Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 13222-13241 of 27150
 • Karppinen, Anneli (1998)
 • Kivimäki, Heli (1999)
 • Helavuori, Henna-Leena (2008)
  Arviointia käytetään monenlaisiin tehtäviin valtion hallinnossa: tukemaan päätöksentekoa, tarkastelemaan virastojen ja laitosten toimivuutta sekä projektien onnistumista. Arviointi on yhä merkittävämpi väline valtion hallinnossa ja sen rooli varmasti kasvaa yhä. Arviointijärjestelmien jäntevöittämistä korostetaan yhtenä hallinnon tehokkuuden ja toimivuuden parantamisen keinona. Arviointi nähdään mekanismina, jolla valvotaan, systematisoidaan ja arvotetaan hallinnon toimintoja sekä niiden tuloksia. Arviointi on prosessi, jossa määritellään asian hyvät puolet, arvo sekä arvon hyöty. Evaluaatiota tehdään mitä moninaisimpien syiden vuoksi. Jonkinlainen hyötynäkökulma korostuu kuitenkin aina siinä, miksi arviointia tehdään. Arvioinnille asetetut konkreettiset tavoitteet ja arviointiprosessin hyötynäkökulma tekevät siitä mielenkiintoisen tutkimuksen kohteen. Arviointien tutkiminen on metaevaluaatiota. On mielekästä tarkastella, toteutuvatko arvioinnille asetetut tavoitteet käytännössä vai onko kyse vain rutiininomaisesta selvitystyöstä, joka jää ilman jatkotoimenpiteitä. Paavo Lipposen toisen hallitus aloitti laaja-alaisen asuntopoliittisen arvioinnin. Kokonaisuus sisälsi ympäristöministeriön 2000-luvun alussa teettämiä arviointeja ministeriön omasta sekä sen hallinnon alaisen viraston, Valtion asuntorahaston toiminnasta. Tutkielmassa tarkastellaan metaevaluaation avulla, onko nähtävissä, että laaja-alainen asuntopoliittinen arviointiprosessi olisi vaikuttanut sen toteuttamisen jälkeen laadittuihin Matti Vanhasen ensimmäisen hallituksen hallitusohjelmaan sekä asuntopoliittiseen ohjelmaan. Parhaimmillaan arviointi tarjoaa välineen, jolla kuvataan toimenpiteiden tai ohjelmien toteutumista ja vaikutusta yhteiskuntaan. Näkökulma on erittäin tärkeä evaluaation lähtökohta. Silti on aina myös olemassa riski, että arvioinnista muodostuu päätöksenteosta täysin irrallinen ja raskas toimintamalli ilman minkäänlaista käytännön vaikutusta. Valtiovalta on sitoutunut perustuslain 19§ toteuttamaan sosiaalista ja hyvinvointia tukevaa asuntopolitiikkaa. Se on pääosin kansallista. Lisäksi asuntopolitiikka on aina ajankohtaista, sillä asuminen koskee kaikkia. Vaikka asuntopolitiikkaa toteutetaankin jo nyt erilaisten tuki- ja muiden toimintojen muodossa, on valtio kuitenkin yhä haastavien tehtävien edessä asuntopoliittisten kysymysten kohdalla kyetäkseen takaamaan perustuslain 19§ toteutumisen.
 • Metafora. 
