Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 12027-12046 of 27149
 • Lindroos, Jenny (Helsingin yliopisto, 2015)
  Målet var att kartlägga livskvaliteten för att bedöma vårdeffektiviteten hos hemvårdspatienterna före och efter bytet av servicemodellen för medicinskt stöd inom Borgå stad. Studien undersökte ändamålsenligheten med HRQOL-instrumentet 15D och subjektiv hälsostatus för evaluering av livskvaliteten hos den i huvudsak geriatriska målgruppen. 499 hemvårdspatienter utgjorde kohorten som uppföljdes i 8 månader. Enkäten innehållande demografiska data, 15D, allmän hälsa mätt med första frågan ur SF-36 fylldes i av patienten själv eller med assistans av anhöriga eller vårdpersonalen. I första ronden svarade 347 och i andra ronden 268 personer. 15D-indexmedelvärdet var 0,7211 (SD 0,130) före interventionen och 0,7314 (SD 0,135) efter. Ökningen var inte statistiskt signifikant. Den allmänna hälsostatusen förbättrades väsentligt (p=0,037). Den nya servicemodellen konstaterades effektiv. Huruvida patienten besvarat enkäten ensam eller inte hade en självständig inverkan på 15D. Betydelsen av hjälp vid ifyllandet av livskvalitetsenkäten var större än förväntat och detta borde i större utsträckning beaktas vid dylika undersökningar.
 • Bärlund, Hanna Victoria (2013)
  Syftet med denna pro gradu-avhandling är att studera ungdomars övergångsskeden med tonvikt på arbetslösa ungdomars identitetsuppfattning. Inspiration för denna avhandling fick jag från ungdomsgarantins förberedande diskussion och den debatt kring ungdomsarbetslöshet som pågår. De centrala forskningsfrågorna är vad som kunde göras annorlunda för att undvika att de unga blir arbetslösa? Hurdana val gör de, vilka motgångar har de upplevt och vilka problem har de stött på vid olika övergångsskeden? Avhandlingens teoretiska utgångspunkt riktar sig mot risksamhället och de utmaningar som individualiseringen medfört ungdomar i dagens samhälle. Problematiken kring ungdomars övergångsskeden är mångfacetterad och bland annat valmöjligheterna vid utbildningsalternativen är idag oändliga. Materialet består av tio stycken narrativt uppbyggda intervjuer. Jag har intervjuat ungdomar som medverkar i ungdomsverkstadens Sveps verksamhet. Materialet samlade jag in i september och oktober månad under hösten 2012. Jag analyserade en del av materialet med den narrativa analysmetoden och en del med innehållsanalys. Jag valde att använda mig av båda analysmetoderna, eftersom både innehållet i berättelserna och berättarstrategierna intresserade mig. Därmed fick jag också ett bredare forskningresultat. Ungdomarna som medverkar i ungdomsverkstadsverksamheten kommer alla från olika omständigheter och har olika bakgrunder. Ett centralt forskningsresultat är att många ungdomar varit mobbade och känt utanförskap i grundskolan och detta har påverka ungdomarnas osäkerhetskänsla i livet. Särskilt vid övergångsskeden då det är frågan om att göra självständiga beslut har många varit osäkra om vad de vill eller kan. Många ungdomar som är på en ungdomsverkstad behöver också hjälp med att stärka den sociala kompetensen och bygga upp en uppfattning kring sin identitet. Resultatet av studien visar att ungdomarnas övergångsskeden har försvårats på grund av ovisshet kring möjligheterna och alternativen samt den egna förmågan att ta beslut och väga sina val.
