Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 11469-11488 of 27150
 • Kurki, Minttu (Helsingin yliopisto, 2015)
  The aim of this qualitative study is to produce descriptive information about children’s connections to nature and the possibilities of primary school teaching to support that relation. The subject is viewed through the perceptions of the professionals in environmental education (EE). Relationship with nature is a multiplex phenomenon that builds up by factors of physical and sociocultural environment. According to researchers the most determinative causes are authentic connections to natural environments and the role model given by adults. It is also stated that the relationship with nature also deals with wellbeing of human and environment, which serves as a basis for this study. The first part of the study discusses children’s relation to nature on a general level and the second part is examined from the viewpoint of environmental education in primary school. The data was collected through the interviews of four experts of environmental education in December 2014. A semi-structured interview was used as the method of collecting data, which consists of 4,5 hours of recorded material. The analysis was accomplished by adapted qualitative content analysis: the analysis was connected to the collected material and also to the theoretical framework. The interviewees’ perceptions were considered to indicate a wider professional view on the phenomenon over the ideas of an individual. The professionals of EE thought that for supporting children’s relation to nature it is crucial to secure their authentic experiences of nature. An important factor associated with it was the importance of benefiting the nature nearby. Parents were considered an important role model when building up a connection to nature. However, there seems to be a great variance in the nature education that families give to children: some get a lot of experiences and guidance while others lack the support to engage with nature. Primary school was also considered as an important agent in supporting children’s relation to nature, although its possibilities were seen as limited. According to the interviewees the pedagogical approach to help children engage with nature is based on authentic experiences in natural environments and the active role of a student in the learning process. Outdoor learning was considered as the most efficient way to set EE in practice in primary schools.
 • Ranta, Jussi (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkielma käsittelee päihde- ja mielenterveysongelmaisten äitien lasten riskiä erilaisille mielenterveyden häiriöille. Kiinnostuksen kohteena on, millainen äidin päihteiden käytön ja mielenterveyden ongelmien sekä erilaisten sosioekonomisten tekijöiden vaikutus on lapsen psyykkisen kehityksen häiriöihin, käytös- ja tunne-elämän häiriöihin sekä masennukseen ja ahdistuneisuuteen. Äidin päihdeongelmalla näyttäisi aikaisemman tutkimuksen valossa olevan yhteys lasten yleiseen sairastavuuteen ja psyykkisen kehityksen oireisiin ja häiriöihin. Lisäksi päihteisiin liittyvien diagnoosien määrä äideillä on Suomessa lisääntynyt. Tutkimus on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa toteutettavaa äidin päihteidenkäytön ylisukupolvista siirtymistä käsittelevää rekisteritutkimusta. Tässä työssä keskitytään tutkimaan alakouluikäisiä lapsia ja heidän äitejään, koska heistä ei ole aikaisempaa tutkimusta. Tarkastelun kohteena ovat kaikki Suomessa vuonna 1997 syntyneet lapset. Niitä lapsia, joiden äideillä on rekisterimerkintöjen perusteella päihteiden ongelmakäyttöä, verrataan niihin, joiden äideillä ei ole päihdemerkintää rekisterissä. Kohorttia on tarkasteltu vuoden 2009 loppuun saakka eli vuoteen, jolloin lapsi täyttää 12 vuotta. Aineisto on kerätty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämistä rekistereistä. Syntyneiden lasten rekisteristä on poimittu vuonna 1997 syntyneiden lasten ja heidän biologisten äitiensä henkilötunnukset. Niiden avulla aineistoon liitettiin muita rekisteritietoja vuosilta 1993 2009. Aineisto nojaa ammattilaisten tekemiin diagnooseihin ja hoito- tai sosiaalityön kontakteista tehtyihin rekisterimerkintöihin. Lapsille annetut diagnoosit oli laskettu koko seuranta-ajalta. Äideille diagnoosit oli annettu alkaen neljä vuotta ennen lapsen syntymää jatkuen vuoteen 2009 asti. Selitettävinä muuttujina tarkemmin ovat lapsen psyykkisen kehityksen häiriöt (ICD-10: F80-89), käytös- ja tunne-elämän häiriöt (ICD-10: F90-98) sekä masennus ja ahdistuneisuushäiriöt (ICD-10: F30-39 ja F40-48). Selittävät muuttujat ovat äidin päihdeongelma sisältäen sekä huumeiden että alkoholin ongelmakäytön, äidin mielenterveyden häiriö, äidin parisuhde lapsen syntymähetkellä, perheen varallisuus mitattuna pitkäaikaisen toimeentulotuen vastaanottamisella sekä äidin koulutustaso ja äidin ikä. Muuttujat on kerätty eri rekistereistä ja yhdistetty tätä tutkimusta varten yhdeksi aineistoksi. Tutkimusmenetelminä käytetään kvantitatiivisia menetelmiä: ristiintaulukointia, khii toiseen -riippumattomuustestiä ja logistista regressioanalyysiä. Tuloksista selviää, että äidin päihde- ja mielenterveyden ongelmat yhdessä muiden äitiin liittyvien tekijöiden kanssa lisäävät lasten yleisimpien mielenterveyden häiriöiden riskiä. Äidin päihdeongelman yhteys lapsen psyykkisen kehityksen ja käytös- ja tunne-elämän häiriöihin oli voimakkaampi kuin äidin mielenterveyden häiriöiden yhteys näihin lapsen häiriöihin. Lapsen masennukseen ja ahdistuneisuuteen äidin mielenterveyden häiriöillä oli päihdeongelmaa voimakkaampi vaikutus. Sosiodemografisista tekijöistä äidin vähäisellä toimeentulolla oli voimakkain yhteys lapsen riskiin sairastua mielenterveyden häiriöihin.
 • Lammila, Tinja-Mari (Helsingin yliopisto, 2014)
  Vuonna 1888 perustettu Suomen Evankelis-luterilainen Pyhäkouluyhdistys linjasi suomalaisen pyhäkoulutyön tavoitteeksi lasten uskon ja kristinopin tietojen edistämisen, aiemman lukutaidonopetuksen sijaan. Sen tehtäviin kuului myös sopivan kirjallisuuden ja aiheeseen liittyvien lehtien julkaiseminen. Yhdistys alkoi julkaista vuonna 1888 opettajille ja pyhäkoulutyöstä vastaavalle papistolle suunnattua Pyhäkoululehteä ja 1890 pyhäkoululaisten omaksi lukemistoksi tarkoitettua Lasten pyhäkoululehteä, minkä sisältö koostui pääasiassa opettavaisista tarinoista, lyhyistä saarnoista ja kirjeistä. Tässä pro gradussa tutkin millainen kristillinen kasvattaja Lasten pyhäkoululehti oli sen kuuden ensimmäisen ilmestymisvuoden aikana. Tutkin millaista teologista opetusta lehti välitti, minkälaista ajankuvaa se edusti ja mitä se kertomuksillaan pyrki sanomaan. Peilasin lehteä myös muuhun 1800-luvun lopun suomalaiseen lastenlehdistöön, sekä osin myös Pyhäkoululehteen, jonka avulla oli mahdollista selvittää Pyhäkouluyhdistyksen tavoitteita. Kristillisestä taustayhdistyksestä ja pyhäkouluasian ympärille painottuneesta sisällöstä huolimatta Lasten pyhäkoululehti edusti ensimmäisinä ilmestymisvuosinaan hyvin tyypillistä suomalaista lastenlehteä. Sen toimittajat tunsivat hyvin sekä kansainvälisiä virtauksia että kotimaisia lapsille kirjoittamisen tapoja. Lasten pyhäkoululehden kertomusten aiheet olivat niiden julkaisuaikaan ajankohtaisia ja ne edustivat 1800-luvun lopun Suomen sosiaalista todellisuutta. Valtaosa teksteistä sijoittui maaseudulle ja käsitteli agraarikulttuurissa elävien perheiden ja lasten elämää, mikä selittyy romantiikan myötävaikutuksella syntyneellä maaseudun rahvaan elämäntavan ihannoinnilla ja isänmaallisuuden korostuksella. Vuosisadan vaihteessa lastenkasvatuksen päämääränä oli teroittaa vanhempien kunnioittamista, ahkeruutta ja rehellisyyttä. Lisäksi lasten tuli elämässään edustaa hurskasta ja hyvin kasvatettua kristittyä, joiden edustajina Lasten pyhäkoululehden kertomusten päähenkilöt esiintyivät. Realistisen aikalaiskuvauksen lisäksi lehden kaikki tekstit välittivät kuvaa läsnä olevasta, suojelevasta ja rukouksiin vastaavasta Jumalasta, sekä lapsia rakastavasta Jeesuksesta. Lehden teologian voi nähdä olleen lapsiystävällistä ja tekstien aiheiden kohderyhmää silmälläpitäen valikoitua. Kertomuksissa käsitellään köyhyyttä, orpoutta, kärsimystä ja kuolemaa, mutta vanhaluterilainen perisyntipainotteisuus ei lehden teksteissä näy. Lasten pyhäkoululehti yhtyikin luterilaiselle kirjallisuudelle ominaiseen armon ja iankaikkisuuden lupauksen korostukseen. Kodin piirin ja pyhäkoulutyön ympärille keskittyneen lehden teksteistä esille nousi myös kouluasian edistäminen. Lehden julkaisuaikana kansakoulut eivät vielä tavoittaneet kaikkia suomalaisia lapsia, mutta koulumatkaa, käyttäytymistä, opettajan kunnioittamista, koulussa viihtymistä ja sieltä saatavaa oppia käsittelevillä teksteillä Pyhäkouluyhdistys pyrki saattamaan lukijoitaan sen piiriin. Lähdeaineiston julkaisuajankohtana kristillinen alkeisopetus ja kunnallinen kansakoululaitos olivat jo eriytyneet niin, että pyhäkoulutyö saattoi keskittyä pääosin hartauden harjoittamiseen lasten kanssa. Lasten pyhäkoululehden varhaisvuodet ajoittuvatkin siihen historialliseen ajanjaksoon, jolloin nationalismin myötävaikutuksella ryhdyttiin enenevissä määrin kiinnittämään huomiota kansan sivistystasoon, joka puolestaan vaikutti edellä mainitun koululaitoksen kehittämispyrkimyksiin ja suomalaisen lehdistökentän laajenemiseen. Suomalais-kansallisen korostuksen lisäksi lehdestä löytyi myös ulkolähetystyöstä, siirtolaisuudesta ja vieraista kulttuureista kertovaa aineistoa, joiden julkaisulle löytyy esikuvia myös muusta ajan lastenkirjallisuudesta.
