Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 12934-12953 of 26210
 • Viinanen, Kristiina Virve (2004)
  Vuorotteluvapaajärjestelmää käyttäneistä 70 % on ollut vuosi toisensa jälkeen naisia. Tutkielmassa selvitetään miksi miehet ovat jääneet vuorotteluvapaalle ja miten he ovat vapaalla olon kokeneet. Tutkimusote on luonteeltaan kvalitatiivinen. Miesten motiiveja käyttää järjestelmää ja heidän kokemuksiaan työvuorottelusta on tarkasteltu keräämällä tutkimusaineisto, joka koostuu kymmenen vuorotteluvapaalla olleen miehen teemahaastattelusta. Opettajat ovat olleet miesvuorottelijoista lukumääräisesti suurin ammattiryhmä, minkä vuoksi haastatellut päätettiin tavoittaa heidän joukostaan. Apuna toimi Opettajien työttömyyskassa, jonka jäsenrekisteristä poimittiin 45 vuorotteluvapaalla ollutta miestä, joille lähetettiin haastattelupyyntökirje. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään yhteiskuntatieteiden piirissä käytyä aikalaisdiagnostista keskustelua maailman muuttumisesta ja elämänkulun suoraviivaisuuden murtumisesta. Tutkielman teoriaosassa tarkastellaan lisäksi työelämässä ajan myötä tapahtuneita muutoksia. Nykypäivänä toiset tekevät kovasti töitä ja toiset puolestaan ovat alkaneet arvostaa vapaa-aikaa aiempaa enemmän. Tutkielmassa ilmeni, että työuupumus ja yleensä jaksamiseen liittyneet ongelmat olivat yleisin motiivi jäädä vuorotteluvapaalle. Muiden motiivien yleisnimittäjäksi sopii parhaiten aktiivinen toiminta. Tutkielmassa aktiivista toimintaa ilmensivät talon rakentaminen, kirjan kirjoittaminen, lasten hoitaminen, matkusteleminen, remontoiminen ja opiskeleminen. Työelämän muutokset voidaan nähdä miesten motiiveissa: osa uupui työntekoon ja osa jäi pois töistä lisätäkseen vapaa-aikaa. Miesten kokemuksia tarkasteltiin kolmelta kantilta: kokemukset käytännönjärjestelyistä ennen työvuorottelun alkua, kokemukset vuorotteluvapaalla olosta ja kokemukset vuorottelun jälkeen. Käytännönjärjestelyissä oli ollut eniten ongelmia vuorottelusijaisen löytämisessä. Tämä saattaa johtua siitä, että kyseessä on opettajat, joista on muutenkin jonkin verran pulaa. Muut ihmiset olivat suhtautuneet pääosin myönteisesti miesten päätökseen jäädä vapaalle. Ainoastaan muutaman työpaikalla oli ollut aistittavissa pientä tyytymättömyyttä. Vuorottelukorvausta, joka on pääsääntöisesti 70 % henkilölle kuuluvasta työttömyyspäivärahasta, pidettiin vaatimattomana, mutta kuitenkin riittävänä. Oltiin sitä mieltä, ettei vapaalla olosta kuuluisikaan maksaa täyttä palkkaa. Miesten kokemukset itse vuorotteluvapaalla olosta olivat positiivisia. He olivat nauttineet irtiotostaan työelämästä. He kokivat, että he saivat kerrankin tehdä asioita, joista pitivät. Työarkeen liitetty kiire vaihtui kiireettömyyteen. Ainoat negatiiviset kokemukset kohdistuivat oman toiminnan kritisoimiseen: huonoa omaa tuntoa oli koettu esimerkiksi opintojen suorittamisvauhdista tai lapseen kohdistetun huomion laiminlyönnistä. Työvuorottelun jälkeen kolmen miehen voi sanoa palanneen töihin aidosti hyvillä mielin. Neljä miestä oli tavallaan myös tyytyväisiä tilanteeseensa vuorotteluvapaan loppuessa. Syynä tähän oli se, että he eivät palanneet tismalleen samanlaiseen tilanteeseen, mikä oli vallinnut vuorottelun alkaessa. He kokivat, että olisivat olleet todennäköisesti tyytymättömämpiä jos tilanne olisi ollut sama kuin ennen. Kolme muuta olivat pettyneitä joutuessaan palaamaan takaisin töihin.
 • Kalliomäki, Minna (1995)
 • Alanen, Oona (2013)
  Yliopistoissa, erityisesti teknillisellä alalla, opinnot etenevät keskimäärin tavoiteaikaa hitaammin. Hidas eteneminen myöhentää opiskelijoiden tulevaa työuraa, ja hitaalla etenemisellä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Opiskelijat listaavat suurimmiksi esteiksi opintojen etenemiselle epämotivoivat kurssit sekä ajankäytön ongelmat, ja myös huonot opetusmenetelmät mainitaan opintoja hidastavaksi ongelmaksi. Näiden havaintojen perusteella on kiinnitettävä erityistä huomiota opiskelijoiden motivoimiseen ja parempiin opetusmenetelmiin, jotka helpottaisivat kurssien joustavamman suorittamisen. Tutkimuksessa kehitettiin teknillisen alan fysiikan peruskursseja opetusmetodeiltaan paremmiksi. Tutkimus toteutettiin fysiikan kursseja kehittämällä, mutta tässä tutkimuksessa keskityttiin osa-alueeseen, jolla matematiikan ja siihen verrattavien aineiden osaaminen on oleellista. Kurssiongelmat fysiikan suurilla massakursseilla ovat samanlaisia kuin matematiikan massakursseilla, ovathan näiden aineiden kurssikäytännöt paljon toisiaan vastaavat. Kurssit sijoittuivat opinnoissa ensimmäiselle ja toiselle opiskeluvuodelle ja niille osallistui noin 250 opiskelijaa. Kurssien aikaisempia käytäntöjä voi kuvata erittäin traditionaalisiksi; pääpaino on ollut oikeiden vastausten siirtämisessä opettajalta opiskelijoille. Opiskelijat ovat pitäneet aikaisempia kurssikäytäntöjä toimimattomina. Ensimmäisessä vaiheessa pilotoitiin sähköisiä laskuharjoituksia STACK-järjestelmää hyödyntäen pienemmän testiryhmän avulla. Toisessa vaiheessa pilotoinnin tulosten perusteella kehitettiin kaikilla opiskelijoilla käytössä ollut tietotekniikkaa hyödyntävä laskuharjoituskäytäntö massaluentojen oheen. Kehityksen tukena oli laskuharjoituskäytännön lisäksi myös pienempiä muutoksia, kuten Moodle-kurssialusta, älykynällä toteutetut vinkitykset sekä tietokonevälitteinen ohjausmahdollisuus. Tutkimuksen kahden vaiheen lopputuloksena kehitettiin kurssikäytäntömalli, joka kannusti opiskelijoita laskemaan tehtäviä huolellisemmin ja joka johti parempiin tuloksiin kurssin tentissä. Aikaisemmilla kursseilla havaittu laskuharjoitusten kopioiminen poistui laskuharjoitusten siirtyessä osittain sähköisiksi. Myös laskuharjoitusten vaikutus tenttipisteisiin kasvoi. Tutkimuksen aikana löydettiin sekä opiskelijoita että opettajia miellyttänyt malli lähi- ja etäopetuksen yhdistämisestä laskuharjoituksissa.
