Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 13106-13125 of 25281
 • Alanen, Olli (2010)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan immateriaalioikeuksien globaalin hallinnan ja ilmastonmuutoksen välistä suhdetta. Tutkielman pääkysymys on, onko kansainvälinen immateriaalioikeussopimus rakenteellinen este ilmastoystävällisen teknologian leviämiselle ja kehittämiselle. Maailman kauppajärjestön, WTO:n, yhtenä perustamissopimuksena allekirjoitettu TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) on laajentanut kansainvälisen kaupankäynnin immateriaaliselle puolelle. Tutkielmassa tämän tulkitaan ilmentävän kapitalismin sisäistä laajentumista kattamaan uusia kaupankäynnin alueita. TRIPS-sopimusta lähestytään tutkielmassa uuskonstitutionalismin käsitteen kautta. Uuskonstitutionalismin avulla on mahdollista tarkastella perustuslainsäädännöllisiä tai perustuslain kaltaisia muutoksia, jotka tukevat uusliberalismin institutionalisoitumista vallan makrotasolle. Uuskonstitutionalismin mukaisesti kansallisvaltioiden suvereniteetti on heikentynyt kansainvälisten toimijoiden vallan lisääntyessä. Kansallisvaltioiden lakeihin tulkinnallisesti ensisijaisen TRIPS-sopimuksen syntyhistorian analyysi osoittaa sen syntyneen pitkälti poikkikansallisten yritysten sekä Yhdysvaltojen hallinnon toiminnan tuloksena. Valtaa on siirtynyt kansalliselta tasolta kansainväliselle organisaatiolle sekä muille ei-valtiollisille toimijoille. TRIPS:n lisäksi tutkielman kannalta keskeisen tutkimusaineiston muodostavat Kioton ilmastosopimus, sitä seurannut ilmastopoliittinen keskustelu sekä immateriaalioikeuksien ja ilmastonmuutoksen suhdetta käsittelevät julkaisut ja kannanotot. Muuta olennaista aineistoa ovat teokset, joissa pohditaan immateriaalioikeuksia globaalin poliittisen talouden näkökulmasta. Myös tulevaisuudentutkimuksen metodologiaa ja ilmastonmuutosta käsittelevät julkaisut kuuluvat keskeiseen aineistoon. Tutkielmassa nostetaan esille sekä ilmastonmuutoksen että immateriaalioikeuksien poliittinen luonne ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Immateriaalioikeuksien korostetaan olevan puhtaan taloudellinen konstruktio. Tämä on siirtänyt immateriaalioikeuksien globaalin hallinnan osittain demokraattisen päätöksenteon ulottumattomiin. Myös ilmastonmuutoksen suhteen on havaittavissa samankaltaisia signaaleja. Tutkielmassa argumentoidaan, että ilmastonmuutoksen hallintaan tulisi kehittää poliittisia lähestymistapoja ortodoksisen ekonomismin ulkopuolella. Tutkielmassa edetään immateriaalioikeuksien ja ilmastonmuutoksen politisoinnin kautta niiden suhteen tarkasteluun. Suhde ilmentää sekä multilateraalisissa kauppa- että ilmastoneuvotteluissa vallitsevaa perinteisten teollisuusmaiden ja muun maailman välistä vastakkainasettelua. Sekä Kioton ilmastosopimuksen että TRIPS:n sisällöllinen analyysi osoittaa, että tutkimuksellisesti on mielekkäämpää kiinnittää huomio niiden luomassa viitekehyksessä toteutuvaan ilmastoystävällisen teknologian siirtoon ja kehittämiseen. Tämän lisäksi tutkielmassa muodostetaan tulevaisuustaulukon pohjalta neljä skenaariota, jotka kertovat ilmastonmuutoksen ja immateriaalioikeuksien mahdollisesta suhteesta vuonna 2030. Tutkielman mukaan ilmastoystävällistä teknologiaa ei oteta käyttöön riittävän nopeasti eivätkä olemassa olevat mekanismit edistä tämän toteutumista. Huomio kiinnittyy maailmanjärjestelmän valtarakenteisiin ja hegemonioihin, jotka eivät toistaiseksi tue ilmastonmuutoksen hillintää. Tutkimustieto ja käytännön toiminta ovat irrallaan toisistaan. Tutkielmassa esitetään mahdolliseksi ratkaisuksi omistajuuden muodostamiin ongelmiin valtio- ja sektorirajoja ylittävää vertaistuotantoa, joka tekisi mahdolliseksi teknologian mittakaavaltaan merkittävämmän kehittämisen ja siirron.
