Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 12010-12029 of 25284
 • Aineslahti, Mervi (Helsingin yliopisto, 2009)
  A Journey in the Landscape of Sustainable School Development “A Journey in the Landscape of Sustainable School Development” is a story of the Sorrila School development process. This research deals with a school development project as a process, and as a part of international projects on Education for Sustainable Development, with ENSI (Environment and School Initiatives) being the most important. The main purpose of the study was to analyze the change process as a general phenomenon as well as the learning connected to it. The research describes the development period 2001–2008 at the Sorrila Primary school. The research questions are as follows: 1. What did pupils learn during the research and development period? 2. How did the coordinating teacher develop personally? 3. How were the ENSI targets and other closely linked projects reached? 4. What was the feedback from the pupils, their parents and other teachers at the school? 5. How did the developing process proceed in 2001–2008? The method used was integrating action research, which also had ethnographical elements. Narrative was the form of the data as well as the manner of reporting. The method as a whole was integrating, ethnographical action research as a story. The research data consisted mostly of Knowledge Forum notes written by the teacher-researcher. Knowledge Forum is an Internetbased collaborative knowledge-building programme. Pupils’, parents’ and other teachers’ feedback, newspaper articles and students’ writings complied the data, which consists of material from seven years. Sustainable development was the basis of the school improvement. The targets of the United Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005–2014) were part of the development projects. According to the research results the school was seen as part of complex systems where manifold and interactive learning took place. The learning of pupils, teachers and the school as a community can be characterised socioculturally. The school was able to reach a level of collaborative transformative learning. As well as several concrete projects, such as Comenius school project, school development consisted of networking at many levels. Along with the projects and networking, the school was able to apply the pedagogy of connection, by carrying out integrative and cross-disciplinary themes and using various learning and teaching methods. International cooperation was a natural part of the work. A figure of Aunt Green, the role model of the teacher researcher, was an innovation which resembled a change agent. The other role of the teacherresearcher as a coordinator, was important for her own professional development. According to the results the change process, which relied on sustainable school development, led the school along a road of positive renewals. It was not a series of projects but an ongoing process. The objectives of the international projects were accomplished to a great extent during the research period. According to the principles of action research, the main results were put forward in order to help others to develop their schools. Frictions and problems as well as positive experiences and rejecting dualities were seen as change forces. Keywords: education for sustainable development (ESD), sustainable school development, teacher professional development, integrating, pedagogy of connection, transformative learning
 • Jaatinen, Katja (2008)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kahden 1700-luvun luonnontieteilijän Joseph Banksin (1743-1829) ja Johann Reinhold Forsterin (1729-1798) matkakuvauksia maailmanympäripurjehduksilta, joiden pääkohde oli eteläinen Tyynimeri. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä heidän oman kulttuurinsa ja vieraiden kulttuurien esitystapoja matkakuvauksista ilmenee ja mitä esitystavoista voidaan päätellä siitä, miksi ja millä motiiveilla kulttuureista on kirjoitettu. Aineistona on seuraavat matkakuvaukset James Cookin kahdelta ensimmäiseltä matkalta: The Endeavour Journal of Joseph Banks (1962), The Resolution Journal of Johann Reinhold Förster (1982) ja Forsterin Observations Made During Voyage Round the World (1778). Tutkimuskysymyksiä lähestytään sijoittamalla matkakuvaukset historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiin, joka tekee niistä ymmärrettäviä. 1760- ja 1770-luvuilla eurooppalaisten ja tässä tutkimuksessa nimenomaan brittien matkat tuolloin vähän tunnetulle eteläiselle Tyynellemerelle lisääntyivät. Matkakuvauksissa aluetta tehdään tunnetuksi. Niissä rakennetaan maailmanlaajuista merkityksenantoa pääasiassa luonnontieteellisellä kartoituksella. Tutkimuksessa osoitetaan, että tällä on vaikutus esitystapoihin. Vieraiden kansojen esittämisessä ilmenee luonnontieteestä omittu luokittelu, joka tähdentää kansoja erottavia tekijöitä. Tutkimuksen yhtenä lähtökohtana on ajatus siitä, että kulttuurikuvauksissa oma ja vieras kulttuuri ovat samanaikaisesti läsnä. Tässä tutkimuksessa se ilmenee tavoissa, joilla matkat ja kuvauksenkirjoittajan oman kulttuurin imperialistiset tavoitteet esitetään. Alue kirjoitetaan osaksi brittiläistä imperiumia. Tutkimusmenetelmänä on tekstien tulkinta. Tarkastelu liittyy yleiseen teoreettiseen keskusteluun, jossa tähdentyy ajatus kulttuureista ja etnografioista teksteinä sekä kirjoitustapojen kontekstisidonnaisuus. Tärkeimpiä lähdeteoksia ovat Mary Louise Prattin Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation (1992), James Cliffordin ja George Marcusin (toim.) Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography (1986) ja James Boonin Other Tribes, Other Scribes (1982). Aineistosta voidaan päätellä, että esitystavat luovat kuvan kulttuureista, mutta kirjoittamisajankohta ja matkojen motiivit rajaavat sen mitä ja millä motiiveilla kulttuureista on kirjoitettu. Esitystavat eivät ole neutraaleja, vaan ne ilmentävät valtarakenteita. Samalla korostuu se, että etnosentrisyyttä ei voida täysin ylittää.
