Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 12412-12431 of 27132
 • Olin-Payne, Niina (2003)
  Olen analysoinut sosiaalityöntekijöiden työkokouksia, joissa he keskustelevat uudesta menetelmästä lastensuojelutyössä, läheisneuvonpidosta. Tutkimuskysymykseni on se, miten sosiaalityöntekijät keskinäisissä keskusteluissaan konstruoivat uutta lastensuojelun menetelmää puheessaan. Mitä ongelmakohtia he tuovat esiin, mitä jännitteitä on havaittavissa? Miten ajan kanssa saadut kokemukset muuttavat sosiaalityöntekijöiden tapaa jäsentää työtään? Tutkimus on laadullinen tutkimus. Olen litteroinut työkokouksia ja poiminut niistä noin puolet, joiden arvioin täyttävän saturaatiopisteen ja joita olen analysoinut käyttäen diskurssianalyysiä. Aineistoa läpikäydessäni löysin yhtensä neljä jännitettä: 1) byrokratiamalli - kumppanuusmalli 2) lastensuojelun juridiset kysymykset 3) hämäryys - avoimuus 4) lapsikeskeisyys - aikuiskeskeisyys. Koska läheisneuvonpito edustaa erilaista tapaa tehdä työtä, syntyy ns vanhasta työtavasta ja uudesta työtavasta paljon keskustelua. Sosiaalityöntekijät kokevat vaikeaksi täysin luottaa asiakkaan kykyyn ja siirtää painopiste täysin lapseen. He vierastavat ajatusta siitä että olisivat asiakkaidensa kumppaneita, mutta hyväksyvät yhdessä määritelmän siitä, että ovat vallanpitäjiä joilla on mahdollisuus valtaistaa. He kokevat tärkeäksi että lakia ei missään vaiheessa rikota. He kokevat myös että läheisneuvonpito selkeyttää lastensuojelua. Hämäryys väistyy. Lapsen kuuleminen on tärkeä asia mutta miten se toteutuu käytännössä? He toteavat yhdessä että kuuleminen toteutuu jo siinä, että läheisneuvonpidon kysymykset kohdistuvat lapseen ja siinä kun mahdollisimman moni läheinen kutsutaan mukaan. Lastensuojelutyön tiukka sidonnaisuus lastensuojelulakiin on läpi tutkimuksen vahvasti esiin tuleva asia, eikä sitä voi sivuuttaa. Tärkeimmät lähteet: Berger, Peter & Luckmann, Thomas (1966) The social construction of reality. Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero (1993) Diskurssianalyysin aakkoset. Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero (1999)(toim.) Diskurssianalyysi liikkeessä.
 • Hakala, Katja (2008)
  Tutkimukseni aiheena on Pienperheyhdistys ry:n organisoima kummi-mummitoiminta. Kummi-mummitoiminta on vapaaehtoistyötä, jonka tarkoituksena on rakentaa kolmen sukupolven verkostoja. Toiminta yhdistää lapsiperheitä joiden elämässä isovanhemmat eivät ole aktiivisesti läsnä, sekä vapaaehtoisena toimivia kummi-mummeja. Tutkimuksessani tarkastelen sitoutumisen syntymistä vapaaehtoisena toimivan kummi-mummin näkökulmasta. Tutkimukseni aihetta olen lähestynyt tarkastelemalla ensin yhteiskuntamme muutosten vaikutuksia ihmisten elämään ja heidän sosiaalisiin suhteisiinsa. Yhteiskunnassamme puolet avioliitoista päätyy eroon, tämä luo vaikutuksensa kaikkiin perheenjäseniin, myös yli sukupolvien isovanhempien asemaan perheessä. Sosiaalisten suhteiden rakentaminen, muun elämänkulun ohella, on nyky-yhteiskunnassa sanottu olevan neuvottelun tulos. Tutkimukseni teoreettisena lähtökohtana on Finchin ja Masonin teoria läheissuhteisiin sitoutumisesta. Finch ja Mason tuovat esiin, että läheissuhteisiin sitoutuminen rakentuu vuorovaikutuksessa, neuvotteluissa. Oleellinen käsite näissä neuvotteluissa on vastavuoroisuus. Vastavuoroisuuden tasapainon säilyttäminen suhteissa mahdollistaa jatkuvuuden, joka on sitoutumisen syntymisen edellytys. Tutkimukseni aineisto koostuu seitsemästä haastattelemastani kummi-mummina toimivasta vapaaehtoisesta. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt teemahaastattelua. Haastattelujani ovat ohjanneet tutkimuskysymykseni: miksi kummi-mummi on lähtenyt mukaan kummi-mummitoimintaan, millaiset olivat odotukset kummi-mummitoiminnalle, miten kummi-mummius vastasi kummi-mummien odotuksia ja määrittivätkö odotukset kummi-mummitoiminnalle sitoutumisen syntymistä. Keräämääni aineistoa olen käsitellyt analyysimenetelmänäni sisällönanalyysi, huomioiden kuitenkin aineiston tarkasteluni olevan teorialähtöistä. Tutkimukseni tulosten mukaan kummi-mummitoiminnan motiivina oli eläkkeelle siirtymiseen valmistautuminen. Vapaaehtoistyö tai auttaminen oli lähes kaikille haastatelluille tuttua toimintaa. Kysymykseen odotuksista liitettiin kokemus isovanhemmuudesta. Tämän tulkitsin kertovan sisäisestä motiivista kummi-mummitoiminnalle. Merkittävänä näen vastauksiin liitetyn näkökulman tulevaisuuteen. Tulosteni mukaan sitoutumista kummi-mummiuteen syntyi kun kummi-mummi todennettiin osaksi perhettä. Oleellista sitoutumisen syntymisessä oli, että osallisuuden todensi lapsen vanhempi. Mikäli vanhempi ei todentanut osallisuutta, kummi-mummit rakensivat sitoutumisen vastuun kautta, omaa sitoutumista tulkittiin tällöin auttajan positiosta. Sitoutuminen jäi kuitenkin heikommaksi, sitouduttiin ulkoisesti.
 • Kärnä, Juha (2008)
  Tutkimuskohteeni on Itä-Helsingin ja hiphop-kulttuurin suhde. Itähelsinkiläinen räp on saanut 2000-luvun alkupuolella esimerkiksi mediassa erityisaseman ja sillä on ollut tärkeä osa prosessissa, jossa suomalaisesta hiphopista on tehty paikallisesti uskottavaa versiota. Itä-Helsingin asema tässä prosessissa, jossa heijastuvat globaalit virtaukset, on ollut myös väittelyn ja neuvottelun alainen. Tutkimukseni tarkoitus on selvittää millaista hiphoppia Itä-Helsinki tuottaa ja minkälaista Itä-Helsinkiä hiphop tuottaa sekä se, millaista neuvottelua asian tiimoilta on käyty. Tutkin myös sitä, miten itähelsinkiläinen hiphop-kulttuuri suhteutuu ajatuksiin kommunitaksesta ja köyhyyskulttuurista. Menetelmäni pohjautuu puheen etnografiaan. Olen haastatellut pääasiassa itähelsinkiläisiä hiphoppareita, joista merkittävä osa on maahanmuuttajataustaisia. Tämän lisäksi olen analysoinut suomalaisten ja etenkin itähelsinkiläisten räppäreiden sanoituksia. Olen kiinnittänyt huomiota internetissä käytyyn neuvotteluun Itä-Helsingin erityisasemasta suomalaisessa hiphopissa. Suuri osa aineistostani muodostuu lehtiartikkeleista, jotka käsittelevät Itä-Helsingin räppäreitä ja Itä-Helsingin olosuhteita yleisemminkin. Työssä on myös osallistuvaa havainnointia hiphop-tapahtumissa ja omakohtaisia kokemuksia, sillä olen asunut Itä-Helsingissä kymmenisen vuotta. Olen myös valokuvannut itähelsinkiläistä hiphop-ilmaisua, ja nämä kuvat ovat liitteenä. Tärkein tutkimustulos on Idän käsitteen esille tuominen. Sana Itä mielletään eri asiaksi kuin Itä-Helsinki. Itä on fyysisesti, myyttisesti ja mentaalisesti eri tila kuin Itä-Helsinki. Itään kuuluvat lähiöt ja köyhyys ja siten se eroaa Itä-Helsingin hienostoalueista. Idän hiphopissa kuvastuu useita kommunitakselle ominaisia piirteitä, mutta enemmän kuitenkin köyhyyskulttuuriin liittyviä piirteitä. Kyseenalaistan Hannu Tuomikosken ja Matti Kortteisen näkemyksen siitä, että Suomessa ei ole köyhyyskulttuuria. Idän räp on alemman yhteiskuntaluokan ääni, vahvasti luokkatietoista ja yhteisöllisyyttä rakentavaa. Vaikka suuri osa itähelsinkiläisestä räpistä kuvaa syrjäytymistä, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että räppärit tai hiphopparit olisivat itse syrjäytyneitä. Itähelsinkiläisen räpin nousussa voidaan nähdä kommunitakseen liittyvä prosessi, jossa heikoista tulee vahvoja - Idästä ollaan ylpeitä. Hiphop ja Itä liitetään voimakkaasti yhteen mielikuvien tasolla ja molemmat ovat tärkeitä identiteetin rakennusaineita. Hiphop esimerkiksi yhdistää maahanmuuttajataustaisia henkilöitä ja kantaväestöä. Tärkeimmät lähteet ovat olleet arjun Appadurai, joka on tutkinut globaaleja virtauksia, Victor Turner ajatuksineen kommunitaksesta, Oscar Lewisin köyhyyskulttuurin kuvaukset ja samaa aihetta käsitelleet Hannu Tuomikoski ja Matti Kortteinen sekä lukuisat itähelsinkiläisten räppäreiden levyt.
