Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 13202-13221 of 25478
 • Ekholm, Elina (Helsingin yliopisto, 2009)
  The purpose of this study is to analyse education, employment, and work-life experiences of visually impaired persons in expert jobs. The empirical data consists of 30 thematic interviews (24 visually impaired persons, 1 family-member of a visually impaired person, 5 persons working with diversity issues), of supplementary articles, and of statistics on the socio-economic status of the visually impaired. The interviewees experiences of education and employment have been analysed by a qualitative method. The analysis has been deepened by reflecting it against the recent discussion on the concept of diversity. The author s methodological choice as a disability researcher has been to treat the interviewees as co-researchers rather than objects of research. Accessibility in its different forms is a prerequisite of diversity in the workplace, and this study examines what kind of accessibility is required by visually impaired professionals. Access to working life depends on the attitudes prejudices and expectations that society has towards a minority group. Social accessibility is connected with internal relationships in the workplace, and achieving social accessibility is a bilateral process. Information technology has revolutionised the visually impaired people s possibilities of accessing information and performing expert tasks. Accessible environment, good mobility skills, and transportation services enable visually impaired employees to get to their workplaces and to navigate there with ease. Integration has raised the level of education and widened the selection of career options for the visually impaired. However, even visually impaired people with academic degrees often need employment support services. Visually impaired professionals are mainly employed in the public and third sector. Achieving diversity in the labour market is a multiactor process. Social support services are needed, as well as courage and readiness from employers to hire people with disabilities. The organisations of the visually impaired play an important role in affecting the attitudes and providing peer support. Visually impaired employees need good professional skills, blindness skills, and social courage, and they need to be comfortable with their disability. In the workplace, diversity may actualise as diverse ways of working: the work is done by using technical aids or other means of compensating for the lack of eyesight. When an employee must find compensatory solutions for disability-related limitations at work, this will also develop his/her problem-solving abilities. Key words: visually impaired, diversity, accessibility, working life
 • Nuotio, Saara (2007)
  Euroopan parlamentin puolueryhmien merkitys eurooppalaisen puolueintegraation kannalta on kasvanut parlamentin valtaoikeuksien kasvun myötä. Vahvan eurooppalaisen puoluejärjestelmän kehittyminen edellyttää kuitenkin puolueryhmiltä yhtenäistä äänestyskäyttäytymistä. Ainoastaan tällä tavoin toimimalla parlamenttiryhmät voivat edistää poliittisia päämääriään ja vastata äänestäjiensä vaatimuksiin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Euroopan parlamentin suurimman vasemmistoryhmän eli PES (Party of European Socialists) -ryhmän äänestyskoheesiota. Työssä paneudutaan erityisesti siihen, miten 28 kansallisesta puolueesta koostuvan parlamenttiryhmän sisäiset ideologiset erot vaikuttavat äänestyskoheesioon. Ryhmän sisäisiä ideologisia eroja tarkastellaan kahden ulottuvuuden eli perinteisen vasemmisto–oikeisto- sekä integraatiomyönteisyys–integraatiovastaisuus-ulottuvuuden avulla (ns. Hix–Lord-malli). Tutkimus ajoittuu nykyisen vaalikauden kahden ensimmäisen vuoden ajalle (heinäkuu 2004 - kesäkuu 2006). Vaikka tutkimuksen pääpaino ei ole itälaajentumisen vaikutusten tarkastelemisessa, se kuitenkin valottaa uusien jäsenmaiden puolueiden sopeutumista osaksi PES-ryhmää. PES-ryhmän koheesiota tutkitaan neljän tutkimusajankohtana paljon esillä olleen lainsäädäntöhankkeen eli palveludirektiivin, työaikadirektiivin ja Lissabonin strategian sekä perustuslaillisen sopimuksen avulla. PES-ryhmään kuuluvien puolueiden ideologisia etäisyyksiä kahden edellä mainitun ideologisen ulottuvuuden suhteen tarkastellaan ns. asiantuntijalausuntojen (Chapel Hill Party Dataset 2002) avulla. Pääasiallisen tutkimusaineiston muodostavat kuitenkin tutkittavien lainsäädäntöhankkeiden nimenhuutoäänestykset. PES-ryhmän äänestyskoheesiota tarkastellaan Fulvio Attinàn (1990) kehittämän ns. yhdenmukaisuusindeksin avulla, jota Hix, Noury ja Roland (2002; 2006) ovat sittemmin kehittäneet eteenpäin. Asiantuntijalausuntojen valossa tarkasteltuna PES-ryhmä näyttäytyy yleensä ottaen ideologisesti yhtenäisenä ryhmänä. Ryhmän sisältä löytyy kuitenkin myös ideologisia eroja. Vasemmisto–oikeisto-ulottuvuudella Ison-Britannian Labour erottuu oikeistolaisilla painotuksillaan, samoin uusien jäsenmaiden puolueet kannattavat keskimäärin muita oikeistolaisempaa talouspolitiikkaa. Belgian PS ja SP.A. edustavat puolestaan ryhmän vasemmistoa. Integraatiomyönteisyys–integraatiovastaisuus-ulottuvuudella perinteiset euroskeptikot, esimerkiksi Britannian Labour, Tanskan SD ja Ruotsin SAP, erottuvat puolestaan jonkin verran muista. Em. ideologiset erot näkyvät jossain määrin myös tarkastelun kohteena olevissa äänestyksissä. Esimerkiksi Ranskan PS sekä Belgian PS ja SP.A. poikkesivat usein yhteisestä äänestyslinjasta muita vasemmistolaisemmilla painotuksilla. Vaikka kokonaisuudessaan PES-ryhmä äänestää melko yhtenäisellä tavalla, merkittävien lainsäädäntöhankkeiden osalta ryhmän linja saattaa siis kuitenkin hajota. Toisaalta esimerkiksi Britannian Labourin äänestyskäyttäytyminen osoittaa, etteivät kansallisten puolueiden ideologiset erot välttämättä näy käytännön toiminnan tasolla. Ideologisesta "oikeistolaisuudestaan" huolimatta brittivaltuuskunta äänesti pääosin ryhmän linjan mukaisesti. Lisäksi voidaan havaita, että palveludirektiiviäänestystä lukuun ottamatta uusien jäsenmaiden puolueet eivät erotu joukosta ja niiden voidaan katsoa sopeutuneen melko hyvin osaksi PES-ryhmää.
