Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 12763-12782 of 26145
 • Suominen, Jouni (2012)
  Länsimetro on ollut yksi pääkaupunkiseudun kiistanalaisimmista liikennehankkeista. Se on herättänyt vilkasta keskustelua aina 1960-luvun lopulta lähtien, jolloin Helsinki teki periaatepäätöksen metron toteuttamiseksi. Helsingin metron ensimmäinen osa valmistui vuonna 1982, jonka jälkeen metrolinjaa on laajennettu useaan otteeseen. Helsingin tavoite jatkaa metroa lännen suuntaan Espooseen ei sen sijaan toteutunut vuosikymmeniin. Vuonna 2006 Espoo teki periaatepäätöksen, jolla se hyväksyi liikennejärjestelmänsä kehittämisen nimenomaan metrolla. Länsimetron rakentaminen alkoi vuonna 2010. Tässä tutkimuksessa pohditaan mistä problematiikasta metron laajentumisessa pääkaupunkiseudun tapauksessa länteen (Espooseen) on ollut kysymys. Tavoitteena on lisäksi osoittaa millaisia mahdolli- suuksia Länsimetro tuo pääkaupunkiseudun kehittämiseen. Länsimetro edustaa tutkimuksessa ta- pausesimerkkiä, jota tarkastelemalla on pyritty hahmottamaan seudullista maankäytön- ja liikenteen yhteensovittamisen problematiikkaa. Tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullisen aineiston analyysia, joka perustuu kirjalliseen aineistoon ja tehtyihin teemahaastatteluihin. Haastattelujen tavoitteena on ollut osoittaa mistä metron laajentumi- seen liittyvät näkemyserot Espoon ja Helsingin välillä ovat johtuneet sekä muodostaa käsitys Länsi- metroon liittyvistä strategisista tavoitteista niin seudullisella kuin paikallisella tasolla. Haastattelutee- mojen laajuuden ja strategisen tarkastelunäkökulman vuoksi haastateltaviksi valikoitui lähinnä virka- miesjohtoa. Haastatteluja tehtiin viisi ja niissä haastateltiin yhteensä seitsemää asiantuntijaa. Lisäksi kaksi asiantuntijaa antoivat kirjallisen vastauksen. Tehdyn haastattelu- ja kirjallisuustutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että Länsimetron problema- tiikassa on kyse ennen muuta Espoon ja Helsingin erilaisista kaupunkipolitiikan ja kaupunkisuunnit- telun periaatteista ja tavoitteista. Helsingille seudullinen yhteistyö ja metropoliajattelu ovat olleet jo pitkään strategisesti tärkeitä tavoitteita, kun Espoossa on korostettu itsenäisen kaupungin merkitystä. Joukkoliikenteen näkökulmasta Espoo on panostanut bussiliikenteeseen, jonka on nähty palvelevan asukkaita tasapuolisesti ja soveltuvan metroa paremmin olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Metron edellyttämää huomattavaa maankäytön tehostamista ei ole Espoossa pidetty toivottavana. Poliittisen tahdon puute sekä epäselvyydet valtion rahoitusosuudesta metron rakennuskustannuksiin ovat niin ikään hidastaneet Länsimetron toteuttamista. Nyt rakenteilla oleva Länsimetro on pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn kannalta tärkeä liikennehanke, jolla pyritään osaltaan kontrolloimaan kasvusta johtuvia kilpailuhaittoja ja edistämään seudun kilpailu- kykyä. Länsimetro kytkeytyy moniin maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistavoitteisiin, jotka vaikuttavat Helsingin metropolialueen kilpailukykyyn: yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, asuntotuo- tannon lisääminen, palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuuden parantaminen, elinkeinoelämän vahvistaminen, joukkoliikenteen toimivuuden ja kannattavuuden edistäminen sekä henkilöautoilun vähentäminen. Länsimetroa voidaan pitää esimerkkinä seudullisen yhteistyön parantumisesta, mutta samalla se on väistämättä osoitus vapaaehtoisuuteen perustuvan yhteistyön haavoittuvuudesta, jonka taustalla ovat kuntien pelko itsenäisyyden ja vaikutusvallan menettämisestä. Symbolisesti Länsimetron voi nähdä merkkinä metropoliajattelusta, joka parhaimmillaan sitouttaa eri toimijat ja asukkaat yhteisen tavoitteen taakse.
