Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1340-1359 of 24499
 • Kangasmäki-Ylikerttula, Tarja (1990)
 • Sigfrids, Johanna Ulrika (2008)
  Utgångspunkten i detta arbete var det faktum att kvinnor lider en dubbelt större risk att drabbas av depression än män. Analysen grundades på Dana Jacks teori om nertystande av självet (Silencing the Self). Enligt denna utvecklar kvinnor kognitiva scheman om hur intimitet upprätthålls och dessa tros ha ett samband med depressivitet. Jacks teori grundar sig på teorin om det relaterande självet (Self-in-relation), utvecklad av bland andra Nancy Chodorow, Jean B. Miller och Carol Gilligan. Enligt denna är anknytning ett grundläggande mål för utvecklingen av identitet hos kvinnor. Jack trodde att kvinnors relationsorientering, samt de uppfattningar kvinnor har om hur intimitet upprätthålls, ökar kvinnors benägenhet att utveckla depressiva symptom. Jack utvecklade också en skala, Silencing the Self - skalan (STSS), för att mäta nivån av nertystande av självet. Syftet med denna undersökning var att utreda STSS- skalans psykometriska egenskaper bland finländare. Jack trodde att nertystande av självet hade ett samband med depressivitet och därför använde hon STSS tillsammans med Beck Depression Inventory (BDI). Enligt Jack skulle dock inte männens nertystande ha något samband med depressivitet eftersom de inte tros vara relationsorienterade i sitt tankesätt likt kvinnor. I detta arbete mättes studerandes (N=121) nivå av nertystande av självet, samt depressivitet enligt BDI-II. Männen var 50 till antalet och kvinnorna 71. Undersökningen gjordes under våren 2006 och respondenterna var studerande vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Det förväntades hittas ett samband mellan nertystande av självet och depressivitet hos kvinnorna men inte hos männen. Männen förväntades dock rapportera mer nertystande av självet än kvinnorna i enlighet med tidigare undersökningar. De viktigaste resultaten var att männen tystade ner sig mer än kvinnorna till en nästan signifikant nivå (t = -2.531, df=109, p < .05). En signifikant och stark korrelation mellan nertystande av självet och depressivitet kunde påvisas hos kvinnorna (r= .51, p < .01) och även hos männen (r= .48, p < .01). Resultaten gav stöd åt fortsatt användning med STSS bland finländska respondenter emedan den hade hög tillförlitlighet, alfakoefficienterna var .85(kvinnorna) och .79 (männen).
 • Fagerström, Lena Katarina (2005)
  I pro-gradu avhandlingen utreds hur tidig upptäckt och bemötande av missbruksproblem upplevts av f.d. klienter inom missbrukarvården. Vad får experter att missa de vinkar klienter med missbruksproblem ger om sina problem? Varför för professionella inte problemen på tal och om de gör det, varför kan bemötandet misslyckas ur klientens synvinkel? De intervjuande är sex kvinnor, som vid gruppintervjuerna under våren och försommaren år 2001 var 19 till 26 år. Gemensamt för kvinnorna var att de alla vuxit upp i familjer med missbruksproblem, fyra av kvinnorna ansåg sig själva ha eller ha haft problem med alkohol och droger. Samtliga kvinnor hade tidigare varit skribentens klienter och deltagit i en grupp för unga kvinnor. Under de två gruppintervjuerna förändrades kontexten från behandling till informationsinsamling inför pro gradu avhandlingen. Forskningstraditionen som studien håller sig till har kallats kontextuellt socialt arbete med en betoning av kritisk reflektivitet och en emancipatorisk avsikt att låta både klienternas/service användarnas "röst" och också det praktiska sociala arbetets "röst" bli hörd. En annan emancipatorisk avsikt är bekräftande av kvinnors upplevelser och konsekvenserna för dem både i behandling och forskning. Avsikten är att producera ny kunskap som stiger ur den praktiska arbetsvardagen tillsammans med unga kvinnor uppvuxna i familjer med missbruksproblem. Studien utgår från ett social konstruktivistiskt synsätt som understryker betydelsen av samtal och språk. Den för fram det psykosociala arbetssättet och ställer sig kritisk till tekniskt-rationella lösningar som tar sig uttryck i bl.a. standardiserade metoder och byråkratiska arrangemang med en impicit avsikt att spara offentliga utgifter på kort sikt. Det empiriska materialet visar att barn uppvuxna i missbrukarfamiljer och unga kvinnor med missbruksproblem har avancerade strategier att göra sig själva och problemen osynliga. Därför har professionella svårigheter att upptäcka dem. Vidare visar materialet att man kan skönja vissa logiker bakom professionellas oförmåga att upptäcka och bemöta missbruksproblem. Tigandets kultur, expertkunskapens logik och utebliven kritisk reflektion bidrar till att missbruksprobemen inte upptäcks i tid. I studien kan man konstatera att endskilda socialarbetare och multiprofessionella team behöver utveckla en kultur där diskussioner och kritisk reflektion över egna arbetssätt hör till vardagen, men också strukturer för att socialarbetare kunde i skriftlig vetenskaplig form rapportera om sina arbetserfarenheter med en avsikt att delta i kunskapsproduktionen för nya flexibla arbetssätt inom psykosocialt arbete som svar på nya utmaningar som ett samhälle i förändring ställer på socialt arbete.
