Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 12359-12378 of 26145
 • Aalto, Hannele (Helsingin yliopisto, 2007)
  Sepsis is associated with a systemic inflammatory response. It is characterised by an early proinflammatory response and followed by a state of immunosuppression. In order to improve the outcome of patients with infection and sepsis, novel therapies that influence the systemic inflammatory response are being developed and utilised. Thus, an accurate and early diagnosis of infection and evaluation of immune state are crucial. In this thesis, various markers of systemic inflammation were studied with respect to enhancing the diagnostics of infection and of predicting outcome in patients with suspected community-acquired infection. A total of 1092 acutely ill patients admitted to a university hospital medical emergency department were evaluated, and 531 patients with a suspicion of community-acquired infection were included for the analysis. Markers of systemic inflammation were determined from a blood sample obtained simultaneously with a blood culture sample on admission to hospital. Levels of phagocyte CD11b/CD18 and CD14 expression were measured by whole blood flow cytometry. Concentrations of soluble CD14, interleukin (IL)-8, and soluble IL-2 receptor α (sIL-2Rα) were determined by ELISA, those of sIL-2R, IL-6, and IL-8 by a chemiluminescent immunoassay, that of procalcitonin by immunoluminometric assay, and that of C-reactive protein by immunoturbidimetric assay. Clinical data were collected retrospectively from the medical records. No marker of systemic inflammation, neither CRP, PCT, IL-6, IL-8, nor sIL-2R predicted bacteraemia better than did the clinical signs of infection, i.e., the presence of infectious focus or fever or both. IL-6 and PCT had the highest positive likelihood ratios to identify patients with hidden community-acquired infection. However, the use of a single marker failed to detect all patients with infection. A combination of markers including a fast-responding reactant (CD11b expression), a later-peaking reactant (CRP), and a reactant originating from inflamed tissues (IL-8) detected all patients with infection. The majority of patients (86.5%) with possible but not verified infection showed levels exceeding at least one cut-off limit of combination, supporting the view that infection was the cause of their acute illness. The 28-day mortality of patients with community-acquired infection was low (3.4%). On admission to hospital, the low expression of cell-associated lipopolysaccharide receptor CD14 (mCD14) was predictive for 28-day mortality. In the patients with severe forms of community-acquired infection, namely pneumonia and sepsis, high levels of soluble CD14 alone did not predict mortality, but a high sCD14 level measured simultaneously with a low mCD14 raised the possibility of poor prognosis. In conclusion, to further enhance the diagnostics of hidden community-acquired infection, a combination of inflammatory markers is useful; 28-day mortality is associated with low levels of mCD14 expression at an early phase of the disease.
 • Hofmeister, Marika (1999)
  This thesis studies the urban experience of Malian market women. The aim is to show how these women, despite their poverty, are able to negotiate a social position for themselves in the urban structure. The practices used by marketers is examined, as well as the time and energy spent in order to assure the mastery of their urban situation. Social relations are extremely important in Mali and especially in Bamako where the living conditions are hard. Having relations helps a person in all situations of daily life. A wide social network will make it easier to obtain for example an employment, an important paper, child minding, a train ticket free of charge, a place on the market, goods on credit, water from the pump, a clientele, or simply food for the day. It is therefore very important to hold a large capital of family-, friendship-, neighbourly-, and/or professional relations and market women are constantly struggling to establish and maintain social relations. This study, based on fieldwork, shows that market women invest a large part of the money they earn from the marketplace in their social relations. The theoretical framework in this study is based on Pierre Bourdieu's analyse in terms of capitals and is used in order to show how women, by generously converting economic capital into social capital, accumulate symbolic capital in the form of bonya; prestige, social recognition, respectability, reputation and honour. This is done mainly through ceremonial events like marriages and baptisms, where the important gifts-givings take place. The fundamental Bamana notion of bonya runs throughout the entire work. In order to understand how this concept is linked to hierarchy and in what way it is structuring the entire society, the initial part of this study provides a thorough description of the caste system in Mali which still divides society into categories of unequal status. Apart from their trading activities, the family position of market women is discussed as well. Attention is given to how market women constantly negotiate their position on the one hand as traders and on the other as "proper" wives and "good" mothers. The primary source of data for this study is fieldwork carried out during four months in Bamako, the capital of Mali. The methods used include participant observation and interviews with 22 women, of which 19 were vendors, and with 5 men. Main references are: Bourdieu, P.; Clark, G.; Camara, S.; Godelier, M.; Weiner, A.
