Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1380-1399 of 25619
 • Lehto, Mika (Helsingin yliopisto, 2009)
  Atrial fibrillation is the most common arrhythmia requiring treatment. This Thesis investigated atrial fibrillation (AF) with a specific emphasis on atrial remodeling which was analysed from epidemiological, clinical and magnetocardiographic (MCG) perspectives. In the first study we evaluated in real-life clinical practice a population-based cohort of AF patients referred for their first elective cardioversion (CV). 183 consecutive patients were included of whom in 153 (84%) sinus rhythm (SR) was restored. Only 39 (25%) of those maintained SR for one year. Shorter duration of AF and the use of sotalol were the only characteristics associated with better restoration and maintenance of SR. During the one-year follow-up 40% of the patients ended up in permanent AF. Female gender and older age were associated with the acceptance of permanent AF. The LIFE-trial was a prospective, randomised, double-blinded study that evaluated losartan and atenolol in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy (LVH). Of the 8,851 patients with SR at baseline and without a history of AF 371 patients developed new-onset AF during the study. Patients with new-onset AF had an increased risk of cardiac events, stroke, and increased rate of hospitalisation for heart failure. Younger age, female gender, lower systolic blood pressure, lesser LVH in ECG and randomisation to losartan therapy were independently associated with lower frequency of new-onset AF. The impact of AF on morbidity and mortality was evaluated in a post-hoc analysis of the OPTIMAAL trial that compared losartan with captopril in patients with acute myocardial infarction (AMI) and evidence of LV dysfunction. Of the 5,477 randomised patients 655 had AF at baseline, and 345 patients developed new AF during the follow-up period, median 3.0 years. Older patients and patients with signs of more serious heart disease had and developed AF more often. Patients with AF at baseline had an increased risk of mortality (hazard ratio (HR) of 1.32) and stroke (HR 1.77). New-onset AF was associated with increased mortality (HR 1.82) and stroke (HR of 2.29). In the fourth study we assessed the reproducibility of our MCG method. This method was used in the fifth study where 26 patients with persistent AF had immediately after the CV longer P-wave duration and higher energy of the last portion of atrial signal (RMS40) in MCG, increased P-wave dispersion in SAECG and decreased pump function of the atria as well as enlarged atrial diameter in echocardiography compared to age- and disease-matched controls. After one month in SR, P-wave duration in MCG still remained longer and left atrial (LA) diameter greater compared to the controls, while the other measurements had returned to the same level as in the control group. In conclusion is not a rare condition in either general population or patients with hypertension or AMI, and it is associated with increased risk of morbidity and mortality. Therefore, atrial remodeling that increases the likelihood of AF and also seems to be relatively stable has to be identified and prevented. MCG was found to be an encouraging new method to study electrical atrial remodeling and reverse remodeling. RAAS-suppressing medications appear to be the most promising method to prevent atrial remodeling and AF.
 • Lagerblom, Kalle (2013)
  Tämän Pro gradu –tutkielman kirjallisuuskatsaus käsittelee atsa-Michael-reaktiota, joka on typpinukleofiilin additioreaktio elektroniköyhään kaksoissidokseen. Reaktio on tyypiltään konjugaattiadditio, eli elektrofiilinä toimiva alkeeni on konjugoitunut elektroneja puoleensa vetävään ryhmään kuten karbonyyliin tai nitriiliin. Atsa-Michael-reaktiota käytetään usein synteeseissä, jotka tähtäävät β-aminoituihin karbonyyleihin, alkoholeihin tai aldehydeihin ja reaktio on tällä saralla hyvin merkittävä, sillä se on Mannich-reaktion ohella yleinen tapa tuottaa edellä mainittuja yhdisteitä. Tutkielmassa käsitellään esimerkein reaktion teoriaa ja yleisimmin käytettyjä katalyyttejä. Tutkielman kokeellinen osuus käisttelee selluloosa-akrylaatin synteesiä ja tähän templaattiin suoritettuja atsa-Michael- ja Diels-Alder-reaktioita. Sekä selluloosa-akrylaatin synteesi että jatkoreaktiot tähän templaattiin onnistuivat hyvin.
