Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 13182-13201 of 27108
 • Herdin, Kai (1999)
  Tutkielmassa hahmotellaan länsimaisissa yhteiskunnissa esiintyviä perusdiskursseja. Perusdiskurssit kuvaavat ihmisen asenteita todellisuuteen ja ne ilmenevät teksteissä. Viitekehyksenä käytetään kriittistä diskurssianalyysia. Lähtökohtana on L. Van Poecken esittämä neljän perusdiskurssin malli, joka on johdettu A. J. Greimas'n semioottisesta nelikentästä sekä J. Lacanin psykoanalyyttisesta semiotiikasta. Kontekstia laajennetaan eksistenssifilosofiaan, jolloin perusdiskursseja löydetään kuusi. Ne ovat mestarillinen, hysteerinen, fundamentalistinen, narsistinen, neutraali ja analyyttinen diskurssi. Neljä ensimmäistä kuvaa äärimmäistä suhtautumista todellisuuteen. Ne ovat samalla äärimmäisten yhteiskuntamuotojen ilmentymiä. Kaksi jälkimmäistä tasapainottelee yhteiskunnassa siten, että neutraali diskurssi on passivoiva ja analyyttinen diskurssi aktivoiva ja kriittinen. Mallin mukaan äärimmäiset perusdiskurssit esiintyvät aina pareittain. Tällöin toinen diskurssi edustaa oppositiota. Näin yhteiskunta pyrkii tasapainottamaan itseään muutosprosesseissa. Neutraalia diskurssia tarvitaan puolestaan tiedonvälitykseen ja analyyttistä diskurssia yhteiskunnan katalysaattoriksi. Tutkielmassa kehitetään myös metodia, jonka avulla perusdiskursseja voidaan tunnistaa yhteiskunnallisesti relevanteista teksteistä. Tällaisia ovat esimerkkiaineiston tekstit, jotka koostuvat mm. eduskunnassa pidetyistä puheista, lehtikirjoituksista ja televisiojutuista. Mallin avulla voidaan analysoida yhteiskunnan muutosprosesseja ja liikkeen suuntaa. Samalla pystytään paljastamaan yhteiskunnan piilorakenteita ja niissä ilmenevää vallan käyttöä.
 • Pekkala, Terho (2008)
  Mestari – Kisälli-projekti oli kainuulainen erityistyöpajahanke, joka toteutettiin vuosina 1999- 2001. Tämä pro gradu -tutkielma on osa laajempaa hankkeen arviointitutkimusta (Heikkinen ym. 2000) Tutkimustehtävänä oli arvioida Mestari – Kisälli -projektin toimintaa osallistujien kokemusten kautta. Tutkimuskysymyksinä olivat: 1. Millaisia ovat osallistujien arviot ja kokemukset projektin toiminnasta ja sen vaikutuksista? 2. Millaiseksi mestarit ja kisällit arvioivat yhteistoimintaansa ja keskinäistä suhdettaan? Tutkimusaineisto koostuu projektin ensimmäisen toimintavuoden osallistujien alku- ja loppuhaastattelu- sekä kyselyaineistosta. Tutkimusmenetelmänä on käytetty sekä strukturoitua haastattelua että kyselyjä. Aineiston perusteella voidaan todeta, että hanke on onnistunut keskeisessä tavoitteessa myönteisemmän kehityssuunnan aloittamiseksi nuorten elämän tukemiseksi. Aineistossa projektin vaikuttavuus havainnollistuu lähinnä osallistujien subjektiivisten kokemusten ja tuntemusten kautta. Nuorten koettu elämänhallinta on kohonnut projektin aikana. Mestareista suurin osa arvioi hankkeen vahvistaneen heidän itseluottamustaan. Nuorten työllistymisarvioiden osalta on ambivalenttia tulkintaa, yhtäältä projektin vaikutus koettiin vahvistavana, toisaalta tulevan työllistymisen mahdollisuuksien arviot olivat heikentyneet hankkeen aikana. Kisällien itsensä ilmaisemat muutokset projektin aikana tukevat päätelmää elämän asioiden ”liikahduksista”. Projektin vaikuttavuus ei johda niinkään nuorten lineaariseen koulutuspolkuun (koulutukseen ja työhön), vaan vahvistaa ennen kaikkea sisäisen elämänhallinnan epävarmuuden vähentymistä (mm. elämän sisältö ja järjestys, sosiaaliset suhteet) sekä lisääntyvää realismia ulkoisen elämänhallinnan (työn saanti) suhteen. Hankkeessa toteutettu työparimenetelmä on aineiston tulosten valossa ollut onnistunut ja siihen yhdistyy positiivisia merkityksiä niin mestarin roolin kuin yhteistyön käytännön toimivuuden osalta. Sekä mestarit että kisällit ovat vahvistaneet käsitykset mallin toimivuudesta ja mielekkyydestä yhdistää kaksi sukupolvea työskentelemään yhdessä. Mestarien arviot nuorista ja kisällien arviot mestareista osoittavat, että suhde on ollut monille merkityksellinen. Kuitenkin on kriittisesti todettava, ettei tällaisen työpajajakson tai interventiomallin vaikutusten pysyvyyttä pystytä tämän aineiston perusteella toteamaan. Työpajojen tai projektien merkitykseksi jää väliintulo, jota seuraavien - pidempiaikaisten toimien, kuten tuetun työllistymisen tai räätälöidyn koulutusmallien - menetelmien kanssa on jatkettava. Tutkimuksen teoreettisena taustana ja keskeisinä lähteinä on käytetty kirjallisuutta syrjäytymiseen ja elämänhallintaan sekä syrjäytyneiden nuorten interventioihin liittyen: - Piri, M. ym. (1998). Nuotti ohjaukseen. Nuoret työelämän kynnyksellä. - Nurmi, J-E. ym (1992). Epäonnistumisen psykologiaa - syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kiinnostukset ja ajattelutavat. - Lämsä, A- L. (1999). Nuorten elämänpiirit syrjäytymisen ja selviytymisen näyttämönä. - Kuoppala, M. & Virtanen, P. (2000b). Innovatiiviset työpajat. - Heikkinen, M. ym.(2000). Etsijänuoria, mestareita ja kisällejä.