 • Rovamo, Oskari (Helsingin yliopisto, 2006)
  Marketing of goods under geographical names has always been common. Aims to prevent abuse have given rise to separate forms of legal protection for geographical indications (GIs) both nationally and internationally. The European Community (EC) has also gradually enacted its own legal regime to protect geographical indications. The legal protection of GIs has traditionally been based on the idea that geographical origin endows a product exclusive qualities and characteristics. In today s world we are able to replicate almost any prod-uct anywhere, including its qualities and characteristics. One would think that this would preclude protec-tion from most geographical names, yet the number of geographical indications seems to be rising. GIs are no longer what they used to be. In the EC it is no longer required that a product is endowed exclusive characteristics by its geographical origin as long as consumers associate the product with a certain geo-graphical origin. This departure from the traditional protection of GIs is based on the premise that a geographical name extends beyond and exists apart from the product and therefore deserves protection itself. The thesis tries to clearly articulate the underlying reasons, justifications, principles and policies behind the protection of GIs in the EC and then scrutinise the scope and shape of the GI system in the light of its own justifications. The essential questions it attempts to aswer are (1) What is the basis and criteria for granting GI rights? (2) What is the scope of protection afforded to GIs? and (3) Are these both justified in the light of the functions and policies underlying granting and protecting of GIs? Despite the differences, the actual functions of GIs are in many ways identical to those of trade marks. Geographical indications have a limited role as source and quality indicators in allowing consumers to make informed and efficient choices in the market place. In the EC this role is undermined by allowing able room and discretion for uses that are arbitrary. Nevertheless, generic GIs are unable to play this role. The traditional basis for justifying legal protection seems implausible in most case. Qualities and charac-teristics are more likely to be related to transportable skill and manufacturing methods than the actual geographical location of production. Geographical indications are also incapable of protecting culture from market-induced changes. Protection against genericness, against any misuse, imitation and evocation as well as against exploiting the reputation of a GI seem to be there to protect the GI itself. Expanding or strengthening the already existing GI protection or using it to protect generic GIs cannot be justified with arguments on terroir or culture. The conclusion of the writer is that GIs themselves merit protection only in extremely rare cases and usually only the source and origin function of GIs should be protected. The approach should not be any different from one taken in trade mark law. GI protection should not be used as a means to mo-nopolise names. At the end of the day, the scope of GI protection is nevertheless a policy issue.
 • Lönnqvist, Henrik Alexander (2000)
  Kaupunkitaloustiede tutkii kaupunkeihin ja kaupungistumiseen liittyviä ilmiöitä taloustieteen näkökulmasta. Kaupunkitaloustieteen erityispiirteenä tavanomaiseen talousteoriaan nähden on etäisyyksien ja yleensäkin sijoittumisratkaisujen aiheuttamien kustannusten huomioon ottaminen talouden toimijoiden (yritykset ja kotitaloudet) päätöksenteossa. Kaupunkitaloustieteen teorian muodostuksen työvälineet pohjautuvat valtaosin mikrotalousteorian menetelmiin. Tutkielmassa tarkastellaan kaupunkitaloustieteen keskeisimpänä teoreettisena mallina pitkään toiminutta monosentrista (yhden keskuksen) kaupunkimallia. Mallin puitteissa tarkastellaan kotitalouden sijoittumispäätöstä kaupunkialueella, kaupunkirakennetta sekä kaupungin kasvua. Tutkielmassa luodaan lyhyt katsaus kaupunkien ja kaupunkitaloustieteen kehitykseen. Tämän jälkeen tarkastellaan staattisessa viitekehyksessä kotitalouden sijoittumista kaupunkialueella. Tutkielmassa johdetaan kotitalouden optimointikäyttäytymisen perusteella vuokratarjontakäyrä ja kotitalouden optimisijaintia luonnehtiva niin sanottu Muthin lause sekä analysoidaan komparatiivisen statiikan keinoin asumisen hinnan, matkakustannusten ja tulojen muutosten vaikutuksia asumispalveluiden kulutukseen ja optimaaliseen keskustaetäisyyteen. Kotitalouden sijoittumisongelman tarkastelun jälkeen siirrytään kaupunkirakenteen ja kaupunkikoon analyysiin. Ensin tarkastellaan kaupunkirakennetta staattisessa viitekehyksessä sekä identtisten että toisistaan poikkeavien kotitalouksien tapauksessa. Esille tulevat myös kysymykset tulotason vaikutuksesta kotitalouden keskustaetäisyyteen ja rakennusintensiteetin kasvusta kaupunkikeskustaa kohden. Tämän jälkeen luodaan lyhyt katsaus optimaalisen kaupunkikoon analyysin ja kasvuteorian välisiin yhteyksiin. Lopuksi esitellään dynaaminen kaupungin kasvua kuvaava kahden sektorin malli. Tutkielmassa kuvataan dynaamisen systeemin pelkistäminen kahteen muuttujaan (pääoma ja väestömäärä) sekä tarkastellaan systeemin stabiilisuutta ja Selvitetään komparatiivisen statiikan avulla parametrien vaikutusta mallin endogeenisiin muuttujiin. Tutkielmassa käytetyistä lähteistä tärkeimmät ovat M. Fujitan teos Urban Economic Theory (1989), G. K. Turnbullin teos Urban Consumer Theory (1995) ja W-B. Zhangin artikkeli Capital, Population and Urban Patterns (1994).