 • Pontán, Anne-Marie (2008)
  Ett viktigt mål inom äldrepolitiken som social- och hälsovårdsministeriet har satt upp har varit att satsa på att främja de äldres välbefinnande, deras rätt till ett självständigt liv och egen aktivitet. De äldre ska kunna bo tryggt hemma så länge det är möjligt. Närståendevården anses vara ett viktigt alternativ för den växande skara äldre samtidigt som den offentliga servicen minskar. År 2012 ska 91-92 procent av den äldrebefolkningen bo kvar hemma och 5-6 procent av över 75 år fyllda ska få stöd för närståendevård. Man uppskattar att 300 000 närståendevårdare tar hand om en anhörig och av dessa är över 26 000 inom kommunal närståendevård. Mitt intresse för närståendevården tar sin utgångspunkt till min nuvarande arbetsplats och jag har valt att forska i min egen arbetsgemenskap, svensk socialservice, enheten för äldreomsorg. Socialarbetarna och socialhandledarna har tidigare prövat på pararbete att med hjälp av med förebyggande socialt arbete kunna göra interventioner för att stöda familjerna. Men hur formar sig pararbetet och vilka element består det av? Vad innebär processen? Forskningsproblemet har stigit fram ur det praktiska arbetet och jag utför aktionsforskning som en samverkande undersökning. Den främsta metoden är fokusgruppsdiskussioner. Man kan använda aktionsforskning till att utveckla det egna arbetet och den egna arbetsgemenskapen. Studien visar att fokusgruppsdiskussionerna gav en större förståelse för pararbetet. Att bli närståendevårdare är en process som tar lång tid. Att öppna dörren för myndigheter är för många närståendevårdarfamiljer en ny situation. I fokusgruppsdiskussionerna steg nya kritiska element upp. Var går gränsen för den etiska och moraliska aspekten då den ena i ett äldre par inte orkar vårda den andra? I närståendevårdarfamiljerna kan uppstå svåra situationer när t.ex. klienten har en svår demenssjukdom eller då det är fråga om vanskötsel av klienten. Deltagarna diskuterade de diffusa rollerna i pararbetet. Speciellt socialarbetarens diffusa roll lyftes upp. En medvetenhet om ett tydligt behov av att utveckla arbetssätten och arbetsmetoderna inom gruppen uppstod. De centrala källorna för min studie är Saarenheimo & Pietilä (2005), Vilkko, Anni (2005, 2006), Lymbery, Mark (2007) och Salonen (2001).
 • Eklund, Paulina Sofia (2008)
  Det har skett förändringar i den offentliga omsorgen och detta har medfört att anhöriga fått ta ett större ansvar för sina familjemedlemmar. Fördelningen mellan familjeansvar respektive samhällsansvar ställs på sin spets. De skilda villkoren i arbetsliv och ansvar för hem och barn kvarstår när en nära anhörigs hjälpbehov måste gå före individuella önskemål. Omsorgsansvaret ligger trots allt på kvinnorna, närståendevårdarna består till 75 % av kvinnor (Voutilainen et al 2007). Är vi på väg tillbaka till det traditionella könskontraktet där kvinnans plats är i hemmet som omsorgsgivare? Avhandlingens syfte är en kritisk granskning av stöd för närståendevård samt ett könsperspektiv på närståendevården. Genom kvalitativa forskningsintervjuer erhölls åtta döttrars uppfattningar om att vara närståendevårdare till sina äldre mödrar samt deras erfarenheter av stöd för närståendevård. Intervjupersonerna bodde i såväl små landsortskommuner som större kommuner i huvudstadsregionen. Två idealtyper erhölls: de realistiska döttrarna upplevde en omvänd ersättning i betydelsen att de ansåg sig ersätta den offentliga omsorgen (jämför med ersättningsteorin där den offentliga omsorgen ersätter den informella). De var inte nöjda med stödets utformning. De reflekterande döttrarna å andra sidan hade en positivare inställning till stöd för närståendevård och såg sig som ett komplement till den offentliga omsorgen och att man samarbetade om moderns omsorg. Döttrarna motiverade valet med att de gjorde det för moderns skull. Men relationen var inte enkelriktad i betydelsen att endast omsorgstagaren gagnade på relationen. Närståendevårdarens förmån var att hon var behövd, döttrarna vårdade inte bara för mammans skull utan också för sin egen. Närståendevårdarna utnyttjade inte de stödtjänster som erbjöds. Det gerontologiska sociala arbetet måste då det gäller stöd för närståendevård inte endast se till den äldres bästa utan också se den anhöriges situation, det är bl.a. viktigt att stöda närståendevårdaren i beslutet att utnyttja den lagstadgade ledigheten. Undersökningen försöker bidra till en diskussion om närståendevård där man också diskuterar aspekter som är mindre bra. På samma gång erhålls mera kunskap om närståendevård, ett relativt outforskat ämne i Finland. De viktigaste källorna var: Julkunen, Raija (1992; 2006), Rissanen, Sari (1999), Sand, Ann-Britt (tidigare Mossberg-Sand, 2000; 2005) samt Wærness, Kari (1983).
