Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 11469-11488 of 24327
 • Saarioja, Saska (2012)
  Siviilisäädyn yhteys terveyteen on selkeimmin osoitettuja sosiaalisen aseman ja terveydentilan välisiä yhteyksiä. Usein tämä tarkoittaa avioliitossa elävien parempaa terveyttä suhteessa naimattomiin, leskiin ja eronneisiin. Keskeisimpien selitysmallien mukaan terveyserojen katsotaan johtuvan joko terveyden mukaisesta valikoitumisesta tai sosiaalisesta kausaatiosta. Terveyden mukainen valikoituminen jaetaan usein suoraan ja epäsuoraan valikoitumiseen ja siinä ajatellaan, että erot terveydessä tai terveyteen vaikuttavissa tekijöissä johtavat erilaisiin todennäköisyyksiin päätyä avioliittoon tai siitä pois. Kausaatiomallissa ajatellaan sen sijaan, että terveyserot voivat johtua joko avioliitossa elämiseen sisältyvistä suotuisista terveysresursseista jotka vahvistavat liitossa elävien terveyttä tai liiton purkautumisen vaikutuksilla jotka ovat vaikuttaneet leskeksi jääneiden ja eronneiden terveyteen. Liiton purkautumisen vaikutukset ovat saaneet vahvaa tukea erityisesti kuolleisuustutkimuksessa, mutta tietämys mielenterveysvaikutuksista on puutteellista. Tämän työn tavoitteena on tutkia leskeksi jäämisen kausaalisia vaikutuksia mielenterveyteen. Aineistona käytetään rekisteripohjaista tilastoaineistoa, johon on yhdistetty sosiodemografisia tietoja Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta sekä tietoja masennuslääkkeiden ostotapahtumista KELA:n lääkeostorekisteristä. Tilastokeskuksen aineistosta voidaan määritellä vuosien 1997-2007 välillä aineistossa oleville leskeksi jääneille henkilöille tarkat leskeytymispäivät. Sen jälkeen masennuslääkkeiden ostotapahtumia seurataan enimmillään 5 vuotta ennen ja 5 vuotta jälkeen leskeytymisen. Menetelmänä käytetään logistista regressiota ja keskeisenä tarkoituksena on tutkia miten masennuslääkkeiden käytön yleisyys leskeksi jäävillä muuttuu ajassa suhteessa leskeytymishetkeen. Aineiston analyysissä päädytään tulokseen, että lähtöhetkellä, toisin sanoen 5 vuotta ennen leskeytymistä masennuslääkkeiden esiintyvyys ei eroa leskeksi jäävien ja naimisissa pysyvien välillä. Masennuslääkkeet alkavat yleistyä leskeksi jäävillä noin 1,5 vuotta ennen leskeytymistä. Masennuslääkkeiden esiintyvyyden huippu saavutetaan leskeytymistä seuraavan vuoden aikana. 5 vuoden kuluttua leskeytymisestä masennuslääkkeiden esiintyvyys on palannut lähelle naimisissa pysyvien tasoa. Ikäryhmittäisessä tarkastelussa havaittiin, että leskeytymisen vaikutus masennuslääkkeiden esiintyvyyteen on nuoremmilla leskillä (40-59 v.) melko lyhytkestoinen verrattuna vanhempiin ryhmiin (60-74 ja yli 75 v.). Nuoremmilla masennuslääkkeiden esiintyvyys lähtee nopeampaan laskuun saavutettuaan puolison kuoleman jälkeisen huipun. Mahdollisena selityksenä tälle voidaan pitää sitä, että nuorilla painottuu enemmän puolison kuolemasta johtuneen kriisin kausaalinen vaikutus, kun taas vanhemmilla saattaa painottua pidempiaikainen resurssien vaikutus. Puolison kuolemansyyn mukaisessa tarkastelussa havaittiin, että puolison kuolemaa edeltävään sairastumiseen saattaa sisältyä mielenterveydellistä kuormitusta. Kaiken kaikkiaan työ vahvistaa kuvaa siitä, että puolison kuolemalla on kausaalisia vaikutuksia terveyteen, joskin valikoitumisella ja resurssieroilla lienee myös oma osuutensa.