 • Hyvönen, Heli (Väestöntutkimuslaitos, 2009)
  Immigration is one of the most topical international issues of our time. Worldwide, the number of immigrants has doubled over the last twenty years, and migration patterns have become so diversified that they now constitute a kind of “chaos”. The number and significance of women as migrants has also increased, which is earning women growing attention among scholars. This study looks at the migration of women, in particular mothers of small children, in both directions between Finland and Estonia, following the latter’s re- independence. The data consists of in-depth interviews conducted in 2005 with 24 Finnish and 24 Estonian immigrant women. The focus was on the women’s expectations and experiences of their new country of residence, acculturation – i.e. adjusting to a new environment, social networks in the country of origin and the new country, and models of motherhood following immigration. The primary research question was formulated as follows: Which factors have influenced the formation of female immigrants’ social ties, thus contributing to the formation of motherhood strategies and afecting internal family dynamics in the new country? The research consists of four previously published independent articles as well as a summary chapter. The study’s findings indicate that Finnish and Estonian women migrated for diferent reasons and at diferent times, and that their migration patterns also difered. Estonian migration occurred mainly in the 1990s, and most immigrants intended to return later to their country of origin. Regardless of the reason for migrating that they gave to immigration officials, other key reasons often included the desire for a more stable living environment and better income. Only four of the Estonian women had immigrated together with an Estonian husband, while two- thirds came because of marriage to a Finnish man. Most of the Finnish women, on the other hand, migrated after 2000 and either came with their family as a result of a spouse’s job transfer, or came by themselves to further their studies. In most cases, the migration was a temporary solution intended to promote one’s own or one’s spouse’s career advancement. Because the reasons for migrating were diferent between Finnish and Estonian women, their expectations of the new country and their status in it were also diferent. In terms of both social and economic standing, the position of Finnish immigrants was categorically better. The reason for migrating had an impact on one’s orientation toward the receiving society. Estonian women and Finns who migrated for marriage or edu cational reasons became immediately active in forming institutional and social ties in the new society. Conversely, the women had migrated because of work had little contact with Estonian society, and their social networks consisted of other Finnish immigrants. Furthermore, they maintained strong institutional and social ties to Finland and therefore felt no need to anchor themselves to Estonian society. The Finnish and Estonian women who were better integrated into the receiving country also maintained strong social ties to their country of origin. Women who became integrated into the receiving country as a result of giving birth to children utilized various services directed at families with children. In part, such services conveyed to the women the conceptions that were prevalent in the surrounding society concerning the treatment of children and the expectations on mothers, both of which difer to some extent in Finland and Estonia. had an impact on strategies of motherhood, internal family dynamics, and gender Regardless of the reason for migrating, or the country of origin, immigration equality. Most Estonian women had to do without the child-care help provided by relatives; before immigrating, some women had even had daily child-care assistance from family members. However, Estonian women who were married to Finns did receive help from the spouse and sometimes also the spouse’s relatives. Conversely, Finnish women who had immigrated because of a spouse’s job transfer were faced with the opposite situation, in which they bore the main responsibility for domestic work and child care. They were, however, in a position to pay for domestic help. Hence, the women who had integrated into a new society had to construct their own perceptions of motherhood by reconciling the motherhood models of both the cause of a spouse’s job transfer found that being a stay-at-home mother challenged previously self-evident behaviors. Receiving country and the country of origin, whereas women who had migrated because of a spouse’s job transfer found that being a stay-at-home mother challenged previously self-evident behaviors.
 • Karmavalo, Ville-Petteri M. (2007)
  Tukimus käsittelee Internetin ja P2P-vertaisverkkojen välityksellä organisoituvia distributed computing -teknologiota, joissa lukuisten yksityishenkilöiden kotitietokoneet auttavat tieteellistä tutkimusta laskemalla tai simuloimalla jotakin tutkimusongelmaa. Työn varsinaisena tutkimuskohteena on ilmastonmuutosta tutkiva distributed computing -projekti, Climateprediction.net. Climateprediction.net-teknologiaa lähestytään tässä työssä konstruktiivisesti, jolloin tutkimuskohde nähdään ennen kaikkea sosiaalisena rakennelmana. Työn teoreettisena viitekehyksenä on teknologioiden sosiaalisen tutkimuksen, SST:n (Social Study of Technology), puitteissa tehty työ, esimerkiksi Keith Grintin, Steve Woolgarin, Donald MacKezien ja Judy Wajcman teoriat. SST-tutkimuksissa korostetaan teknologioiden tutkimista kokonaisvaltaisesti, jolloin huomio kiinnittyy sekä niiden teknisiin että ennen kaikkea sosiaalisiin ulottuvuuksiin, esimerkiksi käyttäjiin, käyttökonteksteihin ja käyttäjien tulkintoihin teknologiasta. SST:ssä painotetaan myös teknologiat itsenäisinä sosiaalisina muuttujina näkevän ajattelutavan, eli teknologisen determinismin, vastustamista. Siksi tässä työssä tarkastellaan myös tieteen ja suuren yleisön välistä suhdetta, jota distributed computingin on nähty automaattisesti lähentävän. Tieteen yleisösuhteita käsittelevät osuudet nojaavat tieteen sosiologian piirissä tehtyyn työhön, esimerkiksi Alan Irwinin, Brian Wynnen ja Steve Woolgarin teorioihin. Tutkimus jakautuu teoreettiseen ja empiiriseen osaan. Teoreettisessa osuudessa perehdytään distributed computingin tekniseen taustaan ja historiaan, niiden diffuusioon vaikuttaneisiin sosiaalisiin tekijöihin sekä niihin liittyviin keskeisiin kulttuurisin käsitteisiin, eli virtuaaliyhteisöihin, hakkerietiikkaan ja sulautettuun tietotekniikkaan. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat tieteen ja yleisöjen välisiä suhteita käsittelevät teoriat. Menetelmänä teoreettisessa osuudessa on kirjallisuuskatsaus. Empiirisessä osuudessa tutkitaan Climateprediction.net-projektiin osallistuvia henkilöitä sekä heidän konstruointejaan projektista, DC-teknologioista ja osallistumismahdollisuuksista tieteissä. Analyysi on vahvasti teorialähtöinen, sillä tutkittavat asiat ovat suoraan teoriaosuudesta johdettuja. Aineistona on Climateprediction.net-sivuilla olevat osallistujien käyttäjäprofiilit, joissa osallistujat kertovat muun muassa itsestään ja mielipiteensä projektista. Aineistoa analysoidaan määrällisen sisällönerittelyn, laadullisen sisällönerittelyn ja laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Kirjallisuuskatsauksen perusteella distributed computing -teknologiat hahmottuivat sulautetun tietotekniikan periaatteilla toimiviksi, globaaleiksi virtuaalisiksi kiinnostusyhteisöiksi, joissa pyritään hakkerietiikan mukaiseen toimintaan ja hakkerien ideaaleihin perustuvien päämäärien saavuttamiseen. Empiirisessä osuudessa selvisi, että Climateprediction.net-projekti konstruoidaan moraalisena toimenpiteenä, poliittisena alueena, arvovapaana työkaluna, viestinnällisenä keinona, yhteisönä ja hakkerismin muotona. Kontekstilla ei ollut suurempaa vaikutusta projektin konstruointiin. Climateprediction.netin käytön päämääriä olivat joko auttaminen, tiedonhankinta, vaikuttaminen ja identiteetin rakentaminen. Yleisin Climateprediction.netiin kohdistettu toive oli, että se tuottaisi luotettavampaa tietoa ilmastonmuutoksesta, jonka avulla tiedemiehet pystyisivät vaikuttamaan päätöksen tekijöihin. Suhtautuminen projektiin ja (ilmastonmuutosta tutkivaan) tieteeseen oli tutkittujen osallistujien keskuudessa erittäin myönteinen, joten ainakin asennetasolla Climateprediction.net näyttää lähentävän tieteitä ja yleisöjä. Osallistujat kokivat projektin myös parantaneen merkittävästi osallisuutta tieteellisessä tutkimuksessa. Omia vaikutusmahdollisuuksia tieteellisessä ja teknologisessa päätöksen teossa projektin ei kuitenkaan koettu parantaneen. Ensisijaisesti Climateprediction.netin tuottamien tulosten nähtiin valtaistavan tiedemiehiä, joiden uskottiin ajavan kansalaisten ja yhteiskunnan etua. Projekti konstruoitiin siten parantavan nimenomaan välillistä ja edustuksellista päätöksen tekoon vaikuttamista. Joten vaikka Climateprediction.net näyttääkin monilla tavoin lähentävän kansaa ja (ilmastonmuutosta tutkivaa) tiedettä, kaikilla tieteen yleisösuhteiden tasoilla lähenemistä ei kuitenkaan tapahtunut.
