Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 13122-13141 of 27152
 • Tatti, Olga (Helsingin yliopisto, 2013)
  Tumor microenvironment comprised of extracellular matrix (ECM) and non-malignant cells has profound effects on cancer progression. Membrane-type matrix metalloproteinases (MT-MMPs) are involved in the modulation of tumor microenvironment. MT1-MMP is a prototype of MT-MMP family, which is overexpressed in many types of cancer, where it promotes tumor cell invasion through collagen-rich tissues. The biological functions of another member of the MT-MMP family, MT3-MMP, have remained largely unknown. MT3-MMP is expressed in the adult brain, as well as brain tumors and nodular melanoma. The purpose of this thesis was to elucidate the functions of MT1-MMP and MT3-MMP in melanoma cell invasion. To understand the pericellular growth regulation, we searched for endogenous enzymes which could release latent TGF-β from endothelial cell extracellular matrix. Neovessel formation is a prerequisite for tumor growth. Pericellular modulation of the ECM by MT1-MMP releases matrix-associated growth factors and bioactive peptides, which further affect angiogenesis and tumor cell biology. We found that MT1-MMP modulated subendothelial extracellular matrix, and cleaved latent TGF-β binding protein-1 (LTPB-1), with subsequent release of latent TGF-β complexes from the ECM. Thus, MT1-MMP-mediated LTBP-1 cleavage provides a mechanism for the tightly controlled release of matrix-associated TGF-β at the sites of neovessel formation. To elucidate the functions of MT-MMPs in melanoma cell invasion, we analyzed the expression of MT1-MMP and MT3-MMP from biopsies of normal human skin, benign nevi, and melanoma metastases. MT3-MMP was upregulated in lymph node metastases of human melanoma, while MT1-MMP expression was comparable in all biopsies. By culturing melanoma cells in 3D collagen and fibrin matrices, we found that MT3-MMP was associated with expansive melanoma growth in 3D collagen, but promoted their sprouting growth in 3D fibrin. In in vivo xenograft experiments, MT3-MMP expressing melanoma xenografts grew slowly, while MT3-MMP silencing enhanced tumor growth rate by over twofold. Interestingly, high MT3-MMP expression in murine xenografts and a human melanoma tumor was associated with prominent lymphatic vessel invasion but negligible blood vessel invasion of melanoma cells. Silencing of MT3-MMP reduced lymphatic invasion but facilitated blood vessel invasion of melanoma cells over ~10-fold. MT3-MMP reduced cell surface MT1-MMP in vitro and in vivo, resulting in limited collagen invasion in vitro and collagen accumulation in vivo. This suggested that low collagenolytic ability of MT3-MMP-expressing melanoma cells resulted in decreased blood vascular invasion. These cells invaded instead into more permissive lymphatic vessels. Since lymphatic vessel invasion is associated with metastatic spread in melanoma, MT3-MMP expression may serve as a new prognostic factor in this disease.
 • Määttänen-Valkama, Ritva Helena (Helsingin yliopisto, 2013)
  Tiivistelmä/Referat Abstract Kuvataiteessa esiintyvät memento mori -aiheet sisältävät ihmisenä olemisen ytimeen liittyviä latauksia, näistä fyysinen häviäminen ei ole vähäpätöisin. Pääkallo on perinteisesti ollut kuvataiteessa ihmisen katoavaisuuden ja sielun kuolemattomuuden symboli. Tutkimuksessa on asetettu vertailuun Guercinon (1591 1666) 1600-luvulta peräisin oleva teos Et in Arcadia ego ja Paul Osipowin (1938 ) 2000-luvun alussa maalaama sarja pääkalloja. Guercinon maalaus presentoi pelkästään aikansa uskonnollisia ja filosofisia viittauksia, Osipow sitä vastoin on maalannut pääkallonsa modernismin hengessä: muodon tutkielmina ja omana ilmaisunaan. Kuolemaa ja ihmisen katoavaisuutta kuvaavasta