Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 12783-12802 of 27087
 • Westerback, Frida (2014)
  Ifrågavarande avhandling berör professionella vuxnas uppfattning om stöd för unga online. Den informations- och kommunikationsteknologiska utvecklingen har breddat arenan där vuxna erbjuder stöd och hjälp för unga, som ett komplement till fysiska stödalternativ inom social- och hälsovården, där kommunikationen sker ansikte-mot-ansikte. Vad detta innebär för praktiken och hur stödsamtal online kan ta sig uttryck ligger i studiens fokus. Forskningsfrågan är tudelad: Hur beskriver vuxna professionella samspelet med och bemötandet av unga online och hur ser de på styrkor och utmaningar i kommunikationen i denna kontext? Avhandlingen har en kvalitativ ansats, som strävar efter en djupare förståelse av temat. Vidare kan avhandlingen karaktäriseras som praktikforskning, då syftet är att genom ett hermeneutiskt synsätt få en förståelse för det praktiska arbetet och att komma fram till utvecklingsförslag och förbättring för fältet där arbetet utförs. Hur kan verksamheten i ljuset av dessa forskningsresultat dels förstärka det nuvarande arbetet som görs, dels fokusera på framtiden och vilka riktningar stödarbetet med unga online behöver eller kan ta. Forskningen tar avstamp i teorier om bemötande, dialogiskt arbete och samspel mellan vuxna och unga. I fokus ligger även socialt stöd i relation till ensamhet. Denna avhandling bygger på det empiriska material som utgörs av intervjuer som förts med de professionella vuxna inom den online-tjänst som står i fokus i studien. Valet att studera en online-tjänst utgår från ett intresse för det arbetet vuxna utför gentemot unga i denna utvidgade sociala omgivning på nätet, att dokumentera de vuxna professionellas syn på det arbetet de realiserar, som syftar till att stöda de unga. Online-tjänstens handledare intervjuades genom datorstödda intervjuer (chattintervjuer) som metod. Valet av metodologi har en koppling till handledarnas arbetskontext, syftet var att närma mig dem genom samma samtalsverktyg, som de bemöter de unga med. Forskningsmaterialet analyserades genom innehållsanalys. I denna studie argumenteras för att genom socialt stöd online främja den psykiska hälsan och minska på känslan av ensamhet bland unga. Viktigt att poängtera är att den form av socialt stöd som en vuxen professionell handledare online kan erbjuda, inte i sig kan radera ensamhet, men stödet kan i stunden minska på upplevelsen av ensamhet och hjälpa de unga att hitta socialt stöd även utanför chattens ramar. Att de unga inom ramen för chatten även kan samtala med andra unga som eventuellt befinner sig i en liknande livssituation, kan ytterligare förstärka känslan av socialt stöd. Professionella vuxnas tillträde i online-miljöer avsedda för unga, kan i ljuset av dessa resultat ses både lättförverkligat och mer invecklat. Tanken om att erbjuda vuxenstöd online är god, samtidigt som förverkligandet i praktiken kan stöta på utmaningar, främst på grund av en heterogen brukargrupp med oförutsägbar problematik. Anonymiteten är en faktor som kan leda till etiska dilemman, i fall där de professionella saknar information om den hjälpbehövande unga. Framtidens utmaningar gällande online-arbete med unga tenderar handla om hur dessa övergångstjänster tydligare kunde komplettera de befintliga fysiska social- och hälsovårdtjänsterna. Då resultaten i denna studie visar att unga anförtror sig till online-tjänsten med komplexa ärenden, är det av yttersta vikt att handledarna är professionella med adekvat utbildning, som tangerar social- och hälsovård. Väsentlig fortsatt forskning gällande föreliggande tema, kunde beröra innefattande av ett brukarperspektiv, problematiken gällande stödtjänsters övergångsfunktion samt hur denna typ av service fungerar som komplement till fysiska tjänster, samtidigt som de olika serviceformerna behöver vara medvetna om varandras existens. Hur införliva en mångprofessionell dimension i arbetet ses ytterligare som en viktig aspekt vad gäller utveckling och vidare forskning.