 • Törmänen, Marianne (2012)
  Tässä tutkielmassa tarkasteltiin pääkaupunkiseudun henkilöstöasiantuntijoiden asennenoitumista moninaisuuden johtamiseen laadullisen asennetutkimuksen menetelmällä. Moninaisuuden johtamisella tarkoitetaan johtamistyyliä, jossa organisaatio systemaattisesti ja suunnitellusti arvostaa, rekrytoi, ylläpitää ja kunnioittaa heterogeenistä työntekijöiden muodostamaa kokonaisuutta. Moninaisuuden johtaminen nähdään osana henkilöstöjohtamista, jonka avulla voidaan hyödyntää työntekijöiden erilaisia taustoja tehokkaasti. Tutkielman tavoitteena on edistää moninaisuuden johtamisen tutkimusta tuomalla siihen uutta näkökulmaa asenteiden ja arvottamisen kautta. Lähtökohtina aiheen ajankohtaisuudelle ja merkittävyydelle hahmoteltiin kolmen tason kautta, jotka olivat yksilö, organisatorinen ja yhteiskunnallinen taso. Työn taustana toimi viitekehyksen muodossa moninaisuuden johtamisen tutkimuskenttä. Viitekehyksessä esiteltiin moninaisuuden johtamiseen kohdistunutta tutkimusta erityisesti ongelmien ja kriittisten näkökulmien kautta. Tutkielman näkökulmaa tarkennettiin vielä tarkastelemalla kaupunkiorganisaatioita ja niiden johtamista tutkimusympäristönä. Teoreettisena lähestymistapana tutkielmassa käytettiin laadullista asennetutkimusta. Metodin ja teoreettisen lähestymistavan kohdalla tarkennettiin laadullisen asennetutkimuksen näkökulma liittymään vielä retoriseen asennetutkimukseen. Tutkielman pääkysymyksenä oli tarkastella millä eri tavoin asenteita ilmaistaan moninaisuuden johtamiseen kaupunkiorganisaatioissa. Tutkielman pääkysymystä tarkennettiin kahden tutkimuskysymyksen kautta tarkastelemalla millainen asennoitumisen kohde moninaisuuden johtaminen on henkilöstöasiantuntijoille ja minkälaisia arvottamisen tasoja haastateltavat liittävät siihen. Tietyt kirjallisuuden näkökulmat korostavat moninaisuuden johtamisen hyödyn, tuloksellisuuden, taloudellisuuden ja välttämättömyyden näkökantaa, mutta kriittiset koulukunnat ja käytännön implementoinnit osoittavat ristiriitaisia tuloksia moninaisuuden kuvitellusta ideaalitilasta, käytännön toimivuudesta ja lähtökohtien sovellettavuudesta. Aineisto koostui pääkaupunkiseudun kolmen kunnan henkilöstöasiantuntijoiden argumentatiivisesta puheaineistosta, joka tuotettiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Haastateltaville esitettiin kahdeksan kiistanalaista asenneväittämää moninaisuuden johtamisesta, jotka oli muotoiltu aiemman tutkimuksen ja kirjallisuuden perusteella. Aineiston analyysi suoritettiin laadullisen asennetutkimuksen mukaisesti ensin luokittelevaa analyysia käyttäen. Tällöin eriteltiin väittämiin esitettyjä kannanottoja ja hahmoteltiin niihin liitettyjä perusteluja. Tämän jälkeen siirryttiin tulkitsevaan analyysiin. Tutkielman tuloksina esitettiin että moninaisuuden johtamiseen asennoiduttiin monipuolisesti sekä myönteisiä että kielteisiä kannanottoja esittäen. Väittämiä myös kommentoitiin laajasti. Tutkielman tuloksina esitettiin kuusi asennetta moninaisuuden johtamiseen, jotka olivat hyödyllisyys, aktiivisuus, oikeudenmukaisuus, velvollisuus, huoli ja kriittisyys-asenne. Lisäksi hahmoteltiin moninaisuuden johtamisen arvottamisen tasoja ja subjektiasemia, ja nämä liitettiin viitekehyksenä toimineeseen moninaisuuden johtamisen paradigmojen kehikkoon. Tutkielman pohjalta voitaisiin suorittaa jatkotutkimuksia sekä vertailevan tutkimuksen että kvantitatiivisen tutkimuksen avulla. Tutkimuksessa todennettiin myös laadullisen asennetutkimuksen soveltuminen organisaatio- ja johtamistutkimukseen, jolloin sen käytön laajentamista voidaan puoltaa.
 • Ojaniemi, Katja (2003)
  Tutkielmani käsittelee journalistisia työkäytäntöjä digiajan kynnyksellä Yleisradion Turun yksikössä, jossa television ja radion uutistoimitukset yhdistettiin. Yhteistoimitus tuotti uutisia sekä televisioon että radioon ja nettiin. Kokeilu on ensimmäinen yritys Yleisradiolla yhdistää työtehtäviä niin, että sama toimittaja ja kuvaaja tekevät yhdeltä keikalta juttuja eri välineisiin. Lähden liikkeelle suomalaisen sähköisen mediakentän tapahtumista kevättalvella 2001, jolloin ulosmarssit pimensivät televisiot. Lähestyn työyhteisön toimintajärjestelmää kehittävän työntutkimuksen avulla. Tutkielmani on tapaustutkimus, jossa pyrin analysoimaan ja kuvaamaan teemahaastatteluiden, suoran ja osallistuvan havainnoinnin avulla sitä, kuinka työyhteisö koki yhteistoimituskokeilun. Selvennän myös miten työ muuttui, millaisia juttuja yhteistoimitus tuotti ja millainen on mediatyön moniosaaja. Kehittämishaasteina näen muun muassa tiedonkulun koulutuksen toimituksessa.