 • Lahikainen, Elina (2007)
  Rotavirus on Reoviridae-heimoon kuuluva kaksisäikeinen RNA-virus, joka aiheuttaa ripulia erityisesti nuorilla eläimillä ja ihmisillä. Rotavirusripuli on kliinisesti vakava tauti sen aiheuttaessa elimistön voimakkaan kuivumisen. Ensimmäinen infektio on vakavin, jonka jälkeen toistuvat reinfektiot jäävät yleensä lieviksi. Maailmanlaajuisesti rotavirus tappaa vuosittain noin 600 000 lasta eli se aiheuttaa 5 % kaikista alle viisivuotiaiden lasten kuolemista. Suurin osa lapsista sairastaa rotavirusinfektion yhden vuoden ikään mennessä. Koska primääri rotavirusinfektio on vakava tauti, sitä vastaan on kehitetty rokotteita. Jotta rokotteista saadaan kehitettyä tehokkaita, on tiedettävä mitä rotavirustyyppejä esiintyy. Rotavirustyyppien tutkiminen ennen ja jälkeen rokottamisen yleistymisen auttaa selvittämään, muuttuuko virusten genotyyppijakauma. Tärkeää on myös tietää, katoavatko jotkin rotavirustyypit rokotusten avulla ja tuleeko niiden tilalle uusia tyyppejä, mahdollisesti eläinpuolelta. Tässä esiteltävä rotavirusten tyypitystyö on osa monivuotista eurooppalaista tutkimusta, jonka tavoitteena on selvittää ja monitoroida Euroopassa kiertäviä rotavirustyyppejä. Proteiinit VP4, VP6 ja VP7 ovat rotaviruksen immunologisesti tärkeimmät antigeenit. Rotavirukset on jaoteltu ryhmiin A-G sisäkuoren VP6-proteiinin mukaan. Ryhmät A-C ovat humaanipatogeenejä. Suurin osa ihmisten rotavirusinfektioista on ryhmän A aiheuttamia. A-ryhmä jaetaan viruksen pinnan VP4- ja VP7-proteiinien mukaan P- ja G-tyyppeihin. Ihmisiltä on identifioitu 15 G ja 14 P-tyyppiä. Tässä tutkimuksessa määritettiin 200 rotavirusnäytteen G- ja P-tyypit geenimonistusta käyttäen. Materiaalina oli HUSLAB virologian osastolta ja Kuopion yliopistollisesta sairaalasta saatuja vuosien 2005–2007 rotaviruspositiivisia lasten ulostenäytteitä. Näytteistä saostettiin RNA, se käännettiin DNA:ksi ja monistettiin nested PCR-testillä. Ensimmäisessä vaiheessa RNA:sta muodostettiin vastinDNA:ta ja siitä monistettiin VP4- ja VP7-proteiineja koodaavien geenien alueelta sekvenssijaksot. Toisessa vaiheessa näitä PCR-tuotteita käyttäen monistettiin G- ja P- tyypeille spesifisillä alukkeilla lyhyempiä, eri pituisia jaksoja. Lopulliset PCR-tuotteet ajettiin agaroosigeelielektroforeesissa, jossa G- ja P-tyypit määritettiin tuotteiden pituuksien perusteella. Tämän tutkimuksen mukaan vuosien 2005–2007 yleisimmät G-tyypit olivat G1 ja G9. Muutamia muita G-tyyppejä löytyi harvinaisena. Yleisin P-tyyppi oli P[8], edustaen 90 % aineistosta. Runsaimmin esiintyi yhdistelmiä G1P[8] ja G9P[8]. Epidemiakaudella 2006–2007 Helsingissä yleisimmät G-tyypit olivat G1 ja G9. Kuopiossa vallitsevat G-tyypit olivat G2 ja G9. Yleisimmät G/P yhdistelmät epidemiakaudella 2006–2007 olivat Helsingissä G1P[8] ja G9P[8] sekä Kuopiossa G9P[8] ja G2P[4]. Viime vuosina Euroopassa yleisimmät G- tyypit ovat olleet G1-G4 ja G9. Suomen genotyyppijakautuma on siten pääpiirteissään yhteneväinen muiden Euroopan maiden G- ja P-tyyppien kanssa.
 • Kiljunen, Timo (Helsingin yliopisto, 2004)
 • Malmström, Sanna (Helsingin yliopisto, 2011)
  Children s involvement is a key quality factor in Early Years Education. As a process variable it concentrates on children s actions and experiences. The involved children are operating in their zone of proximal development. The aim of this study was to find out how the children involved themselves in the Finnish day care centres. The problems of the study were: (1) how the children are involved in different situations between the hours 8.00 and 12.00, (2) how do the skills of children whose involvement level is high differ from the skills of children whose involvement level is low and (3) how do the learning environments of the children whose involvement level is high differ from the learning environments of the children whose involvement level is low? The research method was observation and children s involvement levels were assessed using LIS-YC Scale. In addition, the kindergarten teachers evaluated the children s skills and the team workers did the evaluations of the educational settings. The data used in this study was a part of the Orientaation lähteillä research. The 802 children, who took part in the study, were from 48 different groups of eight different municipalities in Central Uusimaa. There were 18358 observations of children s involvement and the quantitative data was analyzed using correlation, cross tabulation and t-test. Children s involvement was an average at a moderate level. The involvement levels were the highest during playing time and adult guided tasks and lowest during eating and basic care situations. The level of involvement was higher if the children were adaptable, proactive, self-motivated and good players. The involvement lever was lower if the children needed some special care. The children s involvement is supported if the educators had at least once a week a meeting and if children s confidence and identity construction was frequently considered in educational discussions. Furthermore, the appreciation of the ethical issues and positive atmosphere appeared to confirm the involvement. The children s involvement is decreased if the educators had been perpetually short of time or resources or there has been lack of joy and humour in the group.
