Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 12213-12232 of 28489
 • Venäläinen, Sirje (Helsingin yliopisto, 2016)
  Background and aims. The most common and persistent symptom of aphasia is word retrieval deficit, anomia. There is evidence of selective verb retrieval problems amongst non-fluent aphasic speakers. Training verbs in sentence context increases verb naming accuracy in naming tests and enhances verb usage and the use of well-formed syntactic structures in connected speech. Especially intensive interventions in which training takes place in communicative contexts may be beneficial. The aim of this study was to investigate whether a sentence-level verb intervention affects verb naming and the structures and vocabulary of the connected speech of Finnish non-fluent aphasic speakers. Methods. Two speakers with chronic Broca's aphasia participated in this study. Markku, a 35-year-old man, and Annikki, a 72-year-old woman, had both become aphasic due to a single stroke in the left hemisphere. The intervention programme lasted 6–7 weeks and consisted of 15 training sessions of 90 minutes (a total of 22,5 hours). In six different speech production tasks the participants were trained to place obligatory and optional sentence elements around a verb. The target was to promote verb usage in narratives. The effects of the intervention were evaluated by examining verb naming accuracy and speed in a naming test, by calculating the mean length of utterances and the proportion of empty speech in connected speech, and analysing the syntax and the vocabulary of narratives. Results. Markku’s aphasia quotient (WAB) increased by 20 points after the intervention as his speech became more fluent and informative. There were no changes in Annikki’s aphasia quotient. The intervention had no effect on verb naming in a verb naming test. Both participants produced longer narratives after the intervention, but at the same time the proportion of empty speech increased in Annikki's speech. The mean lengths of utterances didn't change after the intervention. The proportion of utterances including a finite verb increased slightly in Markku's narratives. Simultaneously, the proportion of clauses with an incomplete verb phrase or no verb phrase decreased slightly. The intervention had no effect on syntactic structures in Annikki's case. The number of different verbs increased in both participants' picture description narratives, although the change was much smaller in Annikki's case. There was some evidence in Markku's case that the intervention had a small effect on the vocabulary of personal narratives and descriptions of event sequences. Discussion. The results of this study provide preliminary support for the usefulness of sentence-level verb interventions in aphasia rehabilitation in Finland. The results indicate that this intervention can have a positive effect on the number of different verbs and the number of finite verbs used in non-fluent narratives. However, the response to the intervention seems to be highly individual. The next step would be to examine the efficacy of the intervention method in a larger scale study. The intervention could be modified by increasing the intensity of training and increasing the amount of training without picture support. The intervention method is applicable in the clinical world. In addition, an aphasic speaker and their significant other can train at home using the intervention tasks, so that possible intervention results could be better maintained after the intervention is withdrawn.
 • Mehto, Katri (Helsingin yliopisto, 2009)
  The research is analyzing the Finnish tradition on poetry elocution both from the discource analytical and theatrical and view point. The main questions are, whether there still is a fixed position for elocution in the field of art or are we dealing with just one form of thearte? -- The art of elocution has been considered as an independent art form, sometimes even in opposition to theatre, which has been regarded as a very physical and emotional art form by the elocutionists themselves. The self-image of the Finnish elocution art has been born and firmly sustained from the notion that elocution is linked to literature. Elocution as an art form has been seen as "pure" and humbly serving literature and poetry. The main function of an elocutionist has been to understand and vocally express the meanings found in a poem to larger audience. -- This function has changed over the time. There have been a transition from the traditonal text-centeredness to performer-centeredness, even to performance-centeredness as a new wave of theatrical elements and methods have reached the circle of elocution. New forms of poetry performances, such as poetry reading and poetry slam are new challenges to elocution as it must reconsider it´s traditional function in a new artistic and cultural context.