 • Katajisto, Pekka (Helsingin yliopisto, 2008)
  Peutz-Jeghers syndrome (PJS) is a condition characterized by gastrointestinal polyposis and increased risk of cancer. At the onset of this study, mutations in the LKB1 serine/threonine kinase had been identified in approximately half of the studied PJS patients, indicating that LKB1 is a tumor suppressor underlying at least a subset of PJS cases. Mice with targeted heterozygous deletion of Lkb1 develop gastrointestinal polyps remarkably similar to PJS polyps corroborating the tumor suppressor function of LKB1/Lkb1. Most importantly, the polyps in Lkb1+/– mouse contain a notable stromal compartment with a core of smooth muscle cells that is the defining characteristic of a PJS polyp. In addition, the PJS and mouse polyps frequently exhibit elevated cyclooxygenase-2 (COX-2), a feature also noted in other gastrointestinal polyposis syndromes. Despite the aforementioned characterizations, the molecular mechanism driving PJS polyp development has not been identified. As only a subset of PJS patients have been reported to harbor LKB1 mutations, mutations in other loci might represent an alternative cause of PJS. To characterize the genetic background of PJS, mutation analysis of three genes encoding LKB1 interacting proteins, BRG1, STRADα, and MO25α, was performed in PJS patients without identified LKB1 mutations. No disease causing mutations were detected in these genes. The exclusion of the studied candidate genes with these criteria, and the concurrent increase in frequency of detected LKB1 mutations does not support involvement of other loci in PJS. As COX-2 inhibition has been effective in suppression of familial adenomatous polyposis, the elevation of COX-2 in PJS polyps suggested that COX-2 inhibition could decrease PJS polyposis. This was investigated by genetic and pharmacological interventions that targeted COX-2 in the Lkb1+/– mice. In comparison to PJS modeling Lkb1+/– mice, the polyp burden in the Lkb1+/– mice with either mono- or biallelic deletion of COX-2 was dramatically reduced. Furthermore, a selective COX-2 inhibitor celecoxib efficiently suppressed the tumor burden in Lkb1+/– mice. COX-2 inhibition reduced particularly the incidence of the large (>5mm) polyps whereas the number of smaller polyps was unaffected, suggesting that COX-2 expression is not required for polyp initiation but contributes significantly to tumor growth. These results prompted a pilot clinical trial with PJS patients receiving 200mg of celecoxib twice a day for 6 months. A subset of PJS patients (2/6) responded favorably to the celecoxib treatment, and a significant reduction in polyposis severity was also noted when the polyp grading data of all patients were combined. Together the data establish the polyposis promoting role of COX-2 in Peutz-Jeghers polyposis, and suggest that COX-2 inhibition is efficient in suppression of PJS polyposis. Polyp development is commonly thought to result from mutations in epithelial cells. However, the characteristic stroma of PJS polyps together with the suggestion that polyps can retain a functional copy of Lkb1 raised the possibility of non-epithelial origin of tumorigenesis in PJS. To investigate this possibility, murine Lkb1 was deleted tissue specifically in smooth muscle cells. Both monoallelic and biallelic deletions resulted in the development of gastrointestinal polyps indistinguishable from PJS polyps. Moreover, multiplicity of tumors in the smooth muscle specific biallelic deletion was only moderately (1.8-fold) higher than in the monoallelic deletion, demonstrating that Lkb1 LOH in stromal cells is not required for polyp development. The Lkb1 deficient mesenchymal cells produced less TGFß, and p-Smad2 staining was reduced in epithelial cells adjacent to Lkb1 deleted mesenchyme. These results identified impaired TGFß signaling from mesenchyme to epithelium as a possible mechanism for polyp development. Consistently, the epithelial proliferation in tumors coincided with the reduced p-Smad2 staining and with Lkb1 deficiency of the adjacent stroma. The TGFß signaling defect was importantly also noted in polyps from PJS patients, supporting the role of stroma as a major contributor to PJS polyposis by generation of a permissive microenvironment for epithelial expansion. The results of this thesis contribute to the notion that LKB1 is the only PJS gene substantiating the findings from the Lkb1 heterozygous mouse model of PJS. From the viewpoint of therapy development, the results provide proof of principle for the efficacy of COX-2 chemoprevention in PJS. Furthermore, the discovery of the stromal-derived mechanism of LKB1 tumor suppression forms a basis for the development of novel therapeutic interventions targeting mesenchymal signaling in PJS polyposis and possibly other cancers with loss of LKB1.
 • Vuori, Arto (Helsingin yliopisto, 2009)
  Low Level Virtual Machine (LLVM) on moderni koko ohjelman elinkaaren optimointeihin keskittyvä kääntäjäarkkitehtuuri. Java-virtuaalikone on puolestaan suosittu korkean tason virtuaalikone, johon monien ohjelmointikielten toteutus nykyään perustuu. Tutkielmassa esitellään alun perin suorituskykyisen C- ja C++-kääntäjän toteuttamiseksi luotu LLVM-järjestelmä ja arvioidaan, miten hyvin LLVM-infrastruktuuri tukee Java-virtuaalikoneen toteuttamista. Tämän lisäksi tutkielmassa pohditaan, miten dynaamisten kielten usein tarvitsemaa suoritusaikaista ja lähdekieliriippuvaista optimointia voidaan tukea lähdekieliriippumattomassa LLVM-järjestelmässä. Lopuksi tutkielmassa esitellään kehitysehdotelma yleisen roskienkeruuinfrastruktuurin toteuttamiseksi LLVM:ssä, mikä tukisi dynaamista muistia automaattisesti hallitsevien kielten, kuten Javan ja sen virtuaalikoneen toteuttamista.
