Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1797-1816 of 26218
 • Kääriäinen, Salla (2014)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen on Suomen luetuimpien muotibloggaajien bloggaamisen etiikka. Ensimmäiset muotiblogit perustettiin Suomessa 2000-luvun puolivälissä. Vuosikymmen muotiblogien perustamisen jälkeen muotibloggaajat saavuttavat valtavia lukijakuntia ja kiinnostavat lukijoidensa ohella niin mainostajia kuin perinteistä mediaakin. Muotiblogisisältöjen kaupallistuessa on yhteiskunnassa herännyt huoli blogeissa mahdollisesti esiintyvästä piilomainonnasta. Muotiblogimedian lisääntynyt kaupallisuus nostaakin esille mediaeettisen näkökulman. Muotiblogosfäärissä on kaupallisuuden tuomien eettisten ongelmien lisäksi myös muita eettisiä haasteita. Tutkimuksen lähtökohtana on muotibloggaamisen ammattimaistuminen: toiminnan ammattimaistuessa muotibloggaajilta voidaan odottaa ymmärrystä tekojensa seurauksista. Sen sijaan harrastuksekseen bloggaavilta ei voida vaatia moraalista harkintaa. Vaikka suuri osa muotibloggaajista tavoittaa viikoittain suuria lukijakuntia ja suosionsa vuoksi ansaitsee bloggaamisella, ei edes ammattimaisesti bloggaavilla ole journalistien tapaan edunvalvojaa tai yhteisiä, koko muotibloggaajakuntaa koskevia itsesääntelyohjeita. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa Potterin laatikko, jossa eettinen päätöksenteko jaetaan neljään osa-alueeseen: sidosryhmiin, tilanteeseen, arvoihin ja periaatteisiin. Tutkimusongelma operationalisoitiin Potterin laatikon osa-alueiden perusteella neljäksi tutkimuskysymykseksi: 1) Miten muotibloggaajien tärkeimmät sidosryhmät vaikuttavat bloggaamiseen? 2) Millaiset tilanteet vaikuttavat bloggaamiseen? 3) Millaisia arvoja muotibloggaajat pitävät tärkeinä? 4) Millaisia yhteisiä periaatteita muotibloggaajilla on? Tutkimuksessa hyödynnettiin monimenetelmällistä lähestymistapaa, menetelmätriangulaatiota, ja tutkimuskysymykseen vastattiin neljän eri aineiston perusteella. Aineistot ovat: a) kymmenen Suomen luetuimman muotiblogin sidosryhmämaininnat (n=447) kahden kuukauden ajalta, b) verkkokysely muotibloggaajille (n=21), c) yksilöhaastattelut muotibloggaajien kanssa (n=6) , sekä d) Asiakkuusmarkkinointiliiton ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston blogimainontalinjauksia käsittelevät blogitekstit (n=4). Kaikki neljä aineistoa sisältyvät tutkimuksen perusjoukkoon, jonka muodostavat 50 Suomen luetuinta muotiblogia. Tutkimuksen perusteella Suomen luetuimpien muotibloggaajien tärkeimmät sidosryhmät ovat bloggaaja itse, lukijat, toiset bloggaajat, blogiportaali ja yhteistyöyritykset. Muotibloggaamiseen vaikuttavat tilanteet syntyvät puolestaan kohtaamisissa tärkeiden sidosryhmien kanssa. Merkittävimmät, eettisiä ongelmia aiheuttavat tilanteet liittyvät bloggaamisen lisääntyneeseen suosioon ja toiminnan ammattimaistumiseen sekä muotibloggaajien tärkeänä pitämään vapauteen. Muotibloggaajien henkilökohtaisiksi arvoiksi muodostuivat tutkimuksen perusteella itsensä ilmaiseminen ja ilmaisunvapaus, vuorovaikutus lukijoiden kanssa, rehellisyys ja läpinäkyvyys, positiivisuus, asioiden rajaaminen blogin ulkopuolelle sekä blogilla ansaitseminen. Muotibloggaajien yhteisiä periaatteita ovat puolestaan solidaarisuus, oman arvon tunteminen, muiden yksityisyyden kunnioittaminen sekä provosoitumisen välttäminen. Tutkimuksen johtopäätöksenä esitetään, että muotibloggaamisen ytimessä on kolme käsitettä: vapaus, vuorovaikutus ja vastuu. Vapaus on muotibloggaamisen ydin. Itseilmaisu ja ilmaisunvapaus ovat syitä sille, miksi bloggaaminen on ylipäätään aloitettu. Tutkimuksessa muotibloggaamisen vapaus näyttäytyy erityisesti siinä, ettei bloggaamiselle saa asettaa sääntöjä tai rajoituksia bloggaajien itsensä lisäksi kukaan muu. Toinen muotibloggaajien etiikkaa kiteyttävä käsite on vuorovaikutus. Tutkimuksen perusteella erityisesti vuorovaikutus lukijoiden kanssa on muotibloggaajille todella tärkeää: blogien kommenttiosioissa lukijoiden kanssa käymä keskustelu on muotibloggaajille merkki siitä, että blogia luetaan. Muotibloggaaminen on yksinäistä ja siksi vuorovaikutus myös blogikollegoiden ja blogiportaalin kanssa on keskeistä. Vuorovaikutus yhteistyöyritysten kanssa on puolestaan muotibloggaajien mielestä sekä antoisaa että ongelmallista. Tutkimuksen perusteella myös vastuu korostuu Suomen luetuimpien muotibloggaajien etiikassa. Muotibloggaajien kohdalla vapauden tuoma vastuu ei kuitenkaan liity blogin lukijoihin, toisiin bloggaajiin tai yhteistyökumppaneihin, vaan muotibloggaajat kokevat olevansa vastuussa ennen kaikkea itselleen. Oman itsen lisäksi muotibloggaajat kantavat vastuuta myös läheisistään: omaa bloggaamista punnitaan sen mukaan, mikä tuntuu itsestä hyvältä ja mitä perhe ja ystävät ajattelevat.
