyvaraus transaktiokustannuksista. Elinkeinoverotuksen ja henkilökohtaisen tulon verotuksen osalta tutkitaan verovelvollisen mahdollisuutta vähentää transaktiokustannukset luonnollisina vähennyksinä tulosta. Elinkeinoverolain 8 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan liikkeen perustamisesta ja uudelleen järjestämisestä sekä vastaavasta johtuneet menot ovat vähennyskelpoisia. Toisaalta elinkeinoverolain 14 §:n mukaan hyödykkeen hankintamenoon luetaan hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta johtuneet muuttuvat menot. Tuloverotusta koskevassa osiossa selvitetään lisäksi transaktiokustannusten käsittelyä osana osakkeen tai osuuden hankintamenoa. Arvonlisäverotuksessa lähtökohtana on verovelvollisen laaja vähennysoikeus, jonka mukaan verovelvollinen saa vähentää liiketoimintaansa varten ostettuun palveluun sisältyvän veron. Suomi on käyttänyt hyväksi arvonlisäverodirektiivin 19 artiklan mahdollisuutta säätää liikkeen tai sen osan luovutus toimeksi, jota ei pidetä arvonlisäverolain tarkoittamana myyntinä. Tutkimuksessa käsitellään aluksi transaktiokustannusten vähennysoikeuteen liittyviä periaatteita ja arvioidaan, ovatko yritysjärjestelyt sellaisia liiketoimia, joiden perusteella syntyneistä kuluista on olemassa vähennysoikeus. Toiseksi tutkimuksessa arvioidaan verovelvollisen toiminnan yleiskuluiksi luettavien erien sisältämän arvonlisäveron vähennysoikeutta. Kolmanneksi tutkimuksessa käsitellään arvonlisäverolain 117 §:n säännöstä vain osittain vähennykseen oikeuttavaan käyttöön hankitun hyödykkeen arvonlisäveron vähennysoikeudesta. Tutkimuksessa on analysoitu kutakin osa-aluetta koskevaa kirjanpito-, verotus- ja oikeuskäytäntöä. Arvonlisäverotuksen EU-oikeudellisen luonteen vuoksi tutkimuksessa on käsitelty myös unionin tuomioistuimen ratkaisuja, joiden tulkintakäytäntö on selkeyttänyt transaktiokustannusten vähennysoikeuden määrittelyä. Tutkimusongelma kahden eri vero-osa-alueen ja laskentatoimen yhdistämisestä on mielenkiintoinen ja hyödyllinen, koska aikaisemmat tutkimukset rajoittuvat lähinnä kutakin erityisosa-aluetta koskevaksi. Yritysjärjestelyissä ja niiden aiheuttamien transaktiokulujen arvioinnissa tulee kuitenkin huomioida monipuolisesti yhtiöoikeuden, vero-oikeuden ja laskentatoimen näkökulmat. Kutakin aihe-aluetta käsiteltäessä lähdetään liikkeelle oikeussäännösten historiasta ja kehityksestä, jotta tutkimuksen lukijalle jäisi syvempi kuva sääntelyn kehityksestä ja nykytilan taustalla vaikuttavista seikoista. Tutkimuksen tarkoituksena on tieteellisen metodin lisäksi pyrkiä mahdollisimman suureen käytännönläheisyyteen. Transaktiokustannusten käsittelyyn liittyvien käytännön ongelmien yhteydessä pyritään nostamaan esille transaktioita suunniteltaessa huomioon otettavia seikkoja ja riskejä.
 • Särkelä, Heikki (Helsingin yliopisto, 2007)
  The aim of this study was to build a model and analyze how users move in a virtual environment and to explore the experiential dimensions connected with different ways of moving. Due to the lack of previous research on this subject, this was an explorative study. This study also aimed to identify different ways how users move in virtual environments and the background variables connected to them. It was hypothesized that fluent movement in virtual environments is connected to high presence, skill and challenge assessments. Test participants (n = 68) were mostly highly educated young adults. A virtual environment was built using a CAVE -type virtual reality interface. The task was to search for objects that do not belong into a normal house. The participants movement in the virtual house was recorded on a computer. Movement was modelled using a cluster analysis of information entropy based movement measurements, acceleration, amount of stops and time spent being stationary. The experiential dimensions were measured using the EVEQ -questionnaire. We were able to identify four different ways of moving in virtual environments. In respect of background variables, the four groups differed only in the amount of weekly computer usage. However, fluent movement in virtual environments was connected to a high sense of presence. Furthermore, participants who moved fluently in the environment assessed their skills as being high and regarded the use of virtual environment as challenging. The results indicate that different ways of moving affects how people experience virtual environments. Consequently the participants assessment of their skills and level of challenge have an impact on the affective evaluation of the situation at hand. Entropy measures have not been previously applied when studying movement, and in addition the role of movement on the experiential dimensions of virtual environments is an unexplored subject. The movement analysis method introduced here is applicable to other research problems. Finally, this study expands on our knowledge of the special characteristics connected with the experiential dimensions of virtual environments.
