Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 13046-13065 of 27150
 • Salovaara-Moring, Inka (Helsingin yliopisto, 2004)
 • Walamies, Terhi (2007)
  Pro gradu -työssäni tutkin miten kriittisen pedagogiikan näkökulma tulee esiin pääkaupunkiseudun äidinkielen opettajien opettaessa vuoden 2003 lukiokoulutuksen opetussuunnitelmassa mainittuja tavoitteita sekä mitä lukion äidinkielen opettajat opettavat mediasta ja miten he medialla opettavat. Laadullisen tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä on kriittinen pedagogiikka, jonka keskeisiin käsitteisiin ja tämän hetkiseen tutkimukseen olen perehtynyt teoriaosassa. Olen myös vertaillut mediakasvatuspainotteisuutta vuoden 1994 ja 2003 lukiokoulutuksen opetussuunnitelmissa. Uudessa nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa mediakasvatukseen on teoriassa kiinnitetty enemmän huomiota esimerkiksi lisäämällä viestintä- ja mediaosaamisen aihekokonaisuus toteutettavaksi läpäisyperiaatteella jokaisessa aineessa. Käytännössä media-kasvatuksen toteuttamisessa näyttäisi kuitenkin olevan vielä parantamisen varaa. Kriittisen pedagogiikan toteutumista äidinkielen oppitunneilla tarkastelin Henry A. Giroux’ n, Peter McLarenin, Tapio Aittolan ja Juha Suorannan esittämien ydinväitteiden pohjalta. Vaikka kriittisellä pedagogiikalla ei olekaan yhtä teoreettista suuntausta, ovat eri teoreetikot yleensä samaa mieltä kriittisen toiminnan tavoitteista, joihin kuuluvat: yksilön persoonallisen ja sosiaalisen valtautumisen rohkaiseminen, sosiaalisten eriarvoisuuksien ja epäoikeudenmukaisuuksien kritiikki sekä uusien sosiaalisten käytänteiden luominen. Kriittisessä pedagogiikassa on kiinnitetty huomiota myös mediakulttuurin sisältämään kasvattavaan ja pedagogiseen voimaan, joka on vähitellen ohittanut merkitykseltään ja affektiiviselta voimaltaan koulun antaman tiedon. Pro gradu -työssäni tutkin kriittisen pedagogiikan toteutumista myös Aittolan ja Suorannan kolmesta näkökulmasta käsin (politiikka, talous ja kulttuuri). Tutkimukseni pohjalta olisi mielenkiintoista pohtia mediakasvatuksen lisäämistä äidinkielen opettajiksi opiskelevien pedagogisiin opintoihin. Mediakasvatuksen lisääminen opetussuunnitelmaan esimerkiksi viestintä- ja mediaosaamisen aihekokonaisuuden muodossa on hyvä parannus edelliseen vuoden 1994 lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaan. Täydennyskoulutusten ja uuden mediateknologian lisäksi mediakasvatuksen ja kriittisen pedagogiikan toteutumista lukioissa voisivat parantaa myös erilliset mediakurssit. Apua mediakasvatukseen toisivat myös lukioiden ulkopuoliset mediaosaajat, jotka tällä hetkellä ovat mukana esimerkiksi mediadiplomin lopputyön arvostelijoina. Tutkimusmenetelmänä käytin teemahaastattelua ja haastateltavina oli kolmetoista pääkaupunkiseudun äidinkielen opettajaa toukokuussa 2007. Aineistoni analysoin käyttämällä teemoittelua ja luokittelua. Aineistostani nousi esiin kolme teemaa: kiire, konteksti ja opetusmetodit. Tutkimusrunko muodostuu teoriaosuudesta, tutkimusnäkökulman ja käsitteiden selvityksestä, analyysista, tuloksista ja johtopäätöksistä. Pro gradu -työni lopussa pohdin myös jatkotutkimusaiheita.
