Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 13152-13171 of 26270
 • Häkli, Katja (Helsingfors universitet, 2013)
  The objective of this study was to estimate genetic parameters of minks Aleutian Disease (AD) infections and investigate the genetic relationships between Aleutian Disease infection and fertility traits. The research data was obtained from the Finnish Fur Breeders Association. The data had information from one mink farm in years 2006-2010. The data contained 27 753 one year old female minks. Only those females who had more than three kits were tested. There were 18 478 tested minks of which 9.2 % had AD. The pedigree data had 41 573 animals. In this study AD infection, pregnancy and felicity were binary traits. AD inf. 1 = sick, 2 = healthy. If female had kit(s) or aborted or lost her kit(s) after birth, pregnancy (PREG) = 2, otherwise = 1. If female lost her kits after birth, felicity (FEL) = 1. If litter size were at least one, FEL = 2. The heritability estimates and variance components (REML) were calculated using multi trait animal model and DMU-software. Heritability estimates for the studied traits were low: 0.07 for AD infection, 0.07 for PREG, 0.04 for FEL and 0.08 for litter size. The heritability estimate for AD was smaller than the common litter variance for the trait. Genetic correlations between AD inf. and FEL, and AD inf. and litter size were positive. The genetic correlations between AD inf. and FEL were 0.447 ± 0.132 and between AD inf. and litter size 0.290 ± 0.108. The results suggest that resistance for AD inf. has genetic variation. Although the heritability estimate for the trait was low, it can be affected by selection. Genetic correlations between AD inf. and fertility traits were favourable. Selection for larger litter size could increase mink resistance for AD infection.
 • Kaalikoski, Katri (Helsingin yliopisto, 2002)
 • Kaalikoski, Katri (2002)
  Väitöskirja koostuu kahdeksasta artikkelista ja yhteenvedosta. Tutkimuksen kohteena on englantilaisen moraalifilosofin Iris Murdochin (1919-1999) moraalifilosofinen teoria. Artikkeleissa nostetaan esiin kaksi päälinjaa Murdochin ajattelussa. Yhtäältä tutkitaan hänen lähestymistapaansa "minän" ja ulkomaailman suhteen kuvaamista koskevaan problematiikkaan filosofiassa. Ydinkysymys on tällöin, millä tavalla yksityistä ihmistä ja ihmiselämän kokemusta on pyritty määrittelemään ja kuvaamaan modernissa moraalifilosofiassa sekä mitä seurauksia erilaisilla filosofian ihmiskuvilla on yksilön elämän kokemuksen kannalta. Tutkimuksen toinen linja seuraa Murdochin modernia moraalifilosofiaa ja erityisesti nonkognitivistista etiikkaa kohtaan esittämää kritiikkiä sekä tutkii hänen asemaansa uuden moraalirealismin edelläkävijänä ja nykyisen etiikan teorian kehittäjänä. Väitöskirjassa tarjotun tulkinnan mukaan Murdochin nonkognitivismin kritiikillä ja hänen kognitivistisella moraalirealistisella lähestymistavallaan etiikkaan on ideologinen perusta, joka kytkeytyy "minän" ja ulkomaailman suhdetta koskevaan ongelmaan ja jonka juuret ovat 1800-luvun milliläisessä liberalismissa. Murdochin moraaliteoriaan sisältyvälle ajatukselle kielen ja maailman suhteesta sekä hänen näkemykselleen "minän" suhteesta ulkomaailmaan annetaan tulkinta platonistisen metafysiikan kehyksessä. Hänen metafyysinen moraaliteoriansa näyttäytyy platonistis-pragmatistisena teoriana, jossa ajatus Hyvän ideasta moraalin perustana yhdistyy liberalistis-poliittisiin filosofisiin tavoitteisiin: pyrkimykseen uuden ihmiskuvan pohjalta luoda uudenlaista naturalistista etiikkaa, joka henkilökohtaisella tasolla voisi tarjota yksityisille moraalipohdinnoille vahvan perustan ja joka samalla voisi toimia julkisen yhteiskunnallisen eettisen ajattelun pohjana.