 • Koskinen, Emmi (2015)
  Mielen luennaksi voidaan kutsua ihmisen erityistä kykyä lukea toisten ihmisten aikomuksia, haluja, tunteita ja muita mielentiloja sekä kykyä ilmaista tällaisia tiloja myös ilman kieltä. Steven C. Levinsonin muotoilemassa uudessa tutkimusohjelmassa, jota voidaan kutsua mielen luennan mikrososiologiaksi, vuorovaikutus nähdään jatkuvana molemminpuolisena intentioiden ja mielentilojen luentana. Kaikki vuorovaikutuksen rakenteet näyttävät Levinsonin ohjelman mukaan edellyttävän mielen luennan kykyjä. Tässä ajatuksessa on huomattavia yhtäläisyyksiä siihen, mitä pragmatisti G. H. Mead on todennut aiheesta jo vuosikymmeniä sitten. Mead on esimerkiksi sanonut, että me ihmiset luemme toisten ihmisten käyttäytymistä heidän olematta siitä tietoisia, minkä hän on tarkoittanut kielellistä kommunikaatiota edeltäväksi tekijäksi. Tutkielman teoreettinen tavoite on näyttää Levinsonin hahmotteleman mielen luennan keskustelunanalyyttisen tutkimusohjelman yhteydet pragmatistiseen perinteeseen – erityisesti G. H. Meadin ajatuksiin intersubjektiivisuudesta. Tutkielmassa myös esitetään ajatus keskustelunanalyysin vahvasta potentiaalista pragmatistisen tutkijan menetelmänä. Tutkielman empiirinen osa on tapaustutkimus, jossa analysoidaan keskustelunanalyyttisesti mielen luennan käytäntöjä keskustelussa kahden henkilön välillä. Toisin kuin perinteisessä keskustelunanalyysissä, aineisto on asetelmaltaan kokeellinen: yksi videoitu keskustelu kahden henkilön välillä, joista toisella on todettu Aspergerin oireyhtymä/syndrooma (lyhenne AS). AS-henkilöistä on todettu, että heillä on vaikeuksia esimerkiksi empatiassa, intersubjektiivisuudessa sekä mielen teorian käyttämisessä eli mielen luennassa. Keskustelijoille on annettu ohjeeksi kertoa elämänsä iloisista asioista ja menetyksistä. Tutkimuskysymys on: Miten erot mielen luennan kompetensseissa näkyvät konkreettisesti keskustelun rakenteissa? Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat keskustelijoiden kertomukset: miten kertomuksen vastaanottaja suuntautuu toisen mieleen ja tarinan emotionaaliseen kärkeen? Tavoitteena on tehdä konkreettisia mikrotason havaintoja keskustelusta. Ensimmäinen tutkimustulos on AS-henkilön minimipalautteiden puute. Ne puuttuvat kaikista verrokin tarinoista, joista on löydettävissä emotionaalinen kärki ja lisäksi osasta neutraaleista tarinoista. Toinen poikkeava löydös koskee nyökkäystä: verrokin nyökytellessä toistuvasti AS-henkilö tekee eleen vain neljä kertaa keskustelun aikana. Joissakin kerrontajäsennyksissä ei aluksi ole lainkaan AS-henkilön vastaanottovuoroa, joten kerrontaa joudutaan jatkamaan pidempään. Lisäksi kymmenessä verrokin tarinassa on noin sekunnin mittainen tauko ennen AS-henkilön vastaanottoa. Tärkein tapaustutkimuksen tulos on se, että jos verrokin kertomuksesta on tunnistettavissa emotionaalinen kärki, AS-henkilön vastaanottovuoro ei ota sitä huomioon. Vastaanoton puuttuminen tai riittämättömyys johtaa aineistossa siihen, että verrokki joutuu joko peruuttamaan kertomuksensa kärjestä tai kertomaan uuden tarinan. Myös verrokilla on vaikeuksia reagoida yhden AS-henkilön tarinan emotionaaliseen kärkeen. Viimeinen löytö liittyy AS-henkilön vaikeuksiin tuottaa niin sanottua toista kertomusta (second story) verrokin emotionaalisesti latautuneen kertomuksen jälkeen. Kertomuksen emotionaalinen lataus kohdistaa tiettyjä odotuksia vastaanottovuoroa kohtaan. Tapaustutkimuksen empiiriset löydökset, tärkeimpänä AS-henkilön vastaanottovuoro, joka ei käsittele tarinan emotionaalista kärkeä, tukevat näkemystä siitä, että intersubjektiivinen mieli on välttämätön onnistuneelle kommunikaatiolle ja keskustelussa saavutettavalle (intersubjektiiviselle) yhteisymmärrykselle. Löydökset täsmentävät aikaisempaa teoreettista keskustelua viittaamalla siihen, että mielen luentaa vaaditaan eri rakenteissa eri verran, ja tukevat aikaisempia neurotieteiden löydöksiä siitä, että emotionaalisten mielentilojen tai intentioiden tunnistaminen vaatii enemmän tai erilaisia mielen teorian kompetensseja kuin neutraalien. Jatkotutkimuksissa voitaisiin tutkia useampia keskusteluja ja selvittää, voidaanko löydöksiä yleistää koskemaan laajemminkin AS-henkilöiden vuorovaikutusta. Mikäli keskustelunanalyysin avulla pystyttäisiin selvittämään, mitkä kielelliset rakenteet ja toiminnot vaativat eniten mielen luennan kompetensseja, muut tieteenalat voisivat syventää tätä ymmärrystä, ja lopputuloksena voitaisiin kehittää myös käytännön sovelluksia vuorovaikutuksen tueksi. Levinsonin mielen luennan mikrososiologinen tutkimusohjelma on hedelmällinen tapa tuoda Meadin ajatukset intersubjektiivisuudesta kielellistä vuorovaikutusta edeltävänä mielen ominaisuutena empiirisen tutkimuksen piiriin.
 • Vuorela, Eeva (2001)
  Tutkielma käsittelee itsetuntemus- ja elämänhallintaopaskirjallisuuden arvomaailmaa. Aihetta on käsitelty melko laajasti sosiologiassa modernisaatioon ja yksilöllistymiseen liittyvänä ilmiönä. Nykykulttuurille leimaa antava piirteinä pidetään yksilöllistymistä, itsensä etsimistä ja toteuttamista ja pyrkimystä elämänhallintaan. Omaa minuutta ja elämää tarkastellaan refleksiivisesti. Apuna näissä itsemäärittelyissä käytetään usein asiantuntijoiden neuvoja ja psykologiassa kehiteltyjä sanastoja. Psykologinen kieli on levinnyt asiantuntijapiireistä maallikkokäyttöön. Voidaan puhua arjen psykologisoitumisesta. Janne Kivivuori on lanseerannut arjen psykologisoitumisesta käyttöön termin psykokulttuuri. Kivivuoren tutkimien psykokulttuuristen ilmiöiden sanasto ja arvot kumpuavat lähinnä psykoanalyyttisesta psykologiasta. Sen ihanteiksi ja päämääriksi Kivivuori nimeää autenttisen minuuden etsimisen, löytämisen ja spontaanin toteuttamisen. Autenttisuus löytyy mielen tiedostamattomasta kerroksesta, jonne kulttuurin normit ovat sen tukahduttaneet. Kivivuori liittää psykokulttuuriin liittyväksi myös länsimaisen elämäntavan kritisoimisen ja itämaisen kulttuurin ihailun. Sysäyksen tämän tutkielman tekoon antoi havainto, että viime vuosien (1990-luvun lopun) elämänhallintakirjallisuus ei tunnu mukautuvan kaikilta osin Kivivuoren esittämiin psykokulttuurin piirteisiin. Psykoanalyyttisen psykologian näkemykset eivät ole läheskään kaikissa tuotteissa pääosissa, vaan suosituksi ovat tulleet mm. behavioristisen ja kognitiivisen psykologian erilaiset sovellutukset. Niissä näyttäisi päämääränä olevan mielen muokkaus haluttujen päämäärien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, ei niinkään autenttisen minuuden toteuttaminen. Niissä ei myöskään kritisoida länsimaista kulttuuria, vaan pikemminkin opetetaan keinoja sopeutua länsimaiseen dynaamiseen elämäntapaan. Tutkielman päätarkoituksena oli tarkastella tämän hypoteesin paikkaansa pitävyyttä. Hypoteesia tarkasteltiin erään 1990-luvun lopun suosituimman ja tunnetuimman suomalaisen elämänhallintakonsulentin opaskirjan analyysin avulla. Teoksessa esiintyviä arvoja ja päämääriä jäljitettiin semioottisen sosiologian apukeinoja käyttäen.Aineistoa lähestyttiin siis diskurssianalyysin keinoin, jolloin näkökulma todellisuuteen on konstruktionistinen. Analyysi osoitti, että pääosassa teoksessa oli mielen muokkauksen tekniikat, joilla ajattelua ja tunteita voidaan ohjata siten, että ne edistävät parhaiten haluttuja päämääriä. Päämäärät saattavat olla ihmisen omia, mutta teoksessa korostetaan myös sitä, että ulkoisiin olosuhteisiin ja vaatimuksiin voi sopeutua muuttamalla omia ajatuksiaan ja tunteitaan. Näin pääosissa ei ole emansipatorinen sosiaalisista normeista vapautuva subjekti, vaan olosuhteisiin mukautuva subjekti. Modernin yksilön subjektiutta on totuttu pitämään kaksinapaisena: Yhtäältä velvollisuuksista kiinnipitävänä kykynä tahdonvoimaiseen itsekuriin ja toisaalta hedonistisena autenttisuutena.Itsetuntemus- ja elämänhallintakirjallisuutta ei ole syytä liittää korostetusti jälkimmäiseen, kuten monissa arjen psykologisoitumisen kuvauksissa tunnutaan tekevän. Analysoitavasta teoksessa on piirteitä sekä autenttisen minuuden toteuttamisen että tahdonvoimaisella itsekurilla toteutettavasta elämänhallinnan eetoksesta. Jälkimmäinen kuitenkin korostuu. Tärkeimpiä lähteitä ovat olleet Michel Foucault, Nikolas Rose ja Anthony Giddens, sekä tutkimusmetodilähteinä Pekka Sulkunen ja Jukka Törrönen.