 • Backman, Nanny Johanna Elisabet (2013)
  Målet med denna pro gradu – avhandling var att utreda hur internet används i syftet att hjälpa andra. Fokus låg vid att jämföra traditionella och virtuella volontärers motiv och värdegrund. Volontärernas värdegrund kartlades med hjälp av Shalom Schwartz (2001) mätmetod ”Portrait Values Questionnaire”, medan volontärernas motiv till frivilligt arbete mättes med metoden ”Volunteer Function Inventory” som Gil Clary m.fl. (1998) utvecklat. Den jämförande studien visade, att volontärerna som gör virtuellt frivilligt arbete hade en mera individualistisk värdegrund, samtidigt som volontärer via det virtuella frivilliga arbetet kan få offentlig synlighet och en möjlighet att framstå som kunnig, vilket är ett speciellt särdrag för hjälpande i virtuella kontexter. Syftet var vidare att genom en kvalitativ fråga, försöka förstå varför volontären valt den virtuella arenan. Volontärerna uppskattade den virtuella arenan som form av frivilligt arbete bl.a. pga. dess autonoma natur. Via internet kan volontärerna oberoende av plats och tid vara i kontakt med hjälpbehövande personer. För övrigt är kommunikation på nätet i större utsträckning anonymt, kroppslöst och volontärerna har därmed en bättre möjlighet till kontroll. I praktiken och i ljuset av resultaten, kan organisationer ha nytta av att poängtera möjlighet till en ny autonom form av hjälpande, för att öka intresset och motivera volontärer med i frivilligt arbete på nätet.
 • Silvennoinen, Johanna (2008)
  Socialarbetare balanserar ofta mellan olika intressen och värden. När klientens önskemål inte stämmer överens med organisationens riktlinjer, vad bör socialarbetaren prioritera? Vad är viktigast, att klienten själv får bestämma över sitt liv eller att klienten har det tryggt? Spelar det någon roll om klienten har utvecklingsstörning? Samtidigt som intressekonflikter och etiska dilemman är en oundviklig del av det praktiska sociala arbetet finns det inget facit på dem. I denna avhandling har jag studerat intressekonflikter och etiska överväganden i socialt arbete inom omsorgen om personer med utvecklingsstörning. Följande frågor tjänade som utgångspunkt för studien: Hurdana intressekonflikter och etiska dilemman kan det uppstå i socialt arbete inom omsorgen? Hur hanterar socialarbetare dessa situationer? Undersökningsmetoden var halvstrukturerade kvalitativa intervjuer, och sammanlagt intervjuade jag elva socialarbetare. De centrala teoretiska begreppen var Lipskys (1980) gräsrotsbyrokrat och reflexivitet (Fook 2005; Karvinen-Niinikoski 2005). Jag kodade intervjutranskriptionerna och kategoriserade innehållet i intervjuerna enligt systemet som Strauss och Corbin (1990) kallar öppen kodning. Resultaten visar att intressekonflikter och etiska dilemman i socialt arbete inom omsorgen kan delas in i två analytiska grupper: konflikter som uppstår mellan olika värden och parter samt konflikter som är relaterade till organisationen. De centrala konflikter som uppstår mellan olika värden och parter kan sammanfattas i frågorna: Hur långt bör socialarbetaren respektera klientens självbestämmanderätt? Vem är klienten: personen med utvecklingsstörning, hans eller hennes anhöriga eller bådadera? Och hur kan man i praktiken förverkliga rättviseprincipen? Konflikter som är relaterade till organisationen synliggör för sin del socialarbetarens dubbla lojaliteter mot klienten och organisationen. Studien visar att socialarbetare har olika strategier att hantera intressekonflikter och etiska dilemman. De använder sig av sina egna resurser, söker stöd i sitt nätverk och försöker ändra på situationen. Andra strategier är vidare att de accepterar realiteterna och drar gränser för det egna arbetet, använder sig av rationella metoder och har ett empatiskt förhållningssätt. Resultaten pekar vidare på att den egna erfarenhetsbaserade kunskapen samt stödet från kollegerna och den närmaste chefen har stor betydelse i oklara situationer. Resultaten stämmer således överens med tidigare undersökningar där det kollegiala stödet har identifierats som en central faktor som stödjer socialarbetare i deras arbete. Därtill påvisar resultaten att konflikten mellan socialarbetarens roll som gräsrotsbyråkrat och den egna organisationen aktualiseras först i socialarbetarnas relationer till högre chefer. Vidare är ett reflexivt förhållningssätt till det egna arbetet en del av den egna professionalismen.
