Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 2609-2628 of 26218
 • Lahti, Päivi (2000)
  Clostridium perfringens on yleinen bakteeri kaikkialla ympäristössä ja se kuuluu eläinten ja ihmisen suoliston normaaliflooraan. C. perfringens muodostaa itiöitä, jotka kestävät hyvin lämpöä, kylmyyttä ja kuivuutta. C. perfringensin A-tyyppi on yleinen ruokamyrkytyksen aiheuttaja kaikkialla maailmassa. Ruokamyrkytyksen oireet aiheuttaa C. perfringensin A-tyypin muodostama enterotoksiini. Enterotoksiinia vapautuu, kun bakteeri itiöityy ohutsuolessa. Enterotoksiini vahingoittaa ohutsuolen epiteelisoluja, ja seurauksena on äkillinen vatsakipu ja ripuli. Enterotoksiinin muodostusta koodaa cpe-geeni. PCR-menetelmällä voidaan luotettavasti tutkia, onko C. perfringens –kanta positiivinen cpe-geenin suhteen. Enterotoksiinipositiiviset C. perfringens –kannat ovat usein muita lämmönkestävämpiä. Niiden itiöt eivät tuhoudu, kun ruokaa kuumennetaan. Hidas jäähdytys ja epätäydellinen uudelleenkuumennus mahdollistavat bakteerin nopean lisääntymisen ruoassa. Lihan kontaminoitumista teurastamolla pidetään mahdollisena tartuntareittinä, sillä ruokamyrkytyksen taustalla on usein edellisenä päivänä valmistettu liharuoka. Tutkimuksessa määritettiin 61 sian ulostenäytteen C. perfringens –pitoisuus. Jokaisesta näytteestä pyrittiin kuumennuskäsittelyllä saamaan esiin lämmönkestävät kannat. Näytteistä 97% sisälsi C. perfringensiä ja 27%:ssa näytteistä oli lämmönkestäviä itiöitä. Näytteet olivat kuudelta eri tilalta ja ne oli otettu pääosin emakoilta. C. perfringens –pitoisuuksissa havaittiin sekä tila- että yksilökohtaista vaihtelua. C. perfringens –kantoja eristettiin näytteistä yhteensä 268. Kun kannat tutkittiin PCR:llä, kaikki osoittautuivat enterotoksiininegatiivisiksi.
 • Lauhikari, Marja (2000)
  Clostridium perfringens on ruokamyrkytystä aiheuttava anaerobi, itiöitä muodostava bakteeri, jota esiintyy yleisesti maaperässä, jätevesissä sekä ihmisten ja eläinten suolistossa. Bakteeri tuottaa yhteensä ainakin 16 virulenssitekijää, mm. 12 eri toksiinia. C. perfringens jaetaan viiteen tyyppiin (A-E) tuottamiensa neljän päätoksiinin perusteella. Eri bakteerityypit aiheuttavat ihmisillä ja eläimillä hyvin erilaisia sairauksia, kuten kaasukuoliota ja nekroottista enteriittiä. C. perfringens-enterotoksiini (CPE) aiheuttaa ihmisellä tyyppi A ruokamyrkytyksen. Ruokamyrkytys liittyy usein joukkoruokailuun, jossa suuria määriä ruokaa valmistetaan kerralla ruuan jäähdytyksen kestäessä liian kauan, tarjoiluajan ollessa pitkän tai uudelleen kuumennoksen ollessa riittämätöntä. Näissä oloissa suhteellisen lämmönkestävä C. perfingens pääsee lisääntymään. Ruokamyrkytyksen oireet, ripuli ja vatsakivut, aiheutuvat enterotoksiinin vapautuessa ohutsuolessa sporuloituvista bakteerisoluista ja vaurioittaessa suolen epiteelisoluja. Ruokamyrkytys on usein yhteydessä liharuokiin, joten ruokamyrkytystä aiheuttavien C. perfringensin reservuaarina on pidetty eläimiä. Kuitenkin vain pienellä osalla eläinperäisistä C. perfringens –kannoista on enterotoksiinin muodostusta koodaava cpe-geeni. Tehdyissä tutkimuksissa enterotoksiinipositiivisten C .perfringensien määrät vaihtelevat eläinlajista toiseen ja tutkimuksesta toiseen. Vielä on epäselvää, mistä enterotoksiinipositiiviset C. perfringensit joutuvat ruokaan. Tämä tutkimus on osa elintarvike- ja ympäristöhygienian laitoksen projektia, jossa selvitetään C. perfringensin epidemiologiaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää esiintyykö naudan ulosteessa enterotoksiinipositiivisia C. perfringens –kantoja ja tutkia, vaikuttaako lämpökäsittely 100°C:ssa 15 minuuttia cpe-geenin esiintyvyyteen. C. perfringens –kannat eristettiin ulostenäytteistä modifioidun PEMK:n (Pohjoismainen elintarvikkeiden metodiikkakomitea) menetelmäehdotuksen mukaisesti. Cpe-geenin esiintyminen tutkittiin PCR-menetelmällä. C. perfringensiä oli naudan ulostenäytteissä 41 %:lla. Kantoja saatiin eristettyä 77 kappaletta. Yhtään cpe-geenin suhteen positiivista bakteerikantaa ei löytynyt. Tulokset ovat yhteneviä aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Kuumennuskäsittelyn vaikutusta enterotoksiinipositiivisten kantojen esiintyvyyteen ei pystytty arvioimaan.