symbolista on tullut nykytaiteessa paradoksaalisella tavalla taiteilijan oman fyysisen läsnäolon ilmentymä. Tutkimuksessa käsitellään teoksissa eri tavoin presentoituvaa läsnäoloa. Guercinon Et in Arcadia Ego ( suom. myös minä olen täällä ) teoksen kautta visuaalisesti välittyvät kirjalliset viestit ja viittaukset ovat peräisin Raamatusta ja antiikin filosofiasta. Teoksen tarkoitus oli erilaisten katsojaan välittyvien tunnetilojen kautta pysäyttää tämä läsnäolevaan hetkeen pohtimaan elämänsä tarkoitusta. Teos viittaa maalaustekona myös Guercinoon, mutta taiteilija ei ilmaise ensisijaisesti itseään. Osipowin pääkallomaalaukset ovat päinvastoin kaikilla tasoilla taiteilijan sykkivä ruumis . Osipow viittaa vain itseensä, eikä teoksilla ei ole erityistä symbolista viestiä. Tällä tavoin ne omalla tavallaan kertovat ajassa tapahtuneista muutoksista. Guercinon ja Osipowin maalausten vertailu tapahtuu niissä ilmenevien esteettisten piirteiden kautta. Tutkimuksessa tärkeässä osassa on myös Deleuzen teos Logique de la sensation, jossa tarkastellaan Francis Baconin maalauksissa ilmeneviä läsnäolon piirteitä ja erityisesti näkymättömän voiman välittymistä. Avainsanat Nyckelord Keywords Paul Osipow, memento mori, läsnäolo, ruumis, katoavaisuus, liha, melankolia, ylevä, turhuus, hauraus, groteski, elämän voima Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information
 • Poikonen, Leena (2004)
  Tutkimuksessa tarkastellaan Suomessa asuvien Gambialaisten maahanmuuttajien muistoja ja tunteita taaksejääneestä kodista. Siinä selvitetään millaisia tunteita muistot taaksejääneestä kodista herättävät, ja kuinka ihmiset kuvailevat ja tulkitsevat näitä tunteita. Tutkimuksessa pohditaan myös erilaisia käsityksiä ja mielikuvia kodista sekä kodin merkitystä maahanmuutajan tilanteessa.Tutkimuksessa osoitetaan että taaksejääneellä kodilla on vaikutus maahanmuuttajien elämään: Ihmiset eivät ole vailla menneisyyttä saapuessaan uuteen kotimaahansa. Lisäksi oletetaan, että meillä on tunnesiteitä kotiin, paikkaan jossa pidämme huolta ihmisistä, eivätkä nämä siteet häviä vaikka me muutamme. Tutkimuksessa kyseenalaistetaan länsimaalainen käsitys tunteista yksilön sisäisinä ilmiöinä, joihin kulttuurilla ei ole vaikutusta. Tämän käsityksen mukaan tunteet ovat sellaisinaan ymmärrettäviä yli kulttuurirajojen. Tutkimus sijoittuu psykologisen antropologian ja siirtolaisuustutkimuksen kenttään. Teoreettinen viitekehys koostuu kotiin, siirtolaisuuteen, transnationalismiin ja diasporaan liittyvistä teorioista, antropologisista emootioteorioista sekä kollektiivisen muistin teorioista. Laadullinen aineisto on hankittu kenttätyöllä pääkaupunkiseudulla Gambialaisten maahanmuuttajien parissa. Aineisto koostuu osallistuvasta havainnoinnista ja puolistrukturoiduista syvähaastatteluista kymmenen haastateltavan kanssa sekä vapaamuotoisista haastatteluista. Tutkimus osoittaa, että emotionaalisesti latautuneet muistot keskittyvät sosiaalisien suhteiden ympärille. Maahanmuuttajat muistelevat ja kaipaavat Gambialaisen elämäntavan yhteisöllisyyttä ja läheisyyttä. Tunteet ilmaistaan usein epäsuorasti sekä ruumiin kautta: Joissain tapauksissa muistot, yksinäisyys, ja kaipaus koetaan jopa henkisinä ja somaattisina oireina. Gambialainen käsitys tunteista poikkeaa länsimaisesta käsityksetä ja ilmaisee kulttuurisia normeja tunteiden hallinnasta ja tasapainottamisen tärkeydestä. Taaksejäänyt koti on läsnä maahanmuuttajien elämässä opittuina käytäntöinä, arvoina, moraalina, uskomuksina ja sosiaalisena järjestelmänä. Taaksejäänyt koti merkitsee myös konkreettisia yhteyksiä ja vastuuta sosiaalisten suhteiden ylläpidosta sekä taaksejääneiden läheisten taloudellista avustamista. Taaksejäänyt koti merkitsee sekä vastuuta, että haaveita paluusta paikkaan, jossa ”ihmiset tietävät kuka sinä olet”.