 • Hiilamo-Kangaslahti, Hanna (2002)
  Tutkielmassa tarkastellaan käyttäjien kokemuksia mobiilipalveluiden käytöstä ja tulevaisuuden mobiiliviestinnästä. Tutkielmani tavoitteena on tutkia käyttäjien nykyistä mobiilipalveluiden käyttöä ja heidän tulevaisuuden mobiiliviestinnälle antamia merkityksiä. Tutkimuskysymyksiä ovat: 1. Mobiilipalvelujen nykykäyttö?, 2. Mobiiliviestinnän tulevaisuus, mielikuvat tulevaisuuden mobiilipalveluista ja sovellutuksista?, 3. Mobiilipalveluiden käytön diskursiivinen jäsentyminen? ja 4. Mobiiliviestinnän tulevaisuuden diskursiivinen jäsentyminen? Lisäksi tutkielmassani pohditaan yleisesti matkapuhelinta mediana ja mediakonvergenssikehitystä. Tutkielmani empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla kuutta 24-32-vuotiasta nuorta aikuista. Haastattelut olivat avoimia teemahaastatteluja ja ne toteutettiin heinä-syyskuun aikana 2001. Teoreettinen viitekehys on diskurssianalyyttinen, mutta tutkimuskysymysten asettelun ja tulosten analyysin ja tulkinnan suhteen olen nojautunut myös nk. faktanäkökulmaan. Olen analyysissä lähestynyt aineistoani sekä faktuaalisesti että diskursiivisesti, sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta. Kulttuurintutkimuksen ja diskurssianalyysin näkökulmasta näen uusien ratkaisujen ja sovellutusten nykyisen ja tulevan käytön perusluonteeltaan kulttuurisena ja sosiaalisena prosessina. Faktanäkökulmasta käsin tarkastelen mobiilipalveluiden käyttöä, käytön syitä ja ongelmia, käyttötilannetta, käyttökokemuksia ja Internetin käyttöä suhteessa mobiilipalveluiden käyttöön. Tutkimuksessa arvioidaan myös mobiiliviestinnän tulevaisuuteen liittyviä kuvaa, ääntä, paikannusta, mobiilikaupankäyntiä ja mobiilimainontaa koskevia kysymyksiä. Olen faktanäkökulmassa tukenut omia tuloksiani tuoreella mobiilipalveluiden käytöstä tehdyllä kvantitatiivisella tutkimuksella. Tutkimusaineiston valossa nuorten aikuisten käyttämät näennäisesti ristiriitaiset merkityksellistämisen tavat systematisoituvat analyysin kuluessa neljäksi vaihtoehtoiseksi diskurssiksi, joiden kautta mobiilipalveluiden käyttö ja mobiiliviestinnän tulevaisuus merkityksellistetään. Tulkintani mukaan nuoret aikuiset jäsentävät ne hyöty-, huvi-, determinismi- ja uhkadiskurssien kautta. Tutkimuksen perusteella matkapuhelin mediana ja mobiilipalvelut eivät vielä ole juurtuneet osaksi ihmisten arkipäivää ja rutiineja. Mobiilipalvelujen käyttöä ja käytön syitä osana ihmisen arkea voidaan tutkimukseni tulosten perusteella jäsentää tilanne-, paikka- ja aikasidonnaisiin palveluihin, joihin usein liitetään hyöty, kuten ajan säästö ja arjen helpottaminen sekä elämyksellisiin palveluihin, joihin taas liittyy ajan kuluttaminen, viihde ja nautinto. Käytetyimpiä mobiilipalveluja ovat viihdepalvelut (logot ja soittoäänet) ja informaatiopalvelut. Mobiilipalveluiden käyttö merkityksellistyykin hyötydiskurssissa hyödyn; säästäväisyyden, arjen helpottamisen, ajan säästön ja huvidiskurssissa elämyskuluttamisen; ajan tappamisen, viihtymisen ja nautinnon välisenä dikotomiana. Mobiiliviestinnän tulevaisuus jäsentyy tulkintani mukaan determinismi- ja uhkadiskurssien avulla. Lähteinä on käytetty media-käsitettä (esim. Bolter & Gruisin 1999; McLuhan 1969; Lehtonen 2000), konstruktionismia (esim. Burr 1995; Berger & Luckmann 1994), diskurssianalyysia (Potter & Wetherell 1987; Jokinen ym. 1993; Suoninen 1992), mobiilipalvelujen käyttöä (Eriksson ym. 2001), kulttuurintutkimusta ja (Alasuutari 1992, 1994; Fornäs 1995, 1999; Foucault 1980) mobiiliviestintää (Pantzar 1996; Oksman 1998; Kangas & Googan 2001) käsitteleviä teoksia.
 • Paavilainen, Jon (2005)
 • Moring, Inka (2000)
  Median maantiede Talouskriisi ja sanomalehti alueellisessa kontekstissa Tämä tutkimus käsittelee alueellisuuden ja alueellisten sanomalehtien journalistisen sisällön suhdetta 1990-luvun talouskriisin aikana Suomessa. Lisensiaatintyö on osa Suomen Akatemian rahoittamaa '1990-luvun talouskriisi' -tutkimusohjelmaa, ja sen mediatutkimusprojektia 'Näin media sen näki, näin kansa sen koki'. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut tarkastella sanomalehtien, alueellisuuden ja talouden suhdetta lehtien sisältöön vaikuttavana tekijänä. Lehtiä on tarkasteltu alueellista yhteisöllisyyttä ja identiteettiä luovina organisaatioina, joiden kautta talouskriisille ja sen seurauksille annetaan eriäviä tulkintoja. Tutkimuksessa on vertailtu neljää alueellista päivälehteä (Etelä-Suomen Sanomat, Karjalainen, Ilkka ja Lapin Kansa). Tutkimuslehdiksi valittiin alueiden päivälehtiä, jotka toimivat sekä kulttuurisesti että taloudellisesti erilaisilla alueilla. Tutkimuskysymystä lähestytään vuosien 1988-1997 alueellisella sanomalehtiaineistolla. Tutkimusmetodeina on alueaineiston agendan tasoisen temaattisen jakautumisen vertailu, pääkirjoitusten lähiluku sekä päätoimittajien haastattelujen analyysi. Sanomalehtiaineiston lisäksi tutkimuksessa on käytetty Tilastokeskuksen ja Suomen Gallupin tuottamaa materiaalia. Tutkimus osoittaa, että laman jäsentyminen alueellisessa julkisuudessa on yhtälö, johon vaikuttavat useat eri muuttujat. Alueellisen agendan muotoutuminen heijastaa alueen poliittista, kulttuurista, spatiaalista ja taloudellista jäsentymistä sekä alueellisella että kansallisella tasolla. Siihen vaikuttavat lehden sisäinen journalistinen kulttuuri, lehden linja ja aiemmat taustasidokset. Erityisesti siihen vaikuttavat alueellinen vauraus, valtion harjoittama aluepolitikka ja alueen peruselinkeinot. Tutkimuksen tuloksia tarkastellaan neljän alueita erottelevan sfäärin kautta. Nämä ovat poliittinen, spatiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen sfääri. Tutkimuksessa kehitetty merkitystalouden käsite pyrkii kokoamaan alueellisen suhdejärjestelmän edellisten sfäärien tuloksena ja pohtimaan alueellisten muuttujien roolia journalismiin vaikuttavana tekijänä.
