Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1927-1946 of 27969
 • Stenberg, Jenny (2000)
  I och med radioreformen vid Rundradion hösten 1997 uppstod två nya finlandssvenska radiokanaler: Radio Vega och Radio Extrem. Det här är en undersökning av om målen för Radio Extrem, som riktar sig till ungdomar och unga vuxna, uppfylls dels ett halvt år och dels två och ett halvt år efter starten. I en beskrivande och jämförande innehållsanalys sätts planerna, programmen och lyssnarsiffrorna i förhållande till varandra. En innehållsanalys görs våren 1998 och en ny våren 2000. Dessutom används Rundradions lyssnarundersökningar och en sekundär analys görs utgående från materialet till en av dem. Programmässigt har kanalen lyckats uppfylla målen väl. En del program har inte hittat sin stil och brister i fokusering, men de största problemen gäller kanalen som helhet. Radio Extrem vänder sig mycket mera till manliga än till kvinnliga lyssnare. Manliga studiovärdar fyller dubbelt mera programtid än kvinnliga och det samma gäller för andelen manliga respektive kvinnliga sångare i låtarna som spelas. Speciellt kvällstid är en stor del av musiken som spelas rock eller hårdrock, vilket musiksmaksundersökningar visar att inte tilltalar kvinnor. Musiken på prime time motsvarar inte heller resultaten från musikundersökningar, som visar att genren ballader är den mest populära. Endast ca 27 procent av låtarna på prime time i Radio Extrem är ballader. Analysen våren 2000 visar att andelen svenska låtar som spelas har sjunkit drastiskt sedan våren 1998, med hela 9 procentenheter. Av lyssnarsiffrorna att döma har radioreformen lyckats, eftersom FSR har mycket mera lyssnare efter reformen. Radio Extrem lyckas nå en stor del av sin målgrupp. Våren 1998 ansågs äldre kvinnliga lyssnare vara den svåraste gruppen att nå. Våren 2000 är det de allra yngsta kanalen satsar på. Genomgående är det svårast att vinna terräng i huvudstadsregionen, eftersom konkurrensen är störst där. Det tog två och ett halvt år att förverkliga alla planer som ställdes upp för Radio Extrem. 1 maj 2000 inleddes sändningar från Åbo och med det är alla större mål uppfyllda. Kanalen är synlig i Svenskfinland på olika festivaler och jippon, den finns på internet och framför allt har den lyckats locka unga lyssnare till Rundradion.
 • Holmström, Camilla (Helsingin yliopisto, 2013)
  According to previous research many preservice teachers are not sufficiently educated for teaching in multicultural classrooms. It is also known that preservice teachers often fail to give adequate definitions of multiculturism and multicultural education and that they lack an understanding of how these aspects could be included in the curriculum. The aim with this study is to explore the understanding of what is meant with cultural diversity in the classroom and multicultural education among preservice teachers. The research questions are: how conscious are the preservice teachers about their own cultural identity and its significance for the interaction with students? How do preservice teachers understand the meaning of cultural diversity in the classroom? What is their understanding of the meaning of multicultural education? What kind of demands do preservice teachers believe that multicultural schools places on them as teachers? The research was conducted as a qualitative interview study. The data was inductively analyzed using content analysis. The study drew on the theoretical framework of critical multicultural education. Data was collected by conducting semi-structured interviews with open questions. Thirty informants, both class teacher students and teachers of a special subject were recruited in connections with their Master s thesis seminars. The results of the study clearly indicate that the understandings of the preservice teachers can be characterized by a lack of complexity and critical thinking. Multicultural teaching was commonly associated with immigrant children and knowledge about foreign cultures. There was a strong belief in individualism among the preservice teachers, along with a negation of the impact of social class on the lives of the pupils in school. Religion, language and partly gender were seen as significant aspects of cultural diversity in the classroom. The majority of preservice teachers considered the demands on them in multicultural classrooms as heavier compared to traditional teaching. They also considered their knowledge of how to implement multicultural perspectives in their teaching as insufficient. As a result of the research the study also indicated a lack of awareness of the importance of the personal sociocultural background in the interaction between teachers and students. In order to reach a deeper understanding of multicultural issues, a greater effort on both theory and didactics related to multicultural education should be made in the preservice teacher education. Preservice teachers would also benefit from reflection on personal knowledge constructs and assumptions associated to a pluralistic society and culturally diverse others .