 • Himanka, Mika (2008)
  Analysoin tutkielmassani kriittistä diskurssianalyysia soveltaen kahdeksan kunnan päihde- ja huumehoitostrategiaa. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, minkälaisia puhetapoja paikallisissa päihdestrategioissa esitetään huumeiden käytön ja niiden kokeilun syiksi ja toisaalta minkälaisia toimenpiteitä niissä esitetään huumeiden käytön ennaltaehkäisemiseksi. Olen jakanut analyysin aineiston ensimmäiseen ja toiseen lukukertaan. Ensimmäisellä lukukerralla tarkastelen strategioissa esitettyjä huumeongelman syitä ja ratkaisuja ongelmaan, toisella lukukerralla pohdin, minkälaisia ideologisia seurauksia käytetyillä diskursseilla on. Suomalainen huumekysymys on viimeisten vuosien aikana kokenut suuria muutoksia. Huumeiden kokonaiskieltoon perustuvan politiikan rinnalle on keskusteluun ilmestynyt haittojen vähentämiseen pyrkiviä terveyspoliittisia näkemyksiä. Myös huumeiden ympärillä käytävä keskustelu on vilkastunut, kun ongelmakäytön rinnalla on alettu puhua mm. huumeiden viihdekäytöstä. Sosiaalipoliittiseen keskusteluun on ilmestynyt uudenlaisia paikallisyhteisön vastuuta korostavia vivahteita. Myös valtion ja kuntien väliset roolit ovat kokeneet monia muutoksia, suunta on ollut kohti lisääntyvää paikallista autonomiaa. Muutos näkyy kuntien roolin korostumisena erilaisten sosiaalipoliittisten ohjelmien suunnittelijana ja toimeenpanijana. Kunnallisessa päihdestrategiassa käsitellään ehkäisevää päihdetyötä, varhaista puuttumista ja päihdehoidon järjestämistä koskevia kysymyksiä. Strategiat perustuvat arvioon paikallisesta päihdetilanteesta. Keskeisiä painopistealueita strategioissa ovat etenkin lasten ja nuorten päihteiden käytön ehkäisy ja varhainen puuttuminen nuorten päihteiden käyttöön. Tutkimukseni tulokset viittaavat siihen, että paikallisissa päihdestrategioissa huumekysymys tulkitaan lähinnä perheen ja vanhemmuuden kriisistä ja elämänhallinnan puutteesta johtuvaksi nuorten ongelmaksi. Huumeongelman ratkaisuja haetaan vanhemmuutta vahvistamalla ja yhteisöllistä kontrollia elvyttämällä. Huumekysymyksen ratkaisussa keskeiseksi toimenpiteeksi määrittyy nuorten käyttäytymisen valvonta ja säätely. Koveneva kontrolli oikeutetaan vetoamalla lasten suojelun velvoitteeseen. Yhteisöllisen kontrollin lisäksi ratkaisua huumeongelmaan haetaan yksilön elämänhallintaa vahvistamalla.
 • Laine, Noora (Helsingfors universitet, )
  Tutkielman aiheena ovat lastensuojelulain (417/2007) 11 luvun mukaiset rajoitustoimenpiteet. Näitä toimenpiteitä ovat yhteydenpidon rajoittaminen, aineiden ja esineiden haltuunotto, henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus, omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen ja lähetysten luovuttamatta jättäminen, kiinnipitäminen, liikkumisvapauden rajoittaminen, eristäminen ja erityinen huolenpito. Rajoitustoimenpiteitä saadaan käyttää vain huostaanotettuihin, laitokseen sijoitettuihin lapsiin. Yhteydenpidon rajoittamista on mahdollista sosiaalitoimen viranhaltijan päätöksellä käyttää myös muihin huostaanotettuihin lapsiin. Lapsen etu on keskeisin peruste toimenpiteistä päätettäessä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä edellytyksin rajoitustoimenpiteitä voidaan soveltaa ja mitä lapsen oikeusturvaan liittyviä ongelmia rajoituksiin ja niitä koskevaan sääntelyyn liittyy. Rajoitustoimenpiteissä on kyse lapsen perusoikeuksien rajoittamisesta ja julkisen vallan käytöstä riippumatta siitä, käytetäänkö toimenpiteitä yhteiskunnan ylläpitämässä vai yksityisessä laitoksessa. Keskeinen ongelma päätettäessä rajoitustoimenpiteiden käytöstä on, milloin on kyse lastensuojelulaissa tarkoitetusta rajoituksesta ja milloin tavanomaiseen kotikasvatukseen rinnastuvista käytännöistä. Laitoksissa saattaa olla erilaisia sääntöjä, jotka puuttuvat esimerkiksi lasten liikkumisvapauteen tai puhelimen käyttöön. Lapsen oikeusturvan kannalta kotikasvatuksellisten rajojen asettaminen on erotettava rajoitustoimenpiteistä, koska osasta rajoitustoimenpiteistä tulee tehdä hallintopäätös. Jos päätöstä ei tehdä, lapsella ei mahdollisuutta valittaa hallinto-oikeuteen. Käytännössä myös eri rajoitustoimenpiteiden välinen rajanveto on osoittautunut joissakin tapauksissa haastavaksi. Koska rajoitustoimenpiteet puutttuvat lapsen perusoikeuksiin, rajoitusten on oltava tarkkarajaisia. Pohdittavaksi jää toisaalta, kuinka yksityiskohtaisesti rajoituksista on ylipäätään mahdollista säätää.
 • Miettinen, Mira (2011)
  Pro gradu -työssäni tutkin lastensuojelun alkuvaiheen tilannearviomallia sosiaalityön interventiona ja tämän intervention vaikuttavuutta. Aineistonani olen käyttänyt lomakkeiden avulla kerättyä tietoa, jonka olivat tuottaneet tilannearvioprosesseissa työskennelleet lastensuojelun sosiaalityöntekijät. Tutkimuskohteenani ovat lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden antamat merkitykset lastensuojelun asiakkuuden alkuvaiheen työskentelyn vaikuttavuudelle. Haluan tietää, mitä vaikutuksia asiakkuuden alkuvaiheen työskentelyllä on sosiaalityöntekijöiden mielestä ollut heidän omissa asiakasprosesseissaan. Aineisto on kerätty yhdessä kaupungissa. Tutkimukseni empiirinen osuus koostuu kahdesta, käyttämieni tutkimusmenetelmien mukaan jaotellusta osuudesta. Kvantitatiivinen osuus ei pyri selittämään, vaan esittelemään: millaisten asiakkaiden kanssa ja millä välineillä tilannearviotyöskentelyä tehdään ja mitä tilannearvion päätyttyä tapahtuu. Kvalitatiivisessa analyysissä paneudun kysymykseen tilannearvion vaikuttavuudesta. Tutkimukseni on tieteenfilosofisilta lähtökohdiltaan fenomenologis-hermeneuttinen, tulkinnallinen tutkimus. Tutkimusmenetelmäni on laadullinen, aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Kontekstoinnissa olen hyödyntänyt myös numeraalista tietoa, eli olen yhdistänyt tutkimukseeni myös kvantitatiivisia menetelmiä. Koosteena tuloksista voitaisiin todeta, että tllannearviomallin mukaista sosiaalityötä tehtiin erityisesti murrosikäisten (13-17- vuotiaat) asiakasryhmän kanssa. Näiden lasten lastensuojeluasiakkuuden syinä olivat yleisimmin perheväkivalta, lapsen rajaton käyttäytyminen, koulunkäyntiin liittyvät hankaluudet sekä vanhempien päihteidenkäyttö. Noin 3/5 asiakasprosesseista lapsella ei ollut aikaisempaa lastensuojeluasiakkuutta - joskaan rajanveto uusien ja vanhojen asiakkuuksien välillä ei ole ongelmatonta. Tilannearviomallin mukaisen työskentelyn päätyttyä 44% asiakkuuksista voitiin lopettaa. Päättyvien asiakkuuksien joukossa oli niin uusia lastensuojeluilmoituksia, joissa lastensuojelun työskentelyä ei alkukartoituksen jälkeen katsottu tarpeelliseksi jatkaa, kuin myös vanhoja asiakkuuksia, jotka voitiin lopettaa tilannearviotyöskentelyn päätyttyä. Laadullisen sisällönanalyysin keinoin muotoilin sosiaalityöntekijöiden vastauksista kuusi luokkaa, joiden mukaan luokittelin vaikuttavuuden muodot. Analyysini perusteella vaikuttavuus tilannearviossa voi olla: 1) muutoksia 2) ajatusten herättämistä 3) latkotyöskentelyn helpottumista 4) lastensuojeluun kohdistuvien ennakkoluulojen purkamista tai 5) perheenjäsenten näkemysten välittämistä toisilleen. Lisäksi muodostui "vaikuttamattomien" tilannearvioiden luokka (6).
