Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 12104-12123 of 27203
 • Hietamäki, Katariina (1998)
 • Hietamäki, Katariina (1996)
 • Häkkinen, Juha (2013)
  Tässä tutkielmassa avataan aluksi työttömyysvakuutusjärjestelmän kehittymistä Suomessa, minkä jälkeen siirrytään tarkastelemaan kyseisen järjestelmän ensimmäisen yksityisen toimijan, niin sanotun Loimaan kassan, synty- ja kehitysvaiheita. Päähuomion saa kuitenkin Loimaan kassaan liittyvä julkisuudessa käyty keskustelu. Tutkimuksen tarkastelujaksoina ovat syksy 1991 ja kevät 1992, vuodet 2001–2002 sekä vuodesta 2005 kevääseen 2006 ulottuva aikaväli. Lähtökohdat tutkimukselle ovat varsin hedelmälliset, sillä kyseistä toimijaa suoranaisesti koskenutta aikaisempaa tutkimusta ei ole tai siihen liittyvä tutkimus on varsin puutteellista. Loimaan kassa osoittautuu myös eräänlaiseksi solmukohdaksi, joka linkittyy useaan laajempaan teemaan, kuten ammatillisessa järjestäytymisessä tapahtuneisiin muutoksiin ja niin sanotun Ghent -järjestelmän murenemiseen. Työttömyysvakuutusjärjestelmän katsauksessa tukeudutaan aikaisempaan tutkimukseen eli sekundaarilähteisiin. Kassan synty- ja kehitysvaiheiden selvittämisessä käytetään alkuperäislähteinä Kansallisarkistosta, Finanssivalvonnasta, korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja Loimaan kassan omasta arkistosta löytyviä asiakirjoja. Suurin aineistokokonaisuus muodostuu sanoma- ja järjestölehdistä sekä verkkojulkaisuista, joiden avulla analysoidaan aikalaiskeskustelua. Työssä käydään systemaattisesti läpi kahden sanomalehden, SAK:n ja STTK:n järjestölehden sekä suurten työnantajien ja pienten työnantajien jäsenlehdet. Aineistoa tukemaan on valittu uutisia Loimaan kassan hallussa olevista lehtileikekansioista. Tutkielmassa hyödynnetään lisäksi haastattelumenetelmää, joka tuo esille haastateltujen muistitietoa tutkimuskohteeseen liittyvistä vaiheista. Näkökulmasta johtuen haastattelut eivät kuitenkaan kuulu primaarilähteisiin. Tutkielman keskeisistä tuloksista voidaan sanoa seuraavaa. Suomalaisesta työttömyysvakuutusjärjestelmästä on väännetty kättä viimeisen sadan vuoden ajan. Lopulta päädyttiin niin sanottuun Ghent -järjestelmään, jossa ammattiliittojen yhteydessä toimivat vapaaehtoiset ja valtion subventoimat työttömyyskassat takasivat jäsenilleen ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen. Tällä järjestelmällä, toisin sanoen ammattiliiton jäsenyyden tuomalla paremmalla työttömyyskorvauksella on ollut ammatillista järjestäytymistä tukeva funktio. Vuonna 1991 syntyi ensimmäinen ammattiliitoista riippumaton työttömyyskassa, joka rikkoi ammattiyhdistysliikkeen hallussa olleen työttömyysvakuutusmonopolin. Loimaan kassan pystyttämisen taustalla havaitaan läheinen kytkös työnantajapiireihin, vaikkakaan kassa ei ollut minkään yrittäjäjärjestön virallinen hanke. Uusi, valinnanvapautta korostava ja poliittisesti sitoutumaton työttömyysvakuuttaja menestyi nopeasti, ja sille löytyi markkinarako Suomalaisessa yhteiskunnassa. Vuoden 2001 alussa kassa laajensi toimialaansa julkiselle puolelle ja vuonna 2002 siitä tuli Suomen suurin työttömyyskassa. Viimeiset jäsenrajaukset poistettiin vuoden 2005 keväällä, jolloin nimensä Yleiseksi työttömyyskassaksi muuttaneesta toimijasta tuli kaikille palkansaajille tarkoitettu työttömyyskassa. Vuoden 2006 lopussa YTK:ssa oli lähes 260 000 jäsentä. Loimaan kassa pyrki myös laajentamaan palvelutarjontaansa asiakkailleen. Käytännössä näin tapahtuikin vuosien 2005 ja 2006 vaihteessa, kun YTK-Yhdistys aloitti toimintansa. Yhdistys tarjosi YTK:n jäsenille lisäpalveluita, joista merkittävin oli oikeusturvavakuutus. Loimaan kassa ei herättänyt julkisuudessa suurtakaan huomiota 1990-luvun alkuvuosina, mikä on yllättävää. Alun tunnelmat olivat, riippuen tarkasteltavasta lehdestä, sekä epäileviä että myönteisiä. Loimaan kassan voidaan katsoa olleen harvinainen aihe lehtien palstoilla kaikilla tarkastelujaksoilla. Kassan