 • Poikonen, Leena (2004)
  This thesis examines memories and emotions about the home left behind by the Gambian immigrants in Finland. It elucidates what kinds of emotions are brought out by the memories of home, and how people describe and interpret those emotions. It also discusses the different kinds of ideas and conceptualisations about home as well as the significance of the home left behind when living in the migrant condition. It is argued that home left behind affects the life of immigrants: people are not without history when they arrive to their new homeland. Moreover, it is assumed that there are emotional connections to home, the place where we care for people, and those connections do not disappear when we move. The study challenges the Western notion of emotions as individual inner events untouched by culture and thus readily understandable across cultures. The study is situated in the fields of psychological anthropology and migration studies. The theoretical framework consists of theories of home, migration, transnationalism and diaspora, anthropological theories of emotion, and theories of collective memory. The qualitative data is derived from fieldwork among the Gambian immigrants in the metropolitan area of Finland (Helsinki, Espoo, Vantaa) and it consists of participant observation and semi-structured in-depth interviews with 10 informants, as well as informal interviews. The study shows that emotionally loaded memories centre around social relationships. Closeness and the collective way of life of the Gambia is remembered and longed for. Emotions are often expressed implicitly and also through the medium of body: sometimes memories, loneliness and longing are experienced as mental and somatic symptoms. Gambian conception of emotion differs from the Western one and conveys the cultural norms of controlling and balancing emotions. Home left behind is apparent in the lives of immigrants as practices learned, values, morality, beliefs, and social order. The home left behind also means concrete contacts and responsibilities of maintaining social relations as well as economically contributing to those left behind. The home left behind signifies responsibilities as well as dreams about return to the place where “people know who you are”.
 • Hokkanen, Laura (Helsingin yliopisto, 1997)
  Acute encephalitis is an inflammation of the brain, mostly caused by viral infection. A variety of cognitive symptoms may persist after the acute stage, and neuropsychological assessment is crucial in evaluation of the outcome. The most commonly reported sequelae are memory deficits. The main aims of this study were to investigate the types of memory impairment in various encephalitides, the frequency of global amnesia following encephalitis, and the changes in the deficits during follow-up. Between 1 January 1985 and 31 December 1994, 77 adult patients under the age of 75 with acute encephalitis but without alcohol abuse, or coexisting or previous neurological diseases were consecutively referred for neuropsychological examination at the Department of Neurology, Helsinki University Central Hospital. The aetiology was established in 44/77 (57%) patients; 17 had Herpes simplex virus encephalitis (HSVE). Transient amnesia (TENA) at the acute stage of the disease was found in 70% of patients. Furthermore, similarly to brain trauma, TENA was found to indicate cognitive outcome. The frequency of persisting global amnesia syndrome with both anterograde and retrograde amnesia in all encephalitic patients was 6%. One patient had isolated retrograde amnesia, which is very rare. In HSVE the frequency of global amnesia was 12.5%, which is lower than expected. As a group, HSVE patients were not found to have a homogeneous pattern of amnesia, instead subgroups among all encephalitic patients were observed: some patients had impaired semantic memory, some had difficulty predominantly with executive functions and some suffered from an increased forgetting rate. Herpes zoster encephalitis was found to result in mild memory impairment only, and the qualitative features indicated a subcortical dysfunction. On the whole, the cognitive deficits were predominantly found to diminish during follow-up. Progressive deterioration was often associated with intractable epilepsy. The frequency of dementia was 12.5%. In conclusion, the neuropsychological outcome, especially in HSVE, was more favourable than has previously been reported, possibly due to early acyclovir medication. Memory disorders after encephalitis should not be considered uniform, and the need for neuropsychological rehabilitation should be considered case-by-case
 • Uusihakala, Katja (Helsingin yliopisto, 2008)