 • Borgström, Monica (2011)
  Syftet med denna studie är att genom data-analys triangulation undersöka socionomstuderandes svar på ett yrkesetiskt dilemma av omsorgsetisk natur. Samplet består av 32 socionomer i början av sina studier som har svarat på ett hypotetiskt dilemma om hur de skulle bemöta en ung kvinna som ber om råd i en mycket svår situation. De huvudsakliga teoretiska utgångspunkterna för detta arbete är ECI (Ethic of Care Interview) som utvecklats av Eva Skoe som metod för att undersöka omsorgsetik, samt Osers och Althofs teori om diskursiva problemlösningsmetoder bland professionella. Som grundläggande teorier för all modern forskning om människans moralutveckling, presenteras också Carol Gilligans och Lawrence Kohlbergs teorier samt den huvudsakliga kritiken dessa bemött. Carol Gilligan är den som ursprungligen presenterade tanken om att det finns två olika typer av moraliskt tänkande där omsorgsetik är mer typisk för kvinnor och rättviseetik är mer typisk för män. Den första delen av analysen är en innehållsanalys där svaren på det yrkesrelaterade dilemmat på olika ECI stadium jämförs med varandra. Poängsättningen i ECI har varit grunden för denna analys. Den andra delen av analysen är en deduktiv teoribunden analys, där jag undersökt i fall Osers och Althofs modell om problemlösningsstrategier även går att tillämpa på ett yrkesetiskt dilemma. Slutligen tar jag också ställning till dessa två teoriers kompatibilitet. Resultatet visar att eleverna har svarat aningen sämre på det yrkesetiska dilemmat än vad deras allmänna ECI stadium är. Detta kan bero på att de är i början av sina studier men också på det allmänna klimat som råder inom socialbranschen. Teorin om diskursiva problemlösningsstrategier går inte heller att tillämpa på detta yrkesetiska dilemma, eftersom den hypotetiska klientens självbestämmanderätt gör en diskursiv lösning omöjlig. Till följd av detta har jag skapat en ny modell som baserar sig på 6 kategorier utgående från de faktorer de intervjuade lyfter fram som de viktigaste i den professionellas möte med klienten. Eftersom den nya modellen inte är hierarkisk, kan de två teorierna inte jämföras med varandra på så sätt att högre ECI nivå skulle innebära en viss typ av problemlösningsstrategi.
 • Borgström, Monica (2011)
  Syftet med denna studie är att genom data-analys triangulation undersöka socionomstuderandes svar på ett yrkesetiskt dilemma av omsorgsetisk natur. Samplet består av 32 socionomer i början av sina studier som har svarat på ett hypotetiskt dilemma om hur de skulle bemöta en ung kvinna som ber om råd i en mycket svår situation. De huvudsakliga teoretiska utgångspunkterna för detta arbete är ECI (Ethic of Care Interview) som utvecklats av Eva Skoe som metod för att undersöka omsorgsetik, samt Osers och Althofs teori om diskursiva problemlösningsmetoder bland professionella. Som grundläggande teorier för all modern forskning om människans moralutveckling, presenteras också Carol Gilligans och Lawrence Kohlbergs teorier samt den huvudsakliga kritiken dessa bemött. Carol Gilligan är den som ursprungligen presenterade tanken om att det finns två olika typer av moraliskt tänkande där omsorgsetik är mer typisk för kvinnor och rättviseetik är mer typisk för män. Den första delen av analysen är en innehållsanalys där svaren på det yrkesrelaterade dilemmat på olika ECI stadium jämförs med varandra. Poängsättningen i ECI har varit grunden för denna analys. Den andra delen av analysen är en deduktiv teoribunden analys, där jag undersökt i fall Osers och Althofs modell om problemlösningsstrategier även går att tillämpa på ett yrkesetiskt dilemma. Slutligen tar jag också ställning till dessa två teoriers kompatibilitet. Resultatet visar att eleverna har svarat aningen sämre på det yrkesetiska dilemmat än vad deras allmänna ECI stadium är. Detta kan bero på att de är i början av sina studier men också på det allmänna klimat som råder inom socialbranschen. Teorin om diskursiva problemlösningsstrategier går inte heller att tillämpa på detta yrkesetiska dilemma, eftersom den hypotetiska klientens självbestämmanderätt gör en diskursiv lösning omöjlig. Till följd av detta har jag skapat en ny modell som baserar sig på 6 kategorier utgående från de faktorer de intervjuade lyfter fram som de viktigaste i den professionellas möte med klienten. Eftersom den nya modellen inte är hierarkisk, kan de två teorierna inte jämföras med varandra på så sätt att högre ECI nivå skulle innebära en viss typ av problemlösningsstrategi.