 • Ryynänen, Toni (Kuluttajatutkimuskeskus, Helsinki, 2009)
  Designed by the Media The Media publicity of Design in the Finnish Economic Press The meaning of design has increased in consumer societies. Design is the subject of debate and the number of media discussions has also increased steadily. Especially the role of industrial design has been emphasised. In this study I examine the media publicity of design in the Finnish economic press from the late 1980s to the beginning of the 2000s. The research question is connected to media representations: How is design represented in the Finnish economic press? In other words, what are the central topics of design in the economic press, and to what issues are the media debates connected? The usually repeated phrase that design discussions take place only on the cultural pages of the daily press or in cultural contexts is being changed. Design is also linked to the consumer culture and consumers everyday practices. The research material has been collected from the Finnish economic press. The qualitative sample consists of articles from Kauppalehti, Taloussanomat and from several economic papers published by the Talentum Corporation. The approach of the research is explorative, descriptive and hermeneutic. This means that the economic press articles are used to explore how design is represented in the media. In addition, the characteristics of design represented in the media are described in detail. The research is based on the interpretive tradition of studying textual materials. Background assumptions are thus grounded in hermeneutics. Erving Goffman s frame analysis is applied in analysing the economic press materials. The frames interpreted from the articles depict the media publicity of design in the Finnish economic press. The research opens up a multidimensional picture of design in the economic press. The analysis resulted in five frames that describe design from various points of view. In the personal frame designers are described in private settings and through their personal experiences. The second frame relates to design work. In the frame of mastery of the profession, the designers work is interpreted widely. Design is considered from the aspects of controlling personal know-how, co-operation and the overall process of design. The third frame is connected to the actual substance of the economic press. In the frame of economy and market, design is linked to international competitiveness, companies competitive advantage and benefit creation for the consumers. The fourth frame is connected to the actors promoting design on a societal level. In the communal frame, the economic press describes design policy, design research and education and other actors that actively develop design in the societal networks. The last frame is linked to the traditions of design and above all to the examination of the cultural transition. In the frame of culture the traditions of design are emphasised. Design is also connected to the industrial culture and furthermore to the themes of the consumer culture. It can be argued that the frames construct media publicity of design from various points of view. The frames describe situations, action and the actors of design. The interpreted media frames make it possible to understand the relation of interpreted design actions and the culture. Thus, media has a crucial role in representing and recreating meanings related to design. The publicity of design is characterised by the five focal themes: personification, professionalisation, commercialisation, communalisation and transition of cultural focus from the traditions of design to the industrial culture and the consumer culture. Based on my interpretation these themes are guided by the mediatisation of design. The design phenomenon is defined more often on the basis of the media representations in the public discourses. The design culture outlined in this research connects socially constructed and structurally organised action. Socially constructed action in design is connected to the experiences, social recreation and collective development of design. Structurally, design is described as professional know-how, as a process and as an economic profit generating action in the society. The events described by the media affect the way in which people experience the world, the meanings they connect to the events around themselves and their life in the world. By affecting experiences, the media indirectly affects human actions. People have become habituated to read media representations on a daily basis, but they are not used to reading and interpreting the various meanings that are incorporated in the media texts.
 • Kotipelto, Hanna (nyk. Hanna Särkkä) (Helsingin yliopisto, 2003)
  The study concentrated on interdisciplinary teamwork of students in Helsinki University Department of Education and Helsinki University of Technology. Students worked in small interdisciplinary groups (n 12) to plan and teach in an information- and communication technology (ICT) club in elementary schools. The focus of the study was co-operation in the student groups and students learning experiences. Theoretical background of the study consists of theories of collaboration and socially shared cognition. Study was an qualitative case study and the data was collected with individual focus interviews and learning diaries. The data was categorised and the connections between categories were analysed with a table. Shared cognition appeared as a form of distribution of tasks and in the actual processes of shared expertise. The tasks were shared according to students expertise. Processes of shared expertise were joint knowledge building, integration of interests, awareness and exploitation of others expertise and allowing freedom for others to use their expertise. Additionally expression of ones own views and setting an example to others were one sided sharing of expertise. Students of technology were responsible of technical issues and the responsibility sphere of educational science students was more fragmented. For instance they concentrated in taking children s abilities into consideration. The sphere of shared cognition included also the need for tutoring and learning from others. Usually students did not directly learn from representative of other discipline, instead the learning for instance of social skills happened indirectly. Learning was fostered if learning was set as a goal and prevented if the differences in expertise were too minor. Sharing of cognition was prevented if co-operation was too problematic. Co-operation was usually successful. Good planning, good person chemistry and appreciation of expertise of others promoted success. Problems caused by different backgrounds were usually slight. Successful interaction was complementary and equal. Groups were usually able to circumvent problems in communication and use of justification in discussion promoted co-operation. When comparing the groups in the scope of the study, two were found to be notably opposed and the other groups located between these extreme cases, but the elements of success prevailed. Learning experiences concentrated on social skills, project management, school world and ICT. Essential was achieved field experience and observation of ones own capabilities. In organisation of student interdisciplinary co-operation is important to ensure sufficient differences in expertise and guide students to gain complementary interaction and appropriate setting of goals. Interdisciplinary field project prepared students to face the demands of
