Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 11489-11508 of 26256
 • Tukiainen Johanna, Österholm Anna (2008)
  Pro gradu -tutkielmamme käsittelee liikuntavammaisten naisten äitiyttä. Tarkoituksenamme on ollut selvittää, minkälaisia kokemuksia liikuntavammaisilla naisilla on äitiydestä: miten naiset ovat kokeneet muiden ihmisten suhtautuvan heidän äitiyteensä ja millaisina äiteinä he itse näkevät itsensä. Olemme olleet kiinnostuneita siitä, minkälaista suhtautumista äidit ovat saaneet osakseen läheisiltä ja ulkopuolisilta ihmisiltä. Erityisesti olemme halunneet tarkastella sitä, minkälaisia kokemuksia äideillä on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa asioinnista. Edellä mainitun lisäksi tutkielmamme tarkoitus on ollut selvittää, millaisia selviytymisstrategioita liikuntavammaiset äidit ovat käyttäneet tilanteissa, joissa heidän äitiyteensä on suhtauduttu kyseenalaistavalla ja ennakkoluuloisella tavalla. Teoreettisilta lähtökohdiltaan tutkielmamme liittyy sosiaalisen konstruktionismin tutkimukseen. Työmme viitekehyksenä käytämme Michael Oliverin alun perin kehittämää vammaisuuden sosiaalista mallia, jonka mukaan vammaisuus on yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja poliittinen ilmiö. Sosiaalisen ja fyysisen ympäristön nähdään muodostavan rajoituksia ja esteitä tietyille ihmisryhmille. Mallin mukaan vammaisuus on sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti tuotettua. Toisena teoreettisena viitekehyksenä työssämme on Glynis Breakwellin teoria uhatusta identiteetistä ja selviytymisstrategioista. Tutkimusaineistomme koostuu kymmenestä liikuntavammaisen äidin yksilöhaastattelusta. Haastattelemillamme naisilla on joko selkäydinvamma (paraplegia), etenevä lihassairaus tai MS-tauti. Haastattelemamme äidit ovat iältään noin 25–50-vuotiaita ja jokainen heistä on vammautunut tai sairastunut ennen ensimmäistä raskautta ja äidiksi tuloa. Haastatteluissa olemme käyttäneet puolistrukturoitua teemahaastattelumenetelmää. Keräämämme haastatteluaineiston olemme analysoineet teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Aineistosta tehdyt havainnot osoittivat, että haastattelemamme äidit olivat kohdanneet monenlaisia ennakkoluuloja ja monenlaista kyseenalaistamista niin ulkopuolisten ihmisten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaistenkin taholta. He olivat kohdanneet jonkin verran epäilyjä myös ystävien ja sukulaisten taholta, lähinnä perheen perustamisen alkuaikoina. Joillakin oli ollut ongelmia myös henkilökohtaisten avustajien kanssa: avustajat olivat saattaneet yrittää viedä tai mitätöidä heidän äitiyttään. Sen sijaan puolisolta ja lapsilta haastattelemamme naiset kertoivat saaneensa varauksetonta tukea ja hyväksyntää. Itsensä naiset esittivät vahvassa äiti-roolissa. Tästä voi päätellä, että naiset ovat onnistuneet suojaamaan äitiyttään ennakkoluuloiselta ja kyseenalaistavalta suhtautumiselta. Myös merkittävien toisten tuella ja hyväksynnällä on suuri merkitys. Tilanteissa, joissa naiset olivat kokeneet identiteettinsä uhatuksi, he käyttivät erilaisia selviytymisstrategioita. Aineistostamme nousi esiin viisi erilaisia selviytymisstrategialuokkaa 1) torjunta, 2) superäitiys, 3) positiivinen elämänasenne, 4) puolustautuminen ja 5) vertaistuki. Keskeisimmät lähteet: Breakwell, G. (1986). Coping with threatened identities. Lontoo: Methuen Oliver, M. (1983). Social work with disabled people. Lontoo: Macmillan Education Prilleltensky, O. (2003). A ramp to motherhood: the experiences of mothers with physical disabilities. Sexuality and Disability, 21 (1), 21–47. Prilleltensky, O. (2004). My child is not my carer: mothers with physical disabilities and the well-being of children. Disability & Society, 19 (3), 209–223.