 • Haikkola, Lotta (Helsingin yliopisto, 2012)
  The study examines second generation young people s transnationalism and identity negotiations in the intersection of the transnational family networks, Finnish ethnic hierarchies and the constructed category of immigrant and local multi-ethnicity. The study asks how second generation young people build transnational ties and how the transnational context affects local identity negotiations. The study focuses on young people with diverse backgrounds in the multi-ethnic local contexts in Helsinki. Theoretically and methodologically the study builds on three approaches. Network analysis and mobilities-perspective (Mayer 1962, Olwig 2007, Sheller ET Urry 2006) are used to examine transnationalism. Childhood studies (James et al. 1998) is used to examining children s and young people s actions and perspectives. Identities are examined from an interactional boundary-making paradigm (Jenkins 2008, Wimmer 2009). The data consists of interviews with 29 young people aged 12 to 16. The twofold data comprises of personal networks and a thematic interview. First, the study examines the reproduction of the transnational relations. It shows that second generation does not straightforwardly reproduce their parents transnational ties, but have to build them from their own starting points. Return visits, in particular, are a means to negotiate transnationalism: reproduce social relations, feel belonging in the family and create a bond with the place of origin. Transnational networks can also shift geographically from the place of origin towards other destination countries where family or friends are based. Instead of measuring second generation young people s activities (e.g. Kasinitz 2008), the study proposes a contextual approach to second generation transnationalism. Regardless of youth s participation, transnationalism creates a multi-sited context, which structures second generation young people s identities and life chances. It can be ambiguous and provide conflicting frames and ideas. Not being able to connect tot the dispersed family can lead to feelings being an outsider in the family network and loss of support from the dispersed family. Secondly, the study examines identities within the context of the transnational family network, Finnish ethnic hierarchies, the constructed category of immigrant and local multi-ethnicity. In the local struggles young people either emphasize their ethnicity or create a collective identity of foreigner by distancing from Finnishness. Foreigness is not a marginalized identity, but rather a positive response to the categorizing power of the Finnish society. In the transnational context these struggles become more complicated. Young people either emphasize their ethnic minority identity in Finland, feel belonging both in Finland and the country of origin or create an identity connected to their transnational family network and the possibility to international travel inherent in the geographically dispersed family network. Transnational ties also provide both symbolic and discursive as well as concrete resources to combat the categorizing and marginalizing tendencies in Finland. Second generation new, hybrid ethnic identities are mostly considered empowering and combatting the local or national power structures as such. This study shows that they do reflect the more and more multicultural and diverse local world and their transnational context. However, they are created in response to the local hierarchies and ways of defining us and them . As such, they do not straightforwardly empower young people and challenge existing ethnic hierarchies. Identities emerge in an ongoing struggle for recognition and respect.
 • Poikelin, Sindi (2013)
  Ohjelmointikieliä jaotellaan ohjelmointiparadigmoihin sen mukaan, millaista laskentamallia kielessä käytetään. Moniparadigmakielet tukevat useampaa paradigmaa eli soveltuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tämän tutkielman tarkoituksena on analysoida Scala-kieltä moniparadigmakielenä vertaamalla sen ominaisuuksia muiden kielten vastaaviin ominaisuuksiin eri paradigmojen kannalta. Tässä tutkielmassa tutkittavia ohjelmointiparadigmoja ovat olio-ohjelmointi, funktionaalinen ohjelmointi, geneerinen ohjelmointi ja rinnakkaisohjelmointi. Vertailukielinä käytetään Javaa, C#:ia ja Kotlinia. Vertailukriteereiksi on valittu luettavuus, kirjoitettavuus sekä luotettavuus, jotka kuvaavat sopivalla tasolla kielen käytettävyyttä ja toimivuutta.
 • Metso, Janne (2008)
  Suomalaisen ja eurooppalaisen tv-politiikan tavoitteena on ohjelmiston monipuolisuus ja korkea laatu. Kaikki tässä tutkielmassa esitellyt tutkimukset päätyvät siihen tulokseen, että viranomaisten on syytä säädellä tv-markkinoita ainakin jossain määrin. Varsinkin Suomen kaltaisissa pienissä maissa televisiomarkkinoiden sääntely on tärkeää, koska markkinat ovat taipuvaisia tuottamaan yksipuolista ohjelmistoa. Van der Wurffin ja van Cuilenburgin mukaan kanavien määrän lisääntyminen yli väestömäärän ”kantokyvyn” johtaa ohjelmiston yksipuolistumiseen. On tärkeää, etteivät samoilla markkinoilla toimivat yritykset matki toistensa strategioita. Kun tv-markkinoilla on sopiva määrä yrityksiä kilpailu on innostavaa (moderate) ja tuottaa monipuolista ohjelmistoa, joka miellyttää sekä suuren yleisön että erityisryhmien makua. Tämän näkemyksen mukaan monipuolinen ohjelmisto voidaan turvata jakamalla sopiva määrä toimilupia tv- kanaville. Tv-markkinoita säädellään myös veroilla ja tukiaisilla. Niiden etuna on se, etteivät ne aiheuta sensuurin uhkaa kuten toimiluvat. Mainostelevisiorahoitteinen televisio toimii kaksilla markkinoilla. Se houkuttelee katsojia lähettämällä ohjelmaa ja myy mainoksia yrityksille. Tv-kanavia kiinnostaa vain mainostajan saama hyöty. Tämä aiheuttaa mainostelevision markkinahäiriön. Maksutelevisio korjaa ainakin jonkin verran tv-markkinoiden häiriöitä. Doylen mukaan maksutelevisio tuottaa monipuolisempaa ohjelmisto kuin mainostelevisio. Hän kehottaa jopa harkitsemaan maksutelevisiota puoltavia asetuksia. Anderson ja Coate tulevat siihen tulokseen, että maksutelevisio tuottaa vähintään yhtä monen tyyppisiä ohjelmia kuin mainostelevisiokin. Tietyissä oloissa maksu-tv tuottaa enemmän eri ohjelmatyyppejä kuin mainos-tv. Monopoli saattaa johtaa monipuolisempaan ohjelmistoon kuin tv-markkinoille tyypillinen oligopoli. Monopolioloissa kilpailun kannustinvaikutus puuttuu. Monopoliyhtiöllä ei siis ole tarvetta satsata ohjelmistoonsa kerätäkseen enemmän katsojia kuin kilpailijansa. Toisaalta, jos monopolilla on käytössään useampia kanavia, sen kannattaa lähettää niillä monipuolista ohjelmaa saavuttaakseen mahdollisimman laajan katsojajoukon.