 • Tikkanen, Satuanna (2012)
  Tutkielmassa tarkastellaan ilmaisuutislehti Metroa mediatuotteena. Lehden liiketoimintamallia ja yleisöjen muodostumista pyritään ymmärtämään lähdekirjallisuuden kautta, jonka avulla Metro kytketään osaksi 1990-luvulla syntynyttä ilmaisuutislehtien genreä, mutta pääpaino on lehden sisällössä. Sitä tarkastellaan journalismin viimeaikaisten muutosten, etenkin kaupallistumisen kontekstissa. Tutkielma pyrkii vastaamaan siihen, millaista sisältöä Metro tarjoaa lukijalleen. Tutkielman aineistona ovat Metron suomalaisen painoksen lokakuussa 2010 ilmestyneet numerot. Niitä on analysoitu määrällisen sisällön erittelyn ja laadullisen lähiluvun menetelmin. Määrällisessä sisällön erittelyssä on käytetty erillisiä luokittelurunkoja lehden toimitukselliselle aineistolle ja lukijoiden lähettämästä aineistosta kootulle tekstiviestipalstalle. Numeroita aineisto on koodattu luokittelurungon avulla ja tuloksia on esitetty sanallisesti, taulukoin ja kuvioin. Metrossa on määrällisen sisällön erittelyn perusteella juttuja monipuolisesti eri aihepiireistä. Koska useimmat jutut ovat lyhyitä, lehti on kuin lyhennelmä perinteisestä sanomalehdestä. Suuri osa lehden sisällöstä on hankittu uutistoimistoilta. Omaa toimituskuntaa Metrolla on paikallisten uutisten tuottamista varten, ja ne ovatkin melko näkyvästi esillä lehden sivuilla. Lehden toimituksellinen sisältö koostuu pääosin uutisista, ja muita juttutyyppejä on vähän. Kaupallisesti turvalliset keskitien aihevalinnat näkyvät etenkin urheilu- ja kulttuuriaineistossa. Metron lyhytlehtiformaattiin sopii myös tekstiviestipalsta, joka korvaa perinteisen yleisönosaston. Lehti julkaisee lukijoiden lähettämiä viestejä suositulla palstalla, jossa varsinaista keskustelua ja ajatusten vaihtoa kuitenkin muodostuu rajallisesti. Muuta mielipideaineistoa Metrossa on niukasti, ja lehti itse sanoutuu irti kantaaottavuudesta. Lukukokemuksena Metro poikkeaa niin perinteisestä sanomalehdestä kuin iltapäivälehdistäkin. Lehti noudattelee omaa sisältökonseptiaan, jolla pyritään tavoittamaan riittävä määrä yleisöä, jotta lehden mainosrahoitteinen ilmestyminen on turvattu. Metron lukemalla saa jonkinlaisen yleiskuvan päivän uutisaiheista, mutta tarkempaa tietoa haluavan lukijan tulee etsiä sitä muualta. Lehti on löytänyt itselleen paikan suomalaisessa mediamaisemassa olemalla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Saman genren kilpailijoita sillä ei tällä hetkellä ole, mutta useat uudet median käyttötavat luovat Metrolle haasteita kilpailussa lukijoiden huomiosta ja ajasta. Koska Metro tarjoaa lukijalle pääosin sellaista aineistoa, jota löytää maksutta muualtakin, jää nähtäväksi, kuinka pitkäikäiseksi ilmaisuutislehden tarina Suomessa muodostuu.
