Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 13172-13191 of 27110
 • Oksanen, Ulla (Helsingin yliopisto, 2012)
  Tutkimukseni kohteena on lukiolaisten kuvataiteen harjoitustöissä ilmaisema kuvallinen näkemys aikamme suuresta kertomuksesta , tietoyhteiskunnasta. Koska tarkastelen lukiolaisten piirroksia erityisesti semiotiikan, merkkien tieteen näkökulmasta, nousevat työssäni ensiarvoisen tärkeiksi kuvatuotteisiin liittyvät merkitykset sekä se, miten ne rakentuvat tulkinnassa. Kasvatusta ja koulutusta koskien voi tällaisen tulkinnan yhteydessä puhua myös merkitysten lukutaidosta ja tässä yhteydessä etenkin visuaalisesta lukutaidosta. Viimeksi mainitun ymmärrän Seppäsen (2001) tapaan kykynä tulkita ja ymmärtää visuaalisten järjestysten kulttuurisia merkityksiä. Tässä tutkimuksessa olen (i) ottanut tehtäväkseni tarkentaa edellä mainitun lukutaidon luonnetta kehittelemällä semioottisen visuaalisen lukutaidon käsitteen viitekehystä. Sitä olen lähestynyt käytännöllistä toimintaa ja kehollisia taitoja edustavan tietää kuinka -käsitteen kautta, jota hahmotan toisaalta kulttuurihistoriallisen koulukunnan oivallusten ja nykyaikaisen toiminnan teorian näkemysten pohjalta sekä toisaalta pragmatistisen toimintateorian, oppimisen filosofian , perustalta. Tällaisen spesifimmän visuaalisen lukutaidon käsitteen viitekehyksen rakentamisessa olen omaksunut keskeiseksi lähestymistavakseni erityisesti käytäntöperustaisen semiotiikan. Tarkoitan tällä pragmatistisen semiotiikan (C.S. Peircen) sekä sosiosemiotiikan (mm. M.A.K. Hallidayn, R. Hodgen, G. Kressin, T. Van Leeuwenin ja M. O Toolen) tapaa ymmärtää merkkien merkitys niihin liittyvän käytännöllisen toiminnan yhteydessä sekä suhteessa merkkien toiminnan tehtäviin ja tarkoituksiin sosiokulttuurisissa konteksteissaan. Työtäni läpäisevänä ydinajatuksena voikin pitää näkemystä, jonka mukaan visuaalisen kulttuurin ja sen järjestysten syvällisempi ymmärtäminen ja oppiminen on mahdollista erityisesti sellaisen lukutaidon avulla, joka hyödyntää semiotiikan teoriaa ja metodologiaa. Tutkimukseni toisena tärkeänä tehtävänä pidän (ii) kahta edellä mainittua semioottista näkökulmaa yhdistävän "hybridimallin" luomista, jonka mukaisesti sosiosemiotiikan metafunktioita voi pitää myös pragmatistisen semiotiikan metodologisen soveltamisen välineinä ja näin ollen työn semioottisen analyysin ja kuvien tulkinnan työkaluina . Itse empiirisessä analyysissa olen lähestynyt piirroksia hahmottaen aluksi niiden keskeisiä kuvallisia diskursseja, joiden lähiluennassa olen soveltanut sosiosemiotiikan piirissä kehiteltyjä kuvan semioottisen analyysin käsitteitä ja menetelmiä. Tuloksena tästä analyysista erotin kuusi erilaista diskurssia: ekologiset uhkakuvat, luonnononnettomuudet, pelastusdiskurssi, teknologian voittokulku, teknologisen kehityksen vaarat ja kulttuurin mekanisaatiodiskurssi, joista valitsemaani seitsemää piirrosta tulkitsin seikkaperäisemmin semioottisessa analyysissa ja lähiluvussa. Kuvien erittelyssä kiinnitin huomiota myös kuvien retoriikkaan, kielikuvastoon, sekä erityisesti töissä käytettyihin käsitteellisiin metaforiin ja metonymioihin. Semiotiikan näkökulmasta metaforilla on ensiarvoisen tärkeä tehtävä semioottisen innovaation välineenä auttaessaan abstraktien käsitteiden, kuten esimerkiksi tietoyhteiskunnan hahmottamista ja reflektointia sekä tukiessaan ympäröivää todellisuutta koskevien kysymysten syvällistä ymmärtämistä ja ongelmien luovaa ratkaisua. Lukiolaisten kuvakerronnan semioottinen tulkinta avaa käsitykseni mukaan tärkeän ja vähän pohditun näkökulman oppilaiden subjektiivista elämysmaailmaa (umweltia) määrittäviin ja sitä ylläpitäviin laajoihin diskursiivisiin merkityksiin. Empiirisen tapaustutkimusaineistoni muodostavat eteläsuomalaisen viestintä- ja mediapainotteisen lukion oppilaiden (N=44) piirrokset, kirjoitelmat ja haastattelut. Tutkimuksen lähestymistapa on tieteidenvälinen ja sisältää aineksia mm. semiotiikasta, kuvataidekasvatuksesta, kasvatustieteestä, yhteiskuntatieteistä, kulttuurin- ja taiteentutkimuksesta sekä filosofiasta.