 • Surakka, Raine (2013)
  Pro graduni käsittelee päivänpolttavaa aihetta eli miten lastensuojelun asiakkuus näkyy mediassa. Tutkimuskysymyksenä on, millaisia lastensuojelun asiakkaiden identiteettidiskursseja esiintyy Helsingin Sanomien teksteissä. Tutkielman viitekehyksen muodostaa sosiaalinen konstruktionismi eli teoria todellisuuden sosiaalisesti ja vuorovaikutuksellisesti rakentuneesta luonteesta. Tutkielman teoreettisen osan muodostaa lukijan perehdyttäminen lastensuojelun institutionaaliseen asemaan Suomessa sekä vallalla oleviin lastensuojelun keskusteluihin. Toisena tärkeänä teoreettisena lähtökohtana on kaksiosainen lähestyminen identiteetin käsitteeseen: identiteetti on joko pysyvä eli traditionaalinen tai identiteetti on moniulotteinen ja liikkuva eli postmoderni. Tutkielmassa tuodaan esille myös, miten lastensuojelun asiakkaita identifioidaan yhteiskuntatieteellisessä kirjallisuudessa sekä analysoidaan median ja lastensuojelun jännitteistä suhdetta. Tutkielman aineiston muodostavat 63 Helsingin Sanomissa vuonna 2011 julkaistut suomalaista perhe- ja lapsikohtaista lastensuojelua käsittelevät uutistekstit. Tekstit kerättiin Helsingin Sanomien printtinumeroista tai digitaalisista versioista. Ensimmäinen artikkeli on julkaistu tammikuun 2. päivänä 2011 ja viimeinen kesäkuun 7. päivänä 2011. Tutkimusaineiston analyysi on toteutunut diskurssianalyyttisen lähiluvun menetelmää käyttäen. Aineistosta hahmottuu esiin neljä erilaista identiteettidiskurssia, joiden kautta asiakkaista kirjoitetaan Helsingin Sanomien teksteissä. Hallitsevin identiteettidiskurssi on uhridiskurssi, joka kuvaa lastensuojelun asiakkaat uhreiksi monen eri mekanismin kautta. Uhriutuminen tapahtuu esimerkiksi jo ennen lastensuojelun asiakkuutta tai lastensuojelun asiakkuus itsessään identifioi asiakkaan uhriksi. Toimijuuden ristiriita paikantuu puolestaan toimijuuden kaksijakoisuutena: toisaalta tavoitteellisuutena asiakkaan toimijuudesta, mutta toisaalta käytännössä toimijuus voi onnistua vain hyvinvointivaltion tuen avulla. Negatiivinen kategorisointidiskurssi on yleistävää ja ongelmakeskeistä puhetta lastensuojelun asiakkaista. Annettujen identiteettien hylkääminen ja hyväksyminen kertovat, miten asiakkaat reagoivat heille annettuihin asiakkuusidentiteetteihin. Lastensuojelun asiakkaiden identiteettidiskursseja hallitsee kielteinen ja kategorisoiva uutisointi, vaikka identiteettidiskurssit itsessään ovat monipuolisia. Tekstejä hallitsee erityisesti uhriuden ja toimijuuden diskurssien välinen ristiriita. Teksteissä luotetaan asiakkaisiin itsenäisinä toimijoina vähän, mikä osaltaan uhriuttaa asiakkaat. Asiakkaiden omissa kertomuksissa oma toimijuus näyttäytyy myönteisemmin. Tämä tutkielma mahdollisti pääosin pääidentiteettidiskurssien tutkimisen Teksteistä oli analysoitavissa useita identiteettidiskursseja, sillä identiteettidiskurssit jakaantuvat entistä pienempiin diskursseihin. Helsingin Sanomien teksteistä nousevilla identiteettidiskursseilla on vaikutusta yleiseen mielipideilmastoon lastensuojelun asiakkaista, joten identiteettidiskursseja tulisi rakentaa entistä myönteisemmältä pohjalta.
 • Vainio, Pirjo (2012)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan asiakkuuden siirtoprosessin toimivuutta lapsen asiakkuuden siirtyessä lastensuojelun avohuollosta laitoshoidon keskitettyyn yksikköön. Tutkielman tutkimuskysymyksellä, onko asiakkuuden siirtoprosessi tarkoituksenmukainen ja toimiva, tavoitellaan vastausta siihen, miten hyvin siirtoprosessi lastensuojelun avohuollosta laitoshoidon keskitettyyn yksikköön toimii asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta. Tämä tutkimus on kvalitatiivinen käytäntötutkimus. Tutkimusta varten on teemahaastateltu 4 nuorta, 6 lapsen huoltajaa, 11 alueen sosiaalityöntekijää ryhmähaastatteluna sekä laitoshoidon 5-henkinen moniammatillinen tiimi ryhmähaastatteluna. Tutkimuksen runkona on käytetty mukaeltua Bikva-mallia. Mallin avulla voidaan saada uutta tietoa tutkitusta ilmiöstä, jota tietoa organisaatio voi hyödyntää omassa toiminnassaan oppimisen ja kehittymisen kautta ja tehdä mahdollisesti muutoksia organisaation toimintatapaan. Aineiston analyysimenetelmänä käytetään laadullista sisällönanalyysia. Nuorten ja huoltajien haastatteluissa nousee keskeiseksi teemaksi sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että asiakkaat toivovat sosiaalityöltä jatkuvuutta ja kokevat sosiaalityöntekijän vaihtumisen lisäävän epävarmuutta siitä, miten lapsen asioissa työskennellään. Asiakassuunnitelman tarkistus asiakkuuden siirtoneuvottelun yhteydessä on huoltajille merkityksellinen seikka. Huoltajat kokevat yleisesti osallisuutensa toteutuvan siirtovaiheen työskentelyssä. Nuorten näkemyksen mukaan sosiaalityöntekijät tutustuvat heihin liialti dokumenttien välityksellä ja heitä koskevissa dokumenteissa korostuu aikuisten näkökulma nuorten näkökulman jäädessä aikuisten varjoon. Organisaatiomuutoksia suunniteltaessa tulee huomioida asiakkaiden näkemykset heille suunnattujen palveluiden asiantuntijoina. Nuoren kanssa työskentelyyn tulee panostaa, jotta nuori voi kokea tulevansa aidosti kohdatuksi lastensuojelun työskentelyssä. Tätä kautta nuoren osallisuus lastensuojelutyöskentelyssä voi toteutua nykyistä paremmin.