 • Ala-Honkola, Anne (1982)
 • Paasonen, Maria (2006)
  Tutkin työssäni työharjoitteluvaihdossa olleiden työelämätarinoita kansainvälisyyden valossa. Kansainvälisyys on noussut yhdeksi länsimaisen ihmisen elämää jäsentäväksi tekijäksi. Koska työmarkkinat ovat nyky-yhteiskuntien keskeisimpiä instituutioita, kansainvälisyyskin suodattuu työn läpi. Tutkimus kohdistuu ensinnäkin siihen, mitä merkityksiä kansainvälisessä työharjoittelussa olleet nuoret suomalaiset aikuiset itse kokemukselleen antavat ja katsovatko he siitä olleen hyötyä työmarkkinoille siirtymistä ja niillä etenemistä ajatellen. Toiseksi tarkastelen, mitä muita merkityksiä kansainvälisyydelle tässä yhteydessä annetaan. Tutkimus on tehty yhteistyössä kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMOn kanssa. Olen tutkimusta varten haastattelut kahtatoista CIMOn Finrpo-harjoittelussa ollutta nuorta aikuista. Olen analyysissa yhdistänyt kertomusrakenneanalyysin, teemoittelun ja tyypittelyn. Analyysimenetelmien punainen lanka on elämänkulullisuus. Kertomusrakenteita tarkastelemalla aineistosta saatiin yleiskuva ja pystyttiin kartoittamaan kertomusten yleiset piirteet. Teemoittelussa etsin työelämäkertomuksia yhdistäviä piirteitä ja tyypittelyn avulla jaottelin haastateltavat elämäntyylien mukaan. Kolme pääkeskustelua koskettavat työmaailmaa, siirtymiä ja kansainvälisyyttä. Työelämää tarkastelen pääasiassa Pierre Bourdieun distinktioteorian sekä Richard Sennettin, A.R. Hochschildin ja Antti Kasvion teosten avulla. Kotimaisen nuorisotutkimuksen puitteissa käytävä siirtymäkeskustelu on paikantanut tutkimukseni nuoruuden ja aikuisuuden sekä opiskelun ja työelämään täysipainoisesti siirtymisen rajankäyntien aikaan. Tutkimus keskustelee aiheesta muun muassa Tuula Gordonin, Elina Lahelman, Tarja Tolosen, Tero Järvisen sekä Rachel Thomson ym:n ja Karen Evansin ym:n kanssa. Kansainvälisyyttä tarkastelen lähinnä CIMOn (Pirjo Aalto, Irma Garam, Aaro Ollikainen) ja lisäksi Rachel Thomsonin ja Rebecca Taylorin tutkimusten kautta. Sijoitan nämä kolme teemaa elämänkululliseen näkökulmaan. Elämänkulkuja käsittelen Vilma Hännisen, Anni Vilkon, Markku Vanttajan ja Robert Atkinsonin viitoittamalla tiellä. Työ ja kansainväliset kokemukset ovat tärkeitä rakennuspalikoita elämänkulun muokkaamisessa. Se, millaisen kukin elämänkulustaan muokkaa ja ennen kaikkea millaisena sen muille esittää, määrittää yksilön paikan sosiaalisella kentällä. Haastatellut arvostavat kansainvälisyyttä sen humaanin olemuksen vuoksi, mutta tämän lisäksi vähintään yhtä tärkeäksi osoittautuu kansainvälisyyden mukana liitettävä status. Ulkomaan harjoittelulla nähtiin monia hyödyllisiä vaikutuksia kuten henkinen kasvu, tulevaisuudessa hyötyä poikiva pääoma, työkokemus, väylä seuraavaan työhön, näköalapaikka, meriitti ansioluettelossa, gradun teon edistyminen ja viimeinen irtiotto ennen oikeisiin töihin menemistä. Kansainvälisyys on yksi mahdollisuus erottautua, mutta tässä ryhmässä se ei enää yksinään siihen riitä. Erityisesti kokemuksen hyöty korostuu kansainvälisillä kentillä. Rakenneanalyysi antaa kuvan elämänkulun ja työelämätarinan etenemisestä tässä ryhmässä. Harjoittelu saatettiin kokea merkittävä etappina, urapolkuna tai välivaiheena. Ottaakseni huomioon taustatekijöiden ja kulttuurisen pääoman vaikuttavuuden harjoittelijoiden päätöksenteossa ja elämänvalinnoissa tyypittelin haastateltavat traditionalistiseen, individualistiseen, etsivään ja ajelehtivaan elämäntyyliin ja tarkastelin uratarinatyyppejä tässä valossa. Pääomien merkitys ilmeni elämäntyylin ja harjoittelulle annetun merkityksen sidonnaisuudessa taustatekijöihin. Yksi päällimmäisistä havainnoista aineistossani oli henkilökohtaisen kehityksen tärkeys elämänkulkua jäsentävänä tekijänä. Työelämätarina on henkisen kasvun osoitin ja osa elämäntyyliä. Liikkuva elämäntyyli on noussut tärkeäksi omakuvan, statuksen ja sitä myöten sosiaalisen menestyksen peilaajaksi.