 • Miettunen, Jaakko (Helsingin yliopisto, 2014)
  This study investigates what kind of representations of teachers’ are constructed in fiction. Previous research indicates that fiction is as powerful as nonfiction in changing peoples’ attitudes, beliefs and opinions. The main concept used as a tool for analysis is representation. Representation is as well as an individual mental model of an element, for example teachers’, it also shared. Representation is a process in which also TV-series take part in constructing. Representations are also inscribed in wider discourses. In Finland in literature, TV and movies there has been many teacher characters and, despite their well-esteem status in society, their representation has been mainly negative as is evidenced by labels such as discipline keeper or dictator-like. In Anglo-Saxon movies and TV-series teachers’ representation is on the contrary mainly positive e.g. charismatic and heroic. This study examines how teachers are represented in a TV-series called Uusi päivä (New day, 2010—) and if the representations relate to earlier representations. The data used for the analysis was five consecutive episodes of the series from the third season (2012 autumn). Characters web-profiles were analyzed. Data was recorded and transcribed. The analysis concentrates on teacher characters’ interaction and with other interlocutors. The analysis was made with qualitative approaches of content analysis and discourse analysis. The results of this study are multiple. Two main categories of teachers’ representations were identified. These representations were artist teachers and normal teachers. The juxtaposition of these groups was made in discursive forms but also in the plot of the series. Compared to the traditional representation of teachers the artist teacher’s representation is more positive and has Anglo-Saxon influences. The normal teachers seem to be following the Finnish tradition. Both of these representations are not only one sided but rather caricature like representations of earlier representations. Teachers’ relationship with students is either friendly (artists) or discipline keeping (normal) oriented. The TV-series reflects societal issues such as school reforms and constructs an “appropriate” cultural model for activism.
 • Glebova, Ksenia (2008)
  This thesis critically examines securitisation of migration from Bangladesh to the Northeast Indian state of Assam in the regional English-medium press. The study aims to establish how Bangladeshi migrants are constructed as a security threat to the Assamese identity and how the linkages between migration, security and identity are expressed. The thesis also seeks to identify frames and linguistic devices by means of which securitisation is enacted in the press and assess the possibility of desecuritising the migration discourse. The empirical data consists of 264 articles dealing with Bangladeshi migration published in the ten selected newspapers from the Northeast India between 2005 and 2007. The linkages between migration and security are explored through the lens of the Copenhagen School of security studies and its concept of securitisation. Wodak’s discourse-historical approach to critical discourse analysis integrates historical background of Bangladeshi migration and Assamese identity, which is necessary to critically assess the narrow and static identity construction that characterises the discourse. Bangladeshi migration to Assam is constructed as a security threat by means of identified discursive strategies of positive self and negative Other representation. The discriminatory utterances are expressed in explicit terms and intensified through various linguistic devices. The securitisation is successful as the grammar of security is deeply ingrained in the migration discourse that shifts the issue from the domain of 'normal' politics to legitimise extraordinary measures such as discrimination and exclusion. The implications of securitisation are tangible and severe, especially for the Bangladeshi migrants and the Assamese Muslim minority. Securitisation acts to reduce the complexity of Bangladeshi migration to a simplified security frame and in doing so it greatly limits potential solutions. Once examined from a historical perspective, Assamese identity is a lot more complex than its construction in the process of securitisation. Desecuritisation is not feasible within the current securitisation framework that excludes other conceptualisations of Bangladeshi migration such as migrant labour and humanitarian crisis frames. The thesis devises practical guidelines for desecuritising the migration discourse in the media.
 • Vieru, Mauri (2003)
  Tämä tutkimus käsittelee valtioneuvoston toimintaympäristön luotausta ja viestintäyksikköjen roolia yhtenä luotaajana. Näistä lähtökohdista tarkastellaan viestintätoimen suhdetta valtioneuvoston muihin tietoammattilaisryhmiin, joita ovat tietopalvelut ja tietohallinnot. Lisäksi selvitetään ministeriöiden viestintäyksiköiden välistä yhteistyötä luotauksessa. Ministeriöiden ja valtioneuvoston tiedotusyksikön osalta tässä tutkimuksessa selvitetään 1) valtioneuvoston viestintäpäälliköiden mielipiteitä ja näkemyksiä ministeriöiden ympäristön luotauksesta, 2) selvitetään heidän kokemuksiaan ja tulevaisuuden odotuksia erityisesti viestintäyksikön toteuttaman mediaseurannan osalta, 3) kuvataan yksityiskohtaisesti eri ministeriöiden mediaseurantaprosesseja käytännön tasolla ja 4) selvitetään syitä, miksi juuri nämä toteutustavat on valittu vallitseviksi tavoiksi toteuttaa seurantaa. Tutkimuksen empiirinen osa koostuu toukokuussa 2001 ministeriöiden viestintäpäälliköille lähetetyn kyselylomakkeen vastauksista, maalis-syyskuussa 2002 tehdystä kahdeksasta teemahaastattelusta ja vuodenvaihteessa 2002-2003 kahteen ministeriöön tehdyn havainnointivierailun tuloksista. Lisäksi maalis-huhtikuussa 2003 tehtiin kolme haastattelua, jotka taustoittavat eräitä tutkimuksen aikana esille nousseita teemoja. Tärkeimpiä tämän tutkimuksen lähteitä ovat olleet kyselyn ja teemahaastattelun lisäksi Åbergin ja Choon teokset sekä valtioneuvoston viestinnän kehittämisen yhteydessä syntyneet muistiot ja raportit erityisesti vuosina 1999-2000 työskennelleen valtionhallinnon viestintä 2000-luvulla -työryhmän osalta. Tässä tutkimuksessa havaittiin, että järjestelmällisen mediaseurannan lisäksi valtioneuvoston viestintäyksiköt eivät juuri tee muuta säännöllistä toimintaympäristön luotausta. Samoin viestintäyksiköiden yhteistyö valtioneuvoston muiden tietoammattilaisten kanssa on vähäistä ja suunnittelematonta. Mediaseurannan osalta luotetaan edelleen vahvasti itse tehtyihin lehdistökatsauksiin eikä kaupallisten seurantayritysten toteuttamat palvelut useasta kokeilusta huolimatta ole tähän mennessä pystyneet tätä luottamusta horjuttamaan.