 • Öhrman, Jenny (2010)
  Syftet med denna pro gradu- avhandling var att beskriva hur unga man upplever det att vara man i dagens Uamhalle. Materialet samlades in genom intervjuer med sex man i aldern 22-28, med intresse for antingen traning, Iklader eller utseende. De intervjuade var alia urbana man med svenska som modersmal. Den teoretiska referensramen for arbetet var social konstruktionism, sociala representationer, mansforskning och Ikroppssociologi. Som forskningsmetod anvandes grundad teori. Social konstruktionismen anvandes som jutgangspunkt for att studera hur de unga mannen i sitt tal skapar manlighet eller nagon annan identitet i form av sociala representationer. Genom att tillampa grundad teori kunde centrala teman rekonstrueras i intervjuerna. De teman som steg fram ur de intervjuades tal var manlighetens kollektiva dimensioner, som kom till uttryck i homosocialitet och faderns betydelse for manligheten. Kroppen uppfattades dels som "mystisk", svar att ha insyn i, och dels som nagot som jmarkerade tillhorighet eller avvikelse. Ocksa kroppen som projekt togs upp. Det sista temat var talet om den nya jmannen. Mannens tal genomsyrades av en motsattning gallande att det idag fanns nya manligheter som skiljer sig fran en traditionell manlighet, som praglas av emotionell slutenhet och trangsynthet. Resultaten visade att de unga mannen upplevde sin manliga identitet pa varierande satt. For vissa var den en iviktig del av deras identitet, andra ville daremot heist inte bli definierade som man och for vissa betydde I manlighet i sig inte sa mycket. Gemensamt for alia man var att de funderade mycket pa hur det var att leva som jman i dag. De definierade sin manlighet genom att ta avstand fran en traditionell manlighet, men hade svart att i lord uttrycka vad de nya manligheterna var. Nagra upplevde ocksa det kravande att vara man, nar man i jamstalldhetens namn forvantas kunna gora allt och vara allt. De unga mannen ansag det vara legitimt att anvanda skonhetsprodukter och satsa pa sina klader, fastan detta traditionellt setts som nagot kvinnligt. Central litteratur var: Johansson (2000), Mansforskning - ett reflexivt projekt. Moscovici (2000), Social Representations: Explorations in Social Psychology. Strauss & Corbin (1998), Basics of Qualitative Research -Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Bern (1993), Lenses of Gender. Transforming the Debate on Sexual Inequality. Connell (2005), Masculinities. | Avainsanat-Nyckelord-Key words I social konstruktionism, mansforskning, sociala representationer, manlighet, homosocialitet
 • Mikkonen, Kirsi (Helsingin yliopisto, 2009)
  Mannans are abundant plant polysaccharides found in the endosperm of certain leguminous seeds (guar gum galactomannan, GG; locust bean gum galactomannan, LBG), in the tuber of the konjac plant (konjac glucomannan, KGM), and in softwoods (galactoglucomannan, GGM). This study focused on the effects of the chemical structure of mannans on their film-forming and emulsion-stabilizing properties. Special focus was on spruce GGM, which is an interesting new product from forest biorefineries. A plasticizer was needed for the formation of films from mannans other than KGM and the optimal proportion was 40% (w/w of polymers) glycerol or sorbitol. Galactomannans with lower galactose content (LBG, modified GG) produced films with higher elongation at break and tensile strength. The mechanical properties of GG-based films were improved by decreasing the degree of polymerization of the polysaccharide with moderate mannanase treatments. The improvement of mechanical properties of GGM-based films was sought by blending GGM with each of poly(vinyl alcohol) (PVOH), corn arabinoxylan (cAX), and KGM. Adding other polymers increased the elongation at break of GGM blend films. The tensile strength of films increased with increasing amounts of PVOH and KGM, but the effect of cAX was the opposite. Dynamic mechanical analysis showed two separate loss modulus peaks for blends of GGM and PVOH, but a single peak for all other films. Optical and scanning electron microscopy confirmed good miscibility of GGM with cAX and KGM. In contrast, films blended from GGM and PVOH showed phase separation. GGM and KGM were mixed with cellulose nanowhiskers (CNW) to form composite films. Addition of CNW to KGM-based films induced the formation of fiberlike structures with lengths of several millimeters. In GGM-based films, rodlike structures with lengths of tens of micrometers were formed. Interestingly, the notable differences in the film structure did not appear to be related to the mechanical and thermal properties of the films. Permeability properties of GGM-based films were compared to those of films from commercial mannans KGM, GG, and LBG. GGM-based films had the lowest water vapor permeability when compared to films from other mannans. The oxygen permeability of GGM films was of the same magnitude as that of commercial polyethylene / ethylene vinyl alcohol / polyethylene laminate film. The aroma permeability of GGM films was low. All films were transparent in the visible region, but GGM films blocked the light transmission in the ultraviolet region of the spectra. The stabilizing effect of GGM on a model beverage emulsion system was studied and compared to that of GG, LBG, KGM, and cAX. In addition, GG was enzymatically modified in order to examine the effect of the degree of polymerization and the degree of substitution of galactomannans on emulsion stability. Use of GGM increased the turbidity of emulsions both immediately after preparation and after storage of up to 14 days at room temperature. GGM emulsions had higher turbidity than the emulsions containing other mannans. Increasing the storage temperature to +45 ºC led to rapid emulsion breakdown, but a decrease in storage temperature increased emulsion stability after 14 days. A low degree of polymerization and a high degree of substitution of the modified galactomannans were associated with a decrease in emulsion turbidity.