 • Inkiläinen, Satu Maria (Helsingfors universitet, 2011)
  Käsittelen pro gradu -tutkielmassani perheen sisällä ilmenevää väkivaltaa. Tutkimuskysymykseni ovat 1) Mitä väkivallasta on dokumentoitu lastensuojelun asiakirjoihin ja 2) Kenen näkemyksiä väkivallasta asiakirjoihin on kirjattu. Tutkielma keskittyy psyykkiseen väkivaltaan, jonka käsitän lapsen altistumisella väkivallalle, sekä lapseen suoraan kohdistuvaan fyysiseen väkivaltaan. Useista tutkielmani otokseen valikoituneista perheistä oli tehty lastensuojeluilmoituksia sekä perheväkivallasta että lapsen tai nuoren pahoinpitelystä. Tutkielman tarkoituksena on kiinnittää huomiota lastensuojelun dokumentointiin ja siihen kuinka paljon väkivallasta dokumentoidaan asiakirjoihin. Dokumentointi on olennainen osa lastensuojelutyötä, koska se tekee työn näkyväksi. Asiakirjatekstejä voidaan käyttää apuna päätöksiä perusteltaessa. Tutkielman aineisto on kerätty lastensuojelun asiakirjoista 10 perheen lastensuojeluhistorian ajalta. Tutkielmaa varten on haettu tutkimuslupa. Tutkimuksen aineisto on kerätty satunnaisotannalla lastensuojeluilmoituksista, joiden syykoodina on käytetty perheväkivaltaa tai lapsen tai nuoren pahoinpitelyä. Aineisto on analysoitu teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tutkielman tärkein tulos on, että väkivallasta on dokumentoitu todella vähän lastensuojelun asiakirjoihin. Perheen muut ongelmat saavat huomattavasti suuremman painoarvon dokumenteissa. Lapsilta ei ole juuri kysytty perheen sisällä ilmenevästä väkivallasta. Äidit ovat dokumenttien mukaan aktiivisimmat toimijat lastensuojelussa ja heidän näkemyksiään väkivallasta on kirjattu eniten dokumentteihin. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat kirjanneet vähän omia näkemyksiään väkivallasta ja dokumentointi keskittyy kolmeen perheeseen. Dokumentointi toistuu samanlaisena. Catherine Humphreys on tutkinut paljon lastensuojelutyötä perheissä, joissa on ilmennyt väkivaltaa. Olen käyttänyt tutkielmani lähteinä kolmea hänen teostaan. Kotimaisen tutkimuksen osalta eniten käytetty lähde on Eija Paavilaisen ja Tarja Pösön toimittama teos "Lapset, perhe ja väkivaltatyö". Aineiston analyysiluku pohjautuu pitkälti Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven kirjaan “Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi”.
 • Rytkönen, Elina (2005)
  Kuvaan ja tarkastelen tutkimuksessani lastensuojelutyön lähtökohtia ja tulevaisuushaasteita sekä toimintaympäristöä, johon lastensuojelutyö paikantuu. Lastensuojelutyössä on korostunut asiakaslähtöisyys, jolla on aikaisemmissa tutkimuksissa viitattu perhe- ja lapsikeskeisyyteen. Sosiaalityöntekijöiden jatkuva epävarmuus lastensuojelun sosiaalityön suunnasta pakottaa heidät konstruoimaan työnsä lähtökohtia uudestaan ja varustamaan asiantuntijuutta lastensuojelun erikoisosaamisella. Tavoitteena on selvittää, millaisia ovat lastensuojelun erikoistumiskoulutusta suorittavien sosiaalityöntekijöiden työn lähtökohdat sekä haasteet. Tutkimuskysymyksiä on kolme: Millaisilla ammatillisilla orientaatioperustoilla lastensuojelun sosiaalityöntekijät työtään tekevät? Millaisia tulevaisuusorientaatioita sosiaalityöntekijät ammatissaan näkevät? Millaiseen toimintaympäristöön lastensuojelutyö paikantuu? Tutkimuksessa on haastateltu 25 lapsi- ja nuorisososiaalityön ammatillisen lisensiaattitutkinnon opiskelijaa. Haastattelut on tehty nelivuotisen jatkokoulutuksen puolessa välissä, syksyllä 2001. Tutkimukseni on laadultaan kvalitatiivinen ja aineistonkeruumenetelmänä on käytetty puhelinhaastattelua. Kuvaan erikoistumiskoulutusta suorittavien sosiaalityöntekijöiden ammatillisia orientaatioperustoja, tulevaisuusorientaatiota sekä toimintaympäristöä teemoittelun ja tyypittelyn avulla. Lisäksi olen syventänyt analyysiäni diskurssianalyyttistä analyysitapaa soveltaen. Olen pyrkinyt tuomaan diskurssianalyyttisen analyysitavan avulla esiin syvemmin sitä, miten sosiaalityöntekijöiden ammatilliset orientaatioperustat, tulevaisuusorientaatiot sekä toimintaympäristö haastattelupuheessa tuottavat ja rakentavat lastensuojelun todellisuutta. Olen pyrkinyt jäsentämään tulkitsemistani haastattelupuheista yleisempiä merkityskokonaisuuksia, niitä diskursseja, joiden koen olleen hallitsevia kussakin sosiaalisessa kentässä eli kussakin orientaatioperustatyypissä. Myös tulevaisuusorientaatioiden ja toimintaympäristön kuvauksissa olen esittänyt sosiaalityöntekijöiden haastattelupuheessa esiintyviä hallitsevia diskursseja. Tutkimuksessani olen paikantanut neljä erilaista lastensuojelun ammatillista orientaatioperustaa, joilla sosiaalityöntekijät työtään tekevät. Nämä ovat: lapsikeskeinen orientaatioperusta, perhekeskeinen orientaatioperusta, ammatilliselta orientaatioperustaltaan epävarmat sekä rakennekeskeinen orientaatioperusta. Lapsikeskeinen ajattelu lastensuojelussa on nostanut otettaan edelleen vahvan perhekeskeisyyden rinnalla, mutta lapsikeskeisyys näyttäytyy sosiaalityössä vielä vain puheen tasolla. Lapsikeskeisyyden suhteen ollaan myös epävarmoja: kuinka päteviä sosiaalityöntekijät ovat lasten kanssa työskentelyyn tai miten pitkälle lasten kanssa työskentelyssä voidaan mennä, ovat monia sosiaalityöntekijöitä arveluttavia tosiasioita. Rakennekeskeisen orientaatioperustan omaavat sosiaalityöntekijät erottuivat joukosta ei-asiakaslähtöisyydellään. He keskittyivät lähinnä työn kehittämiseen ja tiedontuotantoon liittyviin asioihin. Tulevaisuusorientaatiot jakautuivat tutkimuksessani henkilökohtaisiin eli omaan työhön liittyviin, ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Ammatilliselta orientaatioperustaltaan epävarmojen ja lapsikeskeisen orientaatioperustan omaavien sosiaalityöntekijöiden haasteet liittyivät yleisimmin työvälineellisiin tai asiakkuusmääritelmällisiin huoliin. Perhekeskeisen orientaatioperustan omaavien sosiaalityöntekijöiden tulevaisuushaasteet liittyivät pääasiassa perheiden yhteiskunnalliseen asemaan ja rakennekeskeisen taas vastaavasti ammatillisiin huoliin. Toimintaympäristöön liittyvät haasteet olivat kaikkien sosiaalityöntekijöiden yhteisiä, riippumatta ammatillisesta orientaatioperustasta. Toimintaympäristön haasteet paikantuivat kysymyksiin kuka hoitaa sosiaalityön tulevaisuudessa ja millä resursseilla. Lisäksi sosiaalityöntekijöiden huolena näyttäytyi kuntien epätasainen kehitys.