 • Herler, Casper (Talentum Media Oy, 2008)
  Väitöskirja käsittelee maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ympäristöoikeudellista ennallistamisvastuuta. Nykyinen ympäristöoikeudellinen lainsäädäntö sisältää erilliset pilaamiskiellot maaperän ja pohjaveden osalta. Mikäli näitä kieltoja on rikottu, voi ympäristöviranomainen kohdistaa pilaajaan tai nykyiseen alueen haltijaan vaatimuksia alueen pilaantuneisuuden selvittämiseksi ja kunnostamiseksi. Aikaisemmin kyseisen kaltaisia nimenomaisia pilaamiskieltoja ja vastuusäännöksiä ei ole sisältynyt lainsäädäntöön. Maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ilmetessä tavanomaisesti viiveellä, on pilaava toiminta usein ehtinyt joko päättyä tai sitä on ehditty harjoittaa jo pidemmän aikaa ennen kuin kunnostustarve ajankohtaistuu. Kunnostuskustannusten ollessa määriltään yleensä huomattavat, on huomio kohdistunut siihen millä edellytyksin vastuulainsäädäntöä vanhemmissa pilaantumistapauksissa voidaan asettaa taannehtivasti, eli toisin sanoen pilaantumisen jälkeen. Tämä on yksi väitöskirjan keskeisistä tutkimuskysymyksistä. Väitöskirjassa on tutkittu historiallisesti sitä, mitä aikaisemmin tiedettiin maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta sekä minkälaista varhaista lainsäädäntöä tätä pilaantumista koskien aikaisemmin on ollut olemassa. Lisäksi kirjassa arvioidaan millaista painoarvoa voidaan tälle aikaisemmalle tiedolle ja lainsäädännölle antaa, kun nykyisin arvioidaan pilaajan vastuuta pilaantumisesta. Yhtenä osana tätä tutkimustehtävää kirjassa analysoidaan taannehtivuuskiellon ulottuvuutta rikosoikeudessa, siviilioikeudessa, vero-oikeudessa ja ympäristöoikeudessa. Tältä osin väitöskirjassa todetaan, että taannehtivalle lainsäädännölle ei rikosoikeuden ulkopuolella ole ehdotonta kieltoa. Sen sijaan muilla oikeudenaloilla kyse on periaatteesta, jonka punninnassa tulee huomioida yhtäältä vastuullisen luottamuksensuoja aikaisempaan tilanteeseen ja toisaalta vastuuta puoltavat seikat. Tutkimuksessa selvitetään myös seikkaperäisesti maaperän, pohjaveden ja rakennusten pilaantumista koskevaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. Yksi johtopäätöksistä on, että vuonna 1993 kumotun jätehuoltolain merkitystä vastuuperusteena vanhoissa pilaantumistapauksissa on ylikorostettu. Väitöskirjan jälkimmäisessä osassa arvioidaan mahdollisuutta kohtuullistaa kohtuutonta kunnostusvastuuta. Suomalaisessa julkisoikeudessa ei ole yleistä periaatetta julkisoikeudellisten velvollisuuksien kohtuullistamisesta subjektiivisesti, eli yksilön näkökulmasta katsottuna kohtuuttomien olosuhteiden vallitessa. Väitöskirjassa väitetään, että niin nykyisen alueen haltijan kuin pilaajankin vastuuta voidaan kohtuullistaa tiettyjen edellytysten vallitessa. Kohtuullistamismahdollisuuden arvioinnille on väitöskirjassa esitetty viisi arviointikriteeriä. Kriteerien soveltaminen on olennaisesti sidoksissa tilanteen kokonaisharkintaan. Kohtuullistamisen luonne on näkökohta, joka ei ole saanut suurempaa huomiota maaperän pilaantumisen vastuukysymyksiä koskevassa keskustelussa. Kohtuullistaminen merkitsee myös julkisoikeudellisessa asiayhteydessä sitä, ettei vastuuta tarvitse määrittää – joko tai – vaan se voidaan kohtuullistaa tietyksi – kohtuulliseksi – osaksi alkuperäisestä.
 • Leskelä, Ari (Helsingin yliopisto, 2006)
  Anadromous whitefish is one of the most important fish species in the Finnish coastal fisheries in the Gulf fo Bothnia. To compensate the lost reproduction due to river damming and to support the fisheries, several million one-summer old whitefish are released yearly into the Gulf of Bothnia. Since there are naturally reproducing whitefish in the Gulf as well, and the wild and stocked fish can not be separated in the catch, stocking impact can only be estimated by marking the stocked fish. Due to the small size and large number of released whitefish, the scattered fishery and large area where the whitefish migrate, most of the traditionally used fish marking methods were either unsuitable (e.g. Carlin-tags) or proved to be too expensive (e.g. coded wire tags). Fluorescent pigment spraying method offers a fast and cost-effective method to mass-mark young fish. However, the results are not always satisfactory due to low long-time retention of the marks in some species. The method has to be tested and proper marking conditions and methods determined for each species. This thesis is based on work that was accomplished while developing the fluorescent pigment spraying method for marking one-summer old whitefish fingerlings, and it draws together the results of mass-marking whitefish fingerlings that were released in the Gulf of Bothnia. Fluorescent pigment spraying method is suitable for one-summer old whitefish larger than 8 cm total length. The water temperature during the marking should not exceed 10o C. Suitable spraying pressure is 6 bars measured in the compressor outlet, and the distance of the spraying gun nozzle should be ca 20 cm from the fish. Under such conditions, the marking results in long-term retention of the mark with low or no mortality. The stress level of the fish (measured as muscle water content) rises during the marking procedure, but if the fish are allowed to recover after marking, the overall stress level remains within the limits observed in normal fish handling during the capture-loading-transport-stocking procedure. The marked whitefish fingerlings are released into the sea at larger size and later in the season than the wild whitefish. However, the stocked individuals migrate to the southern feeding grounds in a similar pattern to the wild ones. The catch produced by whitefish stocking in the Gulf of Bothnia varied between released fingerling groups, but was within the limits reported elsewhere in Finland. The releases in the southern Bothnian Bay resulted in a larger catch than those made in the northern Bothnian Bay. The size of the released fingerlings seemed to have some effect on survival of the fish during the first winter in the sea. However, when the different marking groups were compared, the mean fingerling size was not related to stocking success.
