Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 12030-12049 of 26188
 • Alakoski, Anna (2012)
  Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä Suomessa. Terveydenhuollon kustannukset kasvavat vuosi vuodelta, ja syövän hoidon kustannukset ovat yhteiskunnalle merkittäviä. Voimavarojen niukkuuden takia tarvitaan entistä enemmän tietoa sairauksien aiheuttamista kustannuksista sekä hoidon vaikuttavuudesta. Nykyään kliinisen vaikuttavuuden lisäksi terveydenhuollon menetelmien vaikuttavuutta mitataan potilaan näkökulmasta mittaamalla hoidon vaikutusta elämänlaatuun. Tässä tutkielmassa tehtiin kirjallisuuskatsaus eturauhassyövän hoitokustannuksiin, eturauhassyöpäpotilaiden elämänlaatuun ja eturauhassyövän hoitojen kustannusvaikuttavuuteen. Tutkimusosion tavoitteena oli selvittää, mikä on lääkekustannusten osuus eturauhassyövän hoidon kustannuksista taudin eri vaiheissa ja kuinka potilaiden elämänlaatu muuttuu ensimmäisen hoitovuoden aikana. Lääkekustannusten osuutta hoidon kokonaiskustannuksista tarkasteltiin terveydenhuollon näkökulmasta kuuden kuukauden poikkileikkauksena taudin vaiheen mukaan. Tutkimuksessa oli yhteensä 629 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä hoidettua eturauhassyöpäpotilasta. Elämänlaatu tutkimusjoukko (N=367) oli eri kuin lääkekustannusten laskemisessa olevat potilaat, ja elämänlaadun muutoksia tarkasteltiin hoitomuodon mukaan. Elämänlaatua mitattiin HUS:ssa käynnissä olevan kustannusvaikuttavuushankkeen mukaisesti 15D-mittarilla ennen hoidon alkua ja kolme, kuusi ja 12 kuukautta hoidon alkamisesta. Lääkekustannusten osuus hoidon kokonaiskustannuksista oli merkittävä. Etäpesäkkeistä syöpää sairastavilla lääkekustannukset olivat 53 % kokonaiskustannuksista. Elpymävaiheen potilaiden kokonaiskustannukset olivat alhaisimmat, mutta lääkekustannusten osuus kuitenkin 30 %. Oireenmukaista hoitoa saavilla lääkekustannusten osuus oli 19 %, paikallista tai uusiutunutta syöpää sairastavilla 13 % ja potilailla, joilla oli juuri diagnosoitu syöpä 0 % hoidon kokonaiskustannuksista. Lääkkeiden lisäksi poliklinikkakäynnit ja polikliiniset toimenpiteet olivat merkittävä kustannuserä. Eturauhassyöpäpotilaiden elämänlaatu on hämmästyttävän hyvä verrattuna ikävakioituun väestöön. Ensimmäisen hoitovuoden aikana potilaiden elämänlaatu kuitenkin heikkenee tilastollisesti ja kliinisesti merkitsevästi. Ennen hoitoa potilaiden 15D-lukema oli 0,91 ja 12 kuukauden kuluttua 0,88. Hoitoryhmittäin tarkasteltuna seurantapotilaiden elämänlaatu heikkeni selvästi vähiten, ja suurin tilastollisesti merkitsevä elämänlaatumuutos tapahtui sädehoitopotilailla. Tutkimuksen vahvuutena on, että kustannukset perustuivat todelliseen resurssien käyttöön ja ne laskettiin potilasta kohden. Tutkimuksen heikkoutena on, ettei perusterveydenhuollon kustannuksia ole huomioitu lainkaan. Lääkekustannuksiin tulisi laskea mukaan syöpäkipu-, masennus- ja erektiolääkkeet. Elämänlaadun seuranta-ajan oli tässä tutkimuksessa liian lyhyt. Tulevaisuudessa olisi tärkeä tutkia lääkkeiden ja eri hoitomuotojen kustannusvaikuttavuutta.
 • Karlsson, Nina (2012)
  Tämä pro gradu-tutkimus tarkastelee Suomen lääkepolitiikan tekoa ja sitä ohjaavia tekijöitä ja toimijoita. Lääkealan nopea kehittyminen, sekä kansainvälisten lääkeyritysten kilpailu ja patenttioikeudet ovat aiheuttaneet lääkkeiden hinnoissa voimakasta kasvua. Korkean tulotason hyvinvointiyhteiskunnissa, joissa valtion tulisi pyrkiä takaamaan lääkehoidon saatavuus kaikille kansalaisille, aiheuttavat kasvavat lääkekustannukset valtiolle ristiriidan. Miten voidaan taata mandollisimman hyvä hoito sairaille ja uusimpien lääkkeiden saatavuus kaikille niitä tarvitseville ja samalla varmistaa hoidosta saadun hyödyn kustannustehokkuus? Tutkimuksessa on tarkasteltu lääkkeiden kustannuskorvattavuuden päätösprosessia poliittisessa ja julkisessa keskustelussa. Pääasiallinen aineisto koostuu päätöksentekoprosessiin keskeisesti osallistuvien toimijoiden haastatteluista (sosiaali- ja terveysministeriön lääkkeiden hintalautakunta, potilasjärjestö, lääkeyritys). Konfliktia ja sitä kuvastavia arvomaailmoja on analysoitu tutkimuksessa käyttämällä Luc Boltanskin ja Laurent TMvenoen oikeutusanalyysiä. Päätöksentekoprosessia muokkaavia arvoja on pyritty hahmottamaan analysoimalla, mitä oikeutusten valtapiirejä ja niihin liittyviä arvomaailmoja haastateltavat käyttävät oikeuttaessaan näkemyksiään hyvästä lääkepolitiikasta. Haastateltavien tavasta oikeuttaa heidän näkemyksensä mukaan hyvää lääkepolitiikkaa ja heidän tavasta kohdistaa kritiikkiä muihin toimijoihin, voidaan nähdä toimijoiden käsitys tämänhetkisistä, yleisyhteiskunnallisesti hyväksytyistä tavoitteista ja arvoista. Analyysissä tarkastellaan, miten toimijat käyttävät strategisesti yleisyhteisknnallisesti hyväksyttäviä arvoja ja tavoitteita oikeuttaessaan omia tavoitteitaan. Tutkimustyön perusteella voidaan todeta, että kansalaisten keskuudessa terveydenhoitoon liittyvä arvomaailma pohjautuu yhteisvastuuseen ja sairaista kollektiiviseen huolenpitoon parhain mandollisin keinoin. Lääketeollisuutta ohjaa kuitenkin markkinaliberalismin periaatteet; lääkkeiden hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan pohjalta. Konflikti syntyy, kun julkisia varoja hallinnoivien toimijoiden on tasapainoteltava rajallisen julkisen hankintakapasiteetin ja hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuuden välillä. Lääkepolitiikkaa ja etenkin kustannuskorvattavuuksia näyttäisi ympäröivän läpinäkyvyyden puute, yleinen epäluottamus toimijoiden välillä, sekä epävarmuus toimijoiden tavoitteista. Tutkimuksen tarkoitus on lisätä lääkkeiden kustannuskorvattavuuden, ja ylipäätään lääkepolitiikkaan osallistuvien toimijoiden mandollisuuksia ymmärtää toistensa lähtökohtia ja tavoitteita, sekä edistää toimijoiden välistä yhteistyötä.