 • Syrjänen, Markus (2013)
  Hochmanin, Pinesin ja Thissen (1995) spatiaalinen ja usean julkishyödykkeen optimointimalli paikallisen julkishallinnon rakenteille on kiinnostava suomalaisen kuntarakennekeskustelun näkökulmasta. Sen tulos on selkeä: metropolialueen paikallishallinto on optimaalista järjestää yhtenä hallintoyksikkönä, joka vastaa alueen kaikesta paikallisten julkishyödykkeiden tuotannosta. Maantieteellisesti päällekkäiset hallintoyksiköt johtavat tehottomuuteen, sillä hallintoyksiköt eivät sisäistä palveluntuotantonsa positiivista vaikutusta maan arvoon täysimääräisesti. Vastaavasti optimaalisista markkina-alueista poikkeava kuntarakenne johtaa vapaamatkustusongelmaan tai tehottomaan tuotantoon. Hochmanin mallin tulos on Helsingin toimintaympäristössä ja siitä käydyn keskustelun valossa uskottava ja selitysvoimainen. Toisaalta se on selvästi rajoittunut sen oletuksissa ohitetaan tärkeäksikin koettuja rakenteellisia haasteita. Ensinnäkin, jos Hochmanin olettama kaupunkialueiden välinen tieboutilainen kilpailu ei Suomen sisällä tai kansainvälisesti toimi, on kuntien yhdistymisen riskinä Leviatan-hypoteesin mukainen paikallisen julkisen sektorin pöhöttyminen. Toiseksi Hochmanin malli ohittaa asukkaiden heterogeenisyyden, joka puolestaan on vahva peruste monikerroksellisen hallintorakenteen tehokkuudelle. Opinnäytetyön tavoitteena on johtaa Hochmanin mallin tulokset yksityiskohtaisesti ja alkuperäisen artikkelin matemaattisista muotoiluista poiketen. Analyysin lähtökohtana käytetään mallin uudempia matemaattisia laajennuksia ja tarkennuksia (Arnott ym., 2008 ja Hochman, 2011). Lisäksi matemaattisten tulosten tulkintaa muotoillaan suomalaiseen kuntarakennekeskusteluun sopivaksi. Varsinaisen artikkelin lisäksi käsitellään mallin oletusten merkitystä tulosten tulkinnalle sekä peilataan tuloksia Helsingin seudun kuntarakenteesta käytyyn keskusteluun.
 • Kosonen, Petteri (2014)
  Kaupunkien kehitystä koskevassa keskustelussa on viimeisten vuosikymmenten aikana vakiintunut käsitys kaupunkien muutoksesta, joka on ilmennyt erityisesti kaupunkirakenteen hajoamisena ja uudenlaisena monikeskuksisuutena. Perinteisesti säteittäisesti järjestetyt joukkoliikenteen runkoyhteydet eivät ole pystyneet vastaamaan tähän kehitykseen yhtä hyvin kuin kehäteiden ja sisääntuloväylien muodostama moottoriväylien verkosto. Poikittaisliikenteen merkitystä osana kaupunkikehitystä ei kuitenkaan ole juuri tutkittu. Tutkimuksessa käsiteltiin pääkaupunkiseutua, jossa saavutettavuutta ja ihmisten liikkumista on tutkittu paljon eri näkökulmista. Tutkimusta, jossa keskityttäisiin nimenomaan poikittaismatkoihin, ei kuitenkaan ole tehty. Tutkimuksen tavoitteena oli hahmottaa, miten poikittaisliikennettä pitäisi pääkaupunkiseudulla kehittää ja miten poikittaisliikenne kytkeytyy yleiseen suurkaupunkien kehitykseen. Tutkimusongelmaa lähestyttiin Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) vuosina 2007–2008 keräämän matka-aineiston avulla. Aineiston matkat jaoteltiin erilaisiin ryhmiin niiden alku- ja päätepisteiden perusteella. Näin aineistosta oli mahdollista poimia poikittaismatkat, visualisoida ne kartalle ja verrata niitä muuntyyppisiin matkoihin. Tavoitteena oli ymmärtää poikittaisliikenteen merkitys, sen alueelliset erot ja erityispiirteet. Poikittaismatkat muodostavat 16 prosenttia kaikista pääkaupunkiseudun matkoista, mutta pitkistä matkoista ne muodostavat yli kolmanneksen. Poikittaismatkojen päätepisteitä tarkasteltaessa painottuvat monet alakeskukset, mutta myös suuret työpaikkakeskittymät. Poikittaisliikenteen suhteellinen merkitys on hieman suurempi pääkaupunkiseudun länsipuolella kuin itäpuolella. Poikittaismatkoissa joukkoliikenteen kulkutapaosuus on suhteellisen matala, mutta esimerkiksi matkan keston, tarkoituksen ja ajankohdan perusteella ne muistuttavat paljon esikaupungin ja keskusten välisiä matkoja. Poikittaisten joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen on väistämättä yksi keino, jolla pääkaupunkiseudun ja suurkaupunkien kehitystä voitaisiin ohjata nykyistä kestävämpään suuntaan. Poikittaisliikenteen kehittäminen tulisi kuitenkin kytkeä osaksi muita suunnitelmia ja olemassa olevaa liikennejärjestelmää.