 • Mäkelä, Kalle (Helsingin yliopisto, 2015)
  Aims: My main problems of research are: How neoliberalism is producing obediant citizens through special pedagogy? How discourse of exclusion as a apparatus power and a result of collective mentality of governing strengthens the hegemony of neoliberalism and special pedagogy? How special pedagogy as a tool of neoliberalism produces social exclusion and inequality? The aim of my study was to find out, in a foucauldian way, with the help of the speech of special pedagogists, how discourse of special pedagogy as a tool of our neoliberalistic state, produces inequality, social exclusion and obedient citizens. The structure of my study consisted on special pedagogy, theory of Foucault, neoliberalism, empirical material and the phenomenon called social exclusion which encompassed also the thematic interwiews of teachers. These forementioned five elements were interacting with each other in the analysis producing new knowledge about action of discourses in our society. Methods: With digital recorder I interwiewed five special pedagogists by halfstructural method. My theme was social exclusion in our society. After written down the interwiews I analyzed the texts with the help of foucauldian theoretical concepts. In this way I was able to deconstruct different discourses and ”naturalities”. In the field of qualatative methods my method of research represented the foucauldian way of analyzing the empirical material. In this manner the producers of the speeches were seen as representatives of certain discourse. Those producers of speeches were seen, in turn, as producing and reproducing certain kind of discourse and discoursive talk. Results and conclusions: Analysis of the material engendered following results; special pedagogy produced, pathologized, normalized and categorized its objects as obediant and vulnerable monolithic subjects which were to be stored as socially excluded proletarian labour force for our neoliberalistic nationstate. Medicalization, therapization, and psy-sciences as products of neoliberalism were addressing individual ”liberties”. Together with the discourse of special pedagogy they created inequality and social exclusion. This was made possible by making people to believe in their individual and ”innerborn” qualities instead of seeing the changing and dynamical structures of our neoliberalistic society which produce and reproduce injustice.
 • Makkonen, Seija (Helsingin yliopisto, 2014)
  There has been demand for enhancing organic production in the dairy. Organic milk is the most popular organic product at the market in Finland. Bovine milk has many valuable nutritious ingredients; protein, fatty acids and vitamins. Still, there are also some nutrients in the milk, which are considered harmful for human health. Milk contains medium chain saturated fatty acids (SFA), which are suspected to increase the risk of cardiovascular dis-eases, obesity and type-2-diabetes in human. The omega-6 fatty acids are appropriated to increase the risk of some cancers. Organic cows have to graze during the grazing season according to the rules of organic production. Grazing increases the content of multiunsaturated fatty acids (MUFA) in the milk and at the same time decreases the amount of SFA. Grazing enhances the vitamin content of the milk from organic cows according to some previous studies. The cows in the conventional production have higher milk yields than cows in the organic production. The aim of the study was to examine if there are some differences in the composition of cow`s milk between organic and conventional production. The study used meta-analysis, a method which uses all the available results from the previous peer reviewed studies. There were small differences between organic milk and conventional milk. Organic milk contained more alfalinoleic acid, conjugated linolic acids, polyunsaturated fatty acids and omega fatty acids than conventional milk. The ratio of omega-3 to omega-6 fatty acids was greater in organic milk than in conventional milk, which is regarded healthier for hu-mans. On the contrary the content of linoleic acid was greater in organic milk than in con-ventional milk. No difference in the vitamin content was observed. The milk yield per cow was about 3 kg d-1 greater in conventional production than in organic production.
