Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 12763-12782 of 25619
 • Kangasaho, Elisa (Helsingin yliopisto, 2014)
  Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata suomi-venäjä –kaksikielisten ajatuksia kieli-identiteetistä. Tutkimuksessa on perehdytty kaksikielisyyden kehittymiseen, kaksikielisyyden etuihin ja haittoihin, venäjänkielisten kohtaamiin asenteisiin Suomessa sekä identiteetin rakentumiseen erityisesti kieltenoppimisen suhteen. Aikaisempia tutkimuksia kaksikielisten aikuisten suhteen on hyvin vähän. Tässä työssä perehdytään niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat kieli-identiteetin kehittymiseen. Tutkimuskysymyksiä oli kaksi: minkälaisiksi kaksikieliset kokevat oman kieli-identiteetin ja miten tilannesidonnaisuus vaikuttaa kielen valintaan. Menetelmät. Tutkimusta varten on haastateltu yhtätoista kaksikielistä aikuista: neljää miestä ja seitsemää naista. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluna. Aineisto on analysoitu sisällön analyysillä ja se on teoriasidonnainen eli analyysiyksiköt on poimittu aineistoista, mutta niitä on ohjaa teoria. Tulokset ja johtopäätökset. Monelle vastaajalle kaksikielisyys oli enemmänkin identiteettikysymys kuin kielikysymys. Vastaajista vain neljä koki identifioituvansa yhteen kansallisuuteen. Kuusi vastaajaa koki kuuluvansa molempiin kansallisuuksiin: toimintapuolelta suomalaiseksi ja tunne- sekä ajattelupuolelta venäläiseksi. Ajattelun kieli määräytyi enemmin tilanteiden (puhutun kielen ja aiheen) mukaan, kuin kansallisen identiteetin kautta. Asenteet vaikuttivat kaksikielisyyteen kahdella tavalla: Suomessa monet vastaajista olivat joutuneet salailemaan kaksikielisyyttään negatiivisen asennoitumisen kautta. Venäjänkielisessä maassa kielitaito on yksi olennaisimpia identiteetin määrittäviä tekijöitä. Monet vastaajista kokivat, etteivät saa olla venäläisiä heikon kielitaidon takia, vaikka identiteetiltään kokivatkin näin. Tilannesidonnaisuus oli suurin tekijä kielen valintaan. Kaksikieliset usein ulkoistivat kielenvalinnan keskustelukumppanilleen. Näin ollen he pääsivät puhumaan suomea, joka valtaosalle oli helpompi tai venäjää ja näin myös ylläpitämään ja kehittämään sitä.
 • Vippola, Jarkko (2012)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia 15–24 -vuotiaiden naisten asenteita lihaa kohtaan. Tutkimus keskittyi selvittämään kuinka tärkeitä lihaan liitettävät asennekomponentit olivat tutkimussegmentille sekä millainen asenne segmentillä on naudan-, siipikarjan- ja sianlihaa kohtaan. Komponenttien merkityksellisyyttä pyrittiin lisäksi selittämään yksilön henkilökohtaisten taustasta riippuvien tekijöiden kautta. Tutkimus tehtiin Suomen Gallup Elintarviketiedon tekemän Lihan kulutusta ohjaavat tekijät 2010 -imago tutkimuksen jatkotutkimukseksi Lihatiedotus RY:lle. Tutkimuksen teoriaosio tarkastelee asenteiden taustalla vaikuttavien komponenttien merkitystä asenteeseen. Tavoitteena oli löytää tutkimussegmentin kannalta tärkeimmät mitattavat tekijät varsinaisen tutkimuksen suorittamiseksi. Teoriaosion kirjallisuudessa pyrittiin tutustumaan nimenomaisesti elintarvikkeisiin liittyvään asennetutkimukseen. Tutkimuksen empiria osion aineisto kerättiin kaksi vaiheisesti. Ensin tehtiin kvalitatiivisella tutkimusotteella toteutettu esitutkimus. Esitutkimuksen tavoitteena oli saada lisätietoa tutkittavan segmentin asenteista teoreettisessä tarkastelun pohjalta löytyneiden komponenttien tueksi. Esitutkimuksessa haastateltiin 10 tutkittavaan segmenttiin kuuluvaa naista. Esitutkimuksen ja teoreettisen tarkastelun pohjalta luotiin kvantitatiivisen tutkimuksen tutkimuslomake. Kvantitatiivinen tutkimus toteutettiin Internetissä marraskuussa 2011, siihen vastasi 495 tavoiteltuun ikäryhmään kuulunutta naista. Asennetta mittaavat kysymykset aseteltiin kysymyslomakkeelle Likertin -asteikollisiksi kysymyksiksi, joka mahdollisti ristiintaulukoinnin pohjalta tehtävän analyysin. Analyysi perustui vastauskeskiarvojen tarkasteluun ja vertailuun eri taustaryhmien välillä. Tutkimus osoitti, että lihaa syöville vastaajille tärkeimpiä komponentteja ovat tuoteeseen liittyvät komponentit, kuten maku ja mureus sekä lihan oleminen hyvä proteiinin lähde ja kuuluminen osaksi monipuolista ruokavaliota, jotka ovat ravitsemuksellisia tekijöitä. Nille, jotka eivät syöneet lihaa, tärkeimpiä olivat eettiset ja ekologiset tekijät. Vertailtaessa taustatekijöiden vaikutuksia komponenttien tärkeyteen todettiin, että maatilalla nuoruutensa viettäneille ja omien lasten kanssa asuville oli muita vastaajia tärkeämpää, mistä liha on peräisin. Näiden ryhmien kokonaisasenne eri lihajaleja kohtaan oli lisäksi kaikkein positiivisin.
