Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 2609-2628 of 24494
 • Väkevä, Katri (2006)
  Demokratisoitumisen niin sanotun kolmannen aallon myötä autoritaariset regiimit vaihtuivat demokraattisiksi suuressa joukossa valtioita ympäri maailman. Erityisen merkittäväksi tämä prosessi osoittautui Latinalaisessa Amerikassa, johon lukeutuvista valtioista suurin osa demokratisoitui kyseisellä ajanjaksolla. Uusien demokratioiden välillä on kuitenkin havaittavissa erittäin suuria eroja regiiminvaihdoksen jälkeisessä kehityksessä – näin myös Latinalaisessa Amerikassa. Koska kyseinen alue muodostaa historiallisten kokemustensa osalta suhteellisen homogeenisen joukon, pyritään sen avulla selvittämään, mikäli demokratisoitumisen jälkeisen kehityksen suuntaa voidaan selittää itse demokratisoitumisprosessin ominaispiirteiden avulla. Selittäviksi tekijöiksi valitaan prosessin aikaiset taloudelliset ja poliittiset reformit, argumentoiden näiden institutionaalisten muutosten vaikuttavan yli transition uusien poliittisten johtajien kohtaamiin kannustimiin. Kehitystä mitataan talouspolitiikan avulla, joka jaetaan yleiseen ja taloudellisen tasa-arvon parantamiseen tähtäävään politiikkaan. Aiemmassa tutkimuksessa esiintyy ristiriitaisia tuloksia koskien erilasten reformien vaikutusta talouspolitiikkaan. Tutkimustulokset on kuitenkin saavutettu hyvin erilaisten tutkimusotteiden avulla, eikä reformien yhteisvaikutuksia ole tutkittu. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, vaikuttavatko molemmat reformit positiivisesti talouspolitiikkaan ja lisäksi, ilmenevätkö niiden vaikutukset eri tavalla talouspolitiikan kahdella eri alueella. Lähtökohtana on polkuanalyyttinen näkökulma, jonka mukaan tietyn hetken valinnat ohjaavat valintoja tulevaisuudessa. Itse analyysi on kaksiosainen. Aluksi tutkimuskysymystä lähestytään laadullisen vertailevan analyysin avulla, vertaillen suurempaa maajoukkoa. Toisessa vaiheessa perehdytään syvällisemmin yhden maan, Brasilian, demokratisoitumisprosessiin ja sitä seuranneeseen kehitykseen. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että taloudellisilla reformeilla on ilmeisen suotuisa vaikutus talouspolitiikan molempiin lohkoihin. Poliittisten reformien osalta tulokset ovat ristiriitaisia, eikä odotettua vahvaa yhteyttä taloudelliseen tasa-arvoon ole havaittavissa. Maa-analyysi, joka keskittyy erityisesti taloudellisen tasa-arvon kysymykseen, osoittaa, että selitykseen on välttämätöntä sisällyttää niin yhteiskunnan sosio-historialliset piirteet kuin transitioprosessin luonnekin. Nämä välittävät tekijät ratkaisevat sen, mikä poliittisten reformien lopullinen merkitys on. Tulosten perusteella voidaan argumentoida, että politiikan suuntautuminen taloudellisen tasa-arvon parantamiseen riippuu suuressa määrin demokratian tasosta. Taloudellisten reformien havaittu suora positiivinen vaikutus viittaa siihen, ettei demokratian tasolla olisi yhtä vahvaa vaikutusta yleiseen talouspolitiikkaan. Tutkimuksessa käytettäviä keskeisiä lähteitä ovat Giavazzi & Tabellini (2004), Maravall (1997), Gill (2000), (1990) ja Ragin (1987; 2000).