  Saikkonen, Katri (1990)
 • Becker, Leena (1992)
 • Siitonen, Aleksi (Helsingin yliopisto, 2014)
  Tässä tutkielmassa käsittelen angloamerikkalaisessa uskonnonfilosofiassa esitettyä metafyysisen teismin kritiikkiä. Tutkimustehtävänäni on selvittää, miten D. Z. Phillipsin wittgensteinilaisessa, Eberhard Herrmannin pragmatistisessa, Ingolf U. Dalferthin fenomenologisessa ja John D. Caputon postmodernissa uskonnonfilosofiassa kritisoidaan metafyysistä teismiä. Metafyysisellä teismillä tarkoitetaan metafyysistä teoriaa, jonka mukaan Jumala on olemassa. Tutkielman lähteinä ovat seuraavat teokset ja artikkelit: Phillipsin Faith and Philosophical Enquiry (1970), Belief, Change and Forms of Life (1986), Faith after Foundationalism (1988) ja On Really Believing (1993), Herrmannin Religion, Reality, and a Good Life (2004), Dalferthin The Historical Roots of Theism (1994) ja Becoming Present (2006) sekä Caputon On Religion (2001) ja The Weakness of God (2006). Phillipsin esittämä teismin kritiikki perustuu Wittgensteinin ajatukseen, että sanan merkitys saadaan selville vain katsomalla, minkälainen rooli sillä on ja miten sitä käytetään tietyssä asiayhteydessä. Teismin virheenä on pyrkimys tarkastella kysymystä Jumalasta uskonnollisesta diskurssista irrallaan. Tämän vuoksi teismissä kadotetaan sanan Jumala todellinen merkitys ja ajaudutaan käsitteelliseen sekaannukseen. Jumalaa koskevat lauseet eivät Phillipsin mukaan ole tuonpuoleiseen todellisuuteen viittaavia väitelauseita. Teismin tapa puhua Jumalasta edustaa Phillipsille epäaitoa uskonnollista kieltä. Herrmannin pragmatistinen teismin kritiikki perustuu Hilary Putnamin sisäisen realismin ajatukselle. Siinä vastustetaan metafyysiseen realismiin kuuluvaa pyrkimystä tarkastella todellisuutta ikään kuin ulkopuolelta käsin, ilman ihmisen näkökulmaan liittyviä rajoitteita. Herrmannin pääkritiikki teismiä vastaan on, että teismissä ajatellaan virheellisesti, että Jumalaa koskevat lauseet ovat väitelauseita. Herrmann pitää vain empiirisesti todennettavia ja formaalisesti päteviä lauseita väitelauseina. Jumalaa koskevat lauseet eivät täytä näitä kriteerejä eivätkä näin ollen ole väitelauseita. Herrmann ei kuitenkaan pidä jumalapuhetta mielettömänä. Jumalapuhe voi olla merkityksellistä, jos sillä on ihmisille eksistentiaalista merkitystä. Dalferthin näkemyksessä teismiä tarkastellaan historiallisesta näkökulmasta käsin. Dalferth esittää, että teismi on syntynyt reaktiona valistuksen ateistiseen uskontokritiikkiin. Teismin ongelmat nousevat tästä historiasta. Kun teismissä pyritään puolustamaan Jumalan olemassaoloa filosofisten argumenttien avulla, ajaudutaan siinä kauas siitä, mistä uskonnollisessa uskossa on kyse. Dalferth on Phillipsin kanssa yhtä mieltä siitä, että teismi ei edusta aitoa uskonnollista kieltä. Vaikka Dalferth pitää teismiä huonona näkemyksenä, hän ei kuitenkaan vastusta ajatusta Jumalan olemassaolosta sinänsä. Dalferthin mukaan realistinen taustaoletus on tärkeä osa uskontoa. Teismin ongelmana on pyrkimys tehdä filosofiasta uskontoa. Caputon esittämä teismin kritiikki perustuu Derridan ajatukselle dekonstruktiosta. Caputo suhtautuu kielteisesti metafysiikkaan ja objektiivisen totuuden tavoitteluun. Teismi edustaa hänelle juuri näitä asioita. Caputon tarkoituksena on altistaa perinteinen metafyysinen teologia dekonstruktiolle ja tulkita kristinuskoa kokonaan uudella tavalla. Hän esittää, että sana Jumala viittaa olion sijasta tapahtumaan. Uskonnollinen totuus ei tarkoita Caputolle oikean väitelauseen esittämistä. Väitelauseen sijaan uskonnollinen totuus on tapahtuma.