 • Westerlund, Fredrik Wilhelm (1865)
 • Pontán-Munsterhjelm, Ebba (1911)
 • Kääriäinen, Salla (2014)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen on Suomen luetuimpien muotibloggaajien bloggaamisen etiikka. Ensimmäiset muotiblogit perustettiin Suomessa 2000-luvun puolivälissä. Vuosikymmen muotiblogien perustamisen jälkeen muotibloggaajat saavuttavat valtavia lukijakuntia ja kiinnostavat lukijoidensa ohella niin mainostajia kuin perinteistä mediaakin. Muotiblogisisältöjen kaupallistuessa on yhteiskunnassa herännyt huoli blogeissa mahdollisesti esiintyvästä piilomainonnasta. Muotiblogimedian lisääntynyt kaupallisuus nostaakin esille mediaeettisen näkökulman. Muotiblogosfäärissä on kaupallisuuden tuomien eettisten ongelmien lisäksi myös muita eettisiä haasteita. Tutkimuksen lähtökohtana on muotibloggaamisen ammattimaistuminen: toiminnan ammattimaistuessa muotibloggaajilta voidaan odottaa ymmärrystä tekojensa seurauksista. Sen sijaan harrastuksekseen bloggaavilta ei voida vaatia moraalista harkintaa. Vaikka suuri osa muotibloggaajista tavoittaa viikoittain suuria lukijakuntia ja suosionsa vuoksi ansaitsee bloggaamisella, ei edes ammattimaisesti bloggaavilla ole journalistien tapaan edunvalvojaa tai yhteisiä, koko muotibloggaajakuntaa koskevia itsesääntelyohjeita. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa Potterin laatikko, jossa eettinen päätöksenteko jaetaan neljään osa-alueeseen: sidosryhmiin, tilanteeseen, arvoihin ja periaatteisiin. Tutkimusongelma operationalisoitiin Potterin laatikon osa-alueiden perusteella neljäksi tutkimuskysymykseksi: 1) Miten muotibloggaajien tärkeimmät sidosryhmät vaikuttavat bloggaamiseen? 2) Millaiset tilanteet vaikuttavat bloggaamiseen? 3) Millaisia arvoja muotibloggaajat pitävät tärkeinä? 4) Millaisia yhteisiä periaatteita muotibloggaajilla on? Tutkimuksessa hyödynnettiin monimenetelmällistä lähestymistapaa, menetelmätriangulaatiota, ja tutkimuskysymykseen vastattiin neljän eri aineiston perusteella. Aineistot ovat: a) kymmenen Suomen luetuimman muotiblogin sidosryhmämaininnat (n=447) kahden kuukauden ajalta, b) verkkokysely muotibloggaajille (n=21), c) yksilöhaastattelut muotibloggaajien kanssa (n=6) , sekä d) Asiakkuusmarkkinointiliiton ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston blogimainontalinjauksia käsittelevät blogitekstit (n=4). Kaikki neljä aineistoa sisältyvät tutkimuksen perusjoukkoon, jonka muodostavat 50 Suomen luetuinta muotiblogia. Tutkimuksen perusteella Suomen luetuimpien muotibloggaajien tärkeimmät sidosryhmät ovat bloggaaja itse, lukijat, toiset bloggaajat, blogiportaali ja yhteistyöyritykset. Muotibloggaamiseen vaikuttavat tilanteet syntyvät puolestaan kohtaamisissa tärkeiden sidosryhmien kanssa. Merkittävimmät, eettisiä ongelmia aiheuttavat tilanteet liittyvät bloggaamisen lisääntyneeseen suosioon ja toiminnan ammattimaistumiseen sekä muotibloggaajien tärkeänä pitämään vapauteen. Muotibloggaajien henkilökohtaisiksi arvoiksi muodostuivat tutkimuksen perusteella itsensä ilmaiseminen ja ilmaisunvapaus, vuorovaikutus lukijoiden kanssa, rehellisyys ja läpinäkyvyys, positiivisuus, asioiden rajaaminen blogin ulkopuolelle sekä blogilla ansaitseminen. Muotibloggaajien yhteisiä periaatteita ovat puolestaan solidaarisuus, oman arvon tunteminen, muiden yksityisyyden kunnioittaminen sekä provosoitumisen välttäminen. Tutkimuksen johtopäätöksenä esitetään, että muotibloggaamisen ytimessä on kolme käsitettä: vapaus, vuorovaikutus ja vastuu. Vapaus on muotibloggaamisen ydin. Itseilmaisu ja ilmaisunvapaus ovat syitä sille, miksi bloggaaminen on ylipäätään aloitettu. Tutkimuksessa muotibloggaamisen vapaus näyttäytyy erityisesti siinä, ettei bloggaamiselle saa asettaa sääntöjä tai rajoituksia bloggaajien itsensä lisäksi kukaan muu. Toinen muotibloggaajien etiikkaa kiteyttävä käsite on vuorovaikutus. Tutkimuksen perusteella erityisesti vuorovaikutus lukijoiden kanssa on muotibloggaajille todella tärkeää: blogien kommenttiosioissa lukijoiden kanssa käymä keskustelu on muotibloggaajille merkki siitä, että blogia luetaan. Muotibloggaaminen on yksinäistä ja siksi vuorovaikutus myös blogikollegoiden ja blogiportaalin kanssa on keskeistä. Vuorovaikutus yhteistyöyritysten kanssa on puolestaan muotibloggaajien mielestä sekä antoisaa että ongelmallista. Tutkimuksen perusteella myös vastuu korostuu Suomen luetuimpien muotibloggaajien etiikassa. Muotibloggaajien kohdalla vapauden tuoma vastuu ei kuitenkaan liity blogin lukijoihin, toisiin bloggaajiin tai yhteistyökumppaneihin, vaan muotibloggaajat kokevat olevansa vastuussa ennen kaikkea itselleen. Oman itsen lisäksi muotibloggaajat kantavat vastuuta myös läheisistään: omaa bloggaamista punnitaan sen mukaan, mikä tuntuu itsestä hyvältä ja mitä perhe ja ystävät ajattelevat.
