Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 12213-12232 of 27150
 • Kaksonen, Kai-Verneri (2013)
  Radioaktiivisuus ja ydinvoima ovat ajankohtaisia asioita sekä yhteiskunnassa että opetuksessa. Suomessa on keskusteltu ydinvoimasta ja sen käytöstä jo 1970-luvulta lähtien. Ajankohtaisina aiheina viime vuosina ovat olleet viidennen ydinvoimalan rakentaminen Suomeen ja sen sijoituspaikan ja rakennuttajan valinta sekä maaliskuussa vuonna 2011 sattunut ydinvoimalaonnettomuus Japanin Fukushimassa. Tietoa radioaktiivisuudesta ja ydinvoimasta voi saada monista lähteistä, esimerkiksi kouluopetuksesta, Internetistä ja mediasta. Tämän kvantitatiivisen Survey-tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten hyvin lukiolaiset (15-18-vuotta) osaavat radioaktiivisuuteen liittyviä peruskäsitteitä ja miten heidän kiinnostuksen kohteet ja osaaminen radioaktiivisuudesta liittyvät toisiinsa sekä miten he suhtautuvat ydinvoimaan ja sen opetukseen lukiossa. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä lomakkeella internetin välityksellä ja kymmenestä koulusta Uudenmaan ja Pirkanmaan alueelta. Tutkimus suoritettiin toukokuun puolessavälissä vuonna 2011 ja siihen osallistui 302 vastaajaa. Tutkimuksessa selvisi, kuinka osaaminen radioaktiivisuudesta ja ydinvoimasta vaikutti mielipiteen muodostukseen ja sen pysymiseen. Nuoret, jotka menestyivät osaamista mittaavissa osioissa, suhtautuivat muita myönteisemmin ydinvoimaan ja sen lisärakentamiseen. Heidän mielipiteisiinsä ei myöskään Fukushiman ydinvoimalaonnettomuudella ollut kovin suurta merkitystä. Tarkasteltaessa tämän ryhmän käyttämiä tietolähteitä ja verrattaessa niitä osaamista mittaavissa osioissa huonosti menestyneisiin vastaajiin, havaitaan selkeä ero. Hyvin menestyneet hakeutuivat mielellään erilaisten tieteellisten tietolähteiden tai viranomaisten tarjoamien tiedonjakokanavien äärelle, kun tietotasoltaan heikommat hyödynsivät muun muassa sosiaalista mediaa ja aikakauslehtiä, joissa esitystapa on usein populistisempi ja vähemmän faktatietoon perustuvaa. Sukupuolella oli selkeä vaikutus osaamiseen radioaktiivisuudesta ja ydinvoimasta. Pojat menestyivät pääsääntöisesti tyttöjä paremmin ydinvoimaa Suomessa käsittelevissä kysymyksissä ja säteilyä sekä radioaktiivisuutta käsittelevissä kysymyksissä. Vähiten tiedollista tasoeroa tyttöjen ja poikien välillä oli säteilyä ja ihmistä käsittelevissä kysymyksissä. Myös oli selkeästi havaittavissa käytyjen kemian ja fysiikan kurssien määrän vaikutus osaamiseen. Iällä ei osaamistasolle ollut merkitystä. Kiinnostuksenaiheilla oli myös selkeä merkitys osaamiseen, sillä tieteestä ja ympäristöasioista sekä politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneet menestyivät muita paremmin. Tyttöjä olisi tärkeä kannustaa opiskelemaan radioaktiivisuutta ja ydinvoimaa entistä enemmän. Jatkossa tarvitaan lisäksi tutkimusta muun muassa seuraavissa kysymyksissä: Informaalin ja non-formaalin oppimisen muodot ja niiden vaikutus sekä merkittävyyttä nuorten tiedollisten taitojen kehittymiseen radioaktiivisuuteen ja ydinvoimaan liittyen sekä lukiokoulutuksen mahdollisuudet tarjota paremman tietopohjan radioaktiivisuudesta ja ydinvoimasta. Opettajilla on vastuu ohjata opiskelijoita oikeiden tiedonlähteiden äärelle. Voidakseen tehdä tätä, heillä pitää itsellä olla riittävät tiedot ja pedagogiset taidot tähän. Radioaktiivisuus ja ydinvoimakysymykset sekä niiden opettaminen tulisi olla keskeinen osa sekä opettajien perus- että täydennyskoulutusta.
