Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 12703-12722 of 27184
 • Mönki, Jenni (2008)
  Riittävä uni on välttämätöntä nisäkkäiden terveydelle ja hyvinvoinnille. Tämän vuoksi karjanpitoon liittyvät seikat, jotka vaikuttavat eläinten unen laatuun ja määrään, vaikuttavat siten myös eläinten hyvinvointiin ja tuottavuuteen. Kasvavien eläinten kohdalla unen merkitys korostuu. Uni säätelee monilla nisäkkäillä muun muassa glukokortikoidien ja kasvuhormonin eritystä. Naudalla tätä yhteyttä ei ole toistaiseksi osoitettu. Liian aikainen tai äkillinen maidosta vieroitus altistaa vasikoita sairauksille, lisää imemiseen liittyvää häiriökäyttäytymistä ja voi hidastaa vasikoiden kasvua. Maidosta vieroituksen vaikutuksia vasikoiden uneen ja lepoon ei ole tätä koetta ennen juuri tutkittu. Unen rakenteessa tapahtuvat muutokset korreloivat sen kanssa, kuinka hyvin eläimet sopeutuvat elämään eri stressoreiden paineessa. Syventäviin opintoihini kuului videomateriaalin käsittely liittyen vuoden 2004 – 2005 kokeesta sekä kirjallisuuskatsauksen tekeminen vieroitusstressin vaikutuksista vasikoiden uneen ja lepoon. Kokeessa vasikat vieroitettiin hapatetusta juomarehusta äkillisesti niiden ollessa noin kahdeksan viikon ikäisiä. Tämän ikäiset vasikat pystyvät jo käyttämään kiinteää ravintoa hyväkseen. Ihanteellisen vieroituksen tulisi kuitenkin tapahtua vähitellen. Kokeessa oletettiin, että vasikat ovat juomarehusta vieroitusta seuraavina päivinä nälkäisiä, koska vasikat ovat vieroitukseen asti hankkineet suurimman osan ravinnostaan juomalla vapaasti tarjottua hapanmaitoa. Nälkä stressaa vasikoita, ja stressi voi muuttaa unen laatua ja/tai rakennetta. 24 vasikan käyttäytymistä videoitiin 8 viikon iässä päivänä ennen juomarehusta vieroitusta, vieroituspäivänä ja 1.,2, ja 7. päivänä vieroituksen jälkeen. Videoista rekisteröitiin vasikoiden seisomiseen ja makaamiseen käyttämä aika ja vasikoiden eri univaiheissa viettämä aika. Vasikoiden käyttäytyminen ennen ja jälkeen vieroitusta analysoitiin toistomittaussekamallilla. Vieroituspäivinä vasikat olivat levottomia, mutta vieroituksen jälkeisinä päivinä vasikat lepäsivät aiempaa pidemmissä jaksoissa kerrallaan sekä nukkuivat enemmän ja pidempiä jaksoja NREM- unta kerrallaan. REM- unen suhteen muutokset olivat vähäisiä. Tulokset olivat yllättäviä, koska aiemmissa tutkimuksissa koejyrsijöiden unen rakenteen muutokset stressin seurauksena ovat olleet päinvastaisia: yleisesti kokonaisuniajan on todettu vähentyvän ja unen rakenteen muuttuvan rikkonaisemmaksi. Päättelimme, että vasikoiden vieroitus vapaasta hapanmaitojuotosta muuttaa niiden lepo- ja unirytmejä. Muutokset palautuivat osittain tai täysin viikon kuluttua vieroituksesta.