 • Ahteenmäki-Pelkonen , Leena (Helsingin yliopisto, 2006)
  tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kirkon työnohjauksen teoreettisia lähtökohtia työnohjaajien itsensä kuvaaminen. Kirkon työnohjausta on kaikkineen tutkittu vvarsin vähän. Tutkimuksessa noudatettiin kvalitatiivista konstruktivisista paradigmaa, jonka tavoitteina olivat tutkittavan ilmiön ymmärtäminen ja rekonstruktio. Induktiivisen tutkimusotteen mukaisesti etenevät tutkimusprosessi oli luonteeltaan kuvaileva ja analyyttis-synteettinen käsitteellistäminen. Tutkimuksen pääaineisto muodoistui Päijät-Hämeen seudulla asuvien kirkon työnohjaajien (n=12) teemahaastatteluista. Rinnakkaisaineistona käytettiin psykiatrian työnohjauksen (n=6) vastaavanlaisia haastatteluja. Kirkon ja psykiatrian työnohjaajien yhteisiä taustateorioita olivat psykodynaaminen teoria, systeemiteoria ja narratiivisuus. Käsitteellistämisprosessissa muodostettiin kirkon työnohjauksesta seuraavat kategoriat: 1) Pastoraalisuus (laajasti ymmärtäen), 2)Ihmisen integroituva kehitys ja 3) Ajattelu- ja toimintamallien muutos. Pääkategoriat ilmentävät työnohjaajien näkemysten kokonaisvaltaisuutta ja integroinnin tavoitetta, joka ei kuitenkaan ole stabiili, vaan avoin myös muutoksille. Pastoraalipsykologian ja psykodynaamisen teoria painotus johtaa työnohjattavien kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Työnohjausta tarkasellaan silloin osana ohjausta, ei niinkään suhteessa ohjattavan työhön. Suhde ohjattavan työhön onkin kirkon työnohjauksessa erityistä huomiota vaativa kysymys. Avainsanat: työnohjaus, taustateoriat, teoreettiset lähestymistavat, konstruktivismi
 • Pohjala, Maria (2014)
  The definition of the climate impact of peat products along with the possibilities to reduce greenhouse gas emissions are in a key role in peat industry. The climate impact of energy peat has been assessed by using the life cycle analysis but the results vary greatly. There are only few studies on the climate impact of horticultural peat available. Further, the deviation of the emission factors utilized in formal studies has not been assessed. In this master’s thesis the emission factors and their deviation concerning energy and horticultural peat were calculated. Additionally, the carbon footprints and their reliability concerning different peat production chains were assessed. The carbon footprint is a method to estimate the climate impact of a product. Here the carbon footprint was calculated according to ISO/TS 14067 life cycle analysis publication. The climate impact was calculated by adding the greenhouse gas emissions from “cradle to grave” where the life cycle of peat was divided into five different phases including the pre-phase, extraction (including peat extraction and storage), transport, use and after-use. The data was derived from published greenhouse gas studies with emphasis on the clarification of the coefficients of the pre-production and after-use phases. The focus was on carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O). The emission factors were defined from the yearly averages and the fluctuations were observed through standard deviations. The accuracy of the estimated averages as well as the differences of pre-production phases were assessed by statistical tests and the reliability of the carbon footprint of peat by variance. According to this study the biggest carbon dioxide-emissions and the lowest reliability of the total emission factors were from cultivated peatlands and from peatlands where extraction occurred. The standard deviation of methane was the highest in pristine mires, whereas the standard deviation of the carbon dioxide was the highest in forestry-drained and cultivated peatlands. The standard deviation of N2O was the highest in cultivated peatlands. According to this study, the emission factors concerning cultivated peatlands and forestry-drained peatlands had considerable risks of uncertainty. A statistical difference occurred in the methane emissions in pristine mires and nitrous oxide emissions in forestry-drained peatlands between low and high nutrient level. The carbon footprint of peat was the smallest when production was started in cultivated peatlands. No major differences were discovered in production started in pristine mires or forestry- drained peatlands or of low or high nutrient level. The best option for after-use was the afforestation and cultivation of green canary grass, which resulted in carbon footprint lower than that of coal. The rewetting resulted in higher climate impact than coal. The reliability of the climate impact estimate was the highest in pristine mires and the lowest in cultivated peatlands. The variation of carbon dioxide emissions in different habitats was high in forestry-drained peatlands: some habitats were considerable sources of carbon dioxide and some were carbon sinks. The carbon dioxide emissions have been calculated by different methods which may result in different CO2-balance. According to the study, the emissions of the peat industry could be lowered through concentration of production on “hot spot” areas such as forestry-drained soils with high emissions. Due to the limited number of studies, the carbon footprint estimate of horticultural peat in this study is merely indicative. As for the life cycle of peat, further study is required especially on the emissions of production and after-use phases.
 • Heino, Sisko Elina (2008)
  Tutkielma käsittelee Euroopan unionin jäsenmaiden mahdollisuutta säätää tai säilyttää EU:n ympäristönsuojelunormeja tiukempia kansallisia ympäristölakeja. Työssä tarkastellaan jäsenmaiden liikkumavaraa ympäristöpolitiikassa Euroopan unionin integraation syventyessä. Ympäristöpolitiikka on kiinnostava tutkimuskohde, koska sen saralla EU-lainsäädännön lisääntyminen on politiikan alueista ollut poikkeuksellisen nopeaa ja suoraviivaista. Tutkimusaiheen ajankohtaisuutta lisää se, että itälaajentumisen yhteydessä unioniin liittyi joukko ympäristölainsäädännöltään kehittymättömiä maita, mikä saattaa hidastaa EU:n ympäristölakien säätämistä ja siten vahvistaa tiukan ympäristönsuojelun kannalla olevien jäsenmaiden tarvetta pitää yllä tai kehittää kansallisesti korkeaa ympäristönsuojelun tasoa. Euroopan unioni on nostanut ympäristönsuojelun korkean tason yhdeksi yhteisön tavoitteista. Tutkielmassa tarkastellaan, kuinka EU suhtautuu jäsenmaan pyrkimykseen toteuttaa tätä yhteisön tavoitetta ”paremmin” kuin yhteisö itse. Kun tapauksessa on kyse EU:n jo harmonisoimasta elämänalueesta, on jäsenmaan oman tiukan ympäristölainsäädännön salliminen usein ristiriidassa EU:n keskeisen tavoitteen eli sisämarkkinoiden vapaan kilpailun kanssa. Työssä selvitetään Euroopan unionin suhtautumista tutkimusaiheeseen tarkastelemalla, kuinka EY-tuomioistuin on ratkaissut joukon oikeustapauksia, joissa jäsenmaa on pyrkinyt rajoittamaan sisämarkkinoiden toimintaa alueellaan ympäristösyihin vedoten. EY-tuomioistuimen rooli tai osuus asiassa on hyvä tarkastelukulma sen vuoksi, että tuomioistuin tunnetaan Euroopan unionin piirissä integraation syventämisen vahvana ”moottorina” ja sille on annettu viime kädessä oikeus tulkita EU-lakeja epäselvissä tilanteissa. Tutkielmassa lähestytään EY-tuomioistuimen roolia tutkimusaiheeseen testaamalla tutkimusaineiston (edellä mainitut oikeustapaukset) avulla kahta hypoteesia. Toinen niistä on omaksuttu Fritz Scharpfilta, joka väittää hyvinvointivaltion säilyttämiseen liittyvän tutkimuksensa yhteydessä, että EY-tuomioistuin toimii aina negatiivisen integraation asialla pyrkien poistamaan kaikki esteet vapaan kilpailun tieltä EU:n sisämarkkinoilla. Toinen hypoteesi on tutkimuskirjallisuudesta suodatettu väite, jonka mukaan heltymättömänä integraation kannattajana tunnettu EY-tuomioistuin suosisi ratkaisuissaan ympäristönsuojelun edistämistä eli se sallisi niihin liittyvissä oikeustapauksissa jäsenmaalle enemmän kansallista liikkumavaraa kuin muulloin. Tutkimustulos on se, että vaikka EY-perustamissopimuksessa jäsenmaan mahdollisuutta säätää tai säilyttää EU-lakia tiukempaa kansallista ympäristönormistoa säädellään mm. artikloilla EY 95, EY 176 ja EY 30, niin viime kädessä asiasta päättää poliittisen kontrollin ulottumattomissa oleva EY-tuomioistuin. Tutkimusaineiston mukaan EY-tuomioistuin näyttää päällisin puolin katsottuna asettuvan enemmistössä tapauksista tukemaan jäsenmaan halua pyrkiä ankarampaan ympäristönsuojeluun kuin EU. Syvempi aineiston tarkastelu kuitenkin monimutkaistaa kuvaa, mm. koska suuri osa aineiston tapauksista liittyy alueisiin, joita EU ei oikeusjutun nostamisen hetkellä ollut vielä harmonisoinut ja tällaisilla alueilla jäsenmaan liikkumavara on luonnostaan suurempi kuin täysharmonisoiduilla.
