Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 12293-12312 of 28481
 • Manninen, Leena (1983)
 • Ruth Riikka (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkielmassani käyn läpi lehtimajajuhlaa koskevia Toisen temppelin ajalla ja heti sen jälkeen kirjoitettuja tekstejä, jotka jollakin tavalla avaavat näkökulmia Toisen temppelin ajan Lehtimajajuhlaan. Tekstien perusteella tarkastelen miten Heprealaisen Raamatun juhla kehittyi Mishnassa kuvatuksi juhlaksi ja millaisia rituaaleja ja merkityksiä lehtimajajuhlaan yhdistettiin ja miten sen merkitystä tulkittiin. Tutkimuksessani käy tekstiaineiston pohjalta ilmi, että juhla sai kolme pääasiallista merkitystä. Osassa tekstejä lehtimajajuhlaan assosioitui poliittisen ja uskonnollisen vallan vaihtuminen, mikä messiaaniseen odotukseen liitettynä synnytti juhlan aikana ilmapiirin, joka usein johti väkivaltaisuuksiin. Toisessa ryhmässä tekstejä esiin nousi pappiskeskeinen tulkinta juhlasta. Siinä juhla on temppelijuhla, jossa juhlan pyhyys varmistetaan oikein tehdyin rituaalein. Kolmannessa ryhmässä teksteille keskeistä oli eskatologinen tulkinta. Lehtimajajuhla oli aikaa, jolloin katsottiin tulevaisuuteen ja ikävöitiin Israelin tulevaa lunastusta. Mishnan kuvaama lehtimajajuhla osoittautui neljänneksi tulkinnaksi, farisealaisten juhlaksi, jossa tavalliset ihmiset Jumalan pyhänä kansana kokoontuivat viettämään pyhiinvaellusjuhlaa temppeliin ja osallistumaan sen rituaaleihin. Yhteistä jokaiselle tulkinnalle oli luottamus Jumalan lupaukseen ja liittoon. Kaikki kokoontuivat Jumalan eteen juhlimaan liiton kansana, odottaen lunastusta. Lehtimajajuhlan juhlijan ymmärrys siitä, miten Jumalan lupaus täyttyisi, vaihteli. Siksi myös odotukset ja juhlan ilmiasu vaihtelivat.
 • Ahopelto-Laitila, Tarja (1984)
 • Aapro, Vili (2016)
  Rakennetaan erityisesti euklidisen avaruuden matematiikkaa matriiseja välttäen ja tähdäten Rogersin--Milnorin analyyttiseen todistukseen Brouwerin kiintopistelauseelle. Kehitetään analyysin ja multilineaarisen algebran perusteita, joista mainittakoon tulon derivaatta sekä determinantti, joista Leibniz tunnetaan---tästä otsikko. Tieteellisistä kontribuutioista maininnan ansaitsevat tensorien määritelmä indeksoituina perheinä sekä ulkotulon yleistys tällaisille tensoreille. Luvuissa 1 ja 3 kehitetään analyysiä käyttäen tangenssirelaation käsitettä. Luvussa 2 määritellään tensorit indeksoituina perheinä, mikä tekee niistä kantariippumattomia. Ulkotulon määritelmä nojaa originaaleihin kombinatorisiin tuloksiin. Luvussa 4 määritellään determinantti ulkotulon avulla käyttäen transvektioita ja dilataatioita, jotka korvaavat matriisien rivi- ja sarakeoperaatiot. Luontevia jatkokehityksen ja harjoitustehtävien aiheita voisivat olla heterogeeniset tensorit, ulkoderivaatta sekä differentiaaligeometrian ja -topologian alkeet.