 • Vepsä, Pirkko (1980)
 • Veikkolainen, Eine (1957)
 • Tikkanen, Terttu (1960)
 • Jaakkola, Kyllikki (1948)
 • Närhi, Eeva Maria (1960)
 • Marjanen, Veija (1929)
 • Partanen, Karoliina (2002)
  Tämä pro gradu -tutkimus käsittelee uuden ajan johtajuutta sekä johtajan ja johtajan maineen merkitystä yrityksen menestykselle. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää minkälaisia haasteita toimintaympäristö asettaa johtajuudelle 2000-luvulla sekä minkälainen on uuden vuosituhannen ideaali suomalaisjohtaja analyytikoiden silmin. Tutkimuksen teoriaosassa tarkastellaan uuden ajan olosuhteita, organisaatio- sekä johtamisteorioissa tapahtuneita muutoksia, mielikuvatalouteen ja maineeseen liittyvää ajattelua sekä johtajan roolia yrityksen maineen sanansaattajana. Lisäksi teoriaosuudessa käsitellään kansainvälisiä CEO Reputation -tutkimuksia. Tutkimuksen empiriaosa puolestaan koostuu suomalaisanalyytikoiden haastatteluista – tavoitteena on selvittää analyytikoiden näkemyksiä ja tulkintoja johtajuudesta. Kyseessä on laadullinen tutkimus ja tutkimusmenetelmänä on teemahaastattelu. Aineiston analyysi on suoritettu teemoittelun avulla. Suomalaisanalyytikoiden mukaan kiinnostus johtajia kohtaan on 2000-luvulla huomattavasti suurempaa kuin menneinä vuosikymmeninä. Uusi julkisuuskäytäntö sekä läpinäkyvyyden, avoimuuden ja luottamuksen periaatteet asettavat monia haasteita uuden ajan johtajuudelle. Tutkimuksen tulosten mukaan suomalaisten pörssiyritysten johtajilta vaaditaan uuden ajan olosuhteissa visionäärisyyttä, näkemystä markkinoiden kehityksestä sekä kykyä reagoida muutoksiin. Johtajalta odotetaan myös strategista ajattelua ja vankkaa liiketoiminnan tuntemusta. 2000-luvun johtaminen on ennen kaikkea ihmisten johtamista ja alaisten kuuntelua sekä vastuullisuutta ja luottamusta suhteessa kaikkiin sidosryhmiin. Läpinäkyvyyden aikakaudella johtajan koetaan olevan myös yrityksensä kasvot ja persoona. Suomalaisanalyytikoiden mukaan johtajaan liitettävillä mielikuvilla, johtajan maineella, on suuri merkitys koko yrityksen menestymisen kannalta. Analyytikot arvostavat erityisesti osaajan ja visionäärin mainetta. Analyytikoiden näkemyksien mukaan johtajan maine kumpuaa uskottavuudesta, luottamuksesta ja johdonmukaisesta käyttäytymisestä - hyvämaineinen johtaja tuo lisäarvoa yritykselle ja vaikuttaa positiivisesti myös analyytikoiden antamiin suosituksiin. Huonomaineinen johtaja puolestaan tuo yrityksen osakkeen arvoon riskilisän. Maine on ennen kaikkea luottamuspääomaa. Organisaatioajatteluun liittyvän teoreettisen osuuden tärkeimpiä lähteitä oli Karl Weickin teos Making Sense of The Organization. Johtajuuden aikakausia käsittelevän osan keskeisiä lähteitä puolestaan olivat Mika Aaltosen ja Anne Kovalaisen tutkimusraportti Johtaminen sosiaalisena konstruktiona sekä Jay Congerin ja Rabindra Kanungon teos Charismatic Leadership in Organizations. Mielikuviin ja maineeseen pohjautuvien lukujen tärkeimpiä lähteitä olivat Charles Fombrunin teos Reputation – Realizing Value from The Corporate Image sekä Kati Pauliina Pitkäsen teos Yrityskuva ja maine menestystekijöinä.