 • Vesa, Pirkko Anneli (2001)
  Tutkimuksessa tarkastellaan kahden ensimmäiseen ammattiin valmistuneen liikuntavammaisen nuoren työelämään kiinnittymistä heti valmistumisen jälkeen. Tutkimuksen aluksi nuoret liikuntavammaiset pohtivat omaa vammaisuuttaan ja sen merkitystä elämässään. Nuorten liikuntavammaisten työelämään kiinnittymistä on tarkasteltu koulutukselle ja työlle annettujen merkitysten sekä työodotusten ja tulevaisuuden hahmottamisen avulla. Tutkimus on toteutettu laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen ja tutkimus kuuluu tapaustutkimuksen piiriin. Tapaustutkimuksen lähtökohtana voi olla myös teoria ja tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on käytetty Fred Mahlerin (1989) työhön sosiaalistumisessa tapahtuvaa muutosta kuvaavaa mallia. Mallin "perinteistä", fragmentaarista tilaa kuvaa koulutuksen, työn ja vapaa-ajan peräkkäisyys. Mallin "nykyaikaista", integroitunutta tilaa puolestaan kuvaa koulutuksen, työn ja vapaa-ajan limittyminen toisiinsa. Tutkimuksen nuoret liikuntavammaiset sijoittuivat toinen fragmentaariseen ja toinen integroituneeseen malliin. Lisäksi liikuntavammaisten nuorten pohdintoja työstä on tarkasteltu Herman Kahnin ja Anthony J. Wienerin (1967) työodotuksia kuvaavan mallin avulla. Tutkimusaineisto kerättiin kahdessa osassa. Ensin aineistoa kerättiin teemahaastattelulla sähköpostin välityksellä ja sen jälkeen yksilöllisellä haastattelulla, minkä jälkeen aineistot yhdistettiin ja analysoitiin. Valmistuttuaan nuori, jolla oli kokemusta vain koulutuksesta (fragmentaarinenn malli), jäi työttömäksi ja suunnitteli jatkavansa opintojeaan, mikäli ei työllisty lähiaikoina. Toinen nuori (integroitunut malli), joka oli osallistunut työelämässä opintojen ohessa, kiinnittyi työelämään, tosin osa-aikaiseen työsuhteeseen. Tämä liikuntavammainen nuori oli ensisijaisesti halukas kiinnittymään työelämään. Nuorelle oli kertynyt kolmen vuoden ajalta työkokemusta, joskin sen laatu oli jäänyt vaatimattomaksi. Mikäli työllistyminen ei onnistu myös tämä nuori oli valmis jatkamaan opintoja, ei kuitenkaan samalla alaaa. Tutkimuksessa pohditaan myös, mikä auttaisi nuoria liikuntavammaisia kiinnittymään työelämään.Koulutuksen lisäksi tarvitaan myös muita keinoja.
