Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 12346-12365 of 24763
 • Perander, Maria (1993)
 • Uuttu, Petri (2014)
  Skelleften alueella pohjois-Ruotsissa sijaitsevat paleoproterotsooiset VHMS-esiintymät ovat käyneet läpi alueellisen metamorfismin (ajoitettu 1,84 – 1,82 Ga) oloissa jotka vaihtelivat vihreäliuskefasieksesta amfibolifasiekseen. Metamorfismi johti malmimineraalien remobilisaatioon ja malmia sisältävien kvartsi- ja sulfidijuonten muodostumiseen. Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia Skelleftessä sijaitseva Storlidenin VHMS-esiintymän mineralogiaa ja mineraalikemiaa, ja määrittää missä oloissa remobilisaatio tapahtui. Esiintymän sulfidirikkaat remobilisaatiojuonet koostuvat kahdesta tyypistä: juonista jotka koostuvat pääosin magneettikiisusta ja kuparikiisusta, ja juonista jotka koostuvat pääosin lyijyhohteesta ja bournoniitistä, usein symplektiittisinä yhteenkasveumina, ja lisäksi huomattavista pitoisuuksista gudmundiittiä ja tetraedriittiä. Sinkkivälkettä ja arseenikiisua esiintyy useissa näytteissä kummastakin juonityypistä. Lisäksi esiintymä sisältää sulfidiköyhiä kvartsi- ja kalsiittijuonia. Esiintymä sisältää myös sulfidipitoisia kalsiittijuonia jota ovat muodostuneet metamorfismin jälkeen ja joita ei käsitelty tässä tutkielmassa. Juonien sisältämä sinkkivälke ja kloriitti omaavat matalamman rauta- pitoisuuden kuin samat mineraalit massiivimalmissa ja sivukivessä. Juonien sinkkivälke omaa myös korkeamman Cd-pitoisuuden. Tetraedriitin koostumus eroaa myös huomattavasti juonien ja massiivisen malmin välillä. Juonien sisältämä tetraedriitti omaa huomattavasti matalammin arseenipitoisuuden ja korkeamman Fe/(Fe+Zn)-suhteen. Remobilisaatiolämpötilat määriteltiin arseenikiisugeotermometrialla. Lasketut lämpötilat ovat väliltä 325 – 480 °C, keskimäärin 425 °C massiivimalmille ja 412 °C remobilisaatiojuonille. Massiivimalmin sinkkivälkkeen koostumuksen presteella määriteltiin metamorfismin tapahtuneen 6,3 – 8,5:n kbar paineessa (keskimäärin 7,5 kbar). Kvartsijuonten ja malmin sivukiven sisältämästä kloriitista lasketut lämpötilat ovat alhaisempia kuin arseenikiisusta lasketut, keskimäärin n. 200 °C tai vähemmän juonissa ja n. 300 °C sivukivessä (tarkat arvot riippuvat käytetystä geotermometristä). Alemmat lämpötilat viittaavat siihen että kloriitti on joko muodostunut tai muuttunut metamorfismin retrograadivaihessa. Kvartsijuonista lasketut veden δ18O-arvot vaihtelevat välillä 4,7 – 8,8 ‰ (keskimäärin 7,2 ‰), mikä sopii yhteen metamorfisen veden δ18O-pitoisuuden kanssa. Lasketut arvot paineelle ja lämpötilalle sopivat yhteen muiden Skellfeten alueella sijaitsevista malmiesiintymistä tehtyjen tutkimusten kanssa. Suurin osa niistä mitatuista lämpötiloista ja paineista vaihtelevat välillä 300 – 500 °C ja 5 – 8 kbar massiivimalmilla sekä 200 – 450 °C ja 0,5 – 5 kbar juonille. δ18O-arvot ovat myös yhteensopivia muualta Skelleften alueelta sijaitsevista kvartsijuonista mitattujen arvojen kanssa (3,7 – 11,6 ‰).
 • Hicks, Matthew (2015)
  The late Archean Hattu schist belt, located within the Ilomantsi greenstone belt, formed at approximately 2750 Ma and is composed of felsic volcanic and epiclastic deposits and hosts multiple diverse orogenic-style gold deposits. The Korvilansuo prospect is located within the southern portion of the schist belt and is situated between the Kuittila tonalite and the Silvevaara granodiorite intrusions. The deposit hosts hydrothermally-altered gold-bearing quartz-tourmaline veins located near the Korvilansuo shear zone. Korvilansuo is enriched in important ore minerals and metals such as gold, sulfides, and tellurides. A combination of structural, metamorphic and hydrothermal events occurring within the region contributed to mineralization of the deposit. The metamorphic grade of the deposit reached the upper greenschist to lower amphibolite facies based garnet-biotite geothermometry indicating peak temperatures of 570 ± 30 ºC. Pressures of 2.9 – 4.2 kbar occurred at Korvilansuo at peak conditions. Hydrothermal alteration is highly prevalent within tonalite and mica schists. Extensive structural deformation is visible as the deposit lies within the brittle-ductile transition zone. Gold appears throughout the deposit, occurring in fractures of tourmaline-quartz veins, as well as disseminated throughout the mica schist samples alongside sulfides and as telluride compounds. Sulfides encountered in the Korvilansuo area include: pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite, gersdorffite, arsenopyrite, and other minor phases. Tellurides occur primarily as tsumoite and other telluride minerals occur as residual disseminated phases within pore spaces. Three main fluid types are found within the deposit consisting of high-vapor, high salinity (approximately 27.7 wt. % NaCl), and low-salinity, aqueous-carbonic fluids. Vapor-rich fluids are the oldest, while the NaCl-rich inclusions were determined to be older than aqueous-carbonic fluids and may be responsible for transporting ore. Homogenization temperatures of the late low-salinity, aqueous-carbonic fluids are approximately 323 ºC, with hydrothermal chlorites recording mineralization temperatures of up to 450 ºC. Temperatures therefore suggest that mineralization occurred after peak metamorphic conditions.