 • Koivisto, Ritva (2015)
  Tutkielman taustalla on kiinnostus siihen, miten perhesukupolvet tukevat ja auttavat toisiaan, millaiseksi he kokevat yhteytensä ja miten he uusintavat sosiaalisia suhteitaan. Pro gradu -työssä kysytään, miten isovanhemmat yhteiseen arkeen osallistuvat ja kuuluvat. Lisäksi tarkastellaan, miten eri perheyksiköt luovat ja pitävät yllä tunnetta keskinäisestä yhteenkuuluvuudesta. Viimeisenä kysymyksenä ovat strategiat, joita isovanhemmat valitsevat toteuttaessaan rooliaan ja sopeutuessaan muuttuvissa perhemuodostelmissa. Työn teoreettinen viitekehys on sosiologinen, sukupolvi- ja perhetutkimukseen perustuva. Siinä hyödynnetään näkökulmia myös sosiologi Vern Bengtsonin perhesukupolvien keskinäistä solidaarisuutta koskevasta mallista (family solidarity model). Malli perustuu kuuteen eri solidaarisuuden ulottuvuuteen, jotka on suomennettu seuraavasti: kiintymys, yhteydenpito, konsensus, toiminnallinen-, normatiivinen- sekä rakenteellinen solidaarisuus. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla 17 suomalaista suuriin ikäluokkiin kuuluvaa isovanhempaa. Haastatelluista 11 on isoäitejä ja 6 isoisiä. Aineiston keräsivät vuoden 2011 Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan oppiaineen tutkimusmenetelmä-kurssin opiskelijat. Aineisto on osa Helsingin yliopiston Gentrans-tutkimushankkeen aineistoja. Tutkielman aineistonanalyysi perustuu sisällönanalyysiin ja siinä teemoitteluun. Tulosten mukaan biologisilla ja sosiaalisilla isovanhemmilla on aktiivinen rooli lastensa ja heidän perheidensä arjessa. Normatiivisen solidaarisuuden, yhteydenpidon ja kiinteiden, lämpimien perhesuhteiden välillä on selkeä yhteys. Perheverkostojen myönteinen ilmapiiri lisää yhteydenpitoa itsessäänkin. Ne perheet jotka pitävät yhteyttä, usein myös auttavat toisiaan monipuolisesti. Tärkein motiivi isovanhempien antamalle tuelle on heidän tuntemansa rakkaus ja kiintymys, mutta myös velvollisuus ja vastuuntunto ovat merkityksellisiä tekijöitä huolenpidossa erityisesti alaikäisistä ja ikäihmisistä. Isovanhemmat ovat toisaalta melko yksimielisiä siitä, että heidän velvollisuutensa ei ole auttaa lapsiaan ja heidän perheitään esimerkiksi taloudellisesti tai lastenhoidossa. Suurten ikäluokkien sukupolvikokemukset lapsuus- ja nuoruusvuosiensa niukkuudesta ja pula-ajasta ovat vahvistaneet isovanhempien solidaarista motiivia: kaikki kuitenkin auttavat jollain tavoin jälkikasvuaan, sillä itsellä on nyt mahdollisuus siihen. Aineiston perusteella isoisyys näyttäytyy tasavertaisena roolina isoäitiyden rinnalla. Isovanhempien edustamassa vielä kantasuomalaisessa, pohjoismaisessa perhekulttuurissa kunnioitetaan perhepiirin jo monikulttuuristen sukupolvien ja -jäsenten autonomiaa ja kaikkien tasaväkisyyttä. Lapset kasvatetaan yksilöinä, jokaisen persoonallisuus huomioiden. Nykypäivän isovanhemmuus onkin toiminnallista niin, että lapsenlapsille keksitään erityistä tekemistä ja halutaan varata henkilökohtaista aikaa. Isovanhemmat ovat vahvasti konsensushakuisia ja tukevat lastensa perheitä taustalta, ollen apujoukkoina vain silloin kun tarvitaan ja apua pyydetään. Digitalisaatio on helpottanut yhteydenpitoa eri kanavin perheenjäsenten ja sukulaisten välillä. Perheissä on kuitenkin eroja, miten kiinteästi halutaan kuulua yhteen. Toisille sopii väljempi yhteydenpidon rytmi ja etäisemmät tunnesuhteet. Perhemuodostelmien muuttuessa isovanhemmat toimivat melko strategisesti: uuteen jäseneen tai tilanteeseen valmistaudutaan ja eläydytään. Ihmissuhteita myös rakennetaan tavoitteellisesti ja niistä keskustellaan ja sovitellaan monisukupolvisesti. Isovanhemmuus näyttäytyykin elämään iloa ja sisältöä tuovana vaiheena. Isovanhemmat ovat ylpeitä roolistaan ja arvostavat kaveruutta nuoremman polven kanssa. Tulokset tuovat kuitenkin esille, että olisi hyvä käydä laajempaa yhteiskunnallista keskustelua isovanhempien omasta jaksamisesta. Aineiston ahkeroivat isoisät ja isoäidit herättävät pohtimaan tarkasti, missä kulkevat kokopäivä-isovanhemmuuden rajat.