 • Laukkanen, Tarja (2006)
  Tutkimuksen kohteena ovat päihteitä ongelmallisesti käyttäneiden äitien tunnekokemukset. Tarkastelun keskiössä ovat yhteiskunnassamme marginaaliin paikantuvat päihdeongelmaiset äidit ja heidän kokemusmaailmansa. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millaisia tunteita päihteitä ongelmallisesti käyttäneet äidit ovat kokeneet elämänsä eri vaiheissa ja millaisia tunteita he liittävät äitiyteensä. Lisäksi tutkimuksessa haetaan vastauksia siihen, miten äidit ovat käsitelleet tunteitaan. Tutkimuksen merkityksellisyys sosiaalityössä on siinä, että se valaisee osaltaan sitä elämismaailmaa, jossa päihdeongelmaiset äidit kamppailevat äitiyden ja vanhemmuuden vaatimusten, mieltä kuormittavien tunteiden, menneisyyden rajujen kokemusten ja päihderiippuvuuden ristipaineessa. Tulokset tuovat esiin päihteitä ongelmallisesti käyttäneiden äitien elämäntapahtumia ja kokemuksia, joiden tuntemisen avulla äitejä voidaan ymmärtää ja auttaa paremmin. Tutkimuksen viitekehys rakentuu nais- ja perhetutkijoiden (esim. Granfelt 1998; Jokinen 1996; Korte 1988; Nousiainen 2004, Nätkin 1997) esittämästä yleisestä naiskuvasta ja äitiyden kulttuurisesta kontekstista sekä suomalaisten naisten päihteiden käytön erityispiirteitä koskevasta tutkimustiedosta. Tutkimusaineisto koostuu kymmenen äidin kirjoittamasta kertomuksesta ja kolmen äidin haastattelusta. Aineistonkeruuhetkellä osa äideistä oli raitistunut ja osa heistä käytti päihteitä edelleen. Tutkimuksen metodologisena valintana korostui fenomenologinen ihmisten kokemusten tutkiminen ja tutkimusta ohjasi sensitiivinen tutkimusote. Aineiston analyysi perustui luokittelulle ja tulkinta muotoutui tutkimustehtävän mukaisten teemojen ja aineistosta esiin nousseiden äideille merkityksellisten elämäntapahtumien ympärille. Tulokset osoittavat, että päihteet ja niiden negatiiviset vaikutukset ovat läpitunkevalla tavalla mukana äitien kaikissa elämäntapahtumissa. Päihteet ovat osittain köyhdyttäneet äitien tunnemaailman tyhjäksi, mutta raitistumisen jälkeen äitien tunteet ovat elpyneet ja nousseet myrskyn lailla mielenterveyttä kuormittaneiksi tekijöiksi. Äitien tunteet näyttäytyvät kertomuksissa ristiriitaisina, sekoittuneina ja hallitsemattomina. Äitien kertomuksissa on paljon puhetta peloista, häpeästä, syyllisyydestä ja huonommuuden tunteista. Äitiyden synnyttämät ilon ja onnen tunteet ovat jääneet äitien kokemien negatiivisten ja mielenterveyttä koetelleiden tunteiden varjoon. Äitien kokemat huonommuuden, yksinäisyyden ja erilaisuuden tunteet ovat hajottaneet äitien minäkuvaa ja identiteettiä. Toisaalta äitiys on ollut äideille merkityksellinen ja elämälle tarkoituksen tuonut asia.
 • Veijalainen, Tarja (2010)
  Selvitin pro gradu -tutkielmassani mielenterveysongelmien vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien kokemuksia työhön paluuta edistävistä, merkityksellistä asioista sekä peilasin näitä kokemuksia palvelujärjestelmiin ja niiden mahdollisiin kipukohtiin kuntoutujan näkökulmasta. Haastattelin tutkielmaani varten seitsemää Mielenterveyden keskusliiton Ammatillisen kuntoutumisen tukipisteen toimintaan osallistunutta pysyvällä - tai määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa mielenterveyskuntoutujaa, jotka olivat matkalla työelämään tai toimivat kuntouttavassa työssä. Käytin omana analyysitapanani teemoittelua. Pro gradu -tutkielmaani tehdessä tuli selvästi esiin, että työelämään siirtymisessä kaivataan toisten tukea, mutta samalla myös omaa motivoitumista. Tuen saaminen lisäsi haastateltavien uskoa tulevaisuuteen ja omiin mahdollisuuksiin. Siten toivon herääminen on myös osa liikettä pois eristäytyneisyydestä kohti avoimuutta ja yhteyttä. Tärkeinä merkityksellisenä asiana työhönpaluu -prosessissa nousi myös eri mahdollisuuksista kokoavasti annetun tiedon merkitys, joka kuitenkin nousi esiin erityisenä palvelujärjestelmän kipukohtana. Kuntoutujan kanssa työskennellessä tulisikin informoida kuntoutujaa asioista, jotka eivät välttämättä juuri silloin ole täysin ajankohtaisia, mutta joka voi jäädä mielenterveysongelmista kärsivien mieleen ja olla myöhemmin hyvä vaihtoehto. Jokaisen kuntoutujan parissa työskentelevän on tärkeä pitää mielessä, että kuntoutuminen on mahdollista ja työelämään paluun tulisi olla esillä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa; tällöin mahdollisia vaihtoehtoja voisivat olla esimerkiksi työskentely Klubitaloilla tai työkeskuksissa. Haastateltavien puheesta tuli kuitenkin esiin se, että työhön paluu on liian paljon oman aktiivisuuden varassa ja oma aktiivisuus voi olla mielenterveyskuntoutujilla heikompaa kuin niin sanotun”normaaliväestön” piirissä. Pro gradu -tutkielmani keskeisiä tuloksia on se, että palvelujärjestelmän ja asiakkaan välinen suhde on usein asiakasta passivoiva, koska se on palvelut ovat hajallaan, keskitettyä ohjausta ei ole ja liian paljon on kuntoutujan oman aktiivisuuden varassa. Työhön ohjaavia palveluketjuja, johon kuuluisi muun muassa koulutusta ja työnhakua tulisikin kehittää lisää. Matkalla työelämään ei useinkaan riitä, että levätään aikansa, vaan tarvitaan mahdollisuutta työskennellä omien voimavarojen puitteissa. Tämä ei useinkaan onnistu ns. avoimilla työmarkkinoilla, jotka eivät aina jousta esimerkiksi työajan osalta. Mielenterveysongelmista kärsiviä asiakkaita kohdatessa on muistettava, että mielenterveysongelmista kuntoutuminen ja työkykyiseksi tuleminen on mahdollista monipuolisella hoidolla ja kuntoutuksella. Myös hoitosuhteiden ja hoitoketjujen toimivuuteen olisi tärkeää kiinnittää huomiota.