 • Ekholm, Laura (2004)
  Tutkielman aiheena on talkootyön merkitys Ecuadorin vuoristoalueen kichwoille. Tutkielma perustuu seitsemän kuukauden mittaiseen antropologiseen kenttätyöhön Ecuadorissa Cayamben ja Quiton alueella syyskuusta 2002 huhtikuuhun 2003 sekä aihetta koskevaan kirjallisuuteen. Kenttätyöaineisto koostuu nauhoitetuista haastatteluista, kenttämuistiinpanoista, lasten piirroksista ja sanomalehtileikkeistä. Tutkielma pyrkii selvittämään, mikä sija perinteisellä minga-talkootyöllä on nykypäivänä kichwa-kulttuurissa ja Ecuadorin monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Minga on kichwoille merkittävä historiallinen järjestelmä, jolla on voimakas symbolinen ja identiteettiä vahvistava merkitys. Viime aikoina minga on levinnyt kichwa-kulttuurista Ecuadorin mestitsiväestön pariin ja samalla maaseudulta kaupunkeihin. Mingan historiallinen tausta on kaksijakoinen: toisaalta minga esiintyy kichwoiden historiallisuuden ja etnisen identiteetin tukipylväänä, toisaalta siirtomaa-ajoista lähtien espanjalaiset ja myöhemmin mestitsiyhteiskunta ovat käyttäneet minga-talkootyötä välineenä alkuperäisväestön taloudellisessa hyväksikäytössä. Tutkielman päätavoite on selvittää, miten minga rakentuu kichwa-yhteisön ja sitä ympäröivän mestitsi-yhteiskunnan muodostamassa viitekehyksessä sekä miten se järjestelmänä asettuu markkinatalouden rinnalle. Minga on paitsi taloudellinen, myös sosiaalinen, poliittinen ja uskonnollinen järjestelmä. Se perustuu resiprookkisen vaihtoon ja sillä on kichwa-yhteisössä merkittävä rooli sosiaalisten suhteiden uusintamisessa ja yhteisön talouden kulmakivenä. Laajentuessaan osaksi mestitsiyhteiskunnan käytänteitä mingan roolit ovat muuttuneet: sosiaalinen merkitys on heikentynyt ja antanut sijaa voimakkaammalle poliittiselle painotukselle. Työssä tarkastellaan mingan eri aspekteja ja niiden suhdetta kichwa-kulttuuriin ja laajempaan ecuadorilaiseen yhteiskuntaan. Minga nähdään Ecuadorissa usein markkinatalouden vastapoolina. Tutkielma pyrkii osoittamaan, etteivät länsimainen kulutuskeskeinen kapitalismi ja kichwoiden talkootyöhön sekä sukulaisuuteen perustuva talous nykypäivänä enää asetu toistensa vastakohdiksi, vaan ne voivat toimia saman kokonaisuuden komplementaarisina osina muodostaen yhdessä leimallisesti ecuadorilaisen järjestelmän. Kuitenkin niin kauan, kun minga ymmärretään markkinatalouden luomassa viitekehyksessä ymmärtämättä siihen sisältyvää resiprookkisen vaihdon periaatetta, ei järjestelmien komplementaarisuus toteudu tasa-arvoisesti, mikä mahdollistaa minga-työn hyväksikäytön. Kichwat ovat omaksuneet mestitsi-kulttuurista omaan kulttuuriinsa ja tarkoitusperiinsä sopivia elementtejä, kuten rahatalouden ja puhtaasti kaupalliset suhteet, ja samoin mestitsiyhteiskunta on herännyt valjastamaan nationalistisiin pyrkimyksiinsä kichwoiden symboleita kuten mingaa ja yhteisöllisyyttä. Kichwoiden osallistuminen markkinatalouteen on osaltaan mahdollistanut elämisen kulttuurin perinteisten tapojen ja elinkeinojen mukaisesti. Kaupallisessa toiminnassa saaduilla rahoilla ostetaan viljelymaata sekä ylläpidetään vahvaa kichwa-kulttuuria ja identiteettiä. Tutkielmassa esitetään, että vaikka minga järjestelmänä on käymässä läpi suuria muutoksia, vastoin useimpien tutkijoiden arvioita se ei ole katomassa tai menettämässä merkitystään. Vaikka konkreettinen talkootyö on kaupungistumisen ja viljelymaiden pilkkoutumisen seurauksena hieman vähentynyt, on mingan symbolinen merkitys kasvanut ja laajentunut paitsi kichwa-yhteisössä, myös maan mestitsiväestön parissa.