 • Blomqvist, Laura (Helsingfors universitet, 2010)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää muurahaishapon vaikutuksia säilörehun käymislaatuun käyttäen hyödyksi aikaisemmin tehtyjä ja julkaistuja tutkimuksia. Kun aineistoa kerätään monesta eri lähteestä ja analysoidaan käyttäen tilastollisia ohjelmia, kutsutaan tapaa meta-analyysiksi. Jos monesta lähteestä kerätyn aineiston analyysissä ei huomioida kokeen vaikutusta, tulee ennusteista harhaisia. Mixed model proseduurissa otetaan huomioon sekä kiinteät että satunnaiset tekijät ja aineisto analysoidaan käyttäen tehokkaita tietokoneohjelmia. Aineistona käytettiin tieteellisten sarjojen julkaisuja, joita oli 42 sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) tutkimusraportteja, joita oli 20. Aineisto jaettiin kolmeen osa-aineistoon. Luokittelevana tekijänä käytettiin raaka-aineen vesiliukoisten hiilihydraattien (sokerit) pitoisuutta tuoreessa kasvimateriaalissa. Ensimmäisessä luokassa (SOK1) säilörehun raaka-aine sisälsi sokeria alle 15 g/kg (tuoreessa materiaalissa), jolloin sen katsotaan olevan vaikeasti säilöttävä. Toisen luokan (SOK2) raaka-aine sisälsi sokeria 15–30 g/kg ja tällöin se on kohtalaisen vaikeasti säilöttävä. Kolmas luokka (SOK3) sisälsi sokeria yli 30 g/kg ja tällöin se on helppo säilöä. Aineisto luokiteltiin lisäksi neljään luokkaan säilöntäaineen perusteella, jotka olivat muurahaishappo, muurahaishappo ja lisäaine, maitohappobakteerit sekä maitohappobakteerit ja lisäaine. Lisäksi mukana oli ilman säilöntäainetta tehty säilörehu eli painorehu. Ensin analysoitiin pelkän muurahaishapon vaikutus säilörehun käymislaatuun verrattuna painorehuun. Tästä aineistosta analysoitiin myös muurahaishapon annostustason vaikutus viiteen käymisparametriin. Lisäksi koko aineistosta analysoitiin kaikkien happopohjaisten ja biologisten säilöntäaineiden vaikutus säilörehun käymislaatuun. Muurahaishapolla käsitellyt rehut olivat laadultaan hyviä jokaisessa sokeriluokassa. Muurahaishapposäilötyissä rehuissa pH-arvo oli kaikissa sokeriluokissa riittävän pieni, sokeripitoisuus oli kohtalainen ja samoin maitohapon pitoisuus. Lisäksi proteiinien liiallinen hajoaminen oli estynyt, mihin viittaa pienet ammoniumtypen pitoisuudet kaikissa rehuissa (alle 60 g/kg N). Muurahaishapon annostustaso vaikutti myös selvästi säilöntätuloksiin. Annostustason nostaminen alensi pH:ta muissa paitsi kohtalaisesti sokeria sisältävässä luokassa. Annostustason nosto myös pienensi maito- ja etikkahapon ja ammoniumtypen pitoisuutta, kun taas jäännössokerin pitoisuus lisääntyi. Maitohappobakteereja sisältävät säilöntäaineet eivät saaneet aikaan laadultaan yhtä hyvää säilörehua kuin happopohjaiset säilöntäaineet, kun raaka-aineen sokeripitoisuus oli pieni. Myös painorehu oli huonoa pH:n ollessa korkea ja etenkin korkeat ammoniumtypen ja voihapon pitoisuudet viittaavat siihen, että osassa painorehuista oli tapahtunut virhekäymistä. Kun sokeripitoisuus raaka-aineessa oli kohtalainen tai suuri, saivat myös biologiset säilöntäaineet aikaan laadultaan hyvää säilörehua. Tutkimuksessa kävi hyvin ilmi ero happosäilöntäaineella säilötyn, -rajoittuneesti käyneen ja maitohappokäyneen säilörehun välillä. Paljon sokeria sisältävässä raaka-aineessa pH ja jäännössokerin pitoisuus säilörehussa olivat suurempia ja vastaavasti maitohappopitoisuus pienempi muurahaishappoa käytettäessä verrattuna pelkkään maitohappobakteeriin. Tuloksista käy ilmi, että raaka-aineen sokeripitoisuus vaikutti eri säilöntäaineiden säilöntätuloksiin. Sokeripitoisuuden lisäksi ero kuiva-ainepitoisuudessa vaikutti osaltaan sokeriluokkien käymislaatuun. Muurahaishapon positiivinen vaikutus rehun laatuun oli selvin, kun raaka-aineen sokeripitoisuus oli pieni, mutta se sai myös suuremmissa sokeripitoisuuksissa aikaan tasaisen laadukasta säilörehua. Myös muurahaishapon annostustason kasvattaminen vaikutti positiivisesti rehun laatuun.