 • Bergset, Heli (Helsingin yliopisto, 2014)
  Research objectives: As the use of social media has increased, writing a blog has become more and more popular in the recent years. For the writer, a blog is a means of communication, a diary, or enabler of writing as a hobby. One blogger group consists of Finnish expatriates. Emigrating means a life change, that according to previous research causes a process of culture shock that can last for years. Integration of expatriates has been studied quite a lot. Blogs and blogging as a relatively new phenomenon has already been the object of an amount of research, but blogging while living abroad has not received much attention, yet. The purpose of this study was to find out, how blog-writing Finnish expatriates experience the significance of blogging in their current situation in life. The meanings given to the blog were viewed in relation to the writers background. The starting point for the study was an assumption, that blog-writing Finnish expatriates possibly use the blog as an aid in adaptation. Methods: The study involved 39 blog-writing Finnish expatriates, who wrote a free-form text about their blogging, guided by some general questions around the focus of this study. In addition, they answered some questions concerning their background. The texts were analyzed using content analysis. The results of the content analysis and the background information were quantified and cross tabulated to find out factors that might be connected to the significances given. Results and conclusions: The majority of significances given to blogging were connected to living abroad, especially when taking into account the subjects of blog posts and the target audience. The reasons for starting a blog were pragmatic, like communication and writing a diary, whereas the current significances also included deeper level functions. The latter were e.g. receiving peer support, pondering issues and using the Finnish language. The significances given to the blog change as time passes and integration proceeds, but it does not become less important to the writer. Many respondents indicated that communication with friends and family in Finland through the blog is often unidirectional. Communication with new connections acquired through the blog, however, was told to be bidirectional. Therefore, writing a blog may in a way close the writer outside of her former social network, but instead it helps to build a totally new network, including members in a similar situation in life. The results suggest that Finnish expatriates use the blog as an aid in integration process. The blog has instrumental value even when integration has come to an advanced stage and the difficult phases of culture shock have been passed.
 • Tähtinen, Minni (Helsingin yliopisto, 2015)
  This thesis analyses how young, blogging girls see and experience commercialism in blo-gosphere. My aim is to find out what kind of consumers these girls are and which qualities are typical among them. Do thes girls feel that blogs have the possibilty to have an influence on other peoples consuming and does commercialism have some kind of role in their blogs. The-re are some previous studies about adults and older adolescents and their roles in finnish blo-gosphere and that is why this study concentrates on 13¬–15 year old girls. The theoretical background of this thesis is based on consuming, social media and commercialism on internet and blogs. The data of this study was collected from 13–15 year old girls who write blogs quite reguralry. They (N=17) answered to five different open questions and were able to see all the other girls’ answers and comment on them. Beside this data I also used some blogs and blogposts that these same girls have written. This is a qualitative study that was analysed with the following methods: qualitative content analysis, themes and types. In the analysis I introduce some common thoughts and thoughts that vary from other answers. I have created three different types of a young, blogging girl. These types can be used when constructing curriculas and lessonplans especially in home economics classes These girls’ thougts about consuming do vary quite a bit according to my data. Their wish to be a critical consumer came up in many answers and some of them were able to show some qualities of critical consuming in their answers. These girls were also able to find some factors that have an influence on their consuming in social media. They had different opinions regar-ding the commercialism of the blogosphere. It is a common thought that their own blogs have some forms of commercialism in them even though they don’t have any official co-operation with any companys. Their thoughts of commercialism in social media were very mature.