 • Sihvo, Hanna-Kaisa (2008)
  Equine idiopathic focal eosinophilic enteritis (IFEE) is one form of inflammatory bowel disease. The main clinical signs include colic, weight loss, hypoalbuminemia, acute small intestinal obstruction and pain, occasionally tachycardia and diarrhoea. Macroscopic lesions consist of focal or multifocal erythematous, circumferential bands or circumscribed plaques on the serosal surface of the small intestine. Histological hallmark is a severe focal inflammatory cell infiltration, which is dominated by eosinophils and disrupts the tissue architecture of the small intestine. Neutrophils, haemorrage, necrosis, oedema and activated vascular endothelium represent components of an active inflammatory process, at the same time chronicity is observed as fibroplasia, mononuclear leukocytes and neovascularisation are present in the tissue. Recently it has been suggested that IFEE is a focally exacerbated form of diffuse eosinophilic enteritis (DEE). A wide range of cells in the intestine of horses with IFEE have been shown to express mRNA of eotaxin, which is the major cytokine to recruit eosinophils to the tissue. This study was planned to investigate other significant cytokines in IFEE by examing the expression of interleukin (IL)-4, IL-5, tumor necrosis factor- α (TNF-α), interferon-γ (IFN-γ), transforming growth factor-β (TGF-β) mRNA and vascular endothelial growth factor (VEGF). IL-5 is a major activator of eosinophil differentiation and growth, IL-4 stimulates T cells to differentiate to T helper 2 cells and IFN-γ and TNF-α are known to activate macrophages. TGF-β promotes tissue repair and VEGF induces the proliferation of vascular endothelial cells. IL-5, IFN-γ, TNF-α and TGF-β were succesfully amplified by PCR from RNA of a horse with IFEE. IL-4 could not be detected. RNA- in situ hybridisation(ISH) was developed for IFN-γ and TGF-β. 16 IFEE cases, 2 DEE cases and 1 case without any gastrointestinal disorders as a healthy control were included in this study. Mucosal epithelium, lymphocytes, macrophages, fibroblasts, vascular endothelium, eosinophils and neurons of the IFEE cases exhibited positive signals in ISH for IFN-γ and TGF-β mRNA and immunohistochemistry for VEGF. Very similar pattern of positive signals was obtained in ISH of the DEE cases as the IFEE cases. The healthy control case expressed positive signals in epithelium, neurons and vascular endothelium in ISH for IFN-γ mRNA and epithelium and neurons in ISH for TGF-β mRNA.
 • Helander, Jenni (2015)
  Muodostaakseen värikuvan digitaalikamera tarvitsee kuhunkin kuvan pikseliin tiedon kolmesta väristä: punaisesta, vihreästä ja sinisestä. Tavallinen digitaalikamera ei kuitenkaan mittaa jokaisen mainitun värin numeerista arvoa jokaiseen pikseliin, vaan vain yhden näistä. Demosaicing-algoritmit ovat algoritmeja, jotka käyttävät näitä kameran mittaamia vajaita väritietoja arvioidakseen puuttuvat tiedot väreistä kuhunkin pikseliin. Tämän tutkielman tarkoituksena on esitellä muutama tällainen demosaicing-algoritmi ja verrata näiden algoritmien tuottamia tuloksia keskenään. Tutkielmassa esitellään ensin itse aiheen ymmärtämistä varten tarvittava taustateoria. Tämä tapahtuu luvussa kaksi, jossa ensin määritellään kuva ja siihen liittyvää termistöä, esitellään kaksi väriavaruutta: RGB-väriavaruus ja CIELAB-väriavaruus sekä, miten siirtyminen RGB-väriavaruudesta CIELAB-väriavaruuteen tapahtuu. Väriavaruuksien jälkeen luvussa kaksi perehdytään hieman digitaalikameran toimintaan ja siihen, miten digitaalikamera eroaa perinteisestä filmikamerasta. Filmikamera muodostaa kuvan kuvattavasta kohteesta filmille, mutta digitaalikamerassa ei käytetä vanhanaikaista filmirullaa tai -paperia, vaan kuva muodostetaan elektronisesti CCD-kennoon tai CMOS-kennoon, jotka ovat tutkielmassa seuraavana esittelyvuorossa. Niin CCD- kuin CMOS-kenno ovat kumpikin värisokeita kuvanmuodostukseen käytettäviä komponentteja. Jotta otettavasta valokuvasta saataisiin värillinen, täytyy käytössä olevan kennon eteen asettaa värisuodatin. Tällaisista värisuodattimista esitellään yleisessä käytössä oleva Bayer-suodatin. Viimeiseksi luvussa kaksi