 • Wulff-Johanson, Elisa (Helsingin yliopisto, 2011)
  Objectives: Inspiration for this study came from the public discourse and concern for boys poor school achievement, as well as from the author s own perceptions. There was an interest to know if this concern is justified and what are its underlying causes. Previous studies have shown that masculinity is one of the key aspects of boys' poor school achievement. The objective of this research is to study the construction of masculinity in primary school and how this construct of masculinity is manifested by school achievement. Based on previous studies, the pursuit of hegemonic masculinity does not fit with good school grades. If a boy succeeds in school, this success must be compensated for by means of different factors demonstrating hegemonic masculinity. Methods: The research material was obtained by using the etnographic method. The research settled itself feministic school-etnographic research field. The research subjects comprised pupils and teachers of a 5th grade comprehensive school class (10-11-year-olds) in the Uusimaa county. There were twenty-nine (29) pupils (18 boys and 11 girls) in this class and five (5) different teachers who taught the class. The research material was composed of field notes and researcher's diary based on researcher's observations, short group discussions with pupils and interviews of five boys. The field notes consisted of twenty-six (26) lessons and also observations of breaks and eating periods. In short group discussions the researcher discussed with all the pupils that were given a permission for interview. The material was analysed with thematic and analytic reading that led to the writing of an analysis. Results and conclusions: The most salient result of this study was that different masculinities are constructed in primary school. The majority of boys aimed at hegemonic masculinity and the school community strongly supported this. This was shown in speech and in behaviour. School success and mainstream masculinity could be compatible, but success also required compensatory aspects. In addition to these observations, the researcher was able to identify a group of boys which truly wanted to achieve well in school and did not care to strive for hegemonic masculinity. Thus, there should be more room and opportunities for different kinds of masculinity in the school environment. Teachers and the overall school environment should support the different ways of being a boy, and it seems there is a need for gender sensitive pedagogy.
 • Markkula, Jaana (2005)
  Tutkielman aiheena on helsinkiläispoikien varastamiseen ja väkivaltaan liittyvä merkityksenanto ja siinä tapahtuva maskuliinisuuksien rakentaminen. Aineisto koostuu neljällä helsinkiläisellä nuorisotalolla tehdystä yhdeksästä haastattelusta, joista pääosa on ryhmähaastatteluja. Tutkielman lähtökohta on yhteiskunnallinen keskustelu nuoruudenaikaisesta normienvastaisesta toiminnasta ja sen merkityksistä nuorille; onko normienvastainen toiminta osa nuoruutta vai ei ja ennen kaikkea, mikä on nuorten käsitys asiasta. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu kahtalainen ilmiö: toisaalta vähäisen rikollisuuden on havaittu olevan varsin yleistä nuorten keskuudessa, mutta toisaalta nuorten asenteet ovat koventuneet, eikä nuorten rikkomuksia olla enää yhtä valmiita ymmärtämään. Mitä tämä kahtalaisuus käytännössä tarkoittaa poikien maskuliinisuuksien rakentamisen kannalta? Maskuliinisuuskeskustelu on tutkielmani punainen lanka. Keskustelussa on viime vuosikymmeninä alettu korostaa maskuliinisuuksien moninaisuutta yhden staattisen maskuliinisuuden sijaan. Hyödyntämäni kriminologisen maskuliinisuustutkimuksen perusajatus on, että maskuliinisuutta voidaan rakentaa eri tavoin eri rikoslajeissa. Nuorisorikollisuus on ilmiönä luonteeltaan "poikamaista", vaikka muutamissa rikoslajeissa tyttöjen osuus on jo melkein saavuttanut ja ohittanutkin poikien tason. Tutkielman tarkoitus on lähestyä tätä rikoksenteon maskuliinisuutta ja lisätä ymmärrystä varastamisen ja väkivallan merkityksestä nimenomaan poikien maskuliinisuuksien rakentamisen kannalta. Tyttöjen normienvastaisen käyttäytymisen ja feminiinisyyden yhteyttä on jo aiemmin tutkittu, mutta poikien osalta vastaavaa tutkimusta ei ole vielä tehty. Keskeinen merkitysten ja maskuliinisuuksien moninaisuuden selittäjä on poikien tekemä kategorisointi omaan ja muiden toimintaan. Pojat käyttävät tämän jaottelun apuna diskursiivisia strategioita, joiden pohjalta itselle pyritään rakentamaan positiivinen ja muille jollain tasolla negatiivinen maskuliininen asema. Varastamis- ja väkivaltapuheessa jäsentyy kuva moninaisista maskuliinisuuksista. Siinä syntyneitä maskuliinisuuksia on mahdollista tarkastella lainkuuliainen ja rikollinen sekä me ja muut -ulottuvuuksilla. Lopulta voidaan erotella neljä erilaista maskuliinisuutta: maskuliininen rikollinen ja maskuliininen lainkuuliainen toimija sekä ei-maskuliininen rikollinen ja ei-maskuliininen lainkuuliainen toimija. Aineistosta eriteltyjen merkitysten ja maskuliinisuuksien pohjalta lähestytään sitä, missä tilanteessa pojat ovat valmiita ymmärtämään varastamista ja väkivaltaa. Lähden kehittelemään neutralisaatioteoreettista lähestymistapaa ensinnäkin yhdistämällä ymmärrystapojen analyysiin pragmaattisen modaalisuuden eri ulottuvuudet, joiden pohjalta jaottelen maskuliinisen puolustamisen ja varastamisen pakon sekä teon vähättelyn ja vastuun välttämisen ymmärtämistavat. Ymmärtämättömyyden mahdollisuuden huomioiminen on toinen lisäys neutralisaatioteoreettiseen keskusteluun. Pojat eivät nimittäin ymmärrä osaa teoista laisinkaan.