 • Luoto, Lotta (University of Helsinki, 2015)
  Blogien kaupallinen hyödyntäminen on ruvennut kiinnostamaan yrityksiä viime vuosien aikana, mutta tutkimusten mukaan blogimarkkinoinnin osaamisessa on kuitenkin puutteita. Tässä tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään paremmin kaupallista yhteistyötä tekevän bloggaajan ja yrityksen välistä suhdetta bloggaajan näkökulmasta. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, minkälaista yhteistyötä yritykset ja bloggaajat tekevät, minkä varaan yhteistyö rakentuu ja miten yhteistyötä voitaisiin kehittää. Aihetta lähestyttiin suhdemarkkinoinnin näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui Morganin ja Huntin (1994) esittelemän sitoutumis-luottamus -teorian sekä Halisen (1994) sitoutumista, luottamusta ja houkuttelevuutta käsittelevän tutkimuksen pohjalle. Tutkimus toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimukseen osallistui 10 suomalaista bloggaajaa ja aineistonkeruumenetelmänä toimi puolistrukturoitu haastattelu. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että bloggaajan ja yrityksen välinen yhteistyö eroaa perinteisistä yritysten välisistä liittoutumista. Yhteistyön muodot vaihtelevat paljon, mutta yhä tiiviimmät ja pitkäkestoisemmat yhteistyösuhteet ovat selvästi kasvussa oleva trendi. Teoreettisen viitekehyksen keskiössä olevien vetovoiman ja luottamuksen vaikutukset yhteistyön sujuvuuteen osottautuivat merkittäviksi, mutta mielipiteet sitoutumisen tärkeydestä vaihtelivat haastateltavien keskuudessa. Yhteistyökumppanin valinnassa bloggaajalle tärkeimpiä valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat yhteistyöstä saadut hyödyt suhteessa kustannuksiin sekä omat henkilökohtaiset syyt ja arvot. Luottamuksen olemassaoloa pidettiin välttämättömänä, mutta sen merkitys on kuitenkin tärkeämpää yritykselle kuin bloggaajalle. Bloggaajat olivat pääosin tyytyväisiä yhteistyösuhteisiinsa yritysten ja viestintätoimistojen kanssa, mutta myös kehityskohteita oli helppo löytää. Yritysten on panostettava yhteistyökumppanin valintaan sekä blogissa toteutettavan markkinoinnin suunnitteluun, jotta bloggaaja kokee yhteistyön toimivaksi ja tehokkaaksi. Blogimarkkinointi on yrityksille halpa ja helppo markkinointitapa, mutta se ei ole ilmaista eikä se hoidu itsestään
 • Bergset, Heli (Helsingin yliopisto, 2014)
  Research objectives: As the use of social media has increased, writing a blog has become more and more popular in the recent years. For the writer, a blog is a means of communication, a diary, or enabler of writing as a hobby. One blogger group consists of Finnish expatriates. Emigrating means a life change, that according to previous research causes a process of culture shock that can last for years. Integration of expatriates has been studied quite a lot. Blogs and blogging as a relatively new phenomenon has already been the object of an amount of research, but blogging while living abroad has not received much attention, yet. The purpose of this study was to find out, how blog-writing Finnish expatriates experience the significance of blogging in their current situation in life. The meanings given to the blog were viewed in relation to the writers background. The starting point for the study was an assumption, that blog-writing Finnish expatriates possibly use the blog as an aid in adaptation. Methods: The study involved 39 blog-writing Finnish expatriates, who wrote a free-form text about their blogging, guided by some general questions around the focus of this study. In addition, they answered some questions concerning their background. The texts were analyzed using content analysis. The results of the content analysis and the background information were quantified and cross tabulated to find out factors that might be connected to the significances given. Results and conclusions: The majority of significances given to blogging were connected to living abroad, especially when taking into account the subjects of blog posts and the target audience. The reasons for starting a blog were pragmatic, like communication and writing a diary, whereas the current significances also included deeper level functions. The latter were e.g. receiving peer support, pondering issues and using the Finnish language. The significances given to the blog change as time passes and integration proceeds, but it does not become less important to the writer. Many respondents indicated that communication with friends and family in Finland through the blog is often unidirectional. Communication with new connections acquired through the blog, however, was told to be bidirectional. Therefore, writing a blog may in a way close the writer outside of her former social network, but instead it helps to build a totally new network, including members in a similar situation in life. The results suggest that Finnish expatriates use the blog as an aid in integration process. The blog has instrumental value even when integration has come to an advanced stage and the difficult phases of culture shock have been passed.