 • Ikäheimo, Salla (Helsingin yliopisto, 2015)
  Syrjäytymisen kustannuksista esitetyt arviot perustuvat usein skenaarioihin, joihin sisältyy paljon oletuksia. Yleisessä keskustelussa syrjäytymisen kustannukset supistuvat usein koskemaan pelkästään työttömyyden yhteiskunnallisia kustannuksia ja syrjäytymiseen liittyvät muut ongelmat ja niihin liittyvät kustannukset jäävät laskelmien ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa kerättiin kansainvälistä ja kotimaista kirjallisuutta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten yhteiskunnallisista kustannuksista noudattaen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen hakuperiaatteita. Valittujen tutkimusten tuli olla seurantatutkimuksia ja niissä tuli olla laskettu kustannuksia syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Vaatimuksena oli, että tutkimusjoukolla oli aikaisemman tutkimuksen perusteella kohonnut riski syrjäytyä tai tutkimushenkilöillä oli tunnistettavissa syrjäytymiseen liittyviä ongelmia. Yhtään suoraan syrjäytymisen kustannuksiin liittyvää seurantatutkimusta ei löytynyt, mutta mukaan valikoitui 23 tutkimusta, joissa tutkittiin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kustannuksia. Valitun kirjallisuuden laatua arvioitiin ja tutkimusten sisältämistä kustannuksista muodostettiin synteesi. Valittu kirjallisuus jaoteltiin syrjäytymisen prosessia mukaillen käyttäytymisongelmiin, ongelmiin koulunkäynnissä, mielenterveysongelmiin, päihdeongelmiin ja rikollisuuteen. Kirjallisuudessa esitetyt kustannukset luokiteltiin ja kustannuksista muodostettiin synteesi kustannustyypeittäin. Kustannukset jakautuvat hyvin epätasaisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten välillä ja hyvin pieni osa nuorista kerryttää suuren osan kustannuksista. Ongelmien kasaantuminen lisää kustannuksia entisestään samoille henkilöille. Vain harvassa tutkimuksessa oli käytetty tarkoin kaltaistettu vertailuryhmää, vaikka tutkimuksissa tunnistettiinkin muiden tekijöiden vaikutukset kustannuksiin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että syrjäytymisen kustannuksiin liittyvää kirjallisuutta on vähän ja ne eivät noudata tutkimuksellisesti oikeita periaatteita, vaan ovat karkeita arvioita. Syrjäytymisen kustannuksista tulisi tuottaa jatkossa monipuolisempaa tutkimusta, joka perustuu seurantaan. Kustannuksia tulisi vertailla myös niihin, joilla syrjäytymisvaara on suuri, mutta jotka eivät syrjäydy.
 • Ikäheimo, Salla (2015)
  Syrjäytymisen kustannuksista esitetyt arviot perustuvat usein skenaarioihin, joihin sisältyy paljon oletuksia. Yleisessä keskustelussa syrjäytymisen kustannukset supistuvat usein koskemaan pelkästään työttömyyden yhteiskunnallisia kustannuksia ja syrjäytymiseen liittyvät muut ongelmat ja niihin liittyvät kustannukset jäävät laskelmien ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa kerättiin kansainvälistä ja kotimaista kirjallisuutta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten yhteiskunnallisista kustannuksista noudattaen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen hakuperiaatteita. Valittujen tutkimusten tuli olla seurantatutkimuksia ja niissä tuli olla laskettu kustannuksia syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Vaatimuksena oli, että tutkimusjoukolla oli aikaisemman tutkimuksen perusteella kohonnut riski syrjäytyä tai tutkimushenkilöillä oli tunnistettavissa syrjäytymiseen liittyviä ongelmia. Yhtään suoraan syrjäytymisen kustannuksiin liittyvää seurantatutkimusta ei löytynyt, mutta mukaan valikoitui 23 tutkimusta, joissa tutkittiin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kustannuksia. Valitun kirjallisuuden laatua arvioitiin ja tutkimusten sisältämistä kustannuksista muodostettiin synteesi. Valittu kirjallisuus jaoteltiin syrjäytymisen prosessia mukaillen käyttäytymisongelmiin, ongelmiin koulunkäynnissä, mielenterveysongelmiin, päihdeongelmiin ja rikollisuuteen. Kirjallisuudessa esitetyt kustannukset luokiteltiin ja kustannuksista muodostettiin synteesi kustannustyypeittäin. Kustannukset jakautuvat hyvin epätasaisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten välillä ja hyvin pieni osa nuorista kerryttää suuren osan kustannuksista. Ongelmien kasaantuminen lisää kustannuksia entisestään samoille henkilöille. Vain harvassa tutkimuksessa oli käytetty tarkoin kaltaistettu vertailuryhmää, vaikka tutkimuksissa tunnistettiinkin muiden tekijöiden vaikutukset kustannuksiin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että syrjäytymisen kustannuksiin liittyvää kirjallisuutta on vähän ja ne eivät noudata tutkimuksellisesti oikeita periaatteita, vaan ovat karkeita arvioita. Syrjäytymisen kustannuksista tulisi tuottaa jatkossa monipuolisempaa tutkimusta, joka perustuu seurantaan. Kustannuksia tulisi vertailla myös niihin, joilla syrjäytymisvaara on suuri, mutta jotka eivät syrjäydy.