 • Arkimies, Johanna (2001)
  Adoptio on suuri muutos kaikille osapuolille: lapselle, biologisille vanhemmille ja tuleville adoptiovanhemmille. Suomessa lakisääteinen tuki ja valmennus annetaan ottolapsineuvonnassa. Ottolapsineuvonnassa sosiaalityöntekijä valvoo vielä tuntemattoman lapsen etua. Toisaalta sosiaalityöntekijän toimenkuvaan kuuluu perheen valmentaminen adoptiovanhemmuuteen. Tässä tutkimuksessa keskitytään adoptiovanhempien kokemuksiin ottolapsineuvonnasta. Arviolta 90 % adoptiovanhemmista on tahattomasti lapsettomia. Ottolapsineuvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, kuinka perhe on selvinnyt lapsettomuudesta, ja mitä se merkitsee perheelle. Adoptiolapsen kannalta on tärkeää, että hän tulee perheeseen yhtä toivottuna kuin biologinenkin lapsi olisi ollut.Tutkimukseni sijoittuu perhetutkimuksen piiriin, siellä lähinnä stressi- ja kriisitutkimuksen sisälle. Työn teoreettisena viitekehyksenä on Joan Pattersonin (1988) FAAR-malli. Tahaton lapsettomuus määriteltiin tämän teorian pohjalta stressitekijäksi. FAAR on psyko-sosiaalinen malli, joka keskittyy siihen, millaisia strategioita perhe käyttää selvitäkseen stressaavasta tilanteesta. Erityisen tärkeää perheen selviämisessä on se, minkä merkityksen perhe antaa stressaavalle tapahtumalle. Lapsettomuuden osalta keskeinen kysymys on ollut: mitä lapsettomuus merkitsi perheelle. Adoption osalta on tutkittu sille annettuja merkityksiä. Tärkein lähde on Pattersonin (1988) artikkeli Families Experiencing Stress. Työn empiirinen osuus muodostui viiden pariskunnan haastattelusta, jotka saivat ottolapsineuvontaa perheasiaintoimistossa vuosina 1989 - 1996. Haastettelu oli teemahaastattelu, jossa oli kysymyksiä tahattomasta lapsettomuudesta ja adoptiosta. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Tutkimusmateriaali analysoitiin diskurssianalyysin keinoin. Tässä tutkimuksessa tahaton lapsettomuus ei näyttäytynyt vaiettuna kansantautina. Kaikki perheet olivat kertoneet lapsettomuudesta ainakin yhdelle läheiselle ystävälle ja/tai vanhemmille. Lapsettomuuden ei katsottu enää olevan sellainen stigma kuin se oli menneinä vuosikymmeninä. Lapsettomuuteen liittyvästä surusta kerrottiin naisen äänellä. Miehille (3) biologinen vanhemmuus ei alun alkaenkaan näyttäytynyt niin merkityksellinä asiana kuin naisille. Naiset olivat selvinneet lapsettomuuteen liittyvästä surusta keskittymällä muihin asioihin elämässään kuten työntekoon. Myös puolison tuki ja unelma adoptioäitiydestä auttoivat jaksamaan. Muistot ottolapsineuvonnasta olivat pääsääntöisesti myönteisiä. Sitä pidettiin hyvänä valmentautumisena adoptiovanhemmuuteen. Lapsettomuuden käsittely tuntui luonnolliselta ottolapsineuvonnassa, ja sen katsottiin olleen yksi adoptioon johtaneista syistä. Adoptio nähtiin alusta alkaen mahdollisuutena. Myöhemmin siihen liitettiin sanat rikkaus ja rakkaus. Lapsettomuuskokemukset ja adoptio olivat muun muassa syventäneet ja rikastuttaneet puolisoiden välistä suhdetta. Adoptiolapsen ja -vanhemman väliseen rakkauteen viitattiin spontaanisti. Kaikissa pohdinnoissa viitattiin siihen, että adoptiovanhemman on vaikea kuvitella, että voisi rakastaa biologista lasta enemmän kuin adoptiolasta. Lapsen kannalta adoptio nähtiin "suurena mahdollisuutena", jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti lapsen elämään. Negatiivisena asiana mainittiin adoption kalleus ja prosessin pitkä kesto.
 • Kallio, Kirsi (1994)
 • Knuuti, Ulla (2007)
  On a journey from marginal to mainstream? The lifestyle and recovery of former drug users This thesis studies the lifestyle and recovery of former users of illicit drugs through their experiences. The study describes the life of people with drug problems both during the time they used drugs regularly and after they stopped the use entirely. The focus is on the development of the lifestyle of 32 persons who no longer use drugs. They may have stopped using drugs independently or with the help of a treatment. In this study, persons who have given up drug use with the help of a psychosocially oriented treatment are called non-medicinally treated former users (n=19) whereas opioid addicts who have stopped using drugs through substitution treatment are referred to as substitution treatment patients (n=13). The research material was gathered from theme interviews. The criteria for the focus group of the study included the following: a) the interviewees had had a serious drug problem in their past; b) they had not used drugs for at least one year prior to the interview; c) they were not in an institutional care at the time of the study. This thesis is basically a lifestyle study in which the aspects of lifestyle are used to describe the everyday life of former drug users. The study reviews the whole spectrum of everyday routines, especially the social interaction and subjective experiences of people. The second concept used in this study is recovery, which is described as a process that starts from the abstinence from substances and adoption of the recovery culture and continues as a comprehensive change of the lifestyle, identity and values of an individual. Disengaging from a drug-oriented lifestyle and connected social network as well as finding an individual frame of reference is a demanding process. Years of drug use have often caused complex health and social disadvantages as well as problems with work, education, livelihood, accommodation and human relationships. The effect of the past on the present arises at all levels. The interviews revealed a recovery culture maintaining the lifestyle as well as an adaptive and optimistic approach to the future among those participating in the study. The study shows that an adequate distance from acute substance use is a precondition for the beginning of the recovery process, yet abstinence in itself tells nothing about the actual recovery. The study describes how some recovering users find a meaning in life easily whereas others have to work actively for their recovery. Detaching oneself from the feeling of adopted abnormality connected with substance addiction forms an important basis for satisfying abstinence. Peer groups support the development of counter-cultures and abstinence or the support is received from the community formed in the substitution treatment clinic.