 • Tamminen, Asta (2015)
  Biomarkkerit ovat merkkiaineita, jotka vapautuvat elimistön nesteisiin ja kertovat kudoksessa tapahtuvista normaaleista ja patologisista muutoksista. Nivelen eri kudoksista vapautuvien biomarkkereiden pitoisuuksia mittaamalla voi olla mahdollista diagnosoida nivelsairauksia varhaisemmassa vaiheessa nykyisiin menetelmiin verrattuna. Tällä hetkellä diagnoosi saadaan usein vasta silloin, kun nivelrusto on jo selkeästi vaurioitunut. Tutkimustyötä biomarkkereiden pitoisuuksien muutoksista on tehty sekä indusoiduilla että kliinisillä tutkimuspopulaatioilla. Indusoiduissa nivelsairairauksissa biomarkkereiden pitoisuudet muuttuivat selkeästi, sillä usein kliinisissä nivelsairauksissa, kuten osteoartriitissa, sairaus etenee aalloittain aktiivisten ja elpymäjaksojen vaihdellessa. Röntgenkuvissa todetut muutokset nivelessä ovat saattaneet syntyä paljon aiemmin ja näytteenottohetkellä nivelessä voi olla vakaa, tulehdukseton tila. Useissa biomarkkereissa, kuten matriksimetalloproteinaaseissa (MMP), myös iällä on merkitystä pitoisuuksiin. Nivelruston kehittyessä synteesi on aktiivisempaa, jolloin myös biomarkkereiden pitoisuudet ovat korkeampia aikuisiin yksilöihin verrattuna. Liikunta ja erilaiset lääkitykset saattavat myös vaikuttaa pitoisuuksiin. Näiden seikkojen vuoksi on haasteellista asettaa biomarkkereiden pitoisuuksille raja-arvoja ja patologisissa tutkimuksissa on tärkeää, että kontrollihevoset ovat samanikäisiä. Tutkimustuloksissa oli erilaisista lähtöasetelmista riippumatta samankaltaisia tuloksia, mikä on todiste biomarkkereiden toimivuudesta. Selkeimmin esiin nousivat kollageeniin liittyvät biomarkkerit, joiden pitoisuudet kohosivat synoviitin seurauksena sekä MMP ja prostaglandiini E2 (PGE2), joiden pitoisuudet kohosivat kaikissa nivelsairauksissa. Tällaista ominaisuutta voisi hyödyntää lähinnä nivelsairautta poissulkevana testinä. Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jossa tarkastellaan ja vertaillaan tutkimustuloksia biomarkkereista, joita on yleisimmin käytetty hevosten niveltutkimuksissa.
 • Virta, Sonja (Helsingin yliopisto, 2013)
  J. R. R. Tolkienin tuotannosta on tehty monia erilaisia adaptaatioita, mutta akateemisen Tolkien-tutkimuksen laajuudesta huolimatta Tolkien-parodioita ei ole juuri tutkittu. Toisaalta myöskään parodian kääntämisestä yleisesti ei ole teoriaa niinkään olemassa. Tässä tutkielmassa analysoidaan J. R. R. Tolkienin The Lord of the Rings -teoksen suomennoksessa Taru sormusten herrasta käytettyjä käännösstrategioita nimien osalta, sekä verrataan niitä Tolkienin teoksesta tehdyn The Bored of the Rings -parodian suomennoksessa Loru Sorbusten herrasta käytettyihin strategioihin. Koska parodioitavan tekstin täytyy olla tunnistettava myös parodian käännöksessä, ja täten alkuperäisteoksen käännöksellä on parodiaa käännettäessä erityinen asema, selvitetään tutkielmassa sitä, millainen vaikutus Sormusten herrassa käytetyillä nimien käännösstrategioilla on parodian käännöksessä käytettyihin strategioihin. Toisaalta kulttuurierot vaikuttavat erityisesti kyseessä olevan parodian tulkintaan ja täten myös siinä käytettyihin käännösstrategioihin aivan eri tavalla kuin alkuperäisteoksen kohdalla, eikä tätä vaikutusta voi nimienkään kääntämisessä ohittaa. Analyysia varten tutkielma vertailee ja yhdistää kolmen eri tutkijan eli Ritva Leppihalmeen, Jan Van Coillien ja Albert Péter Vermesin esittämiä strategioita nimien kääntämiselle. Parodian kääntämiseen liittyvän tutkimuksen puutteessa nämä käännösstrategiat on valittu edustamaan käsillä olevan teoksen eri puolia: strategioissa yhdistyvät niin alluusioiden eli kulttuuriviitteiden kääntäminen nimissä, nimien kääntäminen lastenkirjallisuudessa jota The Bored of the Rings nimien osalta tietyillä tavoin muistuttaa, vaikka ei lapsille olekaan suunnattu kuin nimien kääntäminen kaunokirjallisuudessa yleisemmin. Tutkimuksen tuloksista voidaan tulkita Sormusten herran nimien käännösstrategioilla olleen vaikutusta parodiassa käytettyihin strategioihin: vaikka eroavaisuudet eri käännösstrategioiden käytössä olivat suuria, oli tietyillä strategioilla myös vahvoja yhtäläisyyksiä tekstien välillä. Strategioista yhteys näkyi erityisesti nimen säilyttämisessä alkuperäismuodossaan sekä nimen sovittamisessa kohdekielen kirjoitusasuun, minkä voidaan tulkita liittyvän nimien tunnistettavuuteen parodian käännöksessä.
 • Sjöblom, Johnny Vilhelm (2008)
  Avhandlingen analyserar hur fem finländska tidningar porträtterar landet Tyskland. De analyserade tidningarna är Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Kauppalehti, Iltalehti och Suomen Kuvalehti. Materialet består av 486 antal artiklar och notiser, som har publicerats under en konstruerad vecka i augusti-september 2006 och en konstruerad vecka i januari-februari 2007. Avhandlingen består av en kvantitativ genomgång av hela materialet, samt en så kallad inramningsanalys, ”frame analysis” av, ur materialet slumpmässigt utvalda artiklar och notiser. I den kvalitativa analysen undersöks hur bra vissa hypotetiska bilder av Tyskland överensstämmer med den bild som kommer fram på tidningarnas sidor. Avhandlingen bygger på det faktum att det inte existerar en allt övergripande bild av landet Tyskland. I stället är målet att ta reda på vilka så kallade mindre omfattande bilder bidrar till helheten av Tyskland. I avhandlingen presenteras fem hypotetiska bilder, som samtidigt fungerar som grund för inramningsanalysen. Av de hypotetiska bilderna stämmer vissa mycket bra ihop med verkligheten på tidningarnas sidor. Det finns till exempel en stark närhetsaspekt i bevakningen av Tyskland i de analyserade tidningarna, trots att de direkta ekonomiska relationerna länderna emellan får förvånansvärt lite utrymme i de analyserade tidningarna. Förhållandet mellan Finland och Tyskland porträtteras också så gott som alltid som ett förhållande mellan liten och stor. Det är Finland som förlorar, om man inte här vårdar relationerna till Europas (ekonomiska) stormakt. I tiden ligger trots det en stolthet över att Tyskland i nuläget ser upp till många av Finlands bedrifter. Tyskland porträtteras också fortsättningsvis starkt utifrån sin mycket krångliga 1900-tals historia. I centrum av den historiska porträtteringen står det Tredje riket, medan Väst- och Östtyskland får rätt så lite utrymme under de analyserade perioderna. I uppdelningen mellan väst och öst, porträtteras Västtyskland som föregångaren till det nuvarande Tyskland, medan det tidigare Östtyskland får dras med bilder av arbetslöshet och nynazism.