 • Holm, Jenny (Helsingfors universitet, 2013)
  Listeria monocytogenes on elintarvikevälitteinen, opportunistinen patogeeni, joka voi aiheuttaa ihmiselle listerioosin. Kannat sietävät hyvin jääkaappilämpötiloja ja sopeutuvat erilaisiin elinympäristöihin. Elintarvikelaitoksissa listeriat ovat usein pysyviä laitoskantoja, jotka kontaminoivat tuotteita usein pitkällä aikavälillä. Tämän maisterin tutkielman laboratorio-osuus tehtiin syyslukukauden 2012 aikana Eläinlääketieteellisen tiedekunnan elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osastolla, mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden huippuyksikössä. Tarkoituksena oli tutkia DEAD-Box RNA helikaasien vaikutusta L. monocytogenes EGD-e –kannan flagellan ilmenemiseen ja kiinnittymiseen. Kirjallisuuden mukaan L. monocytogenes –kantojen kiinnittymiseen vaikuttavat suuresti mahdollisesti adhesiivisina toimivien flagellojen läsnäolo sekä solujen liikkuvuus. L. monocytogenes EGD-e–kannalla on neljä DEAD-Box RNA helikaasigeeniä (lmo0866, lmo1246, lmo1450 ja lmo1722), joista osa vaikuttaa kasvuun ja liikkuvuuteen. Kaksi geeneistä vaikuttaa lisäksi positiivisesti bakteerin selviämiseen kylmän, etanolin ja emäksisen tai hapettavan kasvuympäristön aiheuttamassa stressitilanteessa. L. monocytogenes EGD-e mutanttikannoista ?lmo0866 ja ?lmo1450 on todettu liikkumattomiksi ja ?lmo1722 osittain liikkuvaksi. Nämä mutanttikannat ovat lisäksi kylmänherkkiä DEAD-Box RNA helikaasimutanttikannat ja villityyppi kuvattiin TEM-tekniikalla ja kahden flagellageenin (flhA ja motA) ilmentymistä mitattiin qRT-PCR:lla. Lopuksi kantojen kiinnittymistä tutkittiin mikrotiitterilevymenetelmällä. Kaikki tutkimukset tehtiin kahdessa lämpötilassa (+25 ja +37°C:ssa). Elektronimikroskooppikuvat ja qRT-PCR –tulokset olivat toisiaan tukevia. Mutanttikanta ?lmo0866 ei tuottanut flagelloja lainkaan, kun taas kannalla ?lmo1450 flagellojen tuotto oli heikompaa villityyppiin verrattuna +25°C:ssa. Kannat ?lmo1246 ja ?lmo1722 vastasivat villityyppiä flagellan esiintymisen suhteen. Mutanttikannoista ?lmo0866 ilmensi +25°C:ssa molempia tutkittuja flagellageenejä yli 20-kertaa vähemmän kuin villityyppi. Myös geenin lmo1450 poistaminen johti flagellageenien ilmentymisen vähenemiseen. Mutanttikannan ?lmo1722 osalta ilmentyminen oli alentunut vain toisen tutkitun flagellageenin (motA) osalta. Geenin lmo1246 deleetio ei vaikuttanut flagellageenien ilmentymiseen. Kiinnittymisessä eroja ei havaittu helikaasimutanttien ja villityypin välillä kummassakaan tutkitussa lämpötilassa, joten yksittäiset DEAD-Box RNA helikaasigeenit eivät vaikuta L. monocytogenes EGD-e –kannan kiinnittymiseen. L. monocytogenes –bakteerin kiinnittymiseen polystyreenipinnalle vaikuttavat kirjallisuuden mukaan useat eri tekijät, kuten inkubointilämpötila, -aika, ravinteet ja kanta. Flagellan ja liikkuvuuden merkitys kiinnittymiseen ei ole mahdollisesti niin suuri kuin on aiemmin oletettu.