 • Martikainen, Toivo (2013)
  Gradututkielma käsittelee Mathias Rustin vuoden 1987 Moskovan-lentoa, jossa nuori länsisaksalaismies lensi pienkoneella Helsingin Malmilta Neuvostoliittoon ja laskeutui Moskovan Punaiselle torille kenenkään estelemättä. Tarkempi näkökulma on suomalaisviranomaisten suhtautuminen tapaukseen. Erityisesti tutkielmassa pohditaan sitä, kuinka Neuvostoliiton rooli tapauksen toisena osapuolena vaikutti suomalaisten toimintaan ja oliko tapauksessa havaittavissa suomettumiseksi tulkittavaa kumartelua itänaapurin suuntaan. Tutkielman pääasiallinen lähdeaineisto on ulkoasiainministeriön arkiston tapausta koskevat asiakirjat. Alkuperäislähteiden lisäksi tutkielmassa hyödynnetään asianomaisten haastatteluja sekä tietysti tutkimuskirjallisuutta. Tutkimuksen pääasiallinen metodi on lähdekritiikki. Aiheen historiallinen ja teoreettinen viitekehys liittyy Neuvostoliiton 1980-luvun rapautumiseen ja sen romahtamisen kuviteltuun mahdottomuuteen, Suomen paikkaan kylmän sodan maailmassa sekä suomettumisesta käytyyn keskusteluun. Tutkimustulokset paljastavat, että suomalaisviranomaisten toimintaan vaikutti mitä suurimmissa määrin se, että Rust-tapauksen toinen osapuoli oli Neuvostoliitto. Erityisen kumartelevaa toiminta ei kuitenkaan ollut, vaan tapaus hoidettiin vain asiallisesti. Usein käytetystä suomettumisen mittarista, isänmaan edun vaarantumisesta, ei löydy merkkejä. Oli ennen kaikkea Suomen oman edun mukaista selvittää Rust-tapaus perinpohjaisesti. Tutkimus paljastaa Rust-tapauksesta myös aiemmin tuntemattomaksi jääneen jälkiepisodin, oikeusministeri Matti Louekosken ja Neuvostoliiton korkeimman oikeuden presidentin Vladimir Terebilovin Moskovassa Rustin lennon jälkeen käymät keskustelut. Tutkielman perusteella on mahdollista pohtia myös Rustin lennon merkitystä Neuvostoliiton hajoamiselle. Lento vaikutti tutkimustulosten perusteella selkeästi puna-armeijan vaikutusvallan heikkenemiseen ja aiheutti Neuvostoliitolle valtaisan mainetappion. Siinä mielessä lennolla oli oma pieni merkityksensä Neuvostoliiton rapautumisessa ja sen hajoamiseen johtaneessa kehityksessä. Sitä suuremman merkityksen antaminen lennolle olisi kuitenkin selkeän anakronistista.
 • Tång, Åke (1950)
 • Säikkö, Liile (1964)
 • Koponen, Eeva ((Enn)
 • Kauppinen, Markus (2008)
  Matkailusta on tullut viime vuosikymmenten aikana yksi maailman merkittävimmistä toimialoista. Se on noussut samalla yhdeksi maailman suurimmista vientiteollisuuden aloista, ja kansainvälinen matkailu on 25-kertaistunut vuodesta 1950 vuoteen 2007. Kansainvälisen matkailun arvioidaan kasvavan vuoteen 2020 asti noin neljän prosentin vuosivauhdilla, mikä tarkoittaa, että vuonna 2020 maailmassa tehtäisiin noin 1,6 miljardia ulkomaanmatkaa. Huolimatta matkailun globaaleista taloudellisista, yhteiskunnallisista ja ympäristöllisistä merkityksistä matkailupolitiikkaa ei ole liiemmin tutkittu. Tämä voi johtua siitä, etteivät matkailualan kysymykset ole poliittisille puolueille primäärikysymyksiä tai matkailun kehityskysymyksiä eivät suunnittele politiikan osaajat, vaan markkinoinnin ammattilaiset, joilla ei ole näkemystä matkailun yhteiskunnallisista vaikutuksista eikä tämän vuoksi kiinnostusta niiden tutkimiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen matkailupolitiikkaa vertailevan tutkimuksen menetelmin verrattuna Australiassa ja Irlannissa toteutettuun matkailupolitiikkaan sekä sen konkreettiseen ilmenemismuotoon, matkailustrategiaan. Tavoitteena on