 • Kerkola, Maija (2005)
  Tutkimus käsittelee sukupuolittamisen ja hyvän, terveen elämän diskursseja ja käytäntöjä ja niissä muodostuvia positioita. Tarkastelun kohteena on maskuliinisuuden problematisoituminen tietyssä kontekstissa tilanteessa, jossa miesten ajatellaan olevan kriisissä ja muodostavan kansanterveydellisen riskiryhmän. Empiirinen aineisto koostuu kaikista Suomessa vuosina 1996 - 2002 ilmestyneistä populaarilääketieteellisistä suomalaisten lääkärien kirjoittamista miesterveysoppaista. Oppaissa miehuus itsessään tai siihen liitetyt ominaisuudet nähdään terveydelle vaarallisina ja miestä ohjataan muutokseen: lääketieteellinen tieto-valta, sen populaari esittämistapa, konkreettiset elämänohjeet ja sukupuolitettu subjekti kohtaavat. Teoreettisesti työ kiinnittyy kolmeen keskusteluun: medikalisaatio-, hallinnallisuus- ja sukupuolikeskusteluihin. Medikalisaatiokeskustelun näkökulmasta katsottuna oppaat osallistuvat lääketieteen asiantuntijan ja maallikon välisen suhteen luomiseen ja lääketieteellisen tarkastelutavan levittäytymiseen yhä useammalle elämän alueelle. Hallinnallisuuskeskustelun näkökulmasta huomio kiinnittyy terveysvalistuksen muuttumiseen sairauteen kiinnitetystä huomiosta kohti terveyttä edistäviä tekijöitä, normalisoinnista kohti riskilaskelmointia, kansanvalsituksesta kohti yksilön vastuuttamista -yksilön oman terveyden hoitoa. Sukupuolikeskustelujen suhteen tutkielma kiinnittyy kriittiseen miestutkimukseen ja sukupuolittamisen genealogiseen tarkasteluun omassa ajassamme. Kaikkia näitä keskusteluja yhdistää tiedon, subjektin, itsehallinnan ja minuuden muokkaamisen teemat. Analyysiosio jakautuu kolmeen osaan. Diskurssianalyysin menetelmien avulla nostan miehen oman terveyden hoidon diskursiivisen muodostelman sisältä esiin essentiaalisen sukupuolieron, miehen elämän esteiden ja miehen terveen elämän diskurssit. Mieheys muodostetaan erona naiseuteen, miehen elämällä nähdään olevan suuria esteitä, jotka kuitenkaan eivät ole ylipääsemättömiä, vaan ratkaistavissa yksittäisen miehen hankkiessa tietoa terveydestä, noudattaessa oikeita elämäntapoja ja tarvittaessa hakeutumalla lääkärin vastaanotolle. Retorisin keinoin oppaissa rakennetaan miehen ja lääkärin välille luottamussuhdetta: lääkäri esiintyy lääketieteen asiantuntijana, mutta myös kokeneena, viisaana miehenä ja tasavertaisena toisena miehenä. Lääkärin ja miehen välille luodaan myös yhteisiä päämääriä sekä positiivisen suostuttelun että negatiivisten uhkakuvien avulla. Subjektipositiot kuvaavat oppaissa esiintyviä useita maskuliinisuuksia: maskuliinisuus ei ole yksi, itsestään selvä tai ristiriidaton entiteetti. Maskuliinisuus muodostetaan erontekona feminiiniseen ja toisiin maskuliinisuuksiin. Suomalainen mies on erilainen kuin eurooppalainen mies, mutta myös erilainen kuin suomalainen nainen. Oppaat erottavat tavallisen, ongelmiaan ratkovan miehen terveyden suhteen jo toivottomasta ongelmamiehestä. Perinteisen miehen malli ei enää ole mahdollinen, vaan oppaissa rakennetaan uutta, tavallista miestä. Uusi mies voi olla terveyden suhteen ihannemies tai puutteellinen, mutta itseensä tyytyväinen kyllin hyvä mies.
 • Wickström, Karl-Johan (2009)
  Män och maskuliniteter i tv-reklam undersöks ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Undersökningen klarlägger hurdana mansbilder som är de rådande i vårt samhälle. Utgångspunkten är att reklamen ger en indikation på hur män och kvinnor uppfattas i samhället. Hur manifesterar sig maskuliniteter i tv-reklam och på vilket sätt framställs män i tv-reklam i Finland och Sverige? Vilka likheter eller skiljaktigheter hittar man länderna emellan ifråga om mansbilder som förmedlas. Som metod har använts kvantitativ innehållsanalys på ett material (N=561) innehållande både finländsk och svensk tv-reklam som sänts under varierande veckodagar mellan klockan 18.00-23.00. Därtill har några utvalda reklamer ur materialet granskats noggrannare genom fallstudier. Till centrala källmaterial hör bl.a. Harri Sarpavaara (2004) Ruumiillisuus ja mainonta, Robert Connell (1995) Maskuliniteter, Leena-Maija Rossi (2003) Heterotehdas, Erving Goffman (1979) Gender Advertisement och Ulla Hakala (2006) Adams in Ads: A thirty year look at mediated masculinities in advertising in Finland and the US. Undersökningen visar att det finns några signifikanta skillnader mellan Finland och Sverige ifråga om män i tv-reklam. Utmärkande för mannen i finsk tv-reklam är att han är ensam. Han visas oftare både som den enda mannen i en tv-reklam och som den enda personen i en tv-reklam. Den svenska reklammannen ses oftare än sin finländske broder som en expert i professionell/yrkesmässig relation till andra människor i reklamen. Den finländske mannen återges oftare i reklam tillsammans med personer han har en nära relation till (familj, släkt och vänner). Produkter som män traditionellt marknadsfört är bl. a. hemelektronik och bilar/biltilllbehör men i det undersökta materialet återfinns både finländska och svenska män oftast i reklam för livsmedel. I en del av reklamen finns också med en kritik mot synen på män på män som de som styr i samhället; i annan reklam återfinns en barn- och familjeorienterad delaktig man. Mansbilderna i tv-reklam är mångsidiga men samtidigt en del vardagliga. Man finner dels en man som lever enligt jämställdhetsidealet, dels återfinns en man som representerar ett mer traditionellt könsrollstänkande. En man får man också skratta åt i reklam.