 • Jussmäki, Teppo (2013)
  Siviilisäätyryhmien välillä todettujen terveyserojen muodostumiselle on ehdotettu kahta eri mekanismia: valikoituminen ja kausaatio. Valikoitumisteoria esittää, että terveyserot ryhmien välillä syntyvät terveempien henkilöiden paremmista edellytyksistä muodostaa parisuhteita, kun puolestaan kausaatioteoriassa erot syntyvät parisuhteen terveyttä edistävistä vaikutuksista. Nämä mekanismit eivät ole toisiaan pois sulkevia, ja molemmille teorioille on löytynyt tutkimusnäyttöä. Toistaiseksi parisuhteen ja terveyden välisen yhteyden kausaatioteoria on kuitenkin saanut näistä selitysmalleista enemmän tukea. Tämä tutkimus keskittyy mielenterveysongelmien esiintyvyyksiin 18–38-vuotiailla suomalaisilla nuorilla aikuisilla vuosina 1995–2003. Esiintyvyyksien ajalliset muutokset suhteutetaan parisuhteiden muodostamisajankohtiin: sekä aikaan ennen suhdetta että aikaan suhteen muodostamisen jälkeen. Parisuhdemuodoista käsitellään sekä avioliitot että yhteistaloudet. Tutkimusaineisto perustuu Tilastokeskuksen kokoamiin kansallisiin rekistereihin, ja aineistorajauksien jälkeen se käsittää 158  952 (avioitumisseuranta) ja 116  496 (yhteistalousseuranta) henkilöä. Aineisto on muodoltaan pitkittäisaineisto, jossa on havaintoja samoista tutkimushenkilöistä eri ajankohdissa. Mielenterveysongelmien esiintyvyyden mittarina toimivat mielenterveyslääkkeiden ostotapahtumat. Analyysissa käytetään GEE-regressiomenetelmää, jonka avulla voidaan huomioida toistuvat ja keskenään korreloivat vastetapahtumat. Analyysit osoittivat avioituvien poikkeavan naimattomina pysyvistä matalammalla mielenterveysoireiden esiintyvyydessä sekä ajassa ennen avioliittoa että liiton solmimisen jälkeen. Alle kolmessa vuodessa eroon päättyvissä avioliitoissa eroavat eivät eroa naimattomina pysyvistä ajassa ennen avioliittoaan, ja varsinkin avioliitossa tai sen jälkeisessä ajassa heidän oirehtimisensa on naimattomina pysyvien yleiseen oirehtimiseen verrattuna korkeampaa. Naiset, joiden talouden lapsilukumäärä nousee aikavälillä vuosi ennen tai jälkeen avioitumisen, ovat muihin avioituviin nähden vähemmän oirehtivia. Miehillä vastaavaa jakoa ei esiinny. Miehistä alle 25-vuotiaana avioituvilla havaittiin muita avioituvia miehiä enemmän mielenterveysongelmia, mutta naisten kohdalla avioitumisikä ei osoittanut minkään ikäryhmän olevan muita oirehtivampi. Yhteistalouksiin muuttavilla miehillä oirehtimisen esiintyvyys ennen muuttoa oli muuttoa tekemättömiin verrattuna matalampaa ennen yhteistaloutta. Yhteistalouksiin muuttavilla naisilla mielenterveysongelmat olivat alkutilanteessa myös vähäisempiä kuin toisilla naisilla, mutta ero näiden ryhmien välillä oli pienempi kuin miehillä. Niillä yhteistalouksiin muuttavilla, jotka erosivat kolmen vuoden sisällä, havaittiin mielenterveysongelmia suunnilleen yhtä paljon kuin parisuhteissa asumattomilla. Niillä henkilöillä, joiden yhteistalouksissa lapsiluku kasvoi vähän ennen tai pian muuton jälkeen, ei havaittu eroja oirehtimisessa muihin yhteen muuttaviin nähden. Koska molemmissa asetelmissa mielenterveyden ongelmat olivat vertailuryhmään nähden vähäisempiä jo ennen parisuhteen vakinaistamista, tukevat tulokset valikoitumishypoteesia. Siviilisääty- ja asumismuotoryhmien väliset terveyserot näkyvät aineistossa siten eroina, jotka ovat olleet olemassa jo ennen parisuhteen alkua. Toisaalta parisuhteen ei voida tulosten perusteella olevan mielenterveyttä heikentävä tai erityisellä tavalla edistävä, vaan se ylläpitää aiempia terveyseroja myös suhteen jatkuessa. Pitkäaikaisia kausaatiovaikutuksia tutkimuksen lyhyt seuranta-aikaväli ei voi selvittää. Kun aineistosta huomioidaan vain yli kolme vuotta kestäneet avioliitot ja yhteistaloudet, on valikoitumisvaikutus entistäkin voimakkaampi. Tämän tutkimuksen etuina aiempaan tutkimukseen nähden ovat useita mittausajankohtia sisältävä seuranta-asetelma sekä aiempaa suurempi aineistomäärä. Aineisto mahdollistaa parisuhteen muodostavien henkilöiden jaottelun useiden elämäntilanne ja -tapahtumamuuttujien suhteen, minkä vuoksi esimerkiksi nopeasti eroavat henkilöt voitiin huomioida tulosten tulkinnoissa.
 • Öhman, Kaisa (2003)
  Tutkielmassa tarkastellaan Suomessa 1900-luvun lopulla tapahtunutta mielenterveystyön rakennemuutosta, jossa aiemmin vallinnut psykiatrisen laitoshoidon perinne murtui ja mielenterveystyön käytäntöjä alettiin muotoilemaan uudelleen psykiatrisen avohoidon ja kuntoutuksen ideoiden pohjalta. Kiinnostuksen kohteena on se, minkälaiseksi yhtäältä mielenterveystyön koneistoa ja toisaalta mielenterveyspotilaan subjektiutta ja sosiaalista kansalaisuutta rakennettiin 1970 - 90-lukujen asiantuntijateksteissä osana mielenterveystyön hyvinvointivaltiollista reformismia. Aineisto koostuu 1970 - 90-luvuille ajoittuvista hallinnollisista asiantuntijateksteistä. Aineistoa lähestytään diskurssianalyyttisesti, genealogisen hallinnan analytiikan periaatteita soveltaen. Asiantuntijateksteihin voi nähdä kirjautuneen aikaan ja paikkaan sitoutuneita käsityksiä siitä, minkälaisille ehdoille, periaatteille ja päämäärille mielenterveystyön tulisi perustua, mihin sen tulisi kohdistua, minkälaisten interventioiden, käytäntöjen ja sosiaalisten suhteiden varaan sen tulisi rakentua, sekä minkälaisia subjektiuden ja toimijuuden malleja ja asemia sen tulisi käytännöissä toimiville ammattilaisille ja mielenterveystyön kohteille muotoilla. Toisiinsa punoutuvat sosiaalisen kansalaisuuden ja hallinnan käsitteet avaavat näkökulman yksilön oikeuksien ja yhteiskunnallisen hallinnan suhteiden tarkasteluun. Mielenterveystyön reformismia tarkastellaan historiallisessa yhteydessään, osana hyvinvointivaltion rakentumista. Hyvinvointivaltion myötä psykiatrisen laitoshoidon rationaalisuus kyseenalaistui, ja tavoitteeksi piirtyi potilaiden kuntouttaminen takaisin yhteiskuntaan sen täysivaltaisiksi jäseniksi. Myös mielenterveyspotilaan oikeudet politisoituivat. Avohoidon perusteluissa taloudelliset ja humaanit argumentit tukivat ja legitimoivat toisiaan. Hyvinvointivaltion turvajärjestelmä sekä kuntoutuksellis-yhteisöllinen hoitorationaalisuus integroivat potilasta takaisin yhteiskuntaan. Mielenterveyspotilaasta muotoutui teksteissä aktiivinen, oman elämänsä hallintaa harjoitteleva toimija, kuntoutuja. Mielenterveystyö normalisoitui, hienovaraistui ja ulottui yhä uusille yhteiskunnan ja elämän alueille. 1990-luvulla lama ja yhteiskuntapoliittinen suunnanmuutos kriisiyttivät mielenterveystyön. Julkistalouteen omaksuttu markkinamalli romahdutti mielenterveystyön resurssit, ja on mahdollista, että markkinamallista omaksuttiin uusia jäsennyksiä myös mielenterveystyöhön itseensä. 1990-luvulla uudenlainen markkinamalliin nojaava hallinnan tapa näyttäisi haastaneen hyvinvointivaltiollisen hallintatavan ja piirtäneen uudenlaiset ehdot ja rajat niin mielenterveystyön mahdollisuuksille kuin mielenterveyspotilaan sosiaaliselle kansalaisuudellekin.