 • Kortelainen, Aija (Helsingin yliopisto, 2015)
  Objectives: Although doctoral students are a highly select group, previous national and international studies have shown that they experience many challenges during the process of completing a doctorate. These challenges can relate to well-being and many students never finish their degree. The purpose of this study was to discover the kinds of well-being experiences medical sciences doctoral students have. Previous research on Finnish doctoral education has investigated doctoral students’ well-being via the sense of competence, belonging, autonomy (Ryan & Deci, 1985) , and contribution (Eccles, 2008). In this study, medical sciences doctoral students’ experiences were explored via these four senses, in the context of eudaemonic well-being and positive psychology. In this study, doctoral students’ well-being experiences were understood to develop in the dynamic interplay between their primary context of work and learning. The aim of this study was to investigate what kind of well-being experiences medical sciences doctoral students have and how those experiences appear in their primary context of working and learning as part of a scholarly community. This study is part of a larger national research project on doctoral education in Finland (Pyhältö et al., 2009). Methods: The data were collected between 2007–2008 with semi-structured interviews. The participants were seven female medical sciences doctoral students. One interview was dropped during the analysis process. All participants were conducting their doctorates at a research intensive university in Finland. The interviews underwent qualitative content analysis, in which the theory approach and inductive approach were combined. At the beginning of the first analysis phase, well-being experiences and their context were inspected by the variable-oriented technique. Next, the analysis focused on the person-oriented technique. Results and conclusions: The results suggested that the participants often emphasized a sense of competence and belonging. Doctoral students’ experiences sometimes appeared in the sense of autonomy, but only seldom the sense of contribution. Well-being experiences were often related to research activities or interplay with members of a scholarly community, but only seldom to doctoral studies or financial resources. Person-oriented technique results suggested that well-being experiences varied between doctoral students. Some of them described many, while some only mentioned a few well-being experiences. Experiences were also emphasized differently. The findings reveal that it was relevant to investigate medical sciences doctoral students from the perspective of eudaemonia and positive psychology via the senses of competence, belonging, autonomy, and contribution. The results can be applied to the development of doctoral education and to develop methods to support doctoral students’ well-being.
 • Kyrklund, Paulina (Helsingin yliopisto, 2015)
  Objectives: The objective of this study was to find out what kinds of approaches to learning can be found among first year medical students and how approaches to learning are affecting study success. In addition, to find out how stressed or exhausted students are in their studies. The aim was also determine how approaches to learning and stress and exhaustion are related to study success. Previous studies have shown approaches to learning can be considered as central factors affecting students learning. Student’s approaches to learning can be divided to three: surface approach, deep approach and strategic approach. Based on previous studies, it has been indicated that approaches to learning and study success are related to each other. Surface approaches has been associated with poor study success and deep approaches has been associated with qualitatively better learning outcomes and study success. In addition, student learning approaches have been shown to be related to perceived workload. The conclusion has been that high perceived workload can induce students to employ a surface approach. Method: The participants (n=93) were first-year students of medicine at the University of Helsinki. The data were collected during spring 2011 by using a web based questionnaire. Study success information was included in the data. Correlations, regression analysis and analysis of variance (ANOVA) were used to examine the interconnections of approaches to learning, heavy workload, stress and and their effects on the study success. Results and conclusions: Three different approaches to learning were recognized: surface approach, Deep approach and strategic approach. The highest average was found from student using strategic approach and the lowest average was from student using surface approach. Study success among medical students was extremely high. Students, who showed a surface approach to learning, felt exhausted. Medical students stress and perceived workload weren’t high. The only predictor for study success was deep approach.