 • Heikkilä, Tiina (Helsingin yliopisto, 2010)
  Solubility and drug dissolution are of crucial importance for drug formulations. Poor water-solubility of drug candidates is a major obstacle in drug development, since the oral route is the most patient convenient and cost effective way to deliver drugs. In some cases the low aqueous solubility may limit the bioavailability when the absorption of the drug is dissolution limited. About 40% of the current lead optimization compounds suffer from poor solubility. Improvements in drug solubility/dissolution testing technologies (e.g. high throughput screening, HTS) can enhance the possibilities of the lead compounds to success in the later stages of drug development process. Typically HTS protocols measure the kinetic solubility involving co-solvents (e.g. dimethyl sulfoxide), which might enhance the in vitro solubility or give erroneous results if the potential drug candidates are eliminated. Also, measurement of dissolution profiles is not available by the present HTS methods. For these reasons, there is a need for improvements in HTS solubility formats. Traditionally the in vitro dissolution tests are studied by pharmacopoeial methods, which are not utilizable in the drug discovery stage because of the large amount of compounds needed. However, dissolution studies at the drug discovery stage could be useful e.g. to classify compounds based on their dissolution rates. In addition, the initial steps of dissolution process might be lost by the regulatory dissolution methods. The aim of this thesis was to miniaturize traditional drug dissolution and solubility testing methods. Systematic down scaling of methods was done towards the development of both equilibrium and kinetic 96-well plate solubility/dissolution methods. Miniaturization of the regulatory dissolution methods and shake-flask solubility measurements on the 96-well plates was successful. 96-well plate methods for equilibrium drug solubilities, as well as for drug dissolution profiles as a function of time, were developed. The former method is the first true equilibrium solubility method, which can be used in the screening of drug solubility and dissolution phenomena at the early stages of drug development process. This method was also tested using fasted state human intestinal fluid as a medium for the first time. Human intestinal fluid and data obtained might turn out to be important for very low water-solubility compounds. Surface tension based microtensiometry was also presented as an alternative method for kinetic HTS of drug solubility properties, e.g. for classifying solubility of compounds not suitable for UV-analysis. Channel flow methodology was introduced enabling especially the kinetic follow-up at the very beginning of the dissolution process. This thesis provides directly applicable new miniaturized methods for the drug solubility and dissolution experiments. These methods enhance the throughput and understanding of drug solubility/dissolution phenomena and profiles in drug discovery and improve success in the later stages of the drug development process.
 • Luosujärvi, Laura (Helsingin yliopisto, 2010)
  Miniaturized mass spectrometric ionization techniques for environmental analysis and bioanalysis Novel miniaturized mass spectrometric ionization techniques based on atmospheric pressure chemical ionization (APCI) and atmospheric pressure photoionization (APPI) were studied and evaluated in the analysis of environmental samples and biosamples. The three analytical systems investigated here were gas chromatography-microchip atmospheric pressure chemical ionization-mass spectrometry (GC-µAPCI-MS) and gas chromatography-microchip atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry (GC-µAPPI-MS), where sample pretreatment and chromatographic separation precede ionization, and desorption atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry (DAPPI-MS), where the samples are analyzed either as such or after minimal pretreatment. The gas chromatography-microchip atmospheric pressure ionization-mass spectrometry (GC-µAPI-MS) instrumentations were used in the analysis of polychlorinated biphenyls (PCBs) in negative ion mode and 2-quinolinone-derived selective androgen receptor modulators (SARMs) in positive ion mode. The analytical characteristics (i.e., limits of detection, linear ranges, and repeatabilities) of the methods were evaluated with PCB standards and SARMs in urine. All methods showed good analytical characteristics and potential for quantitative environmental analysis or bioanalysis. Desorption and ionization mechanisms in DAPPI were studied. Desorption was found to be a thermal process, with the efficiency strongly depending on thermal conductivity of the sampling surface. Probably the size and polarity of the analyte also play a role. In positive ion mode, the ionization is dependent on the ionization energy and proton affinity of the analyte and the spray solvent, while in negative ion mode the ionization mechanism is determined by the electron affinity and gas-phase acidity of the analyte and the spray solvent. DAPPI-MS was tested in the fast screening analysis of environmental, food, and forensic samples, and the results demonstrated the feasibility of DAPPI-MS for rapid screening analysis of authentic samples.