 • Simonen, Jenni (Helsingin yliopisto, 2013)
  One of the greatest changes in the Finnish drinking culture in recent years is that women are drinking more than before. Increasing alcohol consumption and binge drinking among women have often been interpreted as a convergence of feminine and masculine drinking and, specifically, as women becoming more masculine in their drinking. This study aims to examine and assess this view in more depth. The research question is whether the increasing drinking among women can be interpreted to mean that women are drawing closer to masculine drinking also in qualitative terms and that they are adopting characteristics of the masculine drinking culture. By examining the alcohol attitudes of women and men of different ages, the study aims to explore how the two genders and women especially construct and express their gender in drinking, and how this affects the assumption that feminine and masculine drinking styles are converging. The study approaches the theme by analysing how women and men of different ages and of different educational backgrounds discuss their attitudes towards alcohol, the values and norms they associate with drinking, as well as the feminine and masculine traits they assign to alcohol use. The theoretical framework of the study is that gender roles are socially, not biologically, constructed. Following the relational theory of gender, studies on gender representations of alcohol use and thereby discussions on the suggested convergence of feminine and masculine drinking take into account the significance of several factors, such as age, educational background and certain historical context, on the construction of gender (cf. Connell 2012). This study approaches alcohol use not as individual drinking but as collectively shared cultural models of drinking that include culture-specific values and norms guiding alcohol use and that also give a channel for expressing gender in a culturally understandable way (Tigerstedt & Törrönen 2005). The main data for the study consists of focus group interviews carried out in Finland (N = 16) and Sweden (N = 19) with women and men representing four different age groups (women and men born in 1943 - 1950, 1959 - 1966, 1975 - 1982, and 1983 - 1990) and two educational levels. The comparative evaluation of alcohol attitudes in different age groups aims to clarify how the gender convergence approach applies to women and men of different ages. The attention to age groups will also show whether women and men have collectively shared attitudes towards alcohol which could be interpreted as generational experiences of drinking. The study gives both an affirmative and a negative answer to the initial question of whether feminine and masculine drinking habits are converging and whether this development can be interpreted as women adopting more masculine drinking styles. The affirmative answer applies, with certain restrictions, to the youngest age groups of women. It is associated with young women adopting masculine drinking such as binge drinking. However, masculine influences are merging with feminine styles and contexts, resulting in a mix of feminine and masculine traits of drinking that diversifies also the masculine drinking traditions. The negative answer applies to the oldest age group of women. The traditionally feminine values and practices of older women with regard to drinking are in opposition to the assertion of increasing masculinity. These observations indicate that feminine drinking habits have multiple layers. They also reveal the level of challenge and complexity in the debate about the convergence of feminine and masculine drinking. The study shows that there are generational differences in women's drinking habits but not in men's. The oldest and the youngest groups of women in the study are living in different worlds of drinking and have different kinds of generational experiences concerning drinking. Compared to women, men have more uniform drinking attitudes across age groups. While there are no generational differences in masculine drinking habits, there are, nevertheless, differences stemming from educational background that are apparent among both the more educated and the less educated. As a whole, examining potential differences in drinking habits within and across gender groups introduces nuances to the debate about feminine and masculine drinking where gender categories are often perceived as opposite and one-dimensional. This study indicates a blending of feminine and masculine drinking habits. It also shows that there are variations of masculine and feminine gender representations of drinking and increasingly diversified means of expressing gender in drinking.
 • Mäkelä, Albert (Helsingfors universitet, )
  Tutkielmassa käsitellään lähetetyistä työntekijöistä annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanoa Suomessa valvontasäännösten näkökulmasta. Lähetetyistä työntekijöistä annettu direktiivi koskee palvelujen tarjoamisen vapautta ja se sisältää kansainvälisyksityisoikeudellisiksi luokiteltavat lainvalintasäännöt tapauksissa, joissa palvelusopimuksen täyttämiseksi on tarpeen lähettää palveluntarjoajan työntekijä työskentelemään toiseen jäsenvaltioon kuin missä hän tavallisesti työskentelee. Tällöin direktiivin 3(1) artiklassa määritellyin osin lähetettyyn työntekijään on sovellettava työntekovaltion lakia. Lähetetyistä työntekijöistä annetun direktiivin tavoitteena on ensinnäkin lähetettyjen työntekijöiden suojelu ja ”sosiaalista dumppauksen” estäminen. Toinen direktiivin tavoite on yritysten välisen vapaan kilpailun edistäminen. Näistä keskenään ristiriitaisista tavoitteista suuremman huomion on saanut työntekijöiden suojelu. Lähetettyjen työntekijöiden työehtojen valvonta on osoittautunut ongelmalliseksi käytännössä, eikä lähetetyistä työntekijöistä annettu direktiivi sisällä kuin yleisluontoisen velvoitteet säätää direktiivin valvonnasta. Tämän vuoksi monet jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön erilaisia valvontasäännöksiä, joita on perusteltu työntekijöiden suojelulla. Kansalliset valvontasäännökset ovat kuitenkin osoittautuneet EU-tuomioistuimen käytännössä usein kielletyiksi palvelujen tarjoamisen vapauden rajoituksiksi. Tutkielmassa määritellään, millainen on lähetettyjen työntekijöiden käytön valvontajärjestelmän kokonaisuus Suomen oikeusjärjestyksessä. Valvontajärjestelmään kuuluvat ensinnäkin valvontasäännökset, joilla aineellisten velvoitteiden noudattamista voidaan valvoa sekä toiseksi sanktiosäännökset aineellisten velvoitteiden laiminlyönnin seuraamuksista. Suomessa voimassa olevat valvontasäännökset sisältyvät lakiin lähetetyistä työntekijöistä, tilaajavastuulakiin sekä täydentävästi myös rikoslain 47 luvun säännöksiin työrikoksista. Käytännön valvonnassa merkitystä on myös työsuojelun valvontalain säännöksillä työsuojeluviranomaisen suorittamasta valvonnasta. Sanktioiden osalta lähetetyistä työntekijöistä annetun lain järjestelmässä sanktiot ovat luonteeltaan yksityisoikeudellisia, kuten esimerkiksi työsopimuslain 12:1 mukainen vahingonkorvaus. Tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuden laimin-lyönnin sanktiona on puolestaan laiminlyöntimaksu, joka on hallinnollinen seuraamus. Koska lähetetyistä työntekijöistä annettu direktiivi jättää jäsenvaltioille paljon harkintavaltaa täytäntöönpanossa valvontasäännösten osalta, on näitä kansallisia valvontasäännöksiä tarkasteltava erityisesti suhteessa SEUT 56 artiklan mukaiseen palvelujen tarjoamisen vapauteen. Kansalliset valvontasäännökset eivät saa rajoittaa tarpeettomasti palvelujen tarjoamisen vapautta. Tutkielmassa esitellään EU-tuomioistuimen käytäntöön perustuen, millaiset valvontasäännökset ovat ylipäänsä sallittuja ja millaiset kiellettyjä. Suo-meen oikeusjärjestykseen sisältyviä valvontasäännöksiä tarkastellaan tätä oikeuskäytäntöä vasten. Suomen valvontasäännökset ovat pääasiassa sopusoinnussa EU-oikeuden vaatimuksien kanssa. Lähetetyistä työntekijöistä annetun lain edustajan asettamisvelvollisuutta koskeva 4a § on kuitenkin ongelmallinen EU-oikeuden vaatimusten kanssa. Tutkielmasta käy myös ilmi, että tilaajavastuulain säännösten mukainen tilaajan selvitysvelvollisuus sopimuskumppanistaan on luettavissa valvontasäännökseksi, joka ei kuitenkaan rajoita suhteettomasti palvelujen tarjoamisen vapautta. Tilaajavastuulaki on eräänlainen lähetetyn työntekijän käytön ennakkoilmoitusvelvollisuuden muoto, vaikka ilmoitus kohdistuukin viranomaisen sijasta lähetettyä työntekijää käyttävälle tilaajayritykselle. Suomen valvontajärjestelmässä havaitaan puutteita valvonnan tehokkuuden näkökulmasta. Näin on erityisesti mikrotasolla, jota tarkasteltaessa havaitaan, ettei Suomen valvontajärjestelmä takaa lähetetylle työntekijälle tehokkaita keinoja päästä oikeuksiinsa.