 • Halkilahti, Jenni (Helsingfors universitet, 2014)
  Tutkielmassa tarkastellaan maineen norkkimista perusteena tuotejäljittelyn kiellettävyydelle. Maineen norkkimisessa on kyse siitä, että elinkeinonharjoittaja pyrkii saamaan oikeudetonta hyötyä toisen elinkeinonharjoittajan tuotteen maineesta ja tunnettuudesta luomalla mielleyhtymän tällaiseen maineikkaaseen ja tunnettuun tuotteeseen. Tuotejäljittelyn kiellettävyys on perinteisesti perustunut oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa sille, että jäljittely aiheuttaa sekaantumisvaaraa kuluttajille tuotteen kaupallisen alkuperän suhteen. Tuotejäljittely ei kuitenkaan aina aiheuta sekaantumisvaaraa tuotteiden välille. Esimerkiksi look alike -ilmiössä on kyse sellaisesta tuotejäljittelystä, jossa tuotteen ulkoasu muistuttaa läheisesti markkinajohtajan pakkausta ilman, että menettelystä aiheutuu mitään sekaantumisvaaraa. Lähtökohtaisesti jäljittelyssä ensisijaisena tavoitteena on muutoinkin toisen yrityksen tuotteen maineen ja tunnettuuden hyväksikäyttäminen ja kuluttajien harhaanjohtaminen tapahtuu vain jäljittelyn ”sivutuotteena”. Vapaan kilpailun periaatteen vuoksi jäljittely on lähtökohtaisesti sallittua. Jäljittelyn on katsottu edistävän tervettä kilpailua ja pitävän tuotteiden hinnat kurissa. Jäljittelyn sallittavuutta on rajoitettu immateriaalioikeuksin sekä SopMenL:n nojalla, jotta turvattaisiin yrityksille tarvittavat kannustimet luoda jotakin uutta. Kaikessa jäljittelyyn puuttumisessa on kuitenkin otettava huomioon sen vaikutukset vapaan kilpailun periaatteelle. Tämän vuoksi on tärkeää määritellä selkeät rajat sille, millä perustein yksittäinen elinkeinonharjoittaja voi saada suojaa jäljittelyä vastaan riippumatta siitä, perustuuko suoja maineen norkkimiselle vai sekaantumisvaaraa aiheuttavalle jäljittelylle. Sekaantumisvaaraa aiheuttavan jäljittelyn osalta on katsottu, että suojaa tulisi antaa vain omaperäisille ja tunnetuille tuotteille. Samoin yksinoikeussuojaa annetaan tuotteille, jotka ovat jollain tavalla omaperäisiä ja erottumiskykyisiä. Nämä edellytykset toimivat hyvänä lähtökohtana myös sille, että tuote olisi suojaamisen arvoinen maineen norkkimista vastaan. Markkinaoikeus on antanut vain kaksi ratkaisua, jotka käsittelevät puhtaasti maineen norkkimista. Vaikka yritykset ovat jo pitkään vedonneet maineen norkkimisen sopimattomuuteen tuotejäljittelytapauksissa, ei markkinaoikeus ole ottanut maineen hyväksikäytön arvioinnin edellytyksiin kantaa kovinkaan seikkaperäisesti. Maineen hyväksikäyttö onkin melko uusi sopimattoman menettelyn muoto oikeuskäytännössämme. Ruotsissa sen sijaan maineen norkkiminen on jo pitkään katsottu omaksi sopimattoman menettelyn muodokseen. Markkinaoikeus viittasi maineen hyväksikäyttöä koskevassa ratkaisussaan MAO 121/12 Ruotsin oikeuskäytännössä kehittyneeseen maineen norkkimisoppiin eli renommésnyltning -doktriiniin. Ruotsissa maineen hyväksikäyttö eli renommésnyltning on oma sopimattoman menettelyn muotonsa. Ruotsissa sekaantumisvaaraa aiheuttava jäljittely arvioidaan erillään maineen hyväksikäytön kiellettävyydestä. Jos käsillä on sekaantumisvaara, Marknadsdomstolen ei edes tutki maineen hyväksikäyttöä. Ruotsalainen maineen norkkimisoppi on tutkielmassa keskeisessä osassa, kun selvitetään maineen norkkimisen kiellettävyyden edellytyksiä. Ruotsalaisen oikeuskäytännön tarkastelemisen lisäksi tutkielmassa tarkastellaan markkinaoikeuden tuotejäljittelyä koskevia ratkaisuja sen selvittämiseksi, minkälaisia tuotteen ominaisuuksia on oikeuskäytännössä pidetty suojaamisen arvoisina. Tutkielmassa pyritään esittelemään arviointiedellytyksiä sille, milloin maineen norkkiminen olisi kiellettävää tuotejäljittelytilanteissa. Arvioinnissa otetaan huomioon vapaan kilpailun periaatteen asettamat rajat sekä aikaisempi tuotejäljittelyä koskeva oikeuskäytäntö. Tutkielmassa selvitetään, että tärkeimpinä edellytyksinä maineen norkkimisen kiellettävyydelle ovat norkkimisen kohteeksi joutuneen tuotteen maine ja tunnettuus, mielleyhtymän luominen tällaiseen tuotteeseen sekä oikeudeton hyötyminen mielleyhtymän luomisesta. Näiden edellytysten sisältöä avataan tutkielmassa tarkemmin oikeustapausten kautta.