 • Sorjonen, Marja-Leena (1985)
 • Swan, Annikaarina (1989)
 • Aejmelaeus, Sylva (1999)
 • Paju, Elina (2001)
  Tutkimuksen aiheena on lapsuuden ruumiillisuus. Tutkimuksessa kysytään, millainen kuva lapsuudesta ja lapsuuden ruumiista aineistossa vallitsee. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi, millaisena ruumiillisuus näyttäytyy lapsen arkipäiväisessä elämässä, hänen suhteissaan aikuisiin ja muihin lapsiin. Viimeisenä tutkimuskysymyksenä on tutkia, miten ruumiillisuus ilmenee ja millaista osaa se näyttelee yhdessä lapsuuden keskeisimmistä projekteista, ympäröivän todellisuuden hahmottamisessa sekä muihin ihmisiin ja sosiaaliseen järjestykseen liittymisessä. Tutkimusaineistona on analysoitu 144 omaelämäkertaa. Elämäkerrat on kerätty kirjoituskilpailulla vuonna 1992 seksuaalisia asenteita ja -elämäntyylejä koskevaa tutkimusta varten. Kirjoitukset on analysoitu lapsuuskerronnan ja osittain nuoruuskerronnan osalta. Analyysi on tehty kvalitatiivisesti, tutkimuskysymyksiä seuraillen. Tutkimuksen olennaisen teoreettisen kehyksen muodostaa fenomenologi Maurice Merleau-Pontyn teoria ruumis-subjektista. Tämän teoreettisen perustan pohjalta lapsi ymmärretään aktiiviseksi ja intentionaaliseksi, muita ihmisiä ja kulttuuria kohti pyrkiväksi, mutta myös kulttuurin rakenteiden alaiseksi. Tutkimus on lapsuuden käsittämisen osalta sitoutunut nk. uuden lapsitutkimuksen näkökulmaan, jossa lapsi nähdään aktiivisena toimijana ja lasten keskinäinen kulttuuri ja lapsuus ikävaiheena itsearvoisina. Tutkimuksen perusteella lapsuuden ja nuoruuden taitekohta näyttäytyy hämäränä ja ristiriitaisena, eikä selkeää rajaa näiden kahden välille voi löytää esimerkiksi sukukypsyydestä. Murrosikäisen ruumis ilmenee muuttuvana, kun taas lapsen ruumis edustaa stabiiliutta. Aikuisten ja lasten välinen ruumiillinen toiminta sijoittuu erityisesti lapsuuteen, ja karisee vähitellen nuoruutta kohti mentäessä. Aikuisten ja lasten välisessä ruumiillisessa toiminnassa ? hellimisessä, hoitamisessa ja kurittamisessa ? aikuinen näyttäytyy päällisin puolin teon tekijänä, subjektina, ja lapsi teon kohteena, objektina. Lapsen subjektipaikan ottamista edustaa karnevalisaatio, joka tarkoittaa lasten hetkittäistä auktoriteettisuhteiden ja vallitsevien säädösten kumoavaa toimintaa. Lasten keskinäisissä suhteissa ruumiillisilla ominaisuuksilla on merkittävä asema hierarkiaan sijoittumisessa. Ruumiillisuudella nähdään olevan merkittävä asema kulttuurisen ja sosiaalisen järjestyksen hahmottamisessa. Samaistumalla ruumiillaan aikuisten asentoihin, eleisiin ja liikeratoihin lapset omaksuvat kulttuurissa vallitsevia ruumiillisen olemisen tapoja. Lapsi näyttäytyy tässä ruumiillisen sosialisaation prosessissa subjektina, joka aktiivisesti ja omatoimisesti pyrkii hahmottamaan sosiaalista järjestystä. Kyky karnevalisaatioon osoittaa, ettei lapsi ota kaikkia kulttuurin säädöksiä annettuina, vaan hänellä on reflektiokykyä ja mahdollisuus kapinoida.
