Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 13192-13211 of 24559
 • Vuohelainen, Juha (2008)
  Tutkin pro gradu -tutkielmassani internetin uutispalveluiden narratiivia. Käsitteenä narratiivi on laaja ja siksi olen rajannut tarkoin tutkimuskohteeni sekä lähestymistapani. Englanninkielisessä työssäni keskityn erityisesti Britannian yleisradioyhtiön BBC:n verkkouutisiin (BBC News Online) ja erityisesti yhteen, tietyllä hetkellä kerättyyn ja tallennettuun uutiskokonaisuuteen. Tutkielmassani lähestymistapoina ovat narratiivinen analyysi ja kvalitatiinen sisällönanalyysi. Pohdin yhtäältä mikä on tyypillistä internetin uutisnarratiiville ja toisaalta sitä, millaisia ominaisuuksia 2000-luvun online-uutiset hyödyntävät. Käsittelen myös historiallista taustaa, joka on vaikuttanut nykyisen kaltaisen verkkouutisoinnin syntymiseen. Nykypäivänä internetin uutistarinat ovat parhaimmillaan suuria narratiivisia kokonaisuuksia, joihin voi liittyä massoittain erilaisia elementtejä, kuten tekstiä, kuvia, grafiikkaa, aikajanoja, tausta- ja arkistoartikkeleita, videoita ja äänitiedostoja, jopa multimediaesityksiä. Uutisen lukijan, tai edellä mainitut elementit huomioiden ehkäpä paremminkin "käyttäjän" tai "kokijan" päätösvallassa on, kuinka hän kuljettaa valitsemaansa narratiivia. Narratiivin traditionaalisesta jäsentämistavasta alkuun, keskikohtaan ja loppuun on tullut yhä liukuvampi käsite. Yhä useammin internetin uutispalveluiden käyttäjät voivat myös itse osallistua narratiivin tuottamiseen joko uutisesta vinkkaajina, silminnäkijöinä, jopa uutismateriaalin koostajina tai kommentoijina. Tässä suhteessa uutispalveluilla on kuitenkin yleisösuhteissaan vielä paljon opittavaa ja kehitettävää. Uskon, että perinteinen asetelma, jossa uutisen tekijät ja sen kuluttajat ovat tyystin erillään, on jokseenkin murtumassa. Koostaessaan yhä näyttävämpiä uutiskokonaisuuksia internetin uutispalveluilla on myös aina enemmän haasteita siinä, että ne pystyvät tuottamaan käyttäjilleen merkityksellisiä narratiiveja. Vaikka esimerkiksi uutiskerronnan nopeus näyttää nousevan verkossa tärkeimmäksi kilpailuvaltiksi, ei luotettavuusnäkökulmaa voida sivuuttaa myöskään internetissä. Verkkokansa hakeutuu sinne, missä se kokee saavansa parhaan kokonaispalvelun. Tässä suhteessa BBC:n kaltainen yleisradioyhtiö osoittautuukin vaikeaksi lyötäväksi. Yleisesti voidaan todeta, että uutisten kerronta on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana vallankumouksellisella tavalla. Internetin uutispalvelut ovat tulleet osaksi vähintäänkin satojenmiljoonien ihmisten jokapäiväistä arkea. Rohkeimmat ennustavat jo sanomalehtijournalismin kuolemaa. Sen kuihtuminen on joka tapauksessa jo selvästi alkanut. Verkossa uutiset luetaan silloin kun halutaan ja sellaisella tavalla, jonka kukin itselleen mieluisammaksi katsoo. Murros on kuitenkin vielä kesken, ja osin kyseessä onkin päättymätön kehityskulku. Internetin uutiskerronnan muoto muuttuu todennäköisesti vielä nykyisestäkin, kun käyttäjät tulevat yhä vahvemmin osaksi uutisten keräämistä, koostamista ja tulkintaa. Pelkällä kansalaisjournalismilla ei kuitenkaan maailman tiedonjanoa tyydytetä, vaan suurilla uutispelureilla on tulevaisuudessakin oma perusteltu paikkansa.
 • Hänninen, Kaija (2003)
  Despite the wishes of parents, not all children are born healthy. The purpose of this study was to investigate how information on the disability of a new-born child is passed on from health-care personnel to parents. The process consisting of parents receiving information on the disability of a child is called first information. In the present, first information is the subject of interest in the period when the precise disability of the child is not yet known. This intermediate stage is called liminal (see Turner 1967). The research assignment consisted of the following questions: 1 ) What were the narratives of the parents regarding the passing of first information upon the birth of a disabled child? 2) What were the experiences of workers regarding these first information situations" 3) What were the experiences of parents and workers of these liminal situations'? The purpose of the study was to increase understanding of the experiences of parents in view of the passing on first information and of the views of workers regarding their own work in passing on information. This is a narrative study, the material of which consists of interviews treated as narratives. Through them, information is obtained on the subjective experiences of actors. The research material consists of interviews of 16 families and 77 workers. The narratives, totalling 30, of four families and their close workers are taken into closer narrative interpretative analysis. The four families were chosen for closer analysis. because they were interviewed during the liminal stage. First information is primarily analysed from the perspective of parents. The picture of the passing of first information that is obtained from the narratives of parents is complemented with the perspective of the workers. Emerging from the narratives of the parents is experiential first, information consisting of the passing on of information, crisis experiences and the processes interaction. Experiential first information is divided into delayed, intermittent and fluent information, which are represented in the study by the doubting, emotional and information narratives. The encounters of parents and workers during the first information process are analysed more closely by applying frameworks of analysis developing on the basis of Erving Goffnian's (1986) frameworks of analysis. The encounter episodes are analysed via material-based framework of doubt, emotion and information. The results show that there are not always encounters, in which case by-passing takes place. When encounter takes places at the factual level it is termed collaboration. Successful encounters are called dialogical interaction. First information situations are different, and there is no correct manner of passing on information. The birth of a disabled child produces a crisis for parent. which means that information is best passed on in the information formation process in the dialogical interactions situation, in which emotions are also taken into account. In addition to information, first information situations also call for a humane aspect, which implies care not only for the child but also for the parents. The person providing the information should have the necessary sensitivity to see the parents' needs for support and the ability to respond to them. In first information situations, all information, care and caring provided by workers should he part of the support of parents, permitting them to preserve or create a belief in the sufficiency of their own resources and hope for managing with their child.