 • Konttori, Johanna (2015)
  The aim of this study is to add a new perspective to the large body of scholarly work dealing with the debates on the use of headscarves and full veils in contemporary France. The study examines the discursive construction of national identity by members of the political and social elite as they discuss the use of headscarves in state schools, and the use of full veils in the public sphere more generally. The new perspective that the study presents is threefold. First, the study examines both headscarf and full veil debates, which have so far been mainly studied separately. Second, the data consists of the little-studied transcripts of the hearings organized by the two parliamentary commissions (the Debré and Gerin Commissions) that looked into the headscarf and full veil issues in 2003 and 2009, respectively. Third, even though it has been widely noted in the existing research literature that the headscarf and full veil debates were linked to national identity, it has not been common to draw theoretical insights from nationalism studies, as is done here. The analytical focus is on Muslims and Islam, headscarves and full veils, and their relation to the Republic, its identity and values (notably laïcité). Using analytical tools derived from the discourse-historical approach, the study shows the great variety of different perceptions of Islam and Muslims, but also laïcité, in the data. Even though headscarves and especially full veils are mostly regarded as problematic and even threatening to the Republic, this does not necessarily result in negative perceptions of Muslims and Islam. Finally, the study ponders the usefulness of binary categories. It is concluded that neither the Us vs Them categorization often linked to the construction of national identities nor the claim of Muslims as Others in France entirely fit the data. Instead, it is suggested that the concepts of stranger and national capital enable a more nuanced examination of the place of Muslims and Islam in France.
 • Lehtinen, Martti (2000)
  Tutkielman lähtökohtana on anglosaksisessa filosofiassa viime vuosikymmenen aikana ilmennyt kiinnostus Michel de Montaignen ajatteluun. Descartes'ista alkanut rationaalisuuden nousu yhteiskunnassa ja tieteissä johti modernin filosofian syntyyn ja kehitykseen. Se on joutunut kriisiin, jota ovat pahentaneet tiedot nykyisistä maailmanpoliittisista levottomuuksista ja sodista, joille on ollut kuvaavaa häikäilemätön julmuus, väkivalta, uskonkiistat, rotuviha ja jopa kansanmurhat. On pahoiteltu sitä , että renessanssin humanismin suvaitsevaisuus ja avoimuus ovat jääneet sivuun. Michel de Montaignen ajattelu sisältyy hänen laajaan trilogiaansa Esseitä, joka lasketaan maailman kirjallisuuden merkittäviin proosateoksiin. Kirja on vapaasti ja asioista toiseen hyppelevästi ja epämuodollisesti kirjoitettu teos, jossa kuvastuu tekijän antiikin tuntemus, Italian renesanssin humanismi ja suvaitsevaisuuden henki. Kirjoittamisen ajallisella taustana oli tekijän kotimaassa riehuneet kahdeksan katolisten ja protestanttien välistä kansalaissotaa. Kirjaan sisältyy runsaasti filosofista ajattelua, jossa korostuvat poliittiset, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset elementit. Kirjan syntymisajan olosuhteet toisinajattelijoiden vaimoineen pakottivat tekijän verhoamaan rohkeampia ajatuksiaan. Suomessa Montaigne tunnetaan lähinnä kirjallisuushistorian piirissä. Tutkimuksessa on selvitetty, kuinka ranskalaisesta maalaisaatelismiehestä tuli huomattava antiikin tuntija, kirjailija ja ajattelija. Sitten on pyritty perehtymään hänen ajattelunsa poliittisiin teemoihin. Ensisijaisena tutkimuskohteena ovat olleet hänen kirjansa tekstit. Niissä on runsaasti kuvausta tekijästä, hänen elämänpiiristään ja aikakaudestaan. Yksityiskohtaisesti on tarkasteltu neljä teoksen lukua. Niistä kaksi, Kannibaalit ja Vaunut sisältävät ankaraa arvostelua Amerikan valloittajien intiaaneihin kohdistuneesta sorrosta. Keskeisistä poliittisista teemoista on tutkittu hyödyn ja kunniallisuuden ristiriitoja politiikassa, laskien säilyttämisen tai muuttamisen mahdollisuuksia, lakien ja oikeuden käyttöä, kansanvaltaa ja tasa-arvoa sekä vapautta ja riippumattomuutta. Montaigne näyttää poliittisessa ajattelussa aikalaisiaan edellä olevalta ja huomattavan modernilta. Häntä pidetään yhtenä poliittiseen liberalismiin johtaneista filosofeista. Hänessä on Sokrateelle ominaista itsetuntemukseen ja hyvään elämään johdattavaa viisautta. Tutkimuksessa ovat olleet tärkeänä lähteenä ranskalaisen J.-F. Revelin ja yhdysvaltalaisen D.L. Schaeferin Montaigne-käsitykset.
 • Korhonen-Kusch, Riitta (1988)
 • Virtanen, Veikko (2001)
 • Merikanto, Joonas (Helsingin yliopisto, 2007)
  A better understanding of the limiting step in a first order phase transition, the nucleation process, is of major importance to a variety of scientific fields ranging from atmospheric sciences to nanotechnology and even to cosmology. This is due to the fact that in most phase transitions the new phase is separated from the mother phase by a free energy barrier. This barrier is crossed in a process called nucleation. Nowadays it is considered that a significant fraction of all atmospheric particles is produced by vapor-to liquid nucleation. In atmospheric sciences, as well as in other scientific fields, the theoretical treatment of nucleation is mostly based on a theory known as the Classical Nucleation Theory. However, the Classical Nucleation Theory is known to have only a limited success in predicting the rate at which vapor-to-liquid nucleation takes place at given conditions. This thesis studies the unary homogeneous vapor-to-liquid nucleation from a statistical mechanics viewpoint. We apply Monte Carlo simulations of molecular clusters to calculate the free energy barrier separating the vapor and liquid phases and compare our results against the laboratory measurements and Classical Nucleation Theory predictions. According to our results, the work of adding a monomer to a cluster in equilibrium vapour is accurately described by the liquid drop model applied by the Classical Nucleation Theory, once the clusters are larger than some threshold size. The threshold cluster sizes contain only a few or some tens of molecules depending on the interaction potential and temperature. However, the error made in modeling the smallest of clusters as liquid drops results in an erroneous absolute value for the cluster work of formation throughout the size range, as predicted by the McGraw-Laaksonen scaling law. By calculating correction factors to Classical Nucleation Theory predictions for the nucleation barriers of argon and water, we show that the corrected predictions produce nucleation rates that are in good comparison with experiments. For the smallest clusters, the deviation between the simulation results and the liquid drop values are accurately modelled by the low order virial coefficients at modest temperatures and vapour densities, or in other words, in the validity range of the non-interacting cluster theory by Frenkel, Band and Bilj. Our results do not indicate a need for a size dependent replacement free energy correction. The results also indicate that Classical Nucleation Theory predicts the size of the critical cluster correctly. We also presents a new method for the calculation of the equilibrium vapour density, surface tension size dependence and planar surface tension directly from cluster simulations. We also show how the size dependence of the cluster surface tension in equimolar surface is a function of virial coefficients, a result confirmed by our cluster simulations.