 • Vainio, Tero (2013)
  Siirtohinnoittelun lähtökohtana on pidettävä pääsääntöisesti siirtohintojen oikaisemista määrällisinä oikaisuina (siirtohinnoitteluoikaisut). Tutkielmassa pyritään kuitenkin selventämään sitä, missä tilanteissa korkotasoltaan markkinaehtoisesta poikkeavissa koronmaksutilanteissa voidaan tästä poiketen uudelleenluokitella korkoa muuksi tulotyypiksi. Tätä tarkastellaan sekä valtionsisäisten että rajat ylittävien korkomaksujen näkökulmasta. Uudelleenluokittelun rajojen määrittämisen tueksi tutkimuksessa tehdään myös selkoa siitä, mitkä ovat koron määritelmälliset rajat eri valtioissa pätevien sekä kansainvälisten oikeuslähteiden perusteella. Myös uudelleenluokittelun veroseuraamuksia analysoidaan tiiviisti uudelleenluokittelun tosiasiallisten vaikutusten havainnollistamiseksi. Tutkielman tutkimuskohteeksi on täsmentynyt koron uudelleenluokittelu osingoksi. Osinko on tulotyyppinä tyypillisimpiä koron uudelleenluokittelun tuloksia. Relevanteilta osin tarkastellaan myös tähän nähden käänteistä tilannetta, jossa korko uudelleenluokitellaan pääomansijoitukseksi. Koska koron perustana olevan lainan uudelleenluokittelu oman pääoman ehtoiseksi sijoitukseksi tarkoittaa samalla myös tuon sijoituksen tuoton muodostumista osingoksi, on myös tätä tarkasteltu tutkielmassa. Valtioista tarkempaan tarkasteluun on puolestaan valittu Suomen lisäksi Benelux-valtiot (Belgia, Alankomaat ja Luxemburg), jotka kaikki ovat keskeisiä eurooppalaisten ja kansainvälisten sijoitusten ja rahoituksen keskuksia sekä erityisesti verovelvollisystävällisen maineensa johdosta myös tässä mielessä kiinnostavia. Potentiaalisten käytännön uudelleenluokittelutilanteiden havainnollistamiseksi on tutkielmassa niiden tilanteiden osalta, joissa uudelleenluokittelu ylipäänsä on katsottava mahdolliseksi, päätetty ottaa lähempään tarkasteluun kolme esimerkkitilannetta: ylikorkotilanteet emo- ja tytäryhtiön välillä, näiden väliset alikorkotilanteet sekä välittömien sisaryhtiöiden välillä vallitsevat yli- tai alikorkotilanteet. Koron käsitteeseen ja verotusperiaatteisiin luotu vertaileva katsaus osoittaa, että käsitteen määritelmällinen sisältö sekä tulotyypin verokohtelu ovat melko yhtenevät tutkielman vertailuvaltioissa ja myös ylikansallisten lähteiden perusteella. Kyse on pääpiirteittäin saamissuhteen muodossa (vieraan) pääoman saataville asettamisesta suoritetusta korvauksesta. Koron uudelleenluokittelusääntöjä ei sitä vastoin voida kutsua yhteneväisiksi eri vertailuvaltioiden oikeudessa. Uudelleenluokittelun perusteista eri tilanteissa voidaan tunnistaa samansuuntaisia piirteitä, mutta pääosin eri säännöt ovat yksityiskohdissaan hyvin fragmentaariset. Suomessa ja Belgiassa uudelleenluokittelua ei ole lainkaan katsottava mahdolliseksi markkinaehtoisesta poikkeavan korkotason johdosta. Alankomaissa ja Luxemburgissa tämä puolestaan on tietyin edellytyksin mahdollista. Ne tilanteet, joissa uudelleenluokittelu ylipäänsä on katsottava mahdolliseksi, muistuttavat kuitenkin osittain toisiaan rajoituksiltaan ja edellytyksiltään. Uudelleenluokittelu edellyttää tyypillisesti välitöntä osakkeenomistajasuhdetta, jossa osakkeenomistajana toimiva emoyhtiö hyötyy korkotasoa koskevan markkinaehtopoikkeaman tuottamasta edusta. Joissain yhteyksissä myös sisaryhtiösuhde on uudelleenluokittelun kannalta riittävä. Jos hyötyjänä on omistettu tytäryhtiö, ei uudelleenluokittelu osingoksi edellä mainitusta poiketen tyypillisesti ole mahdollista (joissain tilanteissa kyseeseen voi tulla kuitenkin uudelleenluokittelu pääomansijoitukseksi). Uudelleenluokittelua vastaava verokohtelu voidaan koron lähdevaltion verotuksessa useissa tilanteissa saavuttaa puuttumalla korkomaksujen vähennyskelpoisuuteen. Uudelleenluokittelua voidaan kaiken kaikkiaan pitää kansainväliselle verotukselle tyypillisenä ongelmakenttänä, jonka muoto ei ole hioutunut täydellisen täsmälliseksi ennen kaikkea kansainvälisen vero-oikeuden monitasoisen oikeudellisen järjestelmän ja kansallisten valtioiden verolainsäädännössä olevien erojen vuoksi.