 • Viitanen, Viivi (2014)
  Viime vuosikymmeninä suomalaisessa yhteiskunnassa on alettu keskustella sukupuolten tasa-arvosta miesten ja poikien näkökulmasta. On pohdittu, millaiset tasa-arvo-ongelmat koskettavat erityisesti heitä. Kysymys on ajankohtainen, mutta sitä kartoittava tutkimus näyttää vähäiseltä. Myöskään suomalaiset mediatutkijat eivät ole siihen viime vuosina tarttuneet. Tämän viestinnän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten maskuliinisuutta representoidaan kolmessa tytöille suunnatussa Demi.fi -verkkokeskustelussa. Työssä kysymystä lähestytään hyödyntäen sukupuolen, maskuliinisuuden sekä maskuliinisuuden valtahierarkioita avaavan hegemonisen maskuliinisuuden käsitteitä. Pro gradu -työssä selvitetään, millainen maskuliinisuus näyttäytyy keskusteluihin osallistuville positiivisena eli hegemonisena ja millainen puolestaan negatiivisena, eli hegemoniselle alisteisena. Lisäksi pohditaan, millaisten sosiaalisten todellisuuksien läsnä ollessa maskuliinisuutta keskusteluissa rakennetaan. Analyysimenetelmänä toimii situational analysis -menetelmä. Tutkimuksen tuloksena esitetään, että maskuliinisuus on suhde, joka rakentuu erilaisten sosiaalisten todellisuuksien läsnä ollessa verkkokeskusteluissa. Sosiaalisia todellisuuksia olivat pro gradu -työn aineistossa esimerkiksi keskusteluihin osallistuva Demi-yhteisö, keskustelijan perhe ja ystävät, miehen ystävät, Demi-lehden toimitus, Demi-yhteisössä läsnä olleet toimijat, kuten mainostajat ja erilaiset palveluja tarjoavat organisaatiot, sekä toisaalta keskustelijoiden esiin tuoma, kasvattavana kollektiivina nähtävä koululaitos sekä sukupuolesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuvat feministit ja feminististen pyrkimysten vastustajat. Työssä positiiviseen, eli hegemoniseen maskuliinisuuteen kuuluivat turvallisuuden tuottamisen, aidon rakkauden ja rakkauden osoittamisen, hyvien fyysisten ominaisuuksien, samanlaisuuden ja keskustelukyvyn piirteet. Negatiivisina eli alisteisina asioina pidettiin sen sijaan valta-aseman tavoittelua, kiltteyttä, mustasukkaisuutta, kylmyyttä, takertumista ja ärsyttämistä, elämäntyyliin kytkeytyviä tekijöitä ja keskustelukyvyttömyyttä. Pro gradu -tutkielman johtopäätöksissä todetaan, että maskuliinisuus näyttäytyi tutkimuksen aineistossa liikkuvarajaisena ja paikoin ristiriitaisenakin konstruktiona, jota pyrittiin kuitenkin aineistossa aktiivisesti määrittelemään. Näin ollen maskuliinisuus oli suhde, joka rakentui erilaisten toimijoiden läsnä ollessa. Johtopäätöksissä problematisoidaan hegemonisen maskuliinisuuden käsite ja sen käyttö suomalaisessa yhteiskunnassa. Päätelmissä todetaan myös, että maskuliinisuuden representointi kaipaa uutta ja laajempaa tutkimusta, joka ottaa huomioon myös sukupuolten tasa-arvosta käydyn keskustelun.
 • Wessman, Jenni (2010)
  Tutkielman aiheena on varusmiespalvelusta suorittavat nuoret ja heidän liikuntakäyttäytymisensä. Tutkielma tarkastelee miten varusmiespalvelusaika vaikuttaa nuorten aiempiin liikuntatottumuksiin ja liikuntakäyttäytymiseen sekä minkälainen liikuntakokemus armeija ylipäätään on. Tarkoituksena on myös tarkastella puolustusvoimia ”Suomen suurimpana kuntokouluna” nuorten liikuntakokemusten näkökulmasta. Tutkielma on laadullinen tutkimus, jonka pääaineistona ovat 21 noin 18–21 -vuotiaiden nuorten miesten haastattelut. Haastattelut tehtiin tutkimusryhmän kanssa vuoden 2008 aikana. Nuoria haastateltiin kahdesti heidän suorittaessaan varusmiespalvelustaan Kainuun prikaatissa, Kajaanissa. Ensimmäinen haastattelu tehtiin varusmiespalveluksen alussa ja toinen myöhemmin palveluksen loppupuolella. Haastattelut olivat luonteeltaan teemahaastatteluja, joiden aiheina olivat erilaiset terveysteemat ja nuorten armeija-ajan kokemukset. Erittelen tutkielmassa nuorten liikuntakokemuksia Pasi Kosken (2004) liikuntasuhde -käsitteestä kehittelemieni liikuntaprofiilien mukaan. Liikuntaprofiileita on neljä eri ryhmää: liikuntaan kiinnittymättömät, epäsäännölliset liikkujat, aktiiviliikkujat ja pro-liikkujat.Tutkielmassa kävi ilmi, että armeija totaalisena laitoksena asettaa varusmiespalveluksen ajan erilaisia raja-aitoja ja suuntia yksilön toiminnalle ja aiemmille liikuntatottumuksille. Liikuntaan kiinnittymien ryhmän nuoret hyötyivät eniten palveluksen tuomasta liikunnasta. Vähän liikkuville nuorille palvelusaika tarjosi uudenlaisia mahdollisuuksia liikkua sekä sytytti heissä ”liikuntakipinän”. Aktiiviliikkujien ja epäsäännöllisten liikkujien ryhmissä liikuntaurat olivat hyvin monimuotoisia ja osin päällekkäisiä. Osalle nuorista omat liikuntatottumukset ja sotilaskoulutus lomittuivat hyvin yhteen ja tukivat toisiaan. Osa nuorista taas turhautui palvelusajan liikuntamäärästä, joka oli odotettua kevyempi eikä vastannut omia siviilipuolen liikuntatottumuksia. Muutamien nuorten kohdalla palvelus myös lisäsi liikuntamäärää aiempaan verrattuna muttei saanut aikaan innostusta pysyvämpään liikuntaan. Joukossa oli myös niitä, joiden mukaan varusmiespalvelusaika ei vaikuttanut mitenkään omiin liikuntatottumuksiin. Heille armeija oli kokonaisuudessaan vain läpijuoksun paikka. Varusmiespalvelusaika haastoi eniten paljon liikkuvien nuorten liikuntatottumukset. Siviilipuolella suuriin liikuntamääriin tottuneet nuoret