 • Viljamaa-Dirks, S. (1990)
  Mesofiiliset aeromonakset ovat heterogeeninen ryhmä yleisesti ympäristössä, ennen kaikkea vesistöissä esiintyviä, gramnegatiivisia, oksidaasipositiivisia sauvabakteereita. Tällähetkellä ne voidaan jakaa liikkuviin lajeihin Aeromonas hydrophila,A.sobria, A.caviae (tai A.punctata tyyppi caviae), A. eucrenophila,A.veronii ja A. schubertii, sekä liikkumattomaan lajiin A. media.Lajimääritykset perustuvat biokemiallisten ominaisuuksien yhdistelmiin, joiden perusteella kanta voidaan sijoittaa todennäköiseen lajiin. Joidenkin lajien sisällä esiintyy DNA-hybridisaatioryhmiä, joita ei toistaiseksi voida erottaa toisistaan biokemiallisten ominaisuuksien perusteella. Aeromonakset on kauan tunnettu vaihtolämpöisten eläinten, erityisesti kalojen, taudinaiheuttajina. Kaloilla niiden aiheuttamat taudit liittyväterilaisiin stressitiloihin. Tasalämpöisten eläinten taudinaiheuttaJina mesofiilisiä aeromonaksia on kuvattu melko harvoin. Niitä on kuitenkin enenevässä määrin kuvattu humaanipatogeeneinä, mm. septikemioiden, haava-infektioiden ja gastro-enteriitin aiheuttajina. Niillä on useita ominaisuuksia, jotka voivat liittyä virulenssiin: toksisuus, adhesiivisuus, invasiivisuus ja pintaproteiinikerros (S-layer). Mesofiiliset aeromonakset tuottavat alpha- ja beta-hemolysiinejä, sekäsytotoonisia ja sytotoksisia enterotoksiineja. Erilaisia virulenssitekijöitä omaavia kantoja esiintyy yleisesti ympäristössä ja elintarvikkeissa. Mesofiilisten aeromonasten määräluonnonvesissä riippuu mm. veden ravinnerikkaudesta ja lämpötilasta. Niitä esiintyy myös vesijohtovedessä. Eläinperäisistäelintarvikkeista, mutta myös vihanneksista ja juureksista voidaan usein eristää mesofiilisiä aeromonaksia. Jääkaappisäilytys ei estä niiden kasvamista. Tunnetaan kuitenkin vain muutama mahdollisesti aeromonasten aiheuttama ruokamyrkytysepidemia. Mesofiilisten aeromonasten eristämiseen vedestä, elintarvikkeista tai ulosteesta on kehitetty useita selektiivisiä elatusaineita. Standardisoidutmenetelmät ja pitoisuuksien ohje-arvot kuitenkin puuttuvat.
 • Punkka, Ari-Juhani (Helsingin yliopisto, 2015)
  Mesoscale convective systems (MCSs) are common in Finland and nearby regions. These conglomerates of cumulonimbus clouds have a diameter in excess of 100 km and lifetime of at least four hours. About 200 MCSs are detected every year out of which roughly 80 are classified as intense MCSs (maximum radar reflectivity exceeding 50 dBZ for two consecutive hours). MCSs occur most frequently during the afternoon hours in July and August, whereas in the wintertime, they are very few in number. Also the most extreme forms of MCSs such as derechos occur in Finland but only infrequently. The average duration of the MCSs is 10.8 hours in Finland and the most common direction of movement is toward the northeast. In the light of earlier MCS research a local peculiarity is the limited population of MCSs which has a motion component towards the west. The synoptic-scale weather pattern affects the MCS motion direction. An area of low pressure and upper-level trough are located west of Finland during many MCS situations which leads to the onset of southern air flow and the increase of low-tropospheric temperature and humidity. Based on the case studies in this thesis, the area of low pressure occasionally travels to the southwest of Finland enabling southeasterly air flow and further, the MCS motion component towards the west. During the thunderstorms days with sub-MCS deep moist convection, a northwesterly air flow and a ridge of high pressure west of Finland are frequently observed. As opposed to many earlier MCS studies, mid-level lapse rate does not distinguish between the MCS and sub-MCS environments in Finland. Instead, convective available potential energy (CAPE), low-tropospheric water vapour mixing ratio and deep-layer mean wind are able to distinguish between the aforementioned environments. Moreover, mean wind parameters are among the best discriminators between the days with significant and insignificant wind damage. Unlike in many earlier investigations, no evidence is found that cases with dry low- or mid-troposphere air would be more prone to the occurrence of significant convective winds than cases with moister environments. These results and the case studies propose that in the presence of low instability dry air dampens deep moist convection and convective downdrafts. However, in the presence of high instability the effect of dry air may be reverse, as the derecho case of 5 July 2002 (Unto) suggests.