 • Hietala, Pauliina (Helsingfors universitet, 2012)
  The main objective of this thesis was to evaluate the possibilities to reduce enteric methane emissions from beef cattle by selection for residual feed intake. A Finnish Hereford population was used to model selection for residual feed intake by incorporating residual feed intake into the current breeding objective of beef cattle. The breeding structure of the population was modelled using the computer program ZPLAN. The data used to estimate the reduction in methane emissions from beef cattle was based on the Finnish nutrient requirements and the growth experiment of beef cattle. In the traits included in the breeding objective the achieved annual genetic gain was the highest in weaning weight and yearling weight. The annual genetic gain in the residual feed intake of young cattle and mature cows, which were selected indirectly through the residual feed intake of a post-weaning test, was relatively low. The annual genetic gain was undesirable in mothering ability and birth weight. The estimated enteric methane production was 4.93 tons per year for a herd of 35 cows. The annual reduction in enteric methane emissions due to genetic improvement in residual feed intake was 10.24 kg per a herd of 35 cows. A single round of selection reduced the methane production per a herd of 35 cows by 192.96 kg over a 25-year period. A single round of selection had no significant effect on the enteric methane emissions from beef cattle over a 25-year period. However, with continuous selection for residual feed intake, the annual reduction in methane emissions from beef cattle is cumulative. Therefore, considering long term selection for residual feed intake, it might be possible to achieve significant reduction in methane emissions. In the future, selecting residual feed intake in beef cattle might have an even more important role in improving the environmental efficiency of Finnish beef production assuming that the beef production based on suckler cows will increase.
 • Kurki, Eveliina (Helsingin yliopisto, 2013)
  Obesity, an epidemic problem in the world, is associated with higher mortality and increase in the risk of diabetes, cardiovascular diseases, and certain forms of cancer. Calorie restriction (CR) with adequate nutrition is the most effective method to induce weight loss, though compliance with low-caloric diets is often poor among obese individuals. Compounds capable of mimicking the effects of CR therefore hold great promise as novel anti-obesity drugs. The main aim of the present study was to investigate the molecular and signaling pathways mediating the effects of CR with special emphasis on the sirtuin, AMPK and mTOR pathways. As data from recent clinical and experimental studies suggest, milk-derived whey proteins could enhance the anti-obesity effects of CR by yet unknown mechanisms, the study also aimed to clarify the anti-obesity effects of whey proteins and their mechanisms of action. High-fat diet induced C57Bl/6J mice were used as a model of experimental obesity. The metabolic effects of dietary regimens were examined by daily recording of food and energy intake, body weight monitoring three times weekly, in vivo calorimetry, and analysis of body fat percentage and lean body mass by dual-energy X-ray. The cellular effects were investigated by immunohistochemistry, Western blot and qRT-PCR analyses, as well as by protein arrays and microarray genechips. CR (energy intake 70% of ad libitum intake) protected against obesity and fatty liver, induced physical activity and ameliorated adipose tissue inflammation. These effects were associated with an increased SIRT1 expression in the liver and skeletal muscle as well as the SIRT3 expression in the liver, skeletal muscle and adipose tissue. CR also increased the SIRT4 expression in the skeletal muscle. In contrast, the SIRT1 activating compound resveratrol did not prevent obesity although it partially prevented fatty liver and modestly increased skeletal muscle SIRT1 and SIRT4 expressions. CR exerted distinct effects on adipose tissue cytokine and angiogenesis profiles in obese and lean mice. Obesity induced cytokine and angiogenesis-related protein expressions, and these changes were largely ameliorated by CR, while in lean mice, CR increased the expression of several cytokines and angiogenesis-related proteins. High-calcium whey protein (WPI) and α-lactalbumin diets enhanced the anti-obesity effects of CR. These diets produced marked alteration in the skeletal muscle gene expression profile compared to the casein diet, with the Wnt signaling being the most highly altered pathway. Unlike casein, WPI and α-lactalbumin diets induced SIRT3 protein expressions in muscle and decreased the Aldh1a7, Fasn, leptin, Nr4a3 and Scd1 mRNA expressions, indicating alterations in lipid and fatty acid metabolism. A novel WPI rich in lactoperoxidase, lactoferrin, growth factors and immunoglobulins dose-dependently enhanced weight loss during CR, prevented weight re-gain and protected against fatty liver formation during the ad libitum phase. WPI increased hepatic SIRT3 expressions more than casein and decreased hepatic S6 ribosomal protein phosphorylation, suggesting inhibition of the mTOR pathway. In conclusion, the present study showed that CR increases the expression of sirtuins, in particular SIRT3, in metabolically important tissues suggesting their central role as mediators of the metabolic and cellular effects of CR. The present study also provides evidence that CR ameliorates obesity-induced cytokine and angiogenesis protein overexpression in adipose tissue. Finally, the present study underlined that whey protein-based diets enhance the anti-obesity effects of CR via mechanisms linked to sirtuins and altered skeletal muscle gene expression profile.