joutuivat muuttamaan liikuntatapojaan puolustusvoimien palvelustavoitteiden mukaisiksi. Erityisesti pro-liikkujien ryhmällä oli vaikeuksia sovittaa liikuntatottumuksiaan armeijan kontekstiin. Yleinen käsitys puolustusvoimista ”Suomen suurimpana kuntokouluna” ei toteutunut haastattelujen perustella aivan aukottomasti. Nuorten näkökulmasta kuntokoulu ei koske tasapuolisesti kaikkia varusmiehiä, komppanioita tai aselajeja. Armeijan terveyskasvatuksellinen eetos ei näytä tutkielman perusteella olevan itsestäänselvyys yhdistettynä armeijan sotilaalliseen koulutustehtävään. Varusmiespalvelusajan sisällöstä taistelevat sen sijaan vuoroin sotilaskoulutus ja vuoroin terveyskasvatus. Tällöin nuorten yksilölliset liikuntatottumukset jäävät huomioimatta. Tutkielma on osa VARU -hanketta, jossa ovat mukana Nuorisotutkimusverkosto, Helsingin yliopisto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Wessman, Jenni (Helsingin yliopisto, 2010)
  Tutkielman aiheena on varusmiespalvelusta suorittavat nuoret ja heidän liikuntakäyttäytymisensä. Tutkielma tarkastelee miten varusmiespalvelusaika vaikuttaa nuorten aiempiin liikuntatottumuksiin ja liikuntakäyttäytymiseen sekä minkälainen liikuntakokemus armeija ylipäätään on. Tarkoituksena on myös tarkastella puolustusvoimia ”Suomen suurimpana kuntokouluna” nuorten liikuntakokemusten näkökulmasta. Tutkielma on laadullinen tutkimus, jonka pääaineistona ovat 21 18–21 -vuotiaiden nuorten miesten haastattelua. Haastattelut tehtiin tutkimusryhmän kanssa vuoden 2008 aikana. Nuoria haastateltiin kahdesti heidän suorittaessaan varusmiespalvelustaan Kainuun prikaatissa, Kajaanissa. Ensimmäinen haastattelu tehtiin varusmiespalveluksen alussa ja toinen myöhemmin palveluksen loppupuolella. Haastattelut olivat luonteeltaan teemahaastatteluja, joiden aiheina olivat erilaiset terveysteemat ja nuorten armeija-ajan kokemukset. Erittelen tutkielmassa nuorten liikuntakokemuksia Pasi Kosken (2004) liikuntasuhde-käsitteestä kehittelemieni liikuntaprofiilien mukaan. Muodostin liikuntaprofiilit haastatteluista tiivistettyjen liikunnan omakuvien kautta nuorten aikaisemman liikuntataustan perusteella. Liikuntaprofiileita on neljä eri ryhmää: liikuntaan kiinnittymättömät, epäsäännölliset liikkujat, aktiiviliikkujat ja pro-liikkujat. Tutkielmassa kävi ilmi, että armeija totaalisena laitoksena asettaa varusmiespalveluksen ajan erilaisia raja-aitoja ja suuntia yksilön toiminnalle ja aiemmille liikuntatottumuksille. Liikuntaan kiinnittymien ryhmän nuoret hyötyivät eniten palveluksen tuomasta liikunnasta. Vähän liikkuville nuorille palvelusaika tarjosi uudenlaisia mahdollisuuksia liikkua sekä sytytti heissä ”liikuntakipinän”. Aktiiviliikkujien ja epäsäännöllisten liikkujien ryhmissä liikuntaurat olivat hyvin monimuotoisia ja osin päällekkäisiä. Osalle nuorista omat liikuntatottumukset ja sotilaskoulutus lomittuivat hyvin yhteen ja tukivat toisiaan. Osa nuorista taas turhautui palvelusajan liikuntamäärästä, joka oli odotettua kevyempi eikä vastannut omia siviilipuolen liikuntatottumuksia. Muutamien nuorten kohdalla palvelus myös lisäsi liikuntamäärää aiempaan verrattuna muttei saanut aikaan innostusta pysyvämpään liikuntaan. Joukossa oli myös niitä, joiden mukaan varusmiespalvelusaika ei vaikuttanut mitenkään omiin liikuntatottumuksiin. Heille armeija oli kokonaisuudessaan vain läpijuoksun paikka. Varusmiespalvelusaika haastoi eniten paljon liikkuvien nuorten liikuntatottumukset. Siviilipuolella suuriin liikuntamääriin tottuneet nuoret joutuivat muuttamaan liikuntatapojaan puolustusvoimien palvelustavoitteiden mukaisiksi. Erityisesti pro-liikkujien ryhmällä oli vaikeuksia sovittaa liikuntatottumuksiaan armeijan kontekstiin. Yleinen käsitys puolustusvoimista ”Suomen suurimpana kuntokouluna” ei toteutunut haastattelujen perustella aivan aukottomasti. Nuorten näkökulmasta kuntokoulu ei koske tasapuolisesti kaikkia varusmiehiä, komppanioita tai aselajeja. Armeijan terveyskasvatuksellinen eetos ei näytä tutkielman perusteella olevan itsestäänselvyys yhdistettynä armeijan sotilaalliseen koulutustehtävään. Varusmiespalvelusajan sisällöstä taistelevat sen sijaan vuoroin sotilaskoulutus ja vuoroin terveyskasvatus. Tällöin nuorten yksilölliset liikuntatottumukset jäävät huomioimatta. Tutkielma on osa VARU -hanketta, jonka tavoitteena on varusmiesten ruokailutottumusten lisäksi selvittää nuorten miesten terveystottumuksia ja -käsityksiä. Hankkeessa ovat mukana Nuorisotutkimusverkosto, Helsingin yliopisto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Koskela, Soile (2008)