 • Heinonen, Hannu (2001)
  Tutkimuksessa eritellään alueellisen integraation mahdollisuuksia Eteläisen Afrikan kehitys yhteisössä (SADC). Tavoitteena on tarkastella SADC:N valitseman integraatiostrategian kestävyyttä. Teoreettisen viitekehyksen lähtökohtana ovat perinteiset taloudellisen integraation mallit, jotka eivät anna paljoakaan toivoa taloudellisen integraation onnistumisen mahdollisuuksista kehitysmaissa. Näihin perinteisiin malleihin on vuosien varrella tehty tarkennuksia, joiden tarkoituksena on ollut mahdollistaa niiden käyttö myös kehitysmaissa. Tutkimuksessa erityishuomion saa ns. kehitys integraatio malli, jota SADC itse väittää seuraavansa. Tämä malli korostaa integraation taloudellisten etujen tasapuolista jakamista, josta ei useinkaan ole takuita kehitysmaiden keskinäisessä integraatiossa. Tähän ongelmaan voidaan hakea ratkaisua ns. korvaavien mekanismien avulla. Näiden mekanismien perustaminen riippuu kuitenkin suuresti jäsenvaltioiden poliittisesta tahdosta ja erityisesti alueellisesti johtavien maiden asenteesta, jotka joutuvat kantamaan mekanismeihin liittyvän taloudellisen vastuun. Empiirisessä analyysissa havaitaan, että eteläisen Afrikan nykyinen taloudellinen tilanne ja kauppavirrat eivät vaikuta integraatioteorioiden valossa lupaavilta ajatellen vapaakauppaalueen perustamista. Suurin osa integraation hyödyistä tulee keskittymään Etelä-Afrikkaan kun SADC:N vapaakauppa-alue perustetaan. Samanaikaisesti eräät alueen vähemmän kehittyneet valtiot saattavat joutua taloudellisesti jopa heikompaan asemaan kuin nykyisin. Tämä ongelma voidaan ratkaista korvaavien mekanismien avulla. Korjaavien mekanismien perustamisen ja koko kehitys integraatio mallin onnistuminen riippuu kuitenkin pitkälti EteläAfrikan tulevasta alueellisesta roolista. Tutkimuksen teoreettinen aineisto koostuu pääasiassa perinteisistä integraatio teorioista, mutta osittain myöskin uudemmasta eteläisen Afrikan regionalisaatiota käsittelevästä tutkimuksesta, jota on harrastanut ennen kaikkea Bertil 0dèn. Empiirinen analyysi perustuu pitkälti SADC:N virallisiin tilastoihin, mutta osittain myöskin aiempaan akateemiseen tutkimukseen sekä SADC:N virallisiin dokumentteihin.
 • Kinnari, Päivi (2010)
  Most new drug molecules discovered today suffer from poor bioavailability. Poor oral bioavailability results mainly from poor dissolution properties of hydrophobic drug molecules, because the drug dissolution is often the rate-limiting event of the drug’s absorption through the intestinal wall into the systemic circulation. During the last few years, the use of mesoporous silica and silicon particles as oral drug delivery vehicles has been widely studied, and there have been promising results of their suitability to enhance the physicochemical properties of poorly soluble drug molecules. Mesoporous silica and silicon particles can be used to enhance the solubility and dissolution rate of a drug by incorporating the drug inside the pores, which are only a few times larger than the drug molecules, and thus, breaking the crystalline structure into a disordered, amorphous form with better dissolution properties. Also, the high surface area of the mesoporous particles improves the dissolution rate of the incorporated drug. In addition, the mesoporous materials can also enhance the permeability of large, hydrophilic drug substances across biological barriers. T he loading process of drugs into silica and silicon mesopores is mainly based on the adsorption of drug molecules from a loading solution into the silica or silicon pore walls. There are several factors that affect the loading process: the surface area, the pore size, the total pore volume, the pore geometry and surface chemistry of the mesoporous material, as well as the chemical nature of the drugs and the solvents. Furthermore, both the pore and the surface structure of the particles also affect the drug release kinetics. In this study, the loading of itraconazole into mesoporous silica (Syloid AL-1 and Syloid 244) and silicon (TOPSi and TCPSi) microparticles was studied, as well as the release of itraconazole from the microparticles and its stability after loading. Itraconazole was selected for this study because of its highly hydrophobic and poorly soluble nature. Different mesoporous materials with different surface structures, pore volumes and surface areas were selected in order to evaluate the structural effect of the particles on the loading degree and dissolution behaviour of the drug using different loading parameters. The loaded particles were characterized with various analytical methods, and the drug release from the particles was assessed by in vitro dissolution tests. The results showed that the loaded drug was apparently in amorphous form after loading, and that the loading process did not alter the chemical structure of the silica or silicon surface. Both the mesoporous silica and silicon microparticles enhanced the solubility and dissolution rate of itraconazole. Moreover, the physicochemical properties of the particles and the loading procedure were shown to have an effect on the drug loading efficiency and drug release kinetics. Finally, the mesoporous silicon particles loaded with itraconazole were found to be unstable under stressed conditions (at 38 qC and 70 % relative humidity).