 • Tanner, Siiri (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkielmassa on tarkasteltu esirukouspyyntöviesteissä ilmenevää uskonnollista elämänhallintaa. Tutkimusaineistona käytettiin Tuomasmessun nettialttarin kautta vuonna 2013 tammikuu-huhtikuu -välillä lähetettyjä esirukouspyyntöjä. Aineisto koostui 450 esirukouspyyntöviestistä, joita analysoitiin aluksi määrällisin menetelmin tarkastelemalla viesteissä käytettyä kieltä, viestin muotoa, luonnetta, osoitetta, kohdetta ja aihetta käyttäen apuna SPSS-ohjelmaa. Määrällisen analyysin perusteella yleisimmäksi esirukouspyyntöviesteissä mainituksi rukousaiheeksi osoittautui terveys ja sairaus, joka esiintyi kaikkiaan 152 esirukouspyyntöviestissä. Tutkimuksen pääasiallinen analyysi syventyi näihin terveyttä ja sairautta käsitteleviin esirukouspyyntöihin tarkastellen niitä elämänhallinnan ja uskonnollisen elämänhallinnan teoreettisessa viitekehyksessä laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen lähestymistapa oli osittain aineistolähtöinen, osittain teoriasidonnainen. Pääasiallisena teoriasta nousevana analyysin apuvälineenä käytettiin Pargamentin, Koenigin & Perezin viidestä uskonnon avainfunktiosta soveltamaa uskonnollisen elämänhallinnan analysoimiseen kehitettyä mallia. Esirukouspyynnöissä esiintyvää uskonnollista elämänhallintaa analysoitiin myös suhteessa Pargamentin, Kennelin, Hathawayn, Grevengoedin, Newmanin & Jonesin laatimiin kuvauksiin kolmesta elämänhallinnan vastuuta ja kontrollia kuvaavasta menettelytavasta. Esirukouspyyntöviesteissä esiintyneet aiheet olivat luonteeltaan sellaisia, joiden hallinnan ihmiset kokivat itselleen joko vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Terveyden ja sairauden ohella muita aineistossa usein esiintyneitä aiheita olivat ihmissuhteet, työ, opiskelu ja toimeentulo. Suurin osa esirukouspyyntöviesteistä kohdistui kirjoittajaan itseensä sekä hänen läheisiinsä. Uskonnon yleisimpinä funktioina esirukouspyynnöissä korostuivat kontrollin etsiminen, Jumalan läheisyyden ja lohdutuksen etsiminen sekä läheisyyden etsiminen toisiin ihmisiin. Esirukouspyyntöviestien kautta kirjoittajat pyrkivät tyypillisimmin hakemaan ratkaisua johonkin ongelmatilanteeseen, kuten sairaudesta paranemiseen, mutta myös tunteiden hallinnan välineenä esirukouspyyntöviesteillä oli keskeinen funktio elämänhallinnassa.
 • Raunio, Aino (Helsingfors universitet, )
  Suomessa on pitkät perinteet maallikkotuomareiden osallistumisesta lainkäyttöön. Lautamiesten asema ja merkitys oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa on vaihdellut läpi historian, mutta pääosin oikeudenkäyttö ennen 1800-lukua oli hyvin maallikkovaltaista ja yhteisöllistä. Moderni oikeus sen sijaan perustuu yhä vahvemmin ammatillisen lakimieskunnan toiminnan varaan, ja lautamiehet ovatkin mukana enää vakavampien ja yhteiskunnallisesti merkittävämpien rikosasioiden käsittelyssä. Lautamiesjärjestelmässä