 • Kronstedt, Johanna (2013)
  Tidigare forskning utförd av feministiska våldsforskare har påstått att media kategoriserar kriminella kvinnor som antingen ”galna” eller ”onda”. Hur media kategoriserar dessa kvinnor anses bero på hur traditionellt kvinnligt hon beter sig. För att forska om detta fenomen användes könsroller och stereotypier som förklaringsmodeller. Därtill granskades kvinnors våld och brott i Finland. Socialpsykologiska teorier om ambivalent sexism och direkt och indirekt aggression samt teorin om den misshandlade kvinnans syndrom tillämpades för att utreda orsakerna bakom den påstådda tudelningen. För att undersöka om samma dikotoma indelning skedde i finländsk media användes kvalitativ innehållsanalys som metod för att analysera fyra fall av finländska, kvinnliga mördare och dråpare. Det undersöktes även om kvinnornas femininitet hade påverkat indelningen. Kvinnorna vars fall analyserades var Sanna Sillanpää, Virpi Butt, Katariina Pantila och Aino Nykopp- Koski. Fallen begränsades till kvinnor vars offer varit i huvudsak för dem obekanta. Materialet bestod av alla artiklar om dessa fyra kvinnor från två rikstidningar: Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. 188 artiklar analyserades och kodades. Det var även av intresse att se om presentationerna av de fyra kvinnorna var annorlunda i de två tidningarna. Kodningens resultat visar att det gick att finna en finkänslig indelning av kvinnorna som antingen ”galna” eller ”onda”. Det gick inte att finna att denna indelning skulle ha något samband med hur feminint eller maskulint kvinnorna beskrevs. Detta kan bero på Finlands långa historia av jämställdhet mellan könen. Tidningarnas presentationer av kvinnorna skilde sig från varandra i det avseendet att Hufvudstadsbladets beskrivning av fallen var mer personinriktad och sensationssökande medan Helsingin Sanomat skrev mer objektivt om fallen. Indelningen av kriminella kvinnor i media som antingen ”galna” eller ”onda” visade sig vara alltför simpel för att kunna tillämpas i finländska rikstidningar. Tidigare forsknings kritik av medias orättvisa behandling av kvinnor tog inte i beaktande sannolikheten att även kriminella män kategoriseras i media. Resultaten av denna forskning pekar på att indelningen inte är könsrelaterad. Även finländska kvinnors androgyna drag kan vara en orsak till att beskrivningarna av fallen och förövarna var könsneutrala.
 • Hyvärinen, Anna (2006)
  Informaatiosodat ovat sekä korkean teknologian sotia että mediasotia. Ne ovat mielikuvien sotia, joissa kamppaillaan mielipiteistä ja mielipiteiden hallinnasta. Tämä siksi, että ihmisten kokemus sodasta rakentuu pääasiassa median kautta. Paul Virilion filosofisessa visiossa informaatiosotien uutisointi korvaa poliittisten subjektien suoraan havainnointiin perustuvan kokemusmaailman ja alistaa subjektit median maailmaan. Virilion mukaan ihmiset kokevat maailman tapahtumia median välityksellä olematta itse paikalla, jolloin sotamedia kontrolloi ihmisten ajatuksia välittämällä valmiita tunteita, ajatuksia, poliittisia vastauksia ja poliittisen toiminnan malleja. Tämän seurauksena yksilöt vaipuvat apatiaan. Sosiaaliseen yhteiseloon perustuva demokratia on Virilion mukaan uhattuna. Virilio linkittyy poststrukturalismiin. Hänen työssään on poststrukturalisteille tyypillinen ajatus yksilöstä yhteiskunnallisten tai muiden kontrolloivien valtarakenteiden osana. Tätä näkemystä kritisoin tutkimuksessa. Tarkastelen Viriliota myös hänen saamansa kritiikin pohjalta, jonka mukaan hän on epätieteellinen, teknofobinen ja fatalistinen. Tutkimuksessa selvitetään seuraavaa tutkimuskysymystä: Pitävätkö Virilion fatalistiset ennustukset apatiasta paikkansa, vai jääkö meille toiminnan mahdollisuus ajatusvammaisuuden sijasta, jatkuuko demokraattinen politiikka, ja millaista kansainvälistä politiikka on sodan ja mediateknologian maailmassa? Onko sodan