 • Hanska, Jari; Ahonen, Katariina (2010)
  Tämä pro gradu -tutkielma on tehty parityönä Katariina Ahosen kanssa. Yhteiskunnan eri tahot yrityksistä kansalaisjärjestöihin haluavat yhä enemmän osallistua niitä koskevaan poliittisen päätöksentekoon. Lobbaus on tavoitteellista vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon viestinnän keinoin. Lobbauksen hallitseva taho on aktiivisesti mukana sitä koskevassa keskustelussa ja pääsee tätä kautta myös vaikuttamaan sitä koskeviin päätöksiin. Pro gradu -tutkielmassamme tutkimme sekä viestinnän että poliittisen historian oppiaineiden lähtökohdista, mitä lobbaus on kansanedustajien näkökulmasta. Aiemmassa tutkimuksessa lobbauksen kohteen näkökulma on usein unohdettu. Selvitämme, kuinka kansanedustajat kokevat lobbaukseen. Käymme läpi lobbauksen historiaan ja selvitämme lobbauksen käytäntöjä ja priorisointia ja lobbaukseen liittyviä pelisääntöjä sekä lobbauksessa tapahtunutta muutosta. Empiriassa olemme yhdistäneet tapaustutkimuksen ja teemahaastattelut. Kaiken kaikkiaan haastattelimme 18 kansanedustajaa. Lähestymme lisäksi tutkimuskysymyksiämme kahden tapausesimerkin kautta. Toinen esimerkkimme käsittelee sähköisen viestinnän tietosuojalakia eli kansankielellä Lex Nokiaa ja toinen päätöstä lääkkeiden viitehintajärjestelmästä. Tapaukset suhteutetaan laajempaan historialliseen viitekehykseen. Molemmat tapaukset herättivät runsaasti julkista keskustelua. Haasteltavat kansanedustajat valikoituivat kahden tapausesimerkkimme mietintövaliokuntiin kuuluvista kansanedustajista. Kansanedustajien näkökulmasta lobbaus on toisaalta informaation saamista ja jakamista sekä vaikuttamista päätöksentekoon tietyn tahon intressistä käsin. Kansanedustajan kokemus lobbauksesta vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin tai huonosti toiminta on suhteutettu poliittiseen toimintaympäristöön, osapuolten ominaisuuksiin ja lobbaustilanteeseen. Erilaisia lobbaustilanteita ovat asiantuntijakuulemiset, kansalaisvaikuttaminen, organisaation epämuodollinen lobbaus ja toisen kansanedustajan tekemä lobbaus. Suomessa ei juuri ole lobbauksen suhteen yhtenäisiä pelisääntöjä muutamia lakeja lukuun ottamatta. Lobbaus on muuttunut käsi kädessä poliittisen toimintaympäristön kanssa. Parlamentarismi, Suomen liittyminen Euroopan Unioniin ja kansanedustajien työmäärän lisääntyminen ovat esimerkkejä muutoksista, jotka ovat heijastuneet suoraan myös lobbauksen käytäntöihin. Tutkimuksen perusteella kansanedustajat törmäävät edelleen painostavaan lobbaukseen ja käyvät lobbareiden kanssa jääkiekko-otteluissa sekä illanistujaisissa. Lobbaus näyttääkin kohdentuneen avainhenkilöihin. Kansanedustajien työmäärän kasvaessa lakiesitykset ovat tulleet ministeriöistä valiokuntien käsittelyyn entistä valmistellumpina. Tutkimuksen keskeisimmät lähteet olivat kansanedustajien haastattelujen ohella eduskunnan ja valiokuntien päätöksentekoon liittyvät asiakirjat sekä lehtiartikkelit. Teoreettisessa viitekehyksessä on hyödynnetty aiempaa tutkimusta, josta keskeisimpinä ovat olleet Miia Jaatisen väitöskirja Lobbying in Political Issues. A Contingency Model of Effective Lobbying Strategies ja Lobbaus. Yritys yhteiskunnan vaikuttajana sekä Ilkka Ruostetsaaren ja Voitto Helanderin tekemät lukuisat tutkimukset etu- ja painostusjärjestöistä ja Väinö Huuskan väitöskirja Etujärjestöjen painostuspolitiikka Suomessa.