 • Oinonen, Siiri (Helsingin yliopisto, 2014)
  Den här pro gradu-avhandlingen handlar om psykiatriska chockbehandlingar i Finland mellan åren 1936 och 1964 då insulin-, cardiazol- och elchockbehandlingarna hörde till de finska mentalsjukhusens vardag. Forskningsfrågorna handlar om behandlingarnas utveckling och verkningar i Finland ur vårdpersonalens synvinkel: hur uppfattade personalen chockbehandlingarna och deras verkningar? Därtill behandlas frågor om varför chockbehandlingarna togs i bruk samt ifall behandlingarna var en sådan mirakelkur som de presenterades som. I viss mån jämförs de finska förhållandena med utlandet. Forskningsmaterialet består av åtta muntliga källor: sju personintervjuer och en guidad rundtur i Törnävä sjukhusmuseum. De intervjuade personerna har arbetat som läkare eller skötare och bevittnat och/eller utfört insulin- och/eller elchockbehandling på 1950- 60-talen. Förutom intervjuer består materialet av tio medicinska artiklar som publicerats i Duodecim, Suomen Lääkärilehti och The Lancet under den granskade tiden, samt verksamhetsberättelserna för Nickby och Törnävä sjukhus under åren 1931-72 respektive 1937-1962. Som forskningsmetod kan nämnas kvalitativ forskningsintervju, minnesforskning och källkritisk metod och den teoretiska ramen består av Ekenstams, Elias, Foucaults och Braslows teorier om kroppsdisciplin samt kontrollens och övervakningens betydelse i samhället och den psykiatriska vården. Psykiatrins och de psykiatriska vårdmetodernas historia i Finland är ett rätt outforskat område, men under de senaste åren har det utkommit ett antal pro gradu- och doktorsavhandlingar om ämnet och år 2013 utkom översiktsverket Hulluuden historia av Pietikäinen. Mycket av bakgrundslitteraturen består av anglosaxisk litteratur och finska mentalsjukhus historiker. Före de egentliga analyskapitlen ger arbetet en inblick i fem psykiatriska vårdmetoder som användes i början av 1900-talet före chockbehandlingarna togs i bruk och som kan ses som ett preludium till chockbehandlingseran. Dessa behandlingsmetoder är vattenterapi, sömnterapi, arbetsterapi, psykoanalys och malariaterapi. Det första analyskapitlet går under namnet Insulinchocker helande koma . Kapitlet behandlar insulinchockbehandlingens gång, praxis i Finland samt vårdpersonalens syn och patienternas reaktioner på behandlingen. Det andra analyskapitlet handlar om cardiazolbehandlingen och inleds med en beskrivning av behandlingen följd av en jämförelse av behandlingspraxis i Finland, Danmark och Storbritannien varefter följer en beskrivning av behandlingens verkningar på patienterna. Eftersom ingen av de intervjuade hade bevittnat eller utfört cardiazolbehandlingar tas personalens syn upp via de medicinska artiklarna och litteraturen. Det tredje analyskapitlet handlar om elchockerna och börjar i stil med de två föregående kapitlen med en beskrivning av behandlingens gång, varefter följer praxis i Finland, personalens och patienternas tankar om behandlingen samt elchockbehandlingens förekomst och verkningar i Finland. Utgående från uppgifterna i Nickby och Törnävä sjukhus verksamhetsberättelser har jag sammanställt tre tabeller över hur många patienter behandlades med chockbehandlingar samt hur dessa inverkade på patienterna. Det fjärde analyskapitlet heter Hårda tider, hårda metoder? och handlar om tidsandans och samhällsatmosfärens inverkan på den psykiatriska vården, militärpsykiatrin i Finland under andra världskriget och krigets inverkningar på mentalsjukhusens verksamhet. Efter sammanfattningen och käll- och litteraturförteckningen finns en bilaga med de frågor som använts som intervjustomme.