 • Svanbäck, Sami (2013)
  Liukenemisnopeus on yksi lääkeaineiden tärkeimmistä fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista. Ennen kaikkea tämä ominaisuus kuvaa liukenevan aineen ja liuotinmolekylien yhteisvaikutuksia ja on siksi tärkeä lääkeaineiden käyttäytymisen ymmärtämisksi. Liukenemisnopeutta tutkitaan laajalti farmaseuttisessa kehityksessä, mutta vasta viike aikoina sen merkitys uusien lääkeaineiden varhaisessa kehityksessä on havaittu. Liukenemisnopeuden määrittämisen etu muihin aikaisen kehitysvaiheen tutkimusmenetelmiin, kuten kineettisen liukoisuuden tai tietokonemallintamiseen verrattuna pohjautuu siihen, että liukoisuusnopeuskokeista saadaan kvalitatiivista tietoa lääkeaineiden kiinteän olomuodon pohjalta hyvin pienistä määristä. Tähän mennessä yleinen tapa tutkia aineiden liukenemista on ollut käyttää jauheita lähtömateriaalina. Yksittäisten hiukkasten tutkiminen voisi kuitenkin antaa tarkempaa tietoa puhdasaineiden liukenemisnopeuteen vaikuttavista tekijöistä. Tämän työn tavoitteena oli kehittää staattinen ja dynaaminen menetelmä, yksittäisten hiukkasten liukenemisnopeuden tutkimiseen valomikroskopialla. Molemmissa menetelmissä, kuva-analyysillä ja UV-spektroskopialla saadut liukenemisnopeuskäyrät olivat käytännössä identtisiä. Tässä työssä kehitetty dynaaminen menetelmä on ensimmäinen virtauskammiotekniikalla toimiva laite, jolla pystyy tutkimaan yksittäisen, vapaasti liikkuvan hiukkasen liukenemisnopeuden jatkuvalla kuvantamisella. Kuva-analyysillä on monta etua kemialliseen analyysiin verrattuna. Pienempi materiaalinkulutus, kokeiden lyhyemmät kestot ja mahdollisten virhelähteiden minimoiminen ovat esimerkkejä näistä. Tärkein etu on kuitenkin se että tutkittavien aineiden kemiallisia ominaisuuksia ei tarvitse tuntea ennalta. Tämän vuoksi fysikaalinen analyysi olisi erityisen sopiva uusien lääkeaineiden tutkimisessa. Tässä työssä kehitettyjä menetelmiä käyttäen lääkeainehiukkasten kolmiuloitteinen kuvantaminen sekä yksittäisten hiukkasten liukenemisominaisuuksien määrittäminen olivat mahdollisia. Kyseisen menetelmän teoreettinen haivaitsemisraja 1 pg antaa osviittaa tulevista kehitysmahdollisuuksista.
 • Purma, Jukka (Helsingin yliopisto, 2008)
  The thesis aims to link the biolinguistic research program and the results of studies in comceptual combination from cognitive psychology. The thesis derives a theory of syntactic structure of noun and adjectival compounds from the Empty Lexicon Hypothesis. Two compound-forming operations are described: root-compounding and word-compounding. The aptness of theory is tested with finnish and greek compounds. From the syntactic theory semantic requirements for conceptual system are derived, especially requirements for handling morphosyntactic features. These requirements are compared to three formidable theories of conceptual combination: relation theory CARIN, Dual-Process theory and C3-theory. The claims of explanatory power of relational distributions of modifier in CARIN-theory ared discarded, as the method for sampling and building relational distributions is not reliable and the algorithmic instantiation of theory does not compute what it claims to compute. From relational theory there still remains results supporting existence of 'easy' relations for certain concepts. Dual-Process theory is found to provide results that cannot in theory be affected by linguistic system, but the basic idea of property compounds is kept. C3-theory is found to be not computationally realistic, but the basic results of diagnosticity and local properties (domains) of conceptual system are solid. The three conceptual combination models are rethought as a problem of finding the shortest route between the two concepts. The new basis for modeling is suggested to be bare conceptual landscape with morphosyntactiic or semantic features working as guidance and structural features of landscape basically unknown, but such as they react to features from linguistic system. Minimalistic principles to conceptual modeling are suggested.
 • Laasonen, Kari (Helsingin yliopisto, 2009)
  Cell transition data is obtained from a cellular phone that switches its current serving cell tower. The data consists of a sequence of transition events, which are pairs of cell identifiers and transition times. The focus of this thesis is applying data mining methods to such data, developing new algorithms, and extracting knowledge that will be a solid foundation on which to build location-aware applications. In addition to a thorough exploration of the features of the data, the tools and methods developed in this thesis provide solutions to three distinct research problems. First, we develop clustering algorithms that produce a reliable mapping between cell transitions and physical locations observed by users of mobile devices. The main clustering algorithm operates in online fashion, and we consider also a number of offline clustering methods for comparison. Second, we define the concept of significant locations, known as bases, and give an online algorithm for determining them. Finally, we consider the task of predicting the movement of the user, based on historical data. We develop a prediction algorithm that considers paths of movement in their entirety, instead of just the most recent movement history. All of the presented methods are evaluated with a significant body of real cell transition data, collected from about one hundred different individuals. The algorithms developed in this thesis are designed to be implemented on a mobile device, and require no extra hardware sensors or network infrastructure. By not relying on external services and keeping the user information as much as possible on the user s own personal device, we avoid privacy issues and let the users control the disclosure of their location information.