 • Tuuri, Anna (Helsingin yliopisto, 2014)
  Hypertension is a common medical problem encountered during pregnancy. New-onset hypertension, pregnancy-induced hypertension (PIH) with (pre-eclampsia) or without proteinuria develops in previously normotensive women. PIH has been found to be a state of insulin resistance and sympathetic over-activity. Angiopoietin-like protein 6 (Angptl6) and adipocyte fatty acid-binding protein 4 (FABP4) seem to be insulin-sensitivity regulators and they could serve as insulin sensitivity biomarkers before and during complicated pregnancy. This study consists of five sub-studies with four different study populations. In the first and second prospective observational studies there were 72 relatively overweight (BMI more or as much as 24 kg/m2) nulliparous women. In the study we assessed at 24 and/or 32 weeks of gestation predictive parameters associated with subsequent pre-eclampsia. Insulin sensitivity was assessed via the Matsuda insulin sensitivity index (ISI) and by way of homeostatic model assessment of insulin resistance (HOMA-IR). Maternal serum levels of FABP4, high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP), androgens, and plasma noradrenaline levels were determined. In a subgroup of 47 women, serum concentrations of Angptl6 were quantified. In the third study blood pressure was measured in different body positions and sympathetic activity was assessed by way of noradrenaline and adrenaline levels for 36 women. In the fourth study diurnal blood glucose profiles were assessed in 178 women with gestational diabetes mellitus (GDM). In the fifth study, 37 women with a history of pre-eclamptic or with prior normotensive first pregnancies were studied 23 24 years after delivery. Insulin sensitivity was assessed via the Matsuda whole-body ISI and serum concentrations of androgens were assessed. Relatively overweight women who subsequently developed PIH had no evidence of insulin resistance, hyperandrogenism or inflammation at 24 or 32 weeks of gestation compared with those who remained normotensive (I). At 24 weeks of gestation, serum FABP4 concentrations and SBP after 10 minutes standing in an orthostatic test were associated with the subsequent development of PIH (I). Serum Angptl6 levels in the second trimester of pregnancy were higher in women who subsequently developed PIH (II). In pre-eclampsia plasma noradrenaline levels were elevated (III). The rise in noradrenaline levels could already be seen at 32 weeks of gestation in women with subsequent PIH, at least in relatively overweight women (I). In diurnal glucose profiles there was a greater increase in blood glucose from 4 am to 8 am in women with GDM and chronic hypertension compared with women who remained normotensive (IV). At climacteric age, women with prior pre-eclampsia did not present with an increased incidence of metabolic syndrome, altered insulin resistance or hyperandrogenism (V). The present work supports the presence of sympathetic over-activity in hypertensive pregnancy. It is suggested that two regulators of insulin sensitivity, Angptl6 and FABP4, may have potential roles in the development of PIH.
 • Shi, Jin (Helsingin yliopisto, 2014)
  Milk proteins which make up 3.5% of the bovine milk are classified into casein and whey proteins. A high intake of milk proteins, especially whey proteins, has been shown to exert the beneficial effects on obesity and obesity related diseases in both humans and animals via unknown mechanisms. The aim of the present study was to investigate the potential of different whey proteins, i.e. whey protein isolate (WPI), alpha-lactalbumin (α-lac), lactoferrin (LF) and microfiltered native whey (MFNW), and their mechanisms of actions to prevent and treat diet-induced obesity and its consequences in C57Bl/6J mice. In the present study, all of the tested whey proteins were given as the only protein source in high-fat diets with a constant protein (18 % of the energy): carbohydrate (21 % of the energy): fat (61 % of the energy) ratio. We used weekly body weight measurements, daily food intake monitoring, apparent fat digestibility, dual-energy X-ray absorptiometry, oral glucose tolerance test, monitoring of fat pad weights, as well as biochemical measurements in order to assess the metabolic effects of whey proteins. Compared to casein, WPI (rich in lactoperoxidase, LF, growth factors and immunoglobulins) and LF accelerated weight and fat loss under energy restriction, and inhibited weight and fat regain during the ad libitum feeding after energy restriction without interfering with energy intake or apparent fat digestibility in C57Bl/6J mice. Both WPI and LF ameliorated fatty liver formation, and exerted beneficial effects on glucose tolerance under high-fat-feeding. The beneficial effects of WPI occurred in a dose-dependent manner. In addition, LF reduced the adipose tissue inflammation after weight regain, a property not shared with WPI. The further biochemical analysis indicated that these effects of both WPI and LF are mediated, at least partly, via the inhibition of mTOR nutrient sensing pathway and the activation of SIRT3 in the liver. Alpha-lac has been reported as one of the most effective whey protein fractions for accelerating weight and fat loss during energy restriction in the same mouse model. It was observed that the effects of α-lac on body weight and fat under energy restriction could be reproduced by supplying an amino acid mixture with an identical amino acid profile, which indicates that the anti-obesity effects of α-lac were mainly mediated by its individual amino acid composition. The MFNW produced by polymeric membranes using novel microfiltration technology, prevented weight gain and fat accumulation without interfering with energy intake or glucose homeostasis during ad libitum high-fat-feeding. The findings also suggest that the beneficial effects of MFNW are largely due to its rich α-lac content. In summary, the intake of whey proteins exerts anti-obesity effects in C57Bl/6J mice during high-fat-feeding. WPI and LF enhance weight loss, prevent weight regain and ameliorate obesity induced fatty liver formation. The anti-obesity effects of WPI are attributable, to a large extent, to its LF content. The anti-obesity effects of α-lac are mainly due to its amino acid composition. The observed beneficial effects of MFNW point to a possible method to generate whey proteins with high bioactive value on a large scale.