 • Durukan Tolvanen, Aysan (Helsingin yliopisto, 2014)
  Acute ischemic stroke is a devastating disease leaving more than half of its victims disabled and causing nearly 5% of all deaths worldwide. In large ischemic strokes, a major cause of death is brain edema, which follows blood-brain barrier (BBB) leakage. The BBB ensures brain homeostasis in health and disease by limiting the entry of harmful blood-borne substances into the brain parenchyma. With a leaky BBB, the brain becomes devoid of protection from detrimental components of the circulating blood. The BBB leakage in animal models of ischemia reperfusion has long been considered to be biphasic; however, a considerable amount of discrepancies exist among the studies. Knowing exact temporal changes of the BBB permeability (BBBP) is important for the management of stroke patients. When the BBB is open, BBBP alleviating therapies would be effective, neuroprotective or neurorestorative drugs would be introduced, and if the BBB is closed these drugs would not enter the brain. Practical and reliable biomarkers of BBBP status are needed. Stanniocalcins (STCs) are widely expressed in the brain and STC-1 expression is elevated in pathologies, such as hypoxia and focal ischemia. Recent data suggest a neuroprotective role for STC-1 especially trough hypoxic preconditioning (HPC). No previous data associate STC-1 and the BBB. We systematically evaluated disruption of the BBB following ischemia-reperfusion in a rat model of transient focal ischemia via suture occlusion of the middle cerebral artery for 90 min. Firstly (I, II), animals were allocated to 15 groups after reperfusion (25 min to 5 weeks). Secondly (III), a group of animals were evaluated repeatedly from 2 h to 1 week after reperfusion. BBBP to both small (gadolinium) (I, II, III), and large (Evans blue) (I) molecules were quantified by magnetic resonance imaging and fluorescence, respectively. Lastly, the contribution of STC-1 to HPC and the BBB was explored using STC-1 deficient mice (STC-/-). (I, II, III) After transient ischemia, the BBB leakage was continuous. Leakage to Evans Blue persisted up to 3 weeks and to gadolinium up to 5 weeks. Evans blue leakage slightly decreased at 36 and 72 h, gadolinium leakage was lesser at 25 min, 3 and 4 weeks. (IV) In STC-/- mice, HPC was effective in reducing lesion size, but these mice scored worse than wild type littermates. BBBP to Evans blue was not increased in STC-/- mice; neither under normal conditions, nor after hypoxia. To conclude, transient focal ischemia in rats triggers a continuous BBB leakage lasting for several weeks. Until the final closure of the BBB, no earlier transient closure occurs. This finding indicates a long therapeutic window opportunity in respect to BBB passage of drugs to treat stroke. BBBP imaging method used in these studies may be easily translated to clinics. STC-1 is not obligatory for hypoxic preconditioning and is not a determining component of the BBB. Yet, STC-1 is important for preservation of neurological function after transient ischemia.
 • Lorenzetti, Fulvio (Helsingin yliopisto, 2001)
 • Jauhiainen, Tiina (Helsingin yliopisto, 2007)
  The purpose of the present study was to evaluate the effects of Lactobacillus helveticus fermented milk (peptide milk) containing the casein-derived tripeptides Isoleucyl-prolyl-proline (Ile-Pro-Pro) and Valyl-prolyl-proline (Val-Pro-Pro) on blood pressure and vascular function in hypertensive subjects. The peptide milk lowered systolic and diastolic blood pressure in long-term use in hypertensive subjects when blood pressure was measured by using 24-hour ambulatory blood pressure measurement (ABPM). The blood pressure lowering effect was seen with the dose of 50 mg of tripeptides, and a tendency for lowering blood pressure was also observed when the dose was 5 mg. No adverse effects compared to the placebo group were reported or detected in laboratory analysis. The effect of the peptide milk on arterial stiffness was shown using two different methods, the ambulatory arterial stiffness index (AASI) and pulse wave analysis (PWA). According to the AASI, arterial stiffness was significantly reduced in the peptide milk group compared to the baseline level, but the difference was not significant compared to the placebo group. PWA showed that the peptide milk reduced arterial stiffness significantly compared to the placebo group. Endothelium-independent relaxation (nitroglycerin) and endothelium-dependent relaxation (salbutamol) did not differ between the groups. The blood pressure lowering mechanisms of the tripeptides and the kinetics of Ile-Pro-Pro were investigated using spontaneously hypertensive rats (SHR) and Sprague-Dawley rats. Previous studies have suggested that the blood pressure lowering effect of the tripeptides Ile-Pro-Pro and Val-Pro-Pro is based on angiotensin-converting enzyme inhibition, but the present findings did not agree with these previous studies. It was shown in SHR that calcium, potassium and magnesium may also have an important role in attenuating the development of hypertension as part of the peptide milk effect. In addition, the present study suggests indirectly that improved endothelial nitric oxide release capacity is not the mechanism by which peptide milk mediates its favourable circulatory effects. The kinetics of Ile-Pro-Pro were studied using adult Sprague-Dawley rats. The results showed that orally administered Ile-Pro-Pro is absorbed at least partly intact from the gastrointestinal tract. Radiolabelled Ile-Pro-Pro was distributed in different tissues and considerable radioactivity levels were found in tissues related to the renin-angiotensin system (RAS), adrenals, aorta and kidneys. Ile-Pro-Pro does not bind to plasma proteins, and therefore it is possible that its blood pressure lowering effect is mediated by free Ile-Pro-Pro. In conclusion, consumption of the peptide milk lowers blood pressure and reduces arterial stiffness in hypertensive subjects. Ile-Pro-Pro can be absorbed partly intact from the gastrointestinal tract and might accumulate in tissues related to the RAS. The precise blood pressure lowering mechanism of peptide milk remains to be studied.