 • Harlio, Annika (2012)
  Tässä kokeellisessa tutkimuksessa seurattiin ennallistamistoimien vaikutuksia kenttäkerroksen putkilokasvilajistoon Seitsemisen kansallispuistossa vuosina 1995−2010. Ekologisen ennallistamisen tavoitteena on nopeuttaa ihmisen muuttaman ekosysteemin palautumista luonnontilaiseksi. Tässä tutkimuksessa ennallistamismenetelmänä käytettiin pienaukottamista, jonka avulla jäljitellään metsän luontaisia rakennepiirteitä ja prosesseja, kuten tuulenkaatoja ja myrskytuhoja. Sen ekologiset perusteet ovat boreaalisen havumetsän aukkohäiriödynamiikassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, (1) muuttaako pienaukottaminen kenttäkerroksen kasvillisuutta ennallistamiskäsittelyn saaneilla alueilla, (2) monipuolistaako pienaukottaminen metsärakennetta luomalla elinolosuhteita valoa vaativalle sukkession alkuvaiheen kasvillisuudelle, (3) aloittaako pienaukottaminen uuden sukkessiokehityksen aukkohäiriödynamiikkamallin mukaisesti ja (4) voidaanko tämän seurannan perusteella ennustaa tulevan sukkessiokehityksen suuntaa ja nopeutta. Tutkimuskohde oli nuori kivennäismaalla sijaitseva havupuuvaltainen kasvatusmetsä. Ennallistamiskoe sisälsi 15 koealaa. Viidelle koealalle tehtiin syksyllä 1995 pieni aukko (2 aaria), viidelle suuri aukko (8 aaria) ja viittä käsittelemätöntä aluetta käytettiin vertailualoina. Kenttäkerroksen putkilokasvillisuutta tutkittiin koealoilla neliömetrin kokoisilla kasvillisuusruuduilla. Kasvillisuusseuranta suoritettiin vuoden 1995 lähtötilanteen (ennen ennallistamistoimia) lisäksi neljä kertaa vuosina 1997, 2001, 2005 ja 2010. Tutkin eri tavalla käsiteltyjen koealojen kasviyhteisöjen rakennetta ordinaatioanalyysillä (Non-Metric Multidimensional Scaling; NMDS) ja ennallistamiskäsittelyn vaikutuksia kasvilajien runsauden vaihteluun yleistetyllä lineaarisella sekamallilla (Generalized Linear Mixed Models; GLMM). Tutkimusaineiston yleisimmät ja runsaimmat lajit olivat puolukka (Vaccinium vitis-idaea), metsälauha (Deschampsia flexuosa), mustikka (Vaccinium myrtillus) ja kanerva (Calluna vulgaris). Kasvillisuuden kokonaispeittävyys oli merkittävästi suurempi pienaukkokäsittelyn saaneilla koealoilla kuin vertailualoilla 6−10 vuotta pienaukkokäsittelyn jälkeen. Pienaukotettujen koealojen kasviyhteisön rakenteessa tapahtunut muutos oli voimakkaampaa ja erisuuntaista kuin vertailualoilla. Sukkession alkuvaiheen pioneerilajit runsastuivat pienaukkokäsittelyn saaneilla alueilla heti käsittelyn jälkeisinä vuosina, mutta vähenivät seuranta-ajan lopussa sulkeutuneen metsän lajien palatessa koealoille. Pienaukkokäsittelyn vaikutus oli samansuuntainen sekä pienissä että isoissa aukoissa. Koealojen pohjois- ja eteläosien kasvillisuuden kokonaispeittävyys muuttui samansuuntaisesti koko seuranta-ajan. Myrskyn jäljittely pienaukottamalla aiheutti alueella paikallisesti lyhytaikaisen ja pienialaisen häiriön, mikä loi metsikkötasolla selvästi rakenteellista monimuotoisuutta, mutta niiden pienen määrän takia vaikutus maisematasolla oli vähäinen. Viidentoista vuoden aikana pystyttiin käynnistämään aukkohäiriödynamiikkamallin mukaisia pienialaisia nuoria sukkessiovaiheita, joiden vaikutus näkyy mahdollisesti vasta pidemmän ajan kuluttua koko metsäalueen monirakenteisuutena. On todennäköistä, että sukkessiokehitys jatkuu näillä aloilla kohti sulkeutunutta metsää seuraavien vuosikymmenien ajan. Silloin metsään muodostunut monirakenteisuus edesauttaa monipuolisen ja luonnontilaisen metsän kaltaisen elinympäristöverkoston kehittymisen alueella.