 • Tähtinen, Minni (Helsingin yliopisto, 2015)
  This thesis analyses how young, blogging girls see and experience commercialism in blo-gosphere. My aim is to find out what kind of consumers these girls are and which qualities are typical among them. Do thes girls feel that blogs have the possibilty to have an influence on other peoples consuming and does commercialism have some kind of role in their blogs. The-re are some previous studies about adults and older adolescents and their roles in finnish blo-gosphere and that is why this study concentrates on 13¬–15 year old girls. The theoretical background of this thesis is based on consuming, social media and commercialism on internet and blogs. The data of this study was collected from 13–15 year old girls who write blogs quite reguralry. They (N=17) answered to five different open questions and were able to see all the other girls’ answers and comment on them. Beside this data I also used some blogs and blogposts that these same girls have written. This is a qualitative study that was analysed with the following methods: qualitative content analysis, themes and types. In the analysis I introduce some common thoughts and thoughts that vary from other answers. I have created three different types of a young, blogging girl. These types can be used when constructing curriculas and lessonplans especially in home economics classes These girls’ thougts about consuming do vary quite a bit according to my data. Their wish to be a critical consumer came up in many answers and some of them were able to show some qualities of critical consuming in their answers. These girls were also able to find some factors that have an influence on their consuming in social media. They had different opinions regar-ding the commercialism of the blogosphere. It is a common thought that their own blogs have some forms of commercialism in them even though they don’t have any official co-operation with any companys. Their thoughts of commercialism in social media were very mature.
 • Durukan Tolvanen, Aysan (Helsingin yliopisto, 2014)
  Acute ischemic stroke is a devastating disease leaving more than half of its victims disabled and causing nearly 5% of all deaths worldwide. In large ischemic strokes, a major cause of death is brain edema, which follows blood-brain barrier (BBB) leakage. The BBB ensures brain homeostasis in health and disease by limiting the entry of harmful blood-borne substances into the brain parenchyma. With a leaky BBB, the brain becomes devoid of protection from detrimental components of the circulating blood. The BBB leakage in animal models of ischemia reperfusion has long been considered to be biphasic; however, a considerable amount of discrepancies exist among the studies. Knowing exact temporal changes of the BBB permeability (BBBP) is important for the management of stroke patients. When the BBB is open, BBBP alleviating therapies would be effective, neuroprotective or neurorestorative drugs would be introduced, and if the BBB is closed these drugs would not enter the brain. Practical and reliable biomarkers of BBBP status are needed. Stanniocalcins (STCs) are widely expressed in the brain and STC-1 expression is elevated in pathologies, such as hypoxia and focal ischemia. Recent data suggest a neuroprotective role for STC-1 especially trough hypoxic preconditioning (HPC). No previous data associate STC-1 and the BBB. We systematically evaluated disruption of the BBB following ischemia-reperfusion in a rat model of transient focal ischemia via suture occlusion of the middle cerebral artery for 90 min. Firstly (I, II), animals were allocated to 15 groups after reperfusion (25 min to 5 weeks). Secondly (III), a group of animals were evaluated repeatedly from 2 h to 1 week after reperfusion. BBBP to both small (gadolinium) (I, II, III), and large (Evans blue) (I) molecules were quantified by magnetic resonance imaging and fluorescence, respectively. Lastly, the contribution of STC-1 to HPC and the BBB was explored using STC-1 deficient mice (STC-/-). (I, II, III) After transient ischemia, the BBB leakage was continuous. Leakage to Evans Blue persisted up to 3 weeks and to gadolinium up to 5 weeks. Evans blue leakage slightly decreased at 36 and 72 h, gadolinium leakage was lesser at 25 min, 3 and 4 weeks. (IV) In STC-/- mice, HPC was effective in reducing lesion size, but these mice scored worse than wild type littermates. BBBP to Evans blue was not increased in STC-/- mice; neither under normal conditions, nor after hypoxia. To conclude, transient focal ischemia in rats triggers a continuous BBB leakage lasting for several weeks. Until the final closure of the BBB, no earlier transient closure occurs. This finding indicates a long therapeutic window opportunity in respect to BBB passage of drugs to treat stroke. BBBP imaging method used in these studies may be easily translated to clinics. STC-1 is not obligatory for hypoxic preconditioning and is not a determining component of the BBB. Yet, STC-1 is important for preservation of neurological function after transient ischemia.