 • Savuoja, Ari (Helsingin yliopisto, 2007)
  What is a miracle and what can we know about miracles? A discussion of miracles in anglophone philosophy of religion literature since the late 1960s. The aim of this study is to systematically describe and philosophically examine the anglophone discussion on the subject of miracles since the latter half of the 1960s. The study focuses on two salient questions: firstly, what I will term the conceptual-ontological question of the extent to which we can understand miracles and, secondly, the epistemological question of what we can know about miracles. My main purpose in this study is to examine the various viewpoints that have been submitted in relation to these questions, how they have been argued and on what presuppositions these arguments have been based. In conducting the study, the most salient dimension of the various discussions was found to relate to epistemological questions. In this regard, there was a notable confrontation between those scholars who accept miracles and those who are sceptical of them. On the conceptual-ontological side I recognised several different ways of expressing the concept of miracle . I systematised the discussion by demonstrating the philosophical boundaries between these various opinions. The first and main boundary was related to ontological knowledge. On one side of this boundary I placed the views which were based on realism and objectivism. The proponents of this view assumed that miraculousness is a real property of a miraculous event regardless of how we can perceive it. On the other side I put the views which tried to define miraculousness in terms of subjectivity, contextuality and epistemicity. Another essential boundary which shed light on the conceptual-ontological discussion was drawn in relation to two main views of nature. The realistic-particularistic view regards nature as a certain part of reality. The adherents of this presupposition postulate a supernatural sphere alongside nature. Alternatively, the nominalist-universalist view understands nature without this kind of division. Nature is understood as the entire and infinite universe; the whole of reality. Other, less important boundaries which shed light on the conceptual-ontological discussion were noted in relation to views regarding the laws of nature, for example. I recognised that the most important differences between the epistemological approaches were in the different views of justification, rationality, truth and science. The epistemological discussion was divided into two sides, distinguished by their differing assumptions in relation to the need for evidence. Adherents of the first (and noticeably smaller) group did not see any epistemological need to reach a universal and common opinion about miracles. I discovered that these kinds of views, which I called non-objectivist, had subjectivist and so-called collectivist views of justification and a contextualist view of rationality. The second (and larger) group was mainly interested in discerning the grounds upon which to establish an objective and conclusive common view in relation to the epistemology of miracles. I called this kind of discussion an objectivist discussion and this kind of approach an evidentialist approach. Most of the evidentialists tried to defend miracles and the others attempted to offer evidence against miracles. Amongst both sides, there were many different variations according to emphasis and assumption over how they saw the possibilities to prove their own view. The common characteristic in all forms of evidentialism was a commitment to an objectivist notion of rationality and a universalistic notion of justification. Most evidentialists put their confidence in science in one way or another. Only a couple of philosophers represented the most moderate version of evidentialism; they tried to remove themselves from the apparent controversy and contextualised the different opinions in order to make some critical comments on them. I called this kind of approach a contextualising form of evidentialism. In the final part of the epistemological chapter, I examined the discussion about the evidential value of miracles, but nothing substantially new was discovered concerning the epistemological views of the authors.