 • Niemi, Sirkka (Helsingin yliopisto, 1999)
  Tutkimuksessa selvitettiin montessorivälineiden soveltuvuutta suomalaiseen esiopetukseen montessoriohjaajakoulutuksen saaneiden lastentarhanopettajien arvioimina. Tutkimuksen ensimmäisenä tehtävänä oli selvittää, missä määrin montessorivälineitä käytettiin esiopetuksessa. Tutkimuksessa kartoitettiin montessorivälineiden osuutta vastaajien lapsiryhmien toimintamateriaaleista sekä mahdollisia esteitä niiden määrän lisäämiselle. Samoin selvitettiin, kuinka tärkeäksi montessorivälineiden merkitys koettiin opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumisessa. Lisäksi kartoitettiin montessorivälineiden käytön laajuutta vastaajien työyhteisössä sekä mahdollisia esteitä välineiden laajemmalle käytölle. Tutkimuksen toisena tehtävänä oli selvittää, miten montessorivälineet tukevat lapsikeskeiselle esiopetukselle asetettuja tavoitteita yksilöllisyyden, sosiaalisten taitojen kehittymisen, omatoimisuuden ja aktiivisuuden, leikin merkityksen sekä välineistön monipuolisuuden suhteen. Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin mahdollisimman kattavasti ne montessoriohjaajat, jotka olivat saaneet myös lastentarhanopettajakoulutuksen. Kohderyhmä käsitti 74 henkilöä. Tutkimus suoritettiin postikyselynä joulukuussa 1996 ja tammikuussa 1997. Tutkimuksen vastausprosentiksi muodostui 79,3 %. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että montessorivälineiden osuus vastaajien lapsiryhmien käytössä olevista toimintamateriaaleista oli merkittävä. Tämä korostui erityisesti montessoripäiväkodeissa, -leikkikouluissa ja päiväkodin montessoriryhmissä. Kaikissa toimipaikoissa montessorivälineitä ei ollut riittävästi, vaikka kiinnostus niitä kohtaan oli suuri. Montessorivälineiden osuuden lisäämistä vaikeuttivat mm. taloudelliset esteet. Montessorivälineiden merkitys opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumisenkannalta osoittautui tärkeäksi. Tulosten perusteella suppeammallakin montessorivälinemäärällä oli opetussuunnitelman tavoitteiden kannalta suuri merkitys. Montessorivälineiden käytön laajuus vastaajientyöyhteisössä vaihteli toimipaikoittain. Koulutuksen puute ilmeni merkittävimmäksi esteeksi montessorivälineiden laajemmalle käytölle vastaajien työyhteisössä. Tutkimuksen tulosten perusteella montessorivälineillä työskentely tukee vahvasti lapsikeskeisen esiopetuksen kannalta tärkeitä tavoitteita yksilöllisyyden, omatoimisuuden ja aktiivisuuden sekä sosiaalisten taitojen kehittymisen suhteen. Montessorivälineiden katsottiin soveltuvan hyvin esiopetukseen myös monipuolisuutensa ansiosta. Leikin merkitys ei montessorivälineillä työskentelyssä ollut keskeisessä asemassa. Sen sijaan montessorivälineillä työskentelyssä painottuivat leikki, työ ja oppiminen. Avainsanat: Montessori-pedagogiikka, montessorivälineet, lapsikeskeinen esiopetus, toimintamateriaalit Keywords: Montessori-pedagogy, Montessori materials, child-centered pre-school education, activity mater
 • Jokela, Salla (Helsingin yliopisto, 2005)
  The purpose of this study is to define how Helsinki has been presented in the pictures of tourist brochures and how their illustration has changed over time. Attention is also paid to the values and meanings that the pictures mediate, as well as their historical and societal connections. The pictures are approached as representations selectively interpreting and illustrating the reality of Helsinki, while constructing mental images of it. An iconological framework structures the study. It proceeds from the description and classification of the physical features towards an analysis of time- and culture-specific meanings. The emergence of meanings and their historical and cultural underpinnings are examined from the perspectives of humanistic geography, semiotics and constructionism. In the analysis attention is paid to the discourses, myths and ideologies that underlie the representations. Information on the physical features of the pictures and their changes is collected with a content analysis. The classified data consists of 1377 photographs. These pictures are collected from 75 tourist brochures of Helsinki that have been published between 1895 and 2005. The deeper meanings of the pictures are studied qualitatively, by