 • Ignatius, Katri (2004)
  Hyvä elämä on kysymys, joka suomalaisessakin yhteiskunnallisessa keskustelussa nousi puheen aiheeksi vuosituhannen vaihteessa. Millaista on yksilön hyvä elämä ja kuka sen määrittelee? Tässä työssä ajatuksiaan hyvästä elämästä nyt ja tulevaisuudessa kertovat keravalaiset nuoret. Aineistona tutkielmassa on käytetty talvella 2002 lukion toista luokkaa käyviltä keravalaisnuorilta kerättyjä ainekirjoituksia aiheesta ”Pohdi mitä hyvä elämä sinulle merkitsee. Millaista hyvää elämää tavoittelet?” Aineisto koostuu 44 ainekirjoituksesta. Aineiston analysoinnissa on käytetty menetelmänä pääasiallisesti tyypittelyä. Teoreettisesti kysymystä hyvästä elämästä lähestytään aristoteelisten ajatusten kautta keskittyen uusaristoteelikkojen Martha Nussbaumin ja Juha Sihvolan ajatuksiin. Yhteiskuntatieteelliseltä kannalta kysymystä hyvästä elämästä tarkastellaan elämänpolitiikan ja elämäntavan käsitteiden kautta. Elämäntavan käsitettä työssä käytetään J.P Roosin määritelmän mukaan : ”Elämäntapa on yksilön tai perheen elämänvaiheiden, elinolosuhteiden, elämäntoiminnan, arkielämän ja interaktion kokonaisuus, joka muodostuu – järjestyy – hänen subjektiviteettinsa kautta. Subjektiviteetilla tarkoitetaan ihmisen arvomaailmaa, arviota omasta elämästä, hänen tärkeiksi kokemiaan elämänalueita jne.”(Roos 1987, 45). Elämäntavan ulottuvuuksia tarkastellaan käyttäen apuna suomalaista arvotutkimusta. Aineiston nuorten ajatukset hyvästä elämästä olivat varsin perinteisiä. Hyvään elämään tarvittiin läheisiä ihmissuhteita, riittävä toimeentulo ja mielekästä tekemistä. Keskeistä nuorille olivat yksilöllisyys ja vapaus valita oma tapansa elää. Suhtautuminen tulevaisuuteen oli valtaosalla nuorista myönteistä ja hyvän elämän odotettiin aikuistumisen myötä yhä paranevan. Elämäntapoja tarkasteltaessa nuoret jakaantuivat viiteen tyyppiin. Nuorista 36% kuului säilyttäjien ja 32% hedonistien luokkaan. Säilyttäjät toivoivat tavallista elämää, johon kuuluu mielekäs työ ja perhe. Hedonisteille erityisen tärkeää ovat ihmissuhteet ja kokemuksellisuus. Itsenäiset, joita aineistosta oli 11%, erosivat säilyttäjistä kunnianhimonsa suhteen. Heille kaikista tärkeintä elämässä on menestyä. Sekä säilyttäjien että itsenäisten suhtautuminen elämään oli realistinen ja tavoitteet sen mukaisia. Hedonisteilla asenne elämään oli romanttinen, he pitivät ihmissuhteita ja henkisiä asioita menestystä tärkeämpänä. Heillä ei ollut yhtä paljon konkreettisia tavoitteita tulevaisuuden suhteen kuin säilyttäjillä tai itsenäisillä. Selvimmin muista erottuva ryhmä olivat eriytymättömät, joita aineiston nuorista oli 16%. Näiden nuorten asennoituminen elämään oli välinpitämätöntä tai kyynistä. He myös kirjoittivat muita nuoria vähemmän elämäntoiminnoistaan nyt ja tulevaisuudessa tai ihmissuhteistaan. Loput 5% aineiston nuorista kuului altruistien luokkaan, jonka merkitys aineiston kokoon nähden on vähäinen. Valtaosa nuorista piti nykyistä elämäänsä hyvänä ja suhtautui tulevaisuuteen toiveikkaasti. Tulevaisuuden odotukset olivat perinteisiä ja realistisia. Valtaosa nuorista uskoi hyvään elämään nyt ja tulevaisuudessa.
 • Poutanen, Jari (Helsingfors universitet, 2014)
  Gray mold (Botrytis cinerea) is an important disease of strawberry. The pathogen is spread by spores to strawberry flowers, from where the disease spreads to the developing berries. It progresses fast especially in high humidity and without any control. It can destroy even half of the crop. In conventional production, the strawberries have been sprayed by fungicides several times in beginning of summer. Only approved biological fungicides in Finland are Prestop- ja Prestop mix (Verdera Oy), and those can be spread to strawberries by honey bees (Apis mellifera), witch visits in the flowers of strawberry. For this task, the special additional equipment must been installed to hives. Inquiry survey have been made for the strawberry growers, witch have used the entomovectoring control method. The survey clarifies the problems of beginning to use the method, laboured and profitability, problems relating to bees and the needs of develop. Result of the survey is, that the growers have quite committed to use entomovectoring control method, even that many growers told that it was laboured and the efficency could not been seen clearly. The main reasons for the use of method were control of gray mold, reduce of chemical control and safety for user and environment. In addition to method gave image benefit to grower and improved pollination of strawberry. Getting started and use of method were more often trouble-free. The main development points were to extent the time between the addition of pesticide to the spreader equipment and to develop the method for commercial bumble-bee (Bombus terrestris) hives.