 • Kokkonen, Paulina (2005)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään lastensuojelun jälkihuollossa olevien, täysi-ikäisten nuorten kokemuksia jälkihuollosta ja heidän siihen kohdistuvista toiveistaan. Tarkastelun keskiössä ovat tekijät, jotka selittävät nuorten sosiaalista selviytymistä ja syrjäytymisriskiä jälkihuollon vaiheessa. Jälkihuolto on sijaishuollon päättymisen jälkeen tarjottava tukimuoto, joka sisältää erilaisia nuoren itsenäistymistä tukevia avohuollon tukitoimia kuten asunnon järjestämistä sekä taloudellista ja psykososiaalista tukea. Nuorten omien kokemusten selvittäminen on tärkeää, jotta jälkihuollon toimivuudesta saadaan asiakaslähtöistä tietoa, ja jotta jälkihuoltoa voidaan kehittää. Nuorten kokemusten tarkastelua taustoittaa lastensuojeluasiakkuuden prosessi huostaanotosta jälkihuollon päättymiseen. Tutkimusaineistoni muodostuu kuuden helsinkiläisen 19-20-vuotiaan lastensuojelun jälkihuollossa olevan nuoren teemahaastatteluista. Tutkimushaastattelut analysoin teemoittelua ja niin kutsuttua Framework-analyysiä hyväksi käyttäen. Tutkielmani viitekehyksenä ovat syrjäytymisen ja selviytymisen tutkimus sekä nuoruusikä elämänvaiheena. Nuorilla oli yksilöllisiä kokemuksia huostaanotosta. Sijaishuoltopaikkaan asettautumisessa osalla nuorista oli sopeutumisvaikeuksia, jotka usein kuitenkin ajan myötä helpottuivat. Hyvä omahoitajasuhde oli joidenkin nuorten sopeutumista edistävä tekijä. Osa nuorista koki ulkopuolisuuden tunnetta laitoksessa asuessaan. Sijaishuoltopaikoissa oli sekä hyviä että huonoja puolia. Huostaanoton päättyminen oli nuorille helpotus. Kaikki nuoret kokivat saaneensa riittävästi tietoa jälkihuollosta jo sijaishuollon aikana. Heidän toiveensa huomioitiin jälkihuoltoa suunniteltaessa. Jälkihuoltosuunnitelman käsite oli jäänyt nuorille hämäräksi. He olivat tyytyväisiä jälkihuollon työntekijöiltä saamaansa tukeen ja muihin palveluihin. Nuorilla oli vain vähän toiveita jälkihuollon kehittämisen suhteen. Nuorille tärkeimmät lastensuojelun jälkihuollon palvelut olivat tukiasunto ja taloudellinen tuki. Sosiaalityöntekijöiltä saatu tuki oli ennakko-oletuksistani poiketen heille vähemmän merkityksellistä. Sosiaalityöntekijän luona hoidettiin taloudellisia asioita ja hänen kanssaan keskusteltiin arjen asioista. Yksi nuori toivoi erityisesti keskustelutukea sosiaalityöntekijältä. Lastensuojelun tukiasuntotoimiston työntekijä oli lähempänä nuorten arkea ja seurasi nuorten elämän sujumista. Neljä nuorista oli saanut nuorisopsykiatrista hoitoa. Nuorten suhteet vanhempiinsa olivat yleensä parantuneet sijoituksen aikana. Kaverit olivat myös vahvasti läsnä nuorten elämässä. Jälkihuollon päättymisen jälkeen nuoret arvelivat pärjäävänsä pääosin läheisverkoston tuella. Rikkinäisistä perheoloista lähteneet ja monia eroja ja menetyksiä kokeneet nuoret olivat haastatteluhetkellä pärjääviä nuoria. Syrjäytymisriskistä huolimatta he olivat kyenneet liittymään sijaishuoltopaikkaansa, jälkihuoltoon ja muihin palveluihin, työhön, opiskeluun sekä läheisverkostoonsa. Läheisverkoston tuella oli vahva nuorten sosiaalista selviytymistä tukeva merkitys. Viranomaistuki kannatteli nuorten ulkoista elämänhallintaa. Tutkimustuloksia ei voida yleistää kaikkia jälkihuoltonuoria koskeviksi. Jatkotutkimuksen tulisikin kohdistua heikommin pärjäävään jälkihuoltonuorten enemmistöön, ja niihin jotka asuvat muualla kuin lastensuojelun tukiasunnossa.
 • Isokuortti, Nanne (2014)
  Maailmansotien välinen ajanjakso voidaan nähdä murroskohtana modernin suomalaisen lastensuojelun kehityksessä. Lapsiin ja lastensuojeluun liitettiin tuolloin uusia merkityksiä ja lastensuojelujärjestelmää kehitettiin voimakkaasti. Lapset ja nuoret nousivat valtiollisen huomion kohteeksi, ja heihin panostaminen nähtiin kansakunnan tulevaisuuden kannalta tärkeänä. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan lastensuojelun toimijoiden lastensuojelutoiminnasta käymää keskustelua alan johtavassa ammattilehdessä, Lastensuojelulehdessä, koko sen ilmestymisaikana 1922–1937. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten Lastensuojelulehden kirjoittajat pyrkivät rakentamaan lastensuojelun käytäntöjä suomalaisessa yhteiskunnassa 1920–1930-luvuilla sekä miten käytännöistä käyty keskustelu muuttui lehden ilmestymisen aikana. Tutkielmassa analysoidaan myös kirjoittajien käsityksiä lastensuojelusta. Tutkielmassa käytännöt ymmärretään ihmisten ylläpitäminä, pysyvinä ja toistuvina tapoina toteuttaa jokin asia. Käytännöt nähdään syntyvän tiettyä tarkoitusta varten ja olevan sidoksissa omaan sovellusympäristöönsä. Lastensuojelulehden tavoitteena oli toimia kaikkien lastensuojelun toimijoiden yhtenäisenä lehtenä. Ilmestymisensä aikana lehti kuitenkin suuntautui kasvatuslaitoskysymyksiin. Tutkimusaineisto koostuu 125:stä lastensuojelutoimintaa käsittelevästä artikkelista. Artikkelit valikoitiin systemaattisesti määriteltyjä kriteerejä noudattaen. Aineisto luokiteltiin, eriteltiin ja analysoitiin sisällönanalyysia hyödyntäen. Artikkeleiden lähiluvussa sovellettiin käsitehistoriallista lähestymistapaa. Tarkastelujaksolla lastensuojelu ymmärrettiin nykypäivään verrattuna laajasti. Tutkimusaineiston perusteella lastensuojelun käytännöt jaetaan kolmeen ryhmään: lastensuojeluntarpeen ennaltaehkäiseviin käytäntöihin, arviointiin ja luokitteluun sekä lastensuojelulaitosten toimintakäytäntöihin. Ennaltaehkäiseviin käytäntöihin lukeutuivat lasten kasvuolojen tukeminen ja rotuhygieeniset toimenpiteet. Lasten kasvuoloihin liittyvien keskustelujen yhteydessä kirjoittajat pohtivat myös lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle. Lastensuojelulaitosten toimintakäytäntöihin sisältyivät lasten käytännöllinen toiminta eli ammattikasvatus ja liikunnallinen toiminta sekä rangaistus- ja kurinpitokäytännöt. Keskeisin ja säännöllisin lehdessä käsitelty aihepiiri oli lastensuojelulaitosten käytännöllinen toiminta. Arviointia ja luokittelua käsiteltiin ainoastaan 1920-luvulla. Kurinpito- ja rangaistuskäytännöistä kirjoitettiin pääsääntöisesti 1930-luvulla. Keskustelu lasten kasvuolojen tukemisesta keskittyi julkaisuajan alku- ja loppupäihin. Lapsen sijoittamisesta kodin ulkopuolelle keskusteltiin melko tasaisesti lehden koko julkaisun ajan. Rotuhygieenisistä toimenpiteistä käyty keskustelu oli vilkkaimmillaan 1930-luvun ensimmäisinä vuosina. Keskustelut heijastavat muutoksia lehden kirjoittajakunnassa sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tilanteessa. Lastensuojelulehden kirjoittajien käytäntöihin liittyvästä argumentaatiosta välittyy lasten ja heidän suojelunsa yhteiskunnallista merkitystä korostanut diskurssi. Lasten ja nuorten tuli terveydellään ja ahkeruudellaan osallistua vahvan kansakunnan rakentamiseen. Yhteiskunnan heikompaan osaan kuuluneet lapset nähtiin yhteiskunnan potentiaalisena taakkana. Kirjoittajat pyrkivät kohdentamaan lastensuojelun käytäntöjä tämän haasteen ratkaisemiseen. Määrittämällä eri lapsiryhmien tuen ja kontrollin tarpeita sekä analysoimalla lastensuojelutoiminnan tehtäviä ja tavoitteita lehden kirjoittajat pyrkivät kirjoituksillaan rakentamaan lastensuojelun käytäntöjä siten, että ne palvelivat yhteiskunnan etua.