 • Kaapro, Laura (Helsingin yliopisto, 2012)
  Tämä Pro gradu -tutkielma käsittelee Helsingin Sanomien Elämä-sivujen editointiprosessia. Tutkimusasetelma on kaksiosainen. Tutkimuksessa kuvataan ja analysoidaan suunnittelevaa ja editoivaa työtapaa tapaustutkimuksen, yhden lehtijutun syntyprosessin, kautta. Tämän lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan editointiprosessissa syntyneen lehtijutun kieltä. Sitä, mitä lehtijutun kielelle tapahtuu vuorovaikutuksellisessa editointiprosessissa: miten ja miksi kollektiivinen kirjoittaja muokkaa ja korjaa tekstiä, ja millaista sen kielestä tulee. Tutkimusaineisto on kerätty etnografisesti. Aineistoon kuuluu erilaisia keskustelunauhoitteita, puheluita, sähköposteja, muistiinpanoja ja tekstejä. Dokumentit kattavat koko editointiprosessin konseptista palautteeseen. Aineistoa analysoidaan pääosin kahdesta teoreettisesta viitekehyksestä käsin: ensinnäkin journalistiikan, erityisesti editoinnin tutkimuksen, ja toiseksi tekstintutkimuksen, erityisesti kriittisen diskurssintutkimuksen näkökulmista. Keskeiset tutkimustulokset editointiprosessista liittyvät prosessin vaiheiden läpikäymiseen, työn häiriöihin ja lehtijutun näkökulman valintaan. Tutkimuksessa havaitaan, että editointiprosessin vaiheet eivät ole kovin tarkkarajaisia. Työn häiriöitä aiheuttavat mm. implisiittiset journalistiset työkalut, harvalukuinen avustavien toimittajien joukko ja työn aikataulutus. Sen sijaan lehtijutun näkökulman valinta on avainasemassa, kun määritellään sanomalehden teemasivujen juttu -genren rajoja ja piirteitä. Tekstin muokkausten ja kielenkorjausten analyysissa kiinnitetään huomiota tekstin ideologisiin merkityksiin. Tutkimuksessa saadaan selville, että kollektiivisen kirjoittajan tekemät korjaukset vahvistavat narsisteihin liitettyjä stereotypioita, esimerkiksi tällaisia: narsisti on älykäs, voimakas ja väkivaltainen. Stereotypiat rakentuvat tietyistä rakenteellisista ja kielellisistä valinnoista, muun muassa näkökulmien lisäyksistä tai poistoista sekä kielen editoinnista ytimekkäämmäksi. Tekstiin tehdyistä muokkauksista ja korjauksista hahmottuu myös kollektiivisen kirjoittajan käsityksiä hyvästä kielestä. Tutkimuksessa havaitaan, että usein korjausten taustalla vaikuttavat kieli-ideologiat, eivät niinkään esimerkiksi kielenhuollon ohjeet. Kollektiivinen kirjoittaja on omaksunut ensinnäkin puristisen kieli-ideologian, joka kannattaa suomen kielen vaalimista ja suojelemista esimerkiksi kansainvälisiltä vaikutteilta. Toisekseen kollektiivinen kirjoittaja suosii eräänlaista journalistista kieli-ideologiaa, joka mukailee journalistisen kirjoittamisen oppaiden ihanteita ytimekkäästä ja helppolukuisesta lehtikielestä.
 • Aronen, Anna-Maija (1990)
  Teksti käsittää kirjallisuusosan, jossa käsitellään koiran kohdun histologiaa ja lyhyesti lehmän ja hevosen kohdun histologiaa ja histopatologiaa, sekä tutkimusosa. Tutkimusosassa selvitetään 12 koiran kohtunäytteen avulla koiran kohdun histologiaa sekä kliinisesti terveillä nartuilla kiimakierron eri vaiheissa, että muutamissa patologisissa tiloissa. Näytteiden vähäisestä määrästä johtuen tutkimus ei antanut kovin kattavaa tietoa muutoksista eri kiimakierron vaiheista, mutta löydökset tukivat tietyiltä osista aikaisempia tutkimuksia. Saman kohdun eri osista otetut näytteet olivat lähes toistensa kaltaisia, joten näytteenotto kohdalla ei vaikuta olevan merkitystä tutkimustulokseen. Tämän tutkimuksen mukaan koiran kohtu on varsinaisessa anestruksessa, kuten hevosella ja naudalla anestrus-ajan kohtu kuvataan, vain varsin lyhyen ajan kiimakierron aikana. Hevosella ja naudalla patologisena muutoksena pidettyä fibrinogeenin lisääntymistä esiintyi tässä tutkimuksessa lähes kaikissa myöhäisimmissä menstruskohduissa (yli 2kk kiimasta).