 • Ahonen, Liisa (2015)
  Työssäni selvitin, miltä suomalainen kotisyntymä näyttäytyy kasvavien ja nykyisten ammattilaisten, kotikätilön ja opiskelijan näkökulmista. Kysyin, minkälaisia merkityksiä he antavat työlleen ja kodille syntymän paikkana. Pohdin myös miten käsitteellistää luonnollista syntymää sekä siihen liittyvää kotona tehtävää kätilötyötä osana suomalaista ja myöhäismodernia kontekstia. Empiirinen aineistoni koostui neljän kätilön ja neljän opiskelijan teemahaastatteluista. Tutkimukseni näkökulma on feministisesti orientoitunut ja naisspesifinen. Lähestyin raskautta ja kotisynnytystä naisvaltaisen ammattialan eli kätilötyön kautta. Analysoin laadullista aineistoani teoriasidonnaisen luentana. Pohdin haastattelupuhetta myös suhteessa materiaaliseen mm. Reigerin ja Dempseyn (2006) tekstin inspiroimana. Kiinnostus kotikätilötyöhön limittyi ammattilaisilla naisten tarpeisiin sekä työssä saatuihin näkymiin itsenäisemmän ja jatkuvuuksin rakennetun kätilötyön mahdollisuuksista. Kaikki opiskelijat olivat suunnitelleet kotisynnytystä ja opiskelijoilla oli vahva halu kehittyä fysiologisen syntymän ammattilaisiksi ja he olivat itseopiskelulla ja formaalin koulutuksen ulkopuolisella koulutuksilla jo opiskeluaikanaan luoneet voimakkaan viitekehyksen ei-interventionistisesta ja naisen tarpeista lähtevästä kätilötyöstä. Opinnoissa he neuvottelivat jatkuvasti tilaa tämänkaltaiselle kätilötyölle ja suuntasivat kotimaisten harjoitteluympäristöjen puutteen takia harjoitteluihin myös ulkomaille kätilöehtoisiin ympäristöihin. Kotikätilötyön lähtökohdaksi kuvattiin ajan kanssa mahdollistuva suhteen luominen synnyttävään naiseen ja tuttuus. Synnytyksessä kätilötyötä kuvattiin odottamisena ja tarkkailevana läsnäolona, jossa sosiaalisella ja terapeuttisen emotionaalisen työn kautta rakennettu turva tulkittiin materialisoituvan kehoon. Myös riskejä luettiin osana laajempaa hyvinvointia. Tulkitsin että keskeiset ristiriidat suhteessa sairaalakätilötyöhön olivat instituution kartesiolainen kehonkuva ja tuottava ja lineaarinen aika, joka ei tunnistanut työssäni kuvaamia sosiaalis-materiaalisia suhteita. Autonomisempi asema mahdollisti ajan hallintaa. Koti nähtiin myös symbolina kätilön roolille naisen kumppanina ja tiedon synnyttämisen paikkana, jota oli mahdollisuus levittää myös sairaalaan. Koti sai työn paikkana haastateltavien puheessa moninaisia puolia ja se oli sekä helppo, syvästi tyydyttävä että raskas. Toisaalta kätilöt kuvailivat siirtymäkohdassaan kotiin myös äärimmäisiä pelon tunteita ja moraalisen riskin uhkaa, joka liittyi kulkemisesta vastoin suomalaisen järjestelmän autoritaarista tietoa ja ammatillista koheesiota. Haastateltavat yhdistelivät pragmaattisesti erilaisia tietopohjia. Tulkitsin, että näyttöön perustuvan hoitotyön ihanne oli tärkeä resurssi myös puhdistettaessa kulttuurisesti vierasta kotisynnytystä tieteen kautta.
 • Rapala, Emma (Helsingin yliopisto, 2015)
  The purpose of this study was to examine the experiences of three Finnish volunteer teachers in developing countries. Specific point of interest was to understand the functions of volunteer learning experiences in developing teacher identities. The objective of the study is to understand the possibilities of personal and professional growth that international volunteer teaching can provide. In this study, identity was seen as socially constructed narratives (Sfard & Prusak 2005). Learning was considered the bridge between actual and designated teacher identities. Teachers’ professional growth was seen as interplay between developing the teacher’s personal identity, professional identity and collective identity (Heikkinen 2001). This study follows constructivist theories’ conception of knowledge as socially and subjectively constructed. A narrative approach defines the study as a whole. The research method applied was a combination of autobiographical narrative interview (Schütze 2005) and a semi-structured interview. The subjects were three Finnish teachers who all had taken part in an international volunteering program for six months. The collected data was analysed using Polkinghorne’s (2005) analysis of narratives and narrative analysis. Analysis of narratives was utilised in categorizing the teachers’ learning experiences. Narrative analysis then was applied to construct a new narrative: a typical story of the functions of international volunteering in teacher identity development. The teachers’ learning experiences through volunteering were substantial and strongly linked to the teacher’s personal background. The learning experiences were categorized as follows: 1) adapting in a new country, 2) working in the school community, 3) facing challenging situations in teaching and 4) cultural encounters. All categories except for the first one were linked to teacher identity development in the teachers’ narratives. Learning experiences were utilized in two ways: realizing designated identities and creating new ones. International volunteering can support teachers’ professional growth, but learning experiences are not linked to professional identities automatically without reflection. For the organizations providing international volunteering opportunities, it is important to indentify the reflexive nature of volunteering and be organized in guiding teachers to reflect their experiences.