 • Kattelus, Enni (Helsingin yliopisto, 2015)
  Objectives. Narrative means a way of report, understand and structure a lived experience. It is an important mean of self-expression and interaction and people use it to share information with each other. The ability to narrate appears when child becomes an active participant in fan-tasies, stories and actions related to himself. Children with speaking disabilities often use com-munication books or other equipment as an alternative or augmentative mean of communica-tion. Their possibilities to narrate can be more limited than speaking children, due to several reasons. This study describes the characteristics of augmented narratives that are formed with communication books. This study also describes how the characteristics of narratives differ when the elicitation method is changed. Also the role of communication partner and communi-cation aid is discussed. Methods. Study consists of two physically disabled 13 to 16-year old boys who used communication books as a alternative mean of their communication. The research material was gathered during the spring of 2014. The material consists of video recordings of examinees performing three kinds of narrative assignments. The video material was transcribed and analyzed quantitatively and qualitatively in the contexts set by the research questions. Results and conclusions. Macrostructure of the narratives produced by communication book varied. Most diverse narratives filled the characteristics of a perfect narrative whereas the most compact narratives mainly focused on describing individual events. The narratives were mainly short and use of grammatical function words was scarce. Expressions of cohesion was mainly scarce and monotonous as its best. Narratives of children communicating by AAC-means differ from ones of children developing normally and expressing themselves with speech especially on microstructures’ behalf. These results support and complement previous research. Further research is important to achieve a sufficient perception of particularities of augmented narra-tives so that the communication aids can be developed to better support the language develop-ment and expressional needs of these children.
 • Wallenius, Minna (2013)
  Tutkielman tavoitteena oli perehtyä avioeron todennäköisyyden tarkasteluun käytettyihin menetelmiin, tutkia millaisia tuloksia niillä saadaan suomalaisesta aineistosta ja arvioida niiden soveltuvuutta virallisiin tilastoihin. Virallisissa tilastoissa yleisesti käytetty eronneisuuden mittari on kokonaiseronneisuusluku, jonka on yleensä tulkittu kertovan kuinka suuri osa liitoista päättyisi eroon eronneisuuden pysyessä tarkasteluvuoden tasolla. Se ei kuitenkaan ole toimiva avioeron todennäköisyyden estimaatti. Luku ei huomioi aiempaa eroamishistoriaa, joten muutokset avioerojen ajoituksessa voivat vääristää lukua kohtuuttomasti. Kokonaiseronneisuusluvun perusteella puolet avioliitoista päättyisi Suomessa eroon. Siviilisäätyjen muutoksia voidaan ajatella prosessina, jossa henkilöt siirtyvät tilasta toiseen avioliittojen, avioerojen ja kuolemien takia. Tämän tyyppisiä ilmiöitä on tarkasteltu monen tilan elinajantauluilla, joissa keinotekoinen kohortti kuljetetaan eri ikävaiheiden läpi altistettuna tutkittavan ajanjakson ikäryhmittäisille siirtymien todennäköisyyksille. Tulosten tulkitaan kertovan mitä seuraisi, jos siirtymien todennäköisyydet pysyisivät kyseisen ajanjakson tasolla. Monitilaiset elinajantaulut ovat Markovin prosesseja, jos tilaan siirtymisen todennäköisyys riippuu vain sen hetkisestä tilasta ja iästä, muttei aiemmista tiloista eikä tilassa olon kestosta. Semi-Markov-prosesseissa myös nykyisessä tilassa vietetty aika vaikuttaa siirtymien todennäköisyyteen. Tutkielmassa verrataan avioliiton kestosta riippumatonta ja keston vaikutuksen huomioivaa mallia. Lisäksi tutkitaan ikäryhmittäin avioeron suhteellista riskiä liiton keston mukaan. Tutkielma rajoittuu naisten ensimmäisiin avioliittoihin ja niiden päättymiseen. Tulosten perusteella vuoden 2011 tilanteen pysyessä voimassa Suomessa naisten ensimmäisistä avioliitoista päättyisi eroon noin 39 prosenttia, jos oletetaan ettei liiton kestolla ole yhteyttä avioeron riskiin, ja hieman alle 41 prosenttia, jos keston merkitys huomioidaan. Avioeron suhteellinen riski käyttäytyy eri ikäryhmissä hieman eri tavoin, mutta on kaikissa korkea muutaman vuoden kestäneissä liitoissa. Tulokset ovat samansuuntaisia aiemman tutkimuksen kanssa. Avioliiton kesto on yhteydessä eron todennäköisyyteen, vaikka eroavaisuudet keston huomioivien ja siitä riippumattomien elinajantaulujen välillä eivät kaikissa tilanteissa ole suuria. Ikäryhmittäisten siirtymätodennäköisyyksien estimoinnissa käytettiin ns. lineaarisuusoletusta, joka voi tuottaa teoreettisesti mahdottomia arvoja, jos ryhmien keskimääräiset siirtymäintensiteetit ovat kovin suuria. Tässä tapauksessa näin kävi keston huomioivassa mallissa, jossa väestö ja siirtymät luokiteltiin moniin pieniin ryhmiin iän lisäksi avioliiton keston mukaan. Lineaarisuusoletusta käytetään sen heikkouksista huolimatta, koska sillä saadaan useimmiten mielekkäitä tuloksia ja se on helppo toteuttaa. Ilmeisistä puutteistaan huolimatta se tuotti tässäkin tapauksessa elinajantauluja, joista saatiin avioeron todennäköisyydelle järkeviä estimaatteja. Avioeron todennäköisyyttä onkin parempi estimoida monitilaisten elinajantaulujen avulla kokonaiseronneisuuslukujen sijasta.