 • Ruotsalainen, Matleena (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten lukion evankelis-luterilaisen uskonnon oppikirjat kuvaavat kristillistä lähetystyötä. Lähetystyö on aiheuttanut viime aikoina keskustelua, ja on pohdittu millä tavalla lähetystyötä voidaan nykyaikaisessa maailmassa tehdä. Ylioppilaskirjoituksissa oli keväällä 2014 tehtävänä arvioida Rebekka Naatuksen (2013) kolumnia Kotimaa-lehdestä, jossa esitettiin evankelioivan lähetystyön lopettamista. Oppikirjojen on tutkittu määrittävän suomalaisissa kouluissa merkittävästi sitä, mitä tunneilla opetetaan. Oppikirjat ovat myös tutkimusten mukaan luomassa todellisuutta aiheista, joista ne antavat tietoa. Oppikirjoihin kootut tekstit vaikuttavat siihen näkemykseen, mikä opiskelijoille esimerkiksi lähetystyöstä muotoutuu. Tutkimustehtävänä on tässä tutkimuksessa selvittää, miten lukion evankelis-luterilaisen uskonnon oppikirjat kuvaavat kristillistä lähetystyötä. ja tarkentavina tutkimuskysymyksinä ovat seuraavat: 1. Mitkä aiheet painottuvat oppikirjoissa lähetystyön historiasta? 2. Millaista lähetysteologiaa oppikirjat sisältävät? 3. Miten oppikirjat kuvaavat nykyaikaista lähetystyötä? Tutkimus on toteutettu systemaattisen analyysin tutkimusmenetelmällä. Systemaattisessa analyysissa käytetään Jari Jolkkosen (2007) nelitasoista analyysia. Tutkielmassa luodaan kuvaileva yleiskatsaus kaikkiin nykyisen lukion opetussuunnitelman perusteiden 2003 jälkeen ilmestyneisiin lukion evankelis-luterilaisen uskonnon oppikirjoihin. Tarkassa analyysissä on kaksi kirjasarjaa: Theo ja Uusi Arkki.
 • Kauppala, Emmi (Helsingfors universitet, 2015)
  Tutkielmani tarkoituksena on tutkia diplomaattisen turvapaikan myöntämisen kansainvälisoikeudellisia edellytyksiä perinteisen lainopin ja tapausperusteisen tutkimuksen keinoin ja pyrkiä erityisesti systematisoimaan tällä hetkellä epäselvää oikeus-tilaa turvapaikan myöntämisen oikeusperusteista. Kansainvälisen oikeuden lähteet löytyvät perinteisen ja tutkielmassani hyväksytyn näkemyksen mukaan Kansainvälisen tuomioistuimen 38(1) artiklasta. Näistä ensisijaisina on pidettävä valtiosopimuksia ja tapaoikeutta. Diplomaattisen turvapaikan oikeusperustaa voidaan valtiosopimustasolla etsiä erityisesti Wienin diplomaattisia suhteita koskevasta vuoden 1961 yleis-sopimuksesta. Diplomaattista turvapaikkaa ei ole mainittu sopimuksessa ja lisäksi sen 41 artiklan mukaiset velvollisuudet osoittavat, että sopimuksen perusteella diplomaattista turvapaikkaa ei voi myöntää. Diplomaattisen turvapaikan osalta ei voida myöskään katsoa olevan olemassa kansainvälistä tapaoikeutta. Valtioiden toiminnan ei voida sanoa olevan yhtenäistä, johdonmukaista ja jatkuvaa. Valtioiden yhteisöllä ei voida sanoa myöskään olevan sellaista opinio jurista, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että turvapaikkoja on myönnetty, koska valtiot olisivat katsoneet olevansa siihen velvoitettuja jo olemassa olevan kansainvälisen normin perusteella. Näin ollen diplomaattisen turvapaikan myöntämisen voi katsoa olevan lähtökohtaisesti kansainvälisen oikeuden vastaista. Tästä huolimatta diplomaattisia turvapaikkoja myönnetään tasain väliajoin. Olen analysoinut tapauksia Julien Assange, Cheng Guangchengi, kardinaali Midzensky sekä Tehranin panttivangit. Näiden tapausten ja kansainvälisiä oikeuslähteitä koskevan lainopillisen tarkastelun perusteella olen systematisoinut diplomaattisen turvapaikan edellytyksiä seuraavasti. Mikäli osapuolia ei sido diplomaattista turvapaikkaa koskeva valtiosopimus tai alueellinen tapaoikeus tai, mikäli vastaanottajavaltio ei ole antanut suostumustaan turvapaikan myöntämiselle, voidaan diplomaattinen turvapaikka myöntää poikkeuksellisesti vain, mikäli kyse on välittömästä ja kiireellisestä, luonteeltaan poliittisesta uhasta henkilön perustavanlaatuisille ihmisoikeuksille sekä, joku kolmesta seuraavasta erityisestä edellytyksestä täyttyy. Ensimmäinen edellytys on tapaoikeudellisesti hyväksytty valtion sisäinen tilanne, jolla tarkoitetaan esimerkiksi sotilaallisia vallankumouksia, mellakoita ja väkivaltaisia mielenosoituksia, jolta vastaanottaja valtio ei pysty tai halua suojella turvapaikan hakijaa. Toinen edellytys on se, että kyse on nimenomaan poliittisesta vainosta ja sen suorittajana on hakijan kansalaisuusvaltio. Kolmantena edellytyksenä on se, että turvapaikan hakijana on kansainvälisesti suojeltu henkilö.