 • Oksanen, Pia Jutta (2006)
  Pro gradu -tutkielmassani tutkin 17-27-vuotiaiden (N = 149) autokoululaisten käsityksiä siitä, mitkä liikenneteot, ajotyylit ja ominaisuudet ovat feminiinisiä, yleisinhimillisiä tai maskuliinisia. Opinnäytetyöni aineiston olen kerännyt lomakekyselynä Helsingin ja Tampereen alueen autokoulujen asiakkailta. Luokittelutehtävää suunnitellessani sovelsin Sandra L. Bemin (1974) BSRI-mittaria (Bems Sex Role Inventory). Itsearvioinnin sijaan tehtävänä oli autoilijoiden, liikennetekojen ja ominaisuuksien arvioiminen. Pro gradu -tutkielmassani keskityn sukupuolistereotypioiden sisällön tutkimiseen. Kuten mittarin kehittäjä Sandra L. Bem (1993, 119-125) on todennut, kuvastavat alkuperäisessä BSRI-mittarissa olevat ominaisuudet läntisissä teollisuusmaissa vallalla olevia näkemyksiä feminiinisyyksistä ja maskuliinisuuksista. Näistä näkemyksistä koostuvat myös autoilijoihin liitettävät sukupuolistereotypiat. Sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa on osoitettu stereotypioiden olevan usein tilannesidonnaista tai tilanteen raamittamaa (Operario & Fiske, 2001). Näistä syistä johtuen yhdistin BSRI-mittarista johdettuihin osioihin liikenneviitekehyksen. Tutkielmani teoreettinen viitekehys kumpuaa stereotypiatutkimuksesta. Sosiaalisen identiteetin ja itsekategorisaation teorioiden lisäksi viittaan kriittisen sukupuolitutkimuksen teorioihin ja tutkimuksen piirissä käytyihin teoreettisiin keskusteluihin. Tutkimuskysymykseni nousevat tästä teoriataustasta: tutkielmassani mielenkiintoni kohdistuu siihen, miten naisten ja miesten luokittelut eroavat toisistaan ja missä suhteessa yhtenevät, onko luokitteluista muodostettavissa kokonaisuuksia, toistavatko luokittelut alkuperäisen BSRI-mittarin luokitteluja ja voidaanko luokittelujen perusteella tehdä johtopäätöksiä sisäryhmän suosimisesta? Opinnäytetyöni aineiston analyysin tuloksista kävi ilmi, että ne teot ja ominaisuudet, joiden suhteen vastaajien enemmistössä vallitsi jaettu käsitys (eli konsensus-muuttujat), olivat pääasiassa joko maskuliinisia (12 osiota) tai yleisinhimillisiä (13 osiota). Feminiinisiksi luokitteli yli 50 % sekä miehistä että naisista vain kuusi osiota. Vastausten enemmistön feminiinisyys ja maskuliinisuus -luokitteluissa oli BSRI-mittarista johdettuja ja alkuperäistä luokittelua toistavia osioita yhteensä seitsemän kappaletta. Naisten ja miesten vastausjakaumat erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi lukuisten osioiden suhteen. Erot korostuivat feminiinisyyden ja maskuliinisuuden luokittelussa. Tulosten perusteella on mahdollista väittää, että sekä miehillä että naisilla esiintyy sisäryhmän suosimista. Vastausjakaumien suhteellisten osuuksien hajonta viittaa myös erottautumisen tarpeeseen liittämällä sisäryhmään niin negatiivisia kuin positiivisia ominaisuuksia.