 • Niemelä, Ritva (1978)
 • Vahla, Riitta (1975)
 • Gustafsson, Jessica (2004)
  Lobbybranschen expanderar och professionaliseras i jämn takt. Lobbyverksamhet kan idkas på flera olika nivåer, både direkt och indirekt. Den här pro gradu-avhandlingen behandlar den indirekta lobbyingen i massmedier. Syftet är att undersöka hur lobbyister använder sig av massmedier då de vill påverka ett politiskt beslut. Undersökningen består förutom av en teoridel också av tre fallstudier som granskar hur organisationer lobbar för och emot en femte kärnreaktor, för att bevara Malms flygfält i Helsingfors samt lobbying kring aktuella studiefrågor. I undersökningen om kärnkraften ingår dels intervjuer med två lobbare, det vill säga en kärnkraftsanhängare- och en motståndare. Den förstnämnda representeras av direktör Ulla Sirkeinen från Industrin och arbetsgivarna och den andra av riksdagssekreterare Tarja Parviainen från Gröna förbundet. Förutom intervjuerna ingår också en innehållsanalys av två tidningar, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Analysen har gjorts vid tidpunkter då det fattades viktiga beslut: en vecka i januari 2002 då regeringen godkände principbeslutet till förmån för en femte reaktor och en vecka i maj 2002 då riksdagen röstade för en femte reaktor. För att granska kampen om att bevara det nedläggningshotade flygfältet i Malm har jag intervjuat Tero Auranen som är vice ordförande för föreningen Malmin lentoaseman ystävät ry (Malms flygfälts vänner) som vill bevara flygfältet. Dessutom har jag undersökt ett antal pressmeddelanden som föreningen skickade till Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet och Finska Notisbyrån. Lobbyingen kring studiefrågor har jag analyserat ur Finlands studentkårers förbunds (FSF) perspektiv. Eftersom det ryms väldigt mycket inom begreppet studiefrågor har jag begränsat undersökningen till att innehålla lobbying för ett höjt studiestöd och emot en begränsning av studietiden. I analysen ingår en intervju med informatör Essi Salminen och en undersökning av förbundets pressmeddelanden i samma medier som ovan. Några centrala slutsatser i min pro gradu-avhandling är att organisationerna upplever medierna som viktiga då de vill ha ut sitt budskap till så många som möjligt. Däremot tycker organisationerna att medierna inte är viktiga i det direkta lobbandet, då de verkligen vill påverka ett politiskt beslut. Mer trovärdiga organisationer med större resurser verkar inte behöva ty sig till medierna i lika stor utsträckning som mindre välkända organisationer. Helsingin Sanomat och Finska Notisbyrån räknas till de viktigaste medierna då organisationer håller på med indirekt lobbying.