 • Honkasalo, Mika (2001)
  Tutkielmassa esitellään kokeellista taloustiedettä. Keskeisen sijan saavat markkinakokeet ja erilaisiin ennusteisiin käytetyt markkinat. Markkinakokeisiin osallistumiseen käytetään usein omaa rahaa ja tämän arvellaan vaikuttavan ratkaisevasti osallistujien käyttäytymiseen. Tällaisten kokeiden avulla on pyritty mm. saamaan ennusteita esim. presidentinvaalien lopputuloksille. Koemarkkinoiden edut verrattuna perinteisiin mielipidemittauksiin ovat ennusteiden tarkkuus ja niistä saatava jatkuva tieto. Työhön sisältyy ensimmäinen Suomessa järjestetty markkinakoe. Helsingissä pidettiin 1993-94 Suomen presidentinvaaleihin liittynyt pörssi. Tutkielmassa esitellään pörssin toiminta ja lopputulokset. Pörssin ennusteet olivat vaalien aikana tehtyjen mielipidemittausten ja lopputulosten kanssa yhtenevät. Tuloksia vertailtiin Iowan yliopistossa kehitetyn mallin avulla. Tutkielmassa on käytetty lähteinä kokeellisen taloustieteen kehittäneiden tutkijoiden julkaisuja. Pörssin osalta apuna käytettiin presidenttipörssin kehittäneen ja ympäri maailmaa useita pörssejä järjestäneen Robert Forsythen asiantuntemusta. Helsingin presidenttipörssi toteutettiin yhteistyössä Iowan yliopiston kanssa.
 • Tuomala, Sara (2013)
  Tutkielmassa tarkastellaan tunnusmerkkioikeudessa todisteina käytettäviä markkinatutkimuksia. Tunnusmerkkioikeudellista lainsäädäntöä tulkittaessa kohderyhmän käsitykset tavaramerkistä tai muusta tunnuksesta ovat usein merkityksellisiä. Markkinatutkimuksilla tutkitaan kuluttajien ja muiden markkinoilla toimivien yksiköiden käsityksiä, assosiaatioita ja mielipiteitä markkinoilla. Empiirisillä tutkimuksilla on mahdollista analysoida kohderyhmän käsityksiä tilastotieteellisin metodein, joiden perusteella tehdyt havainnot voidaan esittää oikeusprosessissa todisteena. Markkinatutkimusten todistekäyttöön tunnusmerkkioikeudessa on kiinnitetty oikeustieteellisessä doktriinissa huomiota jo 1900-luvulla esimerkiksi Yhdysvalloissa. Pohjoismaisessa vertailussa markkinatutkimukset ovat saaneet erityisen painoarvon Ruotsissa, missä tutkimuksille on annettu vahva asema sekä oikeuskäytännössä että doktriinissa. Tutkielmassa selostetaan oikeustilaa liittyen markkinatutkimusten käyttöön todisteena tunnusmerkkioikeudessa ja analysoidaan oikeussäännöksiä, joiden tulkinnalla on merkitystä markkinatutkimusten käyttökelpoisuuden ja niille annettavan todistearvon kannalta. Lisäksi tutkielmassa käsitellään niitä prosessioikeuteen ja markkinatutkimusten metodologiaan liittyviä seikkoja, jotka vaikuttavat tutkimusten todistearvoon, luotettavuuteen sekä käyttökelpoisuuteen. Esille nostetaan myös doktriinissa ja oikeuskäytännössä markkinatutkimusten todistekäyttöön liitettyjä ongelmia. Markkinatutkimuksilla on pyritty tunnusmerkkioikeudellisissa prosesseissa todistamaan muun muassa tavaramerkin vakiintumista, laajaa tunnettuutta ja käytön kautta saavutettua erottamiskykyä. Tutkimuksia on käytetty myös tavaramerkkejä tai muita tunnuksia koskevan sekoitettavuuden todisteluun sekä maineen norkkimisen ja orjallisen jäljittelyn edellytyksenä vakiintuneesti pidetyn tunnettuusvaatimuksen toteennäyttämiseen. Tutkielmassa käsitellään yleisesti näyttöön liittyviä kysymyksiä ja erityisesti markkinatutkimustodistelua edellä mainittuja teemoja koskien. Lopuksi tutkielmassa tarkastellaan markkinatutkimusalan itsesäätelyä sekä ajankohtaisia trendejä ja pohditaan immateriaalioikeudellisia asioita koskevien prosessien keskittämisen vaikutuksia markkinatutkimustodisteluun. Tutkielmassa selostetaan kansallista oikeuskäytäntöä sekä yhteisön tuomioistuinten antamia ratkaisuja, jotka sisältävät markkinatutkimustodistelun kannalta olennaista argumentointia. Tutkielmaa laadittaessa on otettu huomioon osittain myös ulkomaista materiaalia ja lähdeaineistona on käytetty kotimaisen aineiston lisäksi etenkin ruotsalaista kirjallisuutta.