 • Hentunen, Piia (2000)
  Clostridium perfringens on gram-positiivinen, itiöitä muodostava, anaerobinen sauvabakteeri. Se on yleinen maaperässä ja ihmisten ja eläinten suolistossa. C. perfringens on yksi yleisimpiä ruokamyrkytyksen aiheuttajia maailmassa. Clostridium-sukuun kuuluu muitakin ihmisille ja eläimille vahingollisia bakteereja, jotka ovat yleisiä maaperässä. Näitä ovat mm. Clostridium botulinum ja Clostridium tetani. Ruokamyrkytyksen oireet ovat yleensä lievät, siksi kaikkia tapauksia ei edes raportoida. Oireisiin kuuluu tavallisesti ripuli, vatsakipu, ja harvemmin kuume ja oksentelu. Ruokamyrkytys liittyy usein joukkoruokailuun, missä ruokaa ei ole kuumennettu kunnolla. Yleensä kyseessä on liharuoka. Ruokamyrkytyksen aiheuttaa C. perfringensin tuottama enterotoksiini. Enterotoksiinia koodaa cpe-geeni, jota on todettu vain pienellä osalla kannoista. Enterotoksiinipositiivisten kantojen esiintymistä on määritetty eläinten ulosteista ja lihasta, joissa sen esiintyminen on vaihdellut, mutta maaperästä ei ole juuri tehty tutkimuksia. Tämä tutkimus on osa elintarvike- ja ympäristöhygienian laitoksen tutkimusprojektia, joka selvittää C. perfringensin epidemiologiaa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon maaperässä esiintyy enterotoksiinipositiivisia C. perfringens –kantoja, sekä vaikuttaako 15 minuuttia kestävä kuumennus 100 oC lämpötilassa enterotoksiinipositiivisten kantojen esiintymiseen. C. perfringensin eristämiseen ja varmistamiseen käytettiin Pohjoismaisen elintarvikkeiden metodiikkakomitean menetelmäehdotusta C. perfringensin määrittämiseen elintarvikkeista. Enterotoksiinipositiivisten kantojen esiintyminen tutkittiin PCR-menetelmällä. Tutkituista maanäytteistä (71) 88,7 % oli C. perfringensiä. Kantoja eristettiin 187 kappaletta, joista kuumennettuja oli kolme. Yhdestä näytteestä löytyi kaksi enterotoksiiinipositiivista kantaa. Samasta näytteestä eristettiin myös kaksi negatiivista kantaa. Kuumennuksen vaikutusta enterotoksiinipositiivisten kantojen esiintymiseen ei pystytty arvioimaan, sillä kuumennetuista näytteistä ei löytynyt yhtään positiivista.
 • Pihlajakangas, Laura (2015)
  Kaupunkiympäristöjen rikollisuus ja turvallisuus on herättänyt laajaa keskustelua ja kiinnostusta. Rikollisuuden pelkoon ja turvattomuuden kokemiseen voi vaikuttaa monet sosiodemografiset, sosiopsykologiset ja ympäristölliset tekijät, kuten ikä, sukupuoli, median aiheesta välittämä kuva tai rakennetun ympäristön erilaiset piirteet ja ihmisten niistä tekemät tulkinnat. Kaupunkiympäristöissä ilmenevät pelot voivat vaikuttaa ihmisten tilankäyttöön ja typistää elinpiiriä. Rikollisuuden ja pelkojen on havaittu jakautuvan ympäristössä epätasaisesti, jolloin ympäristöön voi muodostua niin rikollisuuden kuin pelkojen keskittymiä. Rikollisuudella ja peloilla on moninaisia yhteyksiä kaupunkiympäristöön. Turvallisuuteen liittyvien kysymysten lisääntyminen on näkynyt erilaisen turvallisuuspainotteisen suunnittelun yleistymisenä. CPTED (Crime Prevention through Environmental design) malli on yksi esimerkki suunnittelumenetelmistä, joilla pyritään ehkäisemään rikollisuutta ja rikollisuuden pelkoa ja aikaansaamaan turvallisempia kaupunkiympäristöjä. CPTED lähestymistapa on saanut vaikutteita etenkin Jane Jacobsilta ja Oscar Newmanilta, jotka kiinnittivät huomiota suunnittelun ja rikollisuuden väliseen yhteyteen. Mallin keskeisiä periaatteita ovat alueellisuus, valvonta, kunnossapito/ilme, kulunvalvonta, toiminnan tukeminen ja kohteen vahvistaminen. CPTED strategiat ovat olleet osa kaupunkisuunnittelua 1970-luvulta lähtien ja mallin periaatteita on hyödynnetty käytännön suunnittelussa laajalti esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, Englannissa ja Australiassa. Euroopassakin on alkanut ilmaantua viime aikoina laajempaa rikostorjunnan ja suunnittelun yhdistämiseen liittyvää kiinnostusta. Suomessa CPTED mallia on hyödynnetty tähän mennessä vasta muutamassa kohteessa. Tutkimuksen tarkastelukohteena on ollut asuinalueen turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä rakennetun ympäristön rooli. Tutkimuksessa on tarkasteltu, millaiselta Espoon Leppävaaran ”pelon paikat” näyttävät CPTED mallin näkökulmasta. Leppävaaran pelottavaksi koetut paikat on tunnistettu Leppävaarassa aiemmin toteutetun turvallisuuskävelytutkimuksen perusteella ja poliisilta saadun aineiston tukemana. Tutkimuksella on laadullinen ote ja tutkimusaineisto on kerätty havainnoinnin avulla. Havainnointilomakkeena on käytetty aiempien niin sanottujen CPTED turvallisuuden arviointi- tai tarkistuslistojen pohjalta rakennettua ”CPTED tarkistuslistaa”. CPTED tarkastelun perusteella Leppävaaran ”pelon paikoissa” oli läsnä monia CPTED elementtejä, mutta niiden määrä ja laatu vaihteli paikkojen välillä. CPTED analyysi osoitti selkeästi, miten mallin periaatteet ovat yhteydessä toisiinsa ja ovat osin päällekkäisiä. Alueellisuuden osalta suurimmat parannuskohteet liittyivät tiettyjen toimintojen erotteluun ja merkistöön. Valvonnan mahdollisuudet näyttivät liittyvän läheisesti alueilla olleisiin muihin toimintoihin. Tarkastelukohteiden yleisilme ja kunnossapidon taso oli hyvä, ja suurimmat epäkohdat liittyivät yleiseen roskaisuuteen ja graffiteihin. CPTED tarkastelu osoitti kulunvalvonnan ja kohteen vahvistamisen keinojen olleen pääosin luonnollisia/epävirallisia ja maltillisia. Rakennettu ympäristö ei suinkaan ole ainoa ja tärkein alueiden rikollisuuteen ja turvallisuuteen vaikuttava tekijä. CPTED mallin kaltaisen ympäristön arvioinnin avulla on kuitenkin mahdollista havaita ympäristöstä rikollisuuden ja turvattomuuden kannalta ongelmallisia kohtia ja kohdistaa näihin paikkoihin toimenpide- ja parannusehdotuksia. CPTED mallin tyylisten ympäristöön liittyvien suunnittelumenetelmien hyödyntäminen osana kaupunkialueiden suunnittelua ja kehittämistä voi lisätä turvallisuuden tunnetta ja auttaa rikollisuuden ehkäisemisessä.