 • Chernichenko, Kostiantyn (2013)
  Frustrated Lewis pairs (FLPs) are powerful, typically nonmetal, Lewis acid/base combinations that can split dihydrogen (H2) heterolytically, due to their inability to form conventional Lewis adducts (usually as a result of steric repulsion). The H2 thus activated can be transferred to various substrates in a catalytic fashion. The scope of substrates catalytically hydrogenated with FLPs is rapidly expanding, approaching that of transition-metal-catalyzed hydrogenations. The discovery of FLPs is, perhaps, one of the most remarkable recent findings in the field of main group organometallic compounds. The literature review part provides a brief critical overview of heterolytic H2 splitting with FLPs, including the thermodynamic, mechanistic, and catalytic aspects of this process. Particular emphasis is placed on the Lewis acidity of various boranes, since this factor is critical for the ability of FLPs to split H2 and provides a basis for introducing fluoroaryl-free boranes into the FLP area. The experimental section of the thesis is devoted to the development of FLP catalysts, based on an ansa-aminoborane core for hydrogenation of various substrates. Within the study, various parts of the ansa-aminoborane molecule were modified: a amine group, resulting in highly active ansa-aminoboranes for hydrogenation of imines and other nitrogen-containing compounds, also featuring other unique properties; a mutual B/N geometry (changing the nature of the link), resulting in an ansa-catalyst for hydrogenation of unactivated alkynes; and a borane part, revealing that lightweight and inexpensive ansa-aminochloroboranes show reactivity to H2 similar to that of C6F5 boranes, including catalytic abilities. A book chapter covering recent progress in frustrated borane/amine Lewis interaction, involving ansa-systems was included in the thesis.
 • Kauppinen, Mirva (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin mustaliuskepitoisen maaperän metallipitoisuuksia ja turpeenoton vaikutusta metallien liukoisuuteen. Tutkimusalue oli Joensuun Pyhäselässä sijaitseva jo turvetuotannosta poistunut Pärnänsuo, jolla harjoitettiin turvetuotantoa vuosina 1975-2005. Pärnänsuon kallioperässä on mustaliusketta (FeS2), minkä hapettumisen seurauksena alueen maaperä on happamoitunut. Suon ojittaminen ja turvekerroksen poistaminen mahdollistaa mustaliuskeen hapettumisen. Alueelta kerättiin maa- ja kasvinäytteitä kesällä 2013 ja niistä analysoitiin useita metalleja (Fe, Cu, Cd, Ni, Cr, Zn, Mn) sekä kasviaineksen koostumusta kuvaavia ravinteita (Ca, P, K). Metallien liukoisuutta ja jakautumista maan eri komponentteihin tutkittiin peräkkäisten uuttojen menetelmällä, jossa uuttoliuokset olivat: 1) etikkahappo, 2) hydroksyyliammoniumkloridi, 3) vetyperoksidi + ammoniumasetaatti, 4) kuningasvesi. Kyseistä uuttomenetelmää ei ole tiettävästi ennen käytetty turvemaanäytteille. Tutkimuksen tulokset osoittivat menetelmän soveltuvan myös turvemaille. Tätä tukee muun muassa havainto siitä, että orgaanisen aineksen sitomaksi luonnehditut metallien fraktiot olivat pieniä kivennäismaan syvemmissä kerroksissa, joissa orgaanista ainesta ei juuri esiintynyt, eikä vastaavasti kuningasvesiuuttoisia, maan mineraaliainekseen sitoutuneita metallien muotoja juuri esiintynyt turvekerroksesta otetuissa näytteissä. Pärnänsuon timoteinäytteiden ravinne- ja metallipitoisuudet olivat jonkin verran alhaisempia kuin tyypillisessä kasvustossa. Etenkin sinkkipitoisuudet olivat huomattavan pieniä ja lähellä puutosrajaa. Kivennäismaan pinnalla oleva turvekerros laski timoteissä esiintyvän kuparin, sinkin ja nikkelin pitoisuuksia ja puolestaan nosti kalsiumin, raudan ja mangaanin pitoisuuksia. Maan metallien mobilisoituminen mineraalirakenteista muihin fraktioihin lisääntyi liikuttaessa maan syvemmistä kerroksista kohti pintaa. Metalleja kertyi erityisesti turpeen ja kivennäismaan rajalle. Tämä antoi tukea hypoteesille, jonka mukaan turpeenoton lisäämä maan happamoituminen lisäisi metallien liukoisuutta. Turvetuotannon piiristä poistuneiden alueiden maaperän tilan kartoittaminen on tärkeää ennen niiden maatalouskäyttöön ottoa. Viljelymaan ravinnetalouden, sadon laadun ja pellon vesistövaikutusten tunteminen mahdollistaa alueen tehokkaan kunnostamisen maataloudellisesta, ympäristönsuojelullisesta sekä ekonomisesta näkökulmasta. Entisen turpeenottoalueen maaperän mustaliuskepitoisen pohjamaan aiheuttaman ympäristöriskin tunnistaminen ja huomioonottaminen on tärkeää alueen jälkikäyttöä suunniteltaessa.