menestyessä ja ammattiliittojen jäsenmäärän samalla pudotessa, siihen kriittisesti suhtautuneet kirjoitukset lisääntyivät tuntuvasti. Kritiikki tuli pitkälti ammattiyhdistysliikkeen toimijoiden suunnalta. Loimaan kassan toimijat olivat puolestaan valinneet passiivisen strategian, jonka seurauksena kassaan liittyneitä myönteisiä kirjoituksia oli vähän. Liittojen ja työttömyyskassojen erillisyyden korostaminen voidaan kuitenkin katsoa erääksi esiintyneistä kestoteemoista, jonka esilläpito oli tärkeää yksityiselle työttömyyskassalle. Uutisoinnin negatiivisuutta lisäsivät viimeisellä tarkasteluvälillä Loimaan kassassa käyty niin kutsuttu johtajakiista sekä YTK:n ja YTK-Yhdistyksen kyseenalainen ja läheinen kytkös. Tutkielmasta myös selviää, että kamppailua käytiin muuallakin kuin lehtien sivuilla. Konkreettisista esimerkeistä mainittakoon kirjalliset kysymykset eduskunnan puhemiehelle ja valitukset Vakuutusvalvontavirastolle. Tutkimuksen keskeisenä johtopäätöksenä on se, että ammattiyhdistysliikkeen edunvalvontatyö on tärkeässä roolissa yhteiskunnassa, sillä työttömyys- ja oikeusvakuutus eivät pysty turvaamaan työntekijöiden oikeuksia työpaikoilla. Kyseiset vakuutukset astuvat voimaan vasta kun pahin on tapahtunut.
 • Ahola, Pirkko-Mari (2002)
  Tutkielman tarkoituksena on tutkia Loimijoen vesistöalueen saastuneisuutta sosiaalisena ongelmana sekä siihen liittynyttä sosiaalista liikehdintää vuosina 1969 - 1990. Loimijoen vesistöalueen likaantumista lähestytään mm. riskiyhteiskunnan teorian ja asiantuntijuuden kautta. Tutkimuksessa pyritään selittämään Loimijoen historian kautta vesistöalueen sosiaalisen ongelman saamaa luonnetta ja sen pohjalta muodostunutta sosiaalista liikehdintää, jonka päämääränä on Loimijoen veden tilan korjaaminen. Päämäärään pääsyä pyritään kuvaamaan päämäärärationaalisena toimintana. Tutkimuksen aineiston muodostavat Forssan Lehden artikkelit vuosilta 1969 - 1990. Tältä ajalta on kerätty tutkimusaiheeseen liittyvät artikkelit, joita on yhteensä 56 kpl. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja tutkimusmenetelminä ovat teemoittaminen sekä päämäärärationaalisen toiminnan analyysimalli. Lisäksi artikkelien määrän ajallista vaihtelua teemoittain kuvaillaan lyhyesti. Vesiensuojelutyötä on tutkimuksessa lähestytty tutkimalla, mitkä ovat Loimijoen vesistöalueen pääasialliset vesistöongelmat, ketkä ovat suojelutyössä aktiivisessa asemassa ja miksi sekä miten vesistöongelmia on pyritty ratkaisemaan. Loimijoen vesistön likaantumisesta on hahmoteltu tutkimuksessa ympäristöongelman elinkaari. Vesiensuojelutyötä Loimijoen vesistöalueella suoritettiin vapaaehtoisuuteen perustuvan valistamisen kautta, mutta myös asiantuntijoiden pakottamana paikalliset asukkaat ovat tehneet muutoksia asuinolosuhteisiinsa sekä rantakäyttäytymiseensä. Teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesiin liittyvää toimintaa ohjaamaan asetettiin sääntöjä ja rajoituksia. Kollektiivista toimintaa vesiensuojelussa ilmeni siten, että Loimijoen varren paikkakunnille perustettiin vapaaehtoisten järvikohtaisten suojeluyhdistysten verkostoa. Näiden yhdistysten voidaan katsoa onnistuneen toiminnassaan. Parhaiten likaantumattomina säilyivät ne järvet, joille oli perustettu suojeluyhdistys. Suojelutoiminta huipentui vuonna 1990 Loimijoki-projektin perustamiseen. Loimijoen vesistöalueen puhdistumiseen liittyvää historiaa sävyttää asiantuntijoiden suorittama tutkimustyö sekä valtion puolesta annettujen valtakunnallisten ohjeiden noudattaminen. Luonteenomaista eri ryhmien välisen yhteistyön historialle ovat toimijaryhmien erilaiset intressit sekä kiinnostus omien intressien ajamiseen yhteisen päämäärän toteuttamiseksi. Tärkeimpiä tutkimuksessa käytettyjä lähteitä ovat Ulrich Beckin ja Anthony Giddensin modernisuuteen liittyvät tekstit, joukko Environmental Politics -lehden artikkeleita sekä suomalainen ympäristösosiologinen kirjallisuus.