 • Aarnikunnas, Johannes Sakari (Helsingin yliopisto, 2006)
  Lactic acid bacteria (LAB) are a heterogeneous group of gram-positive bacteria that produce lactic acid as their main end-product during sugar fermentation. Because the LAB are able to rapidly lower pH through acid formation and additionally produce many flavor compounds, they are commonly used in the food and feed industry. LAB are also attractive organisms for metabolic engineering because their energy metabolism is generally not connected to their biosynthetic activity. Therefore, their sugar metabolism can be engineered without substantial interference to the biosynthesis pathways. This engineering ability has increased the interest in and significance of LAB as novel hosts for the production of valuable metabolites. During the past decade, tools for genetic modification of LAB have also been developed and considerable advancements in metabolic engineering of LAB have been made. For example, metabolic engineering of the pyruvate metabolism of LAB has resulted in efficient production of diacetyl and L-alanine. In addition, important advances have been made in the metabolic engineering of more complex biosynthetic pathways leading to products such as exopolysaccharides and vitamin B. In this work, the main target was to modify the metabolism of LAB to produce industrially important compounds. Therefore, the first part of this work describes metabolic engineering to improve the production of mannitol, pyruvate and L-lactic acid in LAB. The second part describes isolation, cloning and characterization of genes encoding enzymes that are promising for the further development of genetically modified lactic acid bacteria. In the first part, either the ldhD and ldhL genes, or ldhD alone, were inactivated using gene replacement techniques from a Lactobacillus fermentum strain known to be an efficient mannitol producer. With these gene inactivations two L. fermentum mutant strains were constructed, which produce mannitol and either pure L-lactate or pyruvate in a single process. A successful improvement of mannitol production by Leuconostoc pseudomesenteroides was also achieved by using random mutagenization to decrease its fructokinase activity. This would diminish the leakage of fructose from mannitol synthesis to the catabolic sugar pathway. Furthermore, the gene encoding the fructokinase and its putative promoter region were characterized. The mannitol dehydrogenase (MDH) enzyme has a central role in producing mannitol from fructose in heterofermentative LAB. Therefore, in the second part of this work, the mannitol dehydrogenase gene (mdh) of Leuconostoc mesenteroides was isolated and overexpressed in E. coli to characterize its enzymatic properties. This was the first mdh gene characterized from heterofermentative LAB and it was later confirmed that mdh genes from this group of bacteria are clearly distinct from other bacterial mdh genes. Furthermore, we cloned a novel xylitol-4-dehydrogenase gene (xdh) of the gram-negative Pantoea ananatis. This is the first available sequence of a bacterial gene, which encodes an enzyme catalyzing the oxidation of xylitol to L-xylulose. This XDH enzyme offers an interesting opportunity to produce L-xylulose, for example, in recombinant LAB strains.
 • Han, Li (Helsingin yliopisto, 2015)
  Trichothecenes, as a dominant group of Fusarium mycotoxins, have received lots of scientific attention due to their wide contamination of human food and animal feed. Besides native trichothecenes, their conjugated forms the so-called masked mycotoxins, have also been somewhat studied in recent years due to their potential harmful impact. Beer, as one cereal-derived beverage, encounters the threat of trichothecene contamination. During beer fermentation, trichothecenes may be biotransformed into metabolites, which could potentially exert toxicological implications on beer consumers. The aim of this study was to investigate the metabolic fate of several major trichothecenes, including T-2 toxin (T-2), HT-2 toxin (HT-2), deoxynivalenol (DON) and its masked form deoxynivalenol-3-glucoside (D3G) during beer fermentation by lager yeast. A four-day fermentation experiment was conducted with four analytes inoculated in 11.5°Plato wort at the initial stage of fermentation individually or as a mixture with various concentrations. A reliable and efficient method was developed for the kinetic study of trichothecenes by liquid chromatography-triple quadrupole-mass spectrometry (LC-TQ-MS). After four-day fermentation, an approximate 10-40% decrease of all analytes was observed. The missing trichothecenes were very likely bound with yeast cell wall or biotransformed to their masked forms metabolic reactions. Further identification of the masked metabolites was fulfilled by analysing concentrated samples with liquid chromatography-quadrupole-time of flight-mass spectrometry (LC-Q-Tof-MS). Several putative masked metabolites were annotated, including D3G and acetyl-DON in DON-dosed samples, acetyl-T-2 and HT-2 in T-2-dosed samples and T-2/3-acetyl-HT-2 in HT-2 samples. The stability of D3G during fermentation was for the first time investigated and was found stable under brewing fermentation conditions.