 • Sonck, Fredrik (2008)
  Avhandlingen diskuterar, med utgångspunkt i Nya Ålands sms-forum Messa Nyan, hur ny kommunikationsteknologi har möjliggjort nya former för publiken att interagera och samtala i media samt hur denna nya interaktion kan förstås ur ett demokratiskt perspektiv. Messa Nyan är ett forum dit Nya Ålands läsare kan skicka sms som sedan publiceras i relativt oredigerad form i den tryckta tidningen. Forumet har fått ett stort genomslag på Åland och påminner både om en traditionell insändarsida och om ett Internetbaserat diskussionsforum. Avhandlingens litteraturdel har två tyngdpunktsområden: Först ligger fokus på olika former för publik interaktion i media. Messa Nyan positioneras i förhållande till diskussionsforum på Internet, bloggar, sms-forum, insändare, telefonprogram och pratshower. Litteraturdelens andra tyngdpunktsområde berör de demokratiska möjligheterna hos interaktiv media – hur offentliga samtal kan göras tillgängliga för andra än samhällets eliter. Här har den deliberativa idétraditionen, där Habermas varit en förgrundsgestalt, fungerat som teoretisk klangbotten och avhandlingen diskuterar teorier och tidigare forskning om forum med deliberativa egenskaper. Arbetets empiriska del beskriver Messa Nyan såväl med en kvantitativ innehållsanalys som med en kvalitativ analys av åtta sms-diskussioner med avseende på samtalens narrativer och deltagarnas roller. Den kvantitativa analysen visar att Messa Nyan är ett anonymt forum som fyller många olika funktioner och uppvisar tematisk bredd. Den offentliga sfären, med temaområden som politik, näringsliv, media och kultur behandlas i 44,6 procent av sms:en, medan 39,2 procent av texterna berör den privata sfären och till exempel är inriktade på dejting. Språket i Messa Nyan är otypiskt för dagstidningen och bär drag av talspråk samt är ibland inspirerat av en elektronisk språkdiskurs. Den kvalitativa analysen är inriktad på olika samtal som förts i Messa Nyan och visar hur användarna positionerar sig i samtalen genom att anta ett stort antal olika roller eller funktioner. Metodologiskt har Greimas aktantmodell varit ett viktigt verktyg i denna analys. Också Goffmans idé om social interaktion i en främre och en bakre region har varit en metafor för samtalens kontext. Anonymiteten gör att användarna kan agera som om de befann sig i en bakre region trots att deras budskap får synlighet i en främre region.
 • Nylund-Torp, Susanne (2004)
  I avhandlingen granskas mediesituationen för historiska minoriteter i sju europeiska länder som har ratificerat Europeisk stadga om landsdels- och minoritetsspråk (Finland, Kroatien, Liechtenstein, Nederländerna, Norge, Schweiz och Ungern). Syftet med undersökningen är att beskriva den rådande minoritetsmediesituationen och att undersöka vilken inverkan stadgan har på minoritetsmedierna. I den teoretiska delen av avhandlingen diskuteras även mediernas betydelse för identiteten och vad egna medier betyder för språkliga minoriteter. Mediesituationen bedöms genom en analys av minoritetsmediernas existensmiljöer. Stadgans inverkan undersöks genom en jämförelse av situationen vid två tidpunkter. Materialet för undersökningen utgörs av de rapporter som länderna har lämnat in i enlighet med granskningssystemet för stadgan, och särskilt de avsnitt som behandlar artikel 11, som är den artikel som behandlar massmedier. Granskningssystemet omfattar även en bedömning av en expertkommitté, och i undersökningsmaterialet ingår därför en kommittérapport per land. Enligt undersökningen är minoritetsmedierna välutvecklade i Finland, Norge och Ungern. Även i Kroatien och Nederländerna har de olika minoriteterna tillgång till en del egna medier. Liechtenstein har inga egentliga historiska minoriteter. Situationen i Schweiz är något speciell, bland annat eftersom den territoriella språkindelningen är mycket tydlig, men artikel 11 har betydelse åtminstone för de italienska och de rätoromanska grupperna i två kantoner. En jämförelse av de två landsrapporter som varje land har lämnat in visar att en viss positiv förändring har ägt rum i medieutbudet, vilket till viss del kan tillskrivas stadgan och dess granskningssystem. Särskilt radio- och tv-utvecklingen har förändrats, men även tidningsutbudet i någon mån. Trots att det i många fall är omöjligt att bevisa ett direkt orsakssamband mellan stadgan och en förändring, tyder undersökningen ändå på att stadgan har betydelse för de språkliga minoriteter som berörs av stadgan och artikel 11.
 • Hermansson, Martin (Helsingin yliopisto, 2012)
  This thesis consists of five parts. In the first part, the first automated method for quantitative analysis of lipid compositions of cells and tissues by liquid chromatography-mass spectrometry was developed. In the second part, this method was applied to investigate brain lipid compositions of patients with progressive epilepsy with mental retardation (EPMR), caused by mutations in the CLN8 gene. We were able to show major progressive alterations in brain lipid profiles of EPMR patients which may contribute to disease pathogenesis in those patients. In the third part, a novel approach to investigate the metabolism of single glycerophospholipid molecular species in living cells was developed. This approach was applied to study mechanisms of acyl chain remodeling, i.e. the exchange of fatty acyl residues, of aminophospholipids in BHK and HeLa cells. In the fourth part a novel mass-spectrometric approach was developed to investigate the substrate specificity of phospholipases and was utilized to elucidate the specificities of secretory A-type phospholipases in unprecedented detail. We showed that the specificity of those phospholipases depended mainly on the propensity of the substrates to efflux from the membrane and interactions between the substrate and the enzyme catalytic site are secondary. In the fifth part of this thesis, mechanisms of mammalian glycerophospholipid homeostasis were reviewed and novel theoretical considerations presented.