 • Nenonen, Marja (1995)
 • Taarasti, Riitta Elina (2013)
  Tämä tutkielma keskittyy tarkastelemaan markkinoinnin vakiintumista osaksi yleisten kirjastojen toimintaa. Yleisiä kirjastoja käsitellään tässä tutkielmassa nonprofit-organisaatioina, joilla markkinoinnin ensisijaisena tavoitteena ei ole tehdä voittoa, vaan markkinointi on mission toteutumista edistävää viestintää ja vaikuttamista. Tänä päivänä markkinointi mielletään yleisesti erottamattomana ja välttämättömänä osana yleisten kirjastojen palvelujen tunnettuuden parantamista ja tapahtumien toteuttamisprosessia, mutta tämän ajattelumallin vakiintuminen on melko tuore ilmiö. Ilmiö on osa suurempaa murrosta yleisten kirjastojen toimintaympäristössä ja ympäröivässä maailmassa. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä käydään läpi yleisten kirjastojen markkinointitoimien taustaa tarkastelemalla historiakatsauksena kirjastojen ydintehtäviä ja markkinointitoimien ilmenemistä kirjastolakien, aikalaiskirjallisuuden, alan kirjallisuuden ja aiemman tutkimuksen kautta. Tutkielman taustateoriana toimii Pirjo Vuokon teoria nonprofit-organisaatioiden markkinoinnista ja tulkintateoria pohjaa Manuel Castellsin käsityksiin informaatioyhteiskunnan tuomista muutoksista ammatti-identiteetteihin. Käsitteellistä taustaa luodaan ”yleinen kirjasto”, ”nonprofit-organisaatio”, ”markkinointi” ja ”missio” käsitteiden kautta. Tutkimusaineisto koostuu Kirjastolehdessä julkaistuista markkinointia käsittelevistä artikkeleista sekä Kirjastot.fi-portaalin keskustelufoorumeilla markkinointia käsittelevistä viesteistä. Molemmat tutkimusaineistot on rajattu vuosiin 1995–2012. Tässä kuvailevassa ja ymmärtävässä tapaustutkimuksessa tutkimusmenetelminä käytetään pääosin kvalitatiivisia metodeja. Artikkelit ja keskustelufoorumiviestit on analysoitu sisällön erittelyllä ja sisällönanalyysillä perustuen abduktiivisen päättelyn logiikkaan. Aineistosta käy ilmi, että kirjastoissa ymmärretään hyvin markkinoinnin tärkeys ja ollaan yleisesti myötämielisiä markkinoinnille, mutta alalla on ristiriitoja sen suhteen mitä kirjastojen markkinoinnin tulee olla ja mihin sen tulee perustua. Ristiriitojen ytimessä ovat analyysin mukaan eri näkemykset puolueettomuuden ja ei-kaupallisuuden olemuksista. Markkinoinnin vakiintumista osaksi yleisten kirjastojen toimintaa voidaan luonnehtia osaksi sitä muutosprosessia, jossa kirjasto hakee yhteistä visiota ja keinoja, joilla se osoittaa tarpeellisuutensa kansalaisten sivistyksellisten perusoikeuksien toteuttajana muuttuneessa toimintaympäristössään.