 • Sjöblom, Annika (2015)
  Johdanto: Lääkitysturvallisuudella tarkoitetaan lääkkeiden käyttöön liittyvää turvallisuutta. Lääkityspoikkeamat ovat ihmislääkinnässä suurin yksittäinen potilasturvallisuutta uhkaava tekijä. Potilaan lääkehoitoprosessi on toimintaketju, jonka kaikki vaiheet ovat alttiita lääkityspoikkeamille. Systeeminäkökulmasta lääkityspoikkeamia lähestyy James Reasonin (1990) inhimillisen erehdyksen teoria (Human error), joka yksilön syyllistämisen sijaan keskittyy organisaation poikkeamia mahdollistavien toimintamallien tunnistamiseen. Lääkitysturvallisuuden kehitys ihmislääkinnässä on johtanut inhimillisiä erehdyksiä sietäviin, mutta poikkeamatilanteita estäviin järjestelmiin. Eläinten määrän kasvu ja niiden aseman muuttuminen ovat herättäneet keskustelua eläinlääkitysturvallisuudesta. Tutkimuksia eläinlääkitysturvallisuudesta löytyy hyvin vähän. Tutkimuksen tavoite: Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa tyypillisimpiä eläinlääkityspoikkeamia ja niiden taustalla piileviä syitä. Syiden tiedostamisen avulla voidaan kehittää eläinten lääkehoidon prosesseja turvallisemmiksi. Aineisto ja menetelmät: Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan vuosina 2002–2013 käsittelemistä vahinkotapauksista analysoitiin kaikki lääkityspoikkeamatapaukset (n=79) tietojenkeruulomakkeen avulla käyttäen kuvailevia tilastomuuttujia. Tyypillisimmät tapaukset arvioitiin syvällisemmin yksinkertaistetulla juurisyyanalyysillä.. Tulokset: Lääkityspoikkeamat koskivat koiria (n=34), hevosia (n=26), nautoja (n=10), kissoja (n=7) ja sikoja (n=2). Yleisimmät poikkeaman aiheuttaneet lääkeaineryhmät olivat systeemiset bakteerilääkkeet (17 % kaikista poikkeamissa esiintyneistä lääkeaineista), tulehduskipu- ja reumalääkkeet (12 %), psykoosi- ja neuroosilääkkeet sekä unilääkkeet (12 %) ja analgeetit (12 %). Erityistä tarkkaavaisuutta vaativia lääkeaineita oli 39 % 130 lääkeaineesta. Valmisteyhteenvedosta poikkeavaa eli off label -käyttöä esiintyi 36 %:ssa poikkeamista. Aineistossa yleisimmin esiintyneet poikkeamatyypit olivat väärä antotapa (18 % kaikista poikkeamista), väärä annos (16 %) ja eläinlääkäri jättää eläimen lääkitsemättä (15 %). Aineiston luonteen vuoksi suurin osa poikkeamista tapahtui lääkehoitoprosessin alkuvaiheessa ja 81 % poikkeamista olisi voitu estää. Löytyneitä juurisyitä olivat vakiintuneeseen hoitokäytäntöön sitoutumisen puute, ympäristötekijät, johtamiseen, tietoon ja henkilöstöön liittyvät tekijät, kommunikaatio-ongelmat, välineiden saatavuus ja kiire. Johtopäätökset: Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan aineisto antaa arvokasta tietoa eläinlääkityspoikkeamista. Poikkeamien taustasyihin voitaisiin vaikuttaa kiinnittämällä huomiota johtamiseen liittyviin tekijöihin ja kommunikaatioon, kehittämällä hoitosuosituksia ja sähköisiä tietokantoja sekä sähköisen reseptin laajentamisella eläinten lääkintään. Erityisen tärkeää olisi saada Pharmaca Fennica Veterinaria sähköiseen muotoon.
 • Koskinen, Kati (2013)
  Ensuring patient and medication safety is a widely acknowledged challenge in health care. Key concepts in medication safety are: a patient safety incident, a safety barrier, and a medication error. A patient safety incident is an incident which has led or could have led to harm for the patient. A safety barrier is a structure built into the medication use process, and it is designed to improve medication safety. A medication error is a deviation from the medication process. The medication safety of cancer patients is especially important. Chemotherapeutic agents usually have a narrow therapeutic index and they have toxic side effects even in therapeutic doses. Accordingly, chemotherapeutic agents are classified as high alert medications. This means that they have an increased risk for patient harm if used improperly. Cancer patients are often elderly people and they have comorbid diseases. As a result, they are more susceptible to adverse drug effects. Moreover, the use of anticancer drugs varies between patients and the different indications of a drug, and supportive therapies are often needed. Thus, cancer pharmacotherapy is complicated. In this registry study, safety in the medication process of cancer treatment was studied using voluntary patient safety incident reports in one university hospital district in Finland. The aim of this study was to describe medication errors in cancer treatment, and safety barriers in the medication use process. The reported medication safety incidents were analysed by combining quantitative and qualitative methods. Altogether 176 incident reports were analysed relating to the use of anticancer drugs and supportive therapies. The most common medication errors were administration (27 %), prescribing (11 %), and ordering errors (10 %). These medication errors were typically omission errors. There were safety barriers in the medication process, such as double-checking of medicines, but they were not always fully effective. Some barriers were missing, for example, computer programs lacked important safety features. Safety barriers are needed, and should be further developed especially in the prescribing, ordering and administration phases of the process. More effective barriers would increase patient and medication safety in cancer treatment. The classification of medication errors in patient safety incidents was not always correct. Therefore, reporting and analysing of reports should be improved. The results of this study can be utilised for improving medication safety in all organisations giving cancer pharmacotherapy.