löytää näiden kolmen maan matkailupolitiikkaa yhdistäviä ja erottavia tekijöitä ja pyrkiä hahmottamaan, voidaanko Suomen matkailupolitiikassa päästä tavoitteisiin, jotka valtioneuvosto on periaatepäätöksessään asettanut. Kaikissa tutkimuksen kohteena olevissa matkailustrategioissa käsitellään matkailun kehittämistä hyvin samantyyppisesti. Maiden matkailustrategioista voi kuitenkin havaita selvästi teeman, joka erottaa ne toisistaan. Australian teema on kokeiltujen ja hyväksi havaittujen toimintamallien vahvistaminen, Irlannin pääteema on kilpailukyvyn vahvistaminen, ja Suomen kohdalla kysymys on matkailun suunnittelun ja markkinoinnin rakenteellisesta uudistamisesta. Australiassa ja Irlannissa kattavia matkailustrategioita on laadittu useampia, ja uusin versio on aina edellisen evoluutio. Suomen kohdalla näyttää siltä, että työssä on päädytty radikaalisti uudistamaan Suomen matkailustrategiaa. Suomen matkailustrategia sisältää vain vähän analyysia siitä, miten Suomen matkailuelinkeinon tilasta. Matkailustrategiassa tuodaan hyvin esille ne osa-alueet, joilla toimia tarvitaan, sekä myös ilmaistaan, mitkä osapuolet ovat näistä toimista vastuussa, mutta tavoitteita ei pureta auki niin, että voitaisiin arvioida millaisin keinoin ja miksi niihin pyritään. Näin ollen Suomen matkailustrategia saattaa jäädä enemmänkin näkemykseksi siitä, mitä pitäisi tehdä kuin aktiiviseksi kehitystyön ohjaajaksi.
 • Härkönen, Britta (1963)
 • Turkia, Tiina (2008)
  Tutkimukseni on sosiaalipoliittista elämäkertatutkimusta ja sosiaalityön käytäntötutkimusta. Tutkimusaineistoni on Helsingin lastensuojelusta, ja se painottuu sijaishuoltoon. Helsingin sosiaalilautakunta otti huostaan lastensuojelulain (683/1983) 16 § perusteella vuonna 1996 yhteensä 117 lasta. Huostaanoton jälkeen lapselle pitää löytää sijoituspaikka. Lapsista 49/117 sijoitettiin kaupungin omiin laitoksiin ja 26/117 lasta perhehoitoon. Ostopalveluihin sijoitettiin 42/117 lasta. Tutkimusaineistoni on kymmenen lastensuojelun sosiaalityöntekijän teemahaastattelut ja viidentoista huostaanotetun lapsen asiakirja-aineisto. Sosiaalityöntekijät olivat kymmenen vuotta sitten huostaanottaneet ja sijoittaneet tutkimukseeni valitsemani lapset. Tutkimuskysymykseni on: minne vie huostaanotetun lapsen polku? Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden teemahaastattelulla olen koonnut tietoa tekijöistä, jotka ohjaavat lapsen sijoituspolulle. Aikaisempaan tutkimukseen, lainsäädäntöön ja oma työkokemukseeni pohjautuen muodostin kuusi teemaa, joiden pohjalta haastattelin kymmentä lastensuojelun sosiaalityöntekijää. Jokaisesta teemasta, lapsi, vanhemmat, talous, sosiaalityöntekijän näkemys, sijaishuollon paikat ja elämän sattumat, olen etsinyt tietoa, joka puhutaan ja kirjoitetaan näkyväksi. Lisäksi olen esittänyt kysymyksiä ja muodostanut hiljaisen tiedon olettamuksia teemoista, jotta saisin näkyviin sosiaalityön näkymätöntä tietoa. Elämäkerrallinen tutkimukseni pohjautuu lasten asiakirjoihin dokumentoituun tietoon lapsen elämästä ja tapahtumista sijaishuollossa. Tutkimukseni kerrontaa kantaa eteenpäin matkametafora, jossa näen lapsen lähtevän kulkemaan polkua pitkin, kun hänet huostaanotetaan ja sijoitetaan. Jokaisen lapsen polku sijaishuollossa on yksilöllinen ja mielenkiintoinen. Sisällönanalyysi ja narratiivisuus ovat analyysimenetelmiä, joiden avulla olen löytänyt lasten kulkemat polut sijaishuollossa. Lapsen tarinat olen yhdistänyt kolmeksi kuvaannolliseksi poluksi