tapahtuneiden modernien uudistuksien tausta ulottuu 1800-luvulle, jolloin oikeuslaitoksen kokonaisuudistusta ryhdyttiin valmistelemaan. Uudistuksen ilmapiiri herätti lakimieskunnan keskustelemaan myös lautamiesten asemasta oikeudenkäytössä. Lautakunnan olemassaoloa ei varsinaisesti kyseenalaistettu, mutta tosiasiassa lautamiesten merkitystä oikeudenkäytössä haluttiin supistaa rajaamalla lautamiesten osallistuminen käsiteltävän asian vaikeuden mukaan. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää lakimiesten suhtautumista lautamiesjärjestelmään kahdella järjestelmän kannalta merkittävällä ajanjaksolla. Tarkasteltavan ajanjakson alkupiste sijoittuu niin sanotun Wreden oikeuslaitosuudistusta koskevan komiteamietinnön ympärille, 1800-luvun jälkimmäiselle puoliskolle. Tarkastelu ulottuu 2000-luvun käräjäoikeuksien kokoonpanosäännösten uudistamiseen. Tutkielman tavoitteena on vastata kysymykseen: mikä on lakimiesten kanta lautamiesjärjestelmää koh-taan ja miten se on kehittynyt Wreden komiteamietinnön aikakaudelta nykyaikaan. Lakimiesten asenteiden lisäksi tutkielmassa käsitellään lautakuntainstituution yleistä historiaa ja käydään läpi maallikko-osallistumisen historiallisen kehityksen pääpiirteet. Tutkielmassa on myös kansainvälistä vertailua sisältävä osio, jonka avulla pyrin hahmottelemaan oikeudellista kontekstia ja selvittämään mahdollisia yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia erilaisten lautamiesjärjestelmien välillä. Vertailusta selviää, että muualla käytetään lautamieskokoonpanoa Suomea laaja-alaisemmin eri oikeusasteissa. Suhtautumisen selvittämisen lähdemateriaalina käytän lainvalmisteluaineistoa, valtiopäiväasiakirjoja ja oikeuskirjallisuutta. 1800-luvun lakimiesten näkemyksiä kartoitan lisäksi tutkimalla Suomen Lainopillisen Yhdistyksen keskuudessa käytyä lautamiesdiskurssia. Lisäksi tarkastelen molempien aikakausien juristien sosiaalista koostumusta yleisellä tasolla sekä suppean empiirisen havainnoinnin avulla. Lakimies-kunnan yhteiskunnallisessa asemassa tapahtuneet muutokset voivat toimia selittävinä tekijöinä tarkasteltaessa lakimiesten asenteiden muutoksia lautamiesinstituutiota kohtaan. Yhteiskunnallisten luokkaerojen kaventumisen myötä lakimiesten ja ”tavallisen kansan” erot sosiaalisessa statuksessa ovat vähentyneet. Tämän myötä lautamiehet eivät enää samalla tavalla toimi eri yhteiskuntaluokkien välisenä tulkkina. Yhteiskunnallisten muutosten myötä myös lautamiesjärjestelmästä esitettyjen perusteiden painoarvo on muuttunut, vaikkakin perustelut ovat pitkään pysyneet samanlaisina. Nykyään lakimiehet pitävät lautamiesinstituution tärkeimpänä tehtävänä tuomioistuinlaitoksen luottamuksen ylläpitämistä. Samalla argumentilla perusteltiin lautamiesjärjestelmää jo 1800-luvulla. Toisaalta lakimiesten puheenvuoroissa korostettiin yhä enemmän juridisen osaamisen tarvetta ja oikeudenkäytön professionaalisuuutta.