 • Mälkönen, Ville (2000)
  Metsien suojelulla on merkittävä vaikutus metsäteollisuuden kansainväliseen kilpailukykyyn. Tämä johtuu siitä, että metsien suojeluun liittyy hakkuurajoituksia, jotka nostavat raakapuun hintaa ja siten korottavat teollisuuden tuotantokustannuksia. Toisaalta metsäteollisuuden tuotantokustannuksiin vaikuttavat myös investoinnit, jotka vähentävät puunkäytön tuotantokustannuksia. Koska kilpailu kansainvälisillä puu - ja paperimarkinoilla on epätäydellistä, voidaan investointeja pitää myös strategisina investointeina, joiden avulla eri maiden metsäteollisuudet pyrkivät kontrolloimaan keskinäistä hintakilpailua. Lisenssiaattityössäni tarkastellaan metsien suojelun vaikutuksia metsäteollisuuden investointikäyttäytymiseen sekä miten strateginen kilpailu kansainvälisillä markkinoilla vaikuttaa julkisen vallan metsäpolitiikkaan, jos se pyrkii suojelemaan metsien lisäksi kotimaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä. Perinteisesti ajatellaan, että metsäteollisuuden kilpailukyvyn määrää sen tuotantokustannukset, ja näin ollen työni ensimmäisessä osassa keskitytään tarkastelemaan metsiensuojelusta koituvien kustannuksien vaikutusta kilpailukykyyn ja julkisen vallan metsäpolitiikkaan. Toisessa osassa pohditaan miten metsäteollisuuksien ja julkisen vallan strateginen käyttäytyminen muuttuu, jos tuotteiden kysyntään vaikuttaa myös maissa harjoitettava metsäpolitiikka. Tarkastelussa käytetään strategisen kauppapolitiikan mallikehikkoa, jossa kahden maan (koti - ja ulkomaa) metsäteollisuuksien ja hallituksen vuorovaikutusta kuvataan kolmevaiheisena pelinä. Pelin ensimmäisessä vaiheessa hallitus asettaa kotimaassa hakkuurajoitukset. Toisessa vaiheessa maiden metsäteollisuudet tekevät investointipäätöksensä ja kilpailevat pelin viimeisessä vaiheessa kansainvälisillä vientimarkkinoilla. Tutkimuksen toisen osan mallissa käytetään edellä esitettyä aikarakennetta, mutta samalla oletetaan, että aktiivinen suojelupolitiikka kotimaassa nostaa kotimaisen tuotteen kysyntää, koska ostajat arvostavat suojelupolitiikan ympäristövaikutuksia kotimaan metsissä. Tutkimuksessa osoitetaan, että korkeammat hakkuurajoitukset lisäävät metsäteollisuuden tuotantokustannuksia, minkä seurauksena kotimainen metsäteolisuus lisää investointejaan vähentääkseen metsien suojelun kustannusvaikutuksia. Ulkomainen kilpailija puolestaan laskee investointiensa tasoa, mikä johtaa ulkomaisen tuotteen hintatason nousuun. Nämä strategiset vaikutukset antavat julkiselle vallalle motiiviin tiukentaa metsien suojelun tasolle, joka ylittää yhteiskunnan sosiaalisen optimin. Tämän lisäksi tutkimuksessa osoitetaan, että suojelupolitiikan aiheuttamat kysyntävaikutukset heikentävät julkisen vallan motiivia tiukentaa suojelun tasoa. Tämä johtuu siitä, että ulkomaisen tuotteen kysynnän laskun johdosta suojelupolitiikan vaikutus ulkomaisen tuotteen hintatasoon ei ole niin merkittävä kuin perusmallissa. Erikoistapauksena voidaan osoittaa, että kysyntävaikutuksen ollessa huomattava, strateginen suojelupolitiikka kotimaassa saattaa johtaa liian alhaisiin hakkuurajoitteisiin.
 • Fredrikson, Martta (Helsingfors universitet, 2013)
  The main objective of this Master’s thesis is to create an overview of the thematic entity of forest, health and economics based on earlier literature. The other objective is to demonstrate how to value these benefits with a computional estimation. There is lot of research made on the health benefits of forests or green space to human and strong evidence of those benefits. In this study the aspect of physical activity was chosen because the independent recreational use of forests can usually be classified as health enhancing physical activity, and in addition there are similarities between the health benefits of natural environment and physical activity. Health benefits can be valued by various methods. Commonly used methods are based on the value of statistical life or cost of illness and lost productivity from time off work. The Health Economic Assessment Tool (HEAT) created by World Health Organization was used for the computional estimation in this study. The mechanism of HEAT is based on the value of statistical life. Furhermore a rough estimate of the value of health benefits based on cost of illness is presented. The computional estimation is based on a fictional 100 hectare forest situated nearby a city. The population living half a kilometer radius from the forest was estimated with the population density data of Helsinki. The value of health benefits for the population of 5000 working aged is remarkable: depending on the method the value can be over two million euros yearly. The value of health benefits is greater than the potential average annual earning of the forest used for wood production, yet smaller than the value of that area used for building. The economic value of health benefits of forests is considerable, especially in cities with high population density or nearby them. This study gives a scratch of the economic value of the health benefits of recreational use of forests and there is strong demand for further study on the subject. However, by taking the advantage of existing knowledge of the subject it is possible to make estimations of the value of health benefits, and those estimations should be used more often in policy making.