 • Heikkilä, Marja (1977)
 • Rokkanen, Karin (2009)
  Industrialiseringen, flyttningen till tätorter samt den ekonomiska utvecklingen har påverkat de finska kommunernas resurser under 1900-talets senare hälft. Utbudet på arbetskraft har haft en central tillväxthämmande inverkan på ekonomin i kommunerna, och en sträng kontroll av kostnadsutvecklingen och en fortsatt ökning av skatteintäkterna är väsentliga faktorer för att bibehålla kommunernas ekonomi på solid grund. Med kommunal marknadsföring riktad mot bl.a. företagare och arbetsföra invånare kan kommunen påverka såväl kommunens sysselsättningsgrad som den egna organisationens effektivitet. Syftet med detta arbete är att beskriva vilka förutsättningarna är för att marknadsföring skall kunna integreras i den kommunala verksamheten i Finland, samt genom vilka metoder marknadsföringen skall integreras i verksamheten för att den skall leda till positiva resultat, i detta fall främja sysselsättningsläget. Denna uppsats är såväl teoretisk som empirisk till sin natur. I den teoretiska delen analyseras marknadsföringen ur ett styrningsperspektiv, och fokuset ligger på de framgångsfaktorer som gör den kommunala marknadsföringen framgångsrik. I en fallstudie beskrivs hur Karis stad, vilken varit i en svår ekonomisk situation, genom olika marknadsföringsaktiviteter försökt stärka stadens sysselsättningsläge. I den empiriska delen undersöks ifall de teoretiska faktorer som anses vara grunden för en framgångsrik marknadsföring är valida inom den kommunala verksamheten. Undersökningen påvisar att kommunal marknadsföring kan påverka sysselsättningsgraden inom kommunerna, förutsatt att marknadsföringen systematiskt och långsiktigt integreras i hela den kommunala verksamheten samt organisationen. Framför allt då målet med kommunal marknadsföring ofta är en förbättrad image, vilken tar tid att bygga upp, är det viktigt att marknadsföringsstrategin är långsiktig till sin natur. Förutom en stark förankring till strategin, är en engagerad organisation och en fungerande styrningsmodell viktiga element i säkerställandet av en framgångsrik marknadsföring. De främsta källorna använda i den teoretiska delen är litteratur av A.Anttiroiko, G.Björkroth, S.Mikola/J. Kesänen, R.Valo, T.Äikäs, samt olika publikationer utgivna av Kommunförbundet. Fallstudiens fakta baserar sig främst på kvalitativa intervjuer med Karis stads f.d. marknadsföringschef E.Rissanen, samt Karis stadsdirektöf K.Lindholm.
 • Hofmeister, Marika (1999)
  I denna avhandling studeras marknadskvinnornas livssituation i Mali och hur de själva upplever den. Målsättningen är att visa hur dessa kvinnor, sin fattigdom till trots, lyckas förhandla sig fram till en social ställning inom den urbana strukturen. De tillvägagångssätt marknadsförsäljarna använder sig av granskas, samt den tid och energi som de spenderar för att försäkra sig om bemästrandet av sin urbana situation. Att ha social relationer spelar en oerhört stor roll i Mali och speciellt i Bamako där livsvillkoren är svåra. Dessa relationer hjälper en person i alla dagliga situationer. Relationer behövs för att erhålla en anställning, ett viktigt papper, barnvakt, en gratis tågbiljett, en försäljningsplats på marknaden, varor på kredit, vatten från pumpen, en kundkrets, eller helt enkelt mat för dagen. Det är därför väldigt viktigt att inneha ett omfattande socialt kapital bestående av familje-, vänskaps-, och/eller professionella relationer och marknadskvinnor kämpar ständigt med att upprätta och upprätthålla dessa sociala relationer. I undersökningen, som är baserad på fältarbete, framkommer att marknadskvinnor investerar en stor del av de pengar de tjänar på marknaden i sina sociala relationer. Som teoretisk ram i detta arbete har Pierre Bourdieu's teori om kapital i dess olika former använts och den tillämpas för att visa hur kvinnor, genom att generöst omvandla ekonomiskt kapital till socialt kapital, samlar på sig symboliskt kapital i form av bònya; prestige, socialt erkännande, respekt, anseende och heder. Det grundläggande begreppet bònya (som kommer från Bamana språket), genomlöper hela avhandlingen. För att förstå hur detta begrepp anknyter till hierarki och på vilket sätt det strukturerar hela samhället, ger det inledande kapitlet en genomgående framställning av kastsystemet i Mali, som fortfarande indelar samhället i kategorier av ojämlik status. Utöver deras handelsaktiviteter, diskuteras även marknadskvinnornas position inom familjen. I arbetet betonas hur marknadskvinnor konstant förhandlar fram sin position, dels som markandskvinnor, dels som "anständiga" hustrur och "goda" mödrar. Den huvudsakliga informationskällan för avhandlingen är fältarbete utfört under fyra månaders tid i Bamako, Malis huvudstad. De metoder som använts omfattar deltagande observation och intervjuer med 22 kvinnor, varav 19 var marknadskvinnor, därtill 5 män Huvudsaklig litteratur: Bourdieu, P.; Clark, G.; Camara, S.; Godelier, M.; Weiner, A.