 • Äystö, Anna (Helsingin yliopisto, 2010)
  Tutkin pro gradu -työssäni Yhdysvaltojen mustien kansalaisoikeusliikkeen käsittelyä Suomen kirkollisessa lehdistössä liikkeen keskeisimpinä toiminnan vuosina 1963–1968. Selvitän, miten kirkollinen lehdistö reagoi kansalaisoikeusliikkeeseen, ja mitkä olivat niitä asioita ja tapahtumia, joita lehdet toivat liikkeestä esille. Keskeistä työssäni on myös kansalaisoikeusliikkeen näkyvimmän johtajan Martin Luther King Juniorin lehdistössä saaman huomion analysointi. Olennaista tutkimuksen kannalta on selvittää, käsittelivätkö tutkimani lehdet kansalaisoikeusliikkeen toimintaa hengellisestä näkökulmasta vai pelkästään uutisina Yhdysvaltojen poliittisista tapahtumista. Käytännössä tähän liittyy myös kysymys siitä, koskettiko Yhdysvaltojen mustien ahdinko kirjoitusten mukaan suomalaista kristittyä. Tutkimukseni taustan kannalta tärkeää on selvittää mustien rotusorron historiaa Yhdysvalloissa sekä Kingin liikkeeseen tuomaa ajattelupohjaa. Tutkimukseni lähteinä käytän Kotimaan, Församlingsbladetin, Herättäjän, Sanan ja Etsijän numeroita vuosilta 1963–1968. Vuodelta 1967 lähdemateriaalia ei ole kuitenkaan löytynyt. Ajallisesti tutkimus sijoittuu kansalaisoikeusliikkeen organisoiman Birminghamin kampanjan alusta aina Kingin murhan aiheuttamaan kuohuntaan asti. Tutkimukseni on vahvasti sidottu kansalaisoikeusliikkeen keskeisiin tapahtumiin, joiden kautta esittelen liikkeen saamaa huomiota. Tämän takia en käykään, Etsijää lukuun ottamatta, järjestelmällisesti läpi kaikkia tutkimieni vuosien numeroita, vaan tutkittavat numerot ovat ilmestyneet aikoina, jolloin kansalaisoikeusliike toimi aktiivisesti ja näkyvästi. Tutkimukseni on kirkollisen lehdistön ja kansalaisoikeusliikkeen tutkimuksessa ainutlaatuinen. Liikkeen lehdistössä saamaa vastaanottoa ei ole Suomessa aiemmin tutkittu. Kansalaisoikeusliikettä koskeva tutkimus on keskittynyt lähinnä Kingin ajattelun kuvailuun. Merkityksellisen tutkimusaiheesta tekee myös se, että syvemmällä tasolla tutkimus kuvailee sitä, millaisena kirkon epäviralliset äänenkannattajat näkivät ajan, jolloin yhteiskunnan sosiaalisiin ongelmiin puuttuminen alettiin nähdä kristityn tehtävänä. Lehtien kansalaisoikeusliikkettä koskeva keskustelu onkin nähtävä osana muuta ajan kehitystä ja sen henkeä. Vuosikymmenen ajan henki ja aikakauden suuret muutokset näkyvät selkeästi tutkimukseni tuloksissa. Kaukaisesta tapahtumapaikastaan huolimatta Yhdysvaltojen mustien kansalaisoikeusliike sai varsin paljon huomiota tutkimissani lehdissä niin pakinoissa, uutisissa kuin raporteissa tapahtumapaikoiltakin. Liikkeen toimintaa ja erityisesti Kingiä liikkeen johtajana ihailtiin ja liikettä hyödynnettiin esimerkkinä siitä, miten suomalaisten kristittyjenkin tulisi suhtautua maailmaan. Useissa lehdissä koettiinkin tarpeelliseksi nostaa esille Suomen omia ”rotukysymyksiä”, joista keskeisimpänä nähtiin romanien asema. Ajan kehitykseen varauksellisesti suhtautuvaa Herättäjää lukuun ottamatta lehdet suhtautuivat hyvin suopeasti mustien kansalaisoikeusliikkeen tarjoamaan sosiaalisen herätykseen. Erityisesti Kotimaan päätoimittaja Simo Talvitie paneutui mustien rotusortoon ja sen tarjoamiin opetuksiin myös Suomen tasolla. Selityksenä lehtien mustien kansalaisoikeusliikkeen runsaalle käsittelylle ja niiden tavalle käsitellä liikettä nousee keskeisenä aikaa leimaava kansainvälistyminen. Median kehittyminen erityisesti television myötä ja matkustamisen helpottuminen mahdollistivat entistä enemmän muiden maiden tapahtumien seuraamisen ja niihin kantaa ottamisen. Aikaansa seuraavien kristittyjen tehtäväksi nähtiinkin maailman tapahtumista perillä oleminen ja myös oman yhteiskunnan epäkohtien esille tuominen. Nämä eivät tutkimukseni mukaan olleet vain radikaalin ylioppilasnuorison kiinnostuksen kohteita vaan vähitellen myös monen suomalaisen kristityn.
 • Hoikkala, Susanna (2003)
  Tutkimuksessa jäsennetään työntekijöiden tulkintoja nuorten väkivaltaisesta käyttäytymisestä ilmiönä lastensuojelulaitoksen toimintaympäristössä sekä keinoja tukea väkivallatonta käyttäytymistä. Tutkimus oli Helsingin kaupungin sosiaaliviraston toimeksiantotutkimus, joten keskeiset kysymyksenasettelut muotoutuivat toimeksiannossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tutkimus toteutettiin syksyllä 2002 kahden helsinkiläisen nuorisoikäisille tarkoitetun laitoskokonaisuuden kolmessa erillisessä yksikössä, jotka olivat toimintaperiaatteiltaan ja toimintatavoiltaan erilaisia. Osallistuvan havainnoinnin menetelmää käytettiin ymmärryksen syventämiseen yksiköiden toimintaympäristöistä. Pääasiallisena aineistonkeruumenetelmänä käytettiin fokusryhmähaastatteluja. Haaastattelumenetelmänä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu. Fokusryhmät koostuivat hoitajista ja ohjaajista yksikkökohtaisesti. Fokusryhmien tuottamaa kvalitatiivista aineistoa analysoitiin ja tulkittiin sosiaalisen konstruktionismin ja kehittävän työntutkimuksen viitekehyksistä. Analyysissä etsittiin työntekijöiden käytännön lastensuojelutyön kokemuksista ja näkemyksistä koostuvia merkityksiä väkivaltailmiöstä ja väkivallattomuuden tukemisesta, niiden rakentumista ja jäsentymistä yksikkökohtaisesti. Työntekijöiden arvioissa väkivaltailmiön jäsentyminen koettiin monimuotoiseksi ja sen määrittely vaikeaksi. Väkivallattoman käyttäytymisen tukemisessa keskeisimmäksi arvioitiin nuorten ja työntekijöiden molemminpuolinen tunteminen, työntekijöiden sitoutuminen perustyöhön, turvallisuuteen liittyvät asiat kuten luottamus, sekä rakenteellisten tekijöiden pysyvyys ja selkeys. Työn luonteesta johtuen vastaanottoyksikössä korostuu riski väkivaltakäyttäytymiseen. Pohdinnassa väkivallattomuuden tukemista arvioitiin paikallisten toimintaympäristöjen ja erilaisten työorientaatioiden näkökulmista. Arvion mukaan väkivallattomuutta voidaan parhaiten tukea työntekijöiden toimivalla tilannetajulla, jolla tarkoitetaan lastensuojelulaitoksen arjen ilmiöiden havaitsemista, ymmärtämistä ja oikeiden toimintatapojen valintaa tilannekohtaisesti. Työntekijöiden oman työn arviointi on keskeistä. Väkivallattomuuden tukemista tulisi lähestyä sekä paikallisten toimintaympäristöjen että laajempien kokonaisuuksien näkökulmista; tarvitaan työntekijöiden välistä tiedon ja kokemusten vaihtoa.