 • Limnell, Tarja (Helsingin yliopisto, 2011)
  New chemical entities with unfavorable water solubility properties are continuously emerging in drug discovery. Without pharmaceutical manipulations inefficient concentrations of these drugs in the systemic circulation are probable. Typically, in order to be absorbed from the gastrointestinal tract, the drug has to be dissolved. Several methods have been developed to improve the dissolution of poorly soluble drugs. In this study, the applicability of different types of mesoporous (pore diameters between 2 and 50 nm) silicon- and silica-based materials as pharmaceutical carriers for poorly water soluble drugs was evaluated. Thermally oxidized and carbonized mesoporous silicon materials, ordered mesoporous silicas MCM-41 and SBA-15, and non-treated mesoporous silicon and silica gel were assessed in the experiments. The characteristic properties of these materials are the narrow pore diameters and the large surface areas up to over 900 m²/g. Loading of poorly water soluble drugs into these pores restricts their crystallization, and thus, improves drug dissolution from the materials as compared to the bulk drug molecules. In addition, the wide surface area provides possibilities for interactions between the loaded substance and the carrier particle, allowing the stabilization of the system. Ibuprofen, indomethacin and furosemide were selected as poorly soluble model drugs in this study. Their solubilities are strongly pH-dependent and the poorest (< 100 µg/ml) at low pH values. The pharmaceutical performance of the studied materials was evaluated by several methods. In this work, drug loading was performed successfully using rotavapor and fluid bed equipment in a larger scale and in a more efficient manner than with the commonly used immersion methods. It was shown that several carrier particle properties, in particular the pore diameter, affect the loading efficiency (typically ~25-40 w-%) and the release rate of the drug from the mesoporous carriers. A wide pore diameter provided easier loading and faster release of the drug. The ordering and length of the pores also affected the efficiency of the drug diffusion. However, these properties can also compensate the effects of each other. The surface treatment of porous silicon was important in stabilizing the system, as the non-treated mesoporous silicon was easily oxidized at room temperature. Different surface chemical treatments changed the hydrophilicity of the porous silicon materials and also the potential interactions between the loaded drug and the particle, which further affected the drug release properties. In all of the studies, it was demonstrated that loading into mesoporous silicon and silica materials improved the dissolution of the poorly soluble drugs as compared to the corresponding bulk compounds (e.g. after 30 min ~2-7 times more drug was dissolved depending on the materials). The release profile of the loaded substances remained similar also after 3 months of storage at 30°C/56% RH. The thermally carbonized mesoporous silicon did not compromise the Caco-2 monolayer integrity in the permeation studies and improved drug permeability was observed. The loaded mesoporous silica materials were also successfully compressed into tablets without compromising their characteristic structural and drug releasing properties. The results of this research indicated that mesoporous silicon/silica-based materials are promising materials to improve the dissolution of poorly water soluble drugs. Their feasibility in pharmaceutical laboratory scale processes was also confirmed in this thesis.
 • Partamies, Noora (Helsingin yliopisto, 2004)
 • Mäkinen, Jussi (2015)
  Species composition of a local habitat is a sample of regional species pool. Stress and disturbance define the environmental conditions and control the vegetation on the local scale. The variation of stress and disturbance inside a region control fluctuations in species richness and species composition. This thesis examines the effect of local stress and disturbance on the relationship between local and regional vascular plant species pools in arctic-alpine environment. The relationship is studied through beta-diversity, which measures the ratio of local and regional species richness. It tells how many times larger the regional species pool is compared to the local species pool. If stress, disturbance and biotic competition didn’t limit the species dispersal at the local scale, there would be the same species composition in every habitat and no variance in beta-diversity. Stress level is studied through soil temperature, moisture and pH. Stress variables determine the resource shortage, which limits the primary production and species richness. Earth surface processes (ESP) are a major disturbance in a low-productive environment. ESPs modify physical conditions of a habitat, destroy vegetation and change the availability of resources. Stress and disturbance are distributed by local topography, which is measured with a mesotopographical index. The research was carried out by analyzing an environmental data, which was sampled in Finnish Lapland in 2011–2013. The data consists of 21 research grids that hold together 3360 research plots. A research grid is considered a region for which regional species richness was computed based on its plots’ species pools. Beta-diversity was computed to every research plot as a ratio of regional and local species richness. The effect of environment on beta-diversity was studied through Spearman correlation coefficient and statistical modeling. Generalized linear models (GLM) were used to find out the best combination of stress variables in explaining the variation of beta-diversity and the change in explained variation after bringing ESPs in the model. The relational shares of stress and disturbance variables in explaining beta-diversity were studied with generalized boosted regression models (GBM). Beta-diversity is strongly distributed spatially by mesotopography. Local species richness increases and beta-diversity decreases when moving from a ridge through a slope to a valley. Mesotopography controls habitats’ stress level and ESPs distribution, which is why it has such a strong impact on vegetation. Other noteworthy controllers of beta-diversity are soil moisture, wind driven erosion, known as deflation and fluvial disturbance. Deflation and fluvial disturbance are more effective in controlling beta-diversity than stress variables. It was found that stress and disturbance affect beta-diversity both in positive and negative ways. Mesotopograhy divides the environment in different parts, where there are different controllers of local habitat and vegetation. In the valley there is fluvial disturbance which is related to productive habitat and low values in beta-diversity. Fluvial disturbance lowers stress level and competition which removes the species dispersal obstacles. A large share of regional species pool has dispersed in valleys. Deflation operates on the ridge where it erodes soil and raises stress level. This prevents many species from dispersing to ridges and in doing so raises the beta-diversity. There are no strong ESPs in the slope, for which beta-diversity is controlled by variable snow cover driven soil moisture. Moist habitats have higher species richness and lower beta-diversity than dry habitats. The absence of ESPs may increase competition between plant species. This research shows that the variance of beta-diversity is driven by the descending local species richness along mesotopographical index. Beta-diversity is controlled by ESPs which also are distributed by mesotopography. Stress is a minor driver of beta-diversity.