  Memory Meanders is an ethnographic analysis of a postcolonial migrant community, white former Rhodesians, who have emigrated from Zimbabwe to South Africa after Zimbabwe s independence in 1980. An estimated 100 000 whites left the country during the first years of independence. Majority of these emigrants settled in South Africa. In recent years President Mugabe s land redistribution program has inflicted forced expulsions and violence against white farmers and black farm workers, and instigated a new wave of emigration. Concerning the study of Southern Africa, my research is therefore very topical. In recent years there has been a growing concern to study postcolonialism as it unfolds in the lived realities of actual postcolonies. A rising interest has also been cast on colonial cultures and white colonials within complex power relationships. My research offers insight to these discussions by investigating the ways in which the colonial past affects and effects in the present activities and ideas of former colonials. The study also takes part in discussing fundamental questions concerning how diaspora communities socially construct their place in the world in relation to the place left behind, to their current places of dwelling and to the community in dispersal. In spite of Rhodesia s incontestable ending, it is held close by social practices; by thoughts and talks, by material displays, and by webs of meaningful relationships. Such social memory practices, I suggest, are fundamental to how the community understands itself. The vantage points from which I examine how the ex-Rhodesians reminisce about Rhodesia concern ideas and practices related to place, home and commemoration. I first focus on the processes of symbolic investment that go into understanding place and landscape in Rhodesia and ask how the once dwelled-in places, iconic landscapes and experiences within places are reminisced about in diaspora. Secondly, I examine how home both as a mundanely organized sphere of everyday lives and as an idea of belonging is culturally configured, and analyze how and if homes travel in diaspora. In the final ethnographic section I focus on commemorative practices. I first analyze how food and culturally specific festive occasions of commensality are connected to social and sensual memory, considering the unique ways in which food acts as a mnemonic trigger in a diaspora community. The second example concerns the celebration of a centenary of Rhodesia in 1990. Through this case I describe how the mnemonic power of commemoration rests on the fact that culturally meaningful experiences are bodily re-enacted. I show how habitual memory connected to performance is one example of how memory gets passed-on in non-textual ways.
 • Järvilehto, Laura (Helsingin yliopisto, 2006)
  The objective of this study is twofold: Firstly, to investigate how men and women living in Tanala villages in the Ranomafana National Park buffer zone differ in their natural resource use and livelihood. Secondly, based on this information, the intention is to find out how the establishment of the park has influenced people living in the buffer zone from the gender point of view. The data have been gathered mainly by using semi-structured interviews. Group interviews and individual interviews were carried out in three buffer zone villages. In addition, members of the park personnel were interviewed, observations were made during the visits to the villages and documents related to the planning and the administration of the park were investigated. The data were analysed using qualitative content analysis. It seems that Tanala women and men relate to their environment in a rather similar way and that they have quite equal rights considering the use and the control of natural resources. Probably this is the reason why the management of the Ranomafana National Park has practically not taken gender issues into account in the planning of the park or in administering activities related to it. Both Tanala men and women can own and inherit land, and in most cases they also exert full control over it. Similarly, women and men seem to control their own labour as well as the produce of their work. There is a strong gendered division of labour in Tanala villages, based on the conception of men doing the hard and difficult work and women s tasks being easy. This idea does not appear to correspond with reality, but it rather seems to be a social construction highlighting the importance of men s work at the expense of women s tasks. At the household level, men and women have equal say considering environmental resources management as well as other kinds of issues, but at the community level women are significantly less active than men in decision making. Since the park management has not paid any special attention to this, women s voices and their interests have not been heard as much as those of men in park related meetings. In consequence, there have been no development projects focused on women s cultivation activities, for example. The establishment of the park has also had another important gendered impact. Since the creation of the park local people have been forbidden to enter the park forest. In practise this ban has mostly affected women, and the forest has become a men s space considering both the access to it and it s resources as well as the feeling of authority. As a conclusion it can be stated that for achieving socially just nature conservation, it is important to take gender issues into consideration even if gender relations seem to be quite equal. In Ranomafana area the situation could be improved, for example, by listening more carefully to women s interests and needs.