kulttuurin kokonaisvaltaisuutta mahdollista vastustaa? Tutkimus on tehty kuva-analyysinä, koska poliittiset subjektit muotoutuvat Virilion mukaan juuri sodan uutisten ja medioiden välityksellä. Havainto-otos käsittää Helsingin Sanomissa ja Suomen Kuvalehdessä olleita Irakin sodan sotavalokuvia, koska Irakin sodan alkuvaiheet olivat hyvä esimerkki informaatiosodasta. Otokseen on otettu suomalaisten lehtien kuvia, koska kuvien tulkinnat ovat selkeimmin ymmärrettävissä oman kulttuurin diskursseista käsin. Metodeiksi on yhdistetty kompositioanalyysi ja semiotiikka, joilla tutkittiin subjekteja luovia merkitysrakenteita. Lopuksi tarkastellaan analyysin tuloksia suhteessa subjektien asemia visuaalisessa materiaalissa tulkitseviin väittämiin ja suhteutettiin tulokset Virilion visioon. Näin selvisi, millaisia rooleja katsoja saa kuvissa, ja millaista poliittista toimintaa ne luovat tai pyrkivät luomaan. Tutkimuksesta selvisi, että sotakuvilla pyritään luomaan Virilion ennustamaa apatiaa. Sodalle myönteinen ideologia on kuvien hallitseva luenta. Siitä huolimatta sotakuvat eivät kuitenkaan ole yhtä fatalistisia kuin mitä Virilio on antanut ymmärtää. Niissä on läsnä myös sotaa vastustava ideologia ja ne tarjoavat mahdollisuuksia vastustaa sodan ideologiaa, pohtia politiikkaa ja toimia demokraattisesti.
 • Eklund, Anne (Helsingin yliopisto, 2006)
  Mediastinitis as a complication after cardiac surgery is rare but disastrous increasing the hospital stay, hospital costs, morbidity and mortality. It occurs in 1-3 % of patients after median sternotomy. The purpose of this study was to find out the risk factors and also to investigate new ways to prevent mediastinitis. First, we assessed operating room air contamination monitoring by comparing the bacteriological technique with continuous particle counting in low level contamination achieved by ultra clean garment options in 66 coronary artery bypass grafting operations. Second, we examined surgical glove perforations and the changes in bacterial flora of surgeons' fingertips in 116 open-heart operations. Third, the effect of gentamicin-collagen sponge on preventing surgical site infections (SSI) was studied in randomized controlled study with 557 participants. Finally, incidence, outcome, and risk factors of mediastinitis were studied in over 10,000 patients. With the alternative garment and textile system (cotton group and clean air suit group), the air counts fell from 25 to 7 colony-forming units/m3 (P<0.01). The contamination of the sternal wound was reduced by 46% and that of the leg wound by >90%. In only 17% operations both gloves were found unpunctured. Frequency of glove perforations and bacteria counts of hands were found to increase with operation time. With local gentamicin prophylaxis slightly less SSIs (4.0 vs. 5.9%) and mediastinitis (1.1 vs. 1.9%) occurred. We identified 120/10713 cases of postoperative mediastinitis (1.1%). During the study period, the patient population grew significantly older, the proportion of women and patients with ASA score >3 increased significantly. In multivariate logistic regression analysis, the only significant predictor for mediastinitis was obesity. Continuous particle monitoring is a good intraoperative method to control the air contamination related to the theatre staff behavior during individual operation. When a glove puncture is detected, both gloves are to be changed. Before donning a new pair of gloves, the renewed disinfection of hands will help to keep their bacterial counts lower even towards the end of long operation. Gentamicin-collagen sponge may have beneficial effects on the prevention of SSI, but further research is needed. Mediastinitis is not diminishing. Larger populations at risk, for example proportions of overweight patients, reinforce the importance of surveillance and pose a challenge in focusing preventive measures.