esitellään vielä Fourier-muunnos, konvoluutio ja SSIM. Luvussa kolme esitellään kolme eri demosaicing-algoritmia: bilineaarinen interpolaatio, gradienttikorjattu bilineaarinen interpolaatio ja homogeeniohjautuva demosaicing-algoritmi. Luvussa neljä esitellään tutkielmassa käytettävä aineisto, jona toimii kaksi itse otettua valokuvaa. Valokuvat otettiin kameralla, joka mittaa jokaisen värikuvan muodostamiseen tarvittavan värin kussakin kuvan pikselissä. Näin ollen demosaicing-algoritmeilla saaduilla värikuvilla on vertailukohde, joka on samanaikaisesti algoritmien tavoitekuva. Luvussa viisi esitellään tutkielmassa käytetyillä algoritmeilla saadut tulokset tutkielman aineistolle ja luvussa kuusi tehdään johtopäätöksiä saaduista tuloksista. Tulokset ovat jopa yllättäviä. Kaikki esitellyistä algoritmeista tuottavat hyviä tuloksia, mutta mikään niistä ei päädy olemaan paras tai huonoin. Algoritmit näyttävät suoriutuvan eri tilanteissa erilailla. Mikäli käsiteltävät kuvat ovat tarpeeksi suuria, vaikuttaisi bilineaarinen interpolaatio toimivan parhaiten. Mikäli käsiteltävät kuvat ovat pieniä ja reunojen terävyydelle on tarvetta, on gradienttikorjattu bilineaarinen interpolaatio hyvä valinta. Jos käsiteltävät kuvat ovat pieniä sekä halutaan, että kuvassa on mahdollisimman vähän värihäiriöitä, tällöin puolestaan homogeeniohjautuva demosaicing-algoritmi on toimiva valinta.
 • Klingberg, Tirsa (2004)
  Pro gradu avhandlingens forskningsobjekt är den anorektiska identitetens diskursiva konstruktion. Syftet med undersökningen är att granska på vilket sätt den anorektiska identiteten framställs i diskussioner anorektiker emellan. Anorexi betraktas i undersökningen som ett sociokulturellt fenomen. Undersökningens teoretiska perspektiv har uppstått i knutpunkten av postmoderna, feministiska och kroppssociologiska teorier. I synnerhet ställs Judith Butlers (1999 [1990]) performativa teorier om kroppen i fokus. Butler förstår kroppen som en föränderlig yta, på vilken den bräckliga identiteten produceras som en serie performativa handlingar. Undersökningens huvudsakliga material består av tre veckors diskussioner på Internet på Verkkoklinikkas diskussionsforum för personer med ätstörningar. I den samhälleliga diskursen cirkulerar ofta negativt laddade begrepp kring fenomenet anorexia nervosa. På diskussionsforumet talesätts anorexi ur anorektikernas egen synvinkel och detta gav en möjlighet till djupgående kunskap om denna känsliga fråga. Som sekundärt material har två Pro-anorexia sidor använts, som utgör en slags livsstilsgemenskap för anorektiker på Internet. Dessa sidor har fungerat som en pejlings yta och analysredskap i identifierandet av diskussionsforumets särskilda drag. I analysen tillämpades ett diskursanalytiskt angreppssätt. Anorektikernas diskussioner analyserades genom att granska materialets teman, begrepp och metaforer samt repertoarer och positioner, dvs. vad som omtalas på forumet och på vilket sätt den omgivande verkligheten talesattes samt vad som konstruerades i detta tal, ur vilken synvinkel och position verkligheten betraktades. I avhandlingen uppfattas diskurser som heltäckande, sinsemellan konkurrerande och systematiskt strukturerade system av betydelser som konstrueras i sociala praktiker och samtidigt konstruerar den sociala verkligheten. Anorektikerna på diskussionsforumet betraktade sig som sjuka och avvikande från normen och talesatte sina erfarenheter genom att använda sig av ett övergripande system av betydelser som kan betecknas som medicinskt eller patologiskt. På så sätt kan hävdas att anorektikernas betydelsevärld på diskussionsforumet konstruerades inom den patologiska diskursen. Pro-anorexia sidorna kan betraktas som en medveten motbild till det patologiska synsättet, en motkulturell diskurs. Anorektikerna intog olika positioner i sina diskussioner. Kroppen var framträdande i alla dessa positioneringar och kan således sägas utgöra en betydelsefull del av anorektikernas identitet. Analysresultaten visar att anorektikernas identitetskonstruktion sker i knutpunkten av fyra kroppar; den kvinnliga kroppen, den fulländade kroppen, den addiktiva kroppen och den asketiska kroppen.