 • Mäki-Reinikka, Elsa (2013)
  The research focuses on the Saffron Revolution in Burma that occurred in 2007 and awoke the international community’s interest. The United Nations (UN), Amnesty International and Human Rights Watch all started reporting on human rights violations that were pursued by the State Peace and Development Council, SPDC, and the tatmadaw against the Buddhist monks and other peaceful protestors that gathered on the streets of the largest cities in Burma. The demands were for the respect for human rights, democracy and the release of Aung San Suu Kyi from house arrest. The research aims at analyzing how the messages from beyond the Saffron Revolution were spread to different audiences across the world in the form of metaphors and by the use of persuasion. The research also aims at opening up how the reports of the three organizations portray the different actors in Burma’s Saffron Revolution in 2007. The framework advances by firstly comparing the use of metaphors in the reports and discussing how the use of metaphors affects historical representation. Secondly, the use of persuasion in the reports is analyzed, by showing how persuasion is directed towards the different actors in the Saffron Revolution. The primary sources consisted of the reports published by the UN, Amnesty International and Human Rights Watch in August to December 2007. The interdisciplinary method used in the research combines the case study method, which in the field of history focuses on one event in history, and the comparative content analysis method. The theoretical literature focuses on the study of rhetoric, and in particular Kenneth Burke’s theory of persuasion and different theories on metaphors. One of the central findings of the research is that the UN, Amnesty International and Human Rights Watch radically differ in the use of war metaphors, which are not seen in the UN reports at all. All organizations use personification metaphors, metaphors for Savages, Victims and Saviors, and path metaphors. The second finding is that the use of persuasion also differs within the reports. Human Rights Watch does not direct recommendations towards the government and the tatmadaw, but instead focuses on the other actors that could possibly persuade the SPDC and the tatmadaw to end their human rights violations. The shaming technique, ideological persuasion and the socialization into the international community are also methods of persuasion that are noticeable in the reports. The conclusion is that the reports do not always represent the actors equally, but place the emphasis on the victims and saviors of the Saffron Revolution. The voice of the military regime is not heard, with a few exceptions of the Government’s official English government newspaper, the New Light of Myanmar, being mentioned and quoted in the reports. This creates a hierarchical situation between the different actors, which is not in line with the aims of the organizations, which fight for equality in the human rights arena.
 • Herdin, Kai (1999)
  Tutkielmassa hahmotellaan länsimaisissa yhteiskunnissa esiintyviä perusdiskursseja. Perusdiskurssit kuvaavat ihmisen asenteita todellisuuteen ja ne ilmenevät teksteissä. Viitekehyksenä käytetään kriittistä diskurssianalyysia. Lähtökohtana on L. Van Poecken esittämä neljän perusdiskurssin malli, joka on johdettu A. J. Greimas'n semioottisesta nelikentästä sekä J. Lacanin psykoanalyyttisesta semiotiikasta. Kontekstia laajennetaan eksistenssifilosofiaan, jolloin perusdiskursseja löydetään kuusi. Ne ovat mestarillinen, hysteerinen, fundamentalistinen, narsistinen, neutraali ja analyyttinen diskurssi. Neljä ensimmäistä kuvaa äärimmäistä suhtautumista todellisuuteen. Ne ovat samalla äärimmäisten yhteiskuntamuotojen ilmentymiä. Kaksi jälkimmäistä tasapainottelee yhteiskunnassa siten, että neutraali diskurssi on passivoiva ja analyyttinen diskurssi aktivoiva ja kriittinen. Mallin mukaan äärimmäiset perusdiskurssit esiintyvät aina pareittain. Tällöin toinen diskurssi edustaa oppositiota. Näin yhteiskunta pyrkii tasapainottamaan itseään muutosprosesseissa. Neutraalia diskurssia tarvitaan puolestaan tiedonvälitykseen ja analyyttistä diskurssia yhteiskunnan katalysaattoriksi. Tutkielmassa kehitetään myös metodia, jonka avulla perusdiskursseja voidaan tunnistaa yhteiskunnallisesti relevanteista teksteistä. Tällaisia ovat esimerkkiaineiston tekstit, jotka koostuvat mm. eduskunnassa pidetyistä puheista, lehtikirjoituksista ja televisiojutuista. Mallin avulla voidaan analysoida yhteiskunnan muutosprosesseja ja liikkeen suuntaa. Samalla pystytään paljastamaan yhteiskunnan piilorakenteita ja niissä ilmenevää vallan käyttöä.