 • Ruuth, Riikka (2015)
  Electrical breakdowns occasionally occur near the first walls of fusion reactor chambers and the accelerating cavities of linear colliders, such as CLIC. These arcing events are localised plasma discharges, which are formed under high voltage electrical fields. Vacuum arcs cause various surface damage on the fusion reactor and linear accelerator structures. The surface damage, most significantly craters, have been studied experimentally, but the mechanism of the formation of this damage is still not clear. In this thesis we use the large-scale molecular dynamics simulations to study crater formation on Cu surface. We used ion irradiation to model the arcing events, where plasma ions are accelerated via the shield potential towards the metal surface. This ion irradiation causes multiple overlapping cascades in Cu surface, what can lead to the crater formation. The main goal was to be able to produce surface damage, which is identical to experimental results. Our results are divided to three categories. First we examined which are initial conditions needed to form experimental like craters. The electric field emission current accompanying the plasma discharge process, most likely, is to heat the sample locally to very high temperatures. Therefore we tested molten and solid structures at different temperatures, as well as different scenarios of cooling of the sample via electronic heat conduction. Second, we examined how different variables, such as the fluence of the ions, the energy flux or the potential model, affect on the crater shape. These results were compared with the experimental crater profiles in order to find out reasonable values. We also analysed how the volume of the produced crater depends on fluence. Our third part of investigation was not actually concentrated on the surface damage, but on dislocations and other damage under the surface. We again studied how different parameters affect on the results. We compared the simulations by calculating the number and ratio of non-FCC atoms in the bulk. The fluence dependency of the defects was studied as well.
 • Järnefelt, Elisa (Helsingin yliopisto, 2013)
  Do all adults – religious and nonreligious – have an automatic tendency to understand the origin of natural phenomena as purposefully created by some being? Previous research shows that creation beliefs do not only occur in the context of creation myths. Instead, somewhat independently from parental explanations, children rarely suggest physical-causal explanations but assume more often that nature is both purposefully functioning and created by some being. In empirical studies conducted in the theoretical framework of dual-process theory it has been noted that, despite their level of education or scientific expertise, adults continue to have a lifelong tendency to understand natural phenomena as purposefully functioning when they are forced to rely on their automatic level of cognitive processing. In the context of adults’ understanding of nature as created, previous research has thus far focused only on reflective reasoning. However, these studies imply that the conceptions of purposeful creation remain as a persistent feature of reasoning about the origin of natural phenomena. For example, adults have a common tendency to mix creation beliefs together with evolutionary ideas. Also, when explicitly creationist ideas are rejected, adults still often present misunderstandings of nature or the mechanism of natural selection as an agent that purposefully responds to individuals’ or populations’ needs. Does this imply that, as was the case with purposeful reasoning, intuitions of purposeful creation also remain active on the automatic level of cognitive processing? This hypothesis concerning the automatic roots of creation endorsement was tested in the methodological framework of experimental psychology. In the computer-based experiment participants assessed pictures of nature and answered whether they thought that some being had purposefully made the things in the pictures. One group of participants answered in a restricted time frame and was therefore forced to rely on their automatic reasoning whereas the other group of participants was given an opportunity to reflect on their own reasoning. Both Study 1 and Study 2 showed that even nonreligious participants had an increased tendency to understand natural phenomena as purposefully created when they were forced to rely on automatic reasoning. This suggested that even individuals who had practiced reasoning otherwise had an unavoidable automatic tendency to form intuitions about purposefully created natural phenomena. Their significantly more accurate performance with the control items showed that this result was not due to just general confusion under cognitive load. Also, the results from Study 3 specified that the participants in Study 1 and Study 2 did not just indiscriminately respond “yes” to everything, or did not similarly assess natural phenomena as human-made. In addition to this, three factors in reflective reasoning independently further strengthened the intuition of nature as purposefully created: a) an explicit belief in a constantly active creator God, b) an explicit belief in nature or the Earth as a being (Gaia), and c) a scientifically inaccurate view of natural selection as a need-based agentive force. Earlier research has suggested that understanding nature as purposefully created can be explained as an outcome of religious fundamentalism. Contrary to this, the current results suggest that this tendency seems to have its roots in automatic reasoning. Additionally, when assessing what further strengthens people’s tendency to assess nature as purposefully created, the current results show that this tendency does not become further emphasized only in consequence to explicitly believing in a creator God external to nature. Alternatively, it is also strengthened as a consequence of different kinds of agentive conceptions of nature and natural selection. These results do not only offer further empirical support for the previous suggestions concerning the link between automatic and religious reasoning but also suggest that reasoning in the religious context is just one example of the agent-based ideas people form effortlessly. For example these results also elucidate why scientific information about the origin of natural phenomena is often misunderstood in particular ways: to the mind that automatically assesses nature as purposefully functioning and purposefully created the idea of physical-causal processes is difficult to understand and learn.