 • Sjöblom, Jonas (2014)
  Tutkielma käsittelee verkostomaista nykyhallintoa ja lähidemokratiaa Helsingin itäisen kantakaupungin alueella Arabiassa. Alueen kaupunginosayhdistyksen Artova ry:n hanke Arabianranta, Toukola ja Vanhakaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana oli yksi kymmenestä demokratiapilotista Helsingin kaupungin alueellisen osallistumisen kokeilussa vuonna 2013. Kokeilussa etsittiin asukasvetoisten pilottien avulla uusia osallistumis- ja vuorovaikutuskeinoja hallinnon ja asukkaiden välille. Pilotissa kokeiltiin deliberatiivista asukasraatia Arabianrannan rantapuiston elävöittämisen suunnitteluun ja kehitettiin asukastalojen toimintaa. Tutkielmassa tarkastellaan hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan välistä yhteistyötä tässä osallistumishankkeessa. Tutkielma on laadullinen tapaustutkimus, jossa käytetään analyysimenetelmänä Carol Bacchin (2009) What’s the problem represented to be -lähestymistapaa (WPR). Bacchin policy-analyysin avulla paljastetaan ne taustaoletukset, joita pilotin eri toimijoilla oli lähidemokratiasta, kunnallisesta päätöksenteosta ja alueellisesta osallistumisesta hankkeen aikana. Teoreettisena viitekehyksenä tutkielmassa käytetään angloamerikkalaista ja eurooppalaista keskustelua demokratiasta (mm. Dahl), hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan suhteesta (mm. Jepperson), osallistumisesta (mm. Arnstein), kaupunkitilasta (mm. Massey) sekä paikallisista kiistoista (mm. Kopomaa). Tutkimusaineisto koostuu Helsingin kaupungin alueellisen osallistumisen kokeilua koskevista päätösasiakirjoista, Arabian alueella toteutusta asukaskyselystä sekä Artovan lähidemokratiaryhmän pilottisuunnitelmasta, ryhmähaastattelusta ja pilotin loppuraportista. Aineiston avulla tutkitaan, millaisia ongelmia pilotin eri toimijat näkevät lähidemokratiassa ja kunnallisessa päätöksenteossa sekä miten Helsingin kaupungin ja Artovan näkemykset alueellisen osallistumisen kehittämisestä erosivat toisistaan pilotin toteuttamisen aikana. Aineiston mukaan luottamushenkilöt näkevät lähidemokratian ja kunnallisen päätöksenteon suurimpina ongelmina alhaisen äänestysaktiivisuuden kuntavaaleissa sekä poliittisen osallistumisen polarisoitumisen. Myös tarkoituksenmukaisten osallistumiskanavien puute, viranhaltijoiden valta asioiden valmisteluvaiheessa ja kaupunkilaisten kokemus heikoista vaikutusmahdollisuuksista nähtiin ongelmiksi. Arabian alueen asukkaat puolestaan haluaisivat osallistua enemmän asuinaluettaan koskevaan päätöksentekoon ja toivoisivat siihen parempia ja vaikuttavampia kanavia. Asukkaiden mielestä hallinnon pitäisi myös jättää kaupunginosatasolla tilaa omaehtoiselle kansalaistoiminnalle, minkä kautta on mahdollisuus saavuttaa aito vaikuttamisen kokemus. Aineiston perusteella Helsingin kaupunki ei asettanut erityisiä tavoitteita Artovan demokratipilotille, vaan se toteutettiin asukasvetoisesti pilotin omien voimavarojen ehdoilla. Pilotin vapaa-ajallaan toteuttanut, politiikan ja osallistumisen puoliammattilaisista koostunut 6–7 henkilön lähidemokratiaryhmä puolestaan odotti kaupungilta enemmän sekä taloudellisia että asiantuntijaresursseja pilotin toteuttamiseen. Pilotin keskeisin onnistuminen, asukasraadin laatima julkilausuma luovutettiin kaupungin hallintokoneiston ”pureskeltavaksi” syyskuussa 2013. Tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempien tutkimusten huomioita siitä, että kunnallisten osallistumishankkeiden vaarana on jäädä näennäisdemokratiaksi, jos niiden tuloksia ei liitetä uskottavalla tavalla edustukselliseen päätöksentekojärjestelmään. Lisäksi jos hankkeisiin ei kanavoida riittävästi resursseja ja päävastuu hankkeiden toteuttamisesta on vapaaehtoisilla asukasaktiiveilla, hankkeen toteuttajat saattavat väsyä ja kyynistyä, eikä osallistumisen todellinen laatu tai vaikuttavuus parane lainkaan.
 • Kaukovuori, Annukka (2005)
  Tutkielmassa tarkastellaan Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan koherenssia. Aihetta lähestytään tapaustutkimuksen kautta: tarkastelun kohteena on EU:n osallistuminen Lähi-idän rauhanprosessiin. EU:n toimintaa rauhanprosessissa on yleisesti pidetty tehottomana. Tutkielman taustalla on ajatus, jonka mukaan yhteisen ulkopolitiikan koherenssiongelmat ovat heikentäneet EU:n mahdollisuuksia toimia Lähi-idän rauhanprosessissa. Teoreettisella tasolla tutkijat ovat lähestyneet yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa lähinnä kahdesta näkökulmasta: toinen tarkastelee EU:ta toimijana, toinen instituutiona. Eri teoreettiset lähtöoletukset johtavat erilaisiin käsityksiin koherenssin merkityksestä unionin ulkoisessa toiminnassa. Koherenssille luodaan käsitteellistä taustaa tarkastelemalla jaottelua vertikaaliseen ja horisontaaliseen koherenssiin. Tutkimuksessa keskitytään horisontaaliseen koherenssiin ja selvitetään, kuinka pilarirakenteen luoma epäkoherenssi ja lukuisat eri ulkopoliittiset toimijat ovat vaikuttaneet Euroopan unionin ulkoiseen edustukseen ja toimintaan Lähi-idän rauhanprosessissa ja mitä koherenssin parantamiseksi on yritetty tehdä. Tutkimuksen primääriaineistona on yhteinen strategia Välimeren alueesta, jossa Lähi-idän rauhanprosessi on omana kokonaisuutenaan. Strategiaa tutkitaan tekstianalyysin keinoin ja sitä verrataan Barcelonan julistukseen. Tämän lisäksi aineistona käytetään muita keskeisiä EU-dokumentteja sekä aikaisempaa tutkimusta. Tutkimuskysymyksenä on: parantaako yhteinen strategia Välimeren alueesta EU:n ulkopoliittista koherenssia ja täten myös sen toimintamahdollisuuksia Lähi-idän rauhanprosessissa? Keskeinen tavoite Välimeren strategiaa luotaessa oli koherenssin parantaminen ja toiminnan tehostaminen. Tutkielman perusteella tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan päästy, sillä strategia ei sisällä tarvittavia institutionaalisia muutoksia eikä tuo uusia instrumentteja unionin ulkopolitiikkaan. Tiukasti ottaen yhteinen strategia Välimeren alueesta ei ole strategia lainkaan, sillä se tyytyy vain kokoamaan jo olemassa olevat kannat ja periaatteet yhteen. Operationaalinen ulottuvuus jää strategiasta puuttumaan.
 • Vallaskangas, Lotta (1999)
  Tutkielmassani analysoin vuonna 1993 allekirjoitetusta Periaatteiden julistuksesta käynnistynyttä Israelin ja palestiinalaisten välistä rauhanprosessia konfliktin tutkimuksen näkökulmasta. Tutkielmani teoreettisen perustan muodostavat pitkällisen sosiaalisen konfliktin sekä konfliktin transformaation ja rauhanrakentamisen käsitteet. Pitkällisen sosiaalisen konfliktin käsitteen kautta Lähi-idän vuosikymmeniä jatkunutta kiistaa on mahdollista analysoida kokonaisvaltaisesti. Rauhanprosessin arvioinnissani tulen tukeutumaan konfliktin tutkimuksen uudempaan traditioon lukeutuviin konfliktin transformaation ja rauhanrakentamisen käsitteisiin, joissa tavoitteena on muutoksen aikaansaaminen konfliktin taustalla vaikuttavissa rakenteellisissa syissä. Tutkimusasetelmani lähtökohtana on oletus, että Lähi-idän pitkällinen sosiaalinen konflikti vaatii kokonaisvaltaista ratkaisua, jossa konfliktin varsinaisten syiden analysointi ja tätä kautta yhteisymmärryksen löytäminen ovat keskeisessä asemassa. Tuomalla esiin konfliktin monimutkaisuuden sekä intressi- että arvoulottuvuuden yhteen kietoutuneisuuden luon pohjan rauhanprosessin arvioinnille, jossa keskityn yhteiskunnallisella ja yhteisöllisellä tasolla prosessin aikana saavutettuihin ja edelleen tarvittaviin muutoksiin. Yhteiskunnallisen tason muutoksilla tarkoitan politiikan ja talouden alueella tapahtuvaa kehitystä, kun taas yhteisöllisen tason muutosten katson liittyvän identiteettien tunnustamiseen ja asenteellisen muutoksen tukemiseen. Lisäksi analysoin työssäni kolmannen osapuolen roolia rauhanprosessissa, sillä etnisiä konflikteja saadaan harvoin ratkeamaan ilman ulkopuolisen tahon tukea. Israelin sisäpoliittisten muutosten seurauksena palestiinalaisten itsehallintoa asteittain kasvattava kaksivaiheinen rauhanprosessi ajautui suurin vaikeuksiin ja on vuodesta 1997 ollut lähes kokonaan pysähdyksissä. Merkittävimpinä prosessin aikaisilla yhteiskunnallisen tason muutoksilla voidaan pitää palestiinalaisten osittaisen itsehallinnon toteutumista ja vaalien järjestämistä. Sekä poliittisen että taloudellisen alueen kehitysmahdollisuuksia ovat hidastaneet sopimusten toimeenpanon viivästyminen ja itsehallintoalueiden vahva side Israeliin. Yhteisöllisen tason muutoksista tärkeimpänä voidaan pitää rauhansopimuksen allekirjoittamista edeltänyttä osapuolten keskinäistä tunnustamista. Asenteellisen muutoksen aikaansaamista vaikeuttavat historiallisten tapahtumien traumaattiset kokemukset, joiden lieventymistä mm. ryhmien harjoittama terrori vaikeuttaa. Kestävän rauhan saavuttamisen kannalta olisi erityisen tärkeätä, että elinolosuhteiden ja osallistumismahdollisuuksien paranemisen kautta kyettäisiin aikaansaamaan myös konfliktiasenteiden lieventymistä. Ulkovallat ovat kautta aikojen olleet halukkaita puuttumaan geopoliittisesti merkittävän Lähi-idän alueen poliittisiin tapahtumiin. Yhdysvaltojen asema on Persianlahden sodan ja Neuvostoliiton hajoamisen myötä entisestään vahvistunut alueella. Rauhanprosessin aikana palestiinalaisalueiden taloudellinen tukeminen sekä neuvottelujen mahdollistaminen ovat olleet merkittävimmät kolmannen osapuolen toimet. Rauhanprosessin edetessä ja molempia osapuolia tyydyttävän rauhanratkaisun aikaansaamisessa puolueettoman kolmannen osapuolen rooli tullee korostumaan erityisesti tavoitteiden toimeenpanon valvonnassa. Tärkeimpiä tietolähteitä tutkimuksessa ovat olleet konfliktin transformaation ja rauhanrakentamisen käsitteitä erittelevät tutkimukset sekä lukuisat Lähi-idän konfliktia ja rauhanprosessia käsittelevät artikkelit.