 • Lorenzetti, Fulvio (Helsingin yliopisto, 2001)
 • Jauhiainen, Tiina (Helsingin yliopisto, 2007)
  The purpose of the present study was to evaluate the effects of Lactobacillus helveticus fermented milk (peptide milk) containing the casein-derived tripeptides Isoleucyl-prolyl-proline (Ile-Pro-Pro) and Valyl-prolyl-proline (Val-Pro-Pro) on blood pressure and vascular function in hypertensive subjects. The peptide milk lowered systolic and diastolic blood pressure in long-term use in hypertensive subjects when blood pressure was measured by using 24-hour ambulatory blood pressure measurement (ABPM). The blood pressure lowering effect was seen with the dose of 50 mg of tripeptides, and a tendency for lowering blood pressure was also observed when the dose was 5 mg. No adverse effects compared to the placebo group were reported or detected in laboratory analysis. The effect of the peptide milk on arterial stiffness was shown using two different methods, the ambulatory arterial stiffness index (AASI) and pulse wave analysis (PWA). According to the AASI, arterial stiffness was significantly reduced in the peptide milk group compared to the baseline level, but the difference was not significant compared to the placebo group. PWA showed that the peptide milk reduced arterial stiffness significantly compared to the placebo group. Endothelium-independent relaxation (nitroglycerin) and endothelium-dependent relaxation (salbutamol) did not differ between the groups. The blood pressure lowering mechanisms of the tripeptides and the kinetics of Ile-Pro-Pro were investigated using spontaneously hypertensive rats (SHR) and Sprague-Dawley rats. Previous studies have suggested that the blood pressure lowering effect of the tripeptides Ile-Pro-Pro and Val-Pro-Pro is based on angiotensin-converting enzyme inhibition, but the present findings did not agree with these previous studies. It was shown in SHR that calcium, potassium and magnesium may also have an important role in attenuating the development of hypertension as part of the peptide milk effect. In addition, the present study suggests indirectly that improved endothelial nitric oxide release capacity is not the mechanism by which peptide milk mediates its favourable circulatory effects. The kinetics of Ile-Pro-Pro were studied using adult Sprague-Dawley rats. The results showed that orally administered Ile-Pro-Pro is absorbed at least partly intact from the gastrointestinal tract. Radiolabelled Ile-Pro-Pro was distributed in different tissues and considerable radioactivity levels were found in tissues related to the renin-angiotensin system (RAS), adrenals, aorta and kidneys. Ile-Pro-Pro does not bind to plasma proteins, and therefore it is possible that its blood pressure lowering effect is mediated by free Ile-Pro-Pro. In conclusion, consumption of the peptide milk lowers blood pressure and reduces arterial stiffness in hypertensive subjects. Ile-Pro-Pro can be absorbed partly intact from the gastrointestinal tract and might accumulate in tissues related to the RAS. The precise blood pressure lowering mechanism of peptide milk remains to be studied.
 • Koivisto, Maria Elisabet (Helsingin yliopisto, 2011)
  ABSTRACT The Baltic Sea is a vulnerable ecosystem currently undergoing a number of changes, both natural and human induced. The changes are likely to affect the species found on these shores, e.g. their distribution and interactions with other species. Blue mussels (Mytilus trossulus x Mytilus edulis) provide one of the main biogenic hard structures on the shallow shores of the Baltic Sea where they aggregate into dense beds and provide a number of resources for over 40 associated macrofaunal species, thus functioning as ecosystem engineers. The blue mussel, being a marine species, is highly likely to be affected by any changes in sea water salinity, circulation and/or water balance. These changes could trickle down also to affect the associated macrofaunal communities. The aims of this thesis were three-fold: first, I examined and described the macrofaunal communities found within blue mussel patches since the fauna associated with mussel patches had never been described in the study area prior to this thesis. Second, I explored how changes in mussel density, size as well as patch size and shape would affect the mussel communities. Finally, I tested how general landscape theories derived from terrestrial studies function in blue mussel systems. Theories included the structural heterogeneity hypothesis, species-area relationships, edge effects and patch isolation effects. The work shows that blue mussels in the northern Baltic Sea have an indisputable function as diversity hotspots and that the faunal assemblages found in mussel patches are extremely rich and unique. Further on, it shows that changes in mussel biomass, size, patch size and amount of edge have the potential to alter the faunal assemblages and diversity within patches. Finally, it shows that although some landscape theories, such as the structural heterogeneity hypothesis, seem to apply also in blue mussel communities, others cannot be directly applied due to the different prevailing conditions in the study system. This is a pioneering work looking at diversity shaping processes on the rocky shores of the Gulf of Finland, making up over 40% of the total water basin. A focus on niche construction, positive facilitation effects and ecosystem engineering could provide new insights and methods for conservation biology, but before this can be done, we need to fully understand the circumstances under which a species becomes an ecosystem engineer and recognize the systems in which it functions.