 • Harju, Helena (2010)
  Immuniglobuliini G on altis ympäristössä tapahtuville lämpötilan ja/tai pH:n muutoksille sekä mekaaniselle stressille. Stressitekijälle altistumisen seurauksena IgG aggregoituu helpommin ja sen biologinen aktiivisuus saattaa heiketä. Stabiiliuden parantamiseksi siitä voidaan valmistaa kiinteä kuiva-aine, joka voidaan uudelleen liuottaa ja tämän jälkeen annostella injektiona tai infuusiona. TFF-suodatuksen (Tangential Flow Filtration) avulla IgG puhdistetaan mahdollisimman hyvin kaikista epäpuhtauksista. Suodatus perustuu puoliläpäisevään membraaniin. Suodatuspaine on nestevirtaa ja sitä kautta suodatusta liikkeellä pitävä voima, sen kontrollointi suodatuksen aikana on tärkeää sillä liian korkea tai alhainen paine saattaa vahingoittaa IgG:a. IgG:a voidaan myös suojata polysorbaatin avulla, joka asettuu proteiini/neste-rajapinnalle. IgG säilyy vesiliuoksessa stabiilina rajallisen ajan, kylmäkuivaamalla sen säilyvyys- ja käyttöaikaa voidaan pidentää. Kylmäkuivaus on yleensä pitkä ja energiaa kuluttava prosessi, prosessin optimointi onkin jo taloudellisesti ajatellen kannattavaa. Jäädytyksen aikana liuoksessa oleva vesi kiteytetään, ensimmäisessä kuivausvaiheessa kiteytynyt vesi poistetaan sublimaation avulla. Toisessa kuivausvaiheessa kuivattavan näytteen sisälle jäänyt jäännösvesi poistetaan desorption avulla. Jäädytysvaiheen jälkeinen kuivaus tapahtuu paitsi näytetarjottimen lämpötilaa nostamalla, myös kammiopainetta säätelemällä. Näillä tekijöillä on vaikutuksensa IgG:n stabiiliuteen, samoin disakkaridin, trehaloosin, lisäyksellä. Näidenparametrien optimointi parantaa IgG:n kylmäkuivauskestävyyttä. Erikoistyön tarkoituksena oli optimoida sekä IgG:n puhdistus- että kylmäkuivausprosessia siten, että IgG:n prosessointikestävyys säilyisi mahdollisimman hyvin. Aggregaatiota mitattiin DLS:n avulla, ELISA-testi mittasi biologista aktiivisuutta. Kylmäkuivatun IgG:n sekundääristä rakennetta tutkittiin CD:n avulla. Suodatusesikokeiden aikana havaittiin magneettisekoittajan käytön lisäävän IgG:n aggregaatiota sekä heikentävän sen biologista aktiivisuutta. Varsinaiset suodatuskokeet tehtiin kolmella eri suodatuspaineella, kahdella eri polysorbaattipitoisuudella sekä ilman polysorbaattia. Analyyseissä tarkasteltiin suodatetun IgG:n aggregaatiota sekä sen biologista aktiivisuutta. Tehdyt analyysit osoittivat 1,25 barin paineen ja 0,01 % polysorbaattipitoisuuden olevan IgG:n stabiiliuden kannalta edullisimpia, aggregaatioaste oli pienempi ja biologinen aktiivisuus säilyi parhaiten. Suodatuskokeet osoittautuivat haasteellisiksi sillä suodatuksen aikaisia muuttuvia parametrejä oli useita ja niiden samanaikainen kontrollointi oli vaikeaa. Muuttuvat parametrit vaikeuttivat myös saatujen tulosten tulkintaa. Kylmäkuivauskokeiden aikana muuttujina käytettiin kolmea eri painetta ensimmäisen kuivausvaiheen aikana sekä kolmea eri tarjottimen lämpötilan nostonopeutta toisen kuivausvaiheen aikana. Käytetyt analyysimenetelmät olivat samat kuin suodatuksen aikana. Kylmäkuivauskokeet osoittivat trehaloosin IgG:a suojaavan vaikutuksen. Trehaloosia sisältävät kylmäkuivatut näytteet olivat visuaalisesti tarkastellen tasaisempia ja mekaanisesti lujempia verrattuna ei-trehaloosia sisältäviin näytteisiin. Analyysit osoittivat 60 mTorrin paineen sekä hitaan lämpötilan nostonopeuden (5 C/h) suotuisan vaikutuksen IgG:n stabiiliuteen, aggregaatio oli alhaisempaa ja biologinen aktiivisuus säilyi paremmin. Sekundäärisen rakenteen muutoksia ei havaittu kylmäkuivauksen jälkeen tehdyissä analyyseissä, mikä saattoi johtua CD:n riittämättömästä herkkyydestä.