 • Haiminen, Niina (Helsingin yliopisto, 2008)
  Segmentation is a data mining technique yielding simplified representations of sequences of ordered points. A sequence is divided into some number of homogeneous blocks, and all points within a segment are described by a single value. The focus in this thesis is on piecewise-constant segments, where the most likely description for each segment and the most likely segmentation into some number of blocks can be computed efficiently. Representing sequences as segmentations is useful in, e.g., storage and indexing tasks in sequence databases, and segmentation can be used as a tool in learning about the structure of a given sequence. The discussion in this thesis begins with basic questions related to segmentation analysis, such as choosing the number of segments, and evaluating the obtained segmentations. Standard model selection techniques are shown to perform well for the sequence segmentation task. Segmentation evaluation is proposed with respect to a known segmentation structure. Applying segmentation on certain features of a sequence is shown to yield segmentations that are significantly close to the known underlying structure. Two extensions to the basic segmentation framework are introduced: unimodal segmentation and basis segmentation. The former is concerned with segmentations where the segment descriptions first increase and then decrease, and the latter with the interplay between different dimensions and segments in the sequence. These problems are formally defined and algorithms for solving them are provided and analyzed. Practical applications for segmentation techniques include time series and data stream analysis, text analysis, and biological sequence analysis. In this thesis segmentation applications are demonstrated in analyzing genomic sequences.
 • Tuura, Minna-Maria (2013)
  Tässä pro gradu–tutkielmassa tarkastellaan viiden eri ministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmien avulla New Public Management (NPM) ja Post New Public Management (post-NPM) –ilmiöiden esiintymistä ministeriöissä ja niiden hallinnonaloilla. Tutkielman tarkoituksena on pyrkiä selvittämään, voidaanko ajanjaksojen välillä sanoa tapahtuneen muutosta kohti jompaakumpaa ilmiötä. Julkisen hallinnon johtamiskulttuurin oletetaan pohjautuvan NPM-ajattelun tuomaan muutokseen julkisen sektorin toiminnassa, jonka seurauksena julkinen sektori on omaksunut yksityisen sektorin johtamisoppeja, muuttaen johtamiskulttuuria enenevästi tulosorientoituneeksi. Tutkielmassa omaksutun perusolettamuksen mukaisesti NPM-ajattelu on muokannut julkista sektoria yritysmaailman oppien mukaisesti, jonka seurauksena hallinnon johtamisen suunnittelun asiakirjoista tulisi käydä ilmi NPM-ajattelun vaikutus, etenkin toiminnan tuloksellisuuteen viittaavien käytäntöjen muodossa. Tutkimuksen aineistona ovat viiden ministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmat kahdelta eri ajanjaksolta. Jotta tutkielmaa varten muodostettuihin tutkimuskysymyksiin liittyvistä ilmiöistä saataisiin mahdollisimman monipuolista tietoa, päädyttiin kvalitatiiviseen tutkimukseen. Tutkielman aineiston käsittely ja analyysi toteutetaan kvalitatiivisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksellisissa valinnoissa on päädytty luomaan kolme kategoriaa, joiden piirteitä pyritään havaitsemaan tutkielman aineistosta. NPM-ilmiö, toiminnan tuloksellisuuden arvioimiseen viittaavat menetelmät sekä post-NPM-ilmiö edustavat kolmea kategoriaa, joiden määritelmien avulla aineisto on pilkottu laadullisen sisällönanalyysin menetelmin. Käytetty menetelmä viittaa teorialähtöiseen analyysimenetelmään, mutta tutkielman toteutuksessa on pyritty tuomaan myös esille teoriasidonnaisen lähestymistavan piirteitä haastamalla käytetyn teoriakentän ennakkoasetelmia. Tutkimustuloksista käy ilmi NPM-ilmiöiden etabloituminen Suomen julkisen hallinnon johtamiskulttuurissa. NPM-ilmiöiden osalta tutkimustuloksina voidaan esittää ministeriöiden toiminta- ja taloussuunnitelmien rakenteiden ja sisällön yhdenmukaistuminen tutkielmassa määriteltyjen ajankohtien välillä, sekä uudemmissa toiminta- ja taloussuunnitelmissa esiintyvä kilpailukyvyn kasvuun painottuva ilmiö. Post-NPM-ilmiöiden parista selkeimmin tunnistettavissa ovat viittaukset hallintorajat ylittävän yhteistyön voimakkaaseen kasvutarpeeseen sekä kansainvälistymiseen. Post-NPM-ilmiöiden havaitseminen ministeriöiden toiminta- ja taloussuunnitelmista oli odotetusti haastavaa. Tulokset tukivat tutkimuskysymysten yhteydessä esitettyjä oletuksia NPM- ja post-NPM-ilmiöiden esiintymisestä ministeriöiden tulevaisuuden suunnittelua käsittelevissä asiakirjoissa. Tutkimustuloksissa painotettu yhteistyö sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla kuvastavat ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen kohtaamaa muutosta, jonka alkuperä on organisaatioiden rajojen ulkopuolella. NPM- ja post-NPM-ilmiöt eivät ole toisiaan poissulkevia, joten molempien suuntausten olemassa oloa ja kehittymistä odotettiin esiintyvän ministeriöiden toiminta- ja taloussuunnitelmissa.