 • Piippo, Janne (2013)
  Tutkielmassa käsitellään luottamuksenhallintaa hajautetussa ympäristössä. Tietoturvan kannalta täysin suljettu järjestelmä on ainoa turvallinen vaihtoehto. Verkko ja yhteistoiminta verkossa edellyttävät kuitenkin avoimuutta, jotta yhteistoimintaa voi verkon kautta tapahtua. Avoimuus tuo mukanaan suuren ja vaihtuvan käyttäjäjoukon ja avaa palvelun alttiiksi tietomurroille ja väärinkäytöksille. Avoimuus tarkoittaa myös sitä, että palvelun käyttö ja siihen kirjautuminen on tehtävä mahdollisimman yksinkertaiseksi, toisin sanoen pyritään poistamaan tekniikan käytön esteitä ja tehdä käytöstä mahdollisimman yksinkertaista. Avoimuudesta seuraa se, että toimijoiden, jotka ovat ihmistä edustavia agentteja, henkilöllisyyttä on vaikea, ellei jopa mahdoton selvittää. Järjestelmän tuleekin luottaa palvelua käyttäviin toimijoihin ja toimijoiden tulee luottaa käytettävään järjestelmään. Luottamuksen muodostumisen tueksi on kehitetty erilaisia luottamuksenhallintajärjestelmiä. Tämän tutkielman tarkoituksena on esitellä maine- (reputation based) ja valtuutusperustaisten luottamuksenhallintajärjestelmien (credential based) toiminta käyttöympäristöissään. Tuoda esille näiden luottamuksenhallintajärjestelmien haavoittuvuudet, kuten valtuutusperustaisten luottamuksenhallintajärjestelmien haavoittuvuus palvelunestohyökkäyksille ja maineperustaisessa luottamuksenhallinnassa tapahtuvat vilppiäänestykset, syrjintä, epäreilut arviot ja vertaisten vaihteleva käytös sekä tarjota parannusehdotuksia olemassa olevien järjestelmien haavoittuvuuksien torjumiseksi.