 • Antikainen, Maire (Helsingin yliopisto, 2010)
  The research examines the process by which a sense of belonging to Finnish society is constructed among women of Russian and Estonian background who are multiply marginalised in Finnish society. It does so by analysing the encounters between their nationality and 'being Finnis'. Attention is focused on the question of what kind of "journey" they take after moving to Finland, how a sense of belonging is constructed especially along the paths followed in education and at work, and what kind of agency is available to them. The thesis is connected with post-colonial research and also draws from studies on citizenship and nationality as well as the social structures of interaction, when analysing careers. As the educational system forms the most central context of the research, the work is also focused on educational sociology. The research methodology includes life history and a narrative approach. The raw data is from thematic interviews concerning the life experiences of women of immigrant backgrounds. They were studying in Finland to be practical nurses or to complete Bachelor of Social Service degree. According to the study, the women had been encountered as alien, strange, and carrying a shade of "otherness". The experience of inclusion in Finnish communities and society turned out to be conditional, an inclusion based on the notion of a citizen worker, which is defined by national needs. The person from abroad is placed in the position of someone who fills gaps in the services of the welfare state. The choice of education in the care sector and the overall necessity of obtaining Finnish education turned out to be socially directed. Gendered structures of education and working life were found to act as a frame in which the decisions of the immigrant women were made. Although national education policy emphasis as an orientation to global labour markets, the immigrant student is placed above all in the position of an object to be made suitable for the Finnish labour market. Citizenship, a goal of education, requires consent to being "socialised" into Finnish society as well as learning to be Finnish. One s only option to negotiate appearing suitable as a member is to construct oneself into someone who adopts Finnish and Western cultural values, values which favour individuality. However, Finnish education is a resource to Finnishness. Finnish education enables a sense of being Finnish, and empowers the job applicant for example, and in addition to providing cultural, human and social capital strengthen inclusion as well. The study confirms the view that the encounter of an immigrant is still characterised by its colonial nature. It shows that encounters with Finns and Finnish society place the person of immigrant background, even one receiving a Finnish education, in the position of "the other". The journey as an immigrant continues. The immigrant has access only to certain predefined subject positions, which limits agency. When categorised as an immigrant, one becomes a per-son who is different and "other", while the sense of belonging as a member of Finnish society without conditions appears to be somewhat unreachable. Yet, new arrivals are capable of acting change. An immigrant woman can challenge the positions offered to her and present herself as strong. Her life story has often included struggle, and she has the fortitude strength to change her circumstances. Key words: life story, post-colonial encounter, nationality, citizenship, the career of immi-grant, position, agency
 • Straszer, Boglárka (2002)
 • Myllykoski, Sari (2009)
  Pro gradun aiheena on kuluttajien verkkokeskustelu matkanjärjestäjistä. Pro gradussa on ensinnäkin esitelty sisällönanalyysin menetelmin verkkokeskusteluiden kulkua, viestien sävyjä ja tekstistä ilmeneviä motiiveja. Keskusteluista on selvitetty palvelun laatua koskevia mainintoja sisällönerittelyn menetelmin. Keskustelujen teemallisen sisällön erittelyssä on käytetty Parasuramanin ym. (1985, 1988) laatimaa SERVQUAL-luokittelua sekä Grönroosin hyvän palvelun kriteerejä (2001). Verkkokeskusteluiden sisällönanalyysin ja niiden aiheiden sisällönerittelyn kautta on taustoitettu keskustelua kuluttajan voimaantumisesta verkossa. Voimaantumisen arvioinnissa on käytetty Rezabakshin ym. (2006) jaottelusta kuluttajan äänen ja asiantuntijuuden vahvistumisesta. Verkkokeskustelut näyttäytyivät ristiriitaisina ja erimielisinä. Usein esitetty näkemys siitä, että kuluttaja kokee toisen kuluttajan arvion objektiivisempana, ei saa tukea tästä aineistosta. Verkkokeskustelut voivat saada paljon lukijoita ja nousta verkon hakutuloksissa organisaation esittelyiden rinnalle ja näin vahvistaa yksittäisen kuluttajan ääntä. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että kuluttajalla olisi vaikutusvaltaa muihin kuluttajiin tai organisaatioihin. Toisaalta kuluttajat saavat verkkokeskusteluista tietoa palveluprosessin toiminnallisesta laadusta (Grönroos 2001), josta organisaatioiden viestintä ei kerro. Kuluttajan asiantuntijuus vahvistuu, ja hän voi aktiivisesti hakea omiin tarpeitaan vastaavaa tietoa muilta kuluttajilta. Palvelun laatuominaisuuksista kuluttajat keskustelivat eniten palveluvarmuudesta, palveluympäristöstä ja luotettavuudesta. Keskustelu luotettavuudesta painottui negatiivisiin mainintoihin, mikä osoittaa tämän ominaisuuden tärkeyden. Sitä ei mainita, jos asiat sujuvat hyvin, mutta jos palveluorganisaatio pettää kuluttajan luottamuksen, se antaa helposti aiheen negatiiviseen word-of-mouth-viestintään. Luottamusta koskevien negatiivisten mainintojen osuus koko aineistossa on toiseksi suurin. Tässä pro gradussa käytettyjen keskusteluiden ei voi sanoa olevan voimaannuttavia, vaan niissä on kyse omien positiivisten ja negatiivisten kokemusten jakamisesta tai tiedon haku päätöksentekoa varten, millä on kuluttajalle henkilökohtainen merkitys. Pro graduani voi kritisoida siitä, että tutkimusasetelma ei onnistunut, koska siitä puuttui voimaantumiseen vaadittava yhteisöllisyys ja voimaantumiseen mobilisoiva voima. Toisaalta tämä on yksi kuva, yksi todellisuus verkon arkisesta anarkiasta. Pelkkiin konflikteihin tai vahvoihin yhteisöihin keskittyminen vinouttaisi tutkimusta korostaen poikkeustilanteita ja vahvistaisi perusteetta kuvaa voimaantumisesta.