 • Kangas, Heli (2010)
  This thesis describes current and past n-in-one methods and presents three early experimental studies using mass spectrometry and the triple quadrupole instrument on the application of n-in-one in drug discovery. N-in-one strategy pools and mix samples in drug discovery prior to measurement or analysis. This allows the most promising compounds to be rapidly identified and then analysed. Nowadays properties of drugs are characterised earlier and in parallel with pharmacological efficacy. Studies presented here use in vitro methods as caco-2 cells and immobilized artificial membrane chromatography for drug absorption and lipophilicity measurements. The high sensitivity and selectivity of liquid chromatography mass spectrometry are especially important for new analytical methods using n-in-one. In the first study, the fragmentation patterns of ten nitrophenoxy benzoate compounds, serial homology, were characterised and the presence of the compounds was determined in a combinatorial library. The influence of one or two nitro substituents and the alkyl chain length of methyl to pentyl on collision-induced fragmentation was studied, and interesting structurefragmentation relationships were detected. Two nitro group compounds increased fragmentation compared to one nitro group, whereas less fragmentation was noted in molecules with a longer alkyl chain. The most abundant product ions were nitrophenoxy ions, which were also tested in the precursor ion screening of the combinatorial library. In the second study, the immobilized artificial membrane chromatographic method was transferred from ultraviolet detection to mass spectrometric analysis and a new method was developed. Mass spectra were scanned and the chromatographic retention of compounds was analysed using extract ion chromatograms. When changing detectors and buffers and including n-in-one in the method, the results showed good correlation. Finally, the results demonstrated that mass spectrometric detection with gradient elution can provide a rapid and convenient n-in-one method for ranking the lipophilic properties of several structurally diverse compounds simultaneously. In the final study, a new method was developed for caco-2 samples. Compounds were separated by liquid chromatography and quantified by selected reaction monitoring using mass spectrometry. This method was used for caco-2 samples, where absorption of ten chemically and physiologically different compounds was screened using both single and nin- one approaches. These three studies used mass spectrometry for compound identification, method transfer and quantitation in the area of mixture analysis. Different mass spectrometric scanning modes for the triple quadrupole instrument were used in each method. Early drug discovery with n-in-one is area where mass spectrometric analysis, its possibilities and proper use, is especially important.
 • Parviainen, Ville (Helsingin yliopisto, 2014)
  The field of biological sciences has expanded enormously within the last few decades. Developments in techniques and instrumentation have allowed biologist to explore biological mechanisms in an unprecedented detail. One of the most evolved disciplines is the field of proteomics. In general, proteins function in many different biological roles. They serve as structural molecules, in signaling routes mediating information in the cell, in intra- and extracellular transport and trafficking as well as in numerous other cellular functions. The area of protein research entails the study of all things relating to proteins and their functions. These include cellular protein composition, expression changes, protein structure, post-translational modifications and protein-protein interactions. Mass spectrometry (MS) has become one of the key technologies in proteomic research. The relative ease of sample handling and automated MS machinery has made proteomic analysis relatively straightforward. Mass spectrometers work by measuring the weight of intact proteins or protein-derived peptides. Proteomic MS identification is usually done by fragmenting the proteins or peptides in the mass spectrometer and using the resulting mass spectral information in identification of peptide sequence. There are two main strategies of peptide sequence identification: database dependent and de novo identification. Database dependent algorithms utilize known sequence information stored in databases to decipher the peptide amino acid sequence of the MS-observed spectra and use that information to predict the protein from which the peptide is derived from. On the other hand de novo methods try to construct the peptide sequence solely based on the fragmentation patterns of the peptide. The completeness of sequence databases of many species and the speed and efficiency of the search engines have made the database dependent search as the main method in peptide and protein identification. The modern high resolution mass spectrometers along with ultra-performance liquid chromatography have enabled the detection of thousands of protein in one single MS run. This, together with advances in MS-based protein quantification has extended the use of mass spectrometers in discovery type biomarker search. Mass spectrometers are able to produce a large amount of data on numerous proteins that can be used to detect and quantify differences in patient and control samples. This in turn can be used as starting point for more focused validation studies on the acquired data and ultimately lead to useful clinical biomarkers. The focus of this study was to utilize and learn mass spectrometric methodologies and to analyze different proteomic processes in sample types. We analyzed the protein-protein interactions in Baker´s yeast PSA1 protein in various points of batch cultivation using database dependent and de novo protein identification methods. We showed that the interactome of PSA1 is very dynamic depending on the phase of the cultivation. We also showed the limitations and benefits of de novo identification and the combined use of both search strategies in improving the confidence of the identifications. In another study using affinity purification and mass spectrometry we identified Fibrillin-2 as the binding partner of lung cancer associated Gremlin-1 protein. This finding elucidates functions and mechanisms of Gremlin-1 and Fibrillin-2 in malignant tissues. In two mass spectrometry-based protein quantification studies we characterized the protein concentration changes in human plasma during liver transplantation surgery as well as the effect of excess sialic acid production in HEK293 model cell line. In the liver transplantation plasma project we identified protein concentration changes in liver in response to the trauma caused by the surgery using label-based iTRAQ method. We showed consumption and secretion of several coagulation related proteins within the liver suggesting activation of coagulation cascade in the very early phases of the craft reperfusion. In the study of excess sialic acid production we first verified the amounts of sialic acid using mass spectrometry-based multiple reaction monitoring method. We were able to induce the production of sialic acid to almost 70-fold compared to control cells. We also monitored the protein abundance changes in sialic acid producing cells using label free proteins quantification method identifying 105 changed proteins. We analyzed those proteins with several functional enrichment tools revealing modifications in cellular protein transport, metabolic and signaling pathways and in remodeling of cellular adherens junctions. Such large scale MS-analyses using ontology-based tools can significantly aid in deciphering the effect of perturbations to complex systems but also reveal novel functional targets for biomarker discovery. The results obtained from targeted interaction experiments as well as large scale quantification studies can be used as basis for more rigorous investigations on the various subjects in search for potential biomarkers for clinical use. The techniques and methods used in the studies also demonstrate the many uses of mass spectrometric techniques in several fields of proteomic and biological research.