  Pro gradu -työssäni Liikunnan lobbaus: Suomen Liikunta ja urheilu ry:n vaikuttamistyö eduskuntavaaleissa 2007 tutkin liikunnan lobbausta Suomessa. Työssä tutkitaan miten Suomen Liikunta ja Urheilu ry (SLU) lobbasi vuoden 2007 eduskuntavaalikampanjassaan, mitä lobbausstrategioita SLU käytti Miia Jaatisen tehokkaan lobbauksen mallin perusteella ja kuinka hyvin SLU saavutti kampanjalleen asettamansa tavoitteet. Lobbausta on tutkittu viestintänä melko vähän, sekä Suomessa että muualla, ja liikunnan lobbausta ei tietääkseni ollenkaan. Tutkimuksen tarkoituksena on antaa SLU:lle ja myös muille liikunnan alalla toimiville järjestöille ja yrityksille eväitä tulevia kampanjoita ja niiden suunnittelussa ja toteutuksessa tehtäviä valintoja varten. Tutkimuksessa käytetään kahta erilaista aineistoa. Yhtenä aineistona käytetään SLU:n vaalikampanjasta oleva kirjallista aineistoa, joka sisältää erilaisia dokumentteja kampanjasuunnitelmista ja kokouspöytäkirjoista PowerPoint – esityksiin, tiedotteisiin ja lehtijuttuihin. Toinen aineisto koostuu haastatteluista, joissa puhuu kolme kampanjan toteutukseen keskeisesti osallistunutta SLU:n työntekijää. Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus, jossa sovelletaan faktanäkökulmaa. Dokumenttiaineisto saatiin valmiina, haastatteluissa sovellettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Aineiston analyysi tehtiin teemoittelun ja tyypittelyn avulla. Tutkimuksen tulosten perusteella SLU:n lobbaus oli melko suunnitelmallista. Lobbaajana toimi pääosin SLU:n johto ja liikuntapolitiikan tiimi. Lisäksi siihen osallistui SLU:n aluejärjestöt ja joitakin muita SLU:n jäsenjärjestöjä. Tärkein kohderyhmä olivat puolueet, niiden avainhenkilöt, ehdokkaat sekä kampanjan loppuvaiheessa hallitusohjelma kirjoittajat. Lobbaus jatkui koko kampanjan ajan, mutta intensiteetissä oli muutamia piikkejä. Selkeitä kilpailijoita kampanjalla ei ollut. Tutkimuksen perusteella SLU:n vaalikampanjan lobbaus muistuttaa Jaatisen tehokkaan lobbauksen mallin strategioista eniten ylläpito- ja informointistrategiaa. SLU:n vaalikampanjalla oli kolme tavoitetta. Tavoitteeseen saada liikuntaa koskevia kirjauksia hallitusohjelmaan päästiin hyvin. Kaksi muuta tavoitetta, edistää vaikuttajaverkostojen syntyä ja vaikuttaa kansanedustajien lähtötietoihin ja asenteisiin liikunnasta ja urheilusta, eivät toteutuneet yhtä hyvin. Tutkimuksen päälähteitä ovat Miia Jaatisen väitöskirja (1999) Lobbying Political Issues: A Contingency Model of Effective Lobbying Strategies sekä Jaatisen artikkeli Lobbaus osana yrityksen yhteiskunta-aktiivisuutta teoksessa Kolmet kasvot: Näkökulmia organisaatioviestintään (2000). Muita tärkeitä lähteitä ovat Cutlip, Center ja Broom (1994/1985): Effective Public Relations; E.W. Austinin Strategic Public Relations (2001) sekä J.M. Berryn kalssikkoteos Lobbying for the People (1977).
 • Eranti, Antti (Helsingfors universitet, 2010)
  Tutkimuksissa selvitettiin liikuntatapojen ja niiden muutosten vaikutusta painon kehittymiseen ja kehon koostumukseen nuorilla. Liikunnan ja lihavuuden väliseen kausaalisuussuhteeseen kiinnitettiin huomiota. Tutkimuksen aineistona käytettiin Kaksosten Kehitys ja Terveys tutkimuksen kaksoskohorttiaineistoa. Läpi nuoruutensa aktiivisesti liikkuneita, liikunnan lopettaneita ja täysin liikuntaa harrastamattomia nuoria vertailtiin painoindeksin suhteen 12-, 14-, 17,5- ja 22-vuotiaana ja vyötärönympäryksen suhteen 22-vuotiaana. Nuoruuden liikuntatottumukset eivät ennustaneet merkitsevästi painoindeksiä 22-vuotiaana. Sen sijaan liikunnan lopettaneilla ja täysin liikuntaa harrastamattomilla nuorilla vyötärönympärys 22-vuotiaana oli suurempi, kuin aktiiviliikkujilla, eli liikuntatottumukset vaikuttivat kehon koostumukseen. Pojilla muutos painossa tapahtui ennen muutosta liikunnassa – lihominen näytti johtavan liikkumattomuuteen.
 • Virkkunen, Arto (Helsingin yliopisto, 2011)
  This research will be aimed at five hold office fysical teachers´, three men and two women teacher, pedagogical thinking and how the realization of physical teaching will be determined the teacher`s action and thinking and how the pedagogy task will be carried out in the connection of teaching. The central goal of the research is the examining of pedagogical action climate from the point of view of the pupil and his own experience. The pedagogical climate is seen in the research as the matter of the motivating, communal and the mutual confidence. The research represents the hermeneutic approaching way, where with the help of interpretation of the study material is tried to get to understand the study target. I shall call my work the dialogic hermeneutic study. The study material includes the interview and observation material. During the examining material have been picked up the essential of the questions. By means of the contain analysis has been raised the essential connected closely to study questions. With the method of contain analysis it had been shaped the description of every teacher. After this it had been searched from the material the centered meanings, which were connected closely to the study job and their unities. To understand the connections between meanings were based on by means of the investigator´s own intuitive experience developed meaning understanding. The research strengthened the beginning understanding right. The physical teachers did not plan their teaching to think their education, but to think the pupils` activity. In the teachers` thinking and action pupils` situation was emphasized different. The other teachers` perspective was opened more from pupils, the othes` more from action. Pupils had more state to take part together and the teachers noticed the pupils` differences. The teachers descriped their own growth as teachers as interaction skills to develop. It seems that when teachers get more age and more experience they get prerequisities to look at their work more from pupils.