 • Tolppanen, Sakari (Helsingin yliopisto, 2015)
  Chemistry plays a key role in dealing with several of the big environmental problems of the future, but yet, chemistry education is often seen as irrelevant by students. Therefore, it is evident that ways to make chemistry education more relevant are called for. Educational experts have argued that sustainable development is a context that would bring relevance to science education, including chemistry education, as it bridges the gap between science and society. However, research on students perspective on the relevance of sustainable development is scarce. This thesis examines sustainable development and its education from the students viewpoint. This is done by seeking to answer the research problem: What do international students find relevant in sustainable development and its education? To answer this research problem, this thesis breaks down the problem into four research questions. The first research question examines what type of questions students ask about sustainable development, particularly in the area climate change. The second research question examines the kind of actions students take to make the world a better place. The third research question examines students expectations when applying to a non-formal educational program focused on sustainable development. The last research question examines how these expectations were met through the non-formal educational program. To address the research problem, the thesis adopted a multi-method approach, consisting of descriptive research, case studies and elements of grounded theory. The data was collected before, during and after an international youth camp, the Millennium Youth Camp held in the summers of 2010-2014. The participants of the study were 16-19 -year old students from around the world who were interested in science. The thesis consists of six interconnected studies. The first study examines the type of questions students ask about sustainable development and the second study examines the type of questions students ask about climate change, specifically. The data for these two studies were collected through an online survey from the students applying to the international youth camp. The data were analyzed using content analysis. The results indicate that students ask a variety of academic, societal and moral questions related to sustainable development. These questions cover many relevant aspects of sustainable development, and climate change specifically, and build a premise for student-centered education. In the third study, students attending the international youth camp were interviewed on the type of actions they take to make the world a better place. The data was analyzed though inductive and deductive content analysis and the results show that student actions can be categorized into three distinct groups, namely, personal responsible actions, participatory actions and future oriented actions. The fourth study used quantitative methods to address what type of expectations students have in education for sustainable development. The data was collected from students applying to the non-formal education program. The results show that in addition to wanting more knowledge on specific scientific phenomena and the nature of science, students expect to learn about societal impacts of environmental issues and discuss related moral issues. Studies four, five and six examine how the aforementioned expectations of the students can be met through non-formal education. These studies examine what type of structures and programs in the camp made the educational experience relevant for the students. The thesis concludes by asserting that students questions, actions and expectations can be used to make education for sustainable development more relevant in a number of ways. The thesis discusses the possibilities of (i) moving towards more student-centered learning, in which students questions and actions are the foundation of education, (ii) increasing relevant social and societal discussion with peers and experts, and (iii) providing students with opportunities to work on projects that address student interest. The thesis takes examples from the non-formal educational program studied and discusses how these same methods could be implemented into other similar programs or formal education.
 • Uljas, Laila Irene (2007)
  The Estonian national and collective identity is heavily affected by a history of foreign intrusion and occupation. During the Soviet era a large population of Russian-speaking immigrants migrated to Estonia in hope of a better life. Now after independence, there has been tension and difficulty in creating a collective identity, which encompasses both the ethnic Estonians and Russian-speaking minority. My research shows that there are three main challenges that are present in the Estonian society. The three issues that need to be addressed are the citizen and language issue, the self-confidence and identity of the Estonians and the restructuring of civil society which has been weak after independence. These challenges are also the keys to a realistic model of solution which includes creating a stronger civil society that allows both ethnic Estonians and the Russian-speaking minority to participate in. My research shows that language is a very important part of Estonian identity and part of the barrier that exists between the two groups. Resolving the language issue and boosting the Estonian identity would improve joint participation in the civil society. This in turn would reinforce self-confidence of both groups and help build their collective identity. These three key aspects offer an avenue for helping the two groups live together, and not separately. The EU brings new perspectives to the issue, adding a new layer of identity but meanwhile also strengthening the Estonian identity. It allows Estonia to clearly belong to the west, cutting its umbilical cord with Russia.
 • Marttila, Ville (Helsingin yliopisto, 2014)
  This thesis presents a corpus-linguistically oriented digital documentary edition of six 15th-century culinary recipe collections, known as the Potage Dyvers family, with an introduction to its historical context and an analysis of its dialectal and structural features, and defines an editorial framework for producing such editions for the purposes of corpus linguistic research. Traditionally historical corpora have been compiled from printed editions not originally designed to serve as corpus linguistic data. Recently, both the digitalisation of textual editing and the turning of corpus compilers towards original sources have blurred the boundaries between these two crafts, placing corpus compilers into an editorial role. Despite the fact that traditional editorial approaches have been recognised as largely incompatible with the needs of linguistic research, and the established methods of corpus encoding do not satisfactorily represent the documentary context of manuscript texts, no explicitly linguistic editorial approach has so far been designed for editing manuscript sources for use in corpora. Even most digital editions, despite their advanced representational capabilities, are literary or historical in orientation and thus do not provide an adequate model. The editorial framework described here and the edition based on it have been explicitly designed to answer the needs of historical corpus linguistics. First, it aims at faithfully modelling the manuscript as a historical artefact, including both its textual content and its visual and material paratext, whose communicative importance has also been recognised by many historical linguists. Second, it presents this model in a form which allows not only the study of both text and paratext using corpus linguistic methods, but also allows resulting analytical metadata to be linked back to the edition, shared with other scholars, and used as the basis for further study. The edition itself is provided as a digital appendix to the thesis in the form of both a digital data archive encoded in TEI XML and three editorial presentations of this data, and serves not only as a demonstration of the editorial approach, but also provides a valuable new research resource. The choice of material is based on the insight that utilitarian texts like recipes provide valuable material especially for historical pragmatics and discourse studies. As one of the first vernacular text types, recipes also provide an excellent opportunity to study the diachronic development of a single textual genre. The Potage Dyvers family is the second largest known family of Middle English recipe collections, surviving in six physically diverse manuscripts. Of these, four were edited in 1888 by conflating them into two collections, but their complex interrelationships have so far escaped systematic study. The structural analysis of the six Potage Dyvers versions indicates that the family, containing a total of 371 unique recipes, in fact consists of three sibling pairs of MSS. Two of these contain largely the same material but in a different order, while the third shares only a core of 89 recipes with the others, deriving a large number of recipes from other sources. In terms of their language, all of the six versions exhibit mainly Midlands forms and combine dialectally unmarked forms with more local variants from different areas, reflecting the 15th-century loss of dialectal distinctions which has not yet reached orthographic or morphological uniformity, and indicating possible metropolitan associations.