 • Leskinen, Markus (Helsingin yliopisto, 2003)
 • Mäyränpää, Mikko (Helsingin yliopisto, 2007)
  More than 40% of all deaths in Finland are caused by atherosclerosis. The complications of atherosclerosis are due to either detachment of the luminal endothelium (erosion) or rupture of the fibrous cap of an atherosclerotic plaque (rupture). As a result, a thrombus is formed at the site of the intimal lesion. Indeed, erosions cause roughly 40% of sudden atherothrombotic deaths and 25% of all atherothrombotic deaths. Erosions are overrepresented in young subjects, diabetics, smokers and women. This dissertation focuses on endothelial erosion. Endothelial erosions were studied in the context of arterial grafting and vascular inflammation. Special attention was given to the role of intimal mast cells and the methodological viewpoints of reliable identification of endothelial erosions. Mast cells are inflammatory cells mostly known for their ability to cause allergic symptoms. In addition to occurring in skin and mucosal surfaces, mast cells are abundant in arterial intima and adventitia. In this study, mast cells were found to associate with endothelial erosions in non-lesional and atherosclerotic human coronary arteries. Thus, mast cells may participate in atherogenesis at the initial phases of the disease process already. We also showed that the mast cell proteases tryptase, chymase, and cathepsin G are all capable of cleaving molecules essential for endothelial cell-to-cell and cell-to-extracellular matrix interactions, such as VE-cadherin and fibronectin. Symptom-causing carotid plaques were found to contain more inflammatory cells, especially mast cells, than non-symptom-causing plaques. Furthermore, the atherogenic serum lipid profile and the degree of carotid stenosis turned out to correlate with the density of carotid plaque mast cells. Apoptotic and proliferating cells were more abundant in non-symptom causing plaques (active renewal of endothelial cells), but erosions were larger in symptom-causing plaques (capacity of endothelial regeneration exceeded). The process of identifying endothelial erosions with immunostainings has been ambiguous, since both endothelial cells and platelets express largely the same antigens. This may have caused inaccurate interpretations of the presence of endothelial erosion. In the last substudy of this thesis we developed a double immunostaining method for simultaneous identification of endothelial cells and platelets. This method enables more reliable identification of endothelial erosions.
 • Sandler, Charlotta (Helsingin yliopisto, 2005)
 • Wikström, Mia (1996)
  Tutkimuksessa selviteltiin mastiitista eristettyjen E. coli -kantojen (n= 194) seerumiherkkyyden suhdetta kliiniseen taudinkuvaan. Työhypoteesina oli olettamus, että seerumiherkät kannat saattaisivat aiheuttaa lievemmät oireet kuin seerumiresistentit kannat ja myös parantua nopeammin. Lisäksi kaikista kannoista tehtiin mikrobilääkeherkkyysmääritykset. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään mikrobilääkeresistenssiä. Tutkituista kolikannoista 50 % oli seerumiresistenttejä, 36 % välimuotoisia ja 14 % herkkiä. Mikrobilääkeherkkyydet määritettiin VetMic-mikrolaimennusmenetelmällä. E. coli -kannat olivat in vitro hyvin herkkiä enrofloksasiinille muiden antibioottien (ampisilliini, kefalotiini, oksitetrasykliini, streptomysiini, neomysiini, gentamysiini, nitrofurantoiini) MIC-arvojen ollessa korkeampia. Tapausten kliiniset oireet jakautuivat seuraavasti: ei oireita 2 % (2), lievätoireet 46 % (54), melko vakavat oireet 37 % (43) ja vakavat oireet 15 % (18). Kliinisellä taudinkuvalla ja seerumiherkkyydellä ei ollut korrelaatiota, toisinkuin työhypoteesi oletti. Tulokseen voi myös vaikuttaa se, että havainnot oireista puuttuivat 40 % (77) tapauksista, jonka vuoksi aineisto tältä osin oli pienehkö, varsinkin seerumiherkkien kantojen osalta. Utareen tulehdustilaa kuvaavat NAGaasi-arvot akuutissa vaiheessa korreloivat seerumiherkkyyden kanssa: seerumiherkät kannat eivät nostaneet NAGaasiarvoa yhtä korkealle kuin resistentit kannat. Seerumiresistentit kannat aiheuttivat siis voimakkaamman inflammaation utareessa, mutta tämä ei näkynyt voimakkaampina kliinisinä oireina ainakaan tämän suppeahkon aineiston perusteella. NAGaasi-arvot kontrollinäytteessä (pv 21) eivät korreloineet suoraan see rumiherkkyyden kanssa. Kuitenkin seerumiherkkien kantojen aiheuttamat tulehdukset näyttivät vaimenevan nopeiten. Positiivista korrelaatiota esiintyi lähes kaikkien tutkittujen lääkkeiden MIC-arvojen välillä. Negatiivista korrelaatiota esiintyi seerumiherkkyyden ja joidenkin lääkkeiden MIC-arvojen välillä.