 • Linkama, Heini (Helsingin yliopisto, 2014)
  The objective of my master’s thesis was to find out how much the Finnish national core curriculum of physical education changes due to the curriculum reform. In the theoretical part of my study I presented a curriculum theory using the Curriculum and Lehrplan models as well as different didactic models designed to structure the curriculum. Additionally I considered relevance of the curriculum relative to school teaching. I also highlighted different perspectives regarding the curriculum reform and introduced the current national core curriculum of physical education. My research problems were specified as how the new curriculum is reformed as compared to the national core curriculum of 2004 and what kind of feedback the draft of the basics of the new curriculum has received during the consultation period. The material of my study consisted of the Finnish national core curriculum of physical education for basic education (2004) and the draft of the basics of the new curriculum for basic education. My study was a case study analyzing the changes of the above mentioned curricula of physical education from a comparative point of view. The analysis of the material was conducted using content analysis and concept maps. The main conclusions of my study were that the national curriculum of physical education will be changing considerably when compared to the current curriculum. In the national curriculum of physical education changes were especially connected to evaluation. Also, objectives and content were altered. The new curriculum of physical education was mostly given positive feedback. As a result of the curriculum reform, physical education becomes more comprehensive subject of wellbeing so that physical education in schools can respond to the needs and demands of the changing society.
 • Luoto, Karoliina (Helsingfors universitet, 2007)
  Tutkielmassa tarkastellaan liikuntaharrastusten luonnonvarojen kulutusta MIPS (material input per service unit, suom. materiaalipanos palvelusuoritetta kohden) -menetelmällä. MIPS-menetelmä perustuu ekotehokkuusajatteluun ja sen tavoitteena on suhteuttaa tuotteen tai palvelun elinkaaren aikainen luonnonvarojen kulutus siitä saatavaan palveluun. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan liikuntaharrastusten materiaalivirtoja erilaisissa liikuntapaikoissa yhden henkilön harrastetuntia kohden. Tarkasteltavia liikuntapaikkoja ovat kevyen liikenteen väylä, kuntorata, liikuntasali ja -halli, jäähalli, uimahalli, kuntokeskus sekä lämmitetty ja lämmittämätön tekonurmikenttä. Tutkielman laskelmat perustuvat pääosin tapaustutkimuksiin suomalaisista liikuntapaikoista. Laskelmissa on huomioitu liikuntapaikalle matkustaminen, liikuntapaikan rakentaminen sekä sen ylläpito ja käyttö. Tarkasteltujen liikuntaharrastusten abioottisten luonnonvarojen kulutus vaihteli 1,7 28 kg:n välillä yhden henkilön harrastetuntia kohden. Abioottisten luonnonvarojen kulutukseen vaikutti eniten liikuntapaikalle matkustaminen. Tarkastelluista liikuntaharrastuksista eniten abioottisia luonnonvaroja ja ilmaa kulutti uimahallissa uiminen. Kuntoradoilla ja kevyen liikenteen väylillä harrastettavien ulkoilulajien MIPS-luvut olivat alhaisimmat. Liikuntaharrastukset erosivat toisistaan eniten veden kulutuksessa, jonka MIPS-luvut vaihtelivat 40 ja 1400 kg:n välillä. Korkein veden MIPS-luku oli jäähallissa tapahtuvalla liikunnalla. Ilman kulutus liikuntaharrastuksissa oli 0,1 6,2 kg harrastetuntia kohden. Tulosten perusteella liikuntaharrastusten luonnonvarojen kulutusta voitaisiin tehokkaimmin vähentää kulkemalla liikuntapaikalle henkilöauton sijaan julkisilla kulkuneuvoilla ja hyödyntämällä lähiympäristön tarjoamia liikuntapaikkoja. Myös liikuntapaikkojen kävijämäärien maksimoiminen on tärkeää harrastetunnille kohdistuvien materiaalivirtojen pienentämiseksi. Tutkielma on toteutettu osana FIN-MIPS Kotitalous tutkimushanketta.
 • Tähtinen, Emmi (Helsingin yliopisto, 2014)
  Objectives This study aimed to examine the motivation of 8th and 9th graders’ towards school and sport in a sports oriented class. It also developed a scale that is reliable when used among Finnish young athletes based on SAMSAQ-scale (Gaston-Gayles, 2005). Previous studies have shown that even Finnish young top athletes don’t move enough to succeed at the international level. Started in 1990s, the sports oriented classes try to support young athletes to combine studies and sports because the age of 14–15 is crucial for the future plans. This study examined is the current system an optimal solution to support both studies and active sports. It also examined the structure of motivation, how motivated young students are in the different parts of motivation and how the different backgrounds are related to students’ motivation. Methods The study was a quantitative one. Material was collected in November-December 2011 from the 8th and 9th graders in sports oriented classes. 221 young students from Helsinki answered to the questionnaire which included the Motivation scale and some background questions. The answers were analyzed by using PASW Statistics 18. Analysis methods used included correlations, Factor Analysis, t-tests and Analysis of Variance. Results and conclusions The scale used in this study didn’t work the way presumed and some of the variables had to be removed. The fourth factor, which didn’t exist in the original scale, was created. The motivation scale needs to be developed and researched more. Students in sports oriented classes were highly motivated towards sports, towards studies the motivation was little lower. Motivation towards athletic career and competition was clearly lower. Gender, the amount of training and competition were related to part of the students’ motivation. Studying in sports oriented class seems to support especially athletes of team sports. Combining the practicing of one sport, other exercises and studies is a complex question. All of the sports oriented classes are doing important job finding an optimal solutions for that.