 • Pajala, Outi (Helsingin yliopisto, 2005)
  Tutkielman aiheena ovat Painonvartijat-yrityksen mainonnassa käytetyt menestystarinat. Tutkielmassa kysytään, minkälaisia merkityksiä menestystarinoissa annetaan muutokselle ja miten yrityksen mainonnassa tuotetaan kulttuurisesti hyväksyttäviä sukupuolitettuja ruumiita. Tutkimus kuuluu naistutkimuksen alaan ja siinä tarkemmin feministisen lihavuustutkimuksen kenttään. Tutkielman lähtökohtana on, että lihavuuden merkitykset eivät tyhjene ainoastaan lääke- ja ravitsemustieteellisiin näkemyksiin, vaan lihavuutta ja laihduttamista tulee tarkastella useista eri näkökulmista. Lihavuus ja laihduttaminen rakentuvat tutkielmassa kulttuurisesti määrittyneinä ilmiöinä. Tutkimusaineistona on vuoden 2003 alusta alkaen ilmestyneen Painonvartijat-lehden laihdutustarinan muotoon kirjoitetut artikkelit (10 artikkelia) sekä Suomen Painonvartijoitten www-sivuilla julkaistut menestystarinat (18 tarinaa). Niissä käydään läpi Painonvartijoitten laihdutusohjelmalla tavoitepainonsa saavuttaneiden laihdutuskokemuksia. Tutkimukseni kohteena ovat naisten menestystarinat. Aineistoni lukemista ovat ohjanneet seuraavanlaiset kysymykset: mitä laihduttaminen menestystarinoitten mukaan on, miten sukupuoli näyttäytyy menestystarinoissa, miten ruumis kerrotaan. Analyysin edetessä olen kirjoittanut tarinoista koostuvan aineistoni teemoittain uudeksi tarinaksi asettamalla aineistoni keskusteluyhteyteen eri teorioitten kanssa. Tutkielmassa analysoidaan, miten menestystarinoissa kuvaillaan laihduttamista ruokavalion muutoksena ja miten niissä rakennetaan sukupuolta ruoan ja syömisen kautta. Minkälaisia syömisen tapoja laihdutustarinoissa esitetään ja minkälaisia syöjiä niiden kautta rakennetaan? Lisäksi tutkielmassa analysoidaan, miten menestystarinoissa kuvaillaan laihduttamista ruumiin muokkauksena ja miten niissä rakennetaan hyväksyttäviä naisruumiita vaatteiden ja pukeutumisen kuvailun kautta. Tutkielman viimeisessä luvussa pysähdytään vielä hetkeksi pohtimaan ruumiin muutoksen ja muuttumattomuuden vaatimusten jännitettä menestystarinoissa. Minkälaista ruumiinpolitiikkaa menestystarinoissa rakennetaan ja minkälaista vastustavaa lukureittiä menestystarinoihin on mahdollista rakentaa? Laihduttamisessa epäonnistumisen stigma asetetaan menestystarinoissa vankasti yksilöön. Sen sijaan onnistuneella laihduttamisella on vaikutuksensa yksilöä laajempaan joukkoon. Naisen ruokailun rajoittamisen opettelun kautta toteutettava ruumiin ulkoisten rajojen kontrolloiminen heijastelee naisen oletettua sisäistä maailmaa ja sosiaalisten suhteiden tilaa. Uusissa ruokavalinnoissa korostuvat rasvattomat valinnat ja kohtuudella nautitut makeat herkut. Painonvartijat-ruokapuhe tuottaa varsin stereotyyppisen kuvan naisista syöjinä, jotka valitsevat lautasilleen "kevyitä vaihtoehtoja": salaattia, kasviksia, kanaa, kalaa. Suomalainen kotiruoka ja puhtaat raaka-aineet esitetään nostalgisessa diskurssissa laihduttajalle parhaana vaihtoehtona. Roskaruoan ja einesten sijaan laihduttajan perheessä nautitaan kunnon kotiruokaa. Laihduttamisesta ei ole hyötyä ainoastaan perheen äidille, vaan koko perheelle kun mies laihtuu "siinä sivussa" ja lapset saavat terveelliset ruokatottumukset perintönä kotoaan. Yhdessä nautittu ja äidin rakkaudella valmistama perheateria heijastelee perheen suhteiden tilaa. Painonvartijoitten menestystarinoissa rakennetaan normatiivista kuvaa perheestä, joka koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä eri sukupuolta olevasta vanhemmasta ja heidän lapsistaan. Vaatekaapin sisällön uusiminen konkretisoi muutoksen ja toiveena on, ettei muutosta tarvitse tehdä enää koskaan uudelleen. Kiristävien vaatteiden pitäisikin toimia varoituksen signaalina painonvartijalle siitä, milloin on taas aika palata ruotuun ja kaivaa laihdutusmateriaali esille, sillä lihominen merkitsisi jälleen kaiken laihtumalla saavutetun muutoksen menettämistä. Menestyksekkäimmillään painonvartija omaksuu itsetarkkailun ja -hallinnan osaksi omaa identiteettiään loppuiäkseen. Lihomisen pelko muotoutuu painonvartijasubjektissa osaksi sekä lihavan että laihan painonvartijan identiteettiä. Uusien mahdollisuuksien avautumisen ja uuden rohkeuden löytämisen rinnalla menestystä mitataan kuitenkin useissa tarinoissa heteroseksuaalisen halun kohteena olemisen kautta. Uusissa vartalonmyötäisissä pienissä vaatteissa laihduttanut nainen on lihavaa naista naisellisempi - todisteena tästä toimivat etupäässä vastakkaisen sukupuolen edustajien myönteiset huomionosoitukset. Menestystarinat tarinamuotona luovat varsin ehyitä kertomuksia, joissa normeista poikkeavat naiset tuovat vaatetarinoissaan kyllä esiin syrjinnän ja ulossulkemisen kokemuksiaan, mutta ratkaisu ongelmiin on aina itsensä muuttaminen.