paying attention to the mental images that the content elements and visual effects evoke. Research studies, contemporary literature and the texts of the tourist brochures are utilised in the interpretation of the meanings. There has been a permanent core to objects of the pictures during the entire study period. It has consisted mainly of sights that are located close to the Senate and Market Squares. In addition, marine elements have been popular. The area of Helsinki represented in the brochures has extended from the Senate Square towards Töölö Bay. Pictures of monumental buildings and statues have been complemented with snapshots and portraits. In the beginning of the 20th century, brochures were mainly produced for the travelling, educated elite. The style of the pictures was declaratory and educative. They aimed at medating an objective image of the reality that prevailed in Helsinki. In practice, the pictures were connected to a patriotic ideology and the corresponding myth of Finnishness. In the second half of the 20th century the improvement of the standard of living led to a democratisation of consumers and an increase in the tourism demand. Local culture and the everyday life of "ordinary" people became popular themes in the pictures. A new welfare ideology manifested itself in the people of the local residential areas, for instance. The increase in the cultural diversity has led to the recognition of new target groups, expecially since the 1980s. The human figures in the pictures have started to function as objects of identification and a means of constructing mental images. A pronounced emphasis on experience and individuality in the illustration of the tourist brochures mirrors the post-modern change and a new ideology based on consumption. The construction and consumption of the pictures in the tourist brochures is governed by the conventions of representation and interpretaion that are typical of the genre of tourist brochures. The pictures emphasize the perceived positive characteristics of Helsinki and thus construct a skewed view of the reality. However, consumers can knowingly use the pictures as a means of dreaming and detaching themselves from their everyday reality.
 • Miettinen, Ari (Helsingin yliopisto, 2013)
  Tutkielmassa selvitetään, miltä Metallican 1980-luvun loppupuolen thrash metal -tyyli näyttää, kun sitä tarkastellaan sävellajin käsitteen näkökulmasta. Thrash metal enimmäkseen ei noudata duurimollitonaalisen musiikin harmonismelodisia lainalaisuuksia, vaan musiikissa esiintyvät asteikkorakenteet ovat pikemminkin nähtävissä modaalisina. Analyysin aineistona on vuonna 1988 ilmestynyt Metallican albumi ...And Justice for All. Analyysi on rajattu kitarariffeihin ja laulumelodioihin, joten kitarasoolojen modaalisia piirteitä ei tutkielmassa käsitellä. Thrash metal on yksi niistä suuntauksista, jotka syntyivät 1980-luvulla heavy metalin jakaantuessa useaksi ala-genreksi. Thrash metalin tärkeimmät vaikutteet olivat brittiläinen uuden aallon heavy metal (NWOBHM) ja amerikkalainen hardcore punk, ja sen synty on osittain nähtävissä vastareaktiona 1980-luvulla suurta kaupallista menestystä ja medianäkyvyyttä saavuttaneille heavy metal-tyyleille. 1980-luvun thrash metal -yhtyeistä Metallica nousi suosituimmaksi. Tutkielman teoreettisena taustana ovat aiemmat rockin musiikkianalyysia sekä modaalisuutta metal-musiikissa käsittelevät tutkimukset (esim. Esa Lilja, Allan Moore ja Glenn Pillsbury), sekä tonaalisen musiikin harmoniaa käsittelevät oppikirjat (esim. Erkki Salmenhaara ja Diether de la Motte). Tutkielmassa käydään läpi lokristen, fryygisten, aiolisten, ja muihin moodeihin perustuvien riffien tyypilliset piirteet ja roolit kappaleiden osina. Metallican modaalisen tyylin sävellajivaihdosten analysoimiseksi tutkielmassa käytetään neljä erilaista modulaatiotyyppiä toisistaan erottavaa modulaatiotaulukkoa. Taulukon pohjalta modulaatioita tarkastellaan suhteessa kolmeen teoreettiseen käsitteeseen: tonaalinen keskus, sävelvarasto ja moodi. Analyysin mukaan jokaisella modulaatiotyypillä on albumilla omat erityiset roolinsa riffien välisten kontrastien luomisessa. Tietyissä kappaleissa valittujen modulaatiotyyppien käyttö luo koherenssia koko kappaleen tasolla.