 • Pihonen, Linda (University of Helsinki, 2015)
  Tutkielman aihepiiri liikkuu tuomioistuinkontekstissa. Tavoitteena oli selvittää nykyisen lautamiesjärjestelmän toimivuutta tuomioistuimen sisäisestä näkökulmasta. Keskeisenä kysymyksenä oli, miten lautamiesten läsnäolo ja osallistuminen lainkäyttöön vaikuttavat oikeussalin dynamiikkaan ja ammattituomarin työskentelyyn. Tutkielman tarkoitus oli tuoda esiin näkökohtia siitä yleisölle näkymättömästä prosessista, jonka lopputuotteena on kirjoitettu tuomio. Keskeisenä osana tätä prosessia hahmotetaan se päätösneuvotteluun kulminoituva oikeudellinen harkinta, jota perusteltuun lopputulokseen pääsy edellyttää. Kiinnostuksen keskiössä on siis vahvasti päätösneuvottelu ja kokoonpanon sisäinen kommunikaatio. Pääasiallisena metodina käytettiin empiiriseksi luokiteltavaa kyselytutkimusta. Kyselyllä selvitettiin sekä ammattituomareiden että maallikoiden (lautamiesten) käsityksiä lautamieskokoonpanossa työskentelystä ja sen erityispiirteistä. Lautamiesten vaikutusta tuomarin harkintaan, menettelyn muotoutumiseen, prosessinjohtoon ja kokoonpanossa käytävään keskusteluun pyrittiin selvittämään käyttämällä sekä avoimia että strukturoituja kysymyksiä ja muodostamalla näistä luontevia vastinpareja osapuolten välisten näkemyserojen alleviivaamiseksi. Kyselyvastausten analyysissä hyödynnettiin oikeuskirjallisuutta, etenkin keskeisiä ulkomaisia tuomioistuintutkimuksia ja teorioita. Vaikuttaa siltä, että ammattituomarilla on oikeussalissa merkittävä valta-asema lautamiehiin nähden. Lautamiesten osallistumisaktiivisuus riippuu pitkälti ammattituomarin osallistamistaidoista ja halusta tehdä yhteistyötä lautamiesten kanssa. Tuomari viestii lautamiehille tahallisesti tai tahattomasti, ovatko lautamiesten näkemykset tärkeitä. Tämän viestinnän perusteella lautamiehet myös antavat kontribuutiotaan tai jättäytyvät passiivisiksi. Voidaan sanoa, että ammattituomarilla on prosessin hallitsijana keskeinen rooli myös lautamiesten roolin määrittäjänä. Tuomareiden ja lautamiesten vastaukset kyselytutkimukseen erosivat toisistaan monilta osin, mikä oli kiinnostavaa pohdittaessa järjestelmän legitimaatiota eri näkökulmista. Tutkielma antaa tuomarin työstä kuvan varsin itsenäisenä, yksinäistä pohdintaa edellyttävänä ammattina. Tutkielmasta käy ilmi, että lisäarvoa kokoonpanon työskentelylle tuovat lautamiesten yleinen osapuolten objektiivinen havainnoiminen, näytön arviointi ja näihin liittyvä keskustelu. Haittana ja hidastavana tekijänä nähtiin yleinen jutustelu päätösneuvottelussa, asiaan kuulumattomien havaintojen tekeminen sekä subjektiivisten näkemysten esittäminen. Tuomion kirjoitusprosessin sujuvuuden kannalta lautamiehet nähtiin enimmäkseen haittana. Tutkielmassa havaittiin myös, että lautamiehille on ominaista tuoda kokoonpanossa käytävään keskusteluun inhimillistä näkökulmaa, joka toisaalta voi näyttäytyä ammattituomarille herkästi turhauttavana. Toisaalta inhimillisten huomioiden tuominen osaksi tuomarin oikeudellista harkintaa voidaan nähdä symbolisesti arvokkaana ainakin lautamiesten itsensä kannalta. Tällainen symboliarvo kuvaakin tutkielman perusteella varsin hyvin lautamiesten kontribuutiota lainkäyttöön Suomessa. Tosin lautamiehillä havaittiin henkilöstä riippuen myös todellinen mahdollisuus haastaa ammattituomarin ajattelua ja tuoda käsittelyyn ulko-oikeudellista näkökulmaa. Lautamieskokoonpanossa työskenneltäessä oikeus voidaan hahmottaa sosiaalisena käytäntönä, jonka rakentajina ovat osaltaan sekä ammattituomarit että maallikot. Prosessi muodostuu juuri niin laadukkaaksi, kuin osallistujat sen luovat. Tutkielman perusteella näyttää siltä, että parhaat edellytykset lautamieskokoonpanon tehokkaalle työskentelylle syntyvät silloin, kun pöydän takana istuvat aktiiviset lautamiehet sekä tuomari, joka on aidosti kiinnostunut hyödyntämään lautamiehiä ja tekemään heidän kanssaan yhteistyötä.