 • Koivisto, Maria Elisabet (Helsingin yliopisto, 2011)
  ABSTRACT The Baltic Sea is a vulnerable ecosystem currently undergoing a number of changes, both natural and human induced. The changes are likely to affect the species found on these shores, e.g. their distribution and interactions with other species. Blue mussels (Mytilus trossulus x Mytilus edulis) provide one of the main biogenic hard structures on the shallow shores of the Baltic Sea where they aggregate into dense beds and provide a number of resources for over 40 associated macrofaunal species, thus functioning as ecosystem engineers. The blue mussel, being a marine species, is highly likely to be affected by any changes in sea water salinity, circulation and/or water balance. These changes could trickle down also to affect the associated macrofaunal communities. The aims of this thesis were three-fold: first, I examined and described the macrofaunal communities found within blue mussel patches since the fauna associated with mussel patches had never been described in the study area prior to this thesis. Second, I explored how changes in mussel density, size as well as patch size and shape would affect the mussel communities. Finally, I tested how general landscape theories derived from terrestrial studies function in blue mussel systems. Theories included the structural heterogeneity hypothesis, species-area relationships, edge effects and patch isolation effects. The work shows that blue mussels in the northern Baltic Sea have an indisputable function as diversity hotspots and that the faunal assemblages found in mussel patches are extremely rich and unique. Further on, it shows that changes in mussel biomass, size, patch size and amount of edge have the potential to alter the faunal assemblages and diversity within patches. Finally, it shows that although some landscape theories, such as the structural heterogeneity hypothesis, seem to apply also in blue mussel communities, others cannot be directly applied due to the different prevailing conditions in the study system. This is a pioneering work looking at diversity shaping processes on the rocky shores of the Gulf of Finland, making up over 40% of the total water basin. A focus on niche construction, positive facilitation effects and ecosystem engineering could provide new insights and methods for conservation biology, but before this can be done, we need to fully understand the circumstances under which a species becomes an ecosystem engineer and recognize the systems in which it functions.
 • Turner, Melissa (Helsingin yliopisto, 2015)
  It has been frequently proven that both bilinguals and language learners code-switch successfully for a variety of functions such as showing familiarity with a community of practice a group that collaborates regularly in some common venture. But what about those who have not learnt the language? Do they code-switch? Do they code-switch differently to language learners? How are they able to code-switch successfully and why would they want to at all? This thesis examined the Japanese-English code-switching in fanfiction based in the Japanese fandom Kuroshitsuji ( Black Butler ) of those who had learnt Japanese at an educational institute (Learners) and those who had not (Non-Learners) as well those who had only learnt Japanese outside of educational institutes (Active Non-Learners) and those who had not learnt it at all (Passive Non-Learners). Using corpus linguistic techniques, the concordance tool AntConc and a log-likelihood calculator, it was found that Learners and Non-Learners code-switched in a very similar way, not only in frequency but also code-switch distribution. However, Active Non-Learners and Passive Non-Learners code-switched very differently. Canon Type (e.g. the anime with fan-translated subtitles vs the anime with official English subtitles) was also examined and it was found that canon type may have had an influence on the code-switching of Non-Learners. To examine why these code-switch patterns occurred, questionnaires were sent to the authors to ask about their code-switch attitudes. Although it was difficult to make connections between the author attitudes and the code-switch frequency patterns it was found that community of practice played an important role in code-switch decisions whether it be in a positive or negative way. This thesis was created in the hope that it would help to broaden code-switching research by using different Learner types and written over spoken material. Using the plethora of negative attitudes found in the author questionnaire responses it was shown that it is important to combat these attitudes and it is hoped that further research would continue to fight against these especially in the field of second language acquisition.
 • Lahti-Koski, Marjaana (Helsingin yliopisto, 2001)
 • Blomqvist, Elin (2014)
  Magisteruppsatsen belyser skillnaderna på individnivå gällande invånarnas deltagande i bojkotter mellan Finland och Sverige. Studien illustrerar vad som karakteriserar deltagarna i bojkotter och undersöker huruvida det finns systematiska skillnader i deltagandet i bojkotter på individnivå mellan länderna. Forskare är inte enhälliga huruvida politisk konsumtion, dit bojkotter hör, ska räknas som en form av deltagardemokrati eller inte. Denna uppsats problematiserar forskares förhållningssätt, men väljer att i detta sammanhang beakta politik konsumtion som en form av deltagardemokrati. Materialet som används i denna studie är hämtat från World Values Surveys senaste forskningsintervall. Beroende variabel i uppsatsen är deltagande i bojkotter. Till de oberoende variablerna hör kön, ålder, utbildning, bostadsortens storlek, inkomst, politiskt intresse, partipreferens samt postmateriella värderingar. Alla oberoende variabler, förutom postmateriella värderingar, är hämtade från motsvarande undersökningar som gjorts om skandinativiska politiska konsumenter i en publikation av Nordiska rådet. Variabeln postmateriella värderingar är med eftersom denna stödjer uppsatsens teoridel. Som teoretiskt ramverk används Ronald Ingleharts postmoderniseringsteori samt skillnader i Finlands och Sveriges politiska kultur. Postmoderniseringsteorin förklarar den politiska konsumtionens utveckling, samt även eventuella skillnader på individnivå. Teorin om skillnad i politisk kultur, kan förklara eventuella olikheter mellan ländernas deltagande i bojkotter på nationsnivå, vilket påverkar individnivån. Teorin om skillnader i politisk kultur kommer dock endast att illustrera skillnaderna på makronivå, medan denna studie endast belyser skillanderna på individnivå. Studien kombinerar en komparativ metod på nationsnivå, med en enkel kvantitativ analys på individnivå. Materialet utgår från de nordiska länderna och väljer därefter ut Sverige och Finland, eftersom dessa länder är ytterlighetsfall i Norden. Sverige och Finland studeras efter detta vidare och detta görs med en enkel kvantitativ analys. Studiens resultat är att deltagande i bojkotter är mera utbrett bland befolkningen i Sverige än i Finland. Sambandsmåttet Cramers V är större på alla variabler i Sverige, förutom kön. Det finns därmed systematiska skillnader i deltagandet i bojkotter på individnivå mellan länderna. Politisk konsumtion och specifikt deltagande i bojkotter är ett tämligen outforskat område från ett politiskt perspektiv. Mer forskning inom området behövs speciellt i och med att deltagande i politisk konsumtion ökat under de senaste åren.