 • Poutiainen, Tanja (2006)
  Pitkään jatkuneiden lääkekustannusten kasvun hillitsemiseksi ja lääkkeiden välisen hintakilpailun lisäämiseksi otettiin Suomessa esimerkiksi Ruotsista ja Tanskasta saatujen myönteisten kokemusten kannustamana vuoden 2003 huhtikuussa käyttöön ns. pakollinen lääkevaihto eli geneerinen substituutio. Lääkevaihdon ensimmäisien kuukausien aikana useiden lääkkeiden hinnat lähtivät laskuun erityisesti lääkeryhmissä, joissa substituutioryhmän kilpailijoiden lukumäärä oli suuri. Suomessa on tehty viime vuosina useita tutkimuksia, jotka käsittelevät pääsääntöisesti hyvin yleisellä tasolla esimerkiksi lääkemarkkinoita sekä lääkkeiden hintakehitystä ja -kilpailua geneerisen substituution käyttöön oton jälkeen. Vaikka lääkkeiden kysyntää on tutkittu esimerkiksi Yhdysvalloissa taloustieteellisestä näkökulmasta paljon, ei Suomessa lääkkeiden myyntiä ja sen kehitystä käsitteleviä ekonometrisia tutkimuksia ole viime aikoina juuri julkaistu Mankisen (2006) keskustelupaperia lukuun ottamatta. Tutkielmassa käytiin lyhyesti läpi lääkemarkkinoihin liittyvää peruskäsitteistöä sekä tarkasteltiin, kuinka vaihtokelpoisten lääkkeiden hinnat ja myydyt määrät ovat kehittyneet lääkevaihdon käyttöönoton jälkeen. Regressioanalyysin perusperiaatteiden ja mallintamisen lähtökohtien esittelyn jälkeen tutkittiin staattisten ja dynaamisten regressiomallien avulla, kuinka vaihtokelpoisten lääkkeiden myynti on kehittynyt useiden ehdollistavien muuttujien suhteen, ja onko myynti reagoinut useiden lääkkeiden hinnoissa tapahtuneisiin muutoksiin. Lisäksi analysoitiin, mikä rooli ominaisuuksiltaan samankaltaisten lääkkeiden välisellä kilpailulla oli lääkkeiden myynnin kehityksessä. Tarkasteluajanjakso oli vuoden 2003 maaliskuusta vuoden 2004 huhtikuuhun. Analyysin pohjalta saatiin useita tuloksia. Ensinnäkin markkinoilla lääkevaihdon ensimmäisen vuoden aikana olleiden lääkkeiden vähittäismyynti oli joustamatonta lääkkeiden omissa hinnoissa tapahtuneiden muutosten suhteen. Vaihtokelpoisten lääkkeiden yli ajan estimoitu hintajousto oli 0.13 eli hintojen 1 % kasvu vähensi lääkevaihdon ensimmäisen vuoden aikana myyntiä 0.13 % riippumatta siitä, oliko lääke hintaputkessa huhtikuussa 2004 vai ei. Lisäksi muiden lääkkeiden maaliskuun 2003 tasoon suhteutettujen hintojen 1 % nousu kasvatti putken ulkopuolella olleiden lääkkeiden myyntiä 0.23 % ja putkessa olleiden myyntiä 0.36 %. Kolmanneksi lääkeryhmässä, jossa ominaisuuksiltaan samanlaisia kilpailevia tuotteita oli yli 6, lääkkeiden vähittäismyynti oli tyypillisesti joustavampaa hintojen suhteen ja hintajoustoissa on tapahtunut ajassa suurempia muutoksia kuin lääkeryhmissä, joissa kilpailijoiden lukumäärä oli alle 4 tai 4-6. Lääkevaihdossa saattoi olla kyse "uutuuden viehätyksestä", joka ajoi lääkeyritykset laskemaan voimakkaasti hintojaan lääkevaihdon ensimmäisien kuukausien aikana. Hintakehityksen stabiloiduttua vaihtokelpoisten lääkkeiden kysyntä muuttui joustamattomammaksi omien ja kilpailijoiden hintojen suhteen ja erot huhtikuussa 2004 hintaputkessa ja sen ulkopuolella olleiden lääkkeiden myyntimäärien välillä kaventuivat.
 • Granfors, Eija (2015)
  Sairaaloissa käytetään paljon lääkkeitä, jotka pitää saattaa käyttökuntoon ennen annostelua potilaille. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ohjeiden mukaisesti lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen tulisi keskittää sairaala-apteekkeihin. Sairaala-apteekkien toimintaa ohjeistetaan tarkasti ja valvotaan säännöllisesti. Sairaaloissa osastoilla tehdään päivittäin useita lääkkeiden käyttökuntoon saattamisia. Fimean ohjeistuksen mukaisesti osastoilla tapahtuva käyttökuntoon saattaminen tulisi tehdä erillisessä tähän käyttötarkoitukseen suunnitellussa tilassa noudattaen sairaala-apteekin toimintayksikölle antamia ohjeita. Lääkkeet saatetaan käyttökuntoon noudattaen aseptiikan periaatteita, jotta voidaan taata potilaiden oikeuksien mukainen potilasturvallisuus. Tutkimuksen tavoitteena oli laatia arviointityökalu, jonka avulla voidaan arvioida osastoilla tapahtuvaa lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen laatua. Laadittavan arviointityökalun tuli soveltua sekä itsearviointiin ja ulkoiseen auditointiin. Arviointityökalun tarkoituksena on edistää turvallista lääkkeiden käyttökuntoon saattamista osastoilla ja tällä tavalla parantaa potilasturvallisuutta. Arviointityökalua varten suomennettiin Institute for Safe Medication Practices (ISMP) ohjeistus steriilien lääkkeiden valmistamisesta. Suomennettujen ohjeiden ja muun kirjallisuuden avulla laadittiin alustava arviointityökalu, joka validoitiin kaksikierroksisella Delfoi-menetelmällä. Delfoi-menetelmä on konsensusmenetelmä, jossa valitut asiantuntijat arvioivat tutkittavaa asiaa. Ensimmäisellä kierroksella arvioitiin kohtien käytännön soveltuvuutta ja toteutettavuutta. Toisella kierroksella arvioitiin asiantuntijoiden kommenttien perusteella muokattujen kohtien toteutettavuutta. Delfoi-kierroksien arvioijina oli 19 asiantuntijaa (kierros 1: n=20, vastausprosentti 55; kierros 2: n=19, vastausprosentti 42). Hyväksymisrajana oli 70 % konsensus. Tutkimuksen tuloksena saadussa arviointityökalussa on 64 lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen liittyvää kohtaa. Arviointityökalun kohdat noudattavat koko lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen liittyvää prosessia ja siinä arvioidaan kohtien noudattamisen yleisyyttä. Jatkotutkimuksissa arviointityökalun avulla kyetään arviomaan lääkkeiden käyttökuntoon saattamisen laatua ja siinä esiintyviä puutteita ja virheitä. Havaitsemalla puutteet ja virheet, voidaan niihin puuttua ja muokata toimintaa vaatimustenmukaiseksi ja tällä tavalla edistää potilasturvallisuutta.