 • Sutka, Henri (2012)
  Tausta Työelämässä menestymistä käsittelevät tutkimukset ovat perinteisesti jakaneet työelämässä menestymisen käsitteen objektiivisesti koettuun menestymiseen ja subjektiivisesti koettuun menestymiseen. Objektiivinen menestyminen tarkoittaa faktapohjaisia asioita, kuten hierarkkista statusta organisaatiossa. Subjektiivinen menestyminen viittaa työtyytyväisyyden kaltaiseen koettuun asiantilaan. Tutkimus käsittelee työelämässä menestymiselle annettuja syyselityksiä eli attribuutioita. Attribuutiot muodostavat tutkimukseen teoreettisen raamin, jonka sisällä ovat menestykselle annetut selitykset. Tutkimuksen päätarkoituksena on selvittää työelämässä menestymiselle annettujen attribuutioiden sisältöä, ei niiden rakennetta. Aineisto Tutkimuksen aineisto koostuu yhdeksästä työelämässä menestymisen syitä henkilökohtaisella tasolla kartoittavasta puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Tutkittavat ovat omien organisaatioidensa ylintä johtoa. Heidän johtamiensa organisaatioiden vaihtelevat kooltaan kymmeniä työllistävistä aina tuhansia työllistäviin. Tutkittavat edustavat varsin erilaisia toimialoja. Iältään he ovat keskimäärin 56-vuotiaita. Haastattelut toteutettiin kesällä ja syksyllä 2010. Menetelmät Työelämässä menestymisen syyselityksiä tutkittiin laadullisesti. Menetelmä on lähinnä induktiivisesti etenevä aineistölähtöinen sisällönanalyysi. Analyysiyksikkönä on pääasiassa ajatuskokonaisuus. Aineistoa käsitellään myös erilaisilla tutkimusaiheeseen liittyvillä teorioilla. Keskeiset tulokset Lapsuudessa ja nuoruudessa vanhempien esimerkki, ei niinkään neuvot, nähtiin tärkeänä attribuutiona myöhemmälle työelämämenestykselle. Tutkittavat eivät perustele menestymistään kognitiivisilla seikoilla, kuten korkeilla älyllisillä ominaisuuksillaan. He painottavat metakognitiota, omistautumistaan työlle, ahkeruuttaan ja muita motivationaalisia tekijöitä. Tutkittavat attribuoivat työelämässä menestymistään arvojensa ja ominaisuuksiensa kohtaamisella työtehtävän ja organisaation kanssa. Tutkittavat korostavat sattuman merkitystä työelämässä menestymisensä syynä.
 • Niemenkari, Hanna-Riikka (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tiivistelmä Referat Menestyksen käsite: Esimerkkitapauksena Helsingin yliopisto pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan menestyksen käsitettä käsiteanalyyttisen menetelmän avulla. Menestyksen käsitettä tarkastellaan suhteessa lähikäsitteisiinsä ja vastakohtiinsa. Huomiota kiinnitetään myös menestyksen käsitteen historialliseen muutokseen. Menestyksen käsite sisältää lähikäsitteensä ja osan vastakohdistaan. Kirjallisuuden avulla kiinnittäen huomiota menestyksen arvioimiseen erilaisissa asiayhteyksissä. Tutkielman tavoitteena on luoda menestyksen käsitettä selkeyttäviä käsitteellisiä erotteluja, joita voidaan käyttää välineinä menestyksen käsitteen tarkastelemisessa Helsingin yliopiston kontekstissa. Välineiksi määrittyivät sisäinen, ulkoinen ja kokonaisvaltainen menestys. Menestystä voi tarkastella myös saavuttamisen, tapahtumisen ja olosuhteiden näkökulmasta. Tutkielma on toteutettu sosiaalietiikan pääaineessa sosiaalietiikan peruskäsitteiden pro seminaarissa. Teoreettisen taustan tutkielmalle muodostavat Jaana Hallamaan yhteistoiminnan etiikan teoria ja Georg Henrik von Wrightin Hyvän muunnelmia -teoksessa esitetyt teoreettiset erottelut hyvän luonteesta. Menestystä tarkastellaan teoreettisesti toiminnan ja hyvän näkökulmasta. Toiminnan ja hyvän käsitteet ovat tärkeitä etiikan ja sosiaalietiikan tutkimuskohteita. Menestystä tarkastellaan yksilötoiminnan näkökulmasta kiinnittäen huomiota menestykseen toimintana ja prosessina. Yksilötoiminnan näkökulmasta arvioidaan myös menestyksen subjektiivista puolta, menestystä teknisenä hyvänä ja suorittamisena sekä menestystä sisäisenä hyvänä ja kukoistamisena. Helsingin yliopistoa analysoidaan akateemisena yhteisönä, jonka tarkoitus on tarjota tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Aineistona käytetään vuosien 2007–2009, 2010–2012 sekä 2013–2016 strategiaa yhdessä Helsingin yliopiston opetuksen ja opintojen eettisten periaatteiden ja Helsingin yliopiston avajaisissa vuosina 2013 ja 2014 pidettyjä juhlapuheita. Helsingin yliopiston toimintaa verrataan analyysissa yrityksen toimintaan. Helsingin yliopiston toimintaa tarkastellaan yhteistoiminnan teorian näkökulmasta ja kiinnitetään huomiota toimijoiden intressien huomioonottamiseen. Aineistosta paljastuvia menestysnäkemyksiä kommentoidaan ajankohtaisen keskustelun avulla ja erityistä huomiota kiinnitetään vuonna 2010 voimaan tulleen yliopistouudistuksen vaikutukseen ja 1.8.2015 voimaan tulevaan uuteen Helsingin yliopiston johtosääntöön.