 • Roinila, Markku (Helsingin yliopisto, 2007)
  In this study I discuss G. W. Leibniz's (1646-1716) views on rational decision-making from the standpoint of both God and man. The Divine decision takes place within creation, as God freely chooses the best from an infinite number of possible worlds. While God's choice is based on absolutely certain knowledge, human decisions on practical matters are mostly based on uncertain knowledge. However, in many respects they could be regarded as analogous in more complicated situations. In addition to giving an overview of the divine decision-making and discussing critically the criteria God favours in his choice, I provide an account of Leibniz's views on human deliberation, which includes some new ideas. One of these concerns is the importance of estimating probabilities in making decisions one estimates both the goodness of the act itself and its consequences as far as the desired good is concerned. Another idea is related to the plurality of goods in complicated decisions and the competition this may provoke. Thirdly, heuristic models are used to sketch situations under deliberation in order to help in making the decision. Combining the views of Marcelo Dascal, Jaakko Hintikka and Simo Knuuttila, I argue that Leibniz applied two kinds of models of rational decision-making to practical controversies, often without explicating the details. The more simple, traditional pair of scales model is best suited to cases in which one has to decide for or against some option, or to distribute goods among parties and strive for a compromise. What may be of more help in more complicated deliberations is the novel vectorial model, which is an instance of the general mathematical doctrine of the calculus of variations. To illustrate this distinction, I discuss some cases in which he apparently applied these models in different kinds of situation. These examples support the view that the models had a systematic value in his theory of practical rationality.
 • Koskelo, Annamari (1995)
 • Vallinharju, Marit (1961)
 • Mäkipelto, Anni (Helsingin yliopisto, 2015)
  Maisterintutkielman kirjallisuusosassa perehdyttiin tuorejuustoihin ja niiden valmistusmenetelmiin. Tässä tutkielmassa tutkittiin pääasiassa leikattavan tuorejuuston kolmea eri valmistusmenetelmää: säkitys-, ultrasuodatus- ja rahka-rasvaseosmenetelmää. Kirjallisuusosassa käsiteltiin lisäksi tuorejuustojen koostumusta, valmistusmenetelmien kannattavuutta, kuten tuorejuustosaantoa ja laatuominaisuuksia. Kokeellisessa osassa valmistettiin leikattavaa tuorejuustoa pilot-mittakaavassa ultrasuodatus- ja rahka-rasvaseosmenetelmällä ja verrattiin teollisesti säkitysmenetelmällä valmistettuun leikattavaan tuorejuustoon. Näytteistä tutkittiin valmistusmenetelmien vaikutuksia leikattavan tuorejuuston valmistusprosessiin, laatuun, rakenteeseen, aistinvaraisiin ominaisuuksiin, säilyvyyteen ja kannattavuuteen. Tuorejuustojen aistittavaa laatua tutkittiin perinteisen miellyttävyystestin avulla ja rakennetta erilaisin rakennemittauksin. Lisäksi juustoista määritettiin kemiallinen koostumus ja mikrobiologinen laatu. Eri valmistusmenetelmillä valmistetut leikattavat tuorejuustot erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi joiltakin rakenteellisilta ja aistinvaraisilta ominaisuuksiltaan. Yksi leikattava tuorejuustonäyte koettiin kokonaisuudessaan miellyttävimmäksi kaikilta arvioitavilta ominaisuuksiltaan. Lisäksi rakennemittausten tulokset tukivat hyvin kuluttajien aistinvaraisia arviointeja. Tuorejuustojen säilyvyyttä tutkittiin siten, että rakenne- ja mikrobiologisista määrityksistä tehtiin toistomittaukset viiden viikon kuluttua valmistuksesta. Toistomittauksien avulla voitiin tarkastella rakenteen ja mikrobiologisten tulosten muuttumista säilönnän aikana. Säilyvyys oli pysynyt hyvänä lukuun ottamatta säkitysmenetelmässä mikrobien pesäkemääriä, joiden tulosta vääristivät maitohappobakteerit.