 • Richterich, Daniel (Helsingin yliopisto, 2014)
  The strawberry is the most widely cultivated berry in Finland. Producers in Finland grow short-day varieties of strawberry with the mid-season variety Polka being the most popular. Very little breeding is done in Finland and the characteristics of foreign varieties are not tailored to the local growing con-ditions here. Given these circumstances, it is a challenge to choose varieties for production that will flourish in Finland. The calculated and polyvalent use of different strawberry varieties could prolong the growing season and help stimulate productivity and growth in this area of horticulture. The aim of this research is to develop a rapid test for identifying strawberry varieties whose flowering phenology will suit production in Finland. In this research we aimed to develop a test based on short-day treatment to compare the earliness of different varieties. The influence of short-day treatment on flowering and growth was studied in seven short-day strawberry varieties in a greenhouse experiment. Beside the influence of the treatment on the timing of flowering we tested the relationship between earliness and changes in the vegetative growth of our varieties. The experimental conditions comprised two day-length treatments and one control. The first short-day-treatment lasted six weeks with a photoperiod of 12 h. The second short-day treatment, a so called “step” treatment, lasted nine weeks. The day-length in the step treatment was shortened every three weeks, starting at 16 h, and then dropping to 14 h and 12 h. In the long-day control the day-length was 18 h. The greenhouse temperature was a constant 18 ºC in all treatments. We tested early varieties Honeoye, Elianny, Flair and Wendy, the mid-season variety Polka and late varieties Bounty and Florence. The plants in our experiment didn’t develop as we expected. The early variety Wendy was amongst the first to flower, and the late variety Florence amongst the last in both treatments. The earliness of the other varieties we tested was not consistent with how these varieties flower in the open field. Furthermore, the relative vegetative growth couldn’t be associated with the flowering time. In both short-day treatments the growth of the runners stopped first in the early varieties Wendy, Honeoye and Flair. In the remaining varieties, the growth of the runners was unrelated to the expected earliness of the flowering. The length of the petiole was responsive to the first short-day treatment, but growth of the runners and the petioles did not correlate with early flowering. However slow growth of the late variety, Florence, suggests that the growth rate may be connected with the flower phenology in the variety. Finally, Polka was the variety to exhibit most crown branching in this experiment. According to the results of this experiment the earliness of short-day strawberry varieties cannot be determined with just an experimental short-day treatment. The other growing conditions in the green-house are also likely to affect the response of the tested varieties, potentially masking or interacting with the day-length effect. In addition to day-length, the response of the varieties to the temperature, and to the combined effect of day-length and temperature, should be taken into account. A suitable greenhouse test could comprise day-length and temperature treatments or the combination of both of them. Alternatively flower induction could be performed in the field and subsequently plants could be forced in the greenhouse.
 • Valjakka, Minna (2011)
  The main aim of this work was to explore the use of Mao Zedong s (毛泽东, 1893—1976) visual image in contemporary Chinese art during the years 1976—2006. Chairman Mao is the most visually reproduced person in the People's Republic of China (PRC), and the presence of his image is still unquestionable at many levels. Although several scholars have provided insightful observations on this topic, research focusing on Mao's visual image has been neglected. Employing the interdisciplinary approach of visual studies and using image as the main concept, this research combines different theoretical frameworks, deriving from art history, image studies and social sciences, for each chapter in order to explain the origins, intentions and major strategies of the contemporary Chinese artists. The focus of this research was to elucidate how Mao's visual image, deriving from the Maoist era, is re-created and negotiated in contemporary Chinese art works. The material reproductions - the visual images in contemporary art - are created to be juxtaposed with the immaterial mental images of Mao that were created during the Maoist era through the original visual images of Mao. This complex interaction between visual and mental images is further exemplified by art works that do not include Mao's visual image, but still imply his mental image. The methods used derive from both sinology and art history. The research is based on extensive fieldwork in China, which was crucial for gathering new information and materials from this vigorous art scene. The topic is approached through a Chinese cultural, political and historical perspective that is necessary for a further understanding of how the original visual images of Mao obtained their omnipotent status and what kind of iconography was created. Close structural analysis, taking into account the format, style, techniques, composition, colors, materials and space used in the art works, is employed to demonstrate the great variety of visual images created. The analysis is further placed in a continuous dialogue both with the contemporary art works of Mao and with the original visual images of Mao from the past. In this study it is shown that contemporary Chinese art relating to Chairman Mao is a more versatile and multilayered phenomenon than is generally assumed. Although some of the art works seem to fit into the definition of superficial art, the study demonstrates that this reading of the art works is not adequate. The author argues that employing Mao's visual images in contemporary Chinese art is based on three main strategies used by artists: to create a visual dialogue with a traumatizing past, to employ transcontextual parody, and to explore the importance of Tian'anmen through site-dependent art. These strategies are not exclusionary, but instead interdependent and many art works employ more than one of them. In addition, these three main strategies include versatile methods used by artists that make the use of Mao's visual images even more multifaceted.