 • Tikkanen, Jenni (2015)
  Lobbaus eli vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon on yksi organisaation keinoista yrittää hallita toimintaympäristönsä muutoksia. Pyrkimys vaikuttaa mediajulkisuuden avulla, medialobbaus, on merkittävä osa lobbausta ja vaikuttamistyön alue, joka on 2000 ja 2010-luvulla ammattimaistunut ja muuttunut aiempaa monipuolisemmaksi. Tutkimustehtävänä on selvittää, miten mediaa käytetään lobbauksessa ja kuinka tärkeä vaikuttamisen väline lobbaajille se on. Tehtävää lähestytään tapaustutkimuksen eli alkoholimainonnan sääntelyä koskevan julkisen keskustelun ja siinä aktiivisten lobbareiden näkemysten kautta. Tapaustutkimuksessa ovat vastakkain mainonnan rajoituksia vastustava elinkeinoelämä ja niitä puolustavat terveysjärjestöt. Tutkimus yhdistää kaksi aineistoa ja analyysimenetelmää. Aluksi tapaustutkimusta taustoitetaan media-aineiston avulla. Sitten selvitetään kehysanalyysin avulla, millaista kuvaa alkoholimainonta-aiheen julkisuus rakentaa medialobbauksesta. Tutkimuksen toinen aineisto on lobbareiden haastattelut. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla tutkitaan, mitkä medialobbauksen keinot ja ilmiöt korostuvat lobbareiden puheessa. Medialobbausta tarkastellaan politiikan medioitumisoletusta vasten, ja keskeiseksi tutkimusta jäsentäväksi käsitteeksi muodostuu medialobbauksen ammattimaistuminen. Tutkimuksen tulokset piirtävät medialobbauksesta monivivahteisen ja jännitteisen kuvan. Kehysanalyysin perusteella keskustelua hallitsee kiistan kehys, jolle alisteisia ovat suojelemisen, vapauden ja talouden kehykset. Haastattelujen analyysissa havaitaan, että lobbauksen toimintaympäristö on muuttunut aiempaa vaikeammin ennakoitavaksi ja hallittavaksi, mikä vaatii lobbareilta uudenlaisia medialobbauksen keinoja. Lobbarit pitävät mediaa tärkeänä vaikuttamisen välineenä, mutta sen rooli on kuitenkin vain tukea suoraa vaikuttamista. Medialobbaus tähtää keskustelukehysten hallintaan. Lobbarit pyrkivät hallitsemaan yleistä mielipidettä lobattavan aiheen tärkeydestä, määrittelemään sen ongelmana ja luomaan mielikuvia aiheessa aktiivisista toimijoista. Tutkimuksen valossa on selvää, että lobbareilla voi olla huomattavaa valtaa asiakysymysten mediajulkisuuteen, mutta 2000-luvulla tuo valta edellyttää yhä ammattimaisempia lobbausresursseja. Medialobbaukselle on ominaista mediajulkisuudessa kiteytyvien ja kärjistyvien mielikuvien, totuuksien ja imagojen rakentaminen ja hyödyntäminen sekä hyvin provosoiva viestinnän tyyli. Tätä kehitystä voidaan kutsua lobbauksen notkistumiseksi. Kiistan kehyksen voimistuessa mahdollisuudet aitoon dialogiin näyttävät vähenevän.