 • Jantunen, Santra (Helsingin yliopisto, 2010)
  Pro gradu –työni tutkimuskohteena ovat liivin kielen ajan adverbiaalit, jotka on muodostettu ajan perusyksiköiden pohjalta. Tutkimus on aineistolähtöinen ja perustuu 563:een esimerkkilauseeseen. Ne on koottu kolmesta kielennäytekokoelmasta: E. N. Setälän ja Väinö Kyrölän kokoelmasta Näytteitä liivin kielestä (1953), Seppo Suhosen kokoelmasta Liivin kielen näytteitä (1975) sekä Julius Mägisten kokoelmasta Muistoja Liivinrannasta (2006). Lisäksi esimerkkejä on Lauri Kettusen liivin sanakirjasta Livisches Wörterbuch (1938). Käsittelemäni ajan perusyksiköt ovat aikaa nimeäviä substantiiveja, kuten vuorokaudenaikojen, viikonpäivien, kuukausien ja vuodenaikojen nimitykset sekä merkitykset ’vuosi’, ’kuukausi’, ’viikko’, ’tunti’, ’minuutti’ ja ’sekunti’. Liivin kielessä näistä muodostetaan ajan adverbiaaleja leksikaalisin ja syntaktisin keinoin. Leksikaaliset ajan adverbiaalit rajautuvat semanttisin perustein: ne ovat sijamuodoissa taivutettuja substantiiveja. Syntaktiset ajan adverbiaalit ovat useampisanaisia adpositiolausekkeita ja kiinteitä sanaliittoja. Ne on muodostettu adpositioiden, kvanttoripronominien, demonstratiivipronominien tai muiden määritteiden avulla ajan perusyksiköiden pohjalta. Tutkielmassani käsittelen aikaa myös hieman laajemmasta näkökulmasta: käsittelen aikaa ilmaisevien yksiköiden muodostumista sekä ajan kielellistämistä. Esittelen myös aiempaa tutkimusta ajan adverbiaaleista sekä tähän mennessä laaditut liivin kieliopin kuvaukset. Ne ovat keskittyneet enemmän morfologian kuin syntaksin esittelyyn. Ajan adverbiaalit ovat jääneet vain maininnan asteelle, joten käsittelemäni aihe on varsin tutkimatonta aluetta liivin kielessä. Adverbiaalien ja tarkemmin ajan adverbiaalien määrittelyn olen perustanut Ison suomen kieliopin pohjalle. Yleisestikin läpi työni kulkee liivin kielen rakenteiden ja ilmiöiden vertailu erityisesti suomeen ja viroon. Taustaksi tutkimukselleni esittelen ajan perusyksiköt ja niiden etymologiaa Itämerenalueen kielistä suomessa, virossa, saksassa, ruotsissa, latviassa ja venäjässä. Liivin aineiston käsittely alkaa myös ajan perusyksiköiden ja niistä muodostettujen leksikaalisten ajan adverbiaalien esittelyllä. Leksikaaliset ajan adverbiaalit muodostetaan liivissä usean eri sijamuodon avulla. Yleisin on partitiivi-illatiivi. Muut käytetyt sijat ovat nominatiivi-genetiivi, illatiivi, inessiivi ja adessiivi sekä epäproduktiivinen essiivi. Leksikaalisten ajan adverbiaalien yhteydessä viittaan myös objektin sijaiseen määrän adverbiaaliin eli osmaan. Syntaktisten ajan adverbiaalien yhteydessä käsittelen sekä niiden muodostamista yleensä että niitä muodostavien elementtien muotoa. Adpositiolausekkeiden yhteydessä käsittelen myös adpositioiden ilmenemistä itämerensuomalaisissa kielissä. Aineistossani esiintyy 11 eri adpositiota tai adposition tavoin käytettyä nominia. Kuvaan sekä adpositioiden itsensä muotoa että adpositioiden täydennyksen muotoa. Ajan adverbiaaleja muodostavia kvanttoripronomineja esiintyy aineistossani viisi. Osa niistä ajan adverbiaaleina esiintyessään taipuu ja usein myös kongruoi täydennyksensä kanssa, osa on taipumattomia ja niiden täydennys on lähes aina nominatiivi-genetiivissä. Ajan adverbiaaleja muodostetaan myös kolmen demonstratiivipronominin avulla. Demonstratiivipronomini ja sen pääsana voivat kongruoida tai pääsana voi esiintyä samassa muodossa kuin yksin leksikaalisena ajan adverbiaalina. Muita määritteitä aineistossani on neljä. Kolme niistä on nomineja ja yksi on partisiippi. Ne eivät useimmiten itse taivu ja niiden täydennys on tavallisesti nominatiivi-genetiivissä, mutta joissakin tapauksissa myös paikallissijoissa. Työssäni olen viitannut myös leksikaalistumiseen. Liivissä useat muissa itämerensuomalaisissa kielissä esiintyvät sijamuodot ovat muuttuneet epäproduktiivisiksi. Tällaisia ovat ulkopaikallissijat sekä essiivi ja instruktiivi. Näitä kaikkia kuitenkin esiintyy ajan ilmausten yhteydessä ja ulkopaikallissijoista erityisesti adessiivilla näyttäisi olevan tärkeä asema sekä ajan että paikan ilmauksissa.