 • Mäntyniemi, Maaria (2015)
  Liikuntapaikkojen hyvä saavutettavuus edistää liikkumista. Tutkielmassani perehdyn liikuntapaikkojen saavutettavuuteen pääkaupunkiseudulla ja siihen, millainen vaikutus saavutettavuudella on liikkumiseen. Keskityn kahteen liikuntaharrastukseen, jääkiekkoon ja ratsastukseen. Tutkielma pohtii myös lasten ja nuorten liikkumismahdollisuuksien tasapuolisuutta saavutettavuuden kannalta. Pääkaupunkiseudun saavutettavuutta tutkittaessa on havaittu, että saavutettavuus vaikuttaa ihmisten liikkumiskäyttäytymiseen ja kulkumuodolla on vaikutus saavutettavuuteen. MetropAccess-hanke on kehittänyt työkalun matka-aikojen laskentaan ja kulkumuotojen vertailuun. Liikuntapaikkojen saavutettavuus on yksi tekijöistä, joka vaikuttaa liikunnan harrastamiseen ja voi siten edistää terveyttä. Ihmiset ovat halukkaita matkustamaan päästäkseen harrastamaan, mutta lähiliikuntapaikoilla on tärkeä merkitys, myös silloin, kun todellisuudessa käytetty liikuntapaikka on jokin muu. Halukkuus matkustaa liikuntaharrastuksen vuoksi vaihtelee eri liikuntamuotojen ja niiden sijaintien mukaan. Saavutettavuuden vaikutusta voidaan kuvata etäisyyskitkalla, millä viitataan jonkin paikan tai ilmiön vaikutuksen vähenemiseen etäisyyden kasvaessa. Tutkimuskysymykset ovat: Millainen on valittujen liikuntapaikkojen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla? Millainen on saavutettavuuden ja harrastamisen välinen yhteys? Kysymyksiin vastaamiseksi yhdistettiin paikkatietoaineistoa eri lähteistä: 1. liikuntapaikkojen sijainti (N=16 jäähallit, N=18 ratsastus), 2. harrastajien asuinpaikoista (N=10597 jääkiekko, N=8403 ratsastus) sekä 3. matka-ajat pääkaupunkiseudulla autolla, joukkoliikenteellä ja pyörällä kulkiessa MetropAccessin työkalulla. Matka-aikaa tutkittiin ruudukossa, jossa ruutukoko on 250 metriä ja matka-aika laskettiin jokaisesta ruudusta jokaiseen muuhun ruutuun eri kulkumuodoilla. Harrastajille laskettiin lähin harrastuspaikka matka-ajan perusteella ja harrastuspaikoille määritettiin vaikutusalueet sekä etäisyyskitka. Etäisyyskitka määritettiin kullekin liikuntapaikalle erikseen sekä aggregoituna molemmille liikuntapaikkatyypeille, jäähalleille ja ratsastuspaikoille. Etäisyyskitkakäyrä perustuu niihin harrastajiin, joille kyseinen liikuntapaikka on ajallisesti lähin. Aineistossa ei ollut tietoa siitä, missä harrastajat todella liikkuvat. Etäisyyskitkaa testattiin jäähallilla, jonka todellisista käyttäjistä oli joitakin tietoja. Liikkumismahdollisuuksien tasapuolisuutta lasten ja nuorten kannalta tutkittiin etsimällä alueita, joissa on paljon alle 18-vuotiaita, mutta liikuntapaikan saavutettavuus keskimääräistä huonompi. Likuntapaikkojen saavutettavuus on pääkaupunkiseudulla melko hyvä ja matka-aika vaihtelee eri kulkumuodoilla. Matka-ajat jääkiekkohalleihin ovat hieman lyhyemmät ja etäisyytkitkakäyrät jyrkemmät kuin ratsastuspaikkoihin, matkustushalukkuus siis laskee nopeammin matka-ajan kasvaessa. Keskimääräinen matka-aika lähimpään jäähalliin on autolla 15, joukkoliikenteellä 28 ja pyörällä 12 minuuttia ja ratsastuspaikkoihin autolla 16, joukkoliikenteellä 35 ja pyörällä 15 minuuttia. Liikuntapaikkojen vaikutusalueiden koko ja vaikutusalueen harrastajien lukumäärä vaihtelee. Käytetyt aineistot eivät suoraan osoittaneet, että saavutettavuudella olisi vaikutusta harrastamiseen. Pääkaupunkiseudulla on alueita, joista matka-aika on pitkä valittuihin liikuntapaikkoihin ja joilla asuu paljon lapsia ja nuoria. Kulkumuoto vaikuttaa saavutettavuuteen ja joidenkin harrastajien lähin liikuntapaikka on huomattavan kaukana. Monilla harrastajilla liikuntapaikka on hyvin saavutettavissa vähintään yhdellä kulkumuodolla. Pyöräilyn matka-ajat ovat kohtuullisia. Auto on usein nopein, mutta kaikilla ei ole autoa käytettävissä. Jäähalleihin pääsee hyvin autolla ja jäähallien yhteydessä on monien muiden lajien harrastuspaikkoja, joten tuloksia voi soveltaa myös niihin. Mikään alue ei ole tulosten perusteella täysin vailla palveluita. Etäisyyskitkaa voidaan soveltaa myös muihin liikuntaharrastuksiin, samoin kuin eri ikäryhmiin.