 • Kannisto, Heli (2014)
  MAOL-taulukot -kirja on ollut lukiolaisten tukena opinnoissa jo vuodesta 1978 lähtien. Tämän jälkeen kirjaa on uudistettu kolmesti vuosina 1991, 1999 ja 2005. MAOL-taulukot -kirjaa saa käyttää ylioppilastutkintolautakunnan päätöksellä kemian, matematiikan, fysiikan ja maantiedon ylioppilastutkinnossa. MAOL-taulukot -kirja koostuu kolmesta osiosta, jotka ovat matematiikka, fysiikka ja kemia. Tutkimus tarkastelee MAOL-taulukot -kirjan käytettävyyttä ja opetusta lukion kemian opetuksessa. Aineistona on ollut sekä MAOL-taulukot -kirja että opettajilta lomakekyselyllä hankittu aineisto. MAOL-taulukot -kirjan aineisto on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin avulla. Analyysissa selvitettiin MAOL-taulukot -kirjan kemian osuuden taulukoiden suhdetta lukion kemian opetussuunnitelman keskeisiin sisältöihin. Sisällönanalyysiä hyödynnettiin myös lomakeaineiston avointen kysymysten luokittelussa ja analysoinnissa. Lomaketutkimus tehtiin verkkokyselynä ja siihen vastasi 107 opettajaa. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että MAOL-taulukot -kirjan kemian osuuden taulukot tukevat kattavasti lukion kemian opetussuunnitelmassa määriteltyjä keskeisiä sisältöjä. Opettajat näkevät taulukkokirjan monipuolisena materiaalina. Toisaalta sitä pidetään lähdemateriaalina, toisaalta oppikirjana. Tämä jako on merkityksellinen pohdittaessa taulukkokirjan kehittämistä tulevaisuudessa. Opettajien käsitykset taulukkokirjan hyvistä puolista ja kehittämiskohteista olivat ristiriitaisia. Kirjan käytön opetus ei tämän tutkimuksen pohjalta näytä olevan yhtenevää ja monipuolista. Opettajat eivät sanoita omaa hiljaista tietoaan taulukkokirjan käytössä, vaan olettavat oppilailla olevan samat tiedot. Opettajien tausta ei kuitenkaan vaikuta tapaan, jolla he suhtautuvat taulukkokirjaan opetusmateriaalina. MAOL-taulukot -kirjan käyttöä opetuksessa tulisi tutkia lisää sekä opettajien että oppilaiden näkökulmasta. Huolestuttavana tuloksena voidaan pitää, että taulukkokirjan käytön opettaminen ei vaikuta olevan yhtenevää ja monipuolista, koska taulukkokirjaa saa käyttää ylioppilastutkinnossa ja ylioppilastutkinnon merkitystä jatko-opiskelupaikkoja haettaessa pyritään kasvattamaan. Tämä vaarantaa opiskelijoiden tasavertaiset mahdollisuudet.
 • Suhonen, Riikka (Helsingin yliopisto, 2009)
  This Master's thesis examines two opposite nationalistic discourses on the revolution of Zanzibar. Chama cha Mapinduzi (CCM), the party in power since the 1964 revolution defends its revolutionary and "African" heritage in the current multi-party system. New nationalists, including among others the main opposition party Civic United Front (CUF), question both the 1964 revolution and the post-revolution period and blame CCM for empty promises, corruption and ethnic discrimination. This study analyzes the role of a significant historical event in the creation of nationalistic ideology and national identity. The 1964 revolution forms the nucleus of various debates related to the history of Zanzibar: slavery, colonialism, racial discrimination and political violence. Representations of these Social constructivist principles form the basis of this study, and central concepts in the theoretical framework are nationalism, national identity, ethnicity and race. I use critical discourse analysis as my research method, lean on the work by Teun A. van Dijk and Norman Fairclough as the most significant researchers in this field. I examine particularly the ways in which linguistic methods, such as stereotypes and metaphors are used to form in- and out-groups ("us" vs. "others"). My material, both in Swahili and English, was collected mainly in Tanzania in the fall of 2007 and from online sources in the spring of 2009. It includes publications by the Zanzibari government between the years of 1964-2000 (12), official speeches for the Revolution Day or the Union Day (12), articles from Tanzanian newspapers from the 1990s until the year of 2009 (15), memoirs and political pamphlets (10), blog posts and opinion pieces from four different websites (8), and interviews or personal communication in Zanzibar, Dar es Salaam and Uppsala (8). Nationalistic rhetoric often creates enemy images by using binary good-bad oppositions. Both discourses in this study build identities on the basis of "otherness" and exclusion, with the intent of emphasizing the particularity of the own group and excluding "evilness" outside the own reference group. These opposite views on the 1964 revolution as the main axis of the history of Zanzibar build different portraits of the nation and Zanzibari-ness (Uzanzibari). CCM still relies on the pre-revolutionary enemy images of Arabs as selfish rulers and cruel slave traders. For CCM, Zanzibar is primarily an "African" nation and a part of Tanzania which is threatened by "Arabs", the outsiders. In contrast, the new nationalists stress the long history of Zanzibar as multi-racial, cosmopolitan and formerly independent country which has its own, separate culture and identity from mainland Tanzanians. Heshima, honour/respect, one of the basic values of Swahili culture, occupies a central role in both discourses: the main party emphasizes that the revolution returned "heshima" to the Zanzibari Africans after centuries of humiliation, whereas the new nationalists claim that ever since the revolution all "non-Africans" have been humiliated and lost their "heshima". According to the new nationalists, true Zanzibari values which include tolerance and harmony between different "races" were lost when the "foreign" revolutionaries arrived from the mainland. Consequently, they see the 1964 revolution as Tanganyikan colonialism which began with the help of Western countries, and maintain that this "colonialism" still continues in the violent multi-party elections.