 • Magi, Maria (2007)
  1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alkupuolella hallinto kohtasi länsimaissa merkittäviä, sen toiminnan tehostamiseen tähtääviä uudistuksia. Strategioiden laatiminen ja toimeenpano tulivat näiden uudistusten myötä ajankohtaisiksi. Strategioiden toimeenpanovaihetta tarkasteleva implementaatiotutkimus antaa hallinnon tehostamispyrkimysten kannalta ristiriitaisen käsityksen strategiatyön tehokkuudesta. Implementaatiotutkimus on osoittanut, että strategioiden toimeenpanoon liittyy erilaisia toimeenpanoa hidastavia ja vaikeuttavia tekijöitä. Tutkielmassa tarkastellaan kansallisen laajakaistastrategian alueellista implementaatiota kahdessa maakunnassa. Teoreettisen taustan tutkielmalle muodostaa implementaatiotutkimus käsitteineen ja viitekehyksineen. Tutkielman keskeisiä käsitteitä ovat ohjausjärjestelmä, ohjaus ja implementaatio. Tutkielman tehtävänä on selvittää strategian implementaatioon ja sen tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä näiden tekijöiden keskinäistä painoarvoa. Implementaatiotutkimusta on usein kritisoitu siitä, että se on tuottanut listoja toimeenpanoon vaikuttavista tekijöistä selvittämättä tarkemmin tekijöiden keskinäisiä voimasuhteita. Tutkielma on vertaileva tapaustutkimus, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti kahden maakunnan laajakaistastrategiaprosessia näitä vertaillen. Kahden maakunnan valinta perustuu kaikki maakunnat kattavaan luokitteluun laajakaistastrategian toimeenpanon kannalta keskeisten sosio-ekonomisten tekijöiden suhteen. Tällaisia tekijöitä ovat maakunnan taloudellinen tilanne, väestön ikärakenne ja asukastiheys. Tutkielman varsinainen tutkimusaineisto kerättiin kahden maakunnan osalta puolistrukturoiduin teemahaastatteluin. Strategian toimeenpanon tehokkuutta määrittelee ennen muuta sitä toimeenpanevan organisaation hallinnollinen järjestelmä. Hallinnollisella järjestelmällä on keskeinen merkitys implementaatioprosessiin osallistuvien tahojen ja henkilöiden sitoutumisen asteeseen, yhteistyön, kumppanuuden ja yhteisten visioiden syntymiseen sekä keskusteluyhteyden luomiseen. Tutkimuksessa on hahmoteltu idea kollegiaalisesta hallinnollisesta järjestelmästä, joka perustuu kumppanuuteen ja alueellisten toimijoiden vahvaan keskinäiseen integraatioon järjestelmän puitteissa. Kollegiaalinen hallinnollinen järjestelmä on sellainen järjestelmä, joka mahdollistaa edellä mainittujen toimeenpanoa helpottavien ja tehostavien tekijöiden syntymisen.
 • Reinikainen, Heli (2005)
  Tutkimuksella pyrittiin hahmottamaan, minkälaista ministeriöiden ja kansalaisten välinen viestintä on, mitä viestinnältä voi odottaa, mikä sitä ohjaa, ketä tieto palvelee tai kuka sen sisällön määrittelee. Tutkimuksen alkuosan tarkoituksena oli löytää erilaisia odotusarvoja ministeriöiden viestinnälle ottaen huomioon toimintaympäristön ja tilanteen muodostamat tekijät. Tavoitteena oli muodostaa viestinnälle malli, joka parhaiten edistäisi kansalaisten osallistumista ja vuorovaikutteisen viestinnän syntymistä kansalaisten ja hallintoviranomaisten välille. Tutkimuksen kirjallisuuskatsaus käsittelee viestinnän funktioita ja informaatiostrategioita, joita valtionhallinnon organisaatioille on löydettävissä. Tutkimustavoitetta selvitettiin analysoimalla ministeriöiden viestintää ennen EU-kansanäänestystä ja niiden osallistumista äänestystä edeltäneeseen julkiseen keskusteluun. Analyysin teoreettisena viitekehyksenä on käytetty Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoriaa. Ministeriöiden käytännön toiminnasta etsittiin niitä tekijöitä, jotka vaikuttivat eniten siihen, minkälaisena viestintä toteutui. Tutkimuksella pyrittiin viestinnän odotusarvojen ja käytännön tilanteen yhteensovittamisella hahmottamaan realistisemmin ministeriön viestinnällistä roolia ja edellytyksiä toimia kommunikatiivisesti. Ministeriöiden viestintää tarkasteltiin hallinnon näkökulmasta. Tutkimuksessa olivat mukana valtiovarainministeriö, ulkoasiainministeriö, sisäasiainministeriö, liikenneministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työministeriö, oikeusministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Jokaisesta ministeriöstä haastateltiin yksi tiedotuksen henkilökunnan edustaja. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin asiantuntijahaastatteluiden avulla valtioneuvoston kanslian, EU-sihteeristön ja ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotuksen tehtävät valtionhallinnon EU-tiedottamisessa ennen kansanäänestystä. Aineisto on kerätty syksyllä -94 ja keväällä -95. Haastatteluaineiston analyysi antoi tulokseksi, etteivät ministeriöt ottaneet tehtäväkseen osallistua itse näkyvästi kansanäänestystä edeltäneeseen julkiseen keskusteluun eivätkä myöskään pitää sitä yllä esimerkiksi tuottamalla kansalaisille kohdennettua materiaalia. Ministeriöiden viestintää ei voi luonnehtia yhteisymmärrykseen tähtääväksi kokonaisuudessaan. Ministeriöt jättäytyivät keskustelun ulkopuolelle sivustaseuraajiksi, niiden tehtävänä oli tuottaa tietoa keskustelijoiden käyttöön ja valvoa myös keskustelun asiallisuutta. Ministeriöiden EU-kansanäänestystä edeltänyt viestintä poikkesi hallinnon normaalista viestinnästä siten, etteivät viestinnän tavoitteet nousseet ministeriöiden omasta toiminnasta vaan pikemminkin yhteiskunnallisista tarpeista ja velvoitteista. Saatuja tuloksia ei voi yleistää hallinnon normaaliin toimintaan, mutta ne antavat viitteitä siitä, miten ministeriöt toimivat laajoissa poliittisissa kysymyksissä.