 • Riitaoja, Anna-Leena (Helsingin yliopisto, 2005)
  This study examines Finnish student teachers' images of The Middle East conflict and its parties and medias' influence on these images. The research problems are 1) how student teachers understand the Middle East as a geographical and a cultural area 2) what kind of conceptions they have of the Middle East conflict and its parties; Israelis, Palestinians and Arabs and societies and religions closely connected to them and 3) how the media has influenced on these conceptions. Theoretical background of this study concerns with different mental images, their construction and meaning, stereotypes, intercultural competence, media and its influence as well as media literacy. The methods used in this study were survey and theme interview. Also headlines of the news were analysed. The survey was directed at student teachers of the University of Helsinki (n = 75). Six of them were interviewed. The survey was conducted in February and interviews were made in the turn of May and June 2003. The headlines analysed dealt with the Middle East conflict in the newspaper "Helsingin Sanomat" in January, April and July 2003. Main results: Images of the Middle East area differed largely from respondent to another. Student teachers didn't know much about the Middle East conflict. Stereotypes occurred in the conceptions connected to the parties of the conflict. Stereotypes appeared especially in the negative conceptions of islam and muslims and one-sided conceptions of Arabs. The influence of the conflict was noticeable in conceptions related to Israelis, Israel and Palestinians. Palestinians were sympathized. Attitudes towards Israelis, Palestinians and Arabs were negative to some extend and their societies were not valued very equal, open or modern. On the basis of the research, student teachers' intercultural competence was not good enough. Media had influence on the conceptions. Also skills in critical use of media varied largely. Some trusted strongly in the objectivity of a picture and the news. It can be argued, on the grounds of the results, that teacher education should concentrate more on themes of intercultural competence and media literacy. These two are interrelated and are both needed in understanding and conceptualising the world.
 • Turunen, Maria (2013)
  Jatkuva muutos aiheuttaa sen, että organisaatioiden kehittämistarpeet muuttuvat ja kasvavat jatkuvasti. Näin on myös sosiaalityön organisaatioissa. Tutkielman tutkimusongelma pohjautuu sosiaalityötä alati hiertävään haasteeseen: kuinka rajallisilla resursseilla voidaan tehdä parhainta mahdollista sosiaalityötä muuttuvassa ympäristössä? Tutkimusongelmana on, millaisia keinoja lähijohtaja voi käyttää, jotta paras tosisaalityön toteuttaminen työyksikössä mahdollistuisi n yt ja tulevaisuudessa. Tutkielman ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää, mitä johtavat sosiaalityöntekijät käsittävät kehittämisellä. Toinen tutkimuskysymys konkretisoi kehittämistyötä pureutumalla arjen kuvauksiin: millaisista elementeistä lastensuojelun kehittämisen lähijohtaminen koostuu? Kysymyksen tarkoituksena on hahmottaa, mitä konkreettisia toimia johtava sosiaalityöntekijä voi asemansa suomin valtuuksin ja työnkuvansa puitteissa tehdä kehittämistyön onnistumiseksi arjen työssä. Tutkielmassa esitellään pääkaupunkiseudun lastensuojelun johtavien sosiaalityöntekijöiden ajatuksia tiimitason kehittämisestä ja peilataan sitä muutosjohtamiskirjallisuuteen. Tutkielman aineisto on kvalitatiivinen. Aineisto kerättiin haastattelemalla yhdeksää pääkaupunkiseudun lastensuojelun johtavaa sosiaalityöntekijää puolistrukturoiduin yksilöhaastatteluin. Haastattelujen kautta saatiin tietoa siitä, millaisia kehittämiskokemuksia ja tähän liittyvää johtamisproblematiikkaa johtavat sosiaalityöntekijät olivat kohdanneet. Näitä kertomuksia analysoitiin temaattisella sisällönanalyysilla. Tutkielman tulosten mukaan johtavat sosiaalityöntekijät kokevat kehittämisen koostuvan monista tasoista. He määrittelevät kehittämisen yksittäisen työntekijän reflektoinnista aina suuriin, valtakunnallisen tason mullistuksiin saakka. Kehittämistyön tarve voi tulla ulkoapäin tai tiimin sisältä, asiakastyöstä käsin. Johtava sosiaalityöntekijä toimiikin linkkinä arjen kehittämistyössään poliittis-organisatorisen ja asiakastyön tasojen välillä. Tämän vuoksi johtavan sosiaalityöntekijän rooli on merkittävä sekä käytännön työn että strategisen suunnittelun toteutumisessa ja näiden balansoimisessa. Johtavat sosiaalityöntekijät kokevat, että heillä on useita keinoja vaikuttaa kehittämistyön onnistumiseen. Onnistuminen perustuu monimuotoisen tiimin hyödyntämiseen, tiimin luottamustason synnyttämiseen, kehittämismyönteisen asenteen ylläpitämiseen, sekä kehittämisviestinnän rakenteiden turvaamiseen kaikilla organisaation tasoilla. Lisäksi johtavan sosiaalityöntekijän on työskenneltävä kehittämistyön hidasteiden purkamiseksi. Hidasteiksi johtavat sosiaalityöntekijät mainitsevat muutosvastarinnan, vaihtuvat työntekijät sekä kiireen ja asiakaspaineen. Kehittäminen onnistuu, kun se on koko työyhteisön yhteistä toimintaa. Johtavan sosiaalityöntekijän roolina on mahdollistaa ja ylläpitää hyvää ryhmätyöhenkeä. Tutkielman tulosten mukaan johtavat sosiaalityöntekijät kokevat vaikuttavimmaksi kehittämistyön ylläpitäjäksi on katkeamattoman, aktiivisen ja dialogisen vuorovaikutuksen kaikkien työntekijätasojen välillä. Se mahdollistaa arjen työn liikkumisen passiivisesta muutostoiminnasta kohti jatkuvan kehittämisen toimintaa. Vuorovaikutteisuuteen sisältyy kehittämisen mielessäpitäminen keskustelemalla kehittämistyöstä, informaation jakaminen ja vastaanottaminen esteettömästi ja ajantasaisesti kaikilla organisaation tasoilla sekä työntekijätiimin avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. Vaikka tutkielma on rajattu lastensuojelun kontekstiin, tutkielman tuloksia voi hyödyntää muissakin sosiaalityön kehittämisen lähijohtamisen konteksteissa. Kehittämistyöllä voidaan vastata sosiaalityön kasvaviin paineisiin. Sosiaalityössä lähijohtamisella on merkittävä rooli arjen sujumisessa ja tuloksellisuudessa, sillä asiakastyön organisoiminen on lähijohtajan tehtävä. Tutkielman tarkoituksena on antaa panos kehittämistä ja sen johtamista käsittelevälle tutkimukselle, jolle lienee kysyntää alati monimutkaistuvassa sosiaalityön kentässä.