 • Suhonen, Seppo (1966)
 • Camilla, Nousiainen (2013)
  Lika olika parrelationer har sin utgångspunkt i konstruktionen av hetero- och homosexuella parrelationer i populärterapeutiska berättelser. I studien används Sara Eldéns (2009) begrepp populärterapeutisk kultur. Anthony Giddens (1995), Frank Furedi (2004), Eva Illouz (2008) och Jaana Maksimainen (2010) diskuterar samma kulturella fenomen men med andra ord. Med populärterapi menas att det i populärkultur ofta är det psykologiska tänkandet som anses vara intressant och en viktig del i skapandet och i reproduktionen av bilder av vad som är ett gott liv och hur man kan uppnå det (Eldén 2009). Queerfeminism utgör tillsammans med detta populärterapeutiska kulturella fenomen den teoretiska utgångspunkten i denna forskning. Queerfeminism syftar till att se sexualitet som socialt, historiskt och geografiskt konstruerat (Rosenberg 2002) samt till att kämpa för att upplösa normerande kategorier (Ambjörnsson 2006). Det empiriska materialet består av diskussionstrådar ur tre olika diskussionsforum på internet: ett heterosexuellt, ett lesbiskt och ett för öppna förhållanden. Diskursanalys och diskursteori är analysmetoderna som används i denna forskning. Båda inriktningarna är intresserade av spänningar i och mellan olika diskurser. I denna studie är till exempel laddning mellan individ och parrelation av diskursivt intresse. Forskningsanalysen är indelad i tre större helheter: 1) kommunikation i och om parrelationer, 2) hur sex och sexualitet kan ses som samhällets moraliska maktfaktorer och 3) hot mot och i parrelationer. Forskningens resultat visar att parrelationer konstrueras genom pararbete och av att individen är tvungen att värdera sina behov i relation till de rådande samhälleliga uppfattningarna, idealen och visionerna om parrelationer. Det finns inte en enskild parrelationsmodell som skulle garantera lycka och kontinuerlighet men trots det finns det socialt konstruerade moraliska ramar som osynliggör mångfalden av romantiska relationer i samhället. Forskningen ser heterorelationer röra sig allt närmare homosexuella relationer som karaktäriseras av den rena relationen (Giddens 1995) och av att få uppleva kärlek som någonting ovillkorligt och sammanflytande samt av att söka efter sexuella relationer på samma sätt som det söks vänskapsrelationer. Forskningen fastslår också att kommunikation, sex och sexualitet konstruerar parrelationer men detta utesluter inte att även parrelationer utan dessa element också existerar. Populärterapeutisk kommunikation konstruerar parrelationer genom att ge ett löfte om lycka och kontinuerlighet. Sex och sexualitet är närvarande i samhälleliga ideal om parrelationer och i de moraliska ramarna. Samhällsidealet är monogam heterosexualitet, men i forskningen kommer det inte fram om en viss sorts sex eller sexualitet skulle vara typiskt för en lycklig och kontinuerlig parrelation. Denna studie visar istället att parrelationer, oberoende av om de kategoriseras som heterosexuella, homosexuella, monogama eller polygama, skiljer sig minst lika mycket inom kategorier som mellan kategorier.