 • Paajanen, Henna (2000)
  Tutkielma on tapaustutkimus, jonka kohteena on lokakuussa 1999 järjestetty Tampereen Eurooppa-neuvoston erityiskokous. Tutkielman tarkoitus on ensinnäkin selvittää, mitä keinoja eri tahoilla oli Tampereen huippukokouksessa hallita tapahtuman saamaa mediajulkisuutta. Tarkastelun kohteena ovat: virallinen taho (EU, poliitikot, virkamiehet ja kokousjärjestäjät), epävirallinen taho (Tampereen kaupunki) sekä tiedotusvälineiden edustajat. Analyysi perustuu teemahaastatteluaineistoon ja teoreettiseen viitekehykseen. Tutkielmassa todettiin, että keskeinen tekijä mediajulkisuuden hallinnassa EU:n huippukokouksissa on tieto. Eniten keinoja hallita Tampereen huippukokouksen saamaa mediajulkisuutta oli virallisen tahon edustajilla: he määrittelivät lähtökohdat, joista uutisointi tapahtui sekä hallitsivat kokoukseen liittyvää informaatiota. Toimittajien rooli uutisten synnyssä oli keskeinen, vaikka he joutuivatkin työskentelemään rajallisten tietojen ja tiukan aikataulun asettamissa puitteissa. Kaikkein pienimmät mahdollisuudet vaikuttaa kokouksen saamaan mediajulkisuuteen oli epävirallisilla tahoilla. Toiseksi tutkielmassa tarkastellaan Yleisradion Tampereen huippukokousta käsitteleviä tv-uutisia. Kvalitatiivisen sisällön erittelyn avulla halutaan selvittää, ketkä saivat mediajulkisuutta huippukokousuutisissa eli ketkä esiintyivät uutisten keskeisinä toimijoina. Tv-uutisisten analyysin perusteella kävi ilmi, että keskeisinä toimijoina huippukokousuutisissa esiintyivät pääministeri Paavo Lipponen ja Yleisradion toimittajat. He saivat uutisissa eniten näkyvyyttä ja heille annettiin valta määritellä tapahtumia. Huomattavaa oli, että kukaan EU-virkamiehistä, ulkomaisista valtionpäämiehistä tai esimerkiksi kokouksessa mukana ollut presidentti Martti Ahtisaari eivät saaneet ääntään kuuluviin uutisjutuissa. Kansalaiset esiintyivät uutisissa lähinnä human intrest -juttujen torikyselyissä. Kaiken kaikkiaan uutisointi noudatti pitkälle samaa linjaa kuin uutisointi Suomen EU-jäsenyysprosessin aikana. Tutkielmassa pohdittiin lisäksi EU:n huippukokousten merkitystä yleisellä tasolla. Aihetta lähestyttiin politiikan viestinnällistymishypoteesin sekä tapahtuman yleisen merkittävyyden ja uutiskriteerien näkökulmasta. Tärkeimmät tutkielmassa käytetyt lähteet ovat Ullamaija Kivikurun (1996) toimittama "Kansa Euromyllyssä", Tuomo Mörän (1999) "EU-journalismin anatomia", Tom Moringin ja Hal Himmelsteinin (1993) "Politiikkaa riisuttuna" sekä Risto Uimosen ja Elisa Ikävalkon (1996) "Mielikuvien maailma".
 • Ahonen, Laura (Helsingin yliopisto, 2007)
  The subject of the thesis is the mediated construction of author images in popular music. In the study, the construction of images is treated as a process in which artists, the media and the members of the audience participate. The notions of presented, mediated and compiled author images are used in explaining the mediation process and the various authorial roles of the agents involved. In order to explore the issue more closely, I analyse the author images of a group of popular music artists representing the genres of rock, pop and electronic dance music. The analysed material consists mostly of written media texts through which the artists authorial roles and creative responsibilities are discussed. Theoretically speaking, the starting points for the examination lie in cultural studies and discourse analysis. Even though author images may be conceived as intertextual constructions, the artist is usually presented as a recognizable figure whose purpose is to give the music its public face. This study does not, then, deal with musical authors as such, but rather with their public images and mediated constructions. Because of the author-based functioning of popular music culture and the idea of the artist s individual creative power, the collective and social processes involved in the making of popular music are often superseded by the belief in a single, originating authorship. In addition to the collective practices of music making, the roles of the media and the marketing machinery complicate attempts to clarify the sharing of authorial contributions. As the case studies demonstrate, the differences between the examined author images are connected with a number of themes ranging from issues of auteurism and stardom to the use of masked imagery and the blending of authorial voices. Also the emergence of new music technologies has affected not only the ways in which music is made, but also how the artist s authorial status and artistic identity is understood. In the study at hand, the author images of auteurs, stars, DJs and sampling artists are discussed alongside such varied topics as collective authorship, evaluative hierarchies, visual promotion and generic conventions. Taken altogether, the examined case studies shed light on the functioning of popular music culture and the ways in which musical authorship is (re)defined.
 • Ampuja, Marko (1999)
  Tutkielmassa tarkastellaan Theodor W. Adornon teoriaa kulttuuriteollisuudesta ja sen merkitystä nykyisen mediatutkimuksen kannalta. Tutkimuksessa kartoitetaan aluksi Adornon kulttuuriteollisuusanalyysien teoreettisia taustoja. Adornon kulttuuriteollisuutta koskevat tekstit ovat osa Frankfurtin koulukunnan kriittistä yhteiskunta- ja kulttuuriteoriaa, mutta ne sisältävät myös Adornolle leimallisia marxilaisia ja psykoanalyyttisiä perspektiivejä mm. vaihtoarvon hallitsevuudesta, yksilön ja yhteiskunnan välisistä suhteista ja totaliteetista. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa käydään läpi Adornon kulttuuriteollisuusteorian eri ulottuvuuksia sekä selvitellään niiden historiallista syntykontekstia 1940-1950-luvun Yhdysvalloissa. Adornon mukaan moderni joukkoviestintä ja populaarikulttuuri oli läpikotaisin yhdenmukaista ja ideologista, ja sen pääfunktiona oli sosiaalisen järjestyksen ylläpito ja yksilön "vallitseviin oloihin" sopeuttaminen. Adorno näki, että vain modernistinen taide toimi yhteiskunnan kriittisenä negaationa. Adornon näkemyksiä on kritisoitu mediatutkimuksessa voimakkaasti parin viime vuosikymmenen aikana. Tutkielmassa käydään läpi erityisesti niitä kritiikkejä, joita Adornon kulttuuriteollisuusteoriaa kohtaan on esitetty kulttuurintutkimuksen piirissä. Arvostelut Adornon kulttuuriteollisuusteorian monoliittisuudesta ja joukkoviestinnän vastaanoton unohtamisesta ovat osin oikeutettuja, mutta monet kritiikit ovat ongelmallisesti sidoksissa vain kulttuurintutkimuksen paradigmaan, minkä seurauksena niissä ei havaita kulttuuriteollisuusmallin ansioita. Tutkielman viimeisessä luvussa Adornon kulttuuriteollisuusteoriaa sovelletaan kriittisenä haasteena nykytutkimukselle. Erityisesti sitä käytetään merkityksenantoon ja vastaanottoon yksipuolisesti keskittyneen aktiivisen yleisön teorian ja muiden postmodernististen medianäkökulmien kritisoimiseksi. Tutkielmassa pyritään osoittamaan, että Adornon tapa tarkastella medioita totaliteettina on edelleen ajankohtainen mediatutkimuksen lähtökohta. Tätä perustellaan mm. esittelemällä kriittisiä näkökulmia globaalien mediajärjestelmien kehityksestä sekä mediatuotannossa ilmenevien konsumerististen arvojen ja myynnin edistämisen kulttuurisesta läpitunkevuudesta.