 • Turunen, Maria (2013)
  Jatkuva muutos aiheuttaa sen, että organisaatioiden kehittämistarpeet muuttuvat ja kasvavat jatkuvasti. Näin on myös sosiaalityön organisaatioissa. Tutkielman tutkimusongelma pohjautuu sosiaalityötä alati hiertävään haasteeseen: kuinka rajallisilla resursseilla voidaan tehdä parhainta mahdollista sosiaalityötä muuttuvassa ympäristössä? Tutkimusongelmana on, millaisia keinoja lähijohtaja voi käyttää, jotta paras tosisaalityön toteuttaminen työyksikössä mahdollistuisi n yt ja tulevaisuudessa. Tutkielman ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää, mitä johtavat sosiaalityöntekijät käsittävät kehittämisellä. Toinen tutkimuskysymys konkretisoi kehittämistyötä pureutumalla arjen kuvauksiin: millaisista elementeistä lastensuojelun kehittämisen lähijohtaminen koostuu? Kysymyksen tarkoituksena on hahmottaa, mitä konkreettisia toimia johtava sosiaalityöntekijä voi asemansa suomin valtuuksin ja työnkuvansa puitteissa tehdä kehittämistyön onnistumiseksi arjen työssä. Tutkielmassa esitellään pääkaupunkiseudun lastensuojelun johtavien sosiaalityöntekijöiden ajatuksia tiimitason kehittämisestä ja peilataan sitä muutosjohtamiskirjallisuuteen. Tutkielman aineisto on kvalitatiivinen. Aineisto kerättiin haastattelemalla yhdeksää pääkaupunkiseudun lastensuojelun johtavaa sosiaalityöntekijää puolistrukturoiduin yksilöhaastatteluin. Haastattelujen kautta saatiin tietoa siitä, millaisia kehittämiskokemuksia ja tähän liittyvää johtamisproblematiikkaa johtavat sosiaalityöntekijät olivat kohdanneet. Näitä kertomuksia analysoitiin temaattisella sisällönanalyysilla. Tutkielman tulosten mukaan johtavat sosiaalityöntekijät kokevat kehittämisen koostuvan monista tasoista. He määrittelevät kehittämisen yksittäisen työntekijän reflektoinnista aina suuriin, valtakunnallisen tason mullistuksiin saakka. Kehittämistyön tarve voi tulla ulkoapäin tai tiimin sisältä, asiakastyöstä käsin. Johtava sosiaalityöntekijä toimiikin linkkinä arjen kehittämistyössään poliittis-organisatorisen ja asiakastyön tasojen välillä. Tämän vuoksi johtavan sosiaalityöntekijän rooli on merkittävä sekä käytännön työn että strategisen suunnittelun toteutumisessa ja näiden balansoimisessa. Johtavat sosiaalityöntekijät kokevat, että heillä on useita keinoja vaikuttaa kehittämistyön onnistumiseen. Onnistuminen perustuu monimuotoisen tiimin hyödyntämiseen, tiimin luottamustason synnyttämiseen, kehittämismyönteisen asenteen ylläpitämiseen, sekä kehittämisviestinnän rakenteiden turvaamiseen kaikilla organisaation tasoilla. Lisäksi johtavan sosiaalityöntekijän on työskenneltävä kehittämistyön hidasteiden purkamiseksi. Hidasteiksi johtavat sosiaalityöntekijät mainitsevat muutosvastarinnan, vaihtuvat työntekijät sekä kiireen ja asiakaspaineen. Kehittäminen onnistuu, kun se on koko työyhteisön yhteistä toimintaa. Johtavan sosiaalityöntekijän roolina on mahdollistaa ja ylläpitää hyvää ryhmätyöhenkeä. Tutkielman tulosten mukaan johtavat sosiaalityöntekijät kokevat vaikuttavimmaksi kehittämistyön ylläpitäjäksi on katkeamattoman, aktiivisen ja dialogisen vuorovaikutuksen kaikkien työntekijätasojen välillä. Se mahdollistaa arjen työn liikkumisen passiivisesta muutostoiminnasta kohti jatkuvan kehittämisen toimintaa. Vuorovaikutteisuuteen sisältyy kehittämisen mielessäpitäminen keskustelemalla kehittämistyöstä, informaation jakaminen ja vastaanottaminen esteettömästi ja ajantasaisesti kaikilla organisaation tasoilla sekä työntekijätiimin avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri. Vaikka tutkielma on rajattu lastensuojelun kontekstiin, tutkielman tuloksia voi hyödyntää muissakin sosiaalityön kehittämisen lähijohtamisen konteksteissa. Kehittämistyöllä voidaan vastata sosiaalityön kasvaviin paineisiin. Sosiaalityössä lähijohtamisella on merkittävä rooli arjen sujumisessa ja tuloksellisuudessa, sillä asiakastyön organisoiminen on lähijohtajan tehtävä. Tutkielman tarkoituksena on antaa panos kehittämistä ja sen johtamista käsittelevälle tutkimukselle, jolle lienee kysyntää alati monimutkaistuvassa sosiaalityön kentässä.
 • Ronikonmäki, Niko-Matti Henrik (2015)
  Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on esitellä lähijunaliikenneinvestointien vaikutusten arviointia kaupunkitalouden näkökulmasta. Koska liikenneinvestointien taloudellisten vaikutusten arviointi on kokonaisuutena hyvin laaja, on tässä tutkielmassa valittu selkeästi maankäytöllisten vaikutusten tarkastelu. Hedonisten hintojen teorian avulla pyritään arvioimaan investoinnin mahdollisia vaikutuksia kiinteistöjen hinnoille ja kaupunkien maankäyttömallilla suurempia koko seutukuntaa koskevia maankäytöllisiä vaikutuksia. Kaksi ensimmäistä lukua keskittyvät teorioiden läpikäymiseen. Ensimmäisessä luvussa keskitytään hedonisten hintojen teoriaan Sherwin Rosenin (1974) artikkelin kautta. Teorian perusteet käsitellään perusteellisesti ja luvun lopuksi arvioidaan sen käyttökelpoisuutta hintavaikutusten arviointiin. Erityisesti käsitellään tasapainotilaa ja siihen liiittyvää problematiikkaa. Toinen luku käsittelee Masahisa Fujitan (1989) maankäyttömallia. Mallin perusteet läpikäydään yksittäisen kotitalouden sijoittumisesta lähtien, mutta erityinen mielenkiinto on sen komparatiivisessa statiikassa. Sen avulla on mahdollista analysoida kuljetuskustannusten muutosten vaikutuksia kaupunkirakenteelle ja tätä soveltaen voidaan arvioida teorian tasolla lähijunaliikenneinvestoinnin maankäytöllisiä vaikutuksia. Kolmannessa luvussa arvioidaan näiden teorioiden soveltamista lähijunaliikenneinvestoinnin vaikutusten arvioinnissa ja keskustellaan teorioiden välisestä vuorovaikutussuhteesta. Hedonisten hintojen suhteen pyritään tunnistamaan sen käyttötarkoitus liikenneinvestointien näkökulmasta. Maankäyttömallia sovelletaan siten, että sitä voidaan käyttää lähijunaliikenneinvestoinnin analysointiin. Viimeisessä luvussa sovelletaan käsiteltyjä teorioita käytännön tasolla. Analysoinnin kohteena on ELSA (Espoo-Salo) – radan vaikutusten arviointi lähijunaliikenteen näkökulmasta. Analyysin johtopäätökset ovat linjassa esiteltyjen teorioiden kanssa. Uuden lähijunaliikenneinvestoinnin vaikutusalueella voidaan ennustaa kiinteistöjen hintojen kasvua. Maankäyttömallin avulla voidaan arvioida, että uusi yhteys raideliikenteen kannalta tyhjään tilaan Länsi-Uudellemaalle voi muodostaa uuden pääradankaltaisen nauhamaisen kaupunkialueen laajentumisen. Tämän seurauksena väestönpaine voi helpottaa lähellä Helsingin keskustaa, mutta sen arvioimiseksi tulisi aihepiiristä tehdä lisätutkimuksia.