sijaishuollossa: pitkospuilla vahvistetuksi poluksi, kulkurin kiviseksi poluksi ja hämärän peittämäksi poluksi. Olen lukenut aineistoani läpi useaan kertaan tutkijan ja käytännön lastensuojelun sosiaalityöntekijän silmälasit silmilläni. Kahteen kysymykseen halusin löytää aineistostani vastauksen: Mitä on lapsen sijoituksen aikainen sosiaalityö? Ketkä kulkevat polkua pitkin yhdessä lapsen kanssa? Aineistoni perusteella sijoituksen aikainen sosiaalityö näyttäytyy parhaimmillaan rikkaina kuvauksina lapsen elämästä sijaishuollossa, kirjoituksina lapsen elämän tapahtumista, sattumista ja kannattelevista tukitoimista. Aineistossani on myös paljon lapsen elämän tyhjiä sivuja. Lapsen matkasta sijaishuollossa ja tehdystä sijoituksen aikaisesta sosiaalityöstä ei ole kirjoitettu mitään moneen vuoteen. Ketkä kulkevat polkua pitkin yhdessä lapsen kanssa? Osalla lapsista jatkuvat läheiset ja lämpimät suhteet omiin vanhempiin, sukuun ja ystäviin sijoituksen aikana. Toisilla mukana kulkijoiden joukko ohenee viranomaisiin ja satunnaisiin kohtaamisiin omaisten kanssa.
 • Seppänen, Christian (Helsingin yliopisto, 2006)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan preposition min kääntämistä Septuagintan Pentateukissa. Työssä selvitetään, millaisia käännösvastineita Pentateukin kirjojen kääntäjät käyttävät ja millaista kreikkaa lopputulos on. Lisäksi tutkitaan, poikkeavatko Pentateukin kirjojen käännökset toisistaan. Työ on Septuagintan käännöstekniikan tutkimusta. Tämä tarkoittaa pyrkimystä ymmärtää, millaisia kriteerejä kääntäjillä on ollut ja miksi tietynlaiseen käännökseen on päädytty. Metodisesti työ liittyy Helsingin yliopistossa aiemmin tehtyyn Septuagintan käännöstekniikan tutkimukseen. Tässä työssä tutkimuskohteeksi on valittu yksi heprean syntaksin osaalue, min-prepositio. Valittu osa-alue voidaan nähdä yhtenä näkökulmana tai "mittarina" Septua-gintan käännöstekniikan tutkimukseen. Tutkimus on siten osa kokonaiskuvaa, joka saadaan, kun otetaan huomioon Septuagintan käännöstekniikkaa mahdollisimman monesta eri osa-alueesta. Tutkimuksessa on analysoitu min-preposition esiintymät Pentateukissa. Työn ulkopuolelle on rajattu min-prepositiot, jotka esiintyvät yhdistetyn preposition tai puolipreposition osana sekä min-prepositiot, jotka esiintyvät infinitiivin tai komparatiivisen ilmauksen kanssa. Analysointia varten aineisto on luokiteltu erityyppisten tapausten mukaan: 1) lokaaliset tapaukset; 2) kuvainnollisesti lokaaliset tapaukset; 3) partitiiviset tapaukset; 4) temporaaliset tapaukset; 5) kausaaliset ja instrumentaaliset tapaukset sekä agentti; 6) rektiotapaukset ja 7) erikoistapaukset. Tutkimuksessa on käynyt ilmi, että yleisimmät käännösvastineet ovat ??? (48 %) ja ?? (33 %), joita käytetään lähes aina kun se on mahdollista. Näiden kahden yleisimmän käännöksen lisäksi kääntäjät ovat monissa yksittäistapauksissa käyttäneet monia erilaisia käännöksiä. Kokonaisuutena Pentateukin kirjat näyttävät melko yhtenäiseltä. Selvimmin Pentateukista erottuu Exodus muita vapaampana käännöksenä. Kreikan kielen kannalta käännökset ovat hyvin suureksi osaksi sujuvia. Muutamat piirteet käännöksissä ovat hepraistisia. Kyse on yleensä siitä, että jokin ilmiö esiintyy Septuagintassa useammin kuin kreikkalaisessa aineistossa yleensä. Min-preposition käännöksissä Septuagintan kielessä on havaittavissa kaksi kreikan kielelle ominaista ajan ilmiötä: sijamuotojen korvautuminen prepositioilla sekä preposition ?? sulautuminen prepositioon ???.