 • Pirkkalainen, Kari (2013)
  Nanopartikkeleilla on useita ominaisuuksia, joita ei pystytä selittämään klassisella kemialla tai kiinteän olomuodon fysiikan teorioilla. Useat näistä ominaisuuksista ovat hyödyllisiä ja mahdollistavat nanopartikkelien käytön sovelluksissa, kuten korkean tiheyden magneettisissa tallennusvälineissä,lääkkeenannostajina, lääketieteellisissä diagnostiikkalaitteissa, kiinteissä polttoaineissa ja pigmentteinä sekä keramiikassa että maaleissa. Metallinanopartikkelien koko, muoto ja hapetusaste riippuvat niiden valmistamiseen käytetystä synteesimenetelmästä. Tässä työssä tutkitaan ensinnäkin reagoimattomaan selluloosamatriisiin syntetisoituja nikkelipartikkeleita. Selluloosamatriisin tarkoitus on toimia nanoreaktorina nikkelipartikkelien muodostumisessa ja suojata niitä sekä hapettumiselta että muilta kemiallisilta reaktioilta. Lisäksi työssä tutkitaan hopea-kobolttipartikkeleita, joissa jalometalli hopean on tarkoitus muodostaa hapettumiselta suojaava kuori kobolttinanopartikkelin ympärille. Työssä tutkitaan edellä mainittuja nanorakenteita ensisijaisesti röntgenfysiikan kokeellisilla menetelmillä. Työssä käytetään anomaalisen pienkulmasironnan tekniikkaa, jonka avulla pystytään erottamaan toisistaan näytteen eri faasien pienkulmasironnasta saatava informaatio. Lisäksi käytetään anomaalista pienkulmasirontaa tukevia mittaustekniikoita, kuten laajakulmasirontaa, röntgenabsorptiospektroskopiaa ja elektronimikroskopiaa. Anomaalinen pienkulmasironta on näyte- ja mittausteknisesti erittäin vaativa mittaustekniikka, ja pienetkin tilastolliset virheet mittauksissa vääristävät tuloksia. Työssä esitetään pienkulmasironnan mallintamiseen ja Monte Carlo -simulointeihin perustuva menetelmä, jonka avulla huonon tilastollisen tarkkuuden mittauksista saadaan ratkaistua luotettavasti oikeita tuloksia, kun nanorakenteesta on riittävästi a priori-tietoa. Tulosten mukaan nikkelipartikkelit olivat pääosin nanokiteisessä tai amorfisessa metallisessa faasissa ja selluloosamatriisin rakenne ei muuttunut synteesissä. Selluloosa siis toimi tehokkaasti reagoimattomana matriisina nikkelipartikkeleille ja suojasi näitä hapettumiselta. Nikkelipartikkelien tilavuusjakaumista ratkaistut partikkelien halkaisijan odotusarvot olivat näytteestä riippuen 12-24 nanometriä ja nikkelin massaosuudet näytteissä olivat 5-10%. Tuloksia vertailemalla havaittiin lineaarisia riippuvuussuhteita eri mittaustekniikoilla määritettyjen suureiden välillä. Hopea-kobolttipartikkeleissa ei tämän työn tuloksien perusteella syntynyt kobolttia suojaavaa kuori-ydin-rakennetta. Sen sijaan ehdotetaan malleja, joissa kobolttiklustereita on muodostunut hopeapartikkelin pinnalle tai joissa koboltti ja hopea muodostavat kaksi erillistä faasia. Mallista riippumatta partikkelien keskimääräiseksi halkaisijaksi arvioitiin 5-6 nanometriä.