 • Wardi, Jasmin (Helsingin yliopisto, 2015)
  Lähipiiritransaktioiden yksityiskohtaista sääntelyä on kevennetty Suomessa nykyisen osakeyhtiölain säätämisen myötä. Toisin kuin vuoden 1978 osakeyhtiölaki, nykyinen OYL ei sisällä nimenomaista sääntelyä esimerkiksi lähipiiriin kuuluville annettavista lainoista ja vakuuksista, vaan sääntely on pääasiassa OYL:n yleisten yhtiöoikeudellisten periaatteiden varassa. Keskiöön nousevat erityisesti johdon huolellisuus- ja lojaliteettivelvoite, yhdenvertaisuus sekä yhtiön toiminnan tarkoitus. Euroopan komissio on antanut ehdotuksen uudeksi osakkeenomistajien oikeuksia koskevaksi direktiiviksi, jossa säänneltäisiin myös lähipiiritransaktioita. Direktiivin omaksuminen merkitsisi selvää suunnanmuutosta kohti yksityiskohtaista sääntelyä. Ehdotettu uusi sääntely toimii innoituksena sääntelyn nykytilan tutkimiselle ja vaihtoehtoisten mallien selvittämiselle. Lähipiirisääntelyllä pyritään puuttumaan niihin tilanteisiin, joissa yhtiön johto tai kontrollivaltaa käyttävät osakkeenomistajat pyrkivät käyttämään lähipiiritransaktioita välineenä laittomaan arvon viemiseen yhtiöstä yksityisen intressinsä eduksi. Mahdollisuus hyväksikäyttävien liiketoimien toteuttamiseen johtuu suureksi osaksi informaatioepäsymmetriasta, joka päämies-agentti -suhteissa vallitsee ja lähipiiriliiketoimiin liittyviä kysymyksiä lähestytäänkin työssä agentuuriongelman kautta. Toiselta puolen on kuitenkin tärkeää huomata, että lähipiiritransaktiot voivat olla yhtiölle ja sen osakkeenomistajille edullisia ja joissain tapauksissa jopa välttämättömiä, eikä niihin siten aina liity hyväksikäyttävää elementtiä. Sääntelyn haasteena onkin se, miten estää hyväksikäyttävien lähipiiritransaktioiden tekeminen vaikeuttamatta kuitenkaan yhtiölle edullisten liiketoimien tekemistä lähipiiriin kuuluvan tahon kanssa. Työssä keskitytään seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1) minkälaisia teoreettisia sääntelymalleja lähipiiritransaktioiden kontrollointiin on olemassa, 2) minkälainen malli Suomessa on valittu ja kuinka toimivana valittua mallia voidaan pitää, ja 3) millaiseen suuntaan nykyinen malli teoreettisessa viitekehyksessä muuttuisi, mikäli komission ehdottama direktiivi tulisi voimaan pääpiirteittäin ehdotetunlaisena? Ensimmäisen tutkimuskysymyksen käsittely luo pohjan työlle ja osoittaa, ettei mikään yksittäinen keino lähipiiritransaktioiden kontrollointiin ole yksinään täydellisesti toimiva ja ongelmaton. Erilaisten sääntelymallien kartoittaminen ja kunkin etujen ja haittojen arvioiminen on edellytyksenä paitsi Suomessa valitun mallin kattavalle analysoinnille myös sen hahmottamiselle, mihin suuntaan ehdotettu uusi sääntely veisi niin teoriassa kuin käytännössä. Sääntelyyn liittyvien kysymysten konkretisoimiseksi työssä käsitellään lisäksi management buyout (MBO) -tilanteita ja tarkastellaan niitä ilmiöitä, joita nykyisen ja ehdotetun sääntelyn johdosta käytännön tasolla ilmenee. Työssä käytettynä tutkimusmetodina on pääasiassa oikeusdogmatiikka. Tarkoituksena on kuitenkin selvittää oikeustilan sisällön lisäksi myös pragmaattisesti käytännössä toimivia vaihtoehtoja, jolloin työtä voidaan pitää osin myös oikeustaloustieteellisenä. Lähipiiritransaktiot ovat kansainvälinen ilmiö, minkä johdosta teoreettinen malli perustuu pitkälti kansainväliseen kirjallisuuteen, kotimaisen oikeuskirjallisuuden tukiessa esitettyä.
 • Paulamäki, Markus (Helsingfors universitet, 2011)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia vähittäiskaupan lähiruokavalikoiman ja asiakasuskollisuuden yhteyttä. Elintarvikemarkkinoilla kilpailijoista erilaistettuja toimintamalleja tulee kehittää kohdemarkkinoiden muutokset huomioiden. Yhteiskunnalliset muutokset ja kasvava kuluttajakysyntä osoittavat lähiruokamarkkinan kasvupotentiaalia. Lähiruokamarkkinoiden ollessa elinkaarensa alkuvaiheessa voi lähiruoka toimintamallin kehittäminen mahdollistaa vähittäiskauppaympäristön erilaistamisen ja valikoimien kehittämisen asiakasuskollisuuden parantamiseksi sekä kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Tutkimuksen teoriaosassa tarkastellaan lähiruokajärjestelmää elintarvikemarkkinoiden kontekstista ja vähittäiskaupan näkökulmasta. Asiakasuskollisuutta tarkastellaan aikaisempien määritelmien pohjalta ja liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Tutkimuksen empiriaosan vaatimukset huomioiden keskityttiin erityisesti käyttäytymispohjaisen asiakasuskollisuuden teoriapohjaan. Tutkimuksen empiriaosassa lähiruokavalikoiman vaikutus asiakasuskollisuuteen rajattiin koskemaan leipäosaston valikoimarakennetta. Tutkimuksessa myymäläkohtaisen asiakasuskollisuuden mittaamisen mahdollistaa yhteistyöyrityksen asiakastietokannan talouskohtaiset ostohistoriatiedot, jotka perustuvat ostotapahtuman yhteydessä käytettyyn kanta-asiakaskorttiin. Lähileipävalikoimarakennetta ja asiakasuskollisuutta tarkasteltiin 39 myymälän aineistolla syysmarraskuun 2010 tarkastelujaksolla. Myymäläkohtaiset kyselylomaketiedot valikoimarakenteesta ja asiakastietokantatiedot mahdollistavat kvantitatiivisen tutkimusotteen hyödyntämisen. Pääanalyysin tilastollisena menetelmänä käytettiin Logit-mallia. Logit-malli mahdollisti myymäläkohtaisen asiakasluokka- ja leipävalikoimarakenteen riippuvuuden analysoinnin. Tutkimuksen pääanalyysin tuloksien perusteella myymälän pääostopaikka-asiakkaista uskollisten asiakkaiden osuus kasvaa, mutta myös täydennysostopaikka-asiakkaiden osuus asioineista talouksista lisääntyy lähileipävalikoiman suhteellisen osuuden kasvaessa. Lisäksi uskollisten asiakasryhmien tarkempi analyysi osoitti, että myymälän lähileipävalikoimaosuuden ja myymälän avainasiakasosuuden välillä ilmeni positiivinen yhteys. Tutkimustuloksia voidaan pitää kaupallisesti mielenkiintoisina ja tulosten taustalla vaikuttavat tekijät sekä liiketoiminnalliset mahdollisuudet vaativat jatkotutkimusta.
 • Koskela, Hanna (2013)
  Sosiaalisen median kehitys tarjoaa mahdollisuuksia hyödyntää moderneja yhteydenpitotapoja julkisen sektorin toimijoiden ja kansalaisten välillä. Samalla sosiaalisen median muuttuva toimintaympäristö asettaa haasteita mukautumiselle ja uusien toimintatapojen omaksumiselle. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan uuden sosiaalisen median palvelun, Lähivinkin, soveltuvuutta Suomen poliisin käyttöön Poliisilaissa (493/1995, 1 §) määriteltyjen tehtävien täyttämisen näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu Robert ja Janet Denhardtin kehittämän New Public Service -kehysmallin ajatuksiin. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten kansalaisten aktiivisen osallistumisen ja virtuaalisen vuorovaikutuksen näkökulmia hyödynnetään Suomen poliisin tehtävien suorittamisessa. Työssä perehdytään myös julkishallinnon yleisiin linjauksiin sosiaalisen median tarjoamista mahdollisuuksista ja tarkastellaan niiden soveltuvuutta poliisiviranomaisen toimintaan. Suomen poliisi on omaksunut varsin näkyvän roolin sosiaalisessa mediassa ja osallistuu monipuolisesti eri kanavien toimintaan tuottamalla niihin myös omaa sisältöä. Lähivinkki-palvelu edustaa poliisin kokeilemaa uusinta sosiaalisen median alustaa. Palvelussa käyttäjät merkitsevät karttapohjaan turvallisuuteen liittyviä ei-kiireellisiä asioita. Lähtökohtana tälle tapaustutkimukselle on Lähivinkki-palveluun aikavälillä 1.10.–31.12.2012 jätettyjen merkintöjen sisällön luokittelu ja analysointi, jonka perusteella pohditaan palvelun soveltuvuutta poliisin tehtävien täyttämiseen sekä sen kehitysmahdollisuuksia poliisin ja muiden toimijoiden näkökulmasta. Lähivinkki-palveluun jätetyistä kommenteista muodostui sisällönanalyysin kautta kolme erilaista kategoriaa. Merkinnöissä tehtiin havaintoja liikennekäyttäytymisestä ja erilaisista häiriöistä sekä toivottiin toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi myös muilta osapuolilta kuin poliisilta. Sosiaalisen median toimintaympäristön muutoksen edetessä poliisissa halutaan varautua tuleviin haasteisiin ja löytää oikeat vaikutuskanavat. Analyysin kautta selvisi, että Lähivinkki-palvelu soveltuu erinomaisesti poliisin laissa määriteltyjen tehtävien täyttämiseen New Public Service -kehysmallin ideoita mukaillen. Tietoja Lähivinkkiin jätettyjen kommenttien sisällöstä sekä tehtyjä kehitysehdotuksia palvelun parantamiseksi voidaan hyödyntää poliisin kehittäessä entistä vuorovaikutteisempia ja interaktiivisempia kommunikointikeinoja kansalaisten kanssa.