 • Pekkala, Terho (2008)
  Mestari – Kisälli-projekti oli kainuulainen erityistyöpajahanke, joka toteutettiin vuosina 1999- 2001. Tämä pro gradu -tutkielma on osa laajempaa hankkeen arviointitutkimusta (Heikkinen ym. 2000) Tutkimustehtävänä oli arvioida Mestari – Kisälli -projektin toimintaa osallistujien kokemusten kautta. Tutkimuskysymyksinä olivat: 1. Millaisia ovat osallistujien arviot ja kokemukset projektin toiminnasta ja sen vaikutuksista? 2. Millaiseksi mestarit ja kisällit arvioivat yhteistoimintaansa ja keskinäistä suhdettaan? Tutkimusaineisto koostuu projektin ensimmäisen toimintavuoden osallistujien alku- ja loppuhaastattelu- sekä kyselyaineistosta. Tutkimusmenetelmänä on käytetty sekä strukturoitua haastattelua että kyselyjä. Aineiston perusteella voidaan todeta, että hanke on onnistunut keskeisessä tavoitteessa myönteisemmän kehityssuunnan aloittamiseksi nuorten elämän tukemiseksi. Aineistossa projektin vaikuttavuus havainnollistuu lähinnä osallistujien subjektiivisten kokemusten ja tuntemusten kautta. Nuorten koettu elämänhallinta on kohonnut projektin aikana. Mestareista suurin osa arvioi hankkeen vahvistaneen heidän itseluottamustaan. Nuorten työllistymisarvioiden osalta on ambivalenttia tulkintaa, yhtäältä projektin vaikutus koettiin vahvistavana, toisaalta tulevan työllistymisen mahdollisuuksien arviot olivat heikentyneet hankkeen aikana. Kisällien itsensä ilmaisemat muutokset projektin aikana tukevat päätelmää elämän asioiden ”liikahduksista”. Projektin vaikuttavuus ei johda niinkään nuorten lineaariseen koulutuspolkuun (koulutukseen ja työhön), vaan vahvistaa ennen kaikkea sisäisen elämänhallinnan epävarmuuden vähentymistä (mm. elämän sisältö ja järjestys, sosiaaliset suhteet) sekä lisääntyvää realismia ulkoisen elämänhallinnan (työn saanti) suhteen. Hankkeessa toteutettu työparimenetelmä on aineiston tulosten valossa ollut onnistunut ja siihen yhdistyy positiivisia merkityksiä niin mestarin roolin kuin yhteistyön käytännön toimivuuden osalta. Sekä mestarit että kisällit ovat vahvistaneet käsitykset mallin toimivuudesta ja mielekkyydestä yhdistää kaksi sukupolvea työskentelemään yhdessä. Mestarien arviot nuorista ja kisällien arviot mestareista osoittavat, että suhde on ollut monille merkityksellinen. Kuitenkin on kriittisesti todettava, ettei tällaisen työpajajakson tai interventiomallin vaikutusten pysyvyyttä pystytä tämän aineiston perusteella toteamaan. Työpajojen tai projektien merkitykseksi jää väliintulo, jota seuraavien - pidempiaikaisten toimien, kuten tuetun työllistymisen tai räätälöidyn koulutusmallien - menetelmien kanssa on jatkettava. Tutkimuksen teoreettisena taustana ja keskeisinä lähteinä on käytetty kirjallisuutta syrjäytymiseen ja elämänhallintaan sekä syrjäytyneiden nuorten interventioihin liittyen: - Piri, M. ym. (1998). Nuotti ohjaukseen. Nuoret työelämän kynnyksellä. - Nurmi, J-E. ym (1992). Epäonnistumisen psykologiaa - syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kiinnostukset ja ajattelutavat. - Lämsä, A- L. (1999). Nuorten elämänpiirit syrjäytymisen ja selviytymisen näyttämönä. - Kuoppala, M. & Virtanen, P. (2000b). Innovatiiviset työpajat. - Heikkinen, M. ym.(2000). Etsijänuoria, mestareita ja kisällejä.
 • Mäkelä, Kalle (Helsingin yliopisto, 2015)
  Aims: My main problems of research are: How neoliberalism is producing obediant citizens through special pedagogy? How discourse of exclusion as a apparatus power and a result of collective mentality of governing strengthens the hegemony of neoliberalism and special pedagogy? How special pedagogy as a tool of neoliberalism produces social exclusion and inequality? The aim of my study was to find out, in a foucauldian way, with the help of the speech of special pedagogists, how discourse of special pedagogy as a tool of our neoliberalistic state, produces inequality, social exclusion and obedient citizens. The structure of my study consisted on special pedagogy, theory of Foucault, neoliberalism, empirical material and the phenomenon called social exclusion which encompassed also the thematic interwiews of teachers. These forementioned five elements were interacting with each other in the analysis producing new knowledge about action of discourses in our society. Methods: With digital recorder I interwiewed five special pedagogists by halfstructural method. My theme was social exclusion in our society. After written down the interwiews I analyzed the texts with the help of foucauldian theoretical concepts. In this way I was able to deconstruct different discourses and ”naturalities”. In the field of qualatative methods my method of research represented the foucauldian way of analyzing the empirical material. In this manner the producers of the speeches were seen as representatives of certain discourse. Those producers of speeches were seen, in turn, as producing and reproducing certain kind of discourse and discoursive talk. Results and conclusions: Analysis of the material engendered following results; special pedagogy produced, pathologized, normalized and categorized its objects as obediant and vulnerable monolithic subjects which were to be stored as socially excluded proletarian labour force for our neoliberalistic nationstate. Medicalization, therapization, and psy-sciences as products of neoliberalism were addressing individual ”liberties”. Together with the discourse of special pedagogy they created inequality and social exclusion. This was made possible by making people to believe in their individual and ”innerborn” qualities instead of seeing the changing and dynamical structures of our neoliberalistic society which produce and reproduce injustice.
 • Makkonen, Seija (Helsingin yliopisto, 2014)
  There has been demand for enhancing organic production in the dairy. Organic milk is the most popular organic product at the market in Finland. Bovine milk has many valuable nutritious ingredients; protein, fatty acids and vitamins. Still, there are also some nutrients in the milk, which are considered harmful for human health. Milk contains medium chain saturated fatty acids (SFA), which are suspected to increase the risk of cardiovascular dis-eases, obesity and type-2-diabetes in human. The omega-6 fatty acids are appropriated to increase the risk of some cancers. Organic cows have to graze during the grazing season according to the rules of organic production. Grazing increases the content of multiunsaturated fatty acids (MUFA) in the milk and at the same time decreases the amount of SFA. Grazing enhances the vitamin content of the milk from organic cows according to some previous studies. The cows in the conventional production have higher milk yields than cows in the organic production. The aim of the study was to examine if there are some differences in the composition of cow`s milk between organic and conventional production. The study used meta-analysis, a method which uses all the available results from the previous peer reviewed studies. There were small differences between organic milk and conventional milk. Organic milk contained more alfalinoleic acid, conjugated linolic acids, polyunsaturated fatty acids and omega fatty acids than conventional milk. The ratio of omega-3 to omega-6 fatty acids was greater in organic milk than in conventional milk, which is regarded healthier for hu-mans. On the contrary the content of linoleic acid was greater in organic milk than in con-ventional milk. No difference in the vitamin content was observed. The milk yield per cow was about 3 kg d-1 greater in conventional production than in organic production.