 • Tähkälä, Tiina (Helsingfors universitet, 2012)
  Taman tutkielman tarkoituksena oli selvittaa metsikon rakenteen seka hakkuiden vaikutuksia pintakasvillisuuden lajikoostumukseen ja biomassaan Etela-Suomen lehtomaisilla, tuoreilla ja kuivahkoilla kankailla. Aineistona tassa tyossa on 8. valtakunnan metsien inventoinnin yhteydessa vuosina 1985–86 metsaluonnon ja ympariston tilan seurantaa varten perustetuista noin 3 000 pysyvasta koealasta poimittu otos. Pintakasvillisuuden lajisto muuttuu metsikon kehitysvaiheen mukaan. Hakkuu on huomattava hairio, joka aiheuttaa nopeita ja suuria muutoksia pintakasvillisuudessa. Pintakasvillisuutta on tarkasteltu lahinna lajiryhmittain (heinat, ruohot, varvut, sammalet seka jakalat). Kunkin lajiryhman peittavyyden eroavaisuuksia testattiin varianssianalyysilla kun selittavana muuttujana ovat luokittain metsikon ika ja edellisesta hakkuusta kulunut aika. Lajikohtaisia tarkasteluja on sen sijaan tehty kasvillisuuden ordinaatioanalyyseilla. Tassa kaytetty ordinaatiomenetelma on epametrinen moniulotteinen skaalaus (Non-metric multidimensional scaling, NMDS), jonka avulla voidaan tehda paatelmia kasvillisuuden rakenteen ekologisesta vaihtelusta ymparistomuuttujien suhteen. Harvennus- ja avohakkuiden vaikutuksia pintakasvillisuuteen myos mallinnettiin lajiryhmittain kayttaen yleistettyja lineaarisia malleja (Generalized linear models). Lajiryhmien peittavyyksien kehitysta mallinnettiin puuston pohjapinta-alan funktiona. Metsikon ian kasvaessa heinien ja ruohojen osuus pienenee, kun taas varpujen ja sammalten osuus lisaantyy. Harvennushakkuiden vaikutukset ovat lievempia kuin avohakkuiden eivatka ne useimmiten aiheuttaneet tilastollisesti merkittavia muutoksia pintakasvillisuuden peittavyyksissa. Avohakkuu sen sijaan on voimakkaampi ja aiheuttaa merkittavia muutoksia. Heinia ja ruohoja esiintyy hakkuun jalkeen enemman ja vastaavasti sammalet ja varvut taantuvat. Kasvillisuuden kokonaispeittavyys ja biomassa ovat suurimmillaan hakkaamattomissa metsikoissa. Harvennushakkuun jalkeen peittavyys ja biomassa voi kuitenkin hetkellisesti olla suurimmillaan kun harvennuksesta on kulunut muutama vuosi. Yleistetyt lineaariset mallit kuvasivat pintakasvillisuuden kehitysta metsikon pohjapinta-alan funktiona luotettavasti. Malleja voidaan kayttaa myos ennustamaan miten pintakasvillisuus kehittyy avohakkuun jalkeen. Malleja voidaan soveltaa esimerkiksi laskettaessa pintakasvillisuuden sitoman hiilen maaraa eriikaisissa metsissa. Niiden avulla voidaan myos arvioida esimerkiksi avohakkuuta voimaperaisemman energiapuun korjuun vaikutuksia pintakasvillisuuden runsauteen.