 • Kuitto, Elina (2002)
  Ystävyyttä kartoittavan opinnäytetyöni perustana ovat 30 helsinkiläislukiolaisen haastattelu- ja verkostoaineistot. Aineistoni keräsin syksyllä 2001 ja sen pohjana toimivat nuorten matkapuhelinten numeromuistiot. Tarkastelen tyttöjen ja poikien ystävyyssuhteiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Mielenkiintoni kohteena on myös ystävyyden kaksitasoisuus, toisaalta sitä koskevat käsitykset ja toisaalta käytännöt. Ystävyyden käytännöistä erittelen muun muassa sitä, keitä ystävät ovat, miten läheisiä he ovat, mitä ystävien kanssa tehdään ja miten ystävyyssuhteet alkavat, loppuvat sekä miksi ne muuttuvat. Ystävyyden kasvot ovat tutkimukseni perusteella moninaiset. Parhaimmat ystävät näyttävät olevan lähellä niin kutsuttua eksklusiivisen intiimiyden ihannetta, joka vastaa Giddensin puhtaan suhteen määritelmää, mutta kirjo on varsin laaja ja ulottuu aina puhtaan inklusiiviseen ystävyyteen saakka. Tytöt tuntuivat puhuvan hieman poikia useamman ystävänsä kanssa tunteista ja seurusteluun liittyvistä asioista. Muun muassa tämä ja muutamassa tapauksessa ilmitullut kateellisuus muiden ystävien vuoksi viittaavat tyttöjen kohdalla ehkä hieman enemmän eksklusiivisen ystävyyden suuntaan. Silti mainittua tunnepuhetta oli myös poikien ystävyyssuhteissa ja olisikin väärin lokeroida poikien suhteet inklusiivisiksi ja tyttöjen eksklusiivisiksi, sillä molempia ystävyystyyppejä esiintyi kummallakin sukupuolella. Tyttöjen ja poikien tavat määritellä ystävyyttä eivät eronneet suurestikaan lukuun ottamatta mainintaa mahdollisuudesta avun saamiseen suhteessa. Kumpikin sukupuoli kuvaili ystävyyttä pitkälti eksklusiiviseen intiimiyteen viittaavin sanavalinnoin. Merkillepantavaa on, että osa haastateltavista tuntui ajattelevan, että tyttöjen ja poikien ystävyyssuhteissa on eroa esimerkiksi ystävyyden kontekstin ja puheenaiheiden osalta. Jossakin määrin ajatukselle löytyikin empiiristä tukea, koska esimerkiksi tietyt harrastukset ovat sukupuolittuneita. Osa kummankin sukupuolen edustajista teki sen oletuksen, että tyttöjen kanssa keskusteltaisiin enemmän tunteista. Tarkastelen ystävyysverkostoja myöskin sosiaalisen pääoman ja sosiaalisten resurssien näkökulmasta. Ystävyyssuhteet auttavat uusintamaan sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman jakautumista.
 • Schönberg, Tuula-Liisa (1977)
 • Ranta, Matti (2015)
  Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on kehittää lukion maantieteen sähköinen oppimateriaali, joka käsittelee kaupungistumisen riskejä ja mahdollisuuksia. Oppimateriaalien tieteellinen kehittäminen on erityisen tärkeää juuri maantieteessä, jonka ylioppilaskokeessa ollaan siirtymässä sähköisiin ratkaisuihin vuonna 2016. Kehittämistutkimuksen keinoin tuotettavassa oppimateriaalissa sisältö ja ominaisuudet perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja alalla toimivien asiantuntijoiden näkemyksiin. Tuotettava oppimateriaali julkaistaan osana kustannusyhtiö e-Oppi Oy:n Tellus3-oppikirjaa. Tutkimus toteutettiin kehittämistutkimuksena. Kehittämistutkimuksessa teoreettiset ja kokeelliset vaiheet vuorottelevat syklisesti. Tämä kehittämistutkimus raportoidaan neljässä osassa, jotka ovat 1) teoreettinen ongelma-analyysi, 2) empiirinen ongelma-analyysi, 3) kehittämisprosessi ja 4) kehittämistuotos. Teoreettisessa ongelma-analyysissä kartoitettiin kaupungistumisen riskejä ja mahdollisuuksia, maantieteen oppimiskäsityksiä sekä sähköisten oppimateriaalien kirjallisuuskatsauksilla. Empiirisessä ongelma-analyysissä selvitettiin kentällä toimivan opettajan (n = 82) näkemyksiä kehitettävän oppimateriaalin sisällöistä ja oheismateriaaleista puolistrukturoidun e-kyselylomakkeen avulla. Teoreettisen ja empiirisen ongelma-analyysien perusteella saatiin selville kehittämisen tarpeet ja tavoitteet. Tutkimuksen kolmas vaihe oli kehittämisprosessi, jossa kuvattiin kehittämisen eteneminen, ja perusteltiin kehittämispäätökset. Neljännessä vaiheessa kuvattiin valmis kehittämistuotos eli tuotettu oppimateriaali, ja suoritettiin empiirinen ongelma-analyysi II, jossa tuotettu oppimateriaali asetettiin lukion maantieteen opettajien (n = 12) arvioitavaksi. Molempien empiiristen ongelma-analyysien kyselylomakkeen strukturoiduille vastauksille suoritettiin kuvaileva tilastoanalyysi, ja avoimille vastauksille suoritettiin sisällön erittely. Oppimateriaalin arvioinnin perusteella kehittämistyössä onnistuttiin hyvin. Tutkimus tuotti kaupungistumisen riskejä ja mahdollisuuksia käsittelevän lukion maantieteen sähköisen oppimateriaalin, jota enemmistö oppimateriaalia arvioineista opettajista olisi valmis käyttämään omassa opetuksessaan.