 • Porvali, Stana (2001)
 • Kainulainen, Tuija (2015)
  Apteekkien lääkkeistä saatavien katteiden ja siten liikevaihdon alenemisen myötä on vapaan kaupan tuotteiden myynnin merkitys apteekeille noussut. Valmistavien yritysten on kiinnitettävä erityistä huomiota tuotelanseerauksiensa onnistumiseen varmistaakseen, että juuri heidän tuotteensa päätyvät apteekkien hyllyille mahdollisten kilpailijoiden sijaan. Tutkimuksella haluttiin selvittää pätevätkö menestyksekkään lanseerauksen avaintekijät myös apteekkimarkkinoille lanseerattaessa. Lisäksi tutkittiin nähdäänkö näistä yleisistä menestystekijöistä jokin apteekkilaisten näkökulmasta tärkeimpänä vaikuttajana valikoimaan otto päätöksissä ja onko mahdollisesti olemassa vain apteekkilanseerauksien kannalta tärkeitä tekijöitä. Tutkimus suoritettiin apteekkihenkilökunnalle suunnatulla kyselytutkimuksella, jossa esimerkkituotteena käytettiin juuri markkinoille tullutta Elivo Vahva+ D50-valmistetta. Tämän lisäksi haastateltiin myöhemmin sähköpostitse muutamia lomaketutkimukseen osallistuneita henkilöitä. Tutkimuksen perusteella todettiin, että apteekkeja kiinnostavat vapaan kaupan tuotteet, jotka sopivat niiden valikoimaan, eli ovat tutkitusti tehokkaita ja asiakkaille todistettavasti hyödyllisiä. Tuotteiden on tuotava jotain lisäarvoa jo olemassa olevaan valikoimaan, oltava visuaalisesti houkuttelevia sekä hinnoittelultaan kohtuullisia. Kohderyhmän on hyvä olla selkeä ja riittävän suuri. Apteekkien valikoimaan otto päätöksiin eniten vaikutusta on edustajan käynneillä, tuotteen näkyvyydellä mediassa sekä asiakkaiden kysynnällä. Lisäksi apteekkiketjuun kuuluminen tuo monesti mukanaan velvoitteen pitää tiettyjä tuotteita valikoimissa. Vähiten vaikutusta päätöksien tekoon oli selvästi sähköisellä uutiskirjeellä sekä apteekkitapahtumilla. Apteekkien kate sekä mahdolliset ostoalennukset ja vapaan kaupan tuotteiden hyvityskäytännöt huomioidaan myös tuotevalikoimapäätöksiä tehtäessä. Lanseeraavan yrityksen on myös tärkeää panostaa edustajiensa koulutukseen ja tarjota apteekkeihin luotettavaa tuotetietoutta sekä perusteltavia myyntiargumentteja tuotteestaan esimerkiksi henkilökuntakoulutuksilla tai esitteiden muodossa. Lanseerauksen ajoituksessa on otettava huomioon myyntisesonkien vaihtelut sekä kilpailijoiden markkinoille tulo. Jos markkinoille ei ehditä ensimmäisenä, on tuotteella oltava todellista lisäarvoa muihin verrattuna.