 • Eklund, Andreas (2014)
  I världen finns en del stater som av någon orsak inte klarar av att fungera och utvecklas lika dynamiskt som demokratiska stater. Den typen av stater som är i värst skick är de kollapsade staterna som inte har ett enhetligt styre och som är så sönderfallna att de kontrolleras av privata och ofta beväpnade rörelser. Då man talar om att utveckla stater mot mer demokrati brukar man använda begreppet demokratisering som ofta i litteraturen beskrivs som sättet som diktaturer blir mer demokratiska på. De kollapsade staterna brukar man däremot säga att utvecklas genom att helt enkelt bygga upp nya institutioner från grunden. Detta tilltag brukar man ofta benämna som statsbyggande. Avsikten med den här avhandlingen är att inte göra denna åtskillnad mellan statsbyggande och demokratisering utan istället behandla statsbyggande som en variant av demokratisering som sker i kollapsade stater. För att få klart grepp om problematiken och detaljerat redogöra för den skrivs avhandlingen i form av en teoriutvecklande fallstudie där undersökningen gäller statsbygget i Afghanistan åren 2001 – 2013. Behandlingen av statsbyggande som demokratiseringsprocess förs genom en bred diskussion om de grundläggande orsakerna till att demokratiska stater fungerar så som de gör samt hur man kan utveckla demokrati från olika utgångslägen. Genom att sammanföra olika syner på demokrati, demokratisering, effektivitet, legitimitet och social samverkan kan man få en helhetsbild över hur demokratiska, auktoritära och kollapsade stater skiljer sig ifrån varandra och hur auktoritära stater och kollapsade stater demokratiseras på olika sätt. De teoretiska slutsatserna här är att statsbyggande är den mest grundläggande formen av demokratisering och innehåller drag av andra former av demokratisering men skiljer sig genom att man bygger upp både demokratiska principer och gemensamma statliga institutioner från grunden. För att på ett systematiskt sätt kunna analysera Afghanistans statsbygge i enighet med dessa antaganden sammanställs det en analysmodell för statsbyggande som i hög grad baserar sig på litteratur av bland annat Max Weber, Seymour Martin Lipset, Robert Dahl, Guillermo O´Donnell & Philippe Schmitter, Juan Linz & Alfred Stepan, Larry Diamond och Francis Fukuyama. Analysmodellen är indelad i tre aspekter med egna analysenheter. Dessa analysenheter behandlas systematiskt och materialet är bland annat officiella dokument, historiebaserad litteratur, rapporter, tidningsartiklar och andra undersökningar. Afghanistan är som undersökningsobjekt passande eftersom landet under åren 1978 – 2001 totalt föll samman och under åren 1992 – 2001 kontrollerades av privata gerillarörelser där talibanregimen som kontrollerade landet åren 1996 – 2001 blev känd för hela världen för sitt brutala styre. Den första aspekten i analysmodellen är att skapa ett inkluderande politiskt system vilket även långt har gjorts och som även manifesteras i att en demokratisk grundlag skapades år 2004. Gemensamma institutioner har också byggts upp med en militär- och polisstyrka som har en sammanlagd kapacitet på över 300,000 man. Dessutom har utbildningen ökat enormt och antalet barn och speciellt flickor som får utbildning har aldrig varit högre. Afghanerna är i varierande grad nöjda med det nya politiska systemet och demokratins principer stöds av många men samtidigt leder den höga korruptionen till att vissa av landets institutioner och politiker inte har ett särdeles högt förtroende. De frekventa attackerna mot civila, militärer och poliser är också förödande och skadar systemets legitimitet. Utöver detta finns det enorma regionala skillnader som leder till att vissa provinser är betydligt mer välmående än andra. Slutsatserna är att Afghanistan under åren 2001 – 2013 har utvecklats enormt men samtidigt innebär det katastrofala utgångsläget att landet än idag är i ett mycket instabilt skick. Eftersom statsbyggande kan ses som demokratiseringsprocess där man från grunden bygger upp demokrati och institutioner samtidigt leder det till också till en asymmetrisk demokratisering. Detta har i Afghanistan tagit sig i uttryck genom att landet intar drag av både en kollapsad stat, auktoritär stat och demokratisk stat. I praktiken är Afghanistan idag någonting mellan en kollapsad och auktoritär stat som ändå formellt är en demokrati med ett flertal medborgerliga rättigheter.