 • Lehtinen, Vilma (Helsingin yliopisto, 2014)
  Contemporary social scientists describe the current societal circumstances as the late modern era, which is characterized by an abundance of both options and uncertainties. Theorists sometimes associate these characteristics with the development of information and communication technologies (ICTs). Some argue that computer-mediated, networked interaction reinforces the fragmented conditions of late modernity. Others emphasize ICTs as the ultimate opportunity to participate in global networks of interaction. To contribute to the discussion on how the development of ICTs and the conditions of late modernity are intertwined, the discussion in this dissertation presumes that online interaction provides a way to create meaningfulness and continuity in late modern life. The context of the research is the phenomenon of social network sites (SNSs): the vastly popular online services whose central feature is the public performance of connection. Building on the tenets of symbolic interactionism, I argue that the performance of connection creates shared understandings of individuals interpersonal relationships. This dissertation examines what kinds of performances of interpersonal relationships take place in online settings, what kind of challenges people attribute to these performances and how they attempt to solve those challenges. The observed practices and interpretations are then contrasted with the results of a literature review covering the conceptualizations of mediated community in academic research, to suggest future directions in investigation of the creation of shared understandings of interpersonal relationships in online settings. The research problem is assessed through the use of qualitative methods, which permit the analysis of the expressions that the participants themselves used to describe the novel opportunities and challenges that online interaction offers for the performance of interpersonal relationships. On the basis of the four individual studies included in this dissertation, I argue that 1) people engage in a variety of creative but repetitive practices of constructing shared understandings of interpersonal relationships in online settings, 2) SNSs create a new interpretational frame and impose new challenges for the creation of shared understandings, 3) people engage in collaborative efforts to resolve these challenges, and 4) extending the analysis to the intergroup level would broaden our understanding of social bonds in the networked settings of late modernity. These findings portray the performance of interpersonal relationships in online settings as creative and collaborative attempts to construct shared understandings, continuity, and coherence for transient social bonds.
 • Apiola, Mikko (Helsingin yliopisto, 2013)
  It is known that students' learning approaches, types of motivation, and types of self-regulation are connected with learning outcomes. It is also known, that deep learning approaches, self-regulated learning, and intrinsic types of motivation are connected with creativity. However, in computing pedagogy there is a lack in empirically grounded analyses in integration of the varying educational theories to build learning environments that support creativity. The literature of programming education proposes a variety of theoretical, as well as practical viewpoints in relation to the teaching and learning situation. However, little effort has been put on understanding cultural and contextual differences in pedagogy of programming. Literature shows that education is highly context dependent, and that educational design should account for contextual differences. In programming education, the nature and implications of those differences are hitherto unclear. In this study, the paucity in research about creativity-supporting learning environments in computing education, and about contextual differences in the pedagogy of programming are addressed through two case studies. In the first context (CUH) of this study (Department of Computer Science, University of Helsinki, Finland), a method of learning-by-inventing was designed and integrated into a robotics-based programming class, and its effects on students' learning were investigated through qualitative analysis of 144 interviews. In the second context (CTU) of this study (IT Department, Tumaini University, Iringa University College, Iringa, Tanzania) a number of interventions for supporting intrinsic motivation and deep approaches to learning were designed, and their effects on students' learning were studied through qualitative and quantitative methods, and a controlled research setup. In addition, a mixed methods study about contextual factors, which affect the learning environment design was conducted. In context CUH, the results show that the provided environment supported the learning of creative processes through a number of mechanisms. In general, the provided environment was shown to facilitate changes in students' problem management approaches, and extended students' deep and surface learning approaches to computer science related problem solving and problem management. In context CTU the results reveal that students face many similar challenges than students in other educational contexts, and that the standard learning environment does not offer enough support for gaining the requisite development. Learning is also hindered by many contextually unique factors. Testing a model where students work on their homework under guidance, facilitated by active student-teacher collaboration did not result in significant advantage over the control group. However, the qualitative results about guided environments were exclusively positive. In context CUH, the analysis suggests that learning of creativity may be facilitated by supporting deep learning strategies, intrinsic motivation, and self-regulated learning through utilizing a combination of open learning environment configuration, learning-by-inventing, and robotics as the vehicle for learning. Secondly, the analysis suggests challenges in context CTU to be addressed through increasing the number of practical exercises, by selecting the proper amount of guidance required in the learning environment, and by implementing educational action research as a standard component into the learning and teaching environment.
 • Saarinen, Juho (2013)
  Creep is time dependent plastic malformation of solids, that happen in static stress and temperature when threshold values are met. Creep occurs at high temperature, meaning temperature more than 30% of material's absolute melting temperature (this limit is a little lower with plastics, and higher in ceramics). The malformations it causes can lead to rupture, which usually happen in a short time compared to the duration of the whole process. The creep effect itself is known from already the 19th century, and for metals it's quite clear that diffusion is always present in creep (Coble and Nabarro-Herring creep), and that dislocations can increase the rate of creep strain. Effects of creep can be seen e.g. in power plants and engines, where turbine blades, turbines, pipes and vessels are all the time at high temperature and stress. Also creep relaxation is often 'loosening' bolts which needs to be retightened. In regular office creep can be seen in paper clips, especially in plastic ones, which relax and lose grip fast because of the low melting point of plastics. Creep, because it usually needs long time to be visible, has been part of accidents, too, e.g. in '9/11'. Creep appears in 3 stages (primary (transient), secondary (steady-state), tertiary), and depending on the application, either secondary or tertiary is the most important one. The secondary creep is important for displacement-, buckling- and relaxation-limited situations, and tertiary for the rupture-limited ones.