 • Kettunen, Harri (Helsingin yliopisto, 2005)
 • Salminen, Tomi (2013)
  Tässä tutkielmassa tutkitaan matemaattista neuvotteluteoriaa. Päätulokset ovat Nashin aksioomat toteuttavan neuvotteluratkaisun johtaminen ja sen yksikäsitteisyyden todistaminen sekä Rubinsteinin vuorottelevien tarjousten neuvottelupelin alipelitäydellisen tasapainon ratkaiseminen. Johdantolukua seuraavassa luvussa 2 käsitellään hyötyteoriaa. Odotetun hyödyn ominaisuuden täyttävät preferenssirelaatiot esitetään ja niistä johdetaan von Neumann-Morgenstern-hyötyfunktio. Neuvotteluteoria rakennetaan sen oletuksen varaan, että pelaajien preferenssit ovat ilmaistavissa tällaisten hyötyfunktioiden avulla. Kolmannessa luvussa määritellään ensin kahden pelaajan neuvotteluongelma matemaattisesti. Nashin aksioomat esitetään ja osoitetaan, että Nashin neuvotteluratkaisu on ainoa nämä aksioomat toteuttava neuvotteluratkaisu. Tämän jälkeen analysoidaan kieltäytymispisteen ja riskinkaihtamisen vaikutusta Nashin neuvotteluratkaisuun, sekä tutkitaan muita Nashin neuvotteluratkaisun ominaisuuksia. Epäsymmetrinen Nashin neuvotteluratkaisu esitetään ja todistetaan, että se toteuttaa kaikki Nashin aksioomat lukuun ottamatta symmetrisyyttä. Lopuksi Nashin neuvotteluratkaisu yleistetään monen pelaajan neuvotteluongelmille ja tutkitaan monen pelaajan neuvotteluratkaisun erityispiirteitä. Neljäs luku aloitetaan määrittelemällä täydellisen informaation laajan muodon peli, Nashin tasapaino ja alipelitäydellinen tasapaino. Rubinsteinin vuorottelevien tarjousten neuvottelumalli esitetään täydellisen informaation laajan muodon pelinä, jonka alipelitäydellinen ratkaisu esitetään. Tämän tasapainoratkaisun ominaisuuksia tutkitaan. Lopuksi todetaan, että kun tarjousten välinen aika lähestyy nollaa, niin tämä alipelitäydellinen ratkaisu lähestyy tiettyihin neuvotteluvoimiin liittyvää epäsymmetristä Nashin neuvotteluratkaisua.
 • Hassinen, Marja (Helsingin yliopisto, 2007)
  Tässä tutkielmassa käsitellään approksimatiivisen Nashin tasapainon löytämisongelmaa laskennallisen vaativuuden kannalta. Vaikka Nashin tasapainon tiedetään olevan aina olemassa, on tasapainon löytäminen osoittautunut vaikeaksi ongelmaksi. Approksimatiivisen Nashin tasapainon löytämisongelma on PPAD-ongelmaluokan täydellinen ongelma. PPAD-luokkaan kuuluvat sellaiset etsintäongelmat, joissa etsittävän ratkaisun olemassaolo seuraa suunnattujen graafien pariteettiargumentista. Suunnattujen graafien pariteettiargumentti toteaa, että jos graafin jokaisen solmun lähtö- ja tuloasteet ovat korkeintaan yksi ja graafissa on tunnettu lähdesolmu, niin graafissa on myös nielusolmu tai toinen lähdesolmu. PPAD-täydellisyyden takia on luultavaa, ettei approksimatiivista Nashin tasapainoa voi löytää polynomisessa ajassa. Tässä kirjoituksessa esitetään uudelleenmuotoiltu ja tarkennettu versio approksimatiivisen Nashin tasapainon löytämisongelman PPAD-vaikeustodistuksesta. Lisäksi esitetään todistus ongelman kuulumiselle luokkaan PPAD. Vastaavaa todistusta ei löydy kirjallisuudesta, vaikka approksimatiivisen Nashin tasapainon löytämisongelman kuuluminen luokkaan PPAD mainitaan.