 • Blomqvist, Boel Marianne (2012)
  Syftet med denna pro gradu-avhandling var att undersöka hur de copingstrategier som kabinpersonalen använder för att hantera arbetsrelaterad stress påverkar deras välmående. Den empiriska undersökningen genomfördes som en kvantitativ survey-undersökning bland kabinpersonalen på Finnair våren 2002 (N = 170, 58 %). Materialet analyserades med statistiska metoder. Avhandlingens teoretiska referensram utgick från Lazarus och Folkmans (bl.a. 1984) kognitiva stressmodell samt Dewe och Guests (1990) modell för att undersöka copingstrategier i en yrkeskontext. Dessutom utgick avhandlingen från tidigare forskning kring arbetshälsa (bl.a. Michie, 2002) samt kabinpersonalens arbetsvillkor och välmående (bl.a. Ballard m.fl., 2006, och Eriksen 2006). På basen av de teoretiska utgångspunkterna utformades ett frågeformulär som bland annat tog upp respondenternas demografiska (t.ex. ålder) och yrkesrelaterade bakgrund (t.ex. flygerfarenhet ), copingstrategier, stressfaktorer samt fysiska och psykiska stressymptom. Det huvudsakliga målet med forskningsfrågorna var att undersöka om det fanns ett samband mellan kabinpersonalens copingstrategier och välmående då effekten av respondenternas demografiska och yrkesrelaterade bakgrund kontrollerades. Kabinpersonalens välmående mättes som subjektivt upplevd stress samt som fysiska och psykiska stressymptom. Resultaten av de hierarkiska regressionsanalyserna visade att det fanns ett samband mellan kabinpersonalens copingstrategier och välmående (med alla tre mått) då effekten av bakgrundsvariablerna kontrollerades. Emotionellt utagerande hade det största sambandet med försämrat välmående. Denna copingstrategi hade också högst förklaringsvärde beträffande alla tre stressmått då de övriga variablerna kontrollerades. Högre grad av problemfokuserad coping hade samband med lägre grad av subjektivt upplevd stress. Copingstrategierna hade högst förklaringsgrad beträffande modellen för subjektivt upplevd stress (18 %). Enligt resultaten har problemfokuserad coping samband med högre grad av välmående i situationer som individen kan påverka medan emotionsfokuserade copingstrategier har samband med lägre grad av välmående i motsvarande situationer. Detta resultat stöder den kognitiva stressmodellen (Lazarus och Folkman, 1984). Sambanden mellan copingstrategier och välmående i denna yrkeskontext är dock inte entydiga utan de bör i framtiden undersökas mer ingående med beaktande av kabinpersonalens särart som yrkesgrupp. De viktigaste källorna: Lazarus och Folkman 1984; Lazarus 1999; Dewe och Guest 1990; Dewe m.fl. 2010, Elo m.fl. 1999, Ballard m.fl. 2006; Eriksen 2006 och 2007; Kelleher och McGilloway 2005, Partridge och Goodman 2006. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Copingstrategier, arbetsrelaterad stress, kabinpersonal, välmående
 • Nylund, Tove Johanna (2008)
  Syftet med mitt arbete var att undersöka hur närvårdarna i hemtjänsten bemästrar sin arbetssituation. Arbetet inom hemtjänsten är tungt såväl psykiskt som fysiskt. Genom att beskriva en del av de förändringar hemtjänsten som serviceform genomgått i relation till samhällsutvecklingen, sätts hemtjänsten in i ett större sammanhang. Jag intervjuade åtta närvårdare i hemtjänsten och analyserade materialet genom kvalitativa forskningsmetoder med förankring i Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd-modell. Undersökningen visar att arbetsgruppen utgör en styrka för närvårdarna i hemtjänsten. Det är från gruppen man erhåller det sociala stödet bl a genom att tillsammans kunna prata av sig om det som upplevs som tungt. Det är också i gruppen man kommer överens om gemensamma strategier för att kunna genomföra förändringar. Emedan förmannen är otydlig i sitt ledarskap har arbetsgruppen stort beslutsutrymme vad gäller vissa faktorer i arbetet. Detta är inte alltid positivt och benägenheten att gå på arbete fast man enligt sin egen bedömning borde vara hemma pga ohälsa( s k sjuknärvaro)förekommer. Eftersom närvårdaren genom sin frånvaro förorsakar merarbete för sina arbetskamrater, kommer hon på jobb istället för att bli hemma. I längden kan hälsan hos den enskilda påverkas negativt av detta. För att må bra i arbetet är det viktigt att närvårdarna får vara med och påverka på arbetsplatsen. Listan med arbetsturer är central och möjligheterna att ge önskemål om kommande arbetsturer tillskrivs stor betydelse. De intervjuade närvårdarna ser direkta kopplingar mellan att få påverka och må bra, t o m att hållas friska. Mina viktigaste källor: Anttonen, A. & Sipilä, J.(2000) Suomalainen sosiaalipolitiikkaa. Jyvsäkylä: Vastapaino Astvik, G. m fl (1994) Vårdbiträde i öppen hemtjänst. Stockholm: Arbetsmiljöinstitutet Theorell, T. (2003) Är ökat inflytande bra för folkhälsan? Bollnäs: Statens folkhälsoinstitut
 • Biström, Anna Elisabeth (Helsingin yliopisto, 2015)
  Doing Authenticity. The Making of Eva Dahlgren in the Press and in Dahlgren's lyrics 1980-2000. The study analyses the "construction" - the produced images - of the popular Swedish singer-songwriter Eva Dahlgren (born 1960). A selection of Dahlgren's performed lyrics as well as press material from the beginning of her career (1980) to the year 2000 is examined. In this process, images are revealed not only of Eva Dahlgren, but also of authenticity, often through the image of Dahlgren as an authentic and unique author of her artistic work. Therefore the study not only offers new insight into Dahlgren's lyrics and musical career, but also contributes to scholarly discussions concerning authenticity and authorship, especially in rock culture. With female artists traditionally often excluded from the notions of authenticity and 'real' rock music, the study also discusses the place of women in rock culture. With contextualizing and thematic textual analysis as its main method, the study confirms that Dahlgren's career has been a constant quest for authenticity. The most interesting result, however, is that "the authentic" reveals itself in different, even contradictory ways. Dahlgren's variants of the authentic are not unique and can be interpreted in the context of traditional notions of authenticity in rock culture. What is more extraordinary, is that her versions of authenticity are mostly accepted and celebrated by rock journalists, despite the challenges she has encountered as a female artist trying to convince the audience of her genuineness. Although her artistic input is sometimes negotiated, for instance in relation to her former producer Anders Glenmark, she is often celebrated as a unique author, in control of her own work. Sometimes she is even pictured in ways that bring to mind the notion of the romantic genius. The fascination with authenticity can be interpreted in the light of issues concerning the "self " or "identity" in late modern culture of which Dahlgren and her listeners are a part. Although Dahlgren's work and the presentations of her in the press momentarily reveal the constructedness of the authentic and the (true) "self" , they strongly rely upon the notion of the self having a true essence.