 • Savolainen, Maiju (Helsingfors universitet, 2015)
  Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten lääkäreiden eettiset ohjeet ovat kehittyneet Suomessa vuosina 1847–1982. Tärkeimmät käytetyt lähteet ovat Immanuel Ilmonin kirjoitus Mietteitä lääkärin ammatista ja hänen velvollisuuksistaan vuodelta 1847, Max Oker-Blomin teos Lääkärintoimi ja sen etiikka vuodelta 1911, Arne Palménin Lääkärin etiikka vuodelta 1956 ja Lääkärin etiikka muuttuvassa maailmassa vuodelta 1968 ja vuonna 1982 ilmestynyt Lääkintäetiikka. Lääkärin etiikan perusperiaatteissa on tutkitulla aikavälillä tapahtunut vain vähän muutoksia. Yleinen kehityssuunta on ollut lääkärin roolin muuttuminen läheisestä perhelääkäristä pikemminkin objektiiviseksi asiantuntijaksi. Lääkärin puuttuminen muuhun kuin tiukasti hoitoon liittyviin kysymyksiin on vähentynyt, mikä näkyy annetussa ohjeistuksessa.
 • Helenius, Pirkko Meri Tuula (2005)
  Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen potilaan ja lääkärin vuorovaikutussuhdetta, joka syntyy vastaanottotilanteessa. Tutkin vastaanotoista selkeästi omanlaisena rakenteena erottuvaa vuorovaikutustilannetta, joka syntyy sairaslomien määräämisen ympärille. Näin vastaanottotilanne voidaan luokitella lääkäri- tai potilaskeskeiseksi eli epäsymmetriseksi tai symmetriseksi. Tutkin potilaan osallistumista sairasloman määräämistä käsittelevään vastaanottoon, mutta tarkastella myös lääkärin oikeutta määrätä sairaslomaa erityisenä instituutiona; vallitseeko lääkärin toiminnassa tiukka portinvartijan rooli vai toteuttaako hän alttiisti yhä lisääntyvää palvelukulttuuria. Vastaanottotilanteeseen liittyy hienovaraisesti tulkittavia asioita, jotka korostuvat potilaan ja lääkärin välisessä suhteessa. Tutkielmassani pyrin selvittämään miten potilas osoittaa olevansa sairas ja tarvitsevansa sairaslomaa. Tarkastelen vuorovaikutuksen tilannesidonnaisuutta potilaan ja lääkärin osalta; miten he osaavat tietyssä vastaanottotilanteessa tulkita toisiaan ja miten he suhtautuvat toistensa tulkintoihin. Käytän pääasiallisesti teoriana kolmea eri näkökulmaa;Talcott Parsons esittää teoksessaan The Social System klassisen näkemyksen lääkärin ja potilaan vuorovaikutuksesta. Parsons on kirjoittanut teoksensa 1950-luvulla ja hänen kuvaaminaan tekijöinä vastaanotolla keskeisiä ovat potilaan ja lääkärin roolit. Parsons lähtee teoriassaan liikkeelle siitä, että sairaus on ihmisen toimintaa haittaava häiriö ja siten sairaus vaikuttaa sosiaaliseen kanssakäymiseen. Lääketieteen harjoittaminen on sosiaalisen systeemin mekanismi hallita sen jäsenten sairauksia. Lääkärin roolia Parsons kuvailee ammatilliseksi; se on jotain joka on saavutettu, universalistinen, funktionaalisesti spesifi, affektiivisesti neutraali ja kollektiivisesti orientoitunut. Toiseksi Eliot Freidson on myös tehnyt tulkintaa lääkärin ja potilaan välisestä vuorovaikutussuhteesta. Tässä keskityn hänen teokseensa Professional Dominance, joka on kirjoitettu vuonna 1979. Myös Freidson korostaa Parsonsin tavoin sitä, että lääkäri ja potilas ovat erilaisissa suhteissa sairauden hoitamisen ympärillä. Potilas on ainutkertaisesti sairastamassa ja lääkäri hoitaa yhtä tapausta monien joukossa. Freidson tekee Parsonsista poiketen eron tieteen ja lääkärin ammatin välille. Kolmanneksi Cecil G. Helman erottelee teoksessaan Culture, Health and Illness lääkärin ja potilaan erilaisia orientaatioita vastaanotolla käsiteltävään asiaan; sairauteen. Lääkäri orientoituu potilaan diagnosoitavissa olevaan sairauteen (disease) ja potilas orientoituu kertomaan omasta sairastelustaan (illness). Tärkeä ero Helmanin näkemyksessä Parsonsin ja Freidsonin tekemiin tulkintoihin on se, että huolimatta potilaan ja lääkärin erilaisista orientaatioista osapuolten tulisi yhdistää näkemyksensä vastaanoton aikaisessa vuorovaikutuksessa. Jos lääkärin ja potilaan ajatusmaailmat yhtenevät vastaanottotilanteessa on se onnistunut, jos taas ajatusmaailmat erkanevat on vastaanotto epäonnistunut. Tutkimusmenetelmänä käytän keskustelunanalyysia ja aineistona on professori Anssi Peräkylältä saatu nauhoitettu videomateriaali lääkärin vastaanotoilta. Kaiken kaikkiaan vastaanottojen analysointi ja sairaslomien määräämisestä käytävien keskustelujen tulkinta tuotti hyvin hedelmällisen tuloksen. Aineiston vastaanotot ovat varsin epäsymmetrisiä ja lääkärikeskeisiä, tosin jotkut vastaanotot omaavat hetkittäin symmetrisiä piirteitä. Symmetriset piirteet ovat mielestäni kuitenkin vain naamio sille, että lääkärit toteuttavat palvelukulttuuria nimen omaan yhteiskunnan näkökulman huomioon ottaen. Lääkärit antavat symmetrisiä piirteitä käyttämällä ymmärtää, että potilasta on kuunneltu ja sairasloma on potilaan itsensä parhaaksi. Näin onkin toki osittain, mutta lääkäreiden määräämien sairaslomien taustalla on pääasiassa kuitenkin halu tehdä yhteiskunnan koneisto toimivaksi. Tärkeimmät lähteet: Freidson, Eliot (1979): Professional Dominance. Oxford University Press. Helman, Cecil G. (1998): Culture, Health and Illness. Third Edition. Reed Educational and Professional Publishing. Parsons, Talcott (1951): The Social System. Tavistock Publications. Sorjonen, Marja-Leena, Peräkylä, Anssi ja Eskola, Kari (toim.) (2001): Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Vastapaino.