 • Valkendorff, Tiina (2004)
  Syömishäiriöt ovat olleet hyvin paljon esillä tämän päivän maailmankuvassa. Sairauden saamasta huomiosta huolimatta, syömishäiriöihin kuuluu piirteitä, joita ulkopuolisten on usein vaikea ymmärtää. Sairaudesta kärsivien maailma, ja siihen liittyvät ajatukset, uskomukset ja toimintatavat voivat näyttäytyä mielettöminä ja irrationaalisina. Pro gradu -tutkielmassani tavoittelen syömishäiriöön liittyviä merkityksiä niiden ihmisten kautta, joilla on syömishäiriöstä omakohtaisia kokemuksia. Tutkin työssäni sitä, miten syömishäiriöstä kärsivät kokevat sairauden ja miten he kertovat siitä. Kysyn, mikä on mielettömyyden mieli? Tutkimukseni on syömishäiriöstä kärsivien sairauden kokemuksen tutkimista kirjoitettujen tekstien kautta. Pääasiallinen aineistoni on Suomessa vuonna 2000 ilmestynyt temaattisen elämäkertakirjoittamisen genreen sijoittuva teos ”Siskonmakkarat – miltä syömishäiriö tuntuu”, joka on kokoelma yhdentoista suomalaisen nuoren naisen kirjoittamia tuntemuksia syömishäiriöstä. Teoreettismetodologisesti tutkimustani on ohjannut sosiaalinen konstruktionismi, narratiivisuus ja sairauden kokemus. Analyysini on aineistolähtöistä, teoriasidonnaista, temaattista sisällönanalyysia. Aineistolähtöisyydestä huolimatta tutkimus on kerronnan ja tulkinnan kautta välittynyt: tutkimuskohteeni on kokemuksen konstruktio, jota rekonstruoin vuoropuhelussa viitekirjallisuuteen. Tarkastelen tutkimuksessani syömishäiriöön liittyviä merkityksiä suhteessa sairauden kontekstiin, uskontoon ja riippuvuuteen. Analyysini aluksi paikannan sairauden aikaan ja paikkaan: tulkitsen syömishäiriötä nyky-yhteiskunnassa esiintyvänä ilmiönä. Tutkielmani merkittävin osa tarkastelee syömishäiriötä uskonnollisesta tulkintakehyksestä. Tuon aineistooni ja teoreettiseen viitekehykseen perustuen esille syömishäiriöön liittyviä uskonnollisia piirteitä, joiden kautta tulkitsen syömishäiriötä uskonnoksi. Sairauden pakonomaisuudesta johtuen analyysini kolmas ja viimeinen osio käsittelee sairautta myös riippuvuuden näkökulmasta, sairastuneita ”uskonnon uhreina”. Tärkeimmät lähteet: Abraham, Suzanne & Llewellyn-Jones, Derek (1994), Syömishäiriöiden luonne ja hoito; Bordo, Susan (1993). Unbearable weight. Feminism, western culture and the body. Durkheim, Émile (1980), Uskontoelämän alkeismuodot; Honkasalo, Marja-Liisa (2000). Miten sairaus rakentuu sosiaalisesti; Hänninen, Vilma (2002). Sisäinen tarina, elämä ja muutos; Wolf, Naomi (1996). Kauneuden myytti.
 • Salavirta, Essi (Helsingin yliopisto, 2014)
  Objectives. The aim of this study was to examine the associations between attention to mood, mood clarity, mood repair and class teachers’ job strain. There is a lot of evidence of the harmful effects of work stress on health and well-being. Previous research has specifically noted the psychological strain teachers experience in their working life and has called for more efforts to manage teachers’ work well-being. Also, teaching has been described as highly emotional work, but there is very little research done on the associations of mood and emotion and school teachers’ job strain. This study aims to examine whether attention to mood, mood clarity, and mood repair are associated with class teachers’ job strain. Methods. The data were from a pilot study, which was collected from primary school class teachers in the metropolitan area of Finland during the spring 2013. The participants (n=55) were 44 years old on average and 89 percent of them were women. Job strain was measured using Karasek’s Demand/Control model. Job demands and job control were measured with Job Content Questionnaire (JCQ) and job strain was calculated by subtracting decision authority from demands. Attention to mood, mood clarity, and mood repair were measured using a self-report questionnaire Trait Meta-Mood Scale (TMMS). Two separate linear regression models were used. In the first model age and number of years of education were controlled and in the second one, also the other mood traits were controlled. Results and conclusions. The results showed that mood clarity and mood repair predicted lower job stain among class teachers. In addition, mood clarity and mood repair predicted higher job control. The results of this study suggest that mood clarity and mood repair are associated with class teachers’ job strain especially through job control. Mood clarity and mood repair can be viewed as a resource that can be enhanced and learned in order to decrease job strain. It may be that mood clarity and mood repair decrease negative feelings, increase self-reflection, and increase adaptive actions and predictability of situations. Further, these positive changes may increase feelings of control and reduce job strain.
 • Hintsa, Taina (Helsingin yliopisto, 2002)
  Työuupumus on kolmitahoinen stressioireyhtymä, jolle on tyypillistä uupumusasteinen väsymys, kyynistyneisyys ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen. Balanssi-hanke perustettiin tutkimaan ja kehittämään ryhmähoitomuotoa vakavaan työuupumukseen. Projektin tavoitteena on selvittää kahden eri ryhmähoitomuodon vaikuttavuutta ja sellaisia yksilöön liittyviä tekijöitä, joilla saattaa olla vaikutusta ryhmähoidon tuloksellisuuteen. Tässä tutkimuksessa selvitettiin mielialan havainnoinnin, tunnistamisen ja säätelyn (Trait Meta-Mood) yhteyksiä työuupumuksen laskuun ryhmähoitojen aikana ja kuuden kuukauden pituisella seurantajaksolla. Emootioilla on useiden eri teorioiden mukaan yksilön sopeutumista edistävä signaalitehtävä. Mieliala kertoo yksilön sisäisestä tilasta, ja sitä voidaan kuvata miellyttävänä, epämiellyttävänä, kiihtyneenä tai rauhallisena. Mielialaa voi tarkastella mielialakokemuksen tai mielialan säätelyn tasolla. Mielialan säätelyn tasolla tarkoitetaan ajatuksia mielialasta. Tällä reflektiivisellä tasolla mielialaa havainnoidaan, tunnistetaan ja säädellään. Oletettiin, että jos mieliala tunnistetaan hyvin ja mielialaa säädellään tehokkaasti, työuupumus vähenee eli työuupumuksen ryhmähoito on tuloksellista. Lisäksi tutkittiin missä vaiheessa mahdolliset yhteydet ilmenevät ja eroavatko yhteydet psykoanalyyttisessä ja toiminnallisessa hoitoryhmässä. Tutkimusaineisto kerättiin 1999-2000. Koehenkilöt (n=99) olivat 31-59-vuotiaita valtion laitosten ja valtion yritysten työuupumuksesta kärsiviä työntekijöitä, miehiä oli 24 ja naisia 75. Lisäksi kerättiin ei-uupuneiden kontrolliryhmä (n = 26, ikä 37 - 58 vuotta), jota hyödynnettiin tässä tutkimuksessa vain uupuneiden ja ei-uupuneiden vertailuihin ennen hoidon alkua. Molempina vuosina uupuneet henkilöt satunnaistettiin toiminnallisiin ja psykoanalyyttisiin hoitoryhmiin. Työuupumus mitattiin 9 kuukautta kestäneen hoidon alussa, lopussa ja puoli vuotta hoidon päättymisen jälkeen. Mielialan havainnointi, tunnistaminen ja säätely mitattiin hoidon alussa, lopussa ja puoli vuotta hoidon päättymisen jälkeen. Tulokset osoittivat, että mielialan tunnistamisen korkea taso ja mielialan säätelyn korkea taso olivat yhteydessä työuupumuksen voimakkaampaan laskuun koko tutkimusjakson ajan. Yhteydet olivat erilaiset eri ryhmähoidoissa hoidon aikana ja seurantajaksolla. Hoidon aikana psykoanalyyttisessä hoitoryhmässä mielialan havainnoinnin lisääntyminen ja mielialan säätelyn tehokkuus olivat yhteydessä työuupumuksen voimakkaampaan laskuun. Toiminnallisessa hoitoryhmässä sen sijaan mielialan tunnistamisen taito oli yhteydessä työuupumuksen voimakkaampaan