 • Blomqvist, Laura (Helsingfors universitet, 2010)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää muurahaishapon vaikutuksia säilörehun käymislaatuun käyttäen hyödyksi aikaisemmin tehtyjä ja julkaistuja tutkimuksia. Kun aineistoa kerätään monesta eri lähteestä ja analysoidaan käyttäen tilastollisia ohjelmia, kutsutaan tapaa meta-analyysiksi. Jos monesta lähteestä kerätyn aineiston analyysissä ei huomioida kokeen vaikutusta, tulee ennusteista harhaisia. Mixed model proseduurissa otetaan huomioon sekä kiinteät että satunnaiset tekijät ja aineisto analysoidaan käyttäen tehokkaita tietokoneohjelmia. Aineistona käytettiin tieteellisten sarjojen julkaisuja, joita oli 42 sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) tutkimusraportteja, joita oli 20. Aineisto jaettiin kolmeen osa-aineistoon. Luokittelevana tekijänä käytettiin raaka-aineen vesiliukoisten hiilihydraattien (sokerit) pitoisuutta tuoreessa kasvimateriaalissa. Ensimmäisessä luokassa (SOK1) säilörehun raaka-aine sisälsi sokeria alle 15 g/kg (tuoreessa materiaalissa), jolloin sen katsotaan olevan vaikeasti säilöttävä. Toisen luokan (SOK2) raaka-aine sisälsi sokeria 15–30 g/kg ja tällöin se on kohtalaisen vaikeasti säilöttävä. Kolmas luokka (SOK3) sisälsi sokeria yli 30 g/kg ja tällöin se on helppo säilöä. Aineisto luokiteltiin lisäksi neljään luokkaan säilöntäaineen perusteella, jotka olivat muurahaishappo, muurahaishappo ja lisäaine, maitohappobakteerit sekä maitohappobakteerit ja lisäaine. Lisäksi mukana oli ilman säilöntäainetta tehty säilörehu eli painorehu. Ensin analysoitiin pelkän muurahaishapon vaikutus säilörehun käymislaatuun verrattuna painorehuun. Tästä aineistosta analysoitiin myös muurahaishapon annostustason vaikutus viiteen käymisparametriin. Lisäksi koko aineistosta analysoitiin kaikkien happopohjaisten ja biologisten säilöntäaineiden vaikutus säilörehun käymislaatuun. Muurahaishapolla käsitellyt rehut olivat laadultaan hyviä jokaisessa sokeriluokassa. Muurahaishapposäilötyissä rehuissa pH-arvo oli kaikissa sokeriluokissa riittävän pieni, sokeripitoisuus oli kohtalainen ja samoin maitohapon pitoisuus. Lisäksi proteiinien liiallinen hajoaminen oli estynyt, mihin viittaa pienet ammoniumtypen pitoisuudet kaikissa rehuissa (alle 60 g/kg N). Muurahaishapon annostustaso vaikutti myös selvästi säilöntätuloksiin. Annostustason nostaminen alensi pH:ta muissa paitsi kohtalaisesti sokeria sisältävässä luokassa. Annostustason nosto myös pienensi maito- ja etikkahapon ja ammoniumtypen pitoisuutta, kun taas jäännössokerin pitoisuus lisääntyi. Maitohappobakteereja sisältävät säilöntäaineet eivät saaneet aikaan laadultaan yhtä hyvää säilörehua kuin happopohjaiset säilöntäaineet, kun raaka-aineen sokeripitoisuus oli pieni. Myös painorehu oli huonoa pH:n ollessa korkea ja etenkin korkeat ammoniumtypen ja voihapon pitoisuudet viittaavat siihen, että osassa painorehuista oli tapahtunut virhekäymistä. Kun sokeripitoisuus raaka-aineessa oli kohtalainen tai suuri, saivat myös biologiset säilöntäaineet aikaan laadultaan hyvää säilörehua. Tutkimuksessa kävi hyvin ilmi ero happosäilöntäaineella säilötyn, -rajoittuneesti käyneen ja maitohappokäyneen säilörehun välillä. Paljon sokeria sisältävässä raaka-aineessa pH ja jäännössokerin pitoisuus säilörehussa olivat suurempia ja vastaavasti maitohappopitoisuus pienempi muurahaishappoa käytettäessä verrattuna pelkkään maitohappobakteeriin. Tuloksista käy ilmi, että raaka-aineen sokeripitoisuus vaikutti eri säilöntäaineiden säilöntätuloksiin. Sokeripitoisuuden lisäksi ero kuiva-ainepitoisuudessa vaikutti osaltaan sokeriluokkien käymislaatuun. Muurahaishapon positiivinen vaikutus rehun laatuun oli selvin, kun raaka-aineen sokeripitoisuus oli pieni, mutta se sai myös suuremmissa sokeripitoisuuksissa aikaan tasaisen laadukasta säilörehua. Myös muurahaishapon annostustason kasvattaminen vaikutti positiivisesti rehun laatuun.