 • Tupamäki, Heidi (2014)
  Tutkielmassa tarkastellaan lääkärin asemaa työnsuorittajana. Tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka lääkärin kilpailevaan toimintaan suhtaudutaan lääkärin harjoittaessa ammattiaan eri oikeussuhteissa ja millaisia työaikasääntelyyn liittyviä haasteita lääkärin työssä on noussut esille. Lääkäri voi harjoittaa ammattiaan useassa eri oikeussuhteessa niin työ-, vuokratyö-, kuin virkasuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Erityisesti työneuvoston lausuntokäytännöstä ilmenevällä tavalla lääkärin työoikeudellista asemaa ei kuitenkaan aina ole ollut täysin yksiselitteistä määritellä, vaan työsuhteen ja yrittäjyyden välisiä rajanvetoratkaisuja on tehty kokonaisarvioinnin kautta. Kokonaisarviointia käytetään tilanteessa, jossa kaikki TSL 1:1 §:n mukaiset työsuhteen tunnusmerkit sinänsä täyttyvät, mutta tästä huolimatta on edelleen epäselvää, onko kyseessä työsuhde vai ei. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, kuinka lääkärin kilpailevaan toimintaan suhtaudutaan työ- ja vuokratyösuhteessa työsopimuslain näkökulmasta. Virkasuhteessa toimivien lääkäreiden kohdalla käsitellään sitä, kuinka lääkärin esteellisyyteen liittyviä kysymyksiä on arvioitu viranomaisen myöntäessä lääkäreille sivutoimilupia. Kilpailevan toiminnan kielto lääkärin työssä ei ole oikeuskäytännössä noussut esille. Arvioitaessa lääkärin kilpailevaa toimintaa työsuhteessa lähtökohtana on lääkärin vapaa ammatinharjoittamisoikeus. Lääkärin työskennellessä usealle työnantajalle työnantajan ja työntekijän välisiä intressiristiriitoja ei juuri nouse esille, sillä taustalla vaikuttaa muun muassa lääkäreiden yleinen kollegiaalinen oikeus hankkia tarvitsemansa työkokemus haluamastaan työpaikasta. Kilpailevan toiminnan kielto ei ole ollut tuomioistuimen arvioitavana kertaakaan myöskään virkalääkäreiden kohdalla. Lääkäreiden työaikoihin liittyen tutkielmassa tarkastellaan erityisesti lääkäreiden päivystykseen liittyviä näkökohtia sekä aiheen EU-oikeudellista taustaa. Suomen työaikalainmukainen työajan käsite päivystyksen osalta ei vastaa EY-tuomioistuimen oikeuskäytännön tulkintalinjoja. Päivystys tulisi yhteisöjen tuomioistuimen mukaan laskea tunti tunnista työajaksi, mutta Suomessa lääkäreiden päivystykseen käytetty aika lasketaan työajaksi vain niiden tuntien osalta, joiden aikana lääkäri on tosiasiassa työskennellyt. Työaikalaki sallii myös käytännössä lääkäreiden ylipitkät päivystysvuorot, sillä varallaoloaika ja lepoaika voivat käytännössä kulua päällekkäin. Työvuorosuunnittelussa ei siten voida käytännössä aina toteuttaa riittävää vuorokausilepoa, sillä lääkärin tekemiä työtunteja ja päivystysaktiivisuuden määrää ei voida ennakolta ottaa huomioon työvuorosuunnittelussa.
 • Wolff, Wilhelm (2002)
  Denna pro gradu behandlar ett nytt sätt att dekomponera löneskillnader. MEtoden förknippar en ojämlikhetsvikt till varje oberoende variabel i löneekvationen. Ojämlikhetsvikten kan vidare uppdelas in en egenskapseffekt och en koefficienteffekt. Denna metod tillämpas på ett material som omfattar tjänstemännen och arbetarna inom finsk industri 1996-2000. Under denna period har den lönespridningen (mätt med den logaritmerade lönens varians) ökat kraftigt bland arbetarna och ökat en aning bland tjänstemännen. De viktigaste faktorerna bakom löneskillnaderna är bland arbetarna erfarenhet, industrigren och kön och bland tjänstemännen ålder, utbildning och kön. De viktigaste verken som presenterar denna metod är Juhn, Murphy och Pierce (1993), Fields (2001) och Yun (2001). I den teoretiska delen behandlas fyra stora teorier som förklarar varför det kan förekomma olika lönenivåer. Den första teorin är teorin om kompenserade löneskillnader, som hävdar att skillnader i trivsel mellan de olika arbetsplatserna leder till löneskillnader. Teorin om humankapital tar fasta på löneskillnader som incitament till att individer skall skaffa sig en utbildning. Den högre lönen för en utbildad är en kompensation för att individen offrat en period av sitt liv till att erhålla en utbildning. Under denna tid har han inte haft möjlighet att förvärvsarbeta. Effektivitetslöneteorin poängterar att lönen kan användas som morot till att få arbetstagarna att arbeta hårdare. Härav följer att det kan finnas löneskillnader mellan olika företag. Den sista teorin är teorin om kunskapsförvrängd teknologisk utveckling, som hävdar att den teknologiska utveckling de industrialiserade länderna har mött under de senaste decennierna har gynnat de högutbildade arbetstagarna. Detta har lett till att deras lön i förhållande till de lågutbildade har stigit.