 • Broas, Jessica (2015)
  Mapping trees with remote sensing data has been under focus in many studies and many methods have been developed and tested using different kinds of data. Airborne laser scanning (ALS) gives the possibility to investigate vegetation heights and has thus been recently used in many vegetation mapping studies. The objective of this study was to test feasibility of mapping aboveground biomass (AGB) of trees using ALS data and individual tree detection methods. By recognizing individual trees from the ALS data, it is possible to map the tree AGB on a detailed level. The study focused on trees outside forests in the study area, which is situated in the Taita Hills, Kenya. The agriculture and agroforestry in the study area mostly consist of small-holder farming. The purpose was to determine a method that would enable examination of tree biomass on a farm scale. The individual tree detection enables mapping at this scale. The data acquired for this study was high pulse density (9.6 pulses/m²), small footprint, discrete return ALS data. It enables the detection of individual trees based on a high-resolution canopy height model. The processing of the ALS data was done with free software which does not require expensive licensing. For estimating AGB of the individually recognized trees, a prediction model was developed. For developing the prediction model, ground measurements and biomass estimates were needed. The biomass of the ground measured trees was estimated using non-destructive method employing allometric equations. The ground measurements from 77 sample plots of 0.1 ha size were used. A total number of 554 trees were used in the analysis. The tree measurements included diameter at breast height, tree height, crown diameter and species. Mean wood densities were defined on the basis of the species from the online databases and literature. The ground measurements were gathered at the same time as the remote sensing data was acquired. The mean tree AGB for the agricultural and agroforestry areas within the study area were estimated as 23.8 ± 4.2 Mg/ha. The individual tree detection method resulted in a detection rate (correctly identified trees) of 50.1 % and produced 49.9 % omission errors and 36.8 % commission errors. A regression model was developed to estimate AGB for the ALS detected trees. The derived model produces RMSE of 163 kg and bias of 5.75 kg per tree. The correlation between the predicted biomass values and field estimates was 0.659 on the individual tree level and 0.847 when assessed on the plot-level. The individual tree detection method and the derived biomass prediction model was used to map the biomass of individual trees for an area of 9 km² within the study area. The estimated mean biomass for the area was 11.4 Mg/ha. The results show that the use of ALS data and ITD methods can provide good opportunities to map AGB within the Taita Hills agricultural and agroforestry environment on farm scale. With the method presented in this study the individual tree AGB values would be somewhat biased, but on plot-level the estimation accuracy is better. This means that for individual farms that are at least 1 ha in size, the ALS estimated AGB values would be quite good even though somewhat underestimated, and could be used as basis of payment in possible future ecosystem services payment schemes. The AGB estimates accuracies can still be improved by refining the ITD method, for example by analysis of different ALS metrics or by combining ALS data with other remote sensing data.
 • Rantaharju, Jarno (Helsingin yliopisto, 2012)
  The Standard Model of particle physics and the modern understanding of physics at small length scales rests on the foundation of non-Abelian gauge theories. Mapping their behavior at large energies is important in understanding the Standard Model and in extending it to include a wider range of physical phenomena. There is a region in the parameter space of these models where the interaction strength runs to a constant at high energies. These conformal models are useful for explaining the masses of Standard Model particles trough the extended technicolor mechanism. In this thesis I present studies of the conformal window using lattice simulations. This turns out to be a significant challenge in the study non-perturbative quantum physics. We have studied the phase structure of the SU(2) gauge theory coupled to fermions that transform in the fundamental or the adjoint representation of the symmetry group. We have found evidence of large discretization errors and studied them by constructing a Symanzik improved model. The running of the renormalized coupling is greatly affected by improvements in the model. Using the Symanzik improved model we have studied the running of the coupling in the SU(2) gauge theory with fundamental fermions. The models behave as expected with 4 and 10 flavors of fermions. We were unable to distinguish between chirally broken and conformal behavior in the model with 6 fermions. In order to push further into large energy scales we have studied actions with NHYP and HEX smearing. This helps reduce the discretization effects and reduce the corrections in the Symanzik improvement. Using the improved HEX smeared action we have been able to run simulations at larger energy scales than before.