 • Lanne, Milla (Helsingin yliopisto, 2007)
  The loss and degradation of forest cover is currently a globally recognised problem. The fragmentation of forests is further affecting the biodiversity and well-being of the ecosystems also in Kenya. This study focuses on two indigenous tropical montane forests in the Taita Hills in southeastern Kenya. The study is a part of the TAITA-project within the Department of Geography in the University of Helsinki. The study forests, Ngangao and Chawia, are studied by remote sensing and GIS methods. The main data includes black and white aerial photography from 1955 and true colour digital camera data from 2004. This data is used to produce aerial mosaics from the study areas. The land cover of these study areas is studied by visual interpretation, pixel-based supervised classification and object-oriented supervised classification. The change of the forest cover is studied with GIS methods using the visual interpretations from 1955 and 2004. Furthermore, the present state of the study forests is assessed with leaf area index and canopy closure parameters retrieved from hemispherical photographs as well as with additional, previously collected forest health monitoring data. The canopy parameters are also compared with textural parameters from digital aerial mosaics. This study concludes that the classification of forest areas by using true colour data is not an easy task although the digital aerial mosaics are proved to be very accurate. The best classifications are still achieved with visual interpretation methods as the accuracies of the pixel-based and object-oriented supervised classification methods are not satisfying. According to the change detection of the land cover in the study areas, the area of indigenous woodland in both forests has decreased in 1955 2004. However in Ngangao, the overall woodland area has grown mainly because of plantations of exotic species. In general, the land cover of both study areas is more fragmented in 2004 than in 1955. Although the forest area has decreased, forests seem to have a more optimistic future than before. This is due to the increasing appreciation of the forest areas.
 • Niemenmaa, Outi (Helsingin yliopisto, 2008)
  In the present work the growth and activities of some basidiomycetous fungi were studied. Three approaches were used: measurements of extracellular enzyme activities (lignin peroxidase (LiP), manganese peroxidase (MnP) and laccase), radioisotopic assays based on 14C-(ring)-labelled synthetic lignin (DHP), [O14CH3]-labelled nonphenolic β-O-4 dimer (veratrylglycerol- β-guaiacyl ether) and [O14CH3]-labelled vanillic acid, and ergosterol analysis. The radioisotopic method is one of the most reliable techniques in determining the growth and activities of fungi. Measurement of enzyme activity is another way of evaluating the biological activity of a fungus, which in turn is related to the fungal growth. Ergosterol is a good indicator of fungal growth because it is the main sterol in fungal cell membranes and is almost exclusively present in living fungi. The white-rot fungal strains of Phlebia radiata and P. tremellosa were similar, based on enzyme activities. A total of 2–3 LiPs were purified from all these strains as well as two MnPs from the P. radiata strains. All four P. tremellosa strains showed MnP activity, and both Phlebia radiata and P. tremellosa strains laccase activity. The presence of wood in the medium increased the evolution of the 14CO2 from [O14CH3]-labelled β-O-4 dimer by the white-rot fungi P. radiata and Phanerochaete chrysosporium and the brown-rot fungus Gloeophyllum trabeum especially in an air atmosphere with no nitrogen or glucose supplements. Wood also in most cases compensated for those nutrients in wood-agar cultures by fungi in both atmospheres, i.e. wood supplied nutrients to the fungi for efficient demethoxylation. An air atmosphere was at least as good as an oxygen atmosphere for demethoxylation activity of the fungi when they were grown in 14C-labelled cultures with wood blocks. The highest amount of biomass, based on an ergosterol assay, was obtained by P. radiata and P. chrysosporium in low-nutrient nitrogen (2 mM-N) medium from wood in solid agar cultures. The medium combination 2 mM-N with low glucose (0.1%) was chosen for experiments in liquid cultures, from which the ergosterol contents of six fungi were analysed weekly during five weeks. Under the same conditions as used for the white-rot fungi, the brown-rot fungi G. trabeum and Poria (Postia) placenta grew well and they indicated the highest ergosterol contents. Phlebia radiata was used in all cultures and experiments in which different methods were tested. The results showed that the lignin peroxidase activities and the radioisotopic method (the evolution of 14CO2 when 14C-labelled compounds were used as substrates) correlated very strongly. The ergosterol content also correlated well with LiP activity, but to verify the true significance of this, samples should be taken almost daily during the early stages of growth.
 • Paalasmaa, Joonas (Helsingin yliopisto, 2014)
  This thesis presents methods for comfortable sleep measurement at home. Existing medical sleep measurement systems are costly, disturb sleep quality, and are only suited for short-term measurement. As sleeping problems are affecting about 30% of the population, new approaches for everyday sleep measurement are needed. We present sleep measurement methods that are based on measuring the body with practically unnoticeable force sensors installed in the bed. The sensors pick up forces caused by heartbeats, respiration, and movements, so those physiological parameters can be measured. Based on the parameters, the quality and quantity of sleep is analyzed and presented to the user. In the first part of the thesis, we propose new signal processing algorithms for measuring heart rate and respiration during sleep. The proposed heart rate detection method enables measurement of heart rate variability from a ballistocardiogram signal, which represents the mechanical activity of the heart. A heartbeat model is adaptively inferred from the signal using a clustering algorithm, and the model is utilized in detecting heartbeat intervals in the signal. We also propose a novel method for extracting respiration rate variation from a force sensor signal. The method solves a problem present with some respiration sensors, where erroneous cyclicity arises in the signal and may cause incorrect measurement. The correct respiration cycles are found by filtering the input signal with multiple filters and selecting correct results with heuristics. The accuracy of heart rate measurement has been validated with a clinical study of 60 people and the respiration rate method has been tested with a one-person case study. In the second part of the thesis, we describe an e-health system for sleep measurement in the home environment. The system measures sleep automatically, by uploading measured force sensor signals to a web service. The sleep information is presented to the user in a web interface. Such easy-to-use sleep measurement may help individuals to tackle sleeping problems. The user can track important aspects of sleep such as sleep quantity and nocturnal heart rate and learn how different lifestyle choices affect sleep.