 • Salminen, Esa (2006)
  ABSTRACT The study is about language use in three commercial, youth-oriented radio stations in Lusaka, the capital of the Republic of Zambia. The study analyses the speech style of Zambian radio presenters and disc jockeys aged between 20 and 35, and the functions and meanings of this speech style, that approximates Black American youth speech. The study is based on analysis of radio recordings, interviews with radio presenters and radio listeners, as well as ethnographic observation data, coupled with statistical demographic and economic data. The ethnographic material was gathered during a three year period between June 2002 and July 2005, the recordings and interviews mostly during the last six months of this period. The main finding of the study is that speech style for the 'radio speech community' is a form of social capital, and it is used to gain upward social mobility and employment, but also sought for as an end in itself, as a building block of a modernistic identity. The study shows how the social group of the radio presenters is in a unique position in Zambia: its members are able to use verbal talent and an identity-building project as a means of subsistence in an impoverished economical context. This finding is compared with other studies on modernisation, namely in historical Europe and contemporary Congo (Brazzaville). The main theoretical sources for the study consist of sociolinguistics and linguistic anthropology, in the works of Charles Briggs, Erwing Goffman, William Labov and John Gumperz; as well as social and anthropological theorists, of which the main ones cited in the study are Pierre Bourdieu, Jonathan Friedman, Mike Featherstone and Peter Burke. Other sources include census statistics, education policy papers of the Government of the Republic of Zambia and the United Nations Human Development Report. TIIVISTELMÄ Tutkielma käsittelee kielenkäyttöä kolmella sambialaisella radioasemalla, joiden kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset. Tutkielmassa analysoidaan näiden asemien 20-25 -vuotiaiden juontajien ja tiskijukkien puhetyyliä, sekä tämän afrikkalais-amerikkalaiselta vaikuttavan puhetyylin funktiota ja tarkoitusta. Tutkimus perustuu radionauhoitusten, juontajien ja radion kuuntelijoiden haastattelujen ja etnografisten havaintojen analysointiin sekä tilastolliseen demografiseen ja taloudelliseen tietoon. Etnografinen aineisto on kerätty kesäkuun 2002 ja heinäkuun 2005 välisenä aikana, haastattelut ja radionauhoitukset lähinnä tämän jakson viimeisten kuuden kuukauden aikana. Tärkein tutkielman tulos on, että tutkitun 'radiopuheyhteisön' puhetyyli on sosiaalista pääomaa, jota radiojuontajat käyttävät sosiaalisen asemansa nostamiseen sekä saadakseen ansiotyötä. Mutta tämä ei ole koko totuus: puhetyyliä tavoitellaan myös itsearvoisena päämääränä ja sitä käytetään modernistisen identiteetin rakennuspalikkana. Tutkielmassa osoitetaan, että radiojuontajien sosiaalinen ryhmä on erityisasemassa Sambian kontekstissa: sen jäsenet voivat käyttää identiteetin rakentamishankettaan ja verbaalista lahjakkuuttaan elinkeinon lähteenä köyhdytetyssä taloudellisessa viitekehyksessä. Tätä löydöstä verrataan tutkielmassa toisiin modernisaatiotutkimuksiin, kuten Euroopan historian tutkimuksiin ja tämän päivän tutkimuksiin Brazzavillen Kongossa. Pääasialliset teoreettiset lähteet koostuvat sekä sosiolingvististä ja lingvistisen antropologian teksteistä, lähinnä Charles Briggsin, Erwing Goffmanin, William Labovin and John Gumperzin töistä, että yhteiskunnallisista ja antropologisista teorioista, joista tutkielmassa siteerataan lähinnä Pierre Bourdieun, Jonathan Friedmanin, Mike Featherstonen ja Peter Burken töitä. Muiden lähteiden joukosta löytyvät muiden muassa kaikki Sambian väestönlaskennat, Sambian koulutuspolitiikan papereita sekä YK:n Inhimillisen kehityksen raportti.
 • Salminen, Esa (2006)
  The study is about language use in three commercial, youth-oriented radio stations in Lusaka, the capital of the Republic of Zambia. The study analyses the speech style of Zambian radio presenters and disc jockeys aged between 20 and 35, and the functions and meanings of this speech style, that approximates Black American youth speech. The study is based on analysis of radio recordings, interviews with radio presenters and radio listeners, as well as ethnographic observation data, coupled with statistical demographic and economic data. The ethnographic material was gathered during a three year period between June 2002 and July 2005, the recordings and interviews mostly during the last six months of this period. The main finding of the study is that speech style for the 'radio speech community' is a form of social capital, and it is used to gain upward social mobility and employment, but also sought for as an end in itself, as a building block of a modernistic identity. The study shows how the social group of the radio presenters is in a unique position in Zambia: its members are able to use verbal talent and an identity-building project as a means of subsistence in an impoverished economical context. This finding is compared with other studies on modernisation, namely in historical Europe and contemporary Congo (Brazzaville). The main theoretical sources for the study consist of sociolinguistics and linguistic anthropology, in the works of Charles Briggs, Erwing Goffman, William Labov and John Gumperz; as well as social and anthropological theorists, of which the main ones cited in the study are Pierre Bourdieu, Jonathan Friedman, Mike Featherstone and Peter Burke. Other sources include census statistics, education policy papers of the Government of the Republic of Zambia and the United Nations Human Development Report.
 • Hemmann, Karin (Helsingin yliopisto, 2014)
  Crib-biting in horses is an oral stereotypy. A crib-biting horse grasps a fixed object with its incisor teeth, contracts the lower neck muscles to retract the larynx caudally and draws air into the cranial oesophagus while emitting a characteristic grunt. The prevalence of crib-biting varies among equine populations from 1.8% to 15%. Free-ranging horses are not known to crib-bite. The aims of this study were to assess the differences in plasma concentrations of hormones related to stress or appetite between crib-biting and control horses, and to investigate the inheritance of crib-biting behaviour in horses. In comparing plasma hormone concentrations, the case control pairs were matched as closely as possible for breed, sex and age. Plasma concentrations of leptin, ghrelin, cortisol, β-endorphin and ACTH were determined (8+8 in study I, 14+14 in study II, cases and controls, respectively). The plasma leptin concentrations were lower in verified crib-biters than in the non-crib-biting control horses before receiving concentrates and after feeding. There was a negative correlation between the intensity of crib-biting and the plasma leptin concentration before concentrates and after feeding. In general, the plasma ghrelin concentration was higher in crib-biting horses than their controls. The plasma cortisol concentration was not affected by being a crib-biter; instead, an ordinary physiological circadian rhythm in the cortisol concentration was seen. No time or group effect was detected in plasma ACTH and β-endorphin concentrations. Phenotypic background information on the crib-biting behaviour surveyed through an owner-completed questionnaire was available from 106 crib-biting horses. According to the owners, crib-biting often started after feeding and was associated with suspected stress. Eight genes associated with stereotypic behaviours (Ghrelin, GHS-RIA, Leptin, DRD1, OPRM1, CDH2, Htr1B and SEMA6) were selected for the candidate gene assay performed in a cohort of privately owned horses (98 cases and 135 controls) comprising Finnhorses and half-breds. Validated SNPs were genotyped either by TaqMan assays or Sanger sequencing. Comparison of the allele and genotype frequencies between the cases and controls in each breed separately did not indicate an association with any of the studied genes in either of the breeds.The heritability (h2) of the trait in the Finnhorse population (111 cases, 285 controls) estimated by using linear sire model was 0.68. Our results suggest that leptin and ghrelin may be involved in mediating feeding- and reward-related signals in crib-biting horses. The expression of crib-biting probably involves the interaction between genetic predisposition and a particular environmental stimulus, and horses may consequently inherit a certain behavioural susceptibility that predisposes them to crib-biting behaviour.