 • Lindström-Stachon, Kerstin (2011)
  Tiivistelmä – Referat – Abstract Anorexi ses i Finland som en psykisk sjukdom med en psykopatologi, som bland andra innefattar rädsla för att bli fet. I min undersökning har jag fått fram tre huvudteman, som förutom andra bakomliggande omständigheter, bidragit till ett insjuknande. De handlar om anorexi som livsstil, bantning och viljan att leva sunt och äta rätt. Med den vaknande sexualiteten väcks intresset för det andra könet och för kroppens utseende i övrigt. I bakgrunden finns känslor av bl.a. ensamhet, ett sökande efter den egna personligheten, ångest och depression. Jag har byggt min studie på patienternas egna berättelser om sitt liv. Perspektivet är samhällsinriktat, och som analysmetod har jag använt mig av narrativet. Jag har lånat idéer både från Vilma Hänninens (1999), Gerhard Riemann och Fritz Schützes (1991) narrativa modeller, och rör mig mellan dem båda. Jag har i första hand intresserat mig för tiden före insjuknandet och de bakomliggande orsaker, som kan tänkas befrämja insjuknandet. Jag har speglat anorektikernas problematik i bl.a. Anthony Giddens (1997) och Zygmund Baumans (1999) teorier om det postmoderna samhället, och ser ätstörningar som en uttrycksform för dåligt befinnande. Samhällsklimatet har blivit hårdare och omsorgen om personer i omgivningen har glömts bort. Vi lever, enligt Giddens (1997), i en skenande värld, viket betyder att förändringarna påverkar existerande beteendemönster i större omfattning och på ett djupare plan än tidigare. Enligt Pennanen (2000) är målsättningen för ätstörningspatienter stressande, svåruppnådd och svårkontrollerbar. Mina informanter berättar om höga målsättningar, prestationskrav, dålig självkänsla och skam över sina kroppar. För att tillfriskna behövs stöd. Men det vikigaste är att personen själv vill bli frisk, och själv ta ansvar för sitt tillfrisknande. Sjukdomen är individuell. Varje person, upplever sin sjukdom personligt men anorektikerna har också många styrkor i sin sjukdom. Avainsanat – Nyckelord – Keywords ätstörningar, anorexi, bulimi
 • Lindström-Stachon, Kerstin (2011)
  Anorexi ses i Finland som en psykisk sjukdom med en psykopatologi, som bland andra innefattar rädsla för att bli fet. I min undersökning har jag fått fram tre huvudteman, som förutom andra bakomliggande omständigheter, bidragit till ett insjuknande. De handlar om anorexi som livsstil, bantning och viljan att leva sunt och äta rätt. Med den vaknande sexualiteten väcks intresset för det andra könet och för kroppens utseende i övrigt. I bakgrunden finns känslor av bl.a. ensamhet, ett sökande efter den egna personligheten, ångest och depression. Jag har byggt min studie på patienternas egna berättelser om sitt liv. Perspektivet är samhällsinriktat, och som analysmetod har jag använt mig av narrativet. Jag har lånat idéer både från Vilma Hänninens (1999), Gerhard Riemann och Fritz Schützes (1991) narrativa modeller, och rör mig mellan dem båda. Jag har i första hand intresserat mig för tiden före insjuknandet och de bakomliggande orsaker, som kan tänkas befrämja insjuknandet. Jag har speglat anorektikernas problematik i bl.a. Anthony Giddens (1997) och Zygmund Baumans (1999) teorier om det postmoderna samhället, och ser ätstörningar som en uttrycksform för dåligt befinnande. Samhällsklimatet har blivit hårdare och omsorgen om personer i omgivningen har glömts bort. Vi lever, enligt Giddens (1997), i en skenande värld, viket betyder att förändringarna påverkar existerande beteendemönster i större omfattning och på ett djupare plan än tidigare. Enligt Pennanen (2000) är målsättningen för ätstörningspatienter stressande, svåruppnådd och svårkontrollerbar. Mina informanter berättar om höga målsättningar, prestationskrav, dålig självkänsla och skam över sina kroppar. För att tillfriskna behövs stöd. Men det vikigaste är att personen själv vill bli frisk, och själv ta ansvar för sitt tillfrisknande. Sjukdomen är individuell. Varje person, upplever sin sjukdom personligt men anorektikerna har också många styrkor i sin sjukdom.