 • Kujala, Johanna (2008)
  Nuorten laihduttaminen on lisääntynyt ja se on hyvin yleistä. Laihduttamisen nähdään uhkaavan nuoren terveyttä ja hyvinvointia, joten sitä tulisi vähentää. Tämän takia tarvitaan enemmän tietoa nuorten laihduttamista lisäävistä tekijöistä. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin seitsemäsluokkalaisten nuorten laihduttamista selittäviä psykososiaalisia tekijöitä, joita olivat äidin sekä ystävien laihdutusnormit ja laihdutusmallit, painon takia kiusaaminen, laihdutusmedioiden seuraaminen, ulkonäköihanteiden sisäistäminen, itsetunto, painotyytyväisyys ja masentuneisuus. Tutkielmassa tarkasteltiin sukupuolieroja psykososiaalisissa tekijöissä, ja miten psykososiaaliset tekijät selittivät tyttöjen ja poikien laihduttamista. Lisäksi tarkasteltiin olivatko psykososiaalisten tekijöiden vaikutukset laihduttamiseen erilaisia normaalipainoisilla tai ylipainoisilla tytöillä ja pojilla. Teoreettisena taustana olivat sosiaaliset normit ja sosiaalinen oppiminen. Tutkittavia seitsemäsluokkalaisia (13-vuotiaita) nuoria oli yhteensä 726, joista tyttöjä oli 400 ja poikia 326. Tutkittavat olivat kolmen eri kaupungin kahdestatoista koulusta. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella sekä mittaamalla todellinen pituus ja paino. Tilastollisina tutkimusmenetelminä käytettiin osittaiskorrelaatioita, hierarkkista regressioanalyysiä ja interaktioiden tarkastelua. Tulosten mukaan tyttöjen ystävistä yritti laihduttaa useampi kuin poikien ystävistä. Tyttöjä oli myös kiusattu painon takia poikia useammin. Lisäksi tytöt olivat seuranneet useammin laihdutusmedioita ja sisäistäneet voimakkaammin kulttuurisia ulkonäköihanteita. Tytöillä oli myös poikia huonompi itsetunto, alhaisempi painotyytyväisyys ja useammin masentuneisuutta. Kaikki psykososiaaliset tekijät, lukuun ottamatta äidin laihdutusmallia, selittivät tyttöjen laihduttamista kun painoindeksi oli vakioitu. Ystävien laihdutusnormi ja painon takia kiusaaminen selittivät kuitenkin vain normaalipainoisten tyttöjen laihduttamista. Lisäksi itsetunnon huononeminen ja painotyytyväisyyden väheneminen sekä äidin laihdutusnormin lisääntyminen näyttivät lisäävän voimakkaammin normaalipainoisten kuin ylipainoisten tyttöjen laihduttamista. Poikien laihduttamista selittivät psykososiaalisista tekijöistä äidin ja ystävien laihdutusnormit, ystävien laihdutusmalli, painon takia kiusaaminen, ulkonäköihanteiden sisäistäminen, itsetunto ja painotyytyväisyys. Lisäksi painon takia kiusaaminen selitti vain ylipainoisten ja masentuneisuus vain normaalipainoisten poikien laihduttamista. Tytöillä voimakkaimmin laihduttamisen useutta selitti painotyytyväisyys ja pojilla äidin laihdutusnormi. Tulokset olivat pääsääntöisesti oletusten mukaisia ja tutkimus tuotti uutta tietoa. Tutkielman mukaan kaikki psykososiaaliset tekijät, äidin laihdutusmallia lukuun ottamatta, selittivät nuorten laihduttamista. Lisäksi nuorten paino ja sukupuoli vaikuttivat siihen, miten psykososiaaliset tekijät selittivät laihduttamista. Tyttöjen laihduttamisen vähentämiseksi näyttäisi olevan erityisen tärkeää vaikuttaa ulkonäkö- ja laihuusvaatimuksiin ja pojilla puolestaan äidin laihdutusnormiin. Nuorten hyvinvoinnin kannalta voisi olla parempi puhua laihduttamisen sijaan terveellisestä ruokavaliosta ja riittävästä liikunnasta. Näitä terveellisiä elintapoja voivat edistää monet tahot, kuten vanhemmat ja koulu.
 • Kojo, Aura (Helsingin yliopisto, 2015)
  Problem solving is a process in which we have to utilize our knowledge in a new way. The teacher can greatly influence how students’ mathematical problem solving process progresses. Usually teachers guide students by asking questions. There are several types of questions and ways of guiding. The purpose of this study is to find out, how teachers guide students during a mathematics problem solving lessons, what kind of questions they ask, and what kind of solutions their students get. The analysis follows the qualitative research methodology. The dataset used in this study contained videotaped fourth grade math lessons where the students solved a mathematical problem. The lessons were a part of a broader study in which the teachers had been giving problem solving lessons to the pupils during three years. The data analysis was based on a theoretical framework in which the teachers’ questions and guidance are categorized. I also studied the structure of the lessons and categorized the answers of the students according to the applied solutions strategies and the obtained results. The research reveals that teachers can guide students in different ways. It is possible that the teacher reveals too much about the problem, preventing the students from searching for their own solution strategies. This is the reason why we need more than merely problem-solving exercises - we need to study, how teachers should guide students during problem-solving lessons. According to this study, the guidance appears to affect the students’ solutions. Motivation and introduction to the problem, especially how the teachers explained the relevant concepts, seemed to influence the students’ work. There was also a connection between the teachers’ questions and their guiding-levels. The teacher asking many probing and guiding questions was guiding in an activating way, while the teacher with fewer questions guided in an inactivating way. As a conclusion, I discuss what kind of questions would help the teacher to guide in an activating way, which should be the goal according to the constructive learning theory.