 • Tiili, Minna (Helsingin yliopisto, 2008)
  This study explores strategic political steering after the New Public Management (NPM) reforms, with emphasis on the new role assigned to Government ministers in Finland. In the NPM model, politicians concentrate on broad, principal issues, while agencies have discretion within the limits set by politicians. In Finland, strategic steering was introduced with Management by Results (MBR), but the actual tools for strategic political steering have been the Government Programme, the Government Strategy Portfolio (GSP) and Frame Budgeting. This study addresses these tools as means of strategic steering conducted by the Cabinet and individual ministers within their respective ministries. The time frame of the study includes the two Lipponen Cabinets between 1995 and 2003. Interviews with fourteen ministers as well as with fourteen top officials were conducted. In addition, administrative reform documents and documents related to strategic steering tools were analysed. The empirical conclusions of the study can be summarised as follows: There were few signs of strategic political steering in the Lipponen Cabinets. Although the Government Programmes of both Cabinets introduced strategic thinking, the strategic guidelines set forth at the beginning of the Programme were not linked to the GSP or to Frame Budgeting. The GSP could be characterised as the collected strategic agendas of each ministry, while there was neither the will nor the courage among Cabinet members to prioritise the projects and to make selections. The Cabinet used Frame Budgeting mainly in the sense of spending limits, not in making strategic allocation decisions. As for the GSP at the departmental level, projects were suggested by top officials, and ministers only approved the suggested list. Frame Budgeting at the departmental level proved to be the most interesting strategic steering tool from ministers viewpoint: they actively participated in defining which issues would need extra financing. Because the chances for extra financing were minimal, ministers had an effect only on a marginal share of the budget. At the departmental level, the study shows that strategic plans were considered the domain of officials. As for strategies concerning specific substances, there was variation in the interest shown by the ministers. A few ministers emphasised the importance of strategic work and led strategy processes. In most cases, however, officials led the process while ministers offered comments on the drafts of strategy documents. The results of this study together with experiences reported in other countries and local politics show that political decision-makers have difficulty operating at the strategic level. The conclusion is that politicians do not have sufficient incentive to perform the strategic role implied by the NPM type of reforms. Overall, the empirical results of the study indicate the power of politics over management reforms.
 • Kumpulainen, Saara (Helsingin yliopisto, 2012)
  The purpose of the study was to research miniature textiles as to their history and development as art objects. The study of history focused on the definition of miniature textile, explanation of the phenomenon, and nature of the exhibitions. The data consisted of documents from the London exhibitions of 1974, 1976, 1978 and 1980, and from the Finnish exhibitions of 1984, 1986, 1989 and 2006. The documents were exhibition catalogs, press releases, and articles. The study of miniature textiles as art objects concentrated on the change of their technical and representational characteristics. The researcher documented 99 works of art shown at the Eighth International Baltic Mini Textile Triennial in Gdynia, in August 2010. They were compared with the miniature textiles as documented by the catalog of the First international exhibition of miniature textiles in London, in 1974. The only previous Finnish study on miniature textiles is a thesis written at the University of Art and Design, in 1985. The study follows the strategy of a historical case study. In the analysis, two different methodical approaches were used. Discourse analysis was applied to the study of written documents, while content analysis and typological analysis were used to study pictorial material. ATLAS.ti.6.1 was used as a software tool. The study showed that the definition of miniature textile was very similar in the London and Finnish data, although there were some differences of emphasis. A miniature textile is an object of textile art that can be made of any material with any technique and does not exceed 20 cm by 20 cm by 20 cm in size. The small amount of resources required to make a miniature textile has liberated the artist to experiment with something new, and that is seen to explain the strength of the phenomenon. Low transport costs have helped to arrange international exhibitions. The data revealed a conflict in the question if a miniature textile could be a scale model or not. There were altogether 221 participants in the London exhibitions and 87 in the Finnish exhibitions. In both series of exhibitions, there were persons who were both artists and jury members in the same year. According to the typological criteria developed in the study, there were 14 different types of miniature textile in the Gdynia exhibition. The scope of techniques and materials was larger than in the first London exhibition. The study showed that miniature textiles reflected trends in contemporary textile art.