 • Velling, Rauno (1960)
 • Taimouri, Zara (2015)
  Tämä Pro gradu -tutkielma on tehty Helsingin yliopistossa matemaattis-luonnontieteelliselle tiedekunnalle professori Esa Nummelinin luennoimien kurssien matemaattinen taloustiede ja stokastiset prosessit pohjalta. Pro gradu -tutkielman aiheena on Markovin ketjut (MK) ja tutkielman tavoitteena on antaa yleisluonteinen kuva siitä, mikä MK on, minkälaisia ominaisuuksia sillä on ja koota MK:ihin liittyviä olennaisia esimerkkejä ja tuloksia johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Tutkielmassa käsitellään keskeisintä diskreettiaikaista stokastista prosessia, Markovin ketjua (tai Markov-prosessia) ja yksidimensioista satunnaiskulkua ominaisuuksineen. Markovin ketju on hyvin laaja ja erittäin keskeinen käsite niin matematiikassa, tilastotieteessä, kemiassa, fysiikassa, kuin biologiassakin. Sovelluksissa yleisesti käytetyn ketjun suosio johtuu siitä, että Markovin ketjulla on ns. Markov-ominaisuus eli tulevaisuuden tila riippuu vain nykyhetken tilasta. Jokaisella askeleella tila voi muuttua toiseksi tilaksi tai pysyä samana (vaikka tila pysyy samana, ajatellaan, että sekin on muutosta). Tilan muuttumista kutsutaan siirtymäksi ja vastaavasti muuttumisen todennäköisyyttä siirtymätodennäköisyydeksi. Tutkielma on rakennettu siten, että toisessa luvussa esitellään Markovin ketjun määritelmä ja tutustutaan merkintöihin. Kolmannessa luvussa tarkastellaan Markovin ketjuja ja niiden ominaisuuksia. Neljännessä luvussa käsitellään alkutilaa ja kuinka siirtymätodennäköisyyden ja alkujakauman avulla voidaan määritellä ns. polkutodennäköisyys. Viidennessä luvussa esitellään Markovin ketjun tilojen luokittelut. Kuudennessa luvussa syvennytään käsitteeseen Markovin ketjun absorptioon ja absorptiotodennäköisyyteen. Tämän jälkeen perehdytään käsitteisiin tasapainojakauma ja kääntyvyys. Viimeisessä luvussa tarkastellaan yksinkertaista stokastista prosessia, 1-dimensioista satunnaiskulkua, joka on Markovin ketjun erikoistapaus. Tutkielman päälähteet ovat Esa Nummelinin luennoimien kurssien matemaattinen taloustiede [9] ja stokastiset prosessit [10] luentomuistiinpanot ja lisäksi Samuel Karlinin ja Howard M Taylorin kirja A First Course in Stochastic Processes [5].
 • Jousimo, Jussi (2011)
  Markov random fields (MRF) are popular in image processing applications to describe spatial dependencies between image units. Here, we take a look at the theory and the models of MRFs with an application to improve forest inventory estimates. Typically, autocorrelation between study units is a nuisance in statistical inference, but we take an advantage of the dependencies to smooth noisy measurements by borrowing information from the neighbouring units. We build a stochastic spatial model, which we estimate with a Markov chain Monte Carlo simulation method. The smooth values are validated against another data set increasing our confidence that the estimates are more accurate than the originals.
 • MAR-malli 
  Kalliovirta, Leena (2003)
  Tutkielmassa tarkastellaan epälineaarista MAR-mallia eli lineaaristen autoregressiivisten mallien sekoitusmallia sekä siihen läheisesti liittyviä lineaarisia ja epälineaarisia malleja. Teoriaosassa tarkastellaan MAR-mallin tilastollisia ominaisuuksia ja mallin parametrien estimointia. MAR-mallin residuaalina käytetään kvantiiliresiduaalia. Lisäksi esitellään lyhyesti ehdollisen heteroskedastisuuden mallittamiseen yleisesti käytettyjä GARCH-malleja ja niiden vaihtoehtona tarkastellaan lisäksi mallia, jossa ehdollinen heteroskedastisuus kuvataan aikasarjan viivästettyjen differenssien avulla. Tutkielman empiirisessä osassa tarkastellaan Sveitsin frangin kuukausittaista kolmen kuukauden eurokorkoa. Aineistoon sovitetaan MAR-malleja ja vertaillaan niitä aineistoon aiemmin sovitettuun lineaariseen AR-malliin ja epälineaariseen TAR-malliin. Vertailussa käytetään uskottavuusteorian testejä ja mallinvalintakriteereitä. Mallin sopivuuden ja riittävyyden tarkastelu tehdään kvantiiliresiduaalien avulla. Vertailussa uudentyyppinen, aikasarjan viivästettyyn differenssiin perustuva heteroskedastinen MAR-malli osoittautuu mallinvalintakriteerien ja ennustekykynsä suhteen parhaimmaksi. Tutkielman tärkein lähde on Lanteen ja Saikkosen (2003) MAR-GARCH-mallia käsittelevä artikkeli. Myös seuraavien kirjoittajien MAR-malleja käsittelevät artikkelit ja käsikirjoitukset ovat tärkeitä lähteitä: Rahbek ja Shephard (2002a,2002b), Wong ja Li (2000, 2001a ja 2001b) sekä Zeevi, Meir ja Adler (2001).