 • Koponen, Johanna (2014)
  Lisensiaattitutkielman tarkoituksena oli koota informatiivinen tietopaketti tämän hetkisestä tautitilanteesta Euroopassa niistä koirien sairauksista, joita ei endeemisenä Suomessa ole vielä tavattu mutta joille Euroopassa matkusteleva koira altistuu. Kirjallisuuskatsaus tehtiin keskittyen sairauksien esiintymisalueisiin, kliinisiin oireisiin ja hoitoon sekä ennaltaehkäisyyn. Yhteenvetoa tehdessä sairaudet jaettiin bakteeri-, virus- sekä loissairauksiin, mutta pääpainopiste oli niin kutsutuissa vektorivälitteisissä sairauksissa. Työn tekoon käytettiin tiedon lähteinä kirallisuuden ja julkaisujen lisäksi virallisia sekä erilaisten järjestöjen ylläpitämiä eläintautien vastustussivustoja kuten ESCCAP (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites), OIE sekä Evira. Lisääntyvän matkustuksen seurauksena koirat matkustavat usein omistajiensa mukana esimerkiksi lomalle tai näyttelyyn maihin, joissa esiintyy endeemisenä sairauksia, joita ei löydy Suomessa. Näistä maista tuodaan jatkuvasti koiria Suomeen pelastusmielessä tai maahanmuuton yhteydessä. CVBDs eli Canine Vector-Borne Diseases on maailmanlaajuisesti nopeasti levinnyt ryhmä taudinaiheuttajia, jotka välittyvät eri vektoreiden kautta. Nämä eläinlääkinnällisesti tärkeät taudit aiheuttavat usein myös ihmisille zoonoosivaaran, ja siksi näiden ennaltaehkäisy ja rajoittaminen on myös ihmisten terveyden kannalta ehdottoman tärkeää. Merkittävin tekijä leviämisessä on mahdollisen vektoriniveljalkaisen läsnäolo. Epidemiologian ja tautien leviämisen kannalta ongelmallista on useiden vektorivälitteisten tautien pitkä inkubaatioaika ja nonkliininen vaihe, joka vaihtelee eläimen immuunipuolustuksen aktivoitumisesta johtuen. Leishmania spp, E.canis ja Babesia spp. -tartunnan saaneet voivat olla pitkään kliinisesti oireettomia. Lisäksi serologiaan perustuva diagnostiikka menetelmänä ei ole paras mahdollinen infektion todentamisessa koiran maahantuontiaikeissa, sillä vasta-aineiden tuotanto ei infektiosta huolimatta välttämättä ole lähtenyt vielä käyntiin. Esimerkkinä tästä L. infantum-infektio. Serologia sopii paremmin epidemiologisiin tutkimuksiin, joissa halutaan selvittää endeemisen alueen seropositivisuus käytettäessä muita varmistustestejä kuten PCR:ää apuna. Monivaiheisen elämänkierron omaavat sairaudet leviävät erityisesti alueilla, joilla matkustaminen on helppoa ja suhteellisen vapaata endeemisten ja ei -endeemisten alueiden välillä. Myös sopivien väli-isäntien esiintyminen ja sairauden kehitystä tukeva ilmasto ovat edellytyksiä sairauden leviämiselle. Ilmaston lämpenemisen uskotaan olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä lisääntyvän matkustuksen lisäksi sairauksien leviämiseen. Vektorivälitteiset sairaudet ovat vakava uhka myös suomalaiselle Eurooppaan matkustavalle koiralle, ja vaativat suomalaisten eläinlääkäreiden huomiota, jotta tautien leviämistä voitaisiin estää kaikin eläinlääkinnällisesti mahdollisin tavoin. Samoin tietoisuutta Suomen tautitilanteesta tulisi parantaa ja tehostaa.
 • Eskelinen, Ulla (2001)
  Tutkimuksessa selvitettiin vasikoiden trakeobronkiaalihuuhtelunäytteissä esiintyviä MMP-2- ja MMP-9-tasoja sekä hengitysteiden Pasteurella-infektion yhteydessä MMP-aktiivisuuksissa tapahtuvia muutoksia. Tutkimusaineistoon kuului 11 hengitystietulehdusta sairastavaa vasikkaa sekä 6 tervettä vasikkaa sisältävä kontrolliryhmä. Vasikat valittiin ryhmiin yleistutkimuksen, verinäytetulosten ja trakeobronkiaalihuuhtelunesteen bakteriologisen tutkimuksen perusteella. Huuhtelunäytteiden gelatinolyyttisen aktiivisuuden määrittämiseen käytettiin gelatiinizymografiaa. Lisäksi gelatiinizymografialla tutkittiin, tuottaako erään tutkimusvasikan keuhkohuuhtelunäytteestä eristetty Pasteurella-bakteerikanta gelatinolyyttistä MMP:a. Kaikissa tutkituissa trakeobronkiaalihuuhtelunäytteissä havaittiin MMP-2- ja MMP-9-aktiivisuutta. Sairaiden ja terveiden vasikoiden MMP-tasojen eroja testattiin ei-parametrisella Mann-Whitney-testillä. Testattavat muuttujat olivat näytteen gelatinolyyttinen kokonaisaktiivisuus, kompleksimuodot, proMMP-9, aktiivinen MMP-9, proMMP-2 ja aktiivinen MMP-2 sekä aktiivisten MMP-muotojen prosentuaalinen osuus MMP:n kokonaistasosta. Ryhmien välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevät eroavuudet (p<0,05) totaaliaktiivisuudessa sekä kompleksin ja MMP-2:n määrissä. Gelatinolyyttinen kokonaisaktiivisuus sekä aktiivisen MMP-2:n tasot olivat selvästi korkeampia sairailla kuin terveillä. Myös MMP-9-tasot olivat sairailla hieman korkeammat kuin terveillä, vaikka ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p=0,056). Aktiivisten MMP-muotojen prosentuaalisissa osuuksissa sekä MMP-9:n ja MMP-2:n proentsyymimuotojen tasoissa ei ryhmien välillä havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja. Pasteurella -kannan MMP-tuotannon selvittämiseksi tehty zymografia ei paljastanut bakteereista minkäänlaista gelatinolyyttistä aktiivisuutta. Pasteurellojen aiheuttama vasikoiden bronkopneumonia on kliinisesti ja taloudellisesti merkittävimpiä vasikoiden sairauksia. Taudille tyypillistä on laajojen keuhkokudoksen vaurioiden syntyminen, mikä vaikeuttaa infektiosta toipumista ja heikentää paranemisennustetta. Matriksimetalloproteinaasit ovat mm. tulehdussolujen tuottamia proteolyyttisiä entsyymejä, jotka hajottavat ekstrasellulaarista matriksia. Niiden proteolyyttisellä kapasiteetilla uskotaan olevan keskeinen rooli paitsi kudosten fysiologisessa uusiutumisessa myös erilaisten patologisten tilojen, kuten esimerkiksi eräiden hengitystiesairauksien, patogeneesissä sekä niihin liittyvien kudosvaurioiden synnyssä. Keuhkokudoksen matriksimetalloproteinaasi-aktiivisuuksien kohoaminen onkin osoittautunut hyväksi kudostuhon indikaattoriksi monissa hengityselinsairauksissa. Kirjallisuuskatsauksessa on käsitelty vasikoiden hengitystiesairauskompleksin esiintymistä, etiologiaa sekä oireita ja taudinkuvaa sekä Pasteurella-suvun tärkeimpien hengitystiepatogeenien, P. haemolytican ja P. multocidan, aiheuttamien hengitystietulehdusten erityispiirteitä ja bakteerien ominaisuuksia. Lisäksi käsitellään elimistön tulehdusvastetta ja kudosvaurioiden mekanismeja pasteurella- hengitystieinfektioissa sekä matriksimetalloproteinaasien (MMP) osuutta hengitystietulehduksen patogeneesissä.