 • Kempas, Marjaana (1976)
 • Lindén, Carl-Gustav (Helsingin yliopisto, 2012)
  The late 1990s was a time of strong economic growth in Finland and Sweden where two large companies, Nokia and Ericsson, ruled the world of telecom and brought considerable tangible and intangible benefits to their home countries. For business journalists their expansion became a source of thousands of stories explaining and celebrating their international success. But when the dot.com-bubble burst in early 2000 it also became obvious that behind this boom was another story of inflated stock market values, over-optimism and imminent structural change in the telecom market. This research focuses on how business journalists in Finland and Sweden compared Nokia with Ericsson in the first decade of the 2000s as this change took place. The research perspective is social constructionism and the thesis includes interviews with actors business journalists and corporate communicators as well as analysts to understand how they made sense of this development. The articles selected are treated as products of social interaction and their content analyzed as the result of negotiation influenced by the organizing principles of that engagement and manifested in frames. These frames are dealt with as a frame package, a master frame of national champions, Nokia against Ericsson. Of special interest is the narrative value of Nokia and Ericsson as representatives of the other, in this case the neighbour nation. This research points to major differences within the Finnish and Swedish socio-economic and cultural context. Since Nokia had no competitors for the position as a national champion it could engage with the press on its own terms while Ericsson, though powerful, did not have the same influence over journalists. As background factors there were also differences in the economic strengths of the companies, which were reflected in mediated public opinion, as well as strategic failures in corporate communication.
 • Linkoneva, Ilkka (2012)
  The purpose of the study is to compare Finnish and Swedish securities markets regulation and supervision on the duty to notify on major acquisition or disposal of shareholdings i.e. the flagging duty. The objective is to study how national regulation and supervision has affected the reaching of the objectives of the regulation. The objectives of the regulation are studied both in the light of research and in the light of relevant EU-directive, the Transparency Directive (Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC). The source material of the study comprises of official sources from the EU, Finland and Sweden as well as legal literature from the countries in comparison and from international publications. The analysis of the objectives of regulation has showed that the central objectives of the regulation are improvement of market efficiency, corporate governance and investor protection. In addition to the aforementioned, the legal basis and objective of the EU-measures has been to promote freedom of establishment and accomplishment of internal market under Articles 50 and 114 TFEU. The regulation of flagging duty is under significant changes. During the writing of this study a process of overhauling the Finnish securities markets legislation is on its way. In addition, the EU Commission is planning to amend the Transparency Directive. The planned Finnish overhaul shall clarify the regulation of flagging duty, although no significant amendments to the contents of the regulation are planned. The amending of the Transparency Directive would be a more significant change, as the proposed amendments on the flagging duty would be maximum harmonization instead of the current minimum harmonization. The comparison of current national regulation has showed that there are more excessive requirements on the shareholders in both of the countries than required by the Transparency Directive. In both of the countries the regulation applies inter alia both to number of shares and number of votes and the time limits on the flagging duty may be considered to be stricter than required by the Directive. The most significant difference between the countries is the regulation of sell-instruments: in Finland the holding of such instruments decreases the position calculated under law, whereas in Sweden they do not. In addition, there are some differences on the sanctions provided by law. The organization of the supervision has showed to be similar: both of the countries have adopted the model of so-called integrated supervision. However, a closer analysis on the supervisory practices has showed that there significant differences between the countries, demonstrated by the strict sanctions by Swedish Financial Supervisory Authority. The overall analysis on the differences of regulation and supervision has showed that the Swedish system results more often in sanctions on the breaching of flagging duty. In addition, the sanctions are stricter than in Finland. Explanations for such differences are especially the regulation of sell-instruments, different time limits for flagging and the stricter practice of Swedish authorities. The stricter practice in Sweden does not appear to result in better achieving the objectives of the regulation – despite the strict practice there are continuously small and unintentional cases where the duty has been breached. On the other hand there are no signs of problems arising from the less strict practice in Finland.
 • Linkoneva, Ilkka (2012)
  The purpose of the study is to compare Finnish and Swedish securities markets regulation and supervision on the duty to notify on major acquisition or disposal of shareholdings i.e. the flagging duty. The objective is to study how national regulation and supervision has affected the reaching of the objectives of the regulation. The objectives of the regulation are studied both in the light of research and in the light of relevant EU-directive, the Transparency Directive (Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC). The source material of the study comprises of official sources from the EU, Finland and Sweden as well as legal literature from the countries in comparison and from international publications. The analysis of the objectives of regulation has showed that the central objectives of the regulation are improvement of market efficiency, corporate governance and investor protection. In addition to the aforementioned, the legal basis and objective of the EU-measures has been to promote freedom of establishment and accomplishment of internal market under Articles 50 and 114 TFEU. The regulation of flagging duty is under significant changes. During the writing of this study a process of overhauling the Finnish securities markets legislation is on its way. In addition, the EU Commission is planning to amend the Transparency Directive. The planned Finnish overhaul shall clarify the regulation of flagging duty, although no significant amendments to the contents of the regulation are planned. The amending of the Transparency Directive would be a more significant change, as the proposed amendments on the flagging duty would be maximum harmonization instead of the current minimum harmonization. The comparison of current national regulation has showed that there are more excessive requirements on the shareholders in both of the countries than required by the Transparency Directive. In both of the countries the regulation applies inter alia both to number of shares and number of votes and the time limits on the flagging duty may be considered to be stricter than required by the Directive. The most significant difference between the countries is the regulation of sell-instruments: in Finland the holding of such instruments decreases the position calculated under law, whereas in Sweden they do not. In addition, there are some differences on the sanctions provided by law. The organization of the supervision has showed to be similar: both of the countries have adopted the model of so-called integrated supervision. However, a closer analysis on the supervisory practices has showed that there significant differences between the countries, demonstrated by the strict sanctions by Swedish Financial Supervisory Authority. The overall analysis on the differences of regulation and supervision has showed that the Swedish system results more often in sanctions on the breaching of flagging duty. In addition, the sanctions are stricter than in Finland. Explanations for such differences are especially the regulation of sell-instruments, different time limits for flagging and the stricter practice of Swedish authorities. The stricter practice in Sweden does not appear to result in better achieving the objectives of the regulation – despite the strict practice there are continuously small and unintentional cases where the duty has been breached. On the other hand there are no signs of problems arising from the less strict practice in Finland.