 • Gullman, Riitta (2006)
  Tutkimus käsittelee verkkosivujen kautta tehtävää lobbausta eli vaikuttamista hallintoon ja poliittisiin päättäjiin. Tutkimuskohteina ovat Elinkeinoelämän keskusliiton (EK:n) ja Maan ystävien (MY:n) verkkosivuilla julkaistut, ilmastopolitiikkaa käsittelevät kommentit vuoden 2005 aikana. Tutkimuksessa kysytään, miten verkkosivuja käytetään pyrkimyksissä vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Työn keskeinen teoreettinen viitekehys on lobbauksen tutkimus. Toinen tärkeä viitekehys on aktivismin ja uusien medioiden suhde. Lobbauksen kehyksessä tutkimus nojaa Miia Jaatisen tehokasta lobbausta koskevaan tutkimukseen. Aktivismin ja verkkoviestinnän kehyksessä keskeisiä ovat Sandor Veghin ja Graham Meiklen tutkimukset verkkovaikuttamisen ja -aktivismin keinoista. Tutkimus jakautuu teoreettiseen ja empiiriseen osaan. Teoreettisessa osuudessa tarkastellaan lobbausta eri näkökulmista, verkkoa lobbauksen välineenä sekä keinoja, joita lobbaukseen voidaan verkossa käyttää. Empiirisessä osassa analysoidaan EK:n ja MY:n sivuilta kerättyä aineistoa laadullisin menetelmin. Metodologinen työkalu on systemaattinen tekstianalyysi, joka tässä työssä koostuu teemoittelusta ja tyypittelystä, retorisesta argumentaatioanalyysistä sekä intertekstuaalisuuden ja multimediaalisuuden analyysistä. Tutkimuksen tuloksena on määritelty, mitä on verkkolobbaus ja mitä keinoja siinä on käytettävissä. Tämän lisäksi on määritelty, millainen verkon rooli voi olla lobbauksessa. Näitä on sovellettu empiirisessä osassa, jossa on tarkasteltu kansalaisjärjestön (MY) ja perinteisen lobbausorganisaation (EK) tapaa käyttää verkkoa lobbauksessa. Tässä analyysissä ilmeni, että kansalaisjärjestön ja perinteisen lobbausorganisaation tapa käyttää verkkoa lobbauksessa on perimmältään hyvinkin samankaltaista, vaikka kumpikin käyttää sitä oman toimintalogiikkansa mukaisesti. Kummallekin organisaatiolle verkko on lähinnä mielipiteen muokkauksen väline. Tämä tapahtuu pääasiallisesti verkkosivujen pystyttämisen ja ylläpidon kautta. Kumpikaan organisaatio ei huomioi kovin hyvin verkon erityispiirteitä, kuten interaktiivisuutta. Kansalaisjärjestö huomioi niitä kuitenkin hieman enemmän kuin perinteinen lobbausorganisaatio. Kummatkin ovat varovaisia multimediaalisuuden suhteen. Visuaalisia elementtejä on varsin niukasti. Merkittävimmät erot löytyvät itse asiasisällöstä ja sen esiin tuomisesta. Argumentaation rakenteet ja teemat, joilla organisaatiot perustelevat kantojaan, poikkeavat toisistaan. Verkon rooli lobbauksessa on molemmilla organisaatioilla pääasiassa avustava. Kumpikin yhdistää verkon käytön perinteisiin lobbauksen menetelmiin. Tällöin toiminnan pääpaino on tosielämässä, MY:n tapauksessa katutempauksissa, EK:n tapauksessa työryhmävaikuttamisessa ja muissa suorissa kontakteissa. Verkkosivut ovat kummallekin lobbaustoiminnassa toissijainen, luonteeltaan avustava väline.
 • Vuola, Marketta (2015)
  Biodiversity conservation, as human activity, is inherently political. Attempts to preserve species and habitats with strict Protected Areas in the Global South often take place in already inhabited regions. Conservation has been often externally imposed on the local, rural communities, resulting in deprivation of their livelihoods and breaking up of their natural resources management traditions, but also in local opposition that threatens conservation outcomes. However, as rural livelihoods depend directly from their surrounding ecosystems, rural communities and conservation planners are argued to have substantial common interests. This study tries to understand the relationship between local communities and conservation authorities in order to create knowledge on how they could form partnerships and work together for natural resources management. This case study took place is Ranomafana National Park in South-Eastern Madagascar where several villages were visited in order to gain knowledge of conservation from the point of view of local communities. The case study follows ethnographic approach using qualitative, semi-structured interviews as the principal method of data collection. Employing a political ecology approach and looking at the institutional arrangements guiding conservation at the local, national and global levels and across formal and informal spheres, this study looks at the power relations in the current forms of co-management and the social impacts they have at the local level. Finally it tries to find out if any form of partnership is formed; if local people are able and willing to manage their natural resources in cooperation with conservation authorities. Although conservation has significant negative impacts on local livelihoods in Ranomafana region, in practice community participation to decision-making is very limited and the local people find it hard to get their voice heard. The results of the case study indicate that the main obstacle for co-management is the failure to respect the rights of local communities to equitable treatment, to recognition as stakeholders, and to participation in decision-making. The feeling of being disrespected creates resentment and mistrust towards conservation authorities. In these circumstances, economic incentives offered do not support community empowerment but rather create dependence from external help. Co-management activities can also enforce the existing inequalities at the local level if only the more powerful segments of communities are included. The case study also shows that local communities are important actors in conservation, able to challenge it – or support it if they view the rules as legitimate – but the actual community self-organising for conservation requires at least some authority over their surrounding ecosystem.