 • Turner, Melissa (Helsingfors universitet, 2015)
  It has been frequently proven that both bilinguals and language learners code-switch successfully for a variety of functions such as showing familiarity with a community of practice a group that collaborates regularly in some common venture. But what about those who have not learnt the language? Do they code-switch? Do they code-switch differently to language learners? How are they able to code-switch successfully and why would they want to at all? This thesis examined the Japanese-English code-switching in fanfiction based in the Japanese fandom Kuroshitsuji ( Black Butler ) of those who had learnt Japanese at an educational institute (Learners) and those who had not (Non-Learners) as well those who had only learnt Japanese outside of educational institutes (Active Non-Learners) and those who had not learnt it at all (Passive Non-Learners). Using corpus linguistic techniques, the concordance tool AntConc and a log-likelihood calculator, it was found that Learners and Non-Learners code-switched in a very similar way, not only in frequency but also code-switch distribution. However, Active Non-Learners and Passive Non-Learners code-switched very differently. Canon Type (e.g. the anime with fan-translated subtitles vs the anime with official English subtitles) was also examined and it was found that canon type may have had an influence on the code-switching of Non-Learners. To examine why these code-switch patterns occurred, questionnaires were sent to the authors to ask about their code-switch attitudes. Although it was difficult to make connections between the author attitudes and the code-switch frequency patterns it was found that community of practice played an important role in code-switch decisions whether it be in a positive or negative way. This thesis was created in the hope that it would help to broaden code-switching research by using different Learner types and written over spoken material. Using the plethora of negative attitudes found in the author questionnaire responses it was shown that it is important to combat these attitudes and it is hoped that further research would continue to fight against these especially in the field of second language acquisition.
 • Lahti-Koski, Marjaana (Helsingin yliopisto, 2001)
 • Blomqvist, Elin (2014)
  Magisteruppsatsen belyser skillnaderna på individnivå gällande invånarnas deltagande i bojkotter mellan Finland och Sverige. Studien illustrerar vad som karakteriserar deltagarna i bojkotter och undersöker huruvida det finns systematiska skillnader i deltagandet i bojkotter på individnivå mellan länderna. Forskare är inte enhälliga huruvida politisk konsumtion, dit bojkotter hör, ska räknas som en form av deltagardemokrati eller inte. Denna uppsats problematiserar forskares förhållningssätt, men väljer att i detta sammanhang beakta politik konsumtion som en form av deltagardemokrati. Materialet som används i denna studie är hämtat från World Values Surveys senaste forskningsintervall. Beroende variabel i uppsatsen är deltagande i bojkotter. Till de oberoende variablerna hör kön, ålder, utbildning, bostadsortens storlek, inkomst, politiskt intresse, partipreferens samt postmateriella värderingar. Alla oberoende variabler, förutom postmateriella värderingar, är hämtade från motsvarande undersökningar som gjorts om skandinativiska politiska konsumenter i en publikation av Nordiska rådet. Variabeln postmateriella värderingar är med eftersom denna stödjer uppsatsens teoridel. Som teoretiskt ramverk används Ronald Ingleharts postmoderniseringsteori samt skillnader i Finlands och Sveriges politiska kultur. Postmoderniseringsteorin förklarar den politiska konsumtionens utveckling, samt även eventuella skillnader på individnivå. Teorin om skillnad i politisk kultur, kan förklara eventuella olikheter mellan ländernas deltagande i bojkotter på nationsnivå, vilket påverkar individnivån. Teorin om skillnader i politisk kultur kommer dock endast att illustrera skillnaderna på makronivå, medan denna studie endast belyser skillanderna på individnivå. Studien kombinerar en komparativ metod på nationsnivå, med en enkel kvantitativ analys på individnivå. Materialet utgår från de nordiska länderna och väljer därefter ut Sverige och Finland, eftersom dessa länder är ytterlighetsfall i Norden. Sverige och Finland studeras efter detta vidare och detta görs med en enkel kvantitativ analys. Studiens resultat är att deltagande i bojkotter är mera utbrett bland befolkningen i Sverige än i Finland. Sambandsmåttet Cramers V är större på alla variabler i Sverige, förutom kön. Det finns därmed systematiska skillnader i deltagandet i bojkotter på individnivå mellan länderna. Politisk konsumtion och specifikt deltagande i bojkotter är ett tämligen outforskat område från ett politiskt perspektiv. Mer forskning inom området behövs speciellt i och med att deltagande i politisk konsumtion ökat under de senaste åren.