laskuun hoidon aikana. Seurantajaksolla molemmissa hoitoryhmissä mielialan tunnistamisen taito oli yhteydessä työuupumuksen voimakkaampaan laskuun. Kontrolliryhmässä ei todettu mielialan havainnoinnin, tunnistamisen ja säätelyn taitojen ja työuupumuksen vähenemisen välistä yhteyttä. Tutkimuksen tulokset antavat uutta tietoa sellaisista yksilöllisistä tekijöistä, joilla on työuupumuksen ryhmähoitoprosessia moderoiva rooli. Mielialan hyvin tunnistaminen ja mielialan tehokas säätely saattavat olla sellaisia ryhmäterapiassa opittuja yksilöllisiä voimavaroja, joita työuupumuksesta toipumisessa tarvitaan hoidon päättymisen jälkeen. Koska mielialan hyvin tunnistamisen, mielialan tehokkaan säätelyn ja työuupumuksen ryhmähoidon tuloksellisuuden väliset yhteydet todettiin molemmissa ryhmähoitomenetelmissä, voi olettaa, että molemmat ryhmähoitomenetelmät ovat vakavaa työuupumusta vähentäviä hoitomenetelmiä. Ryhmähoidon aikana opitut mielialan tunnistamisen ja säätelyn taidot auttavat ylläpitämään terapian aikana alkanutta hyvinvoinnin kasvua. Avainsanat: työuupumus, toiminnallinen ryhmäterapia, psykoanalyyttinen ryhmäterapia, mielialan havainnointi, mielialan tunnistaminen, mielialan säätely, työuupumuksen ryhmähoidon tuloksellisuus
 • Pauna, Miia (2007)
  Eri tiedotusvälineissä ja tieteen kentälläkin on käyty keskustelua, ovatko juomatavat muuttuneet. Keskustelua seuraamalla voidaan havaita, että mielikuvat keskimääräisen nykysuomalaisen juomatavoista vaihtelevat sivistyneestä eurooppalaisesta viinin maistelusta edelleen itsensä mahdollisimman halvalla humalaan juovaan takapajuiseen kansaan. Pro gradu -työssäni selvitän, minkälaisia mielikuvia keskiluokkaistuneilla suomalaisilla miehillä ja naisilla juomatavoistaan on. Onko mielikuva perinteisestä suomalaisesta viinapäästä vielä elossa? Erityisesti etsin vastausta siihen, minkälaisena miehet ja naiset näkevät oman sukupuolensa sekä vastakkaisen sukupuolen juomisen tavat. Siis, miten subjektius tulee esiin eri sukupuolten humalamielikuvissa. Tutkimuksessani nostan esille juomatapojen käsittämisen erityisesti naisnäkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksessani tarkastelen erilaisia alkoholin juomiseen ja juoma-tapoihin liittyviä kulttuurisia mielikuvia aikaisemmissa juomatapatutkimuksissa. Alkaen suomalaisen miehen rajat ylittävästä ja naiset ulkopuolelle sulkevasta myyttisestä humalasta, päätyen mielikuviin suomalaisen keskiluokan moderneista ja legitiimeistä juomatavoista. Tutkimuksen aineistona on kahdeksan, 5-7 henkilön ryhmissä toteutettua ryhmähaastattelua. Yhteensä tutkimukseen osallistui 49 haastateltavaa. Tutkimukseni aineiston analyysitapaani kuvastaa parhaiten teemoittelu, jossa aineistosta nostetaan esiin tutkimusongelma valottavia teemoja. Teemoittelun avulla aineistosta on poimittu ja eritelty aineiston sisältämät, tutkimuskysymykseni kannalta keskeiset aiheet ja niihin liittyvät sitaatit. Tutkimukseni aineiston tulkinnassa väljänä viitekehyksenä on toiminut semioottinen tai tulkitseva sosiologia. Vaikka tulkitsevaa sosiologiaa ei voidakaan pitää kvalitatiivisten aineistojen analyysimenetelmänä, olen kuitenkin käyttänyt tulkitsevan sosiologian käsitteistöä apuna omaa tutkimusta tehdessäni. Naisten mielikuvissa miesten ja naisten juomatavoilla on eroa. Naisten mielikuvissa heidän omaan juomiseensa kuuluu puhe eli naisille tyypillistä alkoholin käyttötapaa voidaan kutsua terapiajuomiseksi. Miesten juomiseen liitetään puheen sijaan toiminta. Naisten näkökulmasta alkoholin juomisen tavoissa kyse on osaamisesta, kompetenssista. Miesten näkökulmasta kyse on tahtomisesta ja tahdon menettämisestä. Haastateltavien kuvaamissa juomatavoissa eroa miesten ja naisten alkoholin juomisen välille tehdään kahdella tavalla. Ensinnäkin naisten läsnäolo vaikuttaa miesten juomiseen: naisten ollessa läsnä miehet juovat hillitymmin tai juomatahti on hitaampaa verrattuna niihin juomakertoihin, jossa miehet lähtevät yhdessä miesporukalla ryyppäämään. Toiseksi haastateltavien kuvaamissa juomatavoissa naiset ja miehet jakautuvat juomistilanteissa omiksi porukoikseen. Niissäkin tilanteissa, joissa yhdessä on miehiä sekä naisia, juomaporukka yleensä suomalaisen tavan mukaan jakautuu mies- ja naisporukoihin. Molemmat sukupuolet kokivat juomatavoissaan trangression. Naiset omissa mielikuvissaan puheen tasolla, säilyttäen kompetenssinsa. Miesten mielikuvissa rajan ylitys tapahtuu toiminnan tasolla ja humalan vaikutuksesta tahdon menettämisen jälkeen toiminta voi muuttua hölmöilyksi. Mielikuva humalahakuisesta ja vain miehille tyypillisestä ryyppäämisestä on edelleen tunnistettavissa mutta, varsinkin naiset kokivat tällaisen alkoholin juomisen itselleen vieraaksi ja epänaiselliseksi.
 • Mylläri, Terttu (Helsingin yliopisto, 2006)
  The research focus of this study is imagery-based learning aimed at discovering an authentic way of public speaking in the context of transformative learning. The experiences of the participants in this learning process were also a subject of study. This learning process consisted of both guided and independent imagery-based training techniques. Critical reflection plays an important role in transformative learning. Actions, and interpretations and assumptions guiding them, are recognised and subjected to critical reflection. The goal of the learning process is an authentic and wide meaning perspective. Imagery-based training benefits from the gap between the new and the old experience of public speaking, and this is utilised as an activating factor for learning. The study is qualitative, looking at the imagery learning process and its outcomes from the subjective viewpoint of the participants personal experience. The imagery training acted as an intervention in the process of learning authentic public performance. The number of participants in this study was ten, five men and five women from four different working backgrounds. There were 80 individual training sessions, each attended by one person. The author conducted the imagery-based training. For each participant the learning process took roughly nine months. The research data consisted in the answers to questions in writing, diary entries, interviews and researcher notes. The data gathered by these methods was compiled into a personal report for each participant. The learners perceived authentic public speaking performance at the end of the learning process as wider, more flexible and more genuine than at the start of the training. Authenticity was defined through an internal process of becoming aware instead of some external characteristics. The learners understood the process of imagery learning as training for public performance and as an opportunity to become familiar with one s own personal way of acting and with one s own attitudes. They also perceived it as a tool that enabled the observation of personal experiences from different points of view. The learners reflected on ways of acting related to public speaking as well as on contributing factors to performance anxiety during the imagery learning process. Towards the end of the learning process, even critical reflection took place. The learners were categorized into three groups according to differences in their learning processes: the participants, the actors and the critical reflectors. This grouping reflected the relative amount of transformation in their learning processes. The participants became aware of their actions and