 • Nguyen, Quan (Helsingin yliopisto, 2015)
  Probabilistic phylogenetic trees are widely considered as the most powerful and reliable method for phylogenetic analysis. However, in reality, processes like hybridization, horizontal gene transfer, and recombination result in reticulation, which means that the evolutionary process can no longer be accurately described by a tree-like graph. A phylogenetic network, which is a general version of a phylogenetic tree is more appropriate in this situation. Unfortunately computational challenges arise when handling likelihood-based phylogenetic networks. Earlier methods often require the hypotheses to be in the neighborhood of the underlying true phylogeny and to be specified as a backbone tree or the number of possible reticulation events. Nevertheless their running time is still often too slow to be really helpful in many realistic scenarios. We propose a method called PhyloDAG, which is significantly faster than earlier methods, and thus restrictions on the network search can be removed. As a consequence the inference is more likely to be accurate. The key idea to speed up phylogenetic network inference by the proposed method, Stochastic Structural Expectation Maximization, which is an EM like algorithm, where in the E step it samples missing data while in the M step it optimizes both the parameters and the structure of the phylogenetic network on pseudo-complete data. Experiments on simulated data as well as real biological and textual data demonstrate that the proposed method, PhyloDAG, can efficiently infer accurate phylogenetic networks.
 • Lavanti, Erkki (Helsingin yliopisto, 2014)
  Kristillisen Kirkon hajaannus eri kirkkoihin on Raamatun mukaan väärin. Kirkkojen Maailmanneuvosto on pyrkinyt löytämään koko olemassa olonsa ajan ykseyttä eri kirkkokuntien välille. Yhtenä tällaisena suurena saavutuksena on Limassa vuonna 1982 hyväksytty asiakirja (BEM-dokumentti). BEM-dokumentti saavutti eri kirkkojen parissa erittäin suuren huomion. Vaikka anglikaanisella ja luterilaisella kirkkoperheillä on ollut aina läheinen yhteys, ei virkojen suhteen ole löytynyt ennen BEM-dokumentin laatimista yhteistä näkemystä. Englannin kirkolla ja Pohjoismaiden luterilaisille kirkoilla on ollut 1900-luvulla sopimuksia kasteesta ja ehtoollisyhteydestä, mutta sopimukset ovat olleet suppeita vailla laajempia teologisia perusteluita. Suurin erottava kysymys on ollut virkateologia. Anglikaanit ovat aina painottaneet historiallisen piispuuden merkitystä, kun luterilaiset ovat puhuneet sanasta ja sakramenteista. Apostolisuuden käsitteen laajentaminen BEM-dokumentin mukaisesti mahdollisti vuonna 1987 Niagarassa pidetyn neuvottelun, jossa saatiin laadittua yhteinen näkemys apostolisesta seuraannosta ja kaitsennan virasta tätä toteuttamassa kummassakin kirkossa. Välittömästi Niagaran raportin julkistamisen jälkeen alkoivat Britannian ja Irlannin anglikaaniset kirkot ja Pohjoismaiden ja Baltian luterilaiset kirkot konsultaatiot lähemmästä ykseydestä Näiden neuvotteluiden tuloksena syntyi Porvoon yhteinen julkilausuma. Siinä sopimusosapuolet hyväksyvät toistensa kasteen päteväksi, sallivat ehtoollisvierailut ja virkojen vaihdon kirkkojen välillä. Julkilausuma on merkittävin Suomen evankelisluterilaisen kirkon kannalta hyväksytty ekumeeninen asiakirja. Pro gradu -työssäni keskityn apostolisuuden käsitteeseen. Vaikka yleensä kaikki kristilliset kirkot yhtyvä Nikean uskontunnustukseen, ei apostolinen traditio tarkoita kaikkialla samaa. Käytän lähteinä kolmea eri asiakirjaa (BEM-dokumentti, The Niagara Report ja Porvoon yhteinen julkilausuma). Tarkastelen niiden välisiä yhteyksiä ja lainauksia. Systemaattisen metodin avulla selvitän, miten apostolisuuden käsitettä on tulkittu näissä asiakirjoissa. Luvussa kaksi esittelen anglikaanista kirkkoa. Luvut kolme, neljä ja viisi käsittelevät lähdeaineistoa. Luvussa kuusi on analyysi apostolisuudesta, apostolisesta traditiosta ja piispan virasta. Vastauksena tutkimuskysymykseen on, että ilman apostolisuuden laajempaa ymmärtämistä ei ykseys olisi ollut mahdollista anglikaanien ja luterilaisten välillä.