 • Väyrynen, Merja (1974)
 • Kieseppä, Tuula (Helsingin yliopisto, 2005)
 • Bessonova, Anna (2013)
  Previous research has shown that media organizations are increasingly relying on audience-measuring metrics derived from web analytic tools for news judgment. This reliance is said to be reshaping online journalism, raising the questions of audience power, tabloidization of content and the role of journalistic values. However, research on web analytic tools in news media is scarce and does not describe how and to what effect the tools are used in various types of news media. Therefore, this study was set up to discover how web analytic tools are used in Finnish online newsrooms and how their use affects relationship with the audience and journalistic content. To answer the research questions, nine semi-structured interviews were conducted with web editors and online journalists from Finland’s major news media. To observe possible differences in the use of web analytic tools, the sample included different types of media organizations: public service broadcaster YLE, broadsheet and business news dailies Helsingin Sanomat, Kauppalehti, Talouselämä, Taloussanomat, general news media UusiSuomi, Aamulehti, HBL, and a more entertainment-oriented Iltalehti. Once gathered and transcribed, the interviews were coded and analyzed with grounded theory qualitative data analysis. The findings showed that web analytic tools are extensively used in Finnish online media and their use does affect journalistic work but as one factor among others. Data derived from web analytics was perceived to bring journalists closer to their readers, intensifying the dilemma of balancing news agenda between audience preferences and journalistic values. Online journalists and web editors were found to rely on web analytics for immediate handling of stories in real-time and for long-term strategic decision-making.
 • Lamminmäki, Satu (Helsingin yliopisto, 2012)
  Two functioning ears provide clear advantages over monaural listening. During natural binaural listening, robust brain-level interaction occurs between the slightly different inputs from the left and the right ear. Binaural interaction requires convergence of inputs from the two ears somewhere in the auditory system, and it therefore relies on midline crossing of auditory pathways, a fundamental property of the mammalian central nervous system. Binaural interaction plays a significant role in sound localization and other auditory functions, e.g. speech comprehension in a noisy environment. However, the neural mechanisms and significance of binaural interaction and the development of crossed auditory pathways are poorly known. This thesis aimed to expand, by means of magnetoencephalography (MEG), knowledge about binaural cortical processing and midline crossing of auditory pathways in subjects with the defective dyslexia susceptibility gene ROBO1 and in healthy individuals. Study I demonstrated that in dyslexic individuals who carry a weakly expressing haplotype of the ROBO1 gene, binaural interaction is strongly impaired as compared with healthy, age- and sex-matched controls. Moreover, the observed impairment correlated with the expression level of the ROBO1 gene: the weaker the expression, the more abnormal was the binaural interaction. On the basis of previous animal studies and the quite well known anatomy of the subcortical auditory system, we suggest that the normally extensive crossing of auditory pathways is defective in ROBO1-deficient dyslexic subjects. All auditory illusions emerging in healthy individuals rely on normal neurophysiology, and thus illusions elicited by binaural sounds can be valuable in revealing auditory binaural processing. Studies II and III examined the neural basis of peculiar pitch perception and sound localization during the auditory octave illusion originally described by Diana Deutsch in 1974. In the octave illusion, dichotic tones separated by an octave alternate rapidly between the ears so that when the left ear receives the low tone, the right ear receives the high tone and vice versa. Study II demonstrated that transient 100-ms responses (N100m), generated in the auditory cortices, follow the sound location perceived during the illusion. Study III further showed that modifications in normal binaural interactions contribute to the illusory pitch perception. Currently, binaural interaction can be studied non-invasively in detail by means of cortical steady-state responses and MEG-based frequency-tagging. Steady-state responses have also been used in clinical settings to evaluate hearing in non-collaborative patients. Until now, only simple acoustic stimuli have been used to elicit steady-state responses, although in our daily lives we communicate with physically much more complex sounds, such as speech and music. Study IV demonstrated that natural sounds with carefully selected sound parameters can also be used as reliable stimuli in future steady-state studies, and therefore to scrutinize the role and mechanisms of binaural interaction. This thesis links the dyslexia susceptibility gene, ROBO1, to neurodevelopment of auditory system and binaural processing, reveals the sound localization and pitch perception mechanisms during the octave illusion, and provides knowledge about steady-state responses to natural sounds, thereby advancing future binaural interactions studies.