 • Töyräänvuori, Joanna (Helsingin yliopisto, 2008)
  Tämän tutkielman aiheena on Psalmien kirjan meri ja sen suhde muinaisen Ugaritin teksteistä tunnettuun merenjumalaan tai antropomorfiseen mereen, Jammuun. Tutkielman tarkoitus on selvittää, voiko Vanhan testamentin psalmiteksteissä esiintyvän meren yhteydestä löytää jäänteitä Ugaritista tunnetusta Baal-jumalan länsiseemiläisestä vastustajasta, usein hirviömäiseksi kuvatusta Jammusta. Tutkimusmetodina on käytetty muotohistoriallista muoto- ja traditiokritiikkiä sekä ugaritinkielisen eeppisen runouden ja hepreankielisen psalmirunouden vertailevaa tutkimusta. Tutkielma jakaantuu kolmeen pääosaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan meren antropomorfista esittämistä psalmeissa. Monet meri-sanaan liitetyt verbit vaikuttavat inhimillistävän luonnonilmiötä, mutta monet antropomorfismit toimivat myös yksinkertaisesti kielikuvina. Joillakin tämän kategorian psalmeista saattaa olla temaattisia yhteyksiä Ugaritin teksteihin, mutta paralleelisia tekstikohtia ei löydy. Toisessa pääosassa tarkastellaan sitä, miten psalmien meri liittyy muinaisitämaiseen konfliktimyyttiin. Tässä yhteydessä käsitellään S?fin meren eli Kaislameren, meren halkaisemisen sekä mahdollisesti myyttisten suurten vetten tematiikkaa. Samassa pääkohdassa on käsitelty myös muita meri-sanan yhteydessä esiintyviä merihirviötä, kuten syvyys, Leviathan, Rahab, lohikäärme Tannin, käärme ja joki. Näistä osa vaikuttaa liittyvän myrskynjumalan ja antropomorfisen meren kamppailuun, osa puolestaan luojajumalan ja kaaoshirviön taisteluun. Traditiot ovat kuitenkin vaikeasti erotettavissa toisistaan, sillä luultavasti ne sekoittuivat jo ennen päätymistään hepreankielisten psalmien teksteihin. Selkeimmältä vaikuttavin yhtymäkohta Ugaritin teksteihin löytyy psalmeista, joissa meri mainitaan Leviatan-hirviön yhteydessä. Tekstuaalinen parallelismi Ugaritin Jammun ja Lotanin mainitseviin Ugaritin Baal-syklin kohtiin ei kuitenkaan ole täydellinen. Viimeisessä pääkohdassa käsitellään sitä, miten meren ja joen esiintyminen paralleelisissa psalmisäkeissä mahdollisesti liittyy muinaisseemiläiseen kuningasideologiaan. Ugaritin teksteissä Jammu esiintyy usein epiteettien “valtias meri, tuomari joki” muodossa. Konstruktio ei esiinny heprealaisissa psalmeissa, mutta Ugaritin tekstien tarjoama vertailumateriaali on usein huomioitu tarkasteltaessa psalmeja, joissa meri ja joki esiintyvät yhdessä. Varsinaisia tekstiparalleeleja ugaritinkieliseen myyttisuskonnolliseen runouteen ei näidenkään psalmien yhteydestä kuitenkaan löydy. Vaikka Ugaritin tekstien Jammun ja psalmien meren välillä on havaittu monenlaisia samankaltaisuuksia ja yhtäläisyyksiä, Psalmienkirjan meren yhteyttä länsiseemiläisen konfliktimyytin antropomorfiseen mereen ei kuitenkaan ole aukottomasti osoitettu toteen. Psalmien varhaiset sepittäjät ovat hyvinkin saattaneet käyttää tai lainata muinaista länsiseemiläistä myyttistä perinnettä, muokaten sitä oman yhteisönsä tarpeisiin sopivaksi. Heidän toimintansa on kuitenkin erotettava psalmien myöhempien välittäjien ja vakiinnuttajien toiminnasta, sillä näiden suhde mytologiseen perinteeseen on luultavasti ollut toisenlainen.
 • Turunen, Meri Tuulia (2005)
  Suomen jatkosodassa saamat suomensukuiset sotavangit (ns. heimosotavangit) muodostivat sotavankimassasta eroteltuna erityisryhmän, joka oli sodan jälkeen tarkoitus sulauttaa osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja uutta Suur-Suomea. Sodan aikana heimosotavangit pyrittiin eristämään muista sotavangeista ja kohtelemaan paremmin kuin muita kansallisuuksia. Kansallisuuden perusteella tehdyn erottelun taustalla oli toisaalta kotoperäinen heimoaate, toisaalta Saksasta omaksuttu malli. Satoja heimosotavankeja työskenteli Savonlinnan seudulla maatöissä, millä pyrittiin työvoimapulan lieventämiseen ja heimosotavankien tapauksessa erityiseen asennekasvatukseen. Pro gradu -tutkielmassa luodaan kokonaiskuvaa suomenheimoisten sotavankien arjesta ja kohtelusta sekä vuorovaikutuksesta siviiliväestöön Savonlinnan seudulla vuosina 1941-1944. Lisäksi käsitellään erityisesti Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnan (ItäKarSE) suomensukuisten sotavankien varalle tehtyjä suunnitelmia sekä niitä ristiriitoja ja jännitteitä, joita ryhmän olemassaolo aiheutti suomalaisessa sotilashallinnossa ja kotirintamalla. Tutkielmassa on myös kiinnitetty huomiota sotatilanteen kääntymisen aiheuttamiin muutoksiin heimosotavankien käsittelyssä ja kohtelussa. Tutkielman päälähteinä ovat olleet Sota-arkistossa säilytettävät sotavankiorganisaation sekä ItäKarSE:n luomat asiakirjat. Lisäksi toissijaisina lähteinä on käytetty vuoden 2004 aikana kerättyä haastattelumateriaalia, jolla on pyritty luomaan tarkempaa kuvaa maaseudun siviiliväestön suhteista heimosotavankeihin. Tutkielman esioletuksena pidettiin sitä, että kahden ideologisen voiman, heimoaatteen ja ryssävihan historiallinen vastakkainasettelu vaikutti voimakkaasti heimosotavankien kohteluun ja päätöksentekoon. Ilmeni, että heimoaate oli voimakkaampi voima etenkin ItäKarSE:n toiminnassa ja maaseudun siviiliväestön suhtautumisessa vankeihin. Miehityshallinnon esityksestä heimovankeja mm. pyrittiin vapauttamaan vallattuun Itä-Karjalaan, Savonlinnan lähelle perustettiin erityinen heimosotavankileiri ja itäkarjalaisia vankeja pyrittiin kouluttamaan kansakoulunopettajiksi. Savonlinnan seudun pienehköillä maatiloilla suomensukuisia sotavankeja kohdeltiin pääasiassa kuten perheenjäseniä ja suhtautuminen vankeihin oli luottavaisen lämmintä. Ongelmia aiheuttivat etupäässä liian vapaa kohtelu ja naapurikateus. Ryssäviha lienee vaikuttanut lähinnä yksittäisten henkilöiden tasolla eikä sen vaikutuksia tässä tutkielmassa voitu laajemmin todistaa. Heimosotavankien kohtelu oli kuitenkin ajoittain ristiriitaista, sillä suomea puhuvia vankeja saatettiin epäillä mm. vakoojiksi. Epäilevä suhtautuminen korostui etenkin sodan loppupuolella, jolloin heimosotavankien käytös samoin kuin sotavankiorganisaation suhtautuminen heimosotavankikysymykseen muuttuivat sotatilanteen kääntyessä. Sotilasviranomaisten eli päämajan ja ItäKarSE:n välille heimosotavankikysymys aiheutti jossain määrin ristiriitatilanteita. Miehityshallinnon päämääränä oli nimenomaan vankien vapauttaminen Itä-Karjalan asuttajiksi, kun taas päämajassa suhtauduttiin skeptisesti laajamittaisempien siirtojen toteuttamiseen. Mikään heimosotavankeja koskenut hanke ei kuitenkaan toteutunut halutussa laajuudessa. Suunnitelmien epäonnistuminen konkretisoitui, kun Neuvostoliitto saneli rauhanehtonsa ja vangit tuli luovuttaa itärajan taakse.