 • Kotonen, Anne (1992)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko Escherichia coli-bakteerin seerumiherkkyydellä yhteyttä akuutin mastiitintaudinkuvaan, tulehdusreaktion voimakkuuteen tai paranemistulokseen. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään mastiittia aiheuttavien koliformien bakteerien virulenssitekijöiden ja utareenpuolustusmekanismien vuorovaikutuksia. Hautjärven klinikan toimialueelta-oli eristetty akuuteista mastiiteista bakteerikantoja (n=75), jotka oli alustavasti tunnistettu E. coli -bakteereiksi lähinnä pesäkemorfologian perusteella. Kannat identifioitiin käyttäen API 20 E -diagnostiikkakittiä. Bakteerien seerumiherkkyys määritettiin Bioscreen- analysaattorilla inkuboimalla Iso-Sensitest-liemeen suspensoituja bakteereita joko aktiivisessa seerumissa, inaktivoidussa (56 ° C:ssa 30 min) seerumissa tai Hanksin balansoidussa suolaliuoksessa 20 h +37° C:ssa . Kliinisten oireiden voimakkuus arvioitiin potilaskortteihin kirjattujen tietojen perusteella. Maidon NAGaasiaktiivisuus mitattiin käyttäen MilkNAGase Testiä. Kannoista 68 identifioitiin E. coli -bakteeriksi. Näistä 36 (53 %)oli seerumiresistenttejä. Kannoista 24 (35 %) oli välimuotoisia ja 8 (12 %) seerumiherkkiä. Yleisoireiden vakavuuden perusteella 19 % tapauksista oli lieviä, 62 % kohtalaisen vakavia ja 19 % vakavia. Utareen turpoaminen oli voimakasta 55 %:ssa tapauksista ja erittäin voimakasta 45 %:ssa tapauksista. Maidon NAGaasiaktiivisuuden keskiarvo - keskihajonta akuutissa vaiheessa oli 226 +- 171 U/ml ja seurantanäytteissä 113 +- 134 U/ml. E.coli -kantojen seerumiherkkyyden ja kliinisten oireiden voimakkuuden välillä eiollut tilastollisesti merkitsevää eroa, ei myöskään seerumiherkkyyden ja akuutin vaiheen NAGaasiaktiivisuuden välillä.Testattavia kantoja oli liian vähän, jotta seerumiherkkyyden ja seurantanäytteiden NAGaasin suhdetta olisi voinut k&aum;sitellätilastollisesti.
 • Tanskanen, Kirsi (1997)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli testata mastiitin kenttädiagnostiikkaan kehitettyä testiä (Tammertutkan maljat Oy) käytännössä. Erityinen mielenkiinto kohdistui testin herkkyysagareiden toimivuuteen ja luotettavuuteen.Nopeasti saatava herkkyysmääritystulos mahdollistaisi suunnatun antibioottihoidon jo mastiitin alkuvaiheessa. Tehokas hoito voitaisiin optimoida oikealla lääkkeellä minimoiden varoajat; tai jättää hoitamatta, mikäli hoito ei ole kannattavaa. Herkkyysmääritystuloksen olisi oltava luotettava, sillä väärä tulos johtaa vain virheellisiin antibioottihoitoihin ja lisäkustannuksiin karjanomistajalle. Tutkimuksessa verrattiin Mastix-pikatestimenetelmällä saatuja kliinisen utaretulehduksen maitonäytteiden bakteeriviljely- ja herkkyysmääritystuloksia perinteisellä menetelmällä EELA:n elintarvikehygieniaosaston laboratoriossa saatuihin tuloksiin. Yhteensä maitonäytteitä kerättiin 129 kappaletta, joista 78 näytettä käytettiin herkkyysmääritystulosten vertailussa. Diagnostisella agarilla ongelmallisimpia olivat koagulaasinegatiiviset stafylokokit. Osa näistä kannoista oli mannitolipositiivisia, jolloin bakteeri diagnostisoitiin virheellisesti S. aureukseksi. Herkkyysagarit toimivat hyvin arvioitaessa kaikkien bakteereiden yhteistuloksia. Stafylokokkien, joiden herkkyysmääritystiedolla on praktiikassa eniten merkitystä, herkkyysmääritys ei Mastixilla ollut kuitenkaan kovin luotettavaa. Mastixilla saaduista virheellisistä herkkyystuloksista 81 % oli stafylokokki näytteitä.