 • Lindqvist, Ann-Marie (2004)
  Deltagarna i undersökningen är fem personer med utvecklingsstörning som har sin dagliga verksamhet på arbetscenter inom Kårkulla samkommun. Undersökningens referensgrupp består av medlemmar som även de har sin dagliga verksamhet inom Kårkulla samkommun. Brukarna i denna undersökning består således av deltagarna och av medlemmarna i referensgruppen. Min personliga utgångspunkt är forskare inom egen organisation. Undersökningens mål är att beskriva hur brukarna upplever den dagliga verksamheten på arbetscenter. Undersökningen är ett empiriskt försök att använda referensgrupp för att öka brukarorienteringen. Målet är också att söka lösningar på ökat inflytande inom tidigare forskning med personer med utvecklingstörning. Perspektivet i undersökningen utgår från brukarna och ambitionen är att använda en form av deltagarorienterad forskning där brukarna deltar i så stor utsträckning som möjligt. Undersökningen är inspirerad av det fenomenologiska perspektivet. Forskningsmetoden har varit temaintervjuer med deltagarna och användandet av en referensgrupp som en kommunikativ mötesplats. Referensgruppen har deltagit i utformandet av intervjuguiden, bidragit med sina erfarenheter och granskat en del av rapporten. Livskvalitet används som ett spårhundsbegrepp för att ringa in det väsentliga i deltagarnas vardagsverklighet. Empowerment ligger som grund för undersökningens handikappsyn och val av forskningsmetod. Utgående från 22 slumpmässigt valda forskningsrapporter granskas hurudana lösningar det finns på ökat inflytande för personer med utvecklingsstörning inom forskningen. Undersökningen visar att deltagarna är överlag nöjda med sin dagliga verksamhet på arbetscenter. Utmärkande är att de hellre pratar om händelser utanför arbetet. Arbetet ger struktur för dagen, sociala relationer och tillfredställelse med att göra nytta. Referensgruppens förslag till förändringar tyder också på att hos deltagarna finns önskemål som inte kom fram i intervjuerna. Dessa önskemål är mera utmanande arbeten, ett arbete utanför arbetscenter och ökat medinflytande. Referensgruppen har tillfört undersökningen ny kunskap. Diskussionerna med gruppen har stärkt den fenomenologiska validiteten och betytt en läroprocess för mig som forskare och socialkurator. Erfarenheter från tidigare deltagarorienterad forskning där personer med utvecklingstörning deltar visar att deltagandet stärker personernas självförtroende. Forskningen bör beakta att personerna som deltar behöver utbildning, personlig assistent vid behov och tillräckligt med tid. De viktigaste referenserna var Sven Jarhag (2001) och Berith Cech (2001)
 • Heikkilä, Martta (Helsingin yliopisto, 2007)
  This study investigates the significance of art in Jean-Luc Nancy s philosophy. I argue that the notion of art contributes to some of Nancy s central ontological ideas. Therefore, I consider art s importance in its own right whether art does have ontological significance, and if so, how one should describe this with respect to the theme of presentation. According to my central argument, with his thinking on art Nancy attempts to give one viewpoint to what is called the metaphysics of presence and to its deconstruction. On which grounds, as I propose, may one say that art is not reducible to philosophy? The thesis is divided into two main parts. The first part, Presentation as a Philosophical Theme, is a historical genesis of the central concepts associated with the birth of presentation in Nancy s philosophy. I examine this from the viewpoint of the differentiation between the ontological notions of presentation and representation by concentrating on the influence of Martin Heidegger and Jacques Derrida, as well as of Hegel and Kant. I give an overview of the way in which being or sense for Nancy is to be described as a coming-into-presence or presentation . Therefore, being takes place in its singular plurality. I argue that Nancy redevelops Heidegger s account of being in two principal ways: first, in rethinking the ontico-ontological difference, and secondly, by striving to radicalize the Heideggerian concept of Mitsein, being-with . I equally wish to show the importance of Derrida s notion of différance and its inherence in Nancy s questioning of being that rests on the unfoundedness of existence. The second part, From Ontology to Art, draws on the importance of art and the aesthetic. If, in Nancy, the question of art touches upon its own limit as the limit of nothingness, how is art able to open its own strangeness and our exposure to this strangeness? My aim is to investigate how Nancy s thinking on art finds its place within the conceptual realm of its inherent difference and interval. My central concern is the thought of originary ungroundedness and the plurality of art and of the arts. As for the question of the difference between art and philosophy, I wish to show that what differentiates art from thought is the fact that art exposes what is obvious but not apparent, if apparent is understood in the sense of givenness. As for art s ability to deconstruct Nancy s ontological notions, I suggest that in question in art is its original heterogeneity and diversity. Art is a matter of differing art occurs singularly, as a local difference. With this in mind, I point out that in reflecting on art in terms of spacing and interval, as a thinker of difference Nancy comes closer to Derrida and his idea of différance than to the structure of Heidegger s ontological difference.