 • Pantti, Mervi (2000)
  This study analyses the debates conducted in Finland concerning the promotion of national cinema during the period of independence. The aim is to find out what kind of arguments have been put forward concerning the subsidising of domestic cinema and how these arguments have been substantiated by referring to values associated with cinema as well as what consequences all this has had. Film policy is defined as a purposeful activity by which individuals, interest groups and institutions actively seek to affect the status of cinema in the society. This differs from a more limited definition of film politics where the term is used to refer to only administrative activities directed toward cinema. An object of this study is to provide a new perspective to the Finnish film culture. The history of debates on film policy is classified here by dividing the relevant social actors into three fields: administrative (state), defensive (private) and advisory (intermediating) fields. The administrative field refers to those institutions and officials who have the administrative power to govern cinema and who are in the position to express their film policy in the form of legislation and administrative decisions. The defensive field, in turn, refers to those social actors working within the film industry who are subjected to administration and have to defend their understanding of cinema (film industry, film business, film cultural institutions, film journalism). The advisory field consists of organs and institutions set by the administrative field which are for the most part manned by representatives of the film field and who express their views in official documents (e.g. the State Film Board). Debates on film policy are conducted in the Parliament and in the Council of State, within the film business and cultural organisations as well as in different committees and boards. Correspondingly, the source material used in the study is extensive, including minutes of the meetings of societies, official state records (laws, directives, committee statements) as well articles in newspapers and film periodicals. Theoretically and methodologically, the study is based on social constructionism while the analysis is loosely based on rhetorical discourse analysis. By the language used, those involved in film policy constantly renew and change reality: The discourse analytical stand also connects with the assumption of how the activity of producing significance is always context-bound. The overall context of the inquiry is the state cultural policy and its development since it is the definitions of art set by cultural policy which in the last instance define the framework of cinema in the Finnish society. The development of cultural policy and film policy is tied to larger social developments, particularly to the breakthrough of the idea of the welfare state. Three different kinds of periods of film policy (1917-1960, 1961-1976, 1977 -) can be discerned. However, a through-going line of Finnish film policy however ties these periods together. The main argument of the defending field has been that cinema has a major national significance. The defending field has been trying to ally with the state by referring to the idea of shared national interests. During the first phase this alliance was formed, during the second its state-administrated form ended up in crises and in the third phase, a new triangular alliance between the defending field, administrative field and the market is forming.
 • Jutila, Matti (Department of Political and Economic Studies, 2011)
  For the past two centuries, nationalism has been among the most influential legitimizing principles of political organization. According to its simple definition, nationalism is a principle or a way of thinking and acting which holds that the world is divided into nations, and that national and political units should be congruent. Nationalism can thus be divided into two aspects: internal and external. Internally, the political units, i.e., states, should be made up of only one nation. Externally each nation-state should be sovereign. Transnational national governance of rights of national minorities violates both these principles. This study explores the formation, operation, and effectiveness of the European post-Cold War minorities system. The study identifies two basic approaches to minority rights: security and justice. These approaches have been used to legitimize international minority politics and they also inform the practice of transnational governance. The security approach is based on the recognition that the norm of national self-determination cannot be fulfilled in all relevant cases, and so minority rights are offered as a compensation to the dissatisfied national groups, reducing their aspiration to challenge the status quo. From the justice perspective, minority rights are justified as a compensatory strategy against discrimination caused by majority nation-building. The research concludes that the post-Cold War minorities system was justified on the basis of a particular version of the security approach, according to which only Eastern European minority situations are threatening because of the ethnic variant of nationalism that exists in that region. This security frame was essential in internationalising minority issues and justifying the swift development of norms and institutions to deal with these issues. However, from the justice perspective this approach is problematic, since it justified double standards in European minority politics. Even though majority nation-building is often detrimental to minorities also in Western Europe, Western countries can treat their minorities more or less however they choose. One of the main contributions of this thesis is the detailed investigation of the operation of the post-Cold War minorities system. For the first decade since its creation in the early 1990s, the system operated mainly through its security track, which is based on the field activities of the OSCE that are supported by the EU. The study shows how the effectiveness of this track was based on inter-organizational cooperation in which various transnational actors compensate for each other s weaknesses. After the enlargement of the EU and dissolution of the membership conditionality this track, which was limited to Eastern Europe from the start, has become increasingly ineffective. Since the EU enlargement, the focus minorities system has shifted more and more towards its legal track, which is based on the Framework Convention for the Protection of National Minorities (Council of Europe). The study presents in detail how a network of like-minded representatives of governments, international organizations, and independent experts was able strengthen the framework convention s (originally weak) monitoring system considerably. The development of the legal track allows for a more universal and consistent, justice-based approach to minority rights in contemporary Europe, but the nationalist principle of organization still severely hinders the materialization of this possibility.