 • Holm, Christa (2008)
  I mitt arbete, Bolognaprocessen – målstyrning på mångnivå, undersöker jag Bolognaprocessen ur ett finskt universitets perspektiv. Bolognaprocessen har haft stor inverkan på universitetssystemet i Finland trots att det är en mellanstatlig process och Bolognadeklarationen är ett juridiskt icke-bindande dokument. Universiteten i Finland var till en början negativt inställda till processen eftersom undertecknandet var ett politiskt beslut som universiteten inte kände till. Syftet med undersökningen är att se vilken nivås inflytande som har förstärkts och vilken nivås inflytande som har försvagats i Finland inom ramen för Bolognaprocessen. Jag gör detta genom att undersöka Bolognaprocessens utformning vid Helsingfors universitet ur ett målstyrningsperspektiv. I mitt arbete representeras den nationella nivån av undervisningsministeriet. Den subnationella nivån representeras i mitt arbete dels av Helsingfors universitet (universitetsnivå) samt fyra fakulteter nämligen Teologiska fakulteten, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Biovetenskapliga fakulteten och Medicinska fakulteten (fakultetsnivå). I arbetet undersöks också huruvida målstyrningstekniken fungerar, d.v.s. om målen verkligen styr. Hypotetiskt antar jag att den nationella nivåns inflytande har minskat i undervisningsfrågor som utformas på mellanstatlig nivå. Undersökningen är en kvalitativ textanalys. Jag använder mig av Helsingfors universitet som ett case. Arbetet utgår ifrån att Bolognaprocessen fungerar genom målstyrning. I Bolognadeklarationen fastställs ett antal mål för att skapa ett europeiskt område för högre utbildning till 2010. Deklarationen har tre övergripande mål som bryts ned i sex operativa mål. Bolognaprocessen fungerar på mångnivå eftersom målstyrningen sker dels på mellanstatlig nivå, dels på nationell nivå och dels på subnationell nivå. Jag undersöker vilken inverkan beslutsfattande på mellanstatlig nivå har haft på nationell nivå, universitetsnivå och på fakultetsnivå genom att se hur Bolognaprocessen har utformats i Finland vid Helsingfors universitet. Materialet som jag använder mig av för den empiriska delen är undervisningsministeriets utvecklingsplaner som representerar den nationella nivån, Helsingfors universitets strategier som representerar universitetsnivån, samt fyra fakulteters målprogram som representerar fakultetsnivån. De viktigaste resultaten i min undersökning är att de övergripande målen har styrt inom ramen för Bolognaprocessens operativa mål, d.v.s. att målstyrningstekniken i det här fallet har fungerat samt att den nationella nivåns inflytande har försvagats gällande utbildningsfrågor som tagit form på mellanstatlig nivå medan den subnationella nivåns inflytande har förstärkts. De viktigaste källorna i min undersökning är: Bache, I & Flinders, M. (2004). Multi-level governance, Hooghe, L & Marks, G. (2001). Multi-Level Governance and European Integration och Rombach, B. (1991). Det går inte att styra med mål.
 • Kilpinen-Loisa, Päivi (Helsingin yliopisto, 2010)
  Osteoporosis is not only a disease of the elderly, but is increasingly diagnosed in chronically ill children. Children with severe motor disabilities, such as cerebral palsy (CP), have many risk factors for osteoporosis. Adults with intellectual disability (ID) are also prone to low bone mineral density (BMD) and increased fractures. This study was carried out to identify risk factors for low BMD and osteoporosis in children with severe motor disability and in adults with ID. In this study 59 children with severe motor disability, ranging in age from 5 to 16 years were evaluated. Lumbar spine BMD was measured with dual-energy x-ray absorptiometry. BMD values were corrected for bone size by calculating bone mineral apparent density (BMAD), and for bone age. The values were transformed into Z-scores by comparison with normative data. Spinal radiographs were assessed for vertebral morphology. Blood samples were obtained for biochemical parameters. Parents were requested to keep a food diary for three days. The median daily energy and nutrient intakes were calculated. Fractures were common; 17% of the children had sustained peripheral fractures and 25% had compression fractures. BMD was low in children; the median spinal BMAD Z-score was -1.0 (range -5.0 – +2.0) and the BMAD Z-score <-2.0 in 20% of the children. Low BMAD Z-score and hypercalciuria were significant risk factors for fractures. In children with motor disability, calcium intakes were sufficient, while total energy and vitamin D intakes were not. In the vitamin D intervention studies, 44 children and adolescents with severe motor disability and 138 adults with ID were studied. After baseline blood samples, the children were divided into two groups; those in the treatment group received 1000 IU peroral vitamin D3 five days a week for 10 weeks, and subjects in the control group continued with their normal diet. Adults with ID were allocated to receive either 800 IU peroral vitamin D3 daily for six months or a single intramuscular injection of 150 000 IU D3. Blood samples were obtained at baseline and after treatment. Serum concentrations of 25-OH-vitamin D (S-25-OHD) were low in all subgroups before vitamin D intervention: in almost 60% of children and in 77% of adults the S-25-OHD concentration was below 50 nmol/L, indicating vitamin D insufficiency. After vitamin D intervention, 19% of children and 42% adults who received vitamin D perorally and 12% of adults who received vitamin D intramuscularly had optimal S-25-OHD (>80 nmol/L). This study demonstrated that low BMD and peripheral and spinal fractures are common in children with severe motor disabilities. Vitamin D status was suboptimal in the majority of children with motor disability and adults with ID. Vitamin D insufficiency can be corrected with vitamin D supplements; the peroral dose should be at least 800 IU per day.