 • Uusitupa, Annastiina Helena (2012)
  Tutkimuksessani tarkastelen, miten sosiaalityöntekijät näkevät oikeudellistumisen vaikuttaneen lastensuojelun työhön. Tutkin, miten oikeudellistuminen on heidän näkemyksensä mukaan vaikuttanut lastensuojelun arjen työhön sekä toisaalta asiakkaan asemaan. Tämän ohella tarkastelen myös sitä, millaisia vaikutuksia vuonna 2008 voimaanastuneella lastensuojelulailla on työntekijöiden näkökulmasta ollut oikeudellistumiseen. Tutkimukseni taustana toimivat yhteiskunnallinen oikeudellistumiskehitys sekä uuden julkisjohtamisen ideologia, joiden näen vaikuttaneen myös lastensuojeluun. Tutkimus on menetelmältään kvalitatiivinen ja sen aineisto koostuu yhdeksän lastensuojelun työntekijän haastattelusta. Aineisto on kerätty puolistrukturoidun haastattelun avulla ja analyysissa on käytetty laadullista sisällönanalyysiä. Tutkimusotteeltaan tutkimukseni on teoriaohjaava. Tutkimukseni tuloksista nousee esiin, että oikeudellistuminen on voimistunut lastensuojelun sosiaalityössä. Oikeudellistuminen tulee esiin siinä, että laki säätelee työtä yhä voimakkaammin asettaen esimerkiksi tarkkoja aikarajoja ja menettelytapoja. Lastensuojelutarpeen selvitys- sekä sijoitusprosessit nousivat erityisesti esiin työprosesseina, joissa lainsäädännön ohjaileva vaikutus tulee esiin. Haastatteluista nousi esiin, että vuonna 2008 voimaan astunut lastensuojelulaki on tuonut lisää oikeudellista sääntelyä työhön. Työntekijät kokivat, että lainsäädäntö on hallittava työn arjessa hyvin ja tässä apuna toimivat säännölliset koulutukset sekä mahdollisuus kääntyä tarvittaessa lakimiehen puoleen. Lainsäädännön ja sosiaalityön etiikan yhteensovittaminen saattaa ajoittain olla haastavaa ja tämä aiheuttaa ristiriitoja työn arjessa. Aineistosta nousi esiin, että haastateltavat enteilivät lainsäädännön pysyvän kiinteänä osana lastensuojelua myös tulevaisuudessa. Sosiaalityöntekijöiden työn arkipäivän kannalta oikeudellistuminen oli tuonut sekä positiivisia muutoksia että haasteita. Positiivisena seikkana esiin nousi esimerkiksi työntekijän parantunut oikeusturva. Myönteiseksi muutokseksi nähtiin myös se, että lainsäädännön voimistumisen kautta työ on muuttunut entistä selkeämmäksi ja tämä on parantanut kuvaa lastensuojelusta. Haasteena sen sijaan nousi esiin työajan kuluminen lain määrittämiin työprosesseihin, jonka vuoksi avohuollon työskentelyyn ei kaikissa tilanteissa ole mahdollista keskittyä tarpeeksi. Haasteiksi mainittiin myös esimerkiksi dokumentoinnin muuttuminen yhä vaativammaksi. Oikeudellistuminen on vaikuttanut myös asiakkaiden asemaan. Positiivisena asiana nähtiin, että myös heidän oikeusturvansa on parantunut ja asiakkaat olivat tulleet tietoisemmiksi omista oikeuksistaan. Lasten nähtiin nousseen yhä vahvemmin työskentelyn keskipisteeksi. Aineistosta nousi myös esiin, että oikeudellistuminen turvaa entistä paremmin lapsen mahdollisuuden saada tarvitsemaansa apua ja suojelua.
 • Kääriäinen, Aino (University of Helsinki, 2003)
  The primary task of this study is to clarify the significance of documentation in professional practices and information formation involved in social work concerning child protection. The document texts under study were examined from three angles: 1)How were the documents written? 2) What information did the documents contain? 3)Why were the documents written as they were? The research material consisted of information from a database of client information compiled from notes and custody decisions by social workers involved in child protection. Documents relating to twenty children of varying ages and their families were selected for this study, a total of 1613 pages. The texts are dated between 1989 and 2000. The method of study is discourse analytical and is based on a three-dimensional model developed by Fairclough (1997) in which discourse is defined as the interaction between texts, practices and socio-cultural environment. Discourse analysis consists of the portrayal, interpretation and explanation of these elements and the relationships between them. The model used for the analysis consists of rhetoric and thematic material as well as investigation from the pragmatic point of view. Categorizing the documents into speaker categories revealed the polyphony of the texts, text-structures including viewpoints and opinions of several people. The rhetorical analysis showed that documents pertaining to social work involving child protection contain a large amount of dynamic description of the work. The polyphony of the texts adds to their credibility and is one way to influence the meaning by using rhetoric. The thematic study showed that the content of the themes in the documents (dayto-day control, care of the child, usage of intoxicants and co-operation) and the empirical themes (concern, responsibility, co-operation and morals) repeat themselves as dynamically interchanging concentric and superimposed threads. Social workers introduce many simultaneous themes into their documents, which help them to form a professional judgement of the case at hand. Studying the documents from the pragmatic angle revealed the contextual dimensions of reading and writing and the process of information formation. The drawing up of documents is one of the practices employed in social work. It is also a crucial part of the creation and maintenance of professional understanding. Notes, custody decisions and legal texts are intertextual. Research of documents regarding child protection in social work have opened up new possibilities in understanding the compilation process, significance and role of documents in social work. The writing and reading of texts, information transfer,listening to the client and conversation transcription are inherent challenges in social work. The study aspires to open up understanding of the multitude of nuances and dynamics in document texts and day-to-day documentation of social work. The investigation facilitates the advancement of work, particularly social work, by improvement and measurement of the influence on the client. The dynamics of information forming that is revealed in documents originates in writing practices, and in the common areas of writing and reading and occupational practices. Keywords: social work, child protection, documentation, document, discourse analysis,information formation.
 • Kääriäinen, Aino (2003)
  Tutkimuksen keskeinen tehtävä on selvittää, mikä on dokumentoinnin merkitys lastensuojelun sosiaalityön tiedonmuodostuksessa ja ammattikäytännöissä. Asiakirjateksteistä koostuvaa tutkimusaineistoa tarkastellaan kolmesta eri suunnasta kysymällä: 1) Miten asiakirjoja kirjoitetaan? 2) Mitä asiakirjoihin kirjoitetaan? 3) Miksi asiakirjoja kirjoitetaan niin kuin kirjoitetaan? Tutkimusaineisto muodostuu lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden laatimista asiakastietojärjestelmään tallennetuista muistiinpanoista ja huostaanottopäätöksistä. Tutkimukseen on valittu 20 huostaanotetun eri-ikäisen lapsen ja heidän perheensä asiakirjat yhteensä 1613 asiakirjatulostussivua. Tekstit ajoittuvat vuodesta 1989 vuoteen 2000. Tutkimusmenetelmä on diskurssianalyyttinen ja tukeutuu Fairclough`n (1997) esittämään kolmiulotteiseen malliin, jossa diskurssi määritellään tekstin, käytäntöjen ja sosiokulttuurisen ympäristön suhteeksi. Diskurssianalyysi on näiden rakenteiden ja niiden välisten suhteiden kuvaamista, tulkintaa ja selittämistä. Fairclough’n mallia mukaillen tutkimuksen analyysi koostuu retoriikan ja tematiikan analyyseistä sekä pragmatiikan näkökulman sisältävästä tarkastelusta. Asiakirjatekstien pilkkominen puhujakategorioihin osoitti tekstien olevan moniäänisiä, useiden henkilöiden näkemyksiä ja mielipiteitä sisältäviä tekstipintoja. Retoriikan analyysi näytti, että lastensuojelun sosiaalityön asiakirjat sisältävät paljon dynaamisia kuvauksia työstä. Asiakirjojen kirjoittaminen moniäänisiksi tuo tekstiin uskottavuutta, ja se on myös yksi retorinen vaikuttamiskeino. Tematiikan tarkastelu osoitti, että asiakirjojen sisällölliset teemat (lapsen hoiva, arjen hallinta, yhteistyö ja päihteiden käyttö) ja kokemukselliset teemat (huoli, vastuu, yhteys ja moraali) toistuvat sisäkkäisinä ja päällekkäisinä säikeinä dynaamisesti vaihdellen. Sosiaalityöntekijät kirjaavat teksteihin monia yhtäaikaisia teemoja, joiden avulla rakentavat ammatillista ymmärrystä kyseessä olevasta tilanteesta. Asiakirjojen tutkiminen pragmatiikan suunnasta toi esiin, kirjoittamisen ja lukemisen kontekstiulottuvuudet sekä tiedonmuodostusprosessin. Asiakirjojen laatiminen on osa sosiaalityön käytäntöjä. Se on myös keskeinen alue ammattikunnan yhteisen ammatillisen ymmärryksen luomisessa ja ylläpitämisessä. Muistiinpanot, huostaanottopäätökset ja lakitekstit ovat intertekstuaalisia. Lastensuojelun sosiaalityön asiakirjojen tutkiminen on avannut uusia mahdollisuuksia ymmärtää sosiaalityön dokumentointiprosessia, merkitystä ja roolia sekä tiedonmuodostuksen dynamiikkaa. Tekstien kirjoittaminen, niiden lukeminen, tietojen siirtäminen ja asiakkaan kuuleminen samoin kuin kuulemisen kirjaaminen ovat sosiaalityön dokumentoinnin keskeisiä haasteita. Tutkimus pyrkii avaamaan ymmärrystä asiakirjatekstien monivivahteiseen ja dynaamiseen maailmaan ja siten myös sosiaalityön dokumentoinnin arkeen. Tarkastelut mahdollistavat työn kehittämisen erityisesti sosiaalityön asiakasvaikuttavuuden mittaamisen ja parantamisen suuntaan. Asiakirjoissa ilmenevä tiedonmuodostuksen dynamiikka syntyy kirjoittamiskäytäntöjen, kirjoittamisen ja lukemisen sekä toimintakäytäntöjen yhteisessä alueessa.