 • Hyvärinen, Kati Susanna (2001)
  Geenitekniikka on osa nopeasti kehittyvää biotekniikkaa. Uusia geenejä löydetään päivittäin. Geeneihin liittyvät lääketieteelliset sovellutukset kuitenkin aiheuttavat vaikeasti ratkaistavissa olevia eettisiä ja sosiaalisia kysymyksiä. Geenitesteillä on jo nyt nähty positiivisia vaikutuksia ihmisten elämään. Luotettavia, ja edullisia geenitestejä käytetään jo tänä päivänä taudinkuvien diagnosointiin ja näin ollen mahdollistetaan taudinkuvaan sopiva paras mahdollinen hoito. Toisalta testejä käytetään myös ehkäisemään vaikeasta perinnöllisestä vammasta kärsivän lapsen syntymä, sekä identifioimaan ihmiset, keillä on suurempi riski sairastua johonkin tiettyyn perinnölliseen tautiin. Tutkimuksen tarkoitus on tutkia millaisia hyviä ja huonoja puoli ihmiset näkevät raskauden ajan geenitesteissä. Nopeasti kehittyvä geenitekniikka antaa ihmisille aihetta miettiä miten toimia tilanteessa, jossa ihmisen perinnöllisiä ominaisuuksia on mahdollista muokata ja käyttää hyödyksi. Tutkimuksessani vastaajien annettiin kuvata omin sanoin mahdollisia hyviä ja huonoja puoli, joita geenitestit heidän mielessään herättävät. Tutkimukseni osoitti, että ihmisten ollessa huolissaan geenitekniikan tuomista ulottuvuuksista, he samalla myös herättivät toiveita mahdollisista sen mukanaantuomista hyödyistä. Vastaajat löysivät geenitesteistä enemmän hyviä kuin huonoja puolia. Tutkimukseni kannalta olennaisin tulos oli kuitenkin, että geenitestien toivottiin antavan hyödyllistä tietoa lapsen terveydentilasta. Olennaista kuitenkin oli, että vastaajat toivoivat tervettä jälkikasvua sekä mahdollisimman vähän surua ja huolta. Vastaajista aktiivisimpia olivat nuoret, alle 40-vuotiaat naiset, jotka olivat tutkimuksen aikana akuuteimmassa lastentekoiässä. Siviilisääty tai vastaajien koulutustaso eivät selittäneet tutkimustuloksiani olennaisesti. Perheen vuosittainen tulotaso kuitenkin selitti muuttujiani siten, että eniten ansaitsevilla oli enemmän aiheeseen liittyviä mielipiteitä. Geenitestit nostattavat ihmisissä paljon tunteita, sillä asiassa on selkeästi kaksi eri puolta. He, jotka vastustavat geenitestejä pelkäävät eriarvoisuuden lisääntymistä ja eugeniikkaa. Puolestapuhujat sitä vastoin haluavat estää vaikeasta vammaisuudesta johtuvan inhimillisen kärsimyksen. Yleisesti ottaen ihmiset tarvitsevat lisää tietoa geenitesteistä, sekä selkeitä lakeja ja ohjeita, kuinka niitä yleisesti tulisi käyttää.
 • Hyvärinen, Kati Susanna (2001)
  Gene technology is a rapidly growing area in the field of biotechnology. People's lives are pervaded by a flow of biomedical knowledge showing the associations between biology and identity. Gene testing has already improved lives of a number of people. Some reliable, low cost tests are used to clarify a diagnosis and direct a physician toward appropriate treatments, while others allow families to avoid having children with devastating diseases or identify people at high risk for conditions that may be preventable. The goal of this paper is to study the kind of attitudes Finnish general population has toward gene tests. Rapidly developing gene technology gives people the reason to think of how to act in a situation where the hereditary make up of the future generations can easily be altered to please ones ideals. People were asked to describe in their own words what benefits and drawbacks do they find in prenatal gene tests. The basic finding of my study is that people people are concerned about the new innovations, yet raising hopes for the new discoveries. Respondents show more positive attitudes toward prenatal gene tests than negative. The most crucial finding, however, is that the tests are able to provide information about the health of a baby. Everyone is wishing for healthy offspring and hopes to avoid unnecessary pain and worries. The most active respondents seem to be females in the most acute child bearing age. Marital status, nor ones education level do not seem to explain my findings. Income level, however, does indicate that people with more money seem to have stronger attitudes toward the issue. Prenatal gene tests raise a lot of feelings because they clearly have two different sides to an issue. The ones against the testing are afraid of its possible effects to eugenics, the ones in favor of the test plead to the decrease of human suffering. The question is difficult do to the fact that it has no either or answer. Public needs more information about the issue as well as clear laws and regulations to follow the correct use of those tests.