 • Janhunen, Kristiina (2006)
  Työn teoreettisessa osassa selvitettiin, miten eri yhteistyömuodot ja maine ovat vaikuttaneet ihmislajille tyypillisen moraalin kehittymiseen. Moraalisille kyvyille esitettiin seuraavia mahdollisia tehtäviä: yhteistyön ylläpitäminen, oman edun valvominen ja oman yhteistyökyvyn mainostaminen. Kokeellisessa osuudessa tutkittiin moraaliarviointeihin vaikuttavia tekijöitä. Lähtöoletuksena oli, että moraaliarvioinneissa näkyisi taipumus suosia itseä mutta myös poseeraamista eli pyrkimystä vaikuttaa mahdollisimman hyveelliseltä. Tutkimushenkilöitä (N = 349) pyydettiin arvioimaan tarinamuotoisten tekojen tuomittavuutta ja palkittavuutta. Koeasetelmassa muunneltiin arvioitavien tekojen suorittajaa (itse tai toinen) ja teon vaikutusta maineeseen (teko tulee tai ei tule muiden tietoon). Moraaliarviointeihin vaikuttavista tekijöistä esitettiin kolme hypoteesia. Ensimmäisen hypoteesin mukaan ihmisillä on taipumus tuomita omia moraalirikkomuksia lievemmin kuin toisten tekemiä. Toisen hypoteesin mukaan omia moraalirikkomuksia tuomitaan vahvemmin silloin, kun teko on julkinen eli kun teolla on vaikutuksia yksilön maineeseen. Kolmas hypoteesi ennusti, että moraalisesti hyvien tekojen arvioinnissa yksilöt suosivat toisia. Toisin sanoen palkittava teko arvioitaisiin palkittavammaksi silloin, kun se on jonkun muun tekemä. Aiemmissa tutkimuksissa ensimmäinen hypoteesi on saanut vahvistusta: itseä tuomittiin muita lievemmin. Tässä tutkimuksessa tulokset eivät tukeneet tätä hypoteesia. Sen sijaan toinen hypoteesi sai vahvistusta: julkisia omia tekoja tuomittiin enemmän kuin yksityisiä tekoja. Tulokset tukivat myös hypoteesia, jonka mukaan palkittavissa teoissa suosittaisiin toisia ja omia palkittavia tekoja vähäteltäisiin. Tulosten perusteella näyttää siltä, että ihmiset pyrkisivät aktiivisesti vaikuttamaan siihen, miten muut heidät näkevät. Tämä lienee osaltaan muokannut ihmislajille tyypillisiä moraalisia kykyjä vääristymineen.
 • Janhunen, Kristiina (2006)
  Työn teoreettisessa osassa selvitettiin, miten eri yhteistyömuodot ja maine ovat vaikuttaneet ihmislajille tyypillisen moraalin kehittymiseen. Moraalisille kyvyille esitettiin seuraavia mahdollisia tehtäviä: yhteistyön ylläpitäminen, oman edun valvominen ja oman yhteistyökyvyn mainostaminen. Kokeellisessa osuudessa tutkittiin moraaliarviointeihin vaikuttavia tekijöitä. Lähtöoletuksena oli, että moraaliarvioinneissa näkyisi taipumus suosia itseä mutta myös poseeraamista eli pyrkimystä vaikuttaa mahdollisimman hyveelliseltä. Tutkimushenkilöitä (N = 349) pyydettiin arvioimaan tarinamuotoisten tekojen tuomittavuutta ja palkittavuutta. Koeasetelmassa muunneltiin arvioitavien tekojen suorittajaa (itse tai toinen) ja teon vaikutusta maineeseen (teko tulee tai ei tule muiden tietoon). Moraaliarviointeihin vaikuttavista tekijöistä esitettiin kolme hypoteesia. Ensimmäisen hypoteesin mukaan ihmisillä on taipumus tuomita omia moraalirikkomuksia lievemmin kuin toisten tekemiä. Toisen hypoteesin mukaan omia moraalirikkomuksia tuomitaan vahvemmin silloin, kun teko on julkinen eli kun teolla on vaikutuksia yksilön maineeseen. Kolmas hypoteesi ennusti, että moraalisesti hyvien tekojen arvioinnissa yksilöt suosivat toisia. Toisin sanoen palkittava teko arvioitaisiin palkittavammaksi silloin, kun se on jonkun muun tekemä. Aiemmissa tutkimuksissa ensimmäinen hypoteesi on saanut vahvistusta: itseä tuomittiin muita lievemmin. Tässä tutkimuksessa tulokset eivät tukeneet tätä hypoteesia. Sen sijaan toinen hypoteesi sai vahvistusta: julkisia omia tekoja tuomittiin enemmän kuin yksityisiä tekoja. Tulokset tukivat myös hypoteesia, jonka mukaan palkittavissa teoissa suosittaisiin toisia ja omia palkittavia tekoja vähäteltäisiin. Tulosten perusteella näyttää siltä, että ihmiset pyrkisivät aktiivisesti vaikuttamaan siihen, miten muut heidät näkevät. Tämä lienee osaltaan muokannut ihmislajille tyypillisiä moraalisia kykyjä vääristymineen.