 • Multamäki, Kalevi (1935)
 • Sund-Norrgård, Petra (IPR University Center, 2011)
  Loyalty in Licensing Agreements The purpose of the dissertation is to analyse the impact of the principle of loyalty on licensing agreements from the viewpoint of Finnish law using the traditional legal method (Rechtsdogmatik) combined with empirical data in the form of licensing agreements. The need for good licensing agreements is crucial. One should avoid mechanical and stereotyped agreements in favour of more conscious and goal-oriented ones. When the parties' will and goals have been made clear, the drafting technique should be chosen accordingly. The importance of the principle of loyalty in the interpretation of licensing agreements varies according to their degree of relationality. This is a concept originating in the relational contract theory, more precisely Ian Macneil's spectrum of contracts, where contracts can be placed on an axis according to their degree of relationality. In the dissertation different factors are used to conclude whether the licensing agreement at hand is to be placed on the axis closer to the transactional pole or closer to the relational pole. A conclusion of the dissertation is that few licensing agreements can be placed so close to the transactional pole, that the principle of loyalty lacks importance altogether. The impact of the principle of loyalty the main focus of which is on fostering the contracting parties to behave in accordance with best practices, not for example on altering contract terms is analysed in different situations where the parties' interests typically collide. These situations are discussed from the point of view of three patent and knowhow licensing agreements that differ as to their degree of relationality. A balance needs to be struck between freedom of contract and relational needs. Especially when interpreting more modern licensing agreements, one should not focus on the written document alone, as is often recommended in the literature on Nordic intellectual property law. Neither is the principle of caveat emptor a proper starting point. Moreover, where the parties are of equal bargaining power, one should not assume that the grants in licensing agreements are to be interpreted narrowly. Focus in the interpretation should instead be on the entirety of the circumstances.
 • Löyhkö, Johanna (2012)
  En form av utvecklingsarbetet på landsbygden, som finansieras av den europeiska unionen, är så kallad LEADER-verksamhet. Det främsta draget i LEADER-verksamheten är att landsbygdsområden utvecklas innovativt nerifrån upp med hjälp av lokala aktionsgrupper. I allmänhet i Finland baserar utvecklingsverksamhet sig pä mekanismer i representativ demokrati medan LEADER-verksamheten betonar aktivt deltagande av invånare på en lokal nivå. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur och i vilken utsträckning lokala aktionsgrupper och LEADER-projekt förverkligar deltagardemokrati och hurdana utmaningar som LEADER-organiseringen stöter. Som undersökningsobjekt är två aktionsgrupper och tre projekt i de båda aktionsgrupperna i Finland. Studien baserar sig på 14 intervjuer av vilka åtta syftar till aktionsgrupperna och sex till LEADER-projekten. Den legislativa ramen för LEADERverksamheten fungerar också som material. Vid analys av materialet används kvalitativ innehållsanalys. I den teoretiska referensramen koncentrerar jag mig på det deltagardemokratiska idealet samt teorier om nerifrån upp och uppifrån ner - approacher. Deltagardemokratin innebär bland annat att medborgare är aktiva inte bara i vai utan också mellan valen och att de är med att fatta avgörande beslut vid tillfälle och att de inte bara har en opinion utan också agerar. Deltagardemokratin förknippas speciellt med horisontalitet, autonomi och självförverkligande som kan realiseras på olika sätt. Med hjälp av indikatorer som har uppstått från materialet analyserar jag förverkiigandet av dessa deltagardemokratiska drag. De två aktionsgrupperna med sina projekt möjliggör förverkligandet av flera deltagardemokratiska drag på flera olika sätt. Det mångsidiga deltagandet, det breda aktörsfältet, autonomin, horisontaliteten och beslutsfattandesystemet ger positiva tecken på deltagardemokratiska drag. Utöver de positiva tecknen kommer det också fram hinder. Både mängden av byråkrati och lagstiftningen försvårar verksamheten och därmed förverkligandet av deltagardemokratiska drag. Sammantaget kan man konstatera att LEADER med sina mekanismer förverkligar deltagardemokrati men samtidigt också förhindrar det.