 • Kärkkäinen, Kaisa (Helsingin yliopisto, 2007)
  Tutkielma käsittelee Puolassa syksyllä 2005 järjestettyjen parlamenttivaalien vaalikamppailua ja puolueiden käyttämää retoriikkaa. Erityisesti keskitytään tutkimaan sitä, miten puolueet vetoavat kansallistunteeseen, minkälaisia me-muut-jaotteluja rakennetaan ja minkälaisia eroja tai yhtäläisyyksiä puolueiden puhetapojen välillä nousee esiin. Puolueiden retoriikkaa tutkitaan analysoimalla tutkimusaineistoa Aristoteleen käsitteillä ethos-, pathos- ja logos-retoriikka. Nationalismin ilmentymiä etsitään lisäksi Michael Billigin teoksen Banal Nationalism pohjalta hahmotellun nationalistinen me-käsitteen avulla. Poliittisen puheen tapoja analysoidaan myös Kazimierz Ożógilta lainatun poliittinen me-käsitteen pohjalta ja puolueiden me-käyttöjä verrataan toisiinsa samoin kuin sitä, minkälaisia viholliskuvia ne teksteissään rakentavat. Tutkielman primaariaineiston muodostavat kyseisissä parlamenttivaaleissa neljän eniten ääniä saaneen puolueen vaaliohjelmat ja manifestit. Ennen puolueiden vaalitekstien analysoimista yksitellen tutkielmassa tehdään katsaus Puolan poliittiseen järjestelmään, sen vaiheisiin ja kehitykseen kommunismin romahduksen jälkeen sekä tilanteeseen ennen vuoden 2005 vaaleja. Koska puolueiden historia vaikuttaa suuresti niiden välisiin suhteisiin ja niiden käyttämään retoriikkaan, tutkielmassa esitellään myös neljä tutkimuskohteeksi valittua puoluetta ja kerrotaan niiden taustoista. Huomionarvoista on Puolan puoluejärjestelmälle ominainen vakiintumattomuus: vain harvat poliittiset puolueet ovat toimineet yhtämittaisesti kommunismin romahduksesta saakka ja tyypillistä on ollut puoluekentän fragmentoituminen poliitikkojen perustaessa uusia puolueita. Analysoitujen puolueiden välillä nousee esiin selkeitä eroja, mutta toisaalta myös retoriikan yhteneväisyyksiä. Erityisesti poliittisen me:n viholliset rakentuvat puolueilla identtisesti. Yleisesti ottaen viholliseksi nähdään oikeisto-vasemmisto-akselin toinen laita sekä oppositiossa olleilla puolueilla omasta suuntauksesta riippumatta edellisellä vaalikaudella vallassa ollut puolue. Nationalistisen me:n osalta hajontaa esiintyy enemmän: osa puolueista käyttää sitä pääasiassa yhtenäisyyden rakentamisessa, toiset taas ulkoisten vihollisten esittelemisessä. Retorisista keinoista ethoksen ja pathoksen käyttö nationalistisen retoriikan osana on selkeästi logoksen käyttöä yleisempää. Eroja puolueiden välillä löytyy myös sen osalta, minkä retorisen keinon käyttö on niille tyypillistä, miten ne rakentavat auktoriteetteja ja minkälaista puhetapaa ne käyttävät.
 • Hardwick, Bess (Helsingin yliopisto, 2008)
  A parabiologist is an assistant in biological research without formal academic training. In this study, I use volunteer parabiologists to conduct a national survey of oak cynipid gall wasps, tribe Cynipini (Hymenoptera: Cynipidae). My objectives were to produce an updated list of Finnish oak cynipid species, to map the distribution of these species, and to examine factors that could have an effect on local species richness and on the regional distribution and local abundance of individual species. I also wanted to examine whether the two generations of a species tend to occur on the same or on different individual trees. Empirical data on local gall wasp assemblages were collected by over a hundred volunteers from all over Finland, mostly people with a general interest in nature. Since most gall wasps occur as two discrete generations, volunteers sampled oak trees twice during the summer of 2007, with the spring round encompassing 218 trees and the autumn one 180. From each tree, five half-metre branches were examined, followed by a ten-minute scan of the rest of the branches. The recovered samples were then sent to me for identification. Based on tree-specific information supplied by the volunteers, I used generalised linear models to examine the effects of the number of neighbouring oaks, of oak circumference and of sampling location on the species richness of gall wasps, on the local incidence of species and on their local abundance. The survey produced data on 16 oak cynipid species, two of which were new to Finland. These new records bring the total number of species recorded in Finland up to 21. The centre of oak cynipid species richness was in the southwest, but some species were found as far north as Ostrobothnia. Within some species, different generations occurred on different individual trees. For this reason, I separated the generations in the distribution maps and statistical analyses. Against a backdrop of large-scale clines in species richness, local species richness was affected by the number of neighbouring oaks and by tree circumference. Large oaks that are surrounded by many other oaks support the most species-rich communities of oak cynipids, and the local incidence of certain species and of generations within species exhibit similar patterns. To conclude, oak cynipids are suitable targets for sampling by parabiologists, and this survey has improved our knowledge of the Finnish oak cynipid fauna. Oak cynipids have successfully spread beyond the host plant’s narrow natural distribution and colonised the planted trees in the north. Since large oaks close to other oaks exhibit the most diverse gall wasp communities, the natural old oak forests in the southwest of Finland are particularly important to these species.