 • Seppänen, Miia (Helsingin yliopisto, 2013)
  Music training shapes functional and structural constructs in the brain particularly in the areas related to sound processing. The enhanced brain responses to sounds in musicians when compared to non-musicians might be explained by the intensive auditory perceptual learning that occurs during music training. Yet the relationship between musical expertise and rapid plastic changes in brain potentials during auditory perceptual learning has not been systematically studied. This was the topic of the current thesis, in conditions where participants either actively attended to the sounds or did not. The electroencephalography (EEG) and behavioral sound discrimination task results showed that the perceptual learning of complex sound patterns required active attention to the sounds even from musicians, and that the different practice styles of musicians modulated the perceptual learning of sound features. When using simple sounds, musical expertise was found to enhance the rapid plastic changes (i.e., neural learning) even when attention was directed away from listening. The rapid plasticity in musicians was found particularly in temporal lobe areas which have specialized in processing sounds. However, right frontal lobe activation, which is related to involuntary attention shifts to sound changes, did not differ between musicians and non-musicians. Behavioral discrimination accuracy for sounds was found to be at the maximum level initially in musicians, while non-musicians improved their accuracy in discerning behavioral discrimination between active conditions. Yet, the performances in standardized attention and memory tests did not differ between musicians and non-musicians. Taken together, musical expertise seems to enhance the preattentive brain responses during auditory perceptual learning.
 • Törmänen, Minna (Helsingin yliopisto, 2010)
  The present thesis discusses relevant issues in education: 1) learning disabilities including the role of comorbidity in LDs, and 2) the use of research-based interventions. This thesis consists of a series of four studies (three articles), which deepens the knowledge of the field of special education. Intervention studies (N=242) aimed to examine whether training using a nonverbal auditory-visual matching computer program had a remedial effect in different learning disabilities, such as developmental dyslexia, Attention Deficit Disorder (ADD) and Specific Language Impairment (SLI). These studies were conducted in both Finland and Sweden. The intervention’s non-verbal character made an international perspective possible. The results of the intervention studies confirmed, that the auditory-visual matching computer program, called Audilex had positive intervention effects. In Study I of children with developmental dyslexia there were also improvements in reading skills, specifically in reading nonsense words and reading speed. These improvements in tasks, which are thought to rely on phonological processing, suggest that such reading difficulties in dyslexia may stem in part from more basic perceptual difficulties, including those required to manage the visual and auditory components of the decoding task. In Study II the intervention had a positive effect on children with dyslexia; older students with dyslexia and surprisingly, students with ADD also benefited from this intervention. In conclusion, the role of comorbidity was apparent. An intervention effect was evident also in students’ school behavior. Study III showed that children with SLI experience difficulties very similar to those of children with dyslexia in auditory-visual matching. Children with language-based learning disabilities, such as dyslexia and SLI benefited from the auditory-visual matching intervention. Also comorbidity was evident among these children; in addition to formal diagnoses, comorbidity was explored with an assessment inventory, which was developed for this thesis. Interestingly, an overview of the data of this thesis shows positive intervention effects in all studies despite learning disability, language, gender or age. These findings have been described by a concept inter-modal transpose. Self-evidently these issues need further studies. In learning disabilities the aim in the future will also be to identify individuals at risk rather than by deficit; this aim can be achieved by using research-based interventions, intensified support in general education and inclusive special education. Keywords: learning disabilities, developmental dyslexia, attention deficit disorder, specific language impairment, language-based learning disabilities, comorbidity, auditory-visual matching, research-based interventions, inter-modal transpose