 • af Björkesten, Clas-Göran (Helsingin yliopisto, 2014)
  In Crohn s disease (CD), achievement of mucosal healing has been associated with good outcome. The role of clinical indices such as the Harvey-Bradshaw index (HBI) and surrogate inflammatory markers such as C-reactive protein (CRP) and faecal calprotectin to indicate mucosal healing is unsettled. Studies on predictive markers for endoscopic outcome in CD treated with anti-tumour necrosis factor-α antibodies (anti-TNF) are also limited. Retrospective data on 71 infliximab-treated patients (Study I) and prospective data on 42 either adalimumab- or infliximab-treated patients (Study II) underwent analysis to identify features predicting one-year endoscopic outcome. Study III analyzed retrospective data on 60 inflammatory bowel disease patients, including 34 with CD, to assess the predictive role of calprotectin measured after anti-TNF induction. Study IV included prospective data on 210 endoscopies to assess the power of surrogate markers and clinical indices to detect mucosal healing. Among patients receiving anti-TNF as maintenance therapy, 12-month mucosal healing was significantly more common in those patients who had presented 3-month mucosal healing, than in those with endoscopically active disease at 3 months. A normal calprotectin after anti-TNF induction was associated with, although without statistical significance, one-year endoscopic remission. Calprotectin was superior to CRP and clinical indices in detecting mucosal healing. However, although calprotectin alone identified endoscopic remission with 84% sensitivity and 74% specificity, it was beaten, but not statistically significantly, by a new combined index based on calprotectin and the HBI. In anti-TNF-treated active luminal CD, endoscopic remission at 3 months is a predictor for maintenance of the endoscopic response at one year. In patients on anti-TNF therapy, a normal faecal calprotectin after anti-TNF induction is a predictor of sustained clinical remission. A score based on a combination of calprotectin and the HBI may function as a new tool for identifying endoscopic remission. For optimisation of anti-TNF therapy in active luminal CD in clinical practice, these results suggest an objective inflammatory activity assessment such as ileocolonoscopy or determination of faecal calprotectin, performed as early as 3 months after initiation of therapy.
 • Ihalainen, Mari (2014)
  Tutkielmassa tarkastellaan, millainen tila lentokenttä on ja miten sitä tulisi käsitteellistää. Lähtökohtana on yhteiskuntatieteellinen näkemys lentokentästä epäpaikkana. Tuota käsitystä tutkielmassa halutaan kehittää ja syventää. Näkemykseen haetaan moniulotteisuutta sosiaalis-tilallisen näkökulman kautta. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään Doreen Masseyn tilanteoriaa ja Masseyn käsityksiä tilasta, ajasta, paikasta ja valtageometriasta. Poikkitieteelliseen tilantutkimukseen tuodaan sosiologista näkökulmaa Pasi Mäenpään katuseurallisuus-käsitteen kautta. Lentokentän tilallinen jäsentäminen on tärkeää, koska liikkuvuuden lisäännyttyä ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa lentokenttien välitilassa. Tutkielman aineisto koostuu Helsinki-Vantaan lentokentän turvavalvotulla porttialueella tehdyistä kymmenestä teemahaastattelusta sekä kahden kuukauden aikana suoritetusta havainnoinnista. Tutkielmaa varten haastateltiin suomalaisia liike- ja vapaa-ajan matkustajia. Haastattelujen avulla pyrittiin etsimään vastauksia siihen, minkälaisia jäsennyksiä ja merkityksiä lentomatkustajat liittävät lentokenttätilaan. Jäsennysten ja merkitysten pohjalta luotiin teoreettisesti kestäviä tulkintoja ja käsitteellistyksiä tutkittavasta tilasta. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua. Tutkielmassa osoitetaan, kuinka lentokenttä on moniulotteinen tila, josta voidaan hahmottaa kolmeen eri ulottuvuuteen pohjautuva tilallinen jäsennys. Ulottuvuudet ovat valta, siirtymä ja kohtaaminen, ja ne perustuvat lentokentän eritasoisiin tiloihin ja kuvastoihin, hallinnan tekniikoihin ja valtageometriaan sekä tilan käyttämiseen. Lentokentällä osoitetaan olevan merkitystä valtatilana, siirtymätilana sekä kohtaamisten tilana. Lentokenttä voidaan epäpaikka-käsitystä sosiaalis-tilallisten työkalujen avulla kehittämällä nähdä moniulotteisena tilana, jonka katuseurallisuuden sosiaalisessa muodossa syntyy merkityksellisiä kohtaamisia. Kohtaamissa tuotetaan lentokentän sisäisiä paikkoja, joista lentokenttätila kokonaisuudessaan muodostuu.
 • Järvelä, Riina (2014)
  The diversity of nature has declined significantly over the past decades. The agricultural diversity has the same trend and the agricultural environments includes of high-value habitats and their associated biodiversity. In the EU and in the Finnish environmental schemes, therefore, efforts have been made to protect and increase biodiversity. Since 2009, voluntary nature management fields have been part of the Finnish’s agri-environmental measures in the agri-environment scheme. These nature management fields include perennial grass fields, game fields, landscape fields and meadow fields. Nature management fields are used specifically to maintain the diversity of the agricultural environment. This study examined two types of nature management fields in summer of 2013. The variety of vascular plants, butterflies and bumblebees was observed in Uusimaa, Finland. The study consists of 40 field blocks, divided into perennial grassland fields (3-4 years) and meadow fields (over 8 years). Nature management field types differed from each other by vegetation, establishment and temporal change. The aim of this study was to provide information which can help in the design and management of nature management fields. The intention is to provide insight on what kind of vegetation could be used to encourage increase in the number and diversity of pollinators, as well as, what kind of the nature management fields promote environmental diversity in farmland. This study was conducted as part of Marjaana Toivonen's dissertation project, “Enhancing biodiversity and ecosystem services through environmental Fallows”. Vegetation was clearly influenced by the time and what was sown in the field. The old perennial grassland fields can preserve and safeguard the permanence of species. Young meadow fields are sown usually with flower seed mixtures. Thus, the abundance of flowering plants is high and the plants provide pollen and nectar for the insects. It was also found that the vegetation was divided according to the type of nature management fields. With pollinators, this trend was not observed as clearly. However, bumblebees were most common in meadow fields. Clear division between the types of fields was not seen in butterflies but they appeared to prefer grassland fields. This study shows that both grassland and meadow fields are needed for protecting biodiversity. Nature management fields have an important role as the multi-species vegetation patches which allow organisms to survive, get food and travel in otherwise monocultural farming environments.