 • Ojanen, Julia Maaria (2003)
  The study reflects on how external policy intervention in the form of aid conditionalities constrains local policy-making processes in two post-colonial poor countries, Tanzania and Uganda. The particular case of Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs), a policy conditionality introduced by the World Bank in 1999, demonstrates aptly how policy sovereignty of these highly aid-dependent poor countries is being undermined. National constitutional institutions such as Parliaments play a marginal role in decision-making as the state budget mainly consists of development aid. Policy discussion involves a "free choice of one alternative" largely mandated by the World Bank and other donors within a global policy consensus. It is argued that national policy-making can no longer be separated from the global processes of development diplomacy. Public policy consultations represent a new conditionality attached to the PRSPs. The consultations have mainly empowered actors of "civil society" as representatives of the people at the expense of the elected Members of Parliament. This broadly reflects the changing configuration of political relationships and political authority in Tanzania and Uganda: policy-making circles around the "air-conditioned" and depoliticised sphere of development aid, steered by a narrow coalition of "technocrats" and donors. These policy communities in Tanzania and Uganda involve transnational networks of like-minded economists and other "policy professionals" exercising political power in an ultimately unaccountable manner. The paper concludes that this situation is contradictory to the expressed aims of democratisation of development aid. It is particularly problematic from the perspective of national Parliaments in Africa, who have little power to demand democratic accountability from the international patrons of their countries.
 • Ojanen, Julia (2003)
  Työ käsittelee kehitysavun vaikutusta kansalliseen politiikkaan avun ehdollistamisen yhteydessä Tansaniassa ja Ugandassa. Se nostaa esiin kysymyksen siitä, miten kansallisen politiikan muotoilemiseen vaikuttavat globaalit kehitysdiplomatian rakenteet rajoittavat poliittisia valintoja apuriippuvaisissa maissa. Erityisenä huomion kohteena ovat uudet avun ehdollistamisen keinot, joista keskeisimpiä ovat Maailmanpankin vuonna 1999 käyttöön ottamat ns. kansalliset köyhyydenvähentämisstrategiat. Kansalliset perustuslailliset instituutiot kuten parlamentit ovat marginaalisessa asemassa siinä vallankäytön rakenteessa, jossa poliittiset valinnat tehdään globaalitasolla Maailmanpankin johdolla. Kun valtion budjetti koostuu ensi sijassa kehitysavusta, kansallisen politiikan suvereniteetti vähenee kehitysavun sanellessa poliittisia valintoja. Julkiset konsultaatiot koskien valtion köyhyyspolitiikkaa ovat uusi avun ehdollistamisen muoto, joka liittyy Maailmanpankin köyhyysstrategioihin. Erityisesti kansalaisjärjestöt ”kansan edustajina” ovat sen myötä lisänneet vaikutusvaltaansa parlamenttien kustannuksella. Poliittisten suhteiden ja auktoriteetin muotoutuminen apupolitiikan pohjalta Tansaniassa ja Ugandassa näkyy siinä miten politiikan muotoileminen esitetään epäpoliittisena avun hallinnointina, johon osallistuvat valtion ”teknokraatit” ja kansainväliset kehitysavun antajat. Politiikanteko on samalla saamassa entistä globaalimpia piirteitä: samanmielisten talousasiantuntijoiden ylikansalliset verkostot ovat nousseet avainasemaan vallankäytössä. Tässä työssä nähdään ongelmallisena se, että politiikan ”teknokratisoituminen” lisää poliittista vaihtoehdottomuutta, eikä demokraattinen vastuuvelvollisuus toteudu valtion hallinnossa. Tämä on erityisen relevantti kysymys kansallisten parlamenttien näkökulmasta, jotka eivät kykene vaikuttamaan kehitysavun suuntaan ja muotoihin.