 • Jääskelä-Saari, Hilkka (Helsingin yliopisto, 2009)
  Head and neck squamous cell cancer (HNSCC) is the sixth most common cancer worldwide. Despite advances in combined modality therapy (surgery, radiotherapy, chemotherapy) the 5-year survival rate in stage III and IV disease remains at 40% - 60%. Short-range Auger-electron emitters, such as In-111 and In-114m, tagged with a drug, molecule, peptide, protein or nanoparticles brought in close proximity to nuclear DNA represent a fascinating alternative for treating cancer. In this thesis, we studied the usefulness of Indium-111-bleomycin complex (In-111-BLMC) in the diagnostics and potential therapy of HNSCC using in vitro HNSCC cell lines, in vivo nude mice, and in vivo HNSCC patients. In in vitro experiments with HNSCC cell lines, the sensitivity to external beam radiation, BLM, In-111-BLMC, and In-111-Cl3 was studied using the 96-well plate clonogenic assay. The influence of BLM and In-111-BLMC on the cell cycle was measured with flow cytometry. In in vivo nude mice xenograft studies, the activity ratios of In-111-BLMC were obtained in gamma camera images. The effect of In-111-BLMC in HNSCC xenografts was studied. In in vivo patient studies, we determined the tumor uptake of In-111-BLMC with gamma camera and the radioactivity from tumor samples using In-111-BLMC with specific activity of 75, 175, or 375 MBq/mg BLM. The S values, i.e. absorbed dose in a target organ per cumulated activity in a source organ, were simulated for In-111 and In-114m. In vitro studies showed the variation of sensitivity for external beam radiation, BLM, and In-111-BLMC between HNSCC cell lines. IC50 values for BLM were 1.6-, 1.8-, and 2.1-fold higher than In-111-BLMC (40 MBq/mg BLM) in three HNSCC cell lines. Specific In-111 activity of 40 MBq/mgBLM was more effective in killing cells than specific In-111 activity of 195MBq/mgBLM (p=0.0023). In-111-Cl3 alone had no killing effect. The percentage of cells in the G2/M phase increased after exposure to BLM and especially to In-111-BLMC in the three cell lines studied, indicating a G2/M block. The tumor-seeking behavior was shown in the in vivo imaging study of xenografted mice. BLM and In-111-BLMC were more effective than NaCl in reducing xenografted tumor size in HNSCC. The uptake ratios received from gamma images in the in vivo patient study varied from 1.2 to 2.8 in malignant tumors. However, the uptake of In-111-BLMC was unaffected by increasing the injected activity. A positive correlation existed between In-111-BLMC uptake, Ki-67/MIB activity, and number of mitoses. Regarding the S values, In-114m delivered a 4-fold absorbed radiation dose into the tumor compared with In-111, and thus, In-114m-BLMC might be more effective than In-111-BLMC at the DNA level. Auger-electron emitters, such as In-111 and In-114m, might have potential in the treatment of HNSCC. Further studies are needed to develop a radiopharmaceutical agent with appropriate physical properties of the radionuclide and a suitable carrier to bring it to the targeted tissue.
 • Haverinen, Laura (Helsingin yliopisto, 2012)
  Nonverbal communication is a very important part of face to face communication. Both explicit and implicit additions to verbal communication augment the information content of communication. Before telephones did not provide any means for adding nonverbal information to the communication, but now, as the technology has advanced, it is possible to start augmenting also the communication on the phone. Adding a haptic I/O device to a regular mobile phone opens possibilities to add value to communication. We conducted two user studies, one for exploring vibration as additional modality to the communication and one on how the contextual issues affect the pressure and behavior. These studies help to understand how the communication could be augmented and whether there is tacit information about the phone usage that could be delivered as part of the communication. Both studies were field studies. Using vibration as additional modality was studied in a longitude study with couples, while contextual impact was studied as a comparison of the laboratory and field discussions. We find that it is possible to add haptic devices to a mobile phone and create a bidirectional communication channel based on the pressure applied on the phone. When the pressure is mapped to a vibration, it offers a new way of messaging. In addition, we find that there are changes in phone usage even in static laboratory conditions, thus it is possible to collect information about pressure, posture and movement of a person and share it with the discussion partner. ACM Computing Classification System (CCS): H.5.2[User Interfaces]: Haptic I/O, I.3.6[Methodology and Techniques]: Interaction techniques,