 • Holm, Christa (2008)
  I mitt arbete, Bolognaprocessen – målstyrning på mångnivå, undersöker jag Bolognaprocessen ur ett finskt universitets perspektiv. Bolognaprocessen har haft stor inverkan på universitetssystemet i Finland trots att det är en mellanstatlig process och Bolognadeklarationen är ett juridiskt icke-bindande dokument. Universiteten i Finland var till en början negativt inställda till processen eftersom undertecknandet var ett politiskt beslut som universiteten inte kände till. Syftet med undersökningen är att se vilken nivås inflytande som har förstärkts och vilken nivås inflytande som har försvagats i Finland inom ramen för Bolognaprocessen. Jag gör detta genom att undersöka Bolognaprocessens utformning vid Helsingfors universitet ur ett målstyrningsperspektiv. I mitt arbete representeras den nationella nivån av undervisningsministeriet. Den subnationella nivån representeras i mitt arbete dels av Helsingfors universitet (universitetsnivå) samt fyra fakulteter nämligen Teologiska fakulteten, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Biovetenskapliga fakulteten och Medicinska fakulteten (fakultetsnivå). I arbetet undersöks också huruvida målstyrningstekniken fungerar, d.v.s. om målen verkligen styr. Hypotetiskt antar jag att den nationella nivåns inflytande har minskat i undervisningsfrågor som utformas på mellanstatlig nivå. Undersökningen är en kvalitativ textanalys. Jag använder mig av Helsingfors universitet som ett case. Arbetet utgår ifrån att Bolognaprocessen fungerar genom målstyrning. I Bolognadeklarationen fastställs ett antal mål för att skapa ett europeiskt område för högre utbildning till 2010. Deklarationen har tre övergripande mål som bryts ned i sex operativa mål. Bolognaprocessen fungerar på mångnivå eftersom målstyrningen sker dels på mellanstatlig nivå, dels på nationell nivå och dels på subnationell nivå. Jag undersöker vilken inverkan beslutsfattande på mellanstatlig nivå har haft på nationell nivå, universitetsnivå och på fakultetsnivå genom att se hur Bolognaprocessen har utformats i Finland vid Helsingfors universitet. Materialet som jag använder mig av för den empiriska delen är undervisningsministeriets utvecklingsplaner som representerar den nationella nivån, Helsingfors universitets strategier som representerar universitetsnivån, samt fyra fakulteters målprogram som representerar fakultetsnivån. De viktigaste resultaten i min undersökning är att de övergripande målen har styrt inom ramen för Bolognaprocessens operativa mål, d.v.s. att målstyrningstekniken i det här fallet har fungerat samt att den nationella nivåns inflytande har försvagats gällande utbildningsfrågor som tagit form på mellanstatlig nivå medan den subnationella nivåns inflytande har förstärkts. De viktigaste källorna i min undersökning är: Bache, I & Flinders, M. (2004). Multi-level governance, Hooghe, L & Marks, G. (2001). Multi-Level Governance and European Integration och Rombach, B. (1991). Det går inte att styra med mål.
 • Kilpinen-Loisa, Päivi (Helsingin yliopisto, 2010)
  Osteoporosis is not only a disease of the elderly, but is increasingly diagnosed in chronically ill children. Children with severe motor disabilities, such as cerebral palsy (CP), have many risk factors for osteoporosis. Adults with intellectual disability (ID) are also prone to low bone mineral density (BMD) and increased fractures. This study was carried out to identify risk factors for low BMD and osteoporosis in children with severe motor disability and in adults with ID. In this study 59 children with severe motor disability, ranging in age from 5 to 16 years were evaluated. Lumbar spine BMD was measured with dual-energy x-ray absorptiometry. BMD values were corrected for bone size by calculating bone mineral apparent density (BMAD), and for bone age. The values were transformed into Z-scores by comparison with normative data. Spinal radiographs were assessed for vertebral morphology. Blood samples were obtained for biochemical parameters. Parents were requested to keep a food diary for three days. The median daily energy and nutrient intakes were calculated. Fractures were common; 17% of the children had sustained peripheral fractures and 25% had compression fractures. BMD was low in children; the median spinal BMAD Z-score was -1.0 (range -5.0 – +2.0) and the BMAD Z-score <-2.0 in 20% of the children. Low BMAD Z-score and hypercalciuria were significant risk factors for fractures. In children with motor disability, calcium intakes were sufficient, while total energy and vitamin D intakes were not. In the vitamin D intervention studies, 44 children and adolescents with severe motor disability and 138 adults with ID were studied. After baseline blood samples, the children were divided into two groups; those in the treatment group received 1000 IU peroral vitamin D3 five days a week for 10 weeks, and subjects in the control group continued with their normal diet. Adults with ID were allocated to receive either 800 IU peroral vitamin D3 daily for six months or a single intramuscular injection of 150 000 IU D3. Blood samples were obtained at baseline and after treatment. Serum concentrations of 25-OH-vitamin D (S-25-OHD) were low in all subgroups before vitamin D intervention: in almost 60% of children and in 77% of adults the S-25-OHD concentration was below 50 nmol/L, indicating vitamin D insufficiency. After vitamin D intervention, 19% of children and 42% adults who received vitamin D perorally and 12% of adults who received vitamin D intramuscularly had optimal S-25-OHD (>80 nmol/L). This study demonstrated that low BMD and peripheral and spinal fractures are common in children with severe motor disabilities. Vitamin D status was suboptimal in the majority of children with motor disability and adults with ID. Vitamin D insufficiency can be corrected with vitamin D supplements; the peroral dose should be at least 800 IU per day.