 • Majasalmi, Titta (Helsingfors universitet, 2011)
  Kasvuston G-funktio kuvaa säteilyn vähenemistä tai ”sammumista” auringon eri korkeuskulmissa varjostavan lehtialan suhteen. Sen vuoksi sitä kutsutaan sammumiskertoimeksi. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vaihteleeko G-funktion muoto eri puulajien metsiköissä, ja voidaanko puulajit erottaa toisistaan G-funktion muodon avulla. Arvioin lisäksi G-funktioiden muodossa kasvukaudenaikana tapahtuvia muutoksia. Muita tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä olivat voidaanko ryhmittymistä tai latvusmuotoa arvioida G-funktion muodon avulla. Maastomittaukset suoritettiin 3.5.2010 -30.9.2010 välisenä aikana. Tutkimusalueena oli Hyytiälän metsäaseman (68?59`N, 35?72`E) ympäristö, jonka metsät edustavat tyypillistä boreaalista havu- ja lehtimetsää. Tutkimusta varten perustettiin kuusi yhden puulajin koealaa, kaksi kutakin puulajia kohden. Tutkittavat puulajit olivat mänty (Pinus sylvestris), kuusi (Picea abies) ja rauduskoivu (Betula pendula). Koealaparit valittiin niin, että kullekin puulajille muodostui varttuneesta metsästä ja taimikosta muodostuva pari tai vaihtoehtoisesti tiheämpi ja harvempi koeala. Koealoille perustettiin 81 mittauspistettä sisältävä mittaushila, jossa kunkin pisteen aukkoisuustiedot mitattiin kahden viikon välein. Mittaukset suoritettiin kahdella LAI-2000 Plant Canopy Analyzer -laitteella. Laitteiden tulosteista koealoille saatiin aukkoisuustiedot T(?) ja LAI, joiden avulla saatiin laskettua tarkasteltavat G-funktiot. Saman puulajin G-funktiota vertailtiin toisiinsa puulajityypillisten trendien havaitsemiseksi. Keskikesällä eri puulajien G-funktioita verrattiin toisiinsa. Teoreettisten simulointien avulla tutkittiin latvuksen dimensioiden (latvuksen pituus ja säde) ja sisäisen ryhmittäisyyden vaikutusta puulajikohtaiseen G-funktioon. Simuloinneissa käytettiin hyväksi tietoa koealojen puustotunnuksista, lehtialasta sekä runkoluvusta. Puulajikohtaiset G-funktiot ovat erotettavissa toisistaan funktion minimi- ja maksimiarvojen sijoittumisen sekä suhteellisen vaihteluvälin perusteella. Havupuualojen G-funktiot eivät juuri muuttuneet kasvukauden aikana. Koivualoilla G-funktion kasvukaudenaikaiset muutokset (pelkät oksat, hiirenkorvat ja täysikasvuiset lehdet) olivat sitä vastoin helposti havaittavissa. G-funktion muodon avulla voidaan myös arvioida latvusmuotoa ja ryhmittymistä. Mäntyjen latvusmuoto on approksimoitavissa parhaiten ympyräkartion avulla. Kuusien ja koivujen latvusmuodon approksimointiin parhaana vaihtoehtona voidaan pitää ellipsoidia. Teoreettisten simulointien perusteella nuori kuusikko on muita havupuualoja ryhmittyneempi. Tutkimuksen mukaan säteily sammuu satelliittien yleisimmässä kuvaussuunnassa tehokkaammin kuin kaikkien suuntien yli laskettu keskiarvo (0,5) antaa olettaa. Puulajikohtaisten G-funktioiden avulla voidaan epäsuorasti arvioida sekä metsästä tapahtuvaa heijastusta että metsikön sisäisiä säteilyolosuhteita, sillä puulaji yhdessä metsikön rakenteen kanssa vaikuttaa metsästä heijastuvaan säteilyyn. Puulajikohtainen G-funktio on parametri, jonka avulla voidaan kalibroida malleja, joissa tarvitaan tietoa säteilyn kulusta erilaisissa kasvustoissa.