 • Ohvo, Noora (Helsingin yliopisto, 2013)
  I claim that Hannibal Barca has become a mythical figure whose reputation can be used for various purposes. One's ability to identify oneself with Hannibal is a key factor in this respect, as I attempt to prove in my thesis. The historical roots of Hannibal's reputation exist in several written layers and the topoi from ancient times have even found their way into some of the writings of modern researchers. I present some of the difficulties involved in how old literary material  and Hannibal's reputation  have spread. First of all history is written by the victors, and secondly, the ways in which information could travel were limited in different eras. For the analysis of how some of the numerous images of Hannibal were created I examine a collection of texts from 1818 to the twenty-first century. The main focus of my analysis is on texts written in English. As in Media and Communication Studies, I, too, see literature as a form of mass communication. When analyzing the roots of Hannibal's reputation, I adapt the theory on imagology (imagologia) Erkki Karvonen has developed. I am particularly interested in the role of the media in making images. Karvonen's theory comes in handy when I demonstrate why Hannibal himself has not affected how his image has changed. Others have influenced that image (or those images). The thoughts of Edward Said guide my writing as I review how Hannibal, as an Orientalized subject, has been transformed into a mythical collection of texts that can be interpreted in mixed and contradicting ways. In my analysis I also take into consideration some valuable notions on interpretation and myths by Michel Foucault, Roland Barthes, Stuart Hall and Kristin J. Anderson. I investigate the tendency for Orientalized writing found from both Europe and the United States. I've summarized this tendency in the title of my thesis: 'Maine, myytti ja lainattu kunnia' (Reputation, Myth and Borrowed Glory). Hannibal's reputation can be both positive and negative but it is always a mythical one. By borrowed glory I refer to the admiration expressed for Hannibal. In reality the praise can be seen as a way in which specific values are offered to the reader. I find a lot in common with the way in which Hannibal has been described and the way in which advertisements work, as analyzed by Janne Seppänen and Esa Väliverronen. Seppänen and Väliverronen manage to prove how a particular advertisement for a watch is actually selling masculinity and elitist fellowship. I claim that many texts written about Hannibal sell exactly the same things to the reader. As an Orientalized subject Hannibal is not on an equal level with western generals, although one might think otherwise. Sometimes even the most blatant admiration hides beneath the surface an arrogance and a feeling of relief because the Second Punic War was won by the Romans. I attempt to demonstrate how the modern ways of writing about Hannibal become a part of the myth and how they, too, create a new kind of an image of Hannibal as each era rewrites history regardless of the fact that the evidence is neither altogether different nor new.
 • Lindqvist, Markus (Helsingin yliopisto, 2015)
  Hydrogen activation and subsequent hydrogenation reactions are commonly catalyzed by transition metal complexes. Lately it has been shown that these reactions can be performed using metal free main-group compounds, so called frustrated Lewis pairs , as catalysts. The literature review of this thesis gives a detailed discussion about these Lewis acids and Lewis bases pairs that, due to constructional strain, cannot quench each other s reactivity through adduct formation. They form reactive pockets that only fit small molecules. These are exposed to simultaneous reactivity of the Lewis acid and the Lewis base when entering the void. This might result in polarization and consequential reaction between the small molecule and the frustrated Lewis pair e.g. the reaction between the diatomic hydrogen molecule and a frustrated Lewis pair results in H-H heterolytic bond cleavage forming a reactive salt that can be used for further reductive reactions. In this work, the first example of oxygen Lewis bases in frustrated Lewis pair induced hydrogen activation is presented. This concept has later been developed, by others, to enable catalytic hydrogenation of carbonyls into alcohols. This is considered a breakthrough in frustrated Lewis pair chemistry. Aiming for asymmetric hydrogenation catalysts, the author focused on chiral frustrated Lewis pairs. Attempts to utilize camphor-backbones, did not result in the expected frustrated species. Yet, this seemingly dead-end revealed an intermediate frustrated state, in an internal acid-base equilibrium, facilitating reactions with hydrogen. Continuing with the concept, the terpene backbone was exchanged for a binaphthyl one. The free frustrated pair was formed, facilitating rapid and reversible reaction with hydrogen. The binaphthyl-derivative could also be used as a catalyst in asymmetric hydrogenations and up to 99% enantiomeric excesses were obtained. This is by far the best result obtained in asymmetric hydrogenations catalyzed by frustrated Lewis pairs. The presented catalyst can easily be modified to suit ones needs or used as such in the synthesis of chiral product, e.g. drugs or natural products.