 • Koskenmies, Sari (Helsingin yliopisto, 2004)
 • Keskinen, Antero (Helsingin yliopisto, 2007)
  Road transport and infrastructure has a fundamental meaning for the developing world. Poor quality and inadequate coverage of roads, lack of maintenance operations and outdated road maps continue to hinder economic and social development in the developing countries. This thesis focuses on studying the present state of road infrastructure and its mapping in the Taita Hills, south-east Kenya. The study is included as a part of the TAITA-project by the Department of Geography, University of Helsinki. The road infrastructure of the study area is studied by remote sensing and GIS based methodology. As the principal dataset, true colour airborne digital camera data from 2004, was used to generate an aerial image mosaic of the study area. Auxiliary data includes SPOT satellite imagery from 2003, field spectrometry data of road surfaces and relevant literature. Road infrastructure characteristics are interpreted from three test sites using pixel-based supervised classification, object-oriented supervised classifications and visual interpretation. Road infrastructure of the test sites is interpreted visually from a SPOT image. Road centrelines are then extracted from the object-oriented classification results with an automatic vectorisation process. The road infrastructure of the entire image mosaic is mapped by applying the most appropriate assessed data and techniques. The spectral characteristics and reflectance of various road surfaces are considered with the acquired field spectra and relevant literature. The results are compared with the experimented road mapping methods. This study concludes that classification and extraction of roads remains a difficult task, and that the accuracy of the results is inadequate regardless of the high spatial resolution of the image mosaic used in this thesis. Visual interpretation, out of all the experimented methods in this thesis is the most straightforward, accurate and valid technique for road mapping. Certain road surfaces have similar spectral characteristics and reflectance values with other land cover and land use. This has a great influence for digital analysis techniques in particular. Road mapping is made even more complicated by rich vegetation and tree canopy, clouds, shadows, low contrast between roads and surroundings and the width of narrow roads in relation to the spatial resolution of the imagery used. The results of this thesis may be applied to road infrastructure mapping in developing countries on a more general context, although with certain limits. In particular, unclassified rural roads require updated road mapping schemas to intensify road transport possibilities and to assist in the development of the developing world.
 • Therman, Sebastian (National Institute for Health and Welfare, 2014)
  Psychotic diseases are a great burden to both the affected individuals and society at large. Though psychoses are severe mental disorders, similar phenomena appear outside of the diagnosable disorders as psychotic or psychotic-like experiences (PLEs). The PLEs are on a continuum of liability and symptom expression in the population, from the healthy to the pathological, and the diagnosed disorders constitute the extreme of the distribution, rather than a clearly delineated class. Studying the psychosis continuum offers a way of understanding the underlying causes shared across the entire range. The frequent presence of PLEs before the first psychotic episode also helps in identifying a trajectory towards disease. However, the specific PLEs associated with increased psychosis risk or incipient disease require further elucidation. Though experiences similar to the positive symptoms of psychosis primarily hallucinations and delusions have been nominated as the most predictive of psychosis, these are broad categories that may contain subdivisions of varying levels of shared aetiology with psychotic disease, and varying predictive value. In this thesis, the latent dimensions of self-reported PLEs were explored in one sample of 6,611 adolescents and one sample of 31,822 adults from the general population (Studies I and II), as well as in one sample of 71 and one sample of 731 adolescents in psychiatric care (Studies III and IV). Three different PLE questionnaires were employed in the separate studies: the PROD-screen, the 92-item version of the Prodromal Questionnaire, and the positive items of the Community Assessment of Psychic Experiences. The clinical significance of the identified dimensions was studied via their associations with general mental health, cognitive performance, and their predictive value with respect to psychiatric hospitalization in general or for psychosis specifically. Overall, the results showed a general PLE structure of positive, negative, and disorganized dimensions similar to that of symptoms in non-affective psychotic disorders. The positive dimension further subdivided into dimensions of persecutory ideation, other delusions, and hallucinations and, in one study, depersonalization experiences. These dimensions were correlated with general psychiatric health, as assessed by lifetime depression and anxiety. In contrast, questionnaire items intended to address hypomanic, grandiose, or magical thinking appeared unrelated to psychiatric health. In a smaller sample of adolescents in psychiatric care, the positive, disorganized, and negative dimensions were not associated with cognitive performance, contrary to expectation. However, in a larger sample, especially functional disorganization, that is, impaired role functioning, was associated with later psychiatric hospitalization in general, while the depersonalization experiences dimension was the best predictor of hospitalization with a diagnosis of psychosis. The identified latent dimensions of psychotic-like experiences demonstrate the structural validity of the PLE questionnaires, while the concurrent clinical correlates and predictive value establish criterion validity. In particular, the finding of the empirically derived depersonalization dimension being specifically predictive of psychosis merits attempts at replication. Modern psychometric methods used in the present thesis improve the utility of PLE related rating scales. In future studies a more fine-grained approach to assessing PLEs is recommended, in order to improve the accuracy of psychosis prediction and our understanding of the psychosis continuum.