assumptions. They took part in guided training sessions only. Worries in private life also had some consequences to their training in imagery learning. Apart from than becoming more conscious, the learning process did not yield much difference to the public speaking experiences of the participants. The actors attended both guided imagery training sessions and did individual training on their own. They became aware of their assumptions and their ways of acting. The encounter of the new and the old way of acting stimulated their learning. The actors advanced towards their own goals or even achieved them. The critical reflectors recognised their own assumptions and ways of acting and started to reflect critically on their own attitudes, as well as external attitudes and interpretations. Their assumptions, interpretations and experiences of public performance started to change in a positive direction. The learning process of the critical reflectors was functioning as a transformative process. This learning process revealed old assumptions hindering learning and old ways of acting resulting from these assumptions, thus opening up an opportunity for critical reflection and transformation. Avainsanat Nyckelord imagery learning, imagery-based training, transformative learning, reflection, critical reflection, public speaking anxiety, authentic public performance
 • Ojanen, Maarit (2008)
  Tutkielmassa tarkastellaan yrityksen palvelukuvaa tapaustutkimuksena. Lähtökohtaisena oletuksena tutkielmassa on, että yrityksen palvelukuva markkinoinnin näkökulman mukaan muodostuu vastaanottajalähtöisesti. Lähtökohtaisena oletuksena työssä on, että yrityksen palvelukuvaa ei voida tietoisesti koskaan täysin hallita. Tutkielmassa mielikuvien nähdään olevan subjektiivisia ja koostuvan uskomusten, kokemusten, tunteiden, asenteiden ja tietojen summasta. Mielikuvat vaikuttavat siihen, millaiseksi yrityksen palvelukuva ja siltä osin yrityskuva mielletään ja nähdään. Tutkielmassa osoitetaan, että mielikuvat ovat skeemoja, jotka ovat havaintojen, kokemusten ja tulkintojen seurauksena muistiin syntyneitä rakenteita tai malleja. Työssä tarkastellaan kognitiota, skeemojen muodostumista ja aktivoitumista, jotka vaikuttavat yrityksestä muodostuvaan mielikuvaan eli yrityskuvaan ja sen palvelusta muodostuvaan mielikuvaan eli palvelukuvaan. Tutkielmassa osoitetaan yrityksen ulkoisten sidosryhmien yritys- ja palvelukuvan voivan erota toisistaan. Tutkielmassa tarkastellaan, että yrityksen palvelukuvan selvittämisessä, on keskeistä selvittää, mistä seikoista palvelukuva koostuu. Työssä tarkastellaan, mitkä tekijät vaikuttavat yrityksestä muodostuvaan palvelukuvaan. Tuloksena todetaan, että yrityksen palvelukuva on monen tekijän summa. Työssä tarkastellaan palvelukuvan osa-alueista asiakaspalvelijaa, palveluajatusta, palvelun laatua ja palvelun luotettavuutta. Tuloksena todetaan, että palvelukuva on monen tekijän summa. Lisäksi tutkielmassa todetaan, että eri ulkoiset sidosryhmät näkevät yrityksen ja sen palvelun eri näkökulmista. Empiria-osuudessa työssä on tutkittu yrityksen X palvelukuvaa. Tutkimusaineistona on ollut yrityksen X kolme ulkoista sidosryhmää eli asiakkaat, tavarantoimittajat ja palveluyrityksistä, siivous- ja kiinteistönhuoltopalveluja, arkkitehti- ja suunnittelupalveluja sekä vartiointipalveluja tuottavat tahot. Tutkimusaineistoa on tutkittu laadullisen analyysin kautta. Tutkimusmenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Näitä tutkimusmenetelmiä on käytetty tässä tutkielmassa tarkastelemaan millainen on yrityksen X yrityskuva palvelukuvan osalta tutkittavina olleissa ulkoisissa sidosryhmissä. Tärkeimpinä lähteinä on käytetty Karvonen, E. (1997) Imagologia. Imagon teorioiden esittelyä, analyysiä, kritiikkiä Pesonen, H-L & J. Lehtonen & A. Toskala (2002) Asiakaspalvelu vuorovaikutuksena. Markkinointia, viestintää, psykologiaa. Hirsjärvi H. & H. Hurme (1995) Teemahaastattelu.
 • Etelämäki, Risto (1997)
 • Vaahtoranta, Aila (Helsingin yliopisto, 2006)
 • Alamiekkaoja, Riitta (2005)
  Tutkielmassa tarkastellaan Itä-Helsinkiin mediassa, kirjallisuudessa ja (arki)keskustelussa liitettyjä mielikuvia. Itä-Helsinki on tässä tutkimuksessa ja tutkimukseen liittyneessä aineistonkeruussa määritelty hallinnollis-maantieteellisesti sisältäen Helsingin kaupungin itäisen ja kaakkoisen suurpiirin. Kyseessä on alueellisesti laaja kokonaisuus, joka sisältää sekä kulttuuristen, sosiaalisten, taloudellisten että luonnon ja eletyn ympäristön kautta tehtyjen jakojen mukaan hyvin vaihtelevia alueita ja kaupunginosia. Itä-Helsinkiin liitetyt mielikuvat ovat kuitenkin yleensä varsin stereotyyppisiä ja negatiivisia. Tutkimuksessa pyritään erityisesti tuomaan esiin itähelsinkiläisten omia mielikuvia ja näkemyksiä asuinalueestaan, sillä Itä-Helsinkiin liittyvä (media)puhe on pitkälti ulkopuolisten tuottamaa. Tutkimusaineisto on laajahko ja monimuotoinen sisältäen Itä-Helsinkiä käsitteleviä lehtiartikkeleita, kauno- ja muistelmakirjallisuutta, nettikeskusteluja sekä teemahaastatteluja. Päätutkimuskysymys on, millaisia Itä-Helsinkiin liittyviä mielikuvia ja teemoja aineistosta nousee esiin. Keskeinen metodi on aineiston teemoittelu, jota tehtäessä on pyritty teorian ja aineiston jatkuvaan vuorovaikutukseen. Tärkein tutkimushypoteesi on, että Itä-Helsinki ei ole maantieteellinen käsite, vaan (sosiaalisesti) rakennettu mielikuva, esimerkki Edward Sojan "kolmannen tilan" rakenteesta. Tutkimusaineistossa Itä-Helsinkiin liitetyt mielikuvat ovat runsaita ja voimakkaita asettuen useimmiten negatiivinen-positiivinen -akselin ääripäihin neutraalien näkemysten ollessa harvinaisia. Esiin nousseita teemoja ovat työväenluokkaisuus, segregaatio, polarisaatio, päihteet, rikollisuus, etninen monimuotoisuus sekä lähiö anomaliana. Näihin kietoutuu Villin Idän tematiikka: Itä-Helsinki nähdään hurjana, pelottavana ja kiehtovana, johon liittyvissä mielikuvissa toiseus manifestoituu. Itä-Helsinki on esimerkki Rob Shieldsin "paikan myytistä" avainsanoinaan betonislummit, takapajuisuus, ankeus, työttömyys, päihteet ja rasismi. Itä-Helsinkiin on tutkimusaineistossa saatettu sisällyttää muutkin pääkaupunkiseudun lähiöt, joissa näiden avainsanojen nähdään toteutuvan, mutta maantieteellisesti Itä-Helsinkiin kuuluvia keski- tai yläluokkaisen statuksen asuinalueita ei nähdä itähelsinkiläisinä. Itä-Helsingin venyminen ja supistuminen mielikuvien mukaisesti ohi maantieteellis-hallinnollisten rajojen kytkeytyy Sojan "kolmanteen tilaan", jossa reaalinen ja imaginäärinen taso limittyvät toisiinsa. Itä-Helsingin ja Espoon välisen polarisaation tiheä esiintyminen aineistossa tukee puolestaan Shieldsin käsitystä tilasta relationaalisena käsitteenä. Ulkopuolisia mielikuvia karakterisoi yksilöimättömyys sekä Itä-Helsinki -käsitteen kategorisoiva ja hierarkisoiva käyttö. Paikallisissa mielikuvissa korostuu eletty ja koettu ympäristö, monimuotoisuuden ja normaaliuden korostaminen sekä useiden ulkopuolisissa mielikuvissa negatiivisiksi miellettyjen piirteiden näkeminen positiivisina tai neutraaleina. Ulkopuolisten ja paikallisten näkökulmien välinen ero havainnollistaa "kolmannen tilan" poliittista ja ideologista luonnetta vallankäytön manifestoituessa Itä-Helsinki -puheessa. Ulkopuolisen keskiluokkaisen valtakulttuurin mukaiset kategorisoinnit ja erottelut muodostavat hegemonisen sosiaalisen järjestyksen. Näin syntyneen Itä-Helsinki -myytin analyysi ja tutkiminen mahdollistavat myös sen purkamisen.