 • Kaakko, Hannele (2005)
 • Sinkkilä, Linnea (2012)
  Tutkimuksessani tarkastelen sitä, millä tavoin vapaaehtoisesti lapsettomat naiset hyväksyttävät valintaansa jäädä lapsettomaksi kertoessaan lapsettomuudestaan naistenlehtien haastatteluissa. Vertailen vapaaehtoisesti lapsettomien naisten kertomuksia vasten tahtoaan lapsettomiksi jääneiden kertomuksiin:vertailun kautta on mandollista tuoda esille niitä tapoja, joilla äitiyttä, naiseutta ja lapsettomuuttaymmärretään hegemonisessa diskurssissa. Samalla paljastuu, millaisia vastadiskursseja vapaaehtoisesti lapsettomat naiset käyttävät, ja miltä osin taas tulkinnat lapsettomuudesta ovat yhteneviä maternalistisen diskurssin (ks. Morell 1994) kanssa. Tutkimukseni perustana on aineistolähtöisyys ja lähestymistapani diskurssianalyyttinen; aineistonani käytän naistenlehdissä vuosien 2007-2010 välillä julkaistuja artikkeleita ja haastatteluita, joissa käsitellään tai sivutaan vapaaehtoista ja vastentahtoista lapsettomuutta. Aineistoni vapaaehtoisesti lapsettomat voitiin jakaa kahteen eri ryhmään: niihin, jotka tiesivät jo varhain, etteivät halua lapsia ja niihin, jotka siirsivät lapsentekoa aina vain myöhemmäksi, kunnes lopulta lapsetkin jäivät tekemättä. Lykkääjien kohdalla lapsenteon siirtymistä perusteltiin esimerkiksi työn tai sopivan kumppanin puuttumisen kautta, varhaiset tiedostajat taas vetosivat puuttuviin äidinvaistoihin tai maapallon ylikansoittumiseen. Lapsettomuuden varhain valinneilla lasten hankkiminen ei missään vaiheessa ollut todellinen vaihtoehto, joten päätökseen jäädä lapsettomaksi suhtauduttiin varmuudella — lykkääjien kohdalla taas päätökseen liittyi enemmän ambivalenssia ja pohdintaa siitä, kaduttaako lapsettomuus myöhemmällä iällä. Kumpikin vapaaehtoisesti lapsettomien naisten ryhmä sekä vasten tahtoaan lapsettomiksi jääneet tunsivat ajoittaista ulkopuolisuutta lapsettomuutensa vuoksi. Kertomalla läheisistä suhteistaan esimerkiksi sisarusten tai ystävien lapsiin naiset halusivat osoittaa, ettei lapsettouus merkitse samaa kuin kokonaan lapseton elämä: lapsettomatkin naiset voivat nauttia saadessaan toimia lasten kanssa tai auttaa näitä esimerkiksi vapaaehtoistyön kautta. Liitän tutkimukseni laajempaan keskusteluun äitiydestä ja naiseudesta sekä yhteiskunnassamme käynnissä olevaan individualisaatioon: elämänkaaren korvautuessa yksilöllisten valintojen muodostamalla elämänkululla on vapaaehtoinen lapsettomuuskin vain valinta muiden joukossa. Tästä huolimatta äitiys liitetään edelleen kiinteästi naiseuteen, eikä itse valittua lapsettomuutta siten nähdä hyväksyttävänä vaihtoehtona äitiydelle. Vapaaehtoisesti lapsettomien naisten onkin pyrittävä tekemään valinnastaan hyväksyttävä myös ympäristön silmissä tullakseen hyväksytyksi itse naisina ilman lapsia. Käytännössä tämä tapahtuu perustelemalla lapsettomuutta eri tavoin, esittämällä päätös tietoisena ja tarkkaan harkittuna sekä erottamalla äitiys naiseudesta ja toisaalta liittämällä äidillisinä pidettyjä piirteitä myös lapsettomiin naisiin. Samalla naiset kumoavat vapaaehtoiseen lapsettomuuteen liittyviä stereotypioita ja virheellisiä käsityksiä.