 • Kyntölä, Laura (2011)
  Tutkielmassa tarkastellaan toisen polven maahanmuuttajanuorten koulutusvalintoja peruskoulun jälkeisessä nivelvaiheessa. Tarkoituksena on paikantaa niitä tekijöitä, jotka edesauttavat maahanmuuttajataustaisten nuorten hakeutumista lukiokoulutukseen Suomessa. Valintaprosesseja selvittämällä saadaan selville niitä tekijöitä, jotka tuottavat koulutuspoluilla jatkamista tai vaihtoehtoisesti koulupudokkuutta. Valintaprosesseja on tarkasteltu nuorten omista lähtökohdista tarkastellen niitä rakenteita ja vaikutteita, jotka lopulta tuottavat yksilöllisiä valintoja. Aineisto on kerätty suorittamalla kymmenen teemahaastattelua kahdessa Helsinkiläisessä lukiossa. Kerätty haastatteluaineisto on analysoitu teoriaohjaavasti sisällönanalyysin keinoin. Koulutusvalinnat ovat monimutkainen prosessi, johon ei ole löydettävissä yhtä selvittävää tekijää. Koulutusvalinnat ovat kuitenkin vahvasti sidoksissa nuorten kotitaustaan. Vanhempien hyvä työllisyys ja kielitaito vahvistavat nuorten tukiverkkoa valintatilanteessa, mutta tärkeämmäksi nousee vielä vanhempien sosiaalisen pääoman ja koulutususkon vaikutus nuorten koulutusajatteluun. Vanhempien koulutususko puolestaan on usein sidoksissa vanhempien ennen maahanmuuttoa saavutettuun sosioekonomiseen tasoon. Nuorten kannustamisella koulutukseen vanhemmat näkevät lastensa pyrkivän parempaan elämään ja takaisin maahanmuuton myötä usein menetettyyn sosioekonomiseen asemaan. Myös motivaatio ja aikaisempi koulumenestys ohjaavat nuorten valintoja. Tiedon kulkeutuminen nuorille valintavaiheessa muodostaa mielenkiintoisen kysymyksen virallisen tiedon ja kuulopuheiden risteytyksen. Ystävien tiedot ohjaavat valintaa, mutta valmistelevat nuorta heikosti odotettavissa olevaan lukion arkeen. Koululta saatu virallinen tieto puolestaan jää usein liian pinnalliseksi ja sen hyöty koulutusvalinnoissa voi jäädä vähäiseksi. Koulun tieto saavuttaa lisäksi vain harvoin nuorten vanhemmat toivotulla tavalla. Vanhempien tuki jää näin myös usein vähäiseksi valintatilanteessa. Tiedotuksessa myös vanhempien sekä lasten kielitaidon taso muodostaa tärkeän kysymyksen. Lukio muodostui nuorille askeleeksi kohti itsenäisempää elämää ja koulutusvalintananne korostaa toisen polven nuorten hybridistä asemaa vanhempien kulttuurisen perinnön ja suomalaisen kulttuurin välillä. Siirtymä voi osoittautua monille henkisesti haastavaksi. Nuorten oma toimijuus vahvisti valintapäätöstä, mutta usein nuoret jäävät valintatilanteessa vaille auttavien aikuisten apua. Yhteiskunnalla on valintatilanteissa vastuuna varmistaa kaikille nuorille tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä koulutuspoluilla etnisestä taustasta huolimatta. Nuorten valintoja voidaan vahvistaa muun muassa yksilöllisemmällä oppilaanohjauksella, toimivalla kielikoulutuksella sekä huomioimalla palvelutarjonnassa toisen polven nuorten erityiset tarpeet.