 • Ikäheimo, Salla (Helsingin yliopisto, 2015)
  Syrjäytymisen kustannuksista esitetyt arviot perustuvat usein skenaarioihin, joihin sisältyy paljon oletuksia. Yleisessä keskustelussa syrjäytymisen kustannukset supistuvat usein koskemaan pelkästään työttömyyden yhteiskunnallisia kustannuksia ja syrjäytymiseen liittyvät muut ongelmat ja niihin liittyvät kustannukset jäävät laskelmien ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa kerättiin kansainvälistä ja kotimaista kirjallisuutta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten yhteiskunnallisista kustannuksista noudattaen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen hakuperiaatteita. Valittujen tutkimusten tuli olla seurantatutkimuksia ja niissä tuli olla laskettu kustannuksia syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Vaatimuksena oli, että tutkimusjoukolla oli aikaisemman tutkimuksen perusteella kohonnut riski syrjäytyä tai tutkimushenkilöillä oli tunnistettavissa syrjäytymiseen liittyviä ongelmia. Yhtään suoraan syrjäytymisen kustannuksiin liittyvää seurantatutkimusta ei löytynyt, mutta mukaan valikoitui 23 tutkimusta, joissa tutkittiin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kustannuksia. Valitun kirjallisuuden laatua arvioitiin ja tutkimusten sisältämistä kustannuksista muodostettiin synteesi. Valittu kirjallisuus jaoteltiin syrjäytymisen prosessia mukaillen käyttäytymisongelmiin, ongelmiin koulunkäynnissä, mielenterveysongelmiin, päihdeongelmiin ja rikollisuuteen. Kirjallisuudessa esitetyt kustannukset luokiteltiin ja kustannuksista muodostettiin synteesi kustannustyypeittäin. Kustannukset jakautuvat hyvin epätasaisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten välillä ja hyvin pieni osa nuorista kerryttää suuren osan kustannuksista. Ongelmien kasaantuminen lisää kustannuksia entisestään samoille henkilöille. Vain harvassa tutkimuksessa oli käytetty tarkoin kaltaistettu vertailuryhmää, vaikka tutkimuksissa tunnistettiinkin muiden tekijöiden vaikutukset kustannuksiin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että syrjäytymisen kustannuksiin liittyvää kirjallisuutta on vähän ja ne eivät noudata tutkimuksellisesti oikeita periaatteita, vaan ovat karkeita arvioita. Syrjäytymisen kustannuksista tulisi tuottaa jatkossa monipuolisempaa tutkimusta, joka perustuu seurantaan. Kustannuksia tulisi vertailla myös niihin, joilla syrjäytymisvaara on suuri, mutta jotka eivät syrjäydy.
 • Ikäheimo, Salla (2015)
  Syrjäytymisen kustannuksista esitetyt arviot perustuvat usein skenaarioihin, joihin sisältyy paljon oletuksia. Yleisessä keskustelussa syrjäytymisen kustannukset supistuvat usein koskemaan pelkästään työttömyyden yhteiskunnallisia kustannuksia ja syrjäytymiseen liittyvät muut ongelmat ja niihin liittyvät kustannukset jäävät laskelmien ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa kerättiin kansainvälistä ja kotimaista kirjallisuutta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten yhteiskunnallisista kustannuksista noudattaen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen hakuperiaatteita. Valittujen tutkimusten tuli olla seurantatutkimuksia ja niissä tuli olla laskettu kustannuksia syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Vaatimuksena oli, että tutkimusjoukolla oli aikaisemman tutkimuksen perusteella kohonnut riski syrjäytyä tai tutkimushenkilöillä oli tunnistettavissa syrjäytymiseen liittyviä ongelmia. Yhtään suoraan syrjäytymisen kustannuksiin liittyvää seurantatutkimusta ei löytynyt, mutta mukaan valikoitui 23 tutkimusta, joissa tutkittiin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kustannuksia. Valitun kirjallisuuden laatua arvioitiin ja tutkimusten sisältämistä kustannuksista muodostettiin synteesi. Valittu kirjallisuus jaoteltiin syrjäytymisen prosessia mukaillen käyttäytymisongelmiin, ongelmiin koulunkäynnissä, mielenterveysongelmiin, päihdeongelmiin ja rikollisuuteen. Kirjallisuudessa esitetyt kustannukset luokiteltiin ja kustannuksista muodostettiin synteesi kustannustyypeittäin. Kustannukset jakautuvat hyvin epätasaisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten välillä ja hyvin pieni osa nuorista kerryttää suuren osan kustannuksista. Ongelmien kasaantuminen lisää kustannuksia entisestään samoille henkilöille. Vain harvassa tutkimuksessa oli käytetty tarkoin kaltaistettu vertailuryhmää, vaikka tutkimuksissa tunnistettiinkin muiden tekijöiden vaikutukset kustannuksiin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että syrjäytymisen kustannuksiin liittyvää kirjallisuutta on vähän ja ne eivät noudata tutkimuksellisesti oikeita periaatteita, vaan ovat karkeita arvioita. Syrjäytymisen kustannuksista tulisi tuottaa jatkossa monipuolisempaa tutkimusta, joka perustuu seurantaan. Kustannuksia tulisi vertailla myös niihin, joilla syrjäytymisvaara on suuri, mutta jotka eivät syrjäydy.
 • Hietala, Pauliina (Helsingfors universitet, 2012)
  The main objective of this thesis was to evaluate the possibilities to reduce enteric methane emissions from beef cattle by selection for residual feed intake. A Finnish Hereford population was used to model selection for residual feed intake by incorporating residual feed intake into the current breeding objective of beef cattle. The breeding structure of the population was modelled using the computer program ZPLAN. The data used to estimate the reduction in methane emissions from beef cattle was based on the Finnish nutrient requirements and the growth experiment of beef cattle. In the traits included in the breeding objective the achieved annual genetic gain was the highest in weaning weight and yearling weight. The annual genetic gain in the residual feed intake of young cattle and mature cows, which were selected indirectly through the residual feed intake of a post-weaning test, was relatively low. The annual genetic gain was undesirable in mothering ability and birth weight. The estimated enteric methane production was 4.93 tons per year for a herd of 35 cows. The annual reduction in enteric methane emissions due to genetic improvement in residual feed intake was 10.24 kg per a herd of 35 cows. A single round of selection reduced the methane production per a herd of 35 cows by 192.96 kg over a 25-year period. A single round of selection had no significant effect on the enteric methane emissions from beef cattle over a 25-year period. However, with continuous selection for residual feed intake, the annual reduction in methane emissions from beef cattle is cumulative. Therefore, considering long term selection for residual feed intake, it might be possible to achieve significant reduction in methane emissions. In the future, selecting residual feed intake in beef cattle might have an even more important role in improving the environmental efficiency of Finnish beef production assuming that the beef production based on suckler cows will increase.