 • Knuuttila, Anna (2007)
  Aleutian tauti (AD, Aleutian disease) on parvoviruksiin kuuluvan minkin aleutian tauti -viruksen (AMDV, Aleutian mink disease parvovirus) aiheuttama immunokompleksitauti. Se on yleinen kaikissa minkintuottajamaissa aiheuttaen merkittäviä tuotantotappioita tarhaajille. Aleutian taudin taudinkuva vaihtelee viruskannasta ja isäntätekijöistä riippuen. Viruskantoja esiintyy apatogeenisista voimakkaasti patogeenisiin. Siniharmaaturkkiset aleutian-genotyypin minkit (Mustela vison) ovat alttiimpia tartunnalle ja kehittävät vakavamman tautimuodon. Klassiselle AD:lle tyypillisiä piirteitä ovat pysyvä viremia, plasmasytoosi, hypergammaglobulinemia, korkeat vasta-ainetasot, infektiivisten immunokompleksien muodostuminen, vaskuliitti ja glomerulonefriitti. Minkin aleutian tauti -virusta on tutkittu laajalti viimeisen 30 vuoden aikana, mutta tutkimuksia viruksen fylogeniasta on tehty vähän. Lisäksi suomalaisten AMDV-kantojen molekyyliepidemiologiasta ja patogeenisuudesta ei ole ollut tarkkaa tietoa. Tämän tutkimuksen tavoitteina oli: 1) pystyttää menetelmät DNA:n eristämiseen ja AMDV-NS1 (major non-structural protein) –geenialueen osan monistamiseen sekä tutkia näiden menetelmien avulla suomalaisia AMDV-kantoja eri tiloilta löytyneistä luonnollisesti infektoituneista minkeistä; 2) analysoida kyseisiä viruskantoja erilaisilla fylogeniamenetelmillä ja verrata niitä aikaisemmin julkaistuihin kantoihin; 3) arvioida kantojen mahdollisia infektioreittejä, patogeenisuutta, ajallista ja maantieteellistä jakautumista sekä muunteluastetta. Neljästätoista suomalaisesta minkistä viideltä pohjanmaalaiselta ja pohjois-pohjanmaalaiselta tilalta eristettiin viruksen DNA:ta. Tämän jälkeen DNA:sta monistettiin osa NS1-geenistä semi-nested PCR -menetelmää käyttäen. Näiden 14 AMDV-sekvenssin lisäksi 31 ruotsalaista, 4 suomalaista ja 5 muuta viruksen sekvenssiä haettiin GenBank-tietokannasta. Kyseiset sekvenssit analysoitiin käyttäen useita erilaisia fylogeniaohjelmia, -menetelmiä ja -malleja. Parhaiten puun ratkaisi MEGA-ohjelmalla tehty nukleotidisekvenssiin perustuva juurrettu parsimonia-puu. Fylogeneettinen analyysi viittasi siihen, että eri AMDV-kannat jakautuvat kolmeen ryhmään (I-III). Jokaisessa näistä ryhmistä oli suomalaisia AMDV-kantoja. Yksi ryhmä (II) koostui pelkästään pohjoismaisista kannoista. Ryhmän III muodostivat vanhimmat ja vähemmän muutoksia sisältävät kannat. Näytti siltä, että kaikki AMDV-kannat ovat elinvoimaisia, ja että patogeeniset kannat syntyvät de novo lievästi patogeenisista kannoista ja päinvastoin. Puun perusteella voitiin myös päätellä, että AMDV on tullut Suomeen kahteen - kolmeen eri otteeseen. Suomalaisten AMDV-kantojen tai kaikkien kantojen yhteistä maantieteellistä alkuperää ei pystytty puun perusteella luotettavasti selvittämään. Rekombinaatiota tai kantojen ryvästymistä eristysvuoden perusteella ei todettu. Kuten aikaisemmissa tutkimuksissa, myöskään tässä tutkimuksessa ei löydetty selitystä kantojen patogeenisuuseroille. Tutkimuksessa kuvatutut kannat poikkesivat toisistaan nukleotiditasolla 0-14 % ja aminohappotasolla 0-22 %. Tutkimuksessa kuvattiin ensimmäinen AMD-viruksen fylogenia-analyysi Suomessa. Tämä AMDV:n fylogeneettinen puu on myös ensimmäinen AMDV:sta julkaistu nukleotidisekvenssiin perustuva merkkipohjaista menetelmää käyttäen rakennettu ulkoryhmän avulla juurrettu puu. Lisäksi analyysissä oli mukana enemmän viruskantoja kuin aiemmin. Tutkimuksessa pystytetyt viruksen DNA-eristys- ja PCR-menetelmät hyödyttävät myös tulevia tutkimuksia aiheesta. Esimerkiksi uusien sekvenssien kerääminen muista maista, villeistä näätäeläimistä ja freteistä saattaa auttaa muodostamaan tarkempaa kuvaa viruksen sukulaisuussuhteista ja kehityksestä.