 • Miettinen, Pauli (Helsingin yliopisto, 2009)
  Matrix decompositions, where a given matrix is represented as a product of two other matrices, are regularly used in data mining. Most matrix decompositions have their roots in linear algebra, but the needs of data mining are not always those of linear algebra. In data mining one needs to have results that are interpretable -- and what is considered interpretable in data mining can be very different to what is considered interpretable in linear algebra. --- The purpose of this thesis is to study matrix decompositions that directly address the issue of interpretability. An example is a decomposition of binary matrices where the factor matrices are assumed to be binary and the matrix multiplication is Boolean. The restriction to binary factor matrices increases interpretability -- factor matrices are of the same type as the original matrix -- and allows the use of Boolean matrix multiplication, which is often more intuitive than normal matrix multiplication with binary matrices. Also several other decomposition methods are described, and the computational complexity of computing them is studied together with the hardness of approximating the related optimization problems. Based on these studies, algorithms for constructing the decompositions are proposed. Constructing the decompositions turns out to be computationally hard, and the proposed algorithms are mostly based on various heuristics. Nevertheless, the algorithms are shown to be capable of finding good results in empirical experiments conducted with both synthetic and real-world data.
 • Polvi-Huttunen, Silja (2015)
  This work considers learning meaningful sets of chemical reactions called pathways and groups of species called Operational Taxonomical Units (OTUs) from metagenomic data. The methods are based on Nonnegative Matrix Factorization (NMF). The rows of our data matrix correspond to metagenomic samples and columns correspond to chemical reactions present in the samples. In order to learn both pathways and OTUs as well as relationships between them, we consider ways to factorize the data matrix into three factors instead of two. Denoting the samples times reactions data matrix by V, our factorization problem setting is to find nonnegative matrices W, H and P so that V is approximately WHP. The matrix W tells what OTUs are present in each of the samples, P defines pathways as combinations of reactions while H describes what pathways are implemented by which OTUs. We first discuss two standard NMF algorithms based on different objective functions and four sparsity constrained variants. Sparsity constrained variants are designed to produce output matrices with few values significantly above zero. We are interested in sparser variants because metagenomic pathways are short, thus the method should find a representation where only a small set of reactions is present in each pathway. We describe how using a standard two-factor NMF method twice yields a three-factor representation. We briefly mention an existing method, Nonnegative Matrix Tri-factorization (NMTF), that learns all three matrices W, H and P simultaneously. However, this method applies hard orthogonality constraints, i.e. it only finds solutions where the matrices W and P are orthogonal. Because of this constraint, NMTF is not suitable in our biological problem setting. We introduce an unconstrained method called NMF3 as well as a sparsity constrained variant SNMF3 based on Sparse Nonnegative Matrix Factorization (SNMF) and show how both of these algorithms can be derived. In order to compare the different algorithms' performance, we have built two synthetic data sets. Both sets are based on human intestinal species and pathway information available in an existing biological database. One of the data matrices can be exactly factorized into the underlying matrices used to generate the data. The other data set is built through simulating a sampling process that introduces noise and strictly limits the number of observed reactions per sample. We tested factorization methods discussed in the thesis on both data sets, using 100 to 1500 samples. We compare the methods and show and discuss the results. We found differences between NMF variants that use different objective functions. Many methods perform well on our task, surprisingly even in the case where the number of pathways is greater than the number of samples. Varying the number of samples affected the results less than we expected. Instead, we found that all algorithms performed significantly better on the factorizable data than on the simulated set.We conclude that the number of available metagenomic samples does not dramatically affect the performance of the factorization methods. More important is the quality of the samples.