 • Markula-Patjas, Kati (Helsingin yliopisto, 2015)
  Children with juvenile idiopathic arthritis (JIA) are predisposed to compromised bone health and alterations in body composition because of chronic inflammation, nutritional and hormonal disturbances, limited physical activity and glucocorticoid (GC) therapy. Compromised bone health may present as pathological vertebral compression fractures, but data on their prevalence and risk factors in children are limited. Excess fat, and especially adipose tissue-derived adipokines leptin and adiponectin, may also contribute to impaired bone health. Furthermore, adipokines modulate immunity and inflammation in adults with rheumatic diseases, but their role in JIA has not been explored. We evaluated bone health in patients with severe JIA and investigated body composition and adipokines and their contribution to bone health and disease activity in JIA. We recruited two cohorts of patients for cross-sectional studies. The Severe JIA Cohort comprised 50 patients with severe polyarticular or systemic JIA. The GC-treated Cohort included 50 patients with JIA with mostly mild to moderate disease severity and at least three months' exposure to systemic GC. The results were compared with those of sex-and age-matched healthy controls. The study protocol included clinical and laboratory assessments, evaluation of bone mineral density (BMD) and body composition by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA), spinal radiography and spinal magnetic resonance imaging (MRI). Spinal radiography showed vertebral compression fractures in 22% of the patients with severe JIA. Patients with fractures had higher weight-adjusted cumulative GC dose, higher disease activity and higher body mass index than those without fractures. Bone age-corrected BMD Z-scores for lumbar spine and whole body were similar between those with and without fractures. On spinal MRI, altogether 28% of patients with severe JIA showed vertebral fractures and several other vertebral changes, including end plate irregularities in 26%, anterior vertebral corner lesions in 16% and disc changes in 46%. Based on concentrations of bone turnover markers, the patients with severe JIA had increased bone resorption, but normal bone formation. Further, patients with severe JIA had increased body adiposity, and their serum leptin was increased even independently of fat mass. Leptin showed an inverse association with bone turnover markers in patients, while in controls the association was dependent on fat mass. In the GC-treated Cohort, fat mass, lean mass and serum leptin and adiponectin were similar to those of controls, but patients had slightly lower BMD values than controls. Those patients with lumbar spine BMD Z-score -1.0 tended to have higher serum leptin values than those with higher BMD Z-scores, but in regression analysis leptin was not associated with BMD. Adipokines did not correlate with current disease activity in either patient cohort. Patients with severe JIA have compromised bone health based on high prevalence of compression fractures. Risk factors include high GC exposure, high disease activity and high body mass index. BMD, as measured by DXA, is unable to differentiate between those with and without compression fractures. According to spinal MRI findings, patients with severe JIA have, besides compression fractures, several other changes involving intervertebral discs and vertebral end plates; the clinical relevance of these remains uncertain. Patients with severe JIA are prone to high adiposity, whereas those with less severe disease have normal body composition despite previous GC exposure. Leptin may negatively contribute to bone metabolism in severe JIA, but larger and longitudinal studies are needed to prove causality and to evaluate whether these preliminary findings are generalizable to other JIA groups. We did not observe a correlation between leptin or adiponectin and disease activity in either JIA cohort. The possible role of adipokines as a modulator of immunity and inflammation in JIA remains to be evaluated.