 • Kainulainen, Veera (2012)
  Moonlighting functions have been described for several proteins previously thought to localize exclusively in the cytoplasm of bacterial or eukaryotic cells. Moonlighting proteins usually perform conserved functions, e. g. in glycolysis or as chaperonins, and their traditional and moonlighting function(s) usually localize to different cell compartments. The most characterized moonlighting proteins in Grampositive bacteria are the glycolytic enzymes enolase and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH), which function in bacteria-host interactions, e. g. as adhesins or plasminogen receptors. Research on bacterial moonlighting proteins has focused on Gram-positive bacterial pathogens, where many of their functions have been associated with bacterial virulence. In this thesis work I show that also species of the genus Lactobacillus have moonlighting proteins that carry out functions earlier associated with bacterial virulence only. I identified enolase, GAPDH, glutamine synthetase (GS), and glucose-6-phosphate isomerase (GPI) as moonlighting proteins of Lactobacillus crispatus strain ST1 and demonstrated that they are associated with cell surface and easily released from the cell surface into incubation buffer. I also showed that these lactobacillar proteins moonlight either as adhesins with affinity for basement membrane and extracellular matrix proteins or as plasminogen receptors. The mechanisms of surface translocation and anchoring of bacterial moonlighting proteins have remained enigmatic. In this work, the surface localization of enolase, GAPDH, GS and GPI was shown to depend on environmental factors. The members of the genus Lactobacillus are fermentative organisms that lower the ambient pH by producing lactic acid. At acidic pH enolase, GAPDH, GS and GPI were associated with the cell surface, whereas at neutral pH they were released into the buffer. The release did not involve de novo protein synthesis. I showed that purified recombinant His6-enolase, His6-GAPDH, His6-GS and His6-GPI reassociate with cell wall and bind in vitro to lipoteichoic acids at acidic pH. The in-vitro binding of these proteins localizes to cell division septa and cell poles. I also show that the release of moonlighting proteins is enhanced in the presence of cathelicidin LL- 37, which is an antimicrobial peptide and a central part of the innate immunity defence. I found that the LL-37-induced detachment of moonlighting proteins from cell surface is associated with cell wall permeabilization by LL-37. The results in this thesis work are compatible with the hypothesis that the moonlighting proteins of L. crispatus associate to the cell wall via electrostatic or ionic interactions and that they are released into surroundings in stress conditions. Their surface translocation is, at least in part, a result from their release from dead or permeabilized cells and subsequent reassociation onto the cell wall. The results of this thesis show that lactobacillar cells rapidly change their surface architecture in response to environmental factors and that these changes influence bacterial interactions with the host.
 • Viljanen, Laura (2004)
 • Huovila, Anna (Helsingin yliopisto, 2008)
  Tarkastelen tässä pro gradu –tutkielmassa kirkon ja uskonnon vaikutusta seksuaali- ja lisääntymisterveyteen Nicaraguassa. Työn viitekehyksenä on Suomen rahoittama seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, tasa-arvoa sekä naisten vaikutusmahdollisuuksia edistävä kehitysyhteistyöhanke Nicaraguassa. Tutkimuksen aineisto koostuu kahdestakymmenestäkahdesta haastattelusta, jotka keräsin Nicaraguassa maalis-huhtikuussa 2007. Haastattelumetodiksi valitsin teemahaastattelun, jota muotoilin feministisen haastatteluperinteen mukaisesti. Selvitän tutkimuksessani Nicaraguassa keräämäni haastatteluaineistoni kautta katolisen naisen toimijuutta eli sitä, miten katolisten naisten on mahdollista irtautua niin konservatiivisten katolisten kuin maallistuneiden feministien uskovalle naiselle antamasta perinteisestä asemasta. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa on Susan Starr Seredin luoma uskonnollisen naisen jatkumo, jonka ääripäissä ovat symbolinen nainen ja toimijanainen. Seredin mallin avulla tulkitsin haastattelemieni uskonnollisten naisten sekä heidän kertomustensa kautta heidän asiakkaittensa toimijuutta seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Analysoin haastateltavieni kertomuksia työnsä ja uskontonsa välisistä ristiriitatilanteista tai tilanteista, joissa ristiriitaa ei ollut syntynyt kirkon virallisesta opetuksesta huolimatta. Muovasin lopulta Seredin jatkumosta ympyränmallisen uskonnollisuuden kentän, jossa symbolinen nainen on ympyrän keskellä ja naisten toimijuus ympyrän kehällä. Haastattelemani terveydenhuollon työntekijät sijoittuivat lähelle toimijuuden kehää, tasapainotellen kuitenkin ainakin puheen tasolla katolisen kirkon virallisen opin ja sitä kautta symbolisen