 • Mänkärlä, Aino (Helsingin yliopisto, 2014)
  In this thesis the effect of dyslexia on studying and on the other personal life was researched on four students. In addition, the thesis examined how does student's requirements and university support match. Following research questions are posed: How dyslexia appears in university student and how does it affect studying? How does the university pays attention to reading and writing disabilities in teaching and does it satisfies students? How dyslexia has affected the student's life? Previous research shows that dyslexia makes studying more challenging and time consuming. The thesis was a qualitative case study which was based on personal experiences of subjects on dyslexia and the effect of dyslexia on studying and personal life. Research material was obtained by the personal subject interview. Four subjects were interviewed using the theme-centered interview method. Material was analyzed using the data driven content analysis method. Results show that dyslexia affects studying making it more challenging and time consuming. Subjects perceived that they were not getting enough support to studying and wished to get it more. In the university it was possible to get course-wise support for example by getting course materials beforehand or getting extra time for exams. The support required initiativity from student to tell lecturer about dyslexia. Subjects differed from each other on how much they believed to need support to studying. Subjects favored such a form of support as replacing an exam by a learning diary, receiving tuition materials beforehand and getting literature in finnish. Dyslexia affected the personal life such as getting employed in different ways. Subjects differed with each other about how limiting factor they perceived dylexia to be in their life. Dyslexia makes studying more difficult and slower but is not an obstacle to studying.
 • Ahola, Suvi (Helsingin yliopisto, 2013)
  The study stems from newspaper articles I wrote. Initially, I outlined the history, then I gathered information on the reading groups existing in Finland in 2009. What kind of people belong to them? What goes on in the meetings? My third goal was to study the reading. Do people read differently when they know their solitary reading will be followed by a discussion? Do they read different books from the ones they read just for leisure? How do they choose and discuss what they read? And finally: what is the purpose of reading groups? I advertised my study in the cultural pages of the newspaper, Helsingin Sanomat, where I work. Reading groups contacted me, and I sent out questionnaires to both the groups and their individual members. This took place in October 2009. By February 2010 I had the corpus of my study: 149 reading groups and a total of 657 members. The history of Finnish reading groups is long. The first one, The Reading Society of Ostrobothnia , dates back to the 1760s, when books were scarce. The history of reading groups also parallels the development of public libraries. Moreover, the rise of the Finnish language and cultural identity in the 19th century encouraged self-improvement. Reading groups were a medium for this throughout society, from the working class to university students, in towns and in the countryside. Although reading groups have existed in Finland since this time, they only became widely popular in the 21st century, mostly with well-educated middle class individuals and women (who account for over 90 % percent in this study). Women especially share the ideals of the culturally curious, ambitious and self-improving creative class . People read more seriously in groups than on their own. The most popular books in 2009 consisted of critically acclaimed, translated novels, rather than original Finnish-language ones. The books were read analytically, emphasizing the language and construction, but also in an opinionated way, making comparisons with the book and the reader s own life. Modern reading groups represent a new light-weight type of community, based on the idea of sharing a work of art. When the act of reading is followed by a discussion, it is intensified and becomes more significant. With their avid readers reading groups are an integral component of Finnish literary culture.