 • Kainu, Ville (Helsingin yliopisto, 2012)
  In this study we investigated the metabolism, i.e. remodeling and translocation, of the aminophospholipids phosphatidylserine (PS) and phosphatidylethanolamine (PE). A new method for introduction of exogenous PS and PE molecular species to cultured cells was developed, and combined with mass spectrometry it enabled more detailed follow-up of the metabolism of single molecular species than previously. We found that I) exogenous PS and PE molecular species can be efficiently introduced to cultured cells without compromising cell integrity, II) PS and PE molecular species are remodeled by several phospholipases displaying selectivity based on phopholipid head group and acyl chain composition, III) PS decarboxylase (PSD) and Kennedy pathways provide a different PE molecular species composition to the cellular PE pool. In addition, PE species produced by these pathways are translocated from the site of synthesis to other cell compartments depending on their acyl chain composition. The data obtained in the present study helps to understand cellular phospholipid metabolism in more depth. The data show that effective labeling of cultured cells by exogenous phospholipids does not compromise cell viability and may be used to disturb cellular phospholipid composition to study lipid homeostasis. Remodeling and translocation of PS and PE molecular species is highly selective. The developed method and mass- spectrometric techniques may be used in future studies to understand disturbances in lipid homeostasis for example in diabetes mellitus, thus opening doors to optional scientific approaches to study mechanisms behind pathologies related to lipid disturbances.
 • Relas, Heikki (Helsingin yliopisto, 2001)
 • Karppinen, Anneli (1998)
 • Kivimäki, Heli (1999)
 • Helavuori, Henna-Leena (2008)
  Arviointia käytetään monenlaisiin tehtäviin valtion hallinnossa: tukemaan päätöksentekoa, tarkastelemaan virastojen ja laitosten toimivuutta sekä projektien onnistumista. Arviointi on yhä merkittävämpi väline valtion hallinnossa ja sen rooli varmasti kasvaa yhä. Arviointijärjestelmien jäntevöittämistä korostetaan yhtenä hallinnon tehokkuuden ja toimivuuden parantamisen keinona. Arviointi nähdään mekanismina, jolla valvotaan, systematisoidaan ja arvotetaan hallinnon toimintoja sekä niiden tuloksia. Arviointi on prosessi, jossa määritellään asian hyvät puolet, arvo sekä arvon hyöty. Evaluaatiota tehdään mitä moninaisimpien syiden vuoksi. Jonkinlainen hyötynäkökulma korostuu kuitenkin aina siinä, miksi arviointia tehdään. Arvioinnille asetetut konkreettiset tavoitteet ja arviointiprosessin hyötynäkökulma tekevät siitä mielenkiintoisen tutkimuksen kohteen. Arviointien tutkiminen on metaevaluaatiota. On mielekästä tarkastella, toteutuvatko arvioinnille asetetut tavoitteet käytännössä vai onko kyse vain rutiininomaisesta selvitystyöstä, joka jää ilman jatkotoimenpiteitä. Paavo Lipposen toisen hallitus aloitti laaja-alaisen asuntopoliittisen arvioinnin. Kokonaisuus sisälsi ympäristöministeriön 2000-luvun alussa teettämiä arviointeja ministeriön omasta sekä sen hallinnon alaisen viraston, Valtion asuntorahaston toiminnasta. Tutkielmassa tarkastellaan metaevaluaation avulla, onko nähtävissä, että laaja-alainen asuntopoliittinen arviointiprosessi olisi vaikuttanut sen toteuttamisen jälkeen laadittuihin Matti Vanhasen ensimmäisen hallituksen hallitusohjelmaan sekä asuntopoliittiseen ohjelmaan. Parhaimmillaan arviointi tarjoaa välineen, jolla kuvataan toimenpiteiden tai ohjelmien toteutumista ja vaikutusta yhteiskuntaan. Näkökulma on erittäin tärkeä evaluaation lähtökohta. Silti on aina myös olemassa riski, että arvioinnista muodostuu päätöksenteosta täysin irrallinen ja raskas toimintamalli ilman minkäänlaista käytännön vaikutusta. Valtiovalta on sitoutunut perustuslain 19§ toteuttamaan sosiaalista ja hyvinvointia tukevaa asuntopolitiikkaa. Se on pääosin kansallista. Lisäksi asuntopolitiikka on aina ajankohtaista, sillä asuminen koskee kaikkia. Vaikka asuntopolitiikkaa toteutetaankin jo nyt erilaisten tuki- ja muiden toimintojen muodossa, on valtio kuitenkin yhä haastavien tehtävien edessä asuntopoliittisten kysymysten kohdalla kyetäkseen takaamaan perustuslain 19§ toteutumisen.
 • Metafora. 
  Saikkonen, Katri (1990)