 • Kokko, Ulla-Marja (1998)
 • Inkinen, Mikko (Helsingin yliopisto, 2009)
  Flow experience is often defined either as an experience of high concentration and enjoyment or as a situation, where high challenges are matched with high skills. According to core-emotion theories, the experience of any emotion contains two core emotions: valence and arousal. Through an accurate mathematical model, the present study investigated, whether the experience of concentration and enjoyment is related to situations where both challenge and skills are high and in balance. Further, it was investigated what sort of core emotions are related to differing relationships between challenge and skills. Finally, university students’ experiences of their natural study environments were described in terms of core emotions and in terms of relationships between challenge and skills. Participants were 55 university students who participated two weeks research period. Altogether 3367 questionnaire answers were collected with the CASS experience-sampling method, operating in 3G-mobile phones. The relationship between challenge and skills (competence) was defined in an exact way in polar coordinates. An enjoyable and concentrated flow experience was defined as a sum variable of absorption, interest and enthusiasm. Core emotions were calculated with factor analysis from nine emotion variables. As expected, an experience of concentration and enjoyment was, on average, related to the situations where both challenge and skills were high and in balance. This was not, however, the case in every situation. Thus, it should be taken into consideration how flow experience is operationalised in experience sampling studies. When flow experience was defined as a situation of high challenge and high skills, it was often related to high valence and arousal emotions such as excitement or enthusiasm. A happier or a more tranquil enjoyment was related to situations of moderate challenge and high skills. Experiences differed clearly between various natural study environments. At lectures students were often bored or mentally absent, and did not experience challenges. In a small group students were often excited or enthusiastic, and showed optimal balance between challenge and skills. At library students felt satisfied and were engaged in highly challenging work.
 • Svenström, Maria (2005)
 • Hietaniemi, Tuuli (2014)
  Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee länsimaista Intiaan suuntautuvaa kaupallista, ylirajaista sijaissynnyttämistä. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa osoitetaan Amartya Senin kehityskäsitykseen nojautuen, että intialaisten naisten päätös sijaissynnyttäjäksi ryhtymisestä on valitettavan usein ainoa todellinen vaihtoehto, joka naisille tarjoutuu riittävän elintason saavuttamiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi. Tutkielman toisessa osassa tarkastellaan kielellisiä keinoja, joilla järjestelyn osapuolet kuvailevat sijaissynnytystä, valtatasapainoltaan epätasaista järjestelyä, ja luovat samanaikaisesti ”kaupallisen sijaissynnyttämisen kulttuuria”. Tutkielman pääaineisto koostuu kahdeksasta, länsimaisten aiottujen vanhempien kirjoittamasta, ylirajaista sijaissynnyttämistä Intiassa käsittelevästä blogista. Blogien rinnalla analysoidaan Intiassa sijaissynnytyksen parissa työskentelevien lääkäreiden haastatteluita, jotka kerättiin syksyn 2009 aikana Delhissä. Tausta-aineistoina käytetään sanomalehtiartikkeleita ja sijaissynnytyksestä Intiassa laadittuja ohjeistuksia vuosilta 2002–2010. Laadullisen analyysin keinoiksi on valittu Norman Fairclough’n työhön nojaava kriittinen diskurssianalyysi, sekä sitä täydentävät, Theo van Leuuwenin ja Antonio Reyesin työstä ammentavat legitimaatiostrategiat. Diskurssianalyyttinen lähestymistapa johdattaa tutkimuksen vallan, hegemonian ja ideologian kielellisten ilmenemismuotojen äärelle sekä arvioimaan, miten tekstin tasolla tehtävät valinnat muokkaavat ympäröivää yhteiskuntaa omaksumaan tietyn lähestymistavan uusiin ilmiöihin, tässä tapauksessa ylirajaiseen sijaissynnyttämiseen Intiassa. Aineistosta identifioidaan viisi diskurssia, joita analysoidaan yksityiskohtaisesti. Diskurssit ovat (1) uusliberaali diskurssi, (2) uuskolonialistinen diskurssi, (3) kulttuurisen hegemonian diskurssi, (4) medikalisoiva diskurssi ja (5) globaalin sisaruuden diskurssi. Diskurssianalyysi paljastaa, että aiotut vanhemmat ja lääkärit ovat valta-asemaltaan vahvempia kuin sijaissynnyttäjät. Valtaeroja pyritään aktiivisesti häivyttämään ja niiden sijasta pyritään korostamaan aiottujen vanhempien ja sijaissynnyttäjien tasa-arvoisuutta, jopa ”sisaruutta”. Samaan aikaan legitimointistrategioita käytetään monipuolisesti oikeuttamaan ylirajainen sijaissynnytys. Kaikkiin diskursseihin sisältyy niin sanottu ”julkinen” ja ”verhottu” puoli. Julkisella puolella ylirajainen sijaissynnytys esitetään ongelmattomana, kaikkia osapuolia hyödyttävänä järjestelynä, joka juhlii kulttuurista monimuotoisuutta, painottaa intialaisten naisten voimaantumista ja aktiivista toimijuutta sekä kutsuu intialaiset sijaissynnyttäjät osaksi aiottujen vanhempien perheitä. Verhotulla puolella kuitenkin paljastuu, miten aiotut vanhemmat ja lääkärit oikeuttavat sijaissynnyttäjien köyhyyden, heidän kehojensa raskaudenaikainen valvonnan, toiseuden korostamisen ja kulttuurisen insensitiivisyyden. Tutkielman lopuksi annetaan suosituksia siitä, miten aiotut vanhemmat voivat paremmin kunnioittaa sijaissynnyttäjien yksityisyyttä ja kulttuurisia käytänteitä, erityisesti verkossa julkaisemissaan blogeissa.