 • Pentti, Kristina (2013)
  This thesis has examined the effects of quality of direct contact with immigrants at work and during spare time on attitudes towards immigrants, focusing on why quality of contact at work and during spare time might explain ethnic bias. Four potential mediators between both contexts of quality of contact and attitudes were studied: outgroup empathy, intergroup anxiety and realistic (political, economic or physical) and symbolic (value- and belief-based) threat. A mediator is a variable that fully or partially, on its own (simple mediation) or together with others (multiple mediation), explains how or by what means a predictor variable X affects a criterion variable Y (via the mediator or mediators M). This study has drawn on Allports (1954) contact hypothesis and later research on the positive relationship between contact and attitudes, the specifics of quality of contact and the social contexts (work versus spare time) under which it can explain bias, as well as research on mediators between intergroup contact and bias. The data in this study was collected by web survey from the total population of the 2009 and 2010 Finnish police force, yielding 1119 respondents aged 22-62, of which 15 % were female. For analysis, a variety of regression analyses were used to determine simple and multiple mediation. In general, the respondents in the study reported positive contact with immigrants both at work and during spare time, and held positive attitudes towards immigrants. Contact during spare time was more positive than contact at work. Improved quality of contact at work and during spare time both predicted more positive intergroup attitudes. Contact at work had a stronger impact on attitudes than contact during spare time had. In simple mediation, the positive relationships between both contexts of contact and attitudes were partially mediated by increased empathy and decreased intergroup anxiety, realistic threat and symbolic threat. In multiple mediation, increased empathy and decreased intergroup anxiety, realistic threat and symbolic threat continued to partially mediate the positive relationship between contact at work and attitudes, while increased empathy and decreased intergroup anxiety and symbolic threat continued to partially mediate the positive relationship between contact during spare time and attitudes. Conclusively, in this study 1) the social context, i.e. the setting where contact takes place, played a distinct role in determining the effect quality of contact has on intergroup attitudes, and 2) while empathy, intergroup anxiety and realistic and symbolic threat partially mediated the effects of quality of contact at work and during spare time on intergroup attitudes, quality of contact itself (in both contexts) remained the most important predictor of bias. The central sources used in this thesis were Allport (1954), Brown (2003; 2004; 2010), Pettigrew (1998; 2008), Pettigrew and Tropp (2006; 2008; 2011) (intergroup contact theory) and Baron & Kenny (1986) and Kenny (2013) (mediation).
 • Nortio, Emma (2014)
  The aim of this thesis was to explore what kinds of attitudes representatives of the Finnish majority can express when they talk about multiculturalism. In this thesis attitudes are defined, according to the qualitative attitude approach, as argumentative phenomena that people express in order to construct their relationship to the social world. This thesis discusses the assumptions of acculturation psychology concerning multiculturalism by using qualitative attitude approach that draws from social constructionist tradition in general and rhetorical social psychology more specifically. The data consists of two focus group interviews. There were three participants in the first interview and four in the second. The participants commented on seven statements taken from an attitude scale widely used in acculturation psychology. The stands the participants expressed on the statements were categorized according to the quality, i.e. positive or negative, and the object of evaluation. Of these categories, two attitudes towards multiculturalism were identified. In the first attitude multiculturalism was evaluated as problems and in the second as a resource. In the third attitude cultura was evaluated as roots and this attitude was seen as intertwined with the justification of the attitudes towards multiculturalism. These attitudes were interpreted to draw from essentialist beliefs concerning cultural differences and culture as a definer of an individual. However, there were also accounts in which essentialist beliefs were opposed and people were defined as individuals not being defined by their culture. Attitude expressions were seen as drawing from two alternative ideological resources: multicultural ideology that stresses acceptance and recognition of differences and nationalism that highlights power relations and the dominant position of the majority. The results support acculturation theory’s assumption of multiculturalism as a unidimensional construct. However, acculturation model is seen as too simplistic based on this analysis. The most important reference in terms of the qualitative attitude approach was Argumentaatio ja tulkinta. Laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa [Argumentation and interpretation: The qualitative attitude approach] by Vesala and Rantanen (2007). As for acculturation psychology Berry’s (2001) article Psychology of immigration was the most relevant reference. Billig’s Banal Nationalism (1995) and Verkuyten’s (2003) Discourses about ethnic group (de-) essentialism: Oppressive and progressive aspects were the most important works.