 • Myllymäki-Peltoniemi, Kristiina (2002)
  Tutkielmassa tarkastellaan SAK:laisen Metalliliiton vuoden 2000 liittokokousvaalien äänestyskäyttäytymistä ja siihen vaikuttaneita tekijöitä. Tutkielman empiirinen aineisto perustuu vaalien yhteydessä kerättyyn materiaaliin. Vastaavaa aineistoa ei ole aiemmin ollut tutkimuksellisessa käytössä. Metalliliiton liittokokousvaalit on vuodesta 1971 järjestetty suhteellisen vaalitavan mukaan. Tutkimuskohteena olevissa vaaleissa äänioikeutettuja oli 164 140 ja äänestysprosentti 51,5. Äänestysaktiivisuus nousi pitkään jatkuneen laskevan kehityksen jälkeen. Metalliliiton vaalien äänestyskäyttäytymistä verrataan vuoden 1999 eduskuntavaalien äänestyskäyttäytymiseen. Aineistosta etsittiin tilastollisin menetelmin erilaisten muuttujien avulla (ikä, sukupuoli, liittymisaika) selitystä Metalliliiton vaalien äänestysaktiivisuuden yleisestä kehityksestä poikkeavalle uralle, sillä vastaavan ajankohdan yhteiskunnallisten vaalien äänestysaktiivisuus aleni edelleen. Tutkielman keskeiset tulokset ovat, että pääpiirteissään Metalliliiton jäsenet äänestivät liittovaleissa kuten valtiollisissa vaaleissa äänestettiin. Naiset äänestivät aktiivisemmin kuin miehet ja vanhemmat ikäryhmät aktiivisemmin kuin nuoret. Vuodesta 1987 yhteiskunnallisista vaaleista tehdyissä tutkimuksissa on päädytty samansuuntaisiin tuloksiin. Sen sijaan selkeä ero on havaittavissa siinä, että Metalliliiton vaaleissa jäsenyyden kesto näyttää vaikuttavan yllättävän vahvasti äänestysaktiivisuuteen erityisesti nuorissa ikäryhmissä. Tämän voi tulkita merkitsevän sitä, että ammattiyhdistys sosiaalistaa jäsenensä, jolloin alhaisesta äänestysaktiivisuudesta ei voida puhua pelkästään sukupolvikäyttäytymisen piirteenä, kuten yhteiskunnallisissa vaaleissa. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimivat Ulrich Beckin teoria modernin teollisen yhteiskunnan rakennemuutoksesta, jossa keskeisenä osana on yksilön yksilöllistyminen, ja Anthony Giddensin teoria traditioiden murtumisesta jälkitraditionaalisessa yhteiskunnassa. Tämän seurauksena perinteisen poliittisen toiminnan muodot ja sisältö kyseenalaistuvat ja muun muassa ammattiliitot ja vanhakantaiset poliittiset puolueet menettävät merkitystään. Beckin ja Giddensin teorioita täydentävänä näkökulmana on ammattiyhdistysjäsenen jäsensuhteen muutos kollektiivisesta orientaatiosta individualistiseksi ja välineelliseksi. Empiirisestä aineistosta löytyi sekä Beckin ja Giddensin esittämää argumentaatioita tukevia että kyseenalaistavia tuloksia. Etenkin ammattiyhdistysten sosiaalistava vaikutus näyttää jääneen sekä Beckiltä että Giddensiltä vähälle käsittelylle. Syynä saattaa olla, että pohjoismainen hyvinvointivaltio tuottaa myös sellaisia tuloksia, joita keskieurooppalainen teorianmuodostus ei tunne.