 • Salminen, Jetta (2001)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia menettelytapojen oikeudenmukaisuuden ja kehityskeskustelujen yhteyttä tiimi-ilmapiiriin. Tutkimuksen kohderyhmän muodosti Suomen Autokatsastus Oy:n katsastusasemien (n = 128) henkilökunta (n = 789). Aineisto tutkimukseen on kerätty kyselytutkimuksena. Tutkimuksessa otettiin lähtökohdaksi Westin neljä tiimi-ilmapiiri ulottuvuutta: visio, osallistumisen turvallisuus, tuki innovaatioille ja tehtäväorientaatio. Menettelytapojen oikeudenmukaisuuden tutkimus kohdistuu henkilöiden käsityksiin siitä miten päätökset on tehty. Sosiaalipsykologiassa on kaksi hallitsevaa menettelytapojen oikeuden-mukaisuuden teoriaa, jotka esitellään tutkimuksen teoriaosuudessa. Ne ovat kontrollimalli ja ryhmän arvo-malli. Kehityskeskustelut esitetään tutkimuksessa hyvin yleisellä tasolla, koska niistä ei ole systemaattista tieteellistä tutkimusta. Menettelytapojen oikeudenmukaisuuden ja kehityskeskustelujen yhteyttä tiimi-ilmapiirin ulottuvuuksiin tarkasteltiin korrelaatioiden ja regressioanalyysin avulla. Tämän jälkeen tarkasteltiin oikeudenmukaisuuden moderaatiota eli tutkittiin menettelytapojen oikeudenmukaisuuden ja kehityskeskustelun interaktiovaikutusta. Korrelaatiotutkimuksessa kaikki muuttujat korreloivat keskenään voimakkaasti. Regressioanalyysissä selittävinä tekijöinä tarkasteltiin menettelytapojen oikeudenmukaisuutta ja kehityskeskustelua sekä niiden interaktiovaikutusta. Selitettävinä olivat vuorotellen tiimi-ilmapiirin ulottuvuuksia kuvaavat summamuuttujat: visio, sitoutuminen, tuki innovaatioille sekä työn kehittäminen ja asiakkaiden odotukset. Kaksi viimeistä muodostivat yhdessä Westin teorian tehtäväorientaation. Regressioanalyysissä merkittäväksi selittäjäksi tiimi-ilmapiirille nousi ainoastaan menettelytapojen oikeudenmukaisuus. Kehityskeskustelu ei tutkimuksessa pystynyt suoraan ennustamaan tiimi-ilmapiirin ulottuvuuksista muita kuin tehtäväorientaation muodostavista muuttujista toista eli työn kehittämistä. Oikeudenmukaisiksi koetut menettelytavat ennustivat voimakasta visiosuuntautuneisuutta, sitoutumista ja ilmapiiriä, joka tukee innovaatioita. Menettelytapojen oikeudenmukaisuudella ja kehityskeskustelulla oli interaktiovaikutus asiakkaiden odotuksiin. Jos koko tiimi kokee menettelytavat oikeudenmukaisiksi ja kehityskeskustelu on mennyt kaikkien jäsenten osalta hyvin niin tiimi pyrkii suorittamaan tehtävänsä mahdollisimman hyvin eli ottaa asiakkaiden odotukset huomioon. Kehityskeskustelut parantavat siten asiakaspalvelua menettelytavoiltaan oikeudenmukaisessa tiimissä, mutta eivät tiimissä, jonka menettelytavat koetaan vähemmän oikeudenmukaisiksi. Tiimi-ilmapiirin ulottuvuuksien yhteyttä innovaatioihin on tutkittu paljon, koska ulottuvuuksien syntymisen taustalla oli Westin mielenkiinto innovaatiotutkimukseen. Muuten tiimi-ilmapiiriä ei ole aikaisemmin juuri tutkittu. Tämä tutkimus osoitti menettelytapojen oikeudenmukaisuuden olevan vahvasti yhteydessä tiimi-ilmapiiriin. Lisäksi Westin malli tiimi-ilmapiirin ulottuvuuksista sai tukea tutkimuksessa.
 • Auvinen, Katri (2014)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ovatko menettelytapojen oikeudenmukaisuus, työperäinen autonomia, ideointiin kannustaminen sekä konfliktit yhteydessä työntekijöiden muutosorientoituneeseen organisaatiokansalaisuuskäyttäytymiseen. Tutkimuksen hypoteeseissa näiden yhteyksien oletettiin olevan positiviisia. Lisäksi tutkittiin erilaisten taustatekijöiden vaikutusta tähän riippuvaan muuttujaan. Lisäanalyysina tutkittiin, onko menettelytapojen oikeudenmukaisuuden ja muutosorientoituneen organisaatiokansalaisuus-käyttäytymisen yhteydessä eroja miehillä ja naisilla. Tutkimuksen teoreettisina viitekehyksinä olivat sosiaalisen identiteetin teoria sekä sosiaalisen vaihdon teoria, joita molempia on käytetty selittämään organisaatiokansalaisuuskäyttäytymiseen