 • Parvio, Anna (Helsingin yliopisto, 2008)
  Työssä tarkasteltiin ilmakehän yleisen kiertoliikkeen mallin, ECHAM5:n, ja Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen uudelleenanalyysijärjestelmän, ERA-40:n, lumen vesiarvon ja lumisten alueiden pinnan albedon mallintamista. Tarkoituksena oli selvittää näiden välisiä eroja sekä sitä, kuinka hyvin ECHAM5 kuvaa nykyilmaston lumioloja. Esimerkinomaisesti tarkasteltiin myös Rossby-keskuksen alueellisen ilmastomallin, RCA3:n, lumen mallintamistapaa. ECHAM5-simulaatioissa käytetty pakote oli havaintojen mukainen meriveden pintalämpötilan ja merijään jakauma. ECHAM5:n ja ERA-40:n aineistoja vertailtiin jaksolla 1986-1990 Pohjois-Euraasian alueella. ERA-40:n lumen vesiarvoja verrattiin lisäksi INTAS-SCCONE-hankkeen havaintoaineistoon. Saatujen tulosten mukaan ECHAM5:n lumen vesiarvo oli monilla alueilla ERA-40:n lumen vesiarvoa pienempi. Suurimmillaan erot olivat vesiarvon maksimialueilla Euraasian keskiosissa. ECHAM5:ssä myös eri vuosien välinen vaihtelu oli pienempää kuin ERA-40:ssä. Varsinkin tarkastelujakson viimeisinä vuosina, 1989 ja 1990, lumen vesiarvo sai Pohjois-Euroopan alueella ERA-40:n mukaan hyvin matalia arvoja, jotka selittyvät NAO-indeksin korkeilla arvoilla. NAO-ilmiön voimakkuus 1980-luvun lopulla ei kuitenkaan erotu ECHAM5:n lumen vesiarvossa. ERA-40:n lumianalyysissä on mukana lumensyvyyshavaintoja, mikä on suurin tuloksiin eroa aiheuttava tekijä. Lienee myös mahdollista, että ECHAM5-simulaatioissa käytetty pakote ei ole riittävän voimakas tuottamaan kaikilta osin realistista lumen vesiarvon jakaumaa. ERA-40:n ja INTAS-SCCONE-aineiston välillä ei ollut kovin suuria eroja. Lumisten alueiden pinnan albedon osana käytetty lumialbedo on ERA-40:ssä ennustettava muuttuja, ECHAM5:ssä se parametrisoidaan. Saatujen tulosten mukaan pinnan albedon arvot ovat ECHAM5:ssä laajalti suurempia kuin ERA-40:ssä. Erot aiheutuvat albedojen erilaisesta laskentatavasta sekä mallien erilaisista kasvillisuusjakaumista. ECHAM5 aliarvioi kasvillisuuden albedoa pienentävän vaikutuksen varsinkin pohjoisen havumetsävyöhykkeen alueella. ERA-40:n pinnan albedo lieneekin realistisempi kuin ECHAM5:n.
 • Kivilaakso, Sirpa (Atena Kustannus Oy, 2008)
  The Bosom of the Enchanted Wood, The Fairy Tale Symbolism of Anni Swan 1896–1923. Children´s and young adult author Anni Swan (1875–1958) is a significant forerunner and developer of the Finnish literary fairy tale. Her work covers around thirty novels and collections of stories for young adults. The dissertation studies the poetics of literary fairy tales in the context of the French tradition of post-modern feminist research, which considers the early 20th century literary fairy tale a female-specific literary genre and a mode of female expression. The feminist readings with Julia Kristeva, Hélène Cixous and Luce Irigaray mean that the text of the fairy tale is read in a way which goes against traditional methods of reading. The dissertation examines early modern womanhood and its characteristic female-specific expressive language and mute non-linguistic expression, or the otherness of the psyche and language. The fairy tales are seen in the context of the "Golden Age" of Finnish art, as part of the symbolic style and literary dialogue of their time of publishing. Swan´s stories are set in the natural world, often in the forest or water. The forest of the stories is simultaneously a symbolic psychological landscape of the beautiful Finnish forest and the mythic-symbolic topos of the story. Swan´s understanding of nature is structured around the protection of forests and the equal treatment of animals, including a perspective of early ecocriticism. In Swan´s poetically sensual writing, the many dimensions of nature description and the visual world are repeated through the sense analogies and metaphors typical of symbolism. She develops a symbolist style of narrative that follows its own rules, characterised by the Finnish forest described through symbols and the metamorphous flower. In Swan´s work, nature is depicted as evocative of sensations, emotions and ideas; in florid language, as a polymorphous floral ornament, which becomes anthropomorphic. Her narrative features the flower metaphors of the Art Nouveau / Jugendstil, synaesthetic images and the pictorial language typical of symbolism. Swan´s characteristic expression is present in the metonomy of motherhood in The Miracle Flower or the flower castle in Enchanted Castle and femaleness and the flower island in Secret of the Waves. In Swan´s symbolism-rich narrative, the subjective experience of nature combines with the visual elements of language, including the scents and sounds of nature. As they are repeated, they construct synaesthetic images between the stories as well as metonymic flower chains, which form Swan´s rhetorical trope. The dissertation depicts also the developmental arch of a female artist. Its theme is an insight into the development of the modern female subject´s identity. The feminist reading journeys into history and the emancipatory girlhood and womanhood present in these fairy tales from the turn of the previous century. In Marjaana´s Crown of Pearls, Swan dissociates herself from the previous gender-dichotomous folk tale and the fairy tale tradition established by Zacharias Topelius. Through Marjaana, Swan interprets a new kind of femininity: the contradiction between a free, independent life, and the longing for traditional romantic love. The story mirrors the change in women´s social status which was underway at the time. The fairy tale symbolism of Anni Swan is characterised by sensual aesthetics, metaphors, metonymy and metamorphoses. Swan´s work reveals new forms and representations of girlhood, motherhood, female artistry and the family. She is the developer of the Finnish symbolist literary fairy tale and creator of the Finnish feminist fairy tale.