 • Etutalo, Sanna (2014)
  Pro gradu -tutkielman aiheena on laaja-alainen yleisarviointimalli. Helsingissä, läntisen alueen avohuollon lastensuojelussa aloitettiin laaja-alaisen yleisarviointimallin pilotointi 2013 keväällä. Laaja-alaisen yleisarviointimallin tarkoituksena on toimia avohuollon sosiaalityön sosiaalityöntekijöiden arviointi- ja palveluohjausvälineenä, jonka avulla kerätään tilastoitavaa tietoa asiakkaiden tuen tarpeista ja tarvittavista tukitoimista. Pro gradu -tutkielman tarkoituksensa on selvittää sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä laaja-alaisesta yleisarviointimallista tilastotiedon keruuvälineenä sekä sen käyttökelpoisuutta sosiaalityöntekijöiden työvälineenä. Pro gradu -tutkielman tavoitteena on tuottaa niin pilottihankkeeseen tarpeellista kuin yleisimmin lastensuojelun nykyisen tilastoinninkin kannalta tärkeää tietoa sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta, kuinka avohuollon lastensuojelusta ja asiakkaiden palvelutarpeista voitaisiin kerätä tilastotietoa luotettavasti siten, ettei keruu haittaisi lastensuojelutyöskentelyä. Tutkielman aineisto koostuu kolmesta fokusryhmähaastattelusta, joihin osallistui kaiken kaikkiaan 12 sosiaalityöntekijää ja kolme johtavaa sosiaalityöntekijää. Fokusryhmähaastatteluissa on hyödynnetty myös teemahaastattelun menetelmää. Litteroitua aineistoa on analysoitu sisällönanalyysillä aineistolähtöisesti. Tutkimuksen mukaan sosiaalityöntekijät pitävät tärkeänä sitä, että lastensuojelun avohuollon sosiaalityöstä kyettäisiin keräämään nykyistä kattavammin tilastoitavaa tietoa. Sosiaalityöntekijät korostivat avohuollon työskentelyn, tukitoimien ja palveluiden tilastoinnin tärkeyttä, sillä sosiaalityöntekijöistä lastensuojelun palvelut ja tukitoimet ovat vähentyneet eikä joidenkin asiakkaiden tarpeisiin ole tällä hetkellä tarvittavia lastensuojelun palveluita. Sosiaalityöntekijöiden mielestä olisi löydettävä keino, jolla voitaisiin merkata tilastollisesti puuttuvat palvelut, joille olisi lastensuojelussa tarvetta, sekä asiakkaille haetut mutta saamatta jääneet palvelut, jotka myös kuvastaisi asiakkaiden todellista palvelutarvetta. Sosiaalityöntekijöiden näkemyksen mukaan laaja-alainen yleisarviointimalli pyrkii yksinkertaistamaan asiakastilanteita. Heistä yleisarviointimallin asiakastilanteiden luokittelutarkoitus on sopimaton lastensuojelutyöhön. Sosiaalityöntekijöiden mielestä laaja-alaisen yleisarviointimallin käyttö haittaa lastensuojelutyöskentelyä sekä malli koettiin sosiaalityöntekijöiden keskuudessa epäeettisenä välineenä, jota oli mahdotonta käyttää lasten kanssa. Tutkimuksessa myös ilmeni, etteivät asiakkaiden todelliset tuentarpeet välttämättä selvinneet laaja-alaisella yleisarviointimallilla. Toisinaan yleisarviointimallin arvio ja palveluohjaus olivat ristiriidassa sosiaalityöntekijöiden tekemän arvion ja palveluohjauksen kanssa. Joissakin sosiaalityöntekijöiden kokeiluissa laaja-alainen yleisarviointimalli tuotti jopa virheellistä tietoa asiakkaiden tuentarpeista, ja tämän takia mallin palveluohjaus oli virheellinen. Laaja-alainen yleisarviointimalli näyttäytyy välineenä, joka määrittelee, mikä tieto on tärkeää, eikä tärkeä tieto määrity niinkään yksilöllisesti asiakastilanteen mukaan. Yleisarviointimalli ei ole tutkimuksen mukaan käyttökelpoinen arvioinnin- tai palveluohjauksen työväline avohuollon sosiaalityön sosiaalityöntekijöille, ainakaan nykyisessä muodossaan. Laaja-alaisen yleisarviointimallin avulla ei myöskään saada kerättyä vertailukelpoista tai luotettavaa tilastotietoa asiakkaiden tuki- tai palvelutarpeista. Tilastoitavat vakavuustasonumerot ovat käyttökelvottomia, koska numerotieto koostuu sekä sosiaalityöntekijän, asiakkaan että vanhemman arvioista, mutta myös tiedoista, mitkä eivät liity lastensuojeluun. Sosiaalityöntekijät myös huomauttivat, että lastensuojelussa asiakkaiden tilanteet elävät koko ajan, joten numeroarviot eivät välttämättä ole paikkaansa pitäviä myöhemmin. Lisäksi vaikeasti ymmärrettävien ja tulkinnanvaraisten kriteerien ja vakavuustasojen takia jokainen työntekijä voi käyttää laaja-alaista yleisarviointimallia eri tavalla ja jokainen asiakas voi tulkita sanalliset kriteerit omalla tavallaan. Sosiaalityöntekijöiden mielestä asiakastietojärjestelmästä irrallisen yleisarviointimallin sijaan tulisi kehittää asiakastietojärjestelmää ja asiakassuunnitelmaa, sekä korjata näiden puutteita tilastotiedon keruuseen soveltuvammaksi. Pilottihankkeen yhteydessä sosiaalityöntekijät laativat kehitysidean, jonka tilastotiedonkeruutapa olisi vähemmän aikaa vievä, käyttökelpoisempi ja eettisempi, jolla saataisiin laadukkaampaa tilastoitavaa numerotietoa. Lisäksi sosiaalityöntekijöiden mielestä laadullista tietoa, jota ei voida tilastoida, olisi mahdollista kerätä johtavien sosiaalityöntekijöiden johdolla tiimeittäin systemaattisesti tietyin väliajoin raportteihin. Tulevaisuudessa valtakunnallisen lastensuojelun tilastointijärjestelmän kehittämisessä tulisi huomioida sosiaalityöntekijöiden näkemykset ja ehdotukset. Olisi tärkeää ottaa sosiaalityöntekijät mukaan tilastolliseen kehittämistyöhön tekemään yhteistyötä muiden lastensuojelun ulkopuolisten ammattilaisten kanssa. Mikäli päädyttäisiin kehittämään asiakastietojärjestelmää tilastotiedon keruuseen sopivammaksi, olisi myös mahdollisesti kartoitettava sosiaalityöntekijöiden tietoteknilliset taidot ja tarjottava tarvittaessa lisäkoulutusta. Kehittämisessä tulisi myös huomioida lastensuojelussa vallitseva työtilanne ja vältettävä työntekijöiden lisäkuormitusta.