 • Anttila, Anna (Helsingin yliopisto, 2009)
  The subject of my research is the romantic dating culture, the practice of 'going with', among preadolescents ('tweens') in Finland during the 1990s. Preadolescence is a cultural construction of the post-industrial period, experienced by school students between the ages of 7 to 13. Deemed by researchers as a shallow, unchallenging and uninteresting period, it has been shadowed in previous studies by early childhood and puberty. This study combines paradigms of the folkloristic research of children's lore, which began in the 1970s, with those of later, turn-of-the-century girls study. The phenomena of romantic girl culture are studied in several ways, through ample and varied subject materials collected in different places at different times. The research material was collected directly from schoolchildren through interviews, questionnaires and the observations of preadolescents' behavior in discos, among other methods. Part of the material consists of reminiscent thematic writings and parts have been quoted from tween message boards. A general picture of romantic preadolescent dating culture is formed in this study from five previously published articles and a summary. The influence of western culture, with its respect for relationships, is evident in tween dating culture. Seven- to thirteen-year olds use the elements of the society around them to construct an appropriate way for themselves to 'go out' with someone. Many expressions in preadolescent dating culture are contrary to the models of adult relationships. For example, a couple isn't necessarily expected to meet each other even once, or the other party, the boy, doesn't even need to know he's dating someone. Girls organize and experience relationships by playing card fortune-telling, calculating 'Love Percentages', and other methods. Categorizing tween dating culture and its related emotional qualities from an adult point of view as simply a play is one example of the hierarchical system of generations where childhood emotions, actions and conceptions of reality aren't valued as highly as the 'real life' of adults. Lowest on the totem pole are little girls, who in this study get their voices backed up by the researcher's adulthood and research-based sisterhood. Keywords: childhood, children's lore, dating culture, girls and boys, girls study, fortune-telling games, preadolescence/tweens
 • Terhonen, Hanna-Leena (2002)
  Syventävät opintoni koostuvat seurantatutkimuksesta Yliopistollisessa eläinsairaalassa pieneläimille suoritetuista leikkauksista 1.7.-30.9.1999 sekä artikkelista leikkaushaavainfektioista koirilla ja kissoilla Suomen eläinlääkärilehteen. Seurantatutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon leikkaushaavainfektioita esiintyy Yliopistollisen eläinsairaalan pieneläinpotilailla eri puhtausluokissa. Tutkimus tehtiin, koska ei tiedetty, mikä oli sairaalan haavainfektioiden ”perustaso”. Lisäksi oli tarkoitus selvittää mikrobilääkkeiden käyttöä leikkausten yhteydessä ja niiden jälkeen. Näiden tulosten perusteella kartoitettiin aseptiikan koulutuksen tarve sekä päivitettiin mikrobilääkkeiden käyttösuositus eri toimenpiteiden yhteydessä. Haavainfektiot ovat yksi ikävimmistä leikkauskomplikaatioista. Leikkauksen yhteydessä haava kontaminoituu aina bakteereilla. Aiheuttaako bakteerikontaminaatio tulehdusta, riippuu haavaan joutuvien bakteerien määrästä ja virulenssista sekä isännän puolustusjärjestelmän toimivuudesta. Leikkaushaavainfektioiden ennaltaehkäisyssä tärkeää ovat asianmukainen aseptiikka, oikeanlainen antibioottiprofylaksia, hyvä kirurginen tekniikka ja eläimen vastustuskyvyn tukeminen. Leikkaushaavainfektioiden määrä pysyy kohtuullisena, mikäli kiinnittää huomiota omiin toimintatapoihinsa. Tähän kuuluu itse leikkaukseen liittyvien toimintojen lisäksi myös asiamukainen leikkaussalikäyttäytyminen ja välineistöstä huolehtiminen. Tulehtuneiden leikkaushaavojen määrää voi pitää oman työn laadun mittarina. Artikkelissa käydään melko yksityiskohtaisesti läpi sekä potilaan että kirurgin valmistelu leikkausta varten. Lisäksi artikkelissa annetaan suosituksia antibiootin käytöstä eri leikkaustyyppien yhteydessä. Suositukset perustuvat alan kirjallisuuteen ja Yliopistollisessa eläinsairaalassa tällä hetkellä käytössä oleviin suosituksiin.