 • Majasalmi, Titta (Helsingfors universitet, 2014)
  Kasvuston G-funktio kuvaa säteilyn vähenemistä tai ”sammumista” auringon eri korkeuskulmissa varjostavan lehtialan suhteen. Sen vuoksi sitä kutsutaan sammumiskertoimeksi. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vaihteleeko G-funktion muoto eri puulajien metsiköissä, ja voidaanko puulajit erottaa toisistaan G-funktion muodon avulla. Arvioin lisäksi G-funktioiden muodossa kasvukaudenaikana tapahtuvia muutoksia. Muita tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä olivat voidaanko ryhmittymistä tai latvusmuotoa arvioida G-funktion muodon avulla. Maastomittaukset suoritettiin 3.5.2010 -30.9.2010 välisenä aikana. Tutkimusalueena oli Hyytiälän metsäaseman (68?59`N, 35?72`E) ympäristö, jonka metsät edustavat tyypillistä boreaalista havu- ja lehtimetsää. Tutkimusta varten perustettiin kuusi yhden puulajin koealaa, kaksi kutakin puulajia kohden. Tutkittavat puulajit olivat mänty (Pinus sylvestris), kuusi (Picea abies) ja rauduskoivu (Betula pendula). Koealaparit valittiin niin, että kullekin puulajille muodostui varttuneesta metsästä ja taimikosta muodostuva pari tai vaihtoehtoisesti tiheämpi ja harvempi koeala. Koealoille perustettiin 81 mittauspistettä sisältävä mittaushila, jossa kunkin pisteen aukkoisuustiedot mitattiin kahden viikon välein. Mittaukset suoritettiin kahdella LAI-2000 Plant Canopy Analyzer -laitteella. Laitteiden tulosteista koealoille saatiin aukkoisuustiedot T(?) ja LAI, joiden avulla saatiin laskettua tarkasteltavat G-funktiot. Saman puulajin G-funktiota vertailtiin toisiinsa puulajityypillisten trendien havaitsemiseksi. Keskikesällä eri puulajien G-funktioita verrattiin toisiinsa. Teoreettisten simulointien avulla tutkittiin latvuksen dimensioiden (latvuksen pituus ja säde) ja sisäisen ryhmittäisyyden vaikutusta puulajikohtaiseen G-funktioon. Simuloinneissa käytettiin hyväksi tietoa koealojen puustotunnuksista, lehtialasta sekä runkoluvusta. Puulajikohtaiset G-funktiot ovat erotettavissa toisistaan funktion minimi- ja maksimiarvojen sijoittumisen sekä suhteellisen vaihteluvälin perusteella. Havupuualojen G-funktiot eivät juuri muuttuneet kasvukauden aikana. Koivualoilla G-funktion kasvukaudenaikaiset muutokset (pelkät oksat, hiirenkorvat ja täysikasvuiset lehdet) olivat sitä vastoin helposti havaittavissa. G-funktion muodon avulla voidaan myös arvioida latvusmuotoa ja ryhmittymistä. Mäntyjen latvusmuoto on approksimoitavissa parhaiten ympyräkartion avulla. Kuusien ja koivujen latvusmuodon approksimointiin parhaana vaihtoehtona voidaan pitää ellipsoidia. Teoreettisten simulointien perusteella nuori kuusikko on muita havupuualoja ryhmittyneempi. Tutkimuksen mukaan säteily sammuu satelliittien yleisimmässä kuvaussuunnassa tehokkaammin kuin kaikkien suuntien yli laskettu keskiarvo (0,5) antaa olettaa. Puulajikohtaisten G-funktioiden avulla voidaan epäsuorasti arvioida sekä metsästä tapahtuvaa heijastusta että metsikön sisäisiä säteilyolosuhteita, sillä puulaji yhdessä metsikön rakenteen kanssa vaikuttaa metsästä heijastuvaan säteilyyn. Puulajikohtainen G-funktio on parametri, jonka avulla voidaan kalibroida malleja, joissa tarvitaan tietoa säteilyn kulusta erilaisissa kasvustoissa.
 • Airola, Sofia (Helsingfors universitet, 2014)
  The subject of this thesis was to evaluate the capability of the FEMMA model in simulating the daily nitrogen load from a forested catchment. For that FEMMA was tested in a forest plot in Hyytiälä, Juupajoki. The modeling results of the concentrations of ammonium, nitrate and dissolved organic nitrogen in the runoff water were compared to the measured values of those. This work presents the current state of knowledge concerning the most significant nitrogen processes in forest soil, as reported in the literature. It also lists some alternative models for simulating nitrogen and evaluates the uncertainties in the modelling critically. As a result FEMMA was found not to be suitable for simulating daily nitrogen load from this catchment. The simulated results didn’t correspond to the measured values. The most significant factors to develop in FEMMA found in this study were the parametrization of the gaseous nitrogen losses from the system, re-examining the nitrogen uptake by plants and developing the computing of the fractions of nitrogen released in decomposition. For future research it would be important to decide if it is meaningful to simulate the daily nitrogen leaching with process-based models at all. At least in the Hyytiälä site the amount of leached nitrogen is so small compared to the nitrogen in other processes that it’s quite challenging to simulate it accurately enough.