 • Valta, Helena (Helsingin yliopisto, 2009)
  Osteoporosis is a skeletal disorder characterized by compromised bone strength that predisposes to increased fracture risk. Childhood and adolescence are critical periods for bone mass gain. Peak bone mass is mostly acquired by the age of 18 years and is an important determinant of adult bone health and lifetime risk for fractures. Medications, especially glucocorticoids (GCs), chronic inflammation, decreased physical activity, hormonal deficiencies, delayed puberty, and poor nutrition may predispose children and adolescents with a chronic disease to impaired bone health. In this work, we studied overall bone health, the incidence and prevalence of fractures in children and adolescents who were treated for juvenile idiopathic arthritis (JIA) or had undergone solid organ transplantation. The first study cohort included 62 patients diagnosed with JIA and treated with GCs. The epidemiology of fractures after transplantation was investigated in 196 patients and a more detailed analysis of bone health determinants was performed on 40 liver (LTx) and 106 renal (RTx) transplantation patients. Bone mineral density (BMD) and vertebral morphology were assessed by dual-energy x-ray absorptiometry. Standard radiographs were obtained to detect vertebral fractures and to determine bone age; BMD values were adjusted for skeletal maturity. Our study showed that median BMD values were subnormal in all patient cohorts. The values were highest in patients with JIA and lowest in patients with LTx. Age at transplantation influenced BMD values in LTx but not RTx patients; BMD values were higher in patients who had LTx before the age of two years. BMD was lowest during the immediate posttransplantation years and increased subnormally during puberty. Delayed skeletal maturation was common in all patient groups. The prevalence of vertebral fractures ranged from 10% to 19% in the cohorts. Most of the fractures were asymptomatic and diagnosed only at screening. Vertebral fractures were most common in LTx patients. Vitamin D deficiency was common in all patient groups, and only 3% of patients with JIA and 25% of transplantation patients were considered to have adequate serum vitamin D levels. The total cumulative weight-adjusted dose of GC was not associated with BMD values in JIA or LTx patients. The combination of female gender and age over 15 years, parathyroid hormone concentration over 100 ng/L, and cumulative weight-adjusted methylprednisolone dose over 150 mg/kg during the three preceding years were found to be important predictors for low lumbar spine BMD in RTx patients. Based on the high prevalence of osteoporosis in the study cohorts more efforts should be put to prevention and early diagnosis of osteoporosis in these pediatric patients.
 • Lauttia, Susanna (Helsingin yliopisto, 2014)
  Tumor is more than a mass of transformed cells. Tumor cells are embedded in the supporting tumor stroma, that is composed of cellular and non-cellular components. The cellular components include vascular cells, bone marrow-derived cells (BMDCs), and fibroblasts. In concert, tumor cells and stromal cells secrete proteases, cytokines, chemokines, and growth factors that modulate the tumor behavior. The mechanisms how stromal cells contribute to the tumor growth and tumor angiogenesis are still incompletely understood. This thesis aimed to study the role of BMDCs in angiogenesis and cancer. First, the role of BMDCs as a source of vascular endothelium was examined. The second study addressed the effects of an EGFR inhibitor, gefitinib, on the vascular cells and BMDCs in an EGFR-deficient B16 mouse melanoma tumor model. In the third study, chemokine-like prokineticins, that may have both angiogenic and immunomodulatory properties, were examined in a virus-associated human skin cancer type, Merkel cell carcinoma (MCC). BMDCs did not incorporate into the vascular endothelium in any of the experimental models, suggesting that the pre-existing vasculature is the main source of endothelium during angiogenesis. The potential of the BMDCs to differentiate into vascular endothelium may require specific molecular microenvironments, which needs further analysis. Treatment of B16 tumors with the EGFR inhibitor gefitinib reduced the pericyte number and coverage in the small CD31+ capillaries and the numbers of perivascular BMDCs suggesting that gefitinib treatment might have vascular and stromal effects in some tumors. The identity of the perivascular BMDCs that responded to treatment is not currently known, but the intimate perivascular location of the affected cells proposes that these cells might contribute to tumor angiogenesis via paracrine mechanisms. In MCC, higher than median tumor prokineticin-2 (PROK2) mRNA content was strongly associated with the presence of Merkel cell polyomavirus (MCPyV) DNA, viral large T antigen expression, higher than median number of tumor infiltrating CD68+ and CD163+ macrophages, and with favorable survival. The presence of prokineticin-1 (PROK1) mRNA in the tumor was associated with absence of MCPyV DNA and tended to be associated with poor survival. Neither PROK1 nor PROK2 mRNA content was associated with the tumor microvascular density. Taken together, these findings support the immunomodulatory role of prokineticins and suggest that prokineticins are involved in mediating the immune response in MCC, but their role in tumor angiogenesis in MCC requires further evaluation.
 • Kananen, Kristiina (Helsingin yliopisto, 2005)
 • Sormaala, Markus (Helsingin yliopisto, 2006)
  Bone stress injuries of the foot have been known for more than 150 years. For a century, their primary diagnostic imaging tool has been radiography. However, currently the golden standard for establishing the diagnosis of stress injuries is magnetic resonance imaging (MRI). Although the injury type has been fairly well documented in the earlier literature, little information is available on the healing of stress injuries located in e.g. the talus and calcaneus. The current study retrospectively evaluated the stress injuries of the foot and ankle treated at the Central Military Hospital over a period of eight years in patients who underwent MRI for stress injury of the foot. The imaging studies of the patients were reevaluated to determine the exact nature of the stress injury. Moreover, the hospital records of the patients were reviewed to determine the healing of stress injuries of the talus and calcaneus. Patients with a stress fracture in the talus were recalled for a follow-up examination and MRI scan one to six years after the initial injury to determine if the fracture had completely healed, clinically and radiologically. The bone stress injuries of the foot were found to affect more than one bone in a majority of the cases. The talus and the calcaneus were the bones most commonly affected. In the talus, the most common site for the injuries was the head of the bone, and in the calcaneus, the posterior part of the bone. The injuries in these bones were associated with injuries in the surrounding bones. Stress injuries in the calcaneus seemed to heal well. No complications were seen in the primary healing process. The patients were, however, sometimes compelled to refrain from physical training for up to months. In the talus, minor degenerative findings of the articular surface were seen in half of the patients who participated in a follow-up MRI scan and radiographs taken one to six years after the initial injury. Half of the patients also reported minor exercise related symptoms in the follow-up. The symptoms were, however, not noticeable in everyday life.