 • Raulio, Susanna (Helsingin yliopisto, 2011)
  Work has a central role in the lives of big share of adult Finns and meals they eat during the workday comprise an important factor in their nutrition, health, and well-being. On workdays, lunch is mainly eaten at worksite canteens or, especially among women, as a packed meal in the workplace s break room. No national-level data is available on the nutritional quality of the meals served by canteens, although the Finnish Institute of Occupational Health laid out the first nutrition recommendations for worksite canteens in 1971. The aim of this study was to examine the contribution of various socio-demographic, socioeconomic, and work-related factors to the lunch eating patterns of Finnish employees during the working day and how lunch eating patterns influence dietary intake. Four different population-based cross-sectional datasets were used in this thesis. Three of the datasets were collected by the National Institute for Health and Welfare (Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population survey from 1979 to 2001, n=24746, and 2005 to 2007, n=5585, the National Findiet 2002 Study, n=261), and one of them by the Finnish Institute of Occupational Health (Work and Health in Finland survey from 1997, 2000, and 2003, n=6369). The Health Behaviour and Health among the Finnish Adult Population survey and the Work and Health in Finland survey are nationally representative studies that are conducted repeatedly. Survey information was collected by self-administered questionnaires, dietary recalls, and telephone interviews. The frequency of worksite canteen use has been quite stable for over two decades in Finland. A small decreasing trend can be seen in all socioeconomic groups. During the whole period studied, those with more years of education ate at worksite canteens more often than the others. The size of the workplace was the most important work-related determinant associated with the use of a worksite canteen. At small workplaces, other work-related determinants, like occupation, physical strain at work, and job control, were also associated with canteen use, whereas at bigger workplaces the associations were almost nonexistent. The major social determinants of worksite canteen availability were the education and occupational status of employees and the only work-related determinant was the size of the workplace. A worksite canteen was more commonly available to employees at larger workplaces and to those with the higher education and the higher occupational status. Even when the canteen was equally available to all employees, its use was nevertheless determined by occupational class and the place of residence, especially among female employees. Those with higher occupational status and those living in the Helsinki capital area ate in canteens more frequently than the others. Employees who ate at a worksite canteen consumed more vegetables and vegetable and fish dishes at lunch than did those who ate packed lunches. Also, the daily consumption of vegetables and the proportion of the daily users of vegetables were higher among those male employees who ate at a canteen. In conclusion, life possibilities, i.e. the availability of a canteen, education, occupational status, and work-related factors, played an important role in the choice of where to eat lunch among Finnish employees. The most basic prerequisite for eating in a canteen was availability, but there were also a number of underlying social determinants. Occupational status and the place of residence were the major structural factors behind individuals choices in their lunch eating patterns. To ensure the nutrition, health, and well-being of employees, employers should provide them with the option to have good quality meals during working hours. The availability of worksite canteens should be especially supported in lower socioeconomic groups. In addition, employees should be encouraged to have lunch at a worksite canteen when one is available by removing structural barriers to its use.