 • Karlsson, Max (2013)
  Euroopan unionissa (EU) kansalliseen turvallisuuteen liittyvät asiat kuuluvat jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 346 artiklan poikkeussäännöksen nojalla jäsenvaltiot voivat tietyin edellytyksin olla kokonaan soveltamatta EU-oikeutta suojatakseen kansallisia turvallisuusetujaan. Jäsenvaltiot eivät ensinnäkään ole velvollisia antamaan tietoja, joiden ilmaisemisen ne katsovat keskeisten turvallisuusetujensa vastaiseksi. Toisekseen jäsenvaltiot voivat toteuttaa keskeisten turvallisuusetujensa kannalta tarpeellisiksi katsomansa toimenpiteet liittyen aseiden, ammusten ja sotatarvikkeiden kauppaan tai tuotantoon. Perinteisesti jäsenvaltiot ovat tulkinneet SEUT 346 artiklaa hyvin laajasti erityisesti puolustusalan julkisten hankintojen (puolustushankintojen) saralla. Jäsenvaltiot ovat näin pyrkineet puolustushankinnoissaan suosimaan kansallista teollisuutta, mikä on ollut kenties merkittävin syy siihen, ettei puolustustuotteille ole kehittynyt varsinaisia sisämarkkinoita. EU-tuomioistuin on oikeuskäytännössään rajannut SEUT 346 artiklan soveltamisalaa, ja tulkinnut sen suomia poikkeuksia yhä enemmän yleisten sisämarkkinaoikeudellisten rajoitusperusteiden tulkintaa muistuttavalla tavalla. Euroopan komissio on vuorostaan lainsäädäntötoimenpitein pyrkinyt edistämään puolustustuotteiden sisämarkkinoiden avautumista, korostaen niiden merkitystä muun muassa Euroopan puolustuskyvylle sekä sen puolustusteollisuuden kilpailukyvylle. Puolustushankintojen osalta tärkein tässä suhteessa hyväksytty sekundaarinormi on puolustushankintadirektiivi 2009/81/EY. Direktiivi tuo puolustushankinnat enenevässä määrin yleisen sisämarkkinoita ja julkisia hankintoja koskevan sääntelyn piiriin, ottaen samalla huomioon puolustushankintojen arkaluonteisuudesta johtuvat erityispiirteet. Tutkielman ensisijainen tutkimustavoite on selvittää, missä määrin jäsenvaltiot voivat muuttuneessa lainsäädäntöympäristössä vedota SEUT 346 artiklaan puolustushankintoja tehdessään. Puolustushankinnat asetetaan tutkielmassa aluksi yleiseen sisämarkkinaoikeudelliseen kontekstiin, minkä jälkeen tarkastellaan SEUT 346 artiklan nykytulkintaa erityisesti EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa. Tämän jälkeen arvioidaan puolustushankintadirektiivin ja muun sekundaarioikeuden sekä soft law-tyyppisten säännöstöjen vaikutuksia oikeustilaan puolustushankintojen alalla. Lisäksi erillisenä kysymyksenä käsitellään niin kutsuttuja vastakauppoja, jotka ovat puolustushankinnoissa yleisiä, mutta joista ei ole EU-tason lainsäädäntöä. Tutkimustavoitteet saavutetaan pääasiallisesti lainopin metodein. Tutkimusote on kauttaaltaan EU-oikeudellinen: tässä laajemmassa viitekehyksessä esiin nousevat erityisesti sisämarkkinaoikeudelliset, kilpailuoikeudelliset ja kilpailupoliittiset näkökulmat. Pitkälle menevien johtopäätösten tekeminen uuden lainsäädännön vaikutuksista on vielä liian aikaista muun muassa siksi, että puolustushankintadirektiivin soveltamiseen liittyvät käytännöt ovat vasta muotoutumassa. Avoimuus ja kilpailu lisääntynevät kuitenkin ainakin strategiselta merkitykseltään vähäisemmissä puolustushankinnoissa. Vetoaminen kansallisiin turvallisuusetuihin EU-oikeuden soveltamatta jättämiseksi vaatii jatkossa jäsenvaltioilta asianmukaiset perustelut, ja SEUT 346 artiklan perusteettomaan käyttöön tultaneen puuttumaan entistä tarkemmin. Strategisesti tärkeiden puolustushankintojen osalta oikeustila pysynee entisellään. Joka tapauksessa puolustushankinnat tulevat pysymään moniulotteisena ja poliittisesti herkkänä alana.
 • Tyynismaa, Lotta (2012)
  In Finland first pharmacists started to work on wards in 1980s and 1990s. Ward pharmacy increased mainly in consequence of the lack of nurses. Common tasks were taking care of drug logistics (stock control), dispensing drugs to patient specific doses, preparing and diluting intravenous drugs and providing drug information to ward personnel. During the 2000s, ward pharmacy services have been increasing a lot. New tasks are, e.g., reviewing medications and prescriptions, medication counselling, and taking part in medical rounds. However, the tasks are still rather logistics compared to the United States and the United Kingdom where a pharmacist has an established role in a multiprofessional team. Internationally it has been proved that it is possible to achieve decreased and enhanced quality of care and patient safety with hospital clinical pharmacy services. The aim of this study was to explore the extent and benefits of ward pharmacy services in Finland. An online survey was conducted by sending the invitations to the chiefs of hospital pharmacies (n = 24) and medical dispensaries (n = 94) by using the e-mail register of the University of Helsinki and Satefa (Finnish Association of hospital and health centre pharmacists). Before compiling the questionnaire six theme interviews were conducted to set up the questionnaire. The survey respondents were asked to submit information about development projects and research reports if they had explored the benefits of ward pharmacy services. The response rate was 60 % (n/N = 72/118). A half of the respondents (n = 36) reported having ward pharmacy services in their units. Benefits were explored in 12 units and nine project reports were received. Altogether 157 pharmacists were working in 242 wards at the time of the survey in spring 2011. Most common tasks were providing drug information to ward personnel, drug logistics and dispensing drugs to patient specific doses. Patient oriented tasks were increased, including prescription and medication reviews, taking part on medical rounds and medication counselling gave patient information were reported. The most reported benefits on ward pharmacy services were increased multiprofessional collaboration, saved working time of nurses and physicians, decreased drug costs and decreased number of medication errors and/or enhanced reporting habits and developed functions on wards. Respondents also believed that ward pharmacy services can have positive impact on length of stay, readmission and hospitalisations and mortality during hospitalization, but these benefits were not demonstrated by studies. In the future it would be important to develop the Finnish ward pharmacy services by following the international example and the principles of pharmaceutical care. The help of automation technology and pharmacy technicians should be exploited more in drug logistics. The economical and patient related outcomes of new clinical and patient oriented services should be proved in Finland and the results of the researches and projects made in hospital and health centres should be published more.