naisen position ja oman ammattietiikkansa välissä. Aineistostani näkyi, että katolisen kirkon seksuaalimoraali vaikutti niin terveydenhuollon työntekijöiden kuin asiakkaidenkin elämään. Kirkon oppi ei kuitenkaan analyysini mukaan rajoittanut haastateltavieni toimijuutta, vaan asetti nämä uskonnolliset naiset tilanteeseen, jossa he joutuivat käymään vuoropuhelua työnsä ja uskontonsa välisten ristiriitaa synnyttävien ohjeiden ja velvoitteiden kanssa. Useimmiten haastateltavat erottautuivat kirkon virallisesta opista ja samaistuivat terveydenhuollon vaatimuksiin. Muutama haastateltava identifioi itsensä vahvasti kirkkoon, mutta erottautui kuitenkin sen virallisesta opista vedoten ammattietiikkaansa. Kirkosta ei kuitenkaan haluttu erottautua kokonaan, vaan toivottiin yhteistyötä kirkon kanssa seksuaali- ja lisääntymisterveyden parantamiseksi. Haastattelemani terveydenhuollon työntekijät olivat kaikki aktiivisia toimijoita. Heidän uskonnollisuutensa näkyi heidän moraalisissa pohdinnoissaan, mikä samalla vahvisti heidän toimijuuttansa: he tulkitsivat haastatteluissa uskontoa ja kristillistä oppia omien moraalikäsityksiensä mukaisesti uudestaan ja oikeuttivat näin eettisesti nekin työtehtävänsä, jotka eivät ole linjassa katolisen kirkon virallisen opin kanssa. Osa haastateltavista muodosti oman uskonnontulkintansa oman moraalikäsityksensä pohjalta, osa taas vieraannutti työnsä ja uskontonsa välisen ristiriidan käsittelemällä esimerkiksi terveydellisistä syistä tehtävää aborttia vain lääketieteellisenä toimenpiteenä. Ehkäisymenetelmien käyttöön vaikutti kirkkoa ja uskontoa enemmän kulttuuri, jonka mukaan miehellä on oikeus päättää perheen asioista – ja myös puolisonsa lisääntymisestä. Useat naiset käyttävätkin ehkäisymenetelmiä salaa perheeltään. Seksuaalikasvatusta pidettiin merkittävänä kansallisen seksuaali- ja lisääntymisterveysstrategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi haastateltavat toivoivat laajempaa yhteistyötä niin kirkkojen kuin opetusministeriönkin kanssa. Kirkolla ja uskonnolla on vaikutusta yhteiskunnan arvoihin, moraalikäsityksiin ja hyväksyttäviin käyttäytymismalleihin. Naisen yhteiskunnallinen asema, mahdollisuus päättää itse omasta seksuaalisuudestaan ja lisääntymisestään ja hänen taloudelliset mahdollisuutensa elää näiden valintojen mukaisesti vaikuttavat kaikki lisääntymis- ja seksuaalioikeuksien toteutumiseen. Vaikka useimmat haastateltavani erottautuivatkin kirkon virallisesta opista, kirkon ja uskonnon vaikutuksella on merkitystä seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuoltoa edistävien kehitysyhteistyöhankkeiden tavoitteiden toteutumiseen.
 • Varis, Taina (2005)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella naisen asemaa Kamerunissa moraalin näkökulmasta. Tutkimus on tehty focusryhmähaastattelujen avulla esittämällä kolme hypoteettista moraalista dilemmaa erilaisille ryhmille eri puolilla Kamerunia. Ryhmät koostuivat joko kylän naisista, miehistä tai naisista, jotka oli asemansa vuoksi luettavissa ns. experttiryhmiksi. Aineisto on kerätty osana Helsingin Yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen Kamerun-tutkimusprojektia. Tutkielmassa käydään läpi moraalin tutkimuksen pääsuuntauksia. Lawrance Kohlbergin teoria moraalin kehityksestä hallitsi tutkimusta monta vuosikymmentä, vaikkakin herätti paljon kritiikkiä. Minnesotan koulukunta James Restin johdolla muokkasi ja uudisti moraalin tutkimusta. Tutkielmassa esitellään myös Restin moraalisen toiminnan neljän komponentin malli. Komponenteista moraalinen sensitiivisyys käsitellään tutkimuksessa tarkemmin, sillä sitä käytetään myös viitteellisenä teoreettisena viitekehyksenä haastatteluiden analyysissä. Lisäksi tutkielmassa esitellään Richard Shwederin ja kulttuurisen psykologian näkökulmaa moraaliin ja kulttuurien väliseen tutkimukseen. Haastattelut analysoitiin kvalitatiivisesti käyttäen apuna Atlas.it-analyysiohjelmistoa. Aluksi etsittiin kaikki moraaliset kannanotot, sitten keskityttiin poimimaan aineistosta tilanteen eri osapuolet, heidän mahdolliset toimintavaihtoehtonsa ja seuraukset ristiraadoista tilanteessa. Näin muodostettiin luokkia osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista tilanteessa. Ristiriidassa olevista seurauksista ja oikeuksista kumpuavat seuraukset tilanteesta. Kaiken kaikkiaan kamerunilaisen naisen asemasta, oikeuksista ja velvollisuuksista tämän tutkimuksen kautta piirtyvä kuva on melkoisen ristiriitainen. Eletään toisaalta perinteisen tavan mukaan, mutta toisaalta mukana on huomattavastikin kannanottoja yksilön ja naisten oikeuksien puolesta. Tulevaisuuden näytettäväksi jää, kuinka afrikkalaisen naisen asema kaiken kaikkiaan kehittyy ja mikä on moraalin asema tässä kehityksessä. Tutkimuksia afrikkalaisten moraalisen ajattelun kehittymisestä ja mahdollisesta muuttumisesta on vähän. Kulttuurien välinen tutkimus moraalin kehityksestä ja moraalista ylipäänsä varmasti jatkuu ja kehittyy tulevaisuudessa, sillä viimeistä sanaa on tuskin vielä sanottu.