 • Tammi, Tuukka (Stakes, 2007)
  The increase in drug use and related harms in the late 1990s in Finland has come to be referred to as the second drug wave. In addition to using criminal justice as a basis of drug policy, new kinds of drug regulation were introduced. Some of the new regulation strategies were referred to as "harm reduction". The most widely known practices of harm reduction include needle and syringe exchange programmes for intravenous drug users and medicinal substitution and maintenance treatment programmes for opiate users. The purpose of the study is to examine the change of drug policy in Finland and particularly the political struggle surrounding harm reduction in the context of this change. The aim is, first, to analyse the content of harm reduction policy and the dynamics of its emergence and, second, to assess to what extent harm reduction undermines or threatens traditional drug policy. The concept of harm reduction is typically associated with a drug policy strategy that employs the public health approach and where the principal focus of regulation is on drug-related health harms and risks. On the other hand, harm reduction policy has also been given other interpretations, relating, in particular, to human rights and social equality. In Finland, harm reduction can also be seen to have its roots in criminal policy. The general conclusion of the study is that rather than posing a threat to a prohibitionist drug policy, harm reduction has come to form part of it. The implementation of harm reduction by setting up health counselling centres for drug users with the main focus on needle exchange and by extending substitution treatment has implied the creation of specialised services based on medical expertise and an increasing involvement of the medical profession in addressing drug problems. At the same time the criminal justice control of drug use has been intensified. Accordingly, harm reduction has not entailed a shift to a more liberal drug policy nor has it undermined the traditional policy with its emphasis on total drug prohibition. Instead, harm reduction in combination with a prohibitionist penal policy constitutes a new dual-track drug policy paradigm. The study draws on the constructionist tradition of research on social problems and movements, where the analysis centres on claims made about social problems, claim-makers, ways of making claims and related social mobilisation. The research material mainly consists of administrative documents and interviews with key stakeholders. The doctoral study consists of five original articles and a summary article. The first article gives an overview of the strained process of change of drug policy and policy trends around the turn of the millennium. The second article focuses on the concept of harm reduction and the international organisations and groupings involved in defining it. The third article describes the process that in 1996 97 led to the creation of the first Finnish national drug policy strategy by reconciling mutually contradictory views of addressing the drug problem, at the same as the way was paved for harm reduction measures. The fourth article seeks to explain the relatively rapid diffusion of needle exchange programmes after 1996. The fifth article assesses substitution treatment as a harm reduction measure from the viewpoint of the associations of opioid users and their family members.
 • Zimin, Filipp (2008)
  This thesis in the area of environmental economics examines medical waste. The goal is to assess the current practices employed by healthcare institutions regarding categorisation, handling, data collection, data analysis, and to evaluate the recent trends in waste’s price and quantity movements. This goal is to be accomplished using the index number theory. I have analysed the data for two hospitals in Finland: Kuopio University Hospital for the years 2003 through 2006 and Oulu University Hospital for the period of 2004 to 2005. I have discovered major flaws in the current categorisation and handling practices. Waste is divided into very uneven categories, with only part of the waste types being recognised. The current method of categorisation is mainly based on the classification of waste used by the waste managing companies. I propose to make it common practice to identify all the waste types and record simultaneously each waste type’s quantity and service price charged for that quantity. I also propose determining all the main factors used in handling each waste type at the healthcare institution to establish the total price for that type and give examples of how to accomplish this. The index number theory and its main concepts are introduced. I criticise the practices of healthcare institutions of adding the quantities of different wastes together to report total amount as wrong. Regardless of units of measurement various wastes constitute different values. I propose the use of index numbers instead. I argue that relative changes and index numbers should be measured in natural logarithms and results presented in log-percentages. The index numbers are shown to be ideal tools for examining medical waste. The changes in the total value of waste are decomposed into changes due to variations of prices and changes due to variations of quantities. These are calculated using five different index number formulas. I demonstrate a great degree of consistency between these index numbers and show that the calculated values are within one log-per cent for all index numbers, and within half a log-per cent for precision index numbers. The index number formulas used in the analysis are Laspeyres, Paasche, Fisher, Edgeworth and Montgomery-Vartia indices. The chief references used in this thesis are “The Making of Index Numbers” by Irving Fisher (1927), “From Binary Index Comparisons to Index Series” by Yrjö Vartia (1995) and “Relative Changes and Index Numbers” by Yrjö Vartia (1976) as well.