 • Virtanen, Tuula (1994)
  Tämä tutkimus kuuluu osana laajempaan hevosen rasitusfysiologiaa käsittelevään tutkimukseen, jota suoritetaan EKK:n biokemian laitoksella ja Ypäjän hevostutkimusasemalla. Tämän työn tarkoituksena oli tutkia kovatehoisen, lyhytkestoisen sekä matalatehoisen, pitkäkestoisen liikuntarasituksen vaikutusta hevosen plasman E-vitamiinipitoisuuteen. Koemateriaalina käytettiin Ypäjän Hevostutkimusaseman ravihevosia sekä yksityisomistuksessa olevia, kilpailevia matkaratsastushevosia. Näytteitä kerättiin kontrolloidusta rasituskokeesta, jossa hevoset juoksivat 3 hiittiä kahtena päivänä sekä matkaratsastuskilpailusta (toukokuussa -94) yhteensä kymmeneltä hevoselta. Näytteistä määritettiin vapaa alfa-tokoferoli, Ekk:n biokemian laitoksella käytössä olevalla fluorometrisellä menetelmällä. Osasta näytteitä tutkittiin myös vapaiden rasvahappojen ja eri glyseridien pitoisuus. Tulokset käsiteltiin tilastollisesti toistuvien mittausten varianssianalyysillä. Kontrolloidussa liikuntarasituskokeessa (kovatehoinen, lyhytkestoinen liikuntarasitus) todettiin tilastollisesti merkitsevä ero plasman E-vitamiinipitoisuuksissa ensimmäisen ja toisen rasituspäivän välillä. Kun E-vitamiinipitoisuus määritettiin suhteessa plasman triglyserideihin, rasituspäivien välille ei saatu tilastollisesti merkitsevää eroa. Matkaratsastuskilpailusta (matalatehoinen, pitkäkestoinen liikuntarasitus) kerätyissä näytteissä ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa.
 • Paajanen-Taube, Katri (2014)
  Tutkielma on osa laajempaa SOLE-tutkimushanketta (Suomalaisten keskiasteen Opiskelijoiden Liikunta ja Elämäntavat), jossa kehitetään ja testataan teoriaan ja tutkimusnäyttöön perustuva interventio-ohjelma, jonka tarkoituksena on edistää liikkumista ja vähentää istuvaa elämäntyyliä ammattiin opiskelevien nuorten keskuudessa. Tutkimuksen mukaan vain pieni osa ammattioppilaitosta käyvistä suomalaisista nuorista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi, mutta vaikuttavista tavoista lisätä heidän fyysistä aktiivisuuttaan ei ole olemassa tarpeeksi tietoa. Esimerkiksi nuorten fyysistä aktivoitumista elämänvaihesiirtymien aikana on tutkittu niukasti ja siksi ei tiedetä, millaisiin avaintapahtumiin liikunnan lisääntyminen liittyy. Tämä pro gradu -työ käsittelee lukioissa ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten liikuntasuhteen muutosta SOLE-tutkimushankkeen kirjoituskilpailuun lähetettyjen kertomusten pohjalta. Aineisto käsitti 115 kuvausta, joista 19 oli lukiolaisten ja 94 ammattiin opiskelevien kirjoittamia. Suurin osa osallistujista oli 16–18-vuotiaita. Tekstejä lähestyttiin narratiivisella tutkimusotteella avaintapahtumia, kehyksiä ja merkityksiä analysoiden ja konstruktionistista lähestymistapaa soveltaen. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia siirtymiä liikunnan sosiaalisten maailmojen välillä nuorten narratiiveissa kuvattiin, tulkitsivatko kirjoittajat liikuntasuhteensa muutoksia avaintapahtumiin liittyvinä vai vähittäisinä prosesseina sekä millaista puhetta ja millaista liikuntasuhdetta kertomuksissa tuotettiin. Aineistosta tunnistettiin yhteensä seitsemän avaintapahtumakategoriaa. Omaa toimijuutta korostavissa kertomuksissa nostettiin esiin erilaisia tapahtumajoukkoja kuin niissä tulkinnoissa, joissa muutoksen esitettiin käynnistyneen jostakin ulkopuolisesta tekijästä. Omatoimista aktivoitumista kuvaavissa tarinoissa käyttäytymisen muutoksen kannalta erityisen keskeisiksi nousivat oivallukset liikunnan tärkeydestä omalle hyvinvoinnille. Ei-omatoimisen aktivoitumisen ja passivoitumisen kuvauksissa fyysisen aktiivisuuden muutos esitettiin seurauksena ihmissuhteiden ja/tai olosuhteiden muutoksesta. Joissakin kuvauksissa liikunnan vähenemiseen tai omien liikuntatottumusten muuttumiseen ei yhdistetty mitään erityistä tapahtumaa, vaan liikuntasuhteen muutos tulkittiin luonnolliseksi osaksi aikuistumisprosessia. Kirjoittajat tulkitsivat omaa fyysisen aktiivisuuden muutostaan käyttämällä yhtä tai useampaa neljästä erilaisesta tulkintakehyksestä, joissa hyödynnettiin liikunnan kulttuurisia ulottuvuuksia leikkinä, harrastuksena, omakohtaisena hyötynä tai yhdessäolona kavereiden kanssa (höntsäily). Vaikka useissa kertomuksissa liikunnasta puhuttiin läpi koko tarinan vain yhden tai useamman liikunnallisen lajin harrastamisena, liikuntakäsityksen laajuus tai kapeus ei sellaisenaan hahmottunut muutoksen kannalta merkitykselliseksi tai muutoskertomuksia erottelevaksi tekijäksi. Myöskään sukupuoleen ja oppilaitoksen tyyppiin liittyviä erontekoja ei analyysissa noussut esiin. Fyysisen aktiivisuuden kannalta olennaiset erot näyttivät pikemminkin liittyvän liikunnan merkitysten muuttumiseen ja/tai monipuolistumiseen. Selkeiden ryhmien ja rajojen sijasta nuorten suhtautuminen liikuntaan näyttäytyy monimuotoisten valintojen mosaiikkina, jossa fyysisen aktiivisuuden mielekkyyttä luovat useat erilaiset ja yhtäaikaiset tekijät. Tutkimuksen perusteella keskeinen liikuntainterventioiden käytännön haaste nuorten fyysisen aktiivisuuden tukemisessa on huomioida samanaikaisesti liikuntaan liittyvien merkitysten yksilöllisyys ja niiden monimuotoisuus.