 • Mäkiniemi, Jaana-Piia (2003)
  Tutkielman tavoitteena oli tarkastella yksilön moraalisen päätöksenteon luonnetta ja toisten ihmisten rooleja siinä sekä teoreettisesti että empiirisesti. Tutkimuksen teoreettisen taustan muodostivat viisi eri moraalisen päätöksenteon mallia sekä Kohlbergin moraaliarviointien kehitysteoria, jota osa malleista pyrkii täydentämään. Tutkielman empiirisenä aineistona olivat seitsemän narratiivista haastattelua, joissa haastateltavat kertoivat työssään kohtaamistaan moraalisista valintatilanteista. Aineiston analyysissä höydynnettiin sekä juonirakenneanalyysiä että laadullista induktiivista sisällön analyysiä. Aineiston perusteella moraalisessa päätöksenteossa esiintyy ainakin kolmea eri vaihetta tai jaksoa, jotka ovat yksilöllinen päätöksenteon vaihe, yksilöllissosiaalinen vaihe ja vuorovaikutuksellinen tai yksilöiden välinen vaihe. Tarkasteltaessa toisten ihmisten rooleja tarkemmin eri moraalisen päätöksenteon vaiheissa, voitiin huomata, että toiset ihmiset saivat kertomuksissa yhdeksän erilaista roolia, jotka olivat vertailukohdan antaja, neuvottelija, tukija, välittäjä tai sovittelija, näkökulmien tarjoaja, seurausten konkretisoija, dilemman aiheuttaja, kyseenalaistaja tai kritisoija ja mahdollistaja tai innoittaja. Rooleja saaneet toiset ihmiset olivat tarinoissa sekä työhön liittyviä että työnulkopuolisia. Keskeisimpänä johtopäätöksenä esitettiin, että moraaliset päätöksentekotilanteet ovat luonteeltaan varsin sosiaalisia ja niissä esiintyy erilaisia jaksoja tai vaiheita. Toiset ihmiset ovat keskeisessä roolissa yksilön päätöksenteossa, kuten myös tunteet tai intuitiot. Tutkielman keskeisimmät lähteet olivat eri moraalisen päätöksenteon mallit (Rest 1984/1994, Trevino 1986, Jones 1991, Cottone 2001, Oser & Althof 1993) sekä narratiivisen lähestymistavan osalta Hännisen (2000) väitöskirja Sisäinen tarina, elämä ja muutos.
 • Tura, Ville (2014)
  Pro gradu -tutkielma käsittelee Jeff McMahanin oikeutetun sodan teoriaa. Tutkielma koostaa McMahanin oikeutetun sodan teoriasta kokonaisvaltaisen näkemyksen ja arvioi sitä tämän jälkeen kriittisesti. McMahanin teoria lähtee liikkeelle argumentista, jonka mukaan samat moraalisäännöt pätevät sekä arkielämässä että sodassa. Hänen mukaansa sodan moraali eroaa arkimoraalista vain siten, että sodassa moraali on vaikeammin arvioitavassa kontekstissa. Tutkielman tavoitteena on vastata McMahanin teorian avulla neljään tutkimuskysymykseen: (1) Milloin taistelija on moraalisesti oikeutettua tappaa? (2) Voiko taisteluihin osallistumatonta tappaa ikinä oikeutetusti? (3) Mikä on tärkein kriteeri, jonka on täytyttävä ennen kuin sotaa voidaan pitää oikeutettuna? (4) Pitääkö tappamista rajoittaa sodassa? Jos pitää, niin keiden? Päälähteenä tutkielmassa käytetään McMahanin artikkeleiden ja kirjojen lisäksi Michael Walzerin ja David Rodinin teoksia. Tutkielmassa tutkitaan McMahanin teoriaa kriittisen tutkimuksen muodossa, joka koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa tutkitaan McMahanin esittämiä argumentteja sodan moraalista. Tämän osan tavoitteena on vastata neljään edellä esitettyyn tutkimuskysymykseen. Toisessa osassa McMahanin teoriaa arvioidaan kriittisesti. Tämän osan tavoitteena on osoittaa McMahanin teorian mahdollisia heikkouksia ja ongelmia. Ensimmäisessä osassa rakennetaan ensin McMahanin teorian pohja neljän perustavan argumentin avulla, jotka juontuvat hänen kritiikistään Michael Walzerin teorialle. Tämän jälkeen siirrytään tutkimaan McMahanin näkemystä jus ad bellumista (milloin sota on oikeutettua julistaa) ja jus in bellosta (miten taistelijan on oikeutettua toimia sodassa). Näiden tutkimisen avulla selviää vastaukset neljään tutkimuskysymykseen: (1) McMahanin mukaan taistelija on oikeutettua tappaa silloin, kun hän on sekä kausaalisessa että moraalisessa vastuussa teostaan (2) Taisteluihin osallistumatonta ei ole ikinä oikeutettua tappaa, paitsi niissä harvoissa tapauksissa, joissa hänen kausaalinen ja moraalinen vaikutuksensa epäoikeutettuun sotaan on merkittävä (3) Tärkein arviointikriteeri sodan oikeutukselle on oikeutettu syy eli riittävän merkittävä oikeutettu päämäärä, jota voidaan tavoitella sodan keinoin (4) Sekä oikeutettua että epäoikeutettua sotaa taistelevien taistelijoiden tappamista on rajoitettava sodassa. Tutkielman toisessa osassa keskitytään McMahanin teorian kriittiseen arviointiin. Tutkielmassa selviää, että McMahanin teoria kohtaa haasteita ainakin neljällä eri tavalla. Ensinnäkin, hänen teoriansa olettaa sotien osapuolten olevan tasavertaisia keskenään. Toiseksi, hänen teoriansa mukaan oikeutettua sotaa taisteleville taistelijoille on myönnettävä lisäoikeuksia jus in bellossa ja epäoikeutetuilta taistelijoilta taas rajattava oikeuksia jus in bellossa. Kolmanneksi, McMahanin suhteellisuuden vaatimus haastetaan vastaesimerkin avulla. Neljänneksi, tutkielmassa kyseenalaistetaan olettamus, että taistelija voi tietää sodan olevan oikeutettu tai epäoikeutettu.