 • Järvenpää, Pirkko (2006)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten työssä jaksaminen – tai jaksamattomuus eli uupuminen – konstruoituu jaksamisvaikeuksia kokeneiden työntekijöiden työelämän kertomuksissa. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, millaisia tarinallisia merkityksiä eri elämäntapahtumille annetaan ja miten jaksamiskokemukset liitetään kertomuksissa ko. merkityksenantoon. Tutkimuksen taustalla on työuupumuksen tutkimuksessa esiintyvä oletus työntekijän ihanteiden, odotusten, tavoitteiden ja pyrkimysten sekä työelämän todellisuuden kohtaamisesta työuupumuksen kehittymisen prosessissa vaikuttavana tekijänä. Oletusta tarkastellaan narratiivisesti tarinallisen kiertokulun teorian kautta sisäisen tarinan ja draaman kohtaamisena. Tutkimuksessa kysytään, millaisena jaksamisvaikeuksia kokeneet työntekijät tuottavat sisäisen tarinan ja draaman suhteen työelämän kertomuksissaan eli millaisena tuotetaan minuuden ja työelämän todellisuuden kohtaaminen. Liitetäänkö työssä jaksaminen sisäisen tarinan toteutumiseen draamassa ja sisäisen tarinan määrittämään tarinalliseen merkityksenantoon, ja jos liitetään, niin miten se tapahtuu? Empiirisen aineiston muodostaa 22 työssään jaksamisvaikeuksia kokeneen työntekijän työelämää koskevat haastattelut ja elämänviivat. Haastateltavat ovat valikoituneet tutkimukseen työuupumuksen oireyhtymää mittaavan MBI-GS -mittarin kautta. Aineiston analyysissa käytetään rinnakkain narratiivista analyysia ja kertomuksen draaman tapahtumiin liitettyjen erontekojen analyysia. Sisäisen tarinan ja draaman kohtaamiset kertomuksen nykytilassa hahmotetaan tutkimuksessa viiden kertomusluokan kautta: ristiriita-, romahdus-, täyskäännös-, luovimis- ja elämä on toisaalla -kertomukset. Ristiriitakertomukset jakaantuvat vielä kahteen luokkaan, labyrintti- ja arvot paineessa -kertomuksiin. Tutkimuksesta ilmenee, että työssään jaksamisvaikeuksia kokeneet haastateltavat konstruoivat kertomuksissaan työssä jaksamisen sidoksissa sisäisen tarinan toteutumiseen työelämän draamassa kolmea poikkeusta lukuun ottamatta, joista yhden kohdalla sisäinen tarina ja työelämän draama eivät kohtaa. Kahden kertomuksen analyysi ei tuonut esiin sisäistä tarinaa. Tutkimuksen tulosten perusteella esitetään, että työssään jaksamisvaikeuksia kokeneiden työntekijöiden kohdalla tulee ottaa huomioon työssä jaksamisen yhteys minuuteen eli siihen, miten ihminen määrittelee itsensä työelämässä. Työuupumustutkimuksen osalta tärkeimpinä lähteinä ovat Schaufeli, W. & Enzmann, D. (1998). The burnout companion to study and practice: a critical analysis ja Schaufeli W.B., Maslach C. & Marek T. (toim.) (1993). Professional burnout: recent development in theory and research. Narratiivisen lähestymistavan kannalta tärkein lähde on Hänninen, V. (1999). Sisäinen tarina, elämä ja muutos.
 • Vuoma, Stella (1998)