liittyviä prosesseja. Sosiaalisen identiteetin teoria tarjoaa tässä tutkielmassa selityksen sille, miksi työntekijä käyttäytyy juuri ryhmätavoitteiden mukaisesti eikä niinkään henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti. Sosiaalisen vaihdon teorian kautta organisaatiokansalaisuuskäyttäytyminen nähdään työntekijälle helposti kontrolloitavana vaihdon välineenä. Lisäksi tutkielman teoriaosiossa käsiteltiin organisaatiokansalaisuuskäyttäytymistä ja sen muutos-orientoitunutta ulottuvuutta sekä näiden suhdetta muihin tutkielmassa tarkasteltuihin tekijöihin. Aineistona tutkimuksessa käytettiin Työolobarometri 2011 aineistoa, jolla selvitetään vuosittain suomalaisen työelämän laatua palkansaajien näkökulmasta. Tausta-analyysien jälkeen suoritettiin hierarkkinen binäärinen logistinen regressioanalyysi, jolla tutkittiin taustatekijöiden, riippumattomien muuttujien sekä interaktion yhteyttä riippuvaan muuttujaan. Tulokset tukivat sitä, että autonomian sekä konfliktien määrällä on merkitystä muutosorientoituneeseen organisaatiokansalaisuuskäyttäytymiseen. Myös yksikön koolla todettiin olevan tilastollisesti merkitsevä vaikutus riippuvaan muuttujaan. Interaktio ei tullut tilastollisesti merkitseväksi. Lisäanalyysina suoritettiin vastaava tutkimus myös multinomisella regressioanalyysillä. Tällöin saatiin tukea myös ideointiin kannustamisen, koulutusasteen ja työnantajatyypin yhteydestä riippuvaan muuttujaan.
 • Suomela, Paula (Helsingfors universitet, 2015)
  Ympäristövahinkojen korvaamista sääntelee pääasiassa ympäristövahinkojen erityislaki, ympäristövahinkolaki. Tutkielmassa määritellään aluksi keskeiset käsitteet ja termit, kuten ympäristövahinko, vahinkolajit, syy-yhteys ja sietämisvelvollisuus. Tutkielman myöhemmässä luvussa luvussa käydään läpi ympäristövahinkojen korvaaminen ympäristövahinkolain ja eräiden muiden lakien mukaisissa menettelyissä ja tarkastellaan ympäristövahinkolain aineellisten säädösten vaikutusta eri menettelyissä. Tutkielmassa tutustutaan myös ympäristövahinkojen korjaamiseen ja toissijaisen vastuun muotoihin. Neljännessä luvussa tarkastellaan korvauksen määräytymistä erityisesti ankaran vastuun osalta. Ympäristövahinkoina korvataan esinevahinko, henkilövahinko ja puhdas varallisuus vahinko. Käsitteet vastaavat vahingonkorvauslain käsitteitä, mutta varallisuusvahingon osalta korvausvelvollisuus on osittain laajempi. Pykälän toisella momentilla tarkoitetaan niin kutsuttuja aineettomia vahinkoja. Esinevahinko ja varallisuusvahinko voivat molemmat tulla korvattavaksi jo ympäristönsuojelulain lupamenettelyn yhteydessä. Ympäristövahinkolain perustilanteessa, eli kanteen johdosta ratkaistavan ympäristövahinkokysymyksen ratkaisee oikeudenkäymiskaaren 10 luvun oikeuspaikkasäännösten ilmoittama käräjäoikeus. Muutoksenhakuportaat ovat muiden riita-asioiden tavoin edelleen oikeudenkäymiskaaren osoittamalla tavalla hovioikeus ja korkein oikeus. Tutkielmassa selvitetään käräjäoikeuden ja viranomaisten toimivallan jakoa sekä menettelykysymyksiä. Ympäristölupa vaaditaan, kun toiminta aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa (YSL 27 §). Pilaantumisen käsite on määritelty ympäristönsuojelulain 5 §:ssä. Lupa-asian yhteydessä määrätään korvattavaksi viran puolesta (virallisperiaate) toiminnasta johtuva, vesistön pilaantumisesta aiheutuva vahinko (YSL 125 §), eikä tällöin sovelleta ympäristövahinkolain 9 §:n säännöstä etukäteiskorvauksesta, sillä etukäteiskorvaus on lupa-asioissa pääasiallinen käytäntö. Korvauksista päättäminen lupa-asian yhteydessä liittyy vesilain perinteeseen siitä, että myös korvauskysymysten ratkaisu etukäteen on osa lupamenettelyä. Tutkielmassa perehdytään myös tiettyihin erityiskysymyksiin, kuten sopimukseen perustuvaan vastuuseen, ympäristövahinkojen korvaamiiseen vesilain mukaisessa menettelyssä ja ympäristövahinkojen korjaamisvelvollisuuteen.