 • Ådahl, Susanne (2000)
  This thesis analyses the specific moral discourses that popular class female sex workers and their regular clients create in the particular world of prostitution in Managua, Nicargua. My intention was to identify, through ethnographic narratives, what meanings sex workers and clients attach to intimacy and respect and how their street life (calle) and home making (casa) roles merge and interact. The specific kind of morality that emerges in sex workers' and clients' manner of speaking indicates how the limits of morality are fluid, pointing to where the spheres of calle and casa meet, intermingle and create specific meanings. This is not an investigation into deviant behaviour, although the actors are situated in a social world that is characterised as liminal. It is, rather, an ethnography of the particular aimed at dispelling stereotypical images portrayed of sex workers and clients. It attempts to bring a commentary to the ongoing discussion on masculinity and sexuality, where a stress is being placed on the multiplicity and shifting character of roles, and of the centrality of interaction between men and women. The study is based on ethnographical field work (Nov 1998 - Mar 1999) conducted in Managua. The main methodology used was taped life history interviews mainly with sex workers and clients; and, participant observation through site visits to both day time and night time locations. The total number of interviews conducted was 26 (women 18, men 8). Additionally, literary sources on sexuality and masculinity in Latin America were used. In the world of Managua prostitution we find popular class Managuans in their role as clients and sex workers, but we also glimpse their other, home making roles. The so called "ideal" picture of gender relations, and the real situation on the streets and homes of popular class Nicaraguans contradict each other. Men and women are conditioned to believe in romantic love, but in many Nicaraguan homes the reality is economic and emotional deprivation, violence, and abandonment. There is a lack of trust, of safety and of an opportunity for men and women to fulfil the roles of home making. Women and men live with the dream of having a home, a place of safety and love, understanding and communication. Through the game of courtship between sex workers and clients, respect and communication leads to a mutual sense of affection and a particular kind of morality. The safety arising from this interaction provides a means of making a home. In this process we find evidence of how the meaning of morality and masculinity is shifting and transformative.
 • Alén-Savikko, Anette (Anette Alén-Savikko, 2014)
  This doctoral dissertation focuses on audiovisual sport coverage in the new media landscape and provides a critical, EU level analysis. Multiple layers of exclusive aspirations exist alongside a striving for maximum exposure and public appeal: sport broadcasting rights in particular have been questioned as their costs have risen and sport content has been moved behind conditional access. These tendencies have then provoked fundamental rights discussions on access by the public to information, pluralism of the media, and freedom of expression. Business is an inseparable part of the modern sport and media gestalt. However, other dimensions to European audiovisual sport coverage exist that do not operate in terms of finance and the market economy alone. In the EU, audiovisual media are regarded as economic services, but they are also acknowledged important role in societies, democracy, and culture. Also European sport has strong socio-cultural dimensions alongside its economic aspects. As regards the new media landscape, media convergence is allegedly influencing sports related media rights and commercial exploitation of sporting events. On the other hand, the Internet and social media are utilized by ordinary citizens, consumers, and supporters. Various demands and regulatory requirements arguably co-exist on many levels. This research aims at providing in-depth analysis of the role of law and alleged changes in the new media landscape, especially concerning various demands and regulatory requirements in the field of audiovisual sport coverage. The focus is on media law and copyright law whereas sport is treated as a particular kind of content with many legally interesting dimensions. Various proprietary rights and exclusive tendencies are mapped out in light of legislation, case law, and legal literature. In addition, fundamental rights, free and fair competition, copyright, and the public interest are analyzed as "law in action." Legal issues related to the Internet and social media are discussed as well. Legal texts are analyzed in the research and research interests are primarily theoretical. A law-and-community approach, elaborated on the basis of Roger Cotterrell's (2006) typology, is utilized in the analysis of legal texts while media and communications studies in particular are utilized in the analysis of (new) media. In particular, the ideas of Jay Bolter and Richard Grusin on 'remediation' are elaborated. New media present a continuation rather than a complete transcendence: new media achieve their 'newness' and cultural significance by refashioning earlier media and the process is mutual (e.g., the Internet/TV). The interrelations between various legal regimes prove highly complex, and EU law in the context of audiovisual sport coverage is often a mixture of Union-level and national-level instruments; there is no overall concept. Moreover, the Internet and social media provide additional dimensions. To conclude with statements on the dominance of economic and instrumental considerations is not surprising. Moreover, audiovisual media and the sport industry also appear to be challenged time and again by technological development and the activities of new entrants or members of the public. As regards the role of law, the research argues that some demands and regulatory requirements have changed in the new media landscape and that the law has difficulty in meeting those demands. With the traditional media mode, inclusion is less in degree and allowed mainly on industry terms whereas the new media mode allows for 'convergence' including in the meaning of media-related roles and practices. Alongside cross-border issues, especially difficult for law is this relativization of binaries in the new media landscape.