 • Salminen, Hilja (2003)
 • Äijälä, Ester (1907)
 • Blomqvist, Pia (1998)
 • Sahramaa, Jenni (Helsingin yliopisto, 2011)
  From a find to an ancient costume - reconstruction of archaeological textiles Costume tells who we are. It warms and protects us, but also tells about our identity: gender, age, family, social group, work, religion and ethnicity. Textile fabrication, use and trade have been an important part of human civilization for more than 10 000 years. There are plenty of archaeological textile findings, but they are small, fragmentary and their interpretation requires special skills. Finnish textile findings from the younger Iron Age have already been studied for more than hundred years. They have also been used as a base for several reconstructions called muinaispuku , ancient costume. Thesis surveys the ancient costume reconstruction done in Finland and discusses the objectives of the reconstruction projects. The earlier reconstruction projects are seen as a part of the national project of constructing a glorious past for Finnish nationality, and the part women took in this project. Many earlier reconstructions are designed to be festive costumes for wealthy ladies. In the 1980s and 1990s many new ancient costume reconstructions were made, differing from their predecessors at the pattern of the skirt. They were also done following the principles of making a scientific reconstruction more closely. At the same time historical re-enactment and living history as a hobby have raised in popularity, and the use of ancient costumes is widening from festive occasions to re-enactment purposes. A hypothesis of the textile craft methods used in younger Iron Age Finland is introduced. Archaeological findings from Finland and neighboring countries, ethnological knowledge of textile crafts and experimental archaeology have been used as a basis for this proposition. The yarn was spinned with a spindle, the fabrics woven on a warp-weighted loom and dyed with natural colors. Bronze spiral applications and complicated tablet-woven bands have possibly been done by specialist craftswomen or -men. The knowledge of the techniques and results of experimenting and experimental archaeology gives a possibility to review the success of existing ancient costume reconstructions as scientific reconstructions. Only one costume reconstruction project, the Kaarina costume fabricated in Kurala Kylämäki museum, has been done using as authentic methods as possible. The use of ancient craft methods is time-consuming and expensive. This fact can be seen as one research result itself for it demonstrates how valuable the ancient textiles have been also in their time of use. In the costume reconstruction work, the skill of a craftswoman and her knowledge of ancient working methods is strongly underlined. Textile research is seen as a process, where examination of original textiles and reconstruction experiments discuss with each other. Reconstruction projects can give a lot both to the research of Finnish younger Iron Age and the popularization of archaeological knowledge. The reconstruction is never finished, and also the earlier reconstructions should be reviewed in the light of new findings.
 • Määttä, Anniina (2012)
  Tutkimuksen aiheena on lapsen läheisverkoston kartoittaminen sijoitusvaiheessa sekä sijoituksen aikana. Näkökulmana käytetään Vantaan kaupungin lasten sijaishuollon työntekijöiden kokemuksia aiheesta. Kokemustieto nähdään yhtenä sosiaalityön käytäntötutkimuksessa tuotettavana tiedon lajina. Aineisto on hankittu neljällä kertaluontoisella fokusryhmähaastattelulla, joihin on osallistunut yhteensä 21 Vantaan sijaishuollon työntekijää. Tutkimuskysymys muodostuu kysymyksestä siitä, kuka kartoittaa ja millä tavalla kartoitetaan läheisverkostoa lapsen sijoitusvaiheessa sekä myöhemmin sijoituksen aikana. Tutkimuskysymykseen nivoutuu myös lapsen mahdollisuus määrittää läheisverkostoaan sekä sijoituksen aikana ilmestyvät kartoittamattomat läheiset — onko heitä ja vaikuttavako he sijoituksen kulkuun. Tutkimuksen lähestymistapa on käytäntötutkimus ja hiljaisen tiedon esiin tuominen sosiaalityön ammattilaisten kokemusten kautta. Analyysitapana on aineiston teemoittelu haastatteluista nousseiden tietojen perusteella. Tutkimustuloksena työntekijät totesivat läheisverkoston kartoittamisen lisääntyneen lastensuojelulain 417/2007 32§ myötä. Läheisneuvonpito koetaan raskaana prosessina ja työntekijät toivoisivat vähemmän aikaa vieviä mutta tehokkaita läheisten sopivuutta mittaavia kartoitusmuotoja. Työntekijät kokevat, että lisäresurssit oikein suunnattuna voisivat tehostaa sukulaissijoitusten lisääntymistä. Työntekijät kokivat myös, että työajan sisällä tapahtuvilla työtehtävien uudelleen järjestelyllä voisi saada enemmän aikaan läheisten kanssa työskentelylle. Sukulaissijoituksiin tarvitaan erilaista, mutta yhtä tiivistä tukea kuin perhesijoituksiin yleensä. Esimerkkinä mainittiin,sukulaissijoituksessa ilmenevät mandolliset vaikeudet rajata biologisten vanhempien ja lasten tapaamisia biologisen vanhemman ollessa päihteen vaikutuksen alaisena. Läheisverkostolle suunnattavaa koulutusta (esimerkiksi PRIDE-koulutus) pidetään tärkeänä, muttei sen katsota olevan hyödyllistä enää siinä vaiheessa, jos lapsi on jo sijoitettuna läheisilleen. Läheiset otetaan huomioon myös muuna voimavarana kuin sijoituspaikkana lapsen elämässä aivan kuten lastensuojelulaki on 32§ tarkoittanutkin. Sijoitettavien lasten erityistarpeet tunnistetaan hyvin ja tämän vuoksi perhesijoitus ei ole kaikille lapsille realistinen vaihtoehto. Tärkeänä pidetään lapsen läheisverkoston mukana pitämistä sijoituksen ajan, jotta lapsella olisi tukiverkkoa läheisistään täysi-ikäistymisen jälkeen.