 • Tahkokallio, Jaakko (Unigrafia, 2013)
  This work examines the twelfth- and thirteenth-century readership and reception of Geoffrey of Monmouth s History of the Kings of Britain (c. 1138), a pseudohistorical narrative still widely remembered for introducing King Arthur into European literature. It suggests a new rationale for the great popularity of the work and presents evidence of why it circulated among religious orders. It also proposes a redating of the various versions of the text. On a general level, its results underline that for the high-medieval reading public moral education was a central function of historical writing, and that in this respect there existed a strong literary continuity with classical antiquity. The study is based on an examination of over 130 manuscripts of the History predating c. 1300. Particular attention has been given to the setting of their production (monastic or other), and to their twelfth- and thirteenth-century marginalia. Independent manuscripts of the Prophecies of Merlin, a part of the History that also circulated separately, have as well been studied, as have medieval narratives making reference to Geoffrey's History or using it as a source. The work consists of five main chapters. Chapter two discusses the publication of the History and the composition of its audience, demonstrating the wide extent of its monastic readership. Chapter three shows that the History was frequently read for factual information and that it was mostly seen as a trustworthy historical account. Chapter four presents the central new argument of the study, namely that the History was perceived as a morally edifying narrative by its audience. The reception of the Prophecies of Merlin is examined in Chapter five, which introduces evidence supporting the acceptability of this potentially controversial part. Chapter six discusses the role that Arthurian interests played in the early success of the History. The study contains several appendices, offering new information on the origin and medieval ownership of various manuscripts. They also update the list of commentaries written to the Prophecies and add five new witnesses to the handlist of manuscripts of the History. The results of the study highlight how the classical idea of history as a means of moral edification was widely shared in the middle ages. Importantly, the study demonstrates that to function as morally edificatory a historical narrative did not need to be particularly religious in its tone or substance. The usefulness of reading historical writing was seen to reside primarily in the way it inculcated certain virtues of character — it did not necessarily need to set models for direct imitation regarding how to conduct a proper Christian life.
 • Sepponen, Katri (Helsingin yliopisto, 2008)
  In stressful situations, anaerobic muscles of the domestic pig easily produce lactate. Lactate is transported out of the muscles by monocarboxylate transporters (MCTs), which are important proteins in muscle pH regulation. MCTs are also important in gastrointestinal tract, facilitating the absorption of lactate and short-chain fatty acids. The immunoblot technique was used in Finnish Landrace and Yorkshire pigs to investigate the amounts and isoform distributions of MCT1, MCT2 and MCT4 in five different oxidative and glycolytic skeletal muscles. MCTs were also measured from the small intestine (2.5 m from pylorus) and proximal colon, where also CD147, a chaperone for MCT1 and MCT4, was measured. In all muscles, the amount of MCT1 was small in comparison to that found in other species and the inter-individual variation was high. MCT2 was more abundant in glycolytic than oxidative muscles, while MCT4 was found in equal amounts in all muscles. The results, together with measured concentrations of lactate, suggest that MCT2 may function as the housekeeping lactate transporter, preventing acidification, especially of highly glycolytic muscles. The results also support the view that MCT4 may be important at high lactate concentrations. No correlation between MCTs and meat quality (drip loss, colour and pH) was found. In gastrointestinal tract, MCT1 and MCT4 were found in both sites studied, but MCT2 only in the small intestine. In both the small intestine and colon, Yorkshire pigs had more CD147 than Landrace pigs, while no interbreed differences were found in MCT isoforms. Since CD147 is essential for the activity of MCT1 and MCT4, the breed difference suggests that the MCT activity is higher in Yorkshire than in Landrace pigs. Stress has a significant influence on the physiology of the intestinal epithelium. Cells respond to stress by synthesizing heat shock proteins (HSPs), especially HSP72. In this study, HSP72 concentrations were measured in the porcine small intestine, colon and serum. HSP72 in the colon correlated with serum HSP72, suggesting that the colon is a significant source of serum HSP72 and serum HSP72 may reflect changes in the permeability of intestinal epithelium due to stress. Colon HSP72 content was negatively correlated with carcass weight (growth). Polymorphisms in the promoter area of the hsp70.2 gene have earlier been suggested to affect expression of HSP72. Only one of the polymorphisms in this study had an impact on HSP72 protein content in LD muscle. We also found a novel nonanucleotide insert polymorphism in Landrace pigs (GGAGAGATC) at 11 bp upstream of the start site of translation. The most interesting finding was that drip loss was greater in pigs with the insert than in normal pigs, the character which could also have commercial significance. Measuring stress in animals is a challenging task. A continuous production of small amounts of lactate occurs in the white muscles of the domestic pig, to which the animal seems partially adapted because of expression of the high-affinity isoform, MCT2, in their skeletal muscle. None of the MCT isoforms, however, is useful when the level of stress needs to be measured. These results suggest that HSP72 may have potential as a marker of stress in pigs, but more studies are needed to confirm this.