 • Porra, Liisa (Helsingin yliopisto, 2006)
  A novel method for functional lung imaging was introduced by adapting the K-edge subtraction method (KES) to in vivo studies of small animals. In this method two synchrotron radiation energies, which bracket the K-edge of the contrast agent, are used for simultaneous recording of absorption-contrast images. Stable xenon gas is used as the contrast agent, and imaging is performed in projection or computed tomography (CT) mode. Subtraction of the two images yields the distribution of xenon, while removing practically all features due to other structures, and the xenon density can be calculated quantitatively. Because the images are recorded simultaneously, there are no movement artifacts in the subtraction image. Time resolution for a series of CT images is one image/s, which allows functional studies. Voxel size is 0.1mm3, which is an order better than in traditional lung imaging methods. KES imaging technique was used in studies of ventilation distribution and the effects of histamine-induced airway narrowing in healthy, mechanically ventilated, and anaesthetized rabbits. First, the effect of tidal volume on ventilation was studied, and the results show that an increase in tidal volume without an increase in minute ventilation results a proportional increase in regional ventilation. Second, spiral CT was used to quantify the airspace volumes in lungs in normal conditions and after histamine aerosol inhalation, and the results showed large patchy filling defects in peripheral lungs following histamine provocation. Third, the kinetics of proximal and distal airway response to histamine aerosol were examined, and the findings show that the distal airways react immediately to histamine and start to recover, while the reaction and the recovery in proximal airways is slower. Fourth, the fractal dimensions of lungs was studied, and it was found that the fractal dimension is higher at the apical part of the lungs compared to the basal part, indicating structural differences between apical and basal lung level. These results provide new insights to lung function and the effects of drug challenge studies. Nowadays the technique is available at synchrotron radiation facilities, but the compact synchrotron radiation sources are being developed, and in relatively near future the method may be used at hospitals.
 • Kurki, Lea Tuulikki (2004)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen Kenian luo-heimon hautajaisia ja seremoniasta avautuvia subjektikäsityksiä sekä niiden muutosta yhteiskunnallisen muutoksen kanssa. Alkusanoissa esimerkkinäni on edesmenneen kenialaisen luo-asianajaja S.M. Otienon hautajaistapaus ja kiista ”modernin" luon oikeasta hautapaikasta. Myös omassa kenttäaineistossani tavoitteenani on ollut tutkia hautajaisten erilaisia subjekteja, vainajia, lähinnä Meyer Fortesin "sosiaalista persoonaa" koskevan teorian valossa. Meyer Fortesin tutkimat Ghanan tallensit näkivät subjektin osana yhteisöä: sosiaalista persoonaa rakennettiin koko elämän ajan, ihmisten arkisissa teoissa ja toiminnassa. Päämääränä oli sosiaalisen persoonan täydellistyminen: kuolemassa täydellistynyt, lapsia saanut ja yhteisön ihanteita toteuttanut subjekti hyväksyttiin osaksi yhteisön esi-isiä. Yleisemmin teoreettinen keskustelu liittyy afrikkalaisen antropologian ja etenkin siinä vaikuttaneen strukturalistis-funktionalistisen koulukunnan ongelmallisiin käsityksiin subjektista ja sosiaalisesta järjestelmästä. Työni perustuu antropologiseen osallistuvaan havainnointiin ja kenttätyöhön Kenian pääkaupungissa Nairobissa sekä luo-heimon kotiseudulla Luolandissä, Länsi-Keniassa, jossa heimon hautajaiset tavallisesti pidetään. Luolandiin hautaaminen on luoille yksi tärkeimmistä kulttuurisista normeista ja sillä halutaan etsiä yhteisyyttä heimon, suvun ja yksilön välille. Aineisto on koottu pääosin kesän 2002 aikana, mutta materiaalia on kerätty jo vuoden 2000 matkalla Keniaan. Kenttätyöaineisto koostuu nauhoitetuista ja teemoitelluista luojen haastatteluista, tapaustutkimuksista sekä lehdistömateriaalista. Luojen hautajaisistaan käymä väittely on myös osa laajempaa yhteiskunnallista keskustelua kulttuurisista arvoista ja niiden säilyttämisestä. Pääargumenttini tässä pro gradu -työssä on, että subjektin omavaltainen toiminta ja korostunut toimijuus sosiaalisen ryhmänsä ulkopuolella aiheuttaa ainakin luoilla konflikteja hautajaistilanteessa, jotka yhteisö pyrkii itse hautajaistilanteessa selvittämään. Mielestäni Fortesin ”sosiaalinen persoona” vastaa lähinnä heimon perinteisten kulttuuristen kategorioiden mukaisia arvostuksia, jotka ovat sukupuolittuneita sekä ohjautuvat esimerkiksi subjektin statuksen sekä moraalin arvioinnin kautta. Kuitenkin luoilla kulttuuristen kategorioiden toiselle puolen jää myös erilaisia sosiaalisesta muutoksesta johtuvia välitiloja, joita sosiaalisen persoonan käsitteellä ei voida selventävästi ymmärtää. Näin ollen ainakin luojen kohdalla Meyer Fortesin teoria subjektista jää riittämättömäksi. Yritän tässä työssä tuoda myös luojen subjektiuden muita ulottuvuuksia näkyviin. Sivuan samassa myös muutamia muita afrikkalaiseen subjektikäsitykseen antropologiassa vaikuttaneita muuttuvan subjektin kannalta keskeisiä teorioita, esimerkiksi afrikkalaista filosofiaa, modernisaatioteoriaa ja toimintateoriaa sekä näiden käyttökelpoisuutta omassa aineistossani.