 • Lehtimäki, Helena (1938)
 • Laakso, Päivi (2010)
  Euroopan unionin yhteinen identiteetti nousi Euroopassa yleisen keskustelun kohteeksi Yhdysvaltojen johtaman Irakin sodan ja sen jälkiseuraamusten aiheuttaman transatlanttisen kriisin myötä. Samaan aikaan Yhdysvaltojen vastaiset mielipiteet nousivat ennätyslukemiin Euroopassa. Joidenkin tutkijoiden mukaan voimakas ilmiö oli osoitus anti-amerikanismista. Anti-amerikanismi voidaan määritellä Peter Katzensteinin ja Robert Keohanen mukaan: ”psykologiseksi taipumukseksi nähdä Amerikka ja amerikkalainen yhteiskunta negatiivisessa valossa” (Katzenstein ja Keohane 2007, 12.) Anti-amerikanismin teorian tekee Euroopan unionin identiteetin kannalta mielenkiintoiseksi se, että sitä käsittelevissä tutkimuksissa on väitetty anti-amerikanismin toimineen yhtenä tekijänä unionin yhteisen identiteetin muodostumisessa, ja muutamissa tätä vaikutusta pidetään keskeisenä tekijänä unioninidentiteetin muodostumiselle (Esim. Arendt 1994, Markovitz 2007). Jos identiteetin määritellään Alexander Wendtin mukaan olevan kansainvälisten toimijoiden ominaisuus, joka vaikuttaa toimijan asennoitumiseen ja käyttäytymiseen (Wendt 1999, 224), on identiteettitutkimus Euroopan unionin kohdalla erityisen ajankohtaista nyt, kun unioni kampailee yhteisen ulkopolitiikan ja identiteetin muodostamisen kanssa. Aikaisempi tutkimus anti-amerikanismista ei ole osoittanut sen vaikuttaneen suoraan Euroopan unionin tai muiden Yhdysvaltojen kumppaneiden toimintaan. Peter Katzenstein ja Robert Keohane totesivat perusteellisen analyysinsä perusteella, että vaikutuksia on havaittavissa yllättävän vähän ilmiön voimakkuuteen nähden (Katzenstein ja Keohane 2007, 275). Heidän mukaansa suoria vaikutuksia ei ole havaittavissa, mutta sen sijaan epäsuorien vaikutusten mahdollisuus on olemassa (Katzenstein ja Keohane 2007, 301–305). Mielenkiintoisen anti-amerikanismista Euroopan unionin kannalta tekevät juuri ne mahdolliset epäsuorat vaikutustavat, joiden kautta anti-amerikanismi on voinut vaikuttaa unionin identiteettiin. Tutkimukseni tarkoitus onkin perehtyä konstruktivistista näkökulmasta anti-amerikanismin esiintymiseen Euroopassa ja tätä kautta pohtia näitä mahdollisia epäsuoria vaikutuksia unionin identiteetin kehittymiseen, täydentäen tältä osin aikaisempaa tutkimusta. Tutkimuksessani perehdyn anti-amerikanismin kehittymiseen Euroopassa ja pohdin anti-amerikanismin epäsuoria vaikutuksia Euroopan unionin identiteetin kehittymiseen. Tutkimukseni koostuu tekstianalyysistä ja teoreettisesta pohdinnasta. Vertaamalla ja pohtimalla anti-amerikanismin tutkimuksen ja Euroopan unionin identiteettitutkimuksen yhteneväisyyksiä pyrin hahmottelemaan kuvaa siitä, miten anti-amerikanismi on voinut vaikuttaa unionin identiteettiin. Tekstianalyysin tarkoitus on testata teoreettisen pohdintani mahdollisuuksia ja tarjota empiiristä pohjaa tutkimukselle ja menetelmäksi valitsin diskurssianalyysin, jonka avulla voin perehtyä perusteellisesti neljään Euroopan unionin korkeiden poliittisten johtajien tekstiin. Tekstianalyysin ja teoreettisen pohdinnan perusteella pidän mahdollisena ja jopa todennäköisenä, että anti-amerikanismi on vaikuttanut monien eri kanavien kautta Euroopan unionin identiteetin kehittymiseen. Tutkimukseni avaa joitakin uusia näkemyksiä unionin identiteetin tutkimukseen mutta syvällisempi perehtyminen näiden vaikutuskanavien toimintaan jää tulevien tutkimusten aiheeksi. Tutkimustulokseni täydentävät aiempaa anti-amerikanismin tutkimusta Euroopan unionin osalta ja täydentävät Katzensteinin ja Keohanen tutkimusta anti-amerikanismista. Tutkimukseni osallistuu Euroopan unionin identiteetistä käytyyn teoreettiseen keskusteluun avaamalla Yhdysvaltojen roolia identiteetin muokkaajana.