 • Ollus, Simon-Erik (2005)
  This study investigates the effect of law enforcement in predatory economies. A predatory economy is an economy where long-term growth performance is lower than optimal, due to a high share of predation. The focus is purely economical and strictly on the private economy. A predation trap occurs, which depends on the initial allocations of entrepreneurship in the economy. The economy can find its way out of the trap, if the flow of new entrepreneurs is sufficient. This study amends an existing model of predation by introducing different law enforcement regimes. It shows that it is possible to regulate the parasitic activities through increased law enforcement. The law enforcement changes the initial conditions required for the predation trap to exist, and thus improve long-term growth performance. However, the law enforcement needs to be cost-effective in order to be worth introducing. On low initial levels of entrepreneurship, introducing law enforcement does not necessarily lift the country out from the predation trap. The country still needs a sufficient enough flow of new entrepreneurs into the economy to free it from predation. Hence, this study explains partly why poor countries stay poor.
 • Roca Castro, Nancy Olivia (Helsingfors universitet, 2011)
  This thesis explores the question related to the intersection of regional trade agreements with the WTO law and potential violations thereof. As a result of the research, the study concludes that the Regional Trade Agreements created pursuant to the Enabling Clause do not constitute a violation of WTO law. Historically, the WTO has been polarized between the developed countries and the developing countries, both with their own interests and demands. On the one hand developed countries foster trade liberalization in developing countries. On the other hand, developing countries request an enhanced role in global trade related issues. In an effort to solve the perpetual confrontation between the two blocks the WTO has created mechanisms such as the Enabling Clause which gives developing countries special and more-favourable treatment, allowing them to create regional trade agreements. However, these mechanisms are not free from dilemmas as some countries have raised concerns related to possible sham uses of the Enabling Clause. It is concluded that further clarity is needed with regards to the regulation of the Enabling Clause as from the analysis of the case-law, it seems that an overlap that does not contradict the current regulation of such mechanism exists.
 • Sjöblom, Saara Eveliina (2013)
  Äärellistä ryhmää, jonka kertaluku on jonkin alkuluvun p potenssi kutsutaan p-ryhmäksi. Lazardin korrespondenssi sanoo, että jokaista äärellistä p-ryhmää, jonka nilpotenssiluokka on aidosti pienempi kuin alkuluku p vastaa Lien rengas, joka on määritelty samassa joukossa. Lazardin korrespondenssin tärkein työkalu on Baker-Campbell-Hausdorffin kaava (BCH-kaava). Käyttämällä BCH-kaavaa voidaan Lazardin korrespondenssin ehdot täyttävälle Lien renkaalle antaa multiplikatiivisen p-ryhmän rakenne. Äärelliselle p-ryhmälle voidaan antaa Lien renkaan rakenne määrittelemällä summa ja Lie-tulo BCH-kaavan käänteiskaavoja käyttämällä.