 • Kurki, Lea Tuulikki (2004)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastelen Kenian luo-heimon hautajaisia ja seremoniasta avautuvia subjektikäsityksiä sekä niiden muutosta yhteiskunnallisen muutoksen kanssa. Alkusanoissa esimerkkinäni on edesmenneen kenialaisen luo-asianajaja S.M. Otienon hautajaistapaus ja kiista ”modernin" luon oikeasta hautapaikasta. Myös omassa kenttäaineistossani tavoitteenani on ollut tutkia hautajaisten erilaisia subjekteja, vainajia, lähinnä Meyer Fortesin "sosiaalista persoonaa" koskevan teorian valossa. Meyer Fortesin tutkimat Ghanan tallensit näkivät subjektin osana yhteisöä: sosiaalista persoonaa rakennettiin koko elämän ajan, ihmisten arkisissa teoissa ja toiminnassa. Päämääränä oli sosiaalisen persoonan täydellistyminen: kuolemassa täydellistynyt, lapsia saanut ja yhteisön ihanteita toteuttanut subjekti hyväksyttiin osaksi yhteisön esi-isiä. Yleisemmin teoreettinen keskustelu liittyy afrikkalaisen antropologian ja etenkin siinä vaikuttaneen strukturalistis-funktionalistisen koulukunnan ongelmallisiin käsityksiin subjektista ja sosiaalisesta järjestelmästä. Työni perustuu antropologiseen osallistuvaan havainnointiin ja kenttätyöhön Kenian pääkaupungissa Nairobissa sekä luo-heimon kotiseudulla Luolandissä, Länsi-Keniassa, jossa heimon hautajaiset tavallisesti pidetään. Luolandiin hautaaminen on luoille yksi tärkeimmistä kulttuurisista normeista ja sillä halutaan etsiä yhteisyyttä heimon, suvun ja yksilön välille. Aineisto on koottu pääosin kesän 2002 aikana, mutta materiaalia on kerätty jo vuoden 2000 matkalla Keniaan. Kenttätyöaineisto koostuu nauhoitetuista ja teemoitelluista luojen haastatteluista, tapaustutkimuksista sekä lehdistömateriaalista. Luojen hautajaisistaan käymä väittely on myös osa laajempaa yhteiskunnallista keskustelua kulttuurisista arvoista ja niiden säilyttämisestä. Pääargumenttini tässä pro gradu -työssä on, että subjektin omavaltainen toiminta ja korostunut toimijuus sosiaalisen ryhmänsä ulkopuolella aiheuttaa ainakin luoilla konflikteja hautajaistilanteessa, jotka yhteisö pyrkii itse hautajaistilanteessa selvittämään. Mielestäni Fortesin ”sosiaalinen persoona” vastaa lähinnä heimon perinteisten kulttuuristen kategorioiden mukaisia arvostuksia, jotka ovat sukupuolittuneita sekä ohjautuvat esimerkiksi subjektin statuksen sekä moraalin arvioinnin kautta. Kuitenkin luoilla kulttuuristen kategorioiden toiselle puolen jää myös erilaisia sosiaalisesta muutoksesta johtuvia välitiloja, joita sosiaalisen persoonan käsitteellä ei voida selventävästi ymmärtää. Näin ollen ainakin luojen kohdalla Meyer Fortesin teoria subjektista jää riittämättömäksi. Yritän tässä työssä tuoda myös luojen subjektiuden muita ulottuvuuksia näkyviin. Sivuan samassa myös muutamia muita afrikkalaiseen subjektikäsitykseen antropologiassa vaikuttaneita muuttuvan subjektin kannalta keskeisiä teorioita, esimerkiksi afrikkalaista filosofiaa, modernisaatioteoriaa ja toimintateoriaa sekä näiden käyttökelpoisuutta omassa aineistossani.