 • Rautavuoma, Kristiina (1994)
 • Aaltonen, Jussi (Helsingfors universitet, )
  Tutkielmassa tarkastellaan mainonnan eettisen neuvoston (MEN) ratkaisuita sen kymmenen ensimmäisen toimintavuoden ajalta (2001–2011). Tarkasteluajanjaksona MEN antoi 257 ratkaisua, joista merkittävä osa kytkeytyy sukupuolten tasa-arvon ja/tai voimakkaasti seksuaalisuutta hyödyntävien mainosten arviointiin. Yleisemmin tarkasteluajanjaksolle on leimallista yhteiskunnallisen keskustelun viriäminen mediakulttuurin erotisoitumisesta sekä julkisen tilan pornografisoitumisesta. Tähän keskusteluun on löydettävissä yhteyksiä myös MEN:lle osoitetuissa tapauksissa ja toisaalta sen ratkaisukäytännöissä. Ajanjaksolle osuvat myös kuluttajansuojalain uudistus sekä seksuaalirikoslainsäädännön uudistuksia, joilla on lisätty oikeuksia/velvollisuuksia puuttua aiempaa laajemmin muun muassa lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Yksi keskeisimmistä MEN argumentoinnissa ja säännösten soveltamiskäytännössä tapahtunut muutoksista näyttää olevan tasa-arvoargumentin painoarvon vähentyminen ja toisaalta lapsen oikeus suojeluun ikätasoon soveltumattomilta ärsykkeiltä -argumentin vahvistuminen. Tulkintakäytännön muutos näyttää kulminoituvan vuodelle 2008. Samalle vuodelle ajoittuu kuluttajansuojalain uudistus, jolla täsmennettiin kuluttajaviranomaisen valvomaa markkinoinnin hyvän tavan vastaisuuden kieltoa. Lasten suojelun argumentti näyttää vahvistuneen erityisesti julkiseen tilan pornografisoituneen mainonnan kohdalla. Sen sijaan sukupuolistereotypioiden hyödyntämisen kohdalla vastaavaa lasten suojelun painotusta ei ole havaittavissa. MEN näyttää hyödyntävän säännöllisesti vain muutamaa itsesääntelyartikloistaan. Suurinta osaa artikloistaan se ei soveltanut lainkaan tarkasteluajanjaksolla. Neuvoston saamien lausuntopyyntöjen vuosittainen määrä on kasvanut selkeästi ensimmäisen kymmenen vuoden ajanjaksolla. Samalla se näyttää antavan aiempaa valikoivammin lausuntoja. MEN:n lausuntojen perusteluista on havaittavissa myös aiempaa vahvempi pyrkimys viitata neuvoston aiemmin antamiin ratkaisuihin. Mainonnan eettisyyden itsesääntelylle ladataan paljon odotuksia eri toimijoiden taholta. Itsesääntely nähdään usein lainsäädäntöön ja viranomaistoimenpiteisiin verrattuna joustavampana, tehokkaampana ja ensisijaisena puuttumisen keinona. Kuitenkaan aineiston perusteella mainonnan eettisyyden itsesääntelyä ei kaikilta osin voida pitää kovin tehokkaana.