 • Halme, Sini (2014)
  Useissa Euroopan ja Aasian maissa sekä Pohjois-Amerikassa vakuutusyhtiöt käyttävät ajoneuvovakuutusten hinnoittelussa kokemuksen antamaa tietoa vakuutetun ajotaidoista ja ajokäyttäytymisestä niin sanotun a priori hinnoittelun ohella. A priori hinnoittelulla tarkoitetaan vakuutuksen myöntöhetkellä tiedossa olevien ominaisuuksien perusteella tehtyä riskiluokitusta. Riskiluokkien sisäistä heterogeenisyyttä pyritään korjaamaan ajan kuluessa – tiedon karttuessa – niin sanotulla a posteriori hinnoittelulla. Käytäntö rankaisee kuljettajia, jotka ovat vastuussa yhdestä tai useammasta vahingosta edellisen tai edellisten vakuutuskausien aikana lisämaksulla eli bonusmenetyksellä. Vahinkovapaita kuljettajia sen sijaan palkitaan alennuksilla eli bonuksilla. Tutkielman alussa käydään läpi perusteita kaksivaiheiselle hinnoittelulle ja esitetään a priori hinnoittelu lyhyesti. Bonusjärjestelmät koostuvat kolmesta osasta: bonusluokat, bonusskaala ja bonussäännöstä. Peruslogiikan mukaisesti vahingottomien vuosien jälkeen päätyy alhaisempiin eli parempiin bonusluokkiin ja nautitaan bonuksista eli alhaisemmasta vakuutusmaksusta. Sen sijaan ilmoitettujen vahinkojen seurauksena vakuutettu siirtyy bonussäännöstön mukaisesti ylempään eli huonompaan bonusluokkaan ja häntä rankaistaan bonusmenetyksillä eli korkeammalla vakuutusmaksulla. Seuraavan kauden bonusluokka määräytyy kuluvan kauden bonusluokan ja sattuneiden vahinkojen lukumäärän perusteella. Näin ollen bonusjärjestelmää voidaan kuvata Markovin ketjun avulla. Eri vakuutusyhtiöillä ja eri maissa on käytössä hyvin erilaisia bonusjärjestelmiä. Bonusluokkien määrä, aloitusluokka ja siirtymissäännöt vaihtelevat. Tutkielmassa on esitetty kaksi erilaista käytettävissä olevaa bonusjärjestelmää, joista toinen on Suomessa yleisesti käytetty. Tämän lisäksi esimerkeissä on käytetty hyvin yksinkertaistettuja järjestelmiä, joiden tarkoituksena on kuvata esitetyn teorian tuomista käytäntöön ennemmin helposti luettavin laskuesimerkein kuin todellista tilannetta havainnoiden. Bonusjärjestelmissä lähdetään oletuksesta, että ajan kuluessa bonusjärjestelmä saavuttaa tasapainotilan. Jokainen vakuutettu saavuttaa tasapainoluokan, joka vastaa hänen vuosittaista vahinkofrekvenssiä. Vakuutettu hakeutuu tämän ”oikean” bonusluokan ympärille. Perusajatuksen mukaisesti hyvät kuljettajat asettuvat ajan kuluessa alhaisiin eli hyviin bonusluokkiin ja suuren riskin kuljettajat sitä vastoin korkeampiin bonusluokkiin. Vakuutusyhtiön vakuutusten hinnoittelussa tärkein tehtävä on vakuutusmaksun muodostaminen siten, että se on mahdollisimman lähellä ”oikeaa” hintaa. Jokaiselle bonustasolle tulee laskea suhdeluku, joka kertoo kunkin vakuutetun osuuden oman riskiluokan a priori vakuutusmaksusta. Tutkielman lopussa tämä suhdeluku määritellään tilanteessa, jossa a priori hinnoittelu on käytössä. Tämän lisäksi pohditaan vaikutuksia, jos a priori hinnoittelusta luovuttaisiin kokonaan ja käytössä olisi vain kokemukseen perustuva a posteriori hinnoittelu. Tässä pyrkimyksenä on miettiä vaihtoehtoa hyvien kuljettajien kaksinkertaiselle palkitsemiselle ja huonojen kuljettajien kaksinkertaiselle rankaisemiselle. Tämän pohdinnan tarpeellisuus ja sen oikeellisuus on eettinen kysymys, johon tutkielmassa halutaan ainoastaan antaa matemaattiset työkalut. Viimeiseksi tutkielmassa käydään yksinkertaistetulla esimerkillä läpi hinnoittelun kaari a priori hinnoittelusta a posteriori hinnoitteluun. Vaikka käytössä on todellinen erään suomalaisen vakuutusyhtiön portfolio, on esimerkin tulokset yksinkertaistuksen vuoksi varsin kevyet. Voidaan kuitenkin nähdä, että perusoletus hyvien kuljettajien päätymisestä parempiin bonusluokkiin ja suuremman riskin kuljettajien huonompiin pätee tässäkin.