 • Mäkitalo, Laura (Helsingin yliopisto, 2010)
  Matrix metalloproteinases (MMPs) represent a family of 23 metalloendopeptidases, collectively capable of degrading all components of the extracellular matrix. MMPs have been implicated in several inflammatory processes such as arthritis, atherosclerosis, and even carcinomas. They are also involved in several beneficial activities such as epithelial repair. MMPs are inhibited by endogenous tissue inhibitors of matrix metalloproteinases (TIMP). In this study, MMPs were investigated in intestinal mucosa of inflammatory bowel diseases (IBD), chronic intestinal disorders. The main focus was to characterize mucosal inflammation in the intestine, but also cutaneous pyoderma gangrenosum (PG), to assess similarites with IBD inflammation. MMPs and TIMPs were mainly examined in colonic mucosa, in adult Crohn s disease (CD), and paediatric CD, ulcerative colitis (UC), and indeterminate colitis (IC). Ileal pouch mucosa of proctocolectomized paediatric onset IBD patients was also investigated to characterize pouch mucosa. The focus was on finding specific MMPs that could act as markers to differentiate between different IBD disorders, and MMPs that could be implied as markers for tissue injury, potentially serving as targets for MMP-inhibitors. All examinations were performed using immunohistochemistry. The results show that immunosuppressive agents decrease stromal expression of MMP-9 and -26 that could serve as specific targets for MMP-inhibitors in treating CD. In paediatric colonic inflammation, MMP-10 and TIMP-3 present as molecular markers for IBD inflammation, and MMP-7 for CD. MMP expression in the the pouch mucosa could not be classified as strictly IBD- or non-IBD-like. For the first time, this study describes the expression of MMP-3, -7, -9, -12, and TIMP-2 and -3 in pouch mucosa. The MMP profile in PG bears resemblance to both intestinal IBD inflammation and cutaneous inflammation. Based on the results, MMPs and their inhibitors emerge as promising tools in the differential diagnosis of IBD and characterization of the disease subtype, although further research is necessary. Furthermore, the expression of several MMPs in pouch has been described for the first time. While further research is warranted, the findings contribute to a better understanding of events occurring in IBD mucosa, as well as pyoderma gangrenosum.
 • Mäkinen, Laura K. (Helsingin yliopisto, 2015)
  Predicting the clinical course of an early-stage oral tongue squamous cell carcinoma (OTSCC) is challenging, as even small tumors can behave aggressively. OTSCC often metastasizes to the cervical lymph nodes, and the presence of lymph node metastasis at the time of diagnosis is considered the most important tumor-related prognostic factor in OTSCC. The mechanisms of this disease progression are poorly understood. Despite slight improvement in the prognosis of OTSCC in recent decades, the outcome of these patients is still modest. Therefore, a deeper understanding of the phenomena behind tumor progression would enable medical professionals to evaluate the aggressiveness of the disease and to adjust its treatment more effectively. The extracellular matrix and basement membrane must be broken down before a tumor can invade surrounding tissues and further spread into blood and lymph vessels. This is a process that involves various proteolytic enzymes, the most important of which are matrix metalloproteinases (MMPs). Over 25 structurally related, but genetically distinct, human MMPs have been identified and characterized: collagenases, gelatinases, stromelysins, matrilysins, membrane-type MMPs, and other MMPs. Toll-like receptors (TLRs) are pattern-recognition molecules involved in innate immunity that are also expressed in many types of cancer. TLRs apparently play a pivotal role in malignant disease: they are related to tumor progression and, conversely, to cancer inhibition. Their expression pattern and role in oral cancer, however, remains unclear. In this thesis we studied the expression of MMPs 2, 7, 8, 9, 13, and 25 and TLRs 2, 4, 5, 7, and 9 in early-stage OTSCC. The study comprised 73 consecutive clinically T1N0M0 and T2N0M0 OTSCC patients treated at the Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland in 1992-2002. We prepared tissue array blocks from primary tumors and immunostained them. We also used whole section slides from patients with metastasized or recurrent disease. We compared immunoexpression of MMPs and TLRs to tumor and patient characteristics as well as to patient outcomes. We also used Western immunoblot to examine TLR-2 and -4 expression in the highly invasive and aggressive HSC-3 OTSCC cell line. In addition, we studied the effect of TLR-2 and -4 antagonist GIT27 (4,5-dihydro-5-isoxasoleacetic acid) on the invasion of the HSC-3 cell line in myoma organotypic invasion assay. OTSCC tumors expressed both MMPs and TLRs. Nuclear expression of MMP-13, but not cytoplasmic expression of MMP-2, -8, and -9, associated with deeper invasion and advanced tumor size. Furthermore, high nuclear MMP-13 expression predicted poor disease-specific survival. High MMP-7 protein expression associated with the presence of occult cervical metastases, increased invasion depth, and higher tumor grade, and also predicted poor outcome. Immunostaining of MMP-25 failed to correlate with any clinical parameters. High TLR-2, -4, and -9 expression correlated with deeper tumor invasion. Cytoplasmic expression of TLR-2 and -4 also correlated significantly with higher tumor grade, whereas high TLR-5 expression associated with lower tumor grade. High expression of TLR-9 correlated with advanced tumor size. Negative or mild TLR-5 expression predicted poor disease-specific survival. OTSCC primary tumors, neck metastases and recurrent tumors expressed TLR-2, -4, and -9. TLR-2 and -4 antagonist GIT27 did not affect the invasion of the HSC-3 cell line in myoma organotypic invasion assay. Thus, TLRs may operate under a different mechanism of action depending on whether they are activated by damage-associated molecular patterns in cancer or by pathogen-associated molecular patterns in infection. Our results suggest that MMP-7 and MMP-13 in particular may have prognostic value in OTSCC. Their use as prognostic biomarkers, however, calls for further study. TLR-2, -4, and -9 seemed to predict invasive tumor growth. Primary tumors and neck metastases as well as recurrent tumors of OTSCC express these TLRs, suggesting that TLRs seem to play a role in both the development and progression of tongue carcinoma.