 • Mo, Yu (2011)
  Attitudes towards suicide among Master’s degree students in Chang Sha (China) and Helsinki (Finland) were compared in order to explore possible cross-cultural differences. The sample included 206 Master’s degree students, 101 Chinese and 105 Finnish. Data were collected using the 30-item Multi-Attitudes Suicide Tendency Scale (MAST) and a demographic information form. According to the results, both Chinese and Finnish students held positive attitudes towards life, they held contradictory attitudes towards suicide, with Finnish students having more permissive and liberal attitudes towards suicide than their Chinese counterparts. In addition, three socio-demographic characteristics, namely religion, family structure, and economic status, associated with attitudes towards suicide among the Chinese Master’s degree students; meanwhile, all socio-demographic characteristics, including gender, religion, major subject, family structure, economic status, and received social support related to attitudes towards suicide among the Finnish Master’s degree students. However, after examining the interaction effect between socio-demographics and cultural backgrounds on attitudes towards suicide, the attitudes of Chinese students were more related to gender, marital status, family economic status, and received social support, whereas Finnish students were more influenced by religion. These findings suggest that culture plays an important role in shaping country-specific differences in attitudes towards suicide and their association with socio-demographic characteristics. Understanding individual attitudes towards suicide could help in intervention to prevent the development of suicidal ideation and in providing appropriate psychological counseling to reduce mental problems. Therefore, these cross-cultural differences may provide indications on how to conduct suicide prevention programs while considering culture-specific contexts.
 • Rindmar, Sofia (2012)
  I denna avhandling söks en förklaring till varför svenskar i europeisk och nordisk jämförelse visar särskilt positiva attityder till invandrare. Möjliga förklaringar på makronivå, individuell nivå och i den politiska kontexten problematiseras utifrån tidigare forskning på området. Analysen görs med en komparativ ansats, i praktiken så att Sverige jämförs med Danmark, eftersom danskarnas attityder är betydligt mer xenofobiska. Valet av länder baserar sig på principen om Most Similar Systems Design där två möjligast lika länder jämförs för att kunna konstanthålla vissa bakgrundsfaktorer, i detta fall möjliga påverkande faktorer på makronivå såsom landets ekonomi, andel invandrare av befolkningen, migrationshistoria och välfärdssystem. Individuella variabler såsom utbildning, inkomst, ålder, kön och boendeort samt politiska variabler såsom inflytandet av migrations- och integrationspolicy samt högerextrema partiers inflytande operationaliseras på individnivå genom enkätundersökningen European Social Survey från 2010. Som analysmetod tillämpas bland annat variansanalys. Analysresultaten pekar tydligt på att de individuella variablerna inte har någon nämnvärd betydelse för attityderna, men däremot har den politiska kontexten betydelse i den mån att den starka konsensusen i den svenska mångkulturella migrations- och integrationspolitiken avspeglar sig även på individnivå. Skillnaderna mellan anhängarna av etablerade svenska partier är betydligt mindre än i Danmark. Avsaknaden av ett inflytelserikt högerextremt parti i Sverige bidrar också till att upprätthålla den mångkulturella diskursen i integrationspolitiken, och bidrar därmed även till positiva attityder. Anhängare av de etablerade partierna i Sverige förhåller sig i genomsnitt mer positiva till invandrare än anhängare av de etablerade partierna i Danmark. Slutsatsen av analysen är att förklaringar på makronivå och individuell nivå inte gäller i den landspecifika kontext som här analyserats. Det politiska ramverket tycks i större grad förklara skillnaderna mellan svenskar och danskar. Betydelsen av att se det ömsesidiga kausala sambandet mellan politik och attityder diskuteras, såsom även behovet av att placera de politiska förklaringarna i sin juridiska och historiska kontext.
 • Lindroos, Mikaela Vilhelmina (2007)
  Syftet med avhandlingen är att fördjupa förståelsen av invandrares subjektiva erfarenheter av att möta det finländska samhället. Materialet utgör en del av det bidrag som insamlades till livshistorietävlingen ”Invandrarens livshistoria - Berätta om ditt liv med egna ord” under året 1997. Ur det ursprungliga materialet valdes nitton berättelser. Från dessa berättelser ingår endast de delar av berättelserna som återger livet i Finland. Berättelserna har analyserats med hjälp av Labovs narrativa modell. I avhandlingen studeras de komplexa förhandlingar invandrare ingår i för att uppnå delaktighet. Med hjälp av positionsteorin (Harré & van Langenhove) samt interkulturella teorier (Bennett) studeras de förhandlingar om position som invandrare tvingas i då de inträder i det finländska samhället. Invandrarnas anpassning till och möten med det finländska samhället påverkade ömsesidigt varandra. Studien visade att invandrarna positionerades som inkompetenta av majoritetsbefolkningen med hänvisning till de specifika regler för interaktion som råder i det finländska samhället. Förhandlingarna beskrevs som komplicerade möten av förväntningar och hierarkier. Avsaknaden av färdigheter i de specifika reglerna för samvaro verkade användas som en förevändning till positionerande av invandrare i underläge.