 • Tillman, Daniela (2001)
  Syftet med avhandlingen var att undersöka hur miljöförvaltningen, d.v.s den formella strukturen, i ett antal utvalda kommuner med olika slag av industristruktur, antingen pappers- och cellulosa industri eller kemisk industri eller bådadera varierar mot bakgrunden av näringsstrukturen. Är det alltså så att industristrukturen påverkar utformningen av den administrativa miljöförvaltningen i kommunerna. Ett annat delsyfte med uppsatsen var att beskriva de informella nätverk som finns inom miljöförvaltningen då det gäller pappers- och cellulosa industrin samt den kemiska industrin och samtidigt se på beroendeförhållandet mellan den formella strukturen och den informella strukturen. Som teoretiska utgångspunkter använde jag mig av kontingensteorin samt av teorier om nätverk. Då det gäller kontingensteorin använde jag mig främst av Henry Mintzbergs hypoteser gällande komplexa versus enkla omgivningar. Enligt Mintzberg är omgivningen komplex i de kommuner som har många olika sorters industrier, medan omgivningen är mera enkel i de kommuner som har endast en slags industri på orten. De kommuner som har en komplex omgivning borde enligt teorin även ha en mera komplex organisation både gällande den formella och den informella strukturen och de mera enkla kommunerna borde i sin tur ha en enkel formell och informell struktur. I undersökningen gick jag först igenom kontingensteorin samt teorier om nätverk. Därefter undersökte och beskrev jag den formella strukturen, d.v.s den administrativa miljöförvaltningen i de utvalda kommunerna och jämförde dem med varandra. Efter det undersökte jag den informella strukturen i samma kommuner och jämförde dem sinsemellan. Avslutningsvis jämförde jag den formella- och den informella strukturen i kommunerna med varandra. I mitt arbete kom jag fram till att industristrukturen inte kan sägas påverka utformningen av den administrativa miljöförvaltningen i kommunerna. Komplexa kommuner kunde ha enkla formella strukturer och tvärtom. Däremot följde kommunens komplexitetsgrad och de informella nätverkens komplexitetsgrad varandra. Om omgivningen i kommunen var enkel var även den informella strukturen enkel. Var omgivningen komplex var även den informella strukturen komplex. Källorna i min undersökning var av olika slag och bestod främst av litteratur, statisitk samt intervjuer.
 • Schauman, Patrik Mikael (2002)
  I detta arbete har jag granskat om det i Finland går att finna empiriska belägg för miljökuznetskurvan. Idén bakom miljökuznetskurvan är att utsläpp och annan miljöskadlig verksamhet först ökar i takt med BNP per person i länder med växande men låg BNP per person. Därefter förväntas den miljöskadliga verksamheten nå sin kulmen vid något specifikt värde på BNP per person för att sedan sjunka allt mera i takt med att inkomsterna ökar. Jag har med regressionsanalys undersökt om 11 utsläpp och övriga miljöindikatorer har följt en sådan utveckling under Finlands närhistoria. De miljöindikatorer som jag har granskat är utsläppen av koldioxid, CFC-föreningar, svaveldioxid och kväveoxider i luft, utsläppen av fosfor och kväve i vatten, spridningen av bekämpningsmedel, elförbrukning, förbränning av fossila bränslen, bruket av kärnkraft och totalförbrukningen av naturresurser. Urvalet baserar sig på Finlands officiella indikatorer på en hållbar utveckling från 2000. Uppgifterna om dessa och BNP per person härrör från Finlands Miljöcentral och Statistikcentralen. Av de granskade indikatorerna verkar utsläppen av CFC-gaser, svaveldioxid, fosfor, kväve och spridningen av bekämpningsmedel följa miljökuznetskurvor som når sina toppar vid värden på BNP per person på mindre än 19306€, 13125€, mindre än 13366€, högst 21348€ respektive 16707€. Utsläppen av koldioxid, kväveoxider, total elförbrukning, förbränningen av fossila bränslen, bruket av kärnkraft och den totala förbrukningen av naturresurser kan inte påvisas följa miljökuznetskurvor. I ljuset av mina resultat verkar det i Finland ha funnits samhälls- och marknadsmekanismer som gett upphov till en tendens för miljöskadlig verksamhet att följa en miljökuznetskurva. Samtidigt verkar kuznetskurvans uppkomst bero på en mängd olika faktorer som endast delvis påverkas av nivån på BNP per person. Mycket tyder på att kuznetskurvan lättare uppstår för föroreningar som beror på bruket av ersättningsbara kemikalier och industriella processer vars utsläpp kan renas till överkomliga kostnader än på diffusa utsläpp som kräver satsningar av stora delar av befolkningen.
 • Lindén, Ingrid (2002)
  I avhandlingen undersöks miljöjournalistiken under fyra decennier. Artiklar om miljöfrågor har undersökts från en vecka av tidningen Hufvudstadsbladet under åren 1955, 1970, 1990 och 2000. Huvudfrågeställningen i avhandlingen är hur miljöjournalistiken i tidningen Hufvudstadsbladet förändrats mellan de olika åren. I tidigare forskning har det visat sig att intresset för miljöfrågor i media under de senaste åren har minskat. I avhandlingen diskuteras även mediernas roll som opinionsbildare. Forskningen består av en kvantitativ del som gjordes inom ramen för projektet Medieekonomi, innehåll och diversitet. I projektet undersöktes tolv olika dagstidningar under de ovannämnda åren. I avhandlingens kvantitativa del jämförs Hufvudstadsbladet med resultat från Helsingin Sanomat och ett medeltal av alla de undersökta tidningarna. Det är främst nyheter om miljö som undersöks. Förutom den kvantitativa delen består avhandlingen av en kvalitativ del. I den undersöks de 107 miljönyheter som förekom i Hufvudstadsbladet under de undersökta veckorna i en rubrikanalys. I rubrikanalysen var syftet att få en djupare bild av innehållet i miljöartiklarna. Analysen undersöker främst nyhetsämnet, orden som används och nyhetskriteriernas roll. Det har gjorts relativt lite forskning om den finländska miljöjournalistiken och om hur den förändras i ett historiskt perspektiv. Den viktigaste källan till avhandlingen är Monika Djerf Pierres doktorsavhandling Gröna Nyheter, som behandlar miljöjournalistiken i Sveriges television från 1961-1994. Både den kvantitativa och den kvalitativa forskningen visar att miljöjournalistiken i Hufvudstadsbladet förändrats under de undersökta åren. År 1955 fanns det inte någon egentlig miljöjournalistik, medan miljö var ett betydelsefullt ämnesområde från år 1970 framåt. Miljönyheternas antal ökar stadigt från 1955 framåt. År 1970 präglas miljöjournalistiken av en förankring till lokala, konkreta problem och av ett känslostarkt språk. År 1990 och år 2000 visar undersökningen att tidningen behandlar fler globala miljöproblem och att språket är mer neutralt.