 • Kalliala, Mari (2000)
  Despite the relative political stability of the well-established democracies and the expansion of political and civil rights, the escalation of challenge to political power and authority became an extending phenomenon in the 1990's. Moreover, the domestic struggles were reaching increasingly beyond national boundaries. It is argued that in Finland, too, there is a growing need to formalize the response to those individuals and groups who choose to resort to proscribed means. The study focuses on the radical extra-parliamentary movements utilising both legal and illegal means in the name of some greater good in their political struggle. It consists of three independent parts, the first one of which is also the summary of the two empirical case studies. The concepts of the new social movement and Michel Wieviorka's communal movement are examined for their relevance in understanding the nature of the radical extra-parliamentary movements as political movements. The theoretical frame of reference is constructed from the basis of the concept of the cultic milieu as defined by Colin Campbell. Finally, the special dilemma of these movements is discussed: they aim at creating public support for their goals, but the illegal means they resort to, require that they maintain a clandestine existence at the same time. The first empirical case study deals with the Finnish radical right viewed through the political personality and activities of Pekka Siitoin in the 1970's. The research material is qualitative, main sources of information being the archive of the Security Police, the Pekka Siitoin archive (University of Helsinki) and Siitoin's own private archive. The study describes i.a. the way Siitoin's ideology was formed, the motives and minds of his supporters, the organisation of the activities and the establishment of the international connections. The second case study focuses on the new radical single-issue movements in Finland in the 1990's. It is analysed e.g. how the new radical groups organise their activities in comparison with other single issue movements. The quantitative research data was collected from police registers and open sources, mainly from newspapers and magazines. The raw data consists of the participation of the supporters in different kind of 'events'. It was transformed into two network data matrices, the first one describing the connections between supporters and the second one the connections between organisations and/or issues.
 • Kylä-Harakka, Paula (Helsingin yliopisto, 2008)
  Pro gradu –tutkielman aiheena on kulttuurin ominaispiirteiden kääntäminen. Teksteissä kulttuurin jälki voi näkyä monin eri tavoin. Tutkielman kohteena ovat erityisesti käännösstrategiat, joita kääntäjät käyttävät kohdatessaan kulttuurisidonnaisia viittauksia. Tutkielma nostaa esiin myös niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, minkälaisia käännösstrategioita kääntäjät valitsevat. Näistä tekijöistä tutkielma keskittyy kääntämisen normeihin. Tutkielma pureutuu kulttuurisidonnaisten viitteiden kääntämiseen tarkastelemalla kahta suomalaista kaunokirjallista teosta ja niiden käännöksiä. Tutkielman aineistona ovat Matti Yrjänä Joensuun kaksi rikosromaania ja näiden käännökset. Teoksista toinen on vuonna 1983 suomeksi julkaistu Harjunpää ja poliisin poika, jonka englanninkielinen käännös Harjunpaa the stone murders julkaistiin vuonna 1986. Toinen teos on vuonna 2003 julkaistu Harjunpää ja pahan pappi ja sen käännös The Priest of Evil vuodelta 2006. Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaisia kulttuurisidonnaisia viittauksia romaanit sisälsivät, minkälaisia käännösstrategioita kääntäjät käyttivät kääntäessään näitä viittauksia ja mikä voisi selittää heidän strategisia valintojaan. Tutkielma pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, voisiko jonkin kääntämistä koskevan normin olemassa olo selittää kääntäjien strategisia valintoja. Tutkielman tavoitteena on myös selvittää, suositaanko kääntämisessä englannin kieleen niin kutsuttuja kotouttavia käännösstrategioita ja ovatko käännösstrategiat ja kääntämistä koskevat normit muuttuneet kahdenkymmenen vuoden aikana. Näihin kysymyksiin vastaamiseksi suomenkielisistä teksteistä on etsitty kaikki kulttuurisidonnaisia viittauksia sisältävät tekstinkohdat. Näitä vastaavat kohdat on sitten etsitty käännöksistä ja suomen- ja englanninkielisiä kohtia on vertailtu keskenään. Molemmat suomenkieliset romaanit sisältävät runsaasti kulttuurisidonnaisia viittauksia. Suurimman kulttuurisidonnaisten viittausten ryhmän muodostivat molemissa romaaneissa henkilöiden nimet. Romaanin sisälsivät myös runsaasti viittauksia maantieteeseen, erityisesti kulttuurimaantieteeseen, ja yhteiskuntaan. Sitä vastoin viittaukset suomalaiseen kulttuuriin ja historiaan olivat vähäisempiä. Tutkielma osoittaa, että kääntäessään suomesta englannin kielelle suomalaisen rikoskirjallisuuden kääntäjät saattavat käyttää enemmän vieraannuttavia strategioita kuin kotouttavia strategioita ja että he suosivat vieraannuttavia strategioita kasvavassa määrin. Harjunpään ja pahan papin kääntäjä käytti enemmän vieraannuttavia strategioita kuin Harjunpään ja poliisin pojan kääntäjä kaksikymmentä vuotta aikaisemmin. Tutkielman tulokset eivät tue väitettä siitä, että käännettäessä englannin kielelle suosittaisiin kotouttavia strategioita. Näyttää siltä, että vieraannuttavia strategioita on käytetty enemmän ja käytetään yhä enenevässä määrin. Lisääntyvän vieraannuttamisen taustalla voi olla useita syitä, kuten suomalaisen kulttuurin lisääntynyt tunnettuus maailmalla, rikosromaanin genren vaatimukset tai muutokset kääntäjäyhteisön arvoissa. Tutkielman tulosten perusteella näyttää siltä, että ainakin muutoksia normeissa ja arvoissa on tapahtunut. Lisätutkimuksen avulla voitaisiin selvittää, pätevätkö tutkielman tulokset muihin romaaneihin ja niiden käännöksiin tai muihin genreihin käännettäessä suomesta englantiin. Lisätutkimus voisi nojautua laajempaan ja erilaisia tekstejä kattavaan aineistoon. Jatkotutkimus voisi myös sisältää kääntäjien haastatteluita tai kyselyitä kääntäjille. Näiden avulla voitaisiin saada lisäselvyyttä syistä heidän strategisille valinnoilleen. Asiasanat: Käännöskirjallisuus – kaunokirjallisuus Kääntäminen – suomen kieli – englannin kieli Kääntäminen – strategia Kääntäminen - normi