 • Vuola, Marketta (2015)
  Biodiversity conservation, as human activity, is inherently political. Attempts to preserve species and habitats with strict Protected Areas in the Global South often take place in already inhabited regions. Conservation has been often externally imposed on the local, rural communities, resulting in deprivation of their livelihoods and breaking up of their natural resources management traditions, but also in local opposition that threatens conservation outcomes. However, as rural livelihoods depend directly from their surrounding ecosystems, rural communities and conservation planners are argued to have substantial common interests. This study tries to understand the relationship between local communities and conservation authorities in order to create knowledge on how they could form partnerships and work together for natural resources management. This case study took place is Ranomafana National Park in South-Eastern Madagascar where several villages were visited in order to gain knowledge of conservation from the point of view of local communities. The case study follows ethnographic approach using qualitative, semi-structured interviews as the principal method of data collection. Employing a political ecology approach and looking at the institutional arrangements guiding conservation at the local, national and global levels and across formal and informal spheres, this study looks at the power relations in the current forms of co-management and the social impacts they have at the local level. Finally it tries to find out if any form of partnership is formed; if local people are able and willing to manage their natural resources in cooperation with conservation authorities. Although conservation has significant negative impacts on local livelihoods in Ranomafana region, in practice community participation to decision-making is very limited and the local people find it hard to get their voice heard. The results of the case study indicate that the main obstacle for co-management is the failure to respect the rights of local communities to equitable treatment, to recognition as stakeholders, and to participation in decision-making. The feeling of being disrespected creates resentment and mistrust towards conservation authorities. In these circumstances, economic incentives offered do not support community empowerment but rather create dependence from external help. Co-management activities can also enforce the existing inequalities at the local level if only the more powerful segments of communities are included. The case study also shows that local communities are important actors in conservation, able to challenge it – or support it if they view the rules as legitimate – but the actual community self-organising for conservation requires at least some authority over their surrounding ecosystem.
 • Siponen, Elina (Helsingin yliopisto, 2013)
  Local and regional recurrences in breast cancer and Paget´s disease of the breast The aim of the present study was to evaluate the incidence and risk factors of local and regional recurrences after surgical treatment of invasive breast cancer treated with modern adjuvant therapies. Another interest was to determine the outcome of surgical treatment in patients with Paget´s disease of the breast, with a special emphasis on sentinel node biopsy and magnetic resonance imaging. The study population consisted of 1297 patients with pT1 invasive breast cancer treated with breast-conserving therapy, 755 patients with invasive cancer treated with mastectomy and 1180 patients with invasive cancer and axillary lymph node dissection treated at the Breast Surgery Unit of Helsinki University Central Hospital between the years 2000 and 2005. Also included were 58 patients with Paget´s disease of the breast treated between 1995 and 2006 at the same unit. Medical files were retrospectively reviewed and analysed. After breast conservation, the 5-year local recurrence rate was 2.1% in patients with pT1 tumours. Local recurrences were located in the quadrant of the prior breast resection in 63% cases. The most significant risk factor for local recurrence after breast conservation was omission of radiotherapy. After mastectomy, the 7-year local recurrence rate was 2.9%. In the multivariate model, no independent risk factors emerged for local recurrence. Calculated from the date of detection of the recurrence, the 5-year breast-cancer specific survival was 77.5% and overall survival 59.2% in patients with isolated local recurrence. After axillary lymph node dissection, the 7-year axillary recurrence rate was 0.7% and supraclavicular recurrence rate 1.3%. No risk factors for axillary recurrence were identified. A vast majority, 86% of patients with supraclavicular recurrence and 50% of patients with axillary recurrence, had concomitant distant recurrences. Altogether 56 patients with Paget´s disease of the breast (97%) had underlying invasive or in situ carcinoma in the ipsilateral breast. Multifocal or multicentric invasive or in situ carcinoma was detected in 40% of patients with Paget´s disease. The overall mastectomy rate was 76%. Local and regional recurrences are rare after breast cancer surgery and modern multidisciplinary treatment, at least during a short follow-up. Paget´s disease is rather frequently associated with peripheral or multicentric cancer. Sentinel node biopsy is recommended in patients with Paget´s disease with invasive cancer or in case of mastectomy. Magnetic resonance imaging may be helpful in patients with Paget´s disease with negative findings in conventional imaging.