 • Günsberg, Patrick (2015)
  Drawing on a comparative approach this study discusses the criminalization of the so-called hard-core cartels and suggests that despite possible pitfalls it continues to be a worthy endeavor. It seems that the integrity of the criminal justice system warrants the introduction of a criminalized anti-cartel regime, a project that should be on the agenda for all modern economies, including Finland and Sweden. However, one should not rashly proceed with such a vast project without carefully considering all the components that go into a successful regime lest the project become an asset turned into a liability. Crucially a failure regarding one or few components may undermine the whole project, as the UK experience may confirm. In the gravest cases criminal law alone could communicate adequately the blameworthiness of a given conduct: cartels impair one of the core pillars of our society, the market economy on which individuals depend in an attempt to ensure their own welfare. Indeed the bold disobedience to the whole system appears to be at the core of what is delinquent about cartels. Overcriminalization critique concerning a possible criminalization of cartel conduct seems to ignore the moral educative function of criminal law. The public may come to denounce behavior that was previously perceived to be neutral in moral terms one may think of the environmental offences for instance. Certainly public opinion could be shaped by experts views in complex fields of law. A coherent EU criminal policy and a national one for that matter, with regard to cartels should promote uniformity: the credibility of the criminal justice system is supported by criminally banning violations of a similar penal value. The justification for an exclusively administrative mode of anti-cartel enforcement appears vague. It seems that administrative sanctions could be properly adopted only against minor offences, whereas cartels as an egregious violation of competition law do not seem to fall within that category. Arguably, cartel conduct warrants the ultimate condemnation provided only by criminal law. Other measures would not produce the stigmatizing label on a par with criminal measures. Several EU member states have introduced criminal cartel offences whereas similar rules are absent at the EU level. In that regard it may be noted that it would hardly make for a coherent EU criminal policy if larger cross-border cartels did not prompt criminal liability whereas at the national level cartels were caught by criminal prohibition. Moreover, it may be argued that the UK problems with the cartel offence stem partly from the lack of harmonization in the EU, which may have also contributed to the misguided policy of relying exclusively on administrative sanctions in Finland where individual liability is completely absent. While the optimal deterrence theory cannot alone be relied upon to back a cartel criminalization project, it may remain a point of continued interest in the cartel criminalization debate due to its theoretical appeal. All in all, there are several commentators and jurisdictions that rightly acknowledge the value of a mixture of measures being available in the fight against cartels, including director disqualification orders, fines and custodial sanctions.
 • Isola, Jenni Susanna (2012)
  This graduate thesis studies the foreign- and security politics of the United States through the formation of national identity. It specifically investigates the country's foreign policy towards the United Nations, and changes in it, during two presidential terms. The thesis observes the second term of President George. W. Bush (from 2005 to 2008) and the first term of President Barack Obama (from 2009 to 2012). The subject matter is relevant in the field of world political studies for multiple reasons: The hegemonic status of the United States in an increasingly interconnected world, the unilateral tendency of the country tied to the attitude towards and the meaning of the UN, and the concepts of security and danger tied to the current discussion on the relevance of a nation-state as the main actor in responding to the common threats the world faces today. The method of critical identity and discourse analysis is used when approaching the subject. The basis for the US foreign policy formation is understood as coming from domestic structures and challenges instead of from outside threats, and for that reason the main empirical material for analysis is the State of the Union- speeches by the presidents. After analyzing the rhetoric of these speeches, the thesis indicates changes in concrete policy decisions by both presidents. The beginning hypothesis is that as the presidency shifts from the republican party to the democratic party, some changes in the foreign policy paradigm should occur. This is closely tied to the nature of the US political structure of Constitutional and Presidential democracy. The main discourses emerging from the analysis are danger and unilateralism for President Bush, and responsible leadership and multilateralism for President Obama. The strongest discourse, however, is determined as the discourse of American exceptionalism, and that serves both presidents. The presidential rhetoric shows a wide array of changes in the foreign and security- policy paradigms of the presidents, but the concrete decision-making indicates more continuity than change. The thesis concludes that even though President Bush was seen unfavorably by the international community at the end of his presidency, and much hope and expectations were placed on the shoulders of President Obama, have many at the end of Obama's first term expressed feelings of disappointment towards his achievements and indicated a lack of delivery. The results of the research show that the dominant backbone behind the US foreign policy, the identity of American exceptionalism, has not changed with the presidential shift. The foreign and security political paradigm still reflects domestic struggles with the national identity and aim towards the continuity of the country's hegemonic status in the world order. The research concludes that only through changes in the national political identity can the US reform its attitude towards the international community and act as a visionary in world politics.