 • Kepsu, Kasper Eskil Olavi (Finska Vetenskaps-Societeten, 2014)
  The Swedish province of Ingria was a turbulent region in the 17th century. This thesis examines the position of the province in the Swedish Empire, mainly by investigating the relations between peasants and authorities. In addition, this thesis discusses other themes, such as the reduction of the estates, the initiation of tax farming, the manorial economy, the character of Ingria as a border region, and the objective of the Swedish authorities to unify its provinces to the realm. Sweden was a typical conglomerate state that comprised different territories. This thesis demonstrates that military competition between states was the main driving force in the early modern European state building process. Ingria had a pivotal military importance for Sweden as a buffer zone against Russia. The income that the state gained out of the reduction and the initiation of tax farming was almost entirely invested in Ingrian fortresses. The Crown also attempted to integrate Ingria closer to the realm. Tax farming demonstrates nevertheless that the Crown was not strong enough to carry out a coherent integration process. Thus Ingria was still treated as a province. During the 1680s, there were numerous quarrels between peasants and leaseholders who administrated the manors. This thesis argues that bargaining was an essential part of the political culture in the Swedish provinces. The Crown officials negotiated with the peasants and took their opinions into account. Peasants were irritated by the heavy tax burden, the obligation to statute labour, the arbitrariness of the manorial officials, and the tax farming system itself. Peasants used both legal and illegal methods in trying to get a fixed rent and to get rid of the tax farming system. A typical legal method was to write complaints. However, there were many forms of illegal resistance from collective strikes to violent assaults. The mobility of the Ingrian population made it very difficult for the authorities to control the region. This study shows that the Ingrian peasants used borders in a very tactical manner in order to avoid various obligations both from the Crown and the manors. This thesis sheds new light on the early modern Swedish state. Previous studies perceive Sweden as a representative example of a power state. This thesis however shows that in the periphery the Swedish Empire was more like a powerless state.
 • Albjerg, Asger (Helsingin yliopisto, 2008)
  Professor Knud Lyne Rahbek was a novelist, playwright, poet, magazine editor, journalist, socialite person, host of the Bakkehus , historian, theatre manager, translator, publisher etc., but his versatility either side of 1800 is better known than read and more despised than understood. In terms of methodology, the thesis is based on biographical, historical and philological research, while at the same time making use of formalistic and close reading methods. This study begins and ends with 7th of February 1800, when Kamma and Knud Lyne Rahbek join the exiled P.A. Heiberg at the inn near Frederiksberg Castle. What falls between is an interpretation of Rahbek s works in the service of democracy, human rights and freedom of the press as a pragmatic navigation between activities - both subversive and legitimate. Posterity mistook this range as mere spinelessness, and Rahbek was relegated to the literary and historical margins as an anachronism and as a jack of all trades, who did not know what he really wanted and therefore flitted about in so many fields just to be present. But Rahbek s problem was not one of standpoint, but rather how to find a balance between totalizing attitudes and confrontations between rebellious idealism and deep-rooted absolutism, without foregoing his belief in enlightenment, humanism and tolerance. In this way, and also through his personal conduct, which at that time was seen as jovial bonhommie, he made his contribution to the development of modern democratic Denmark in the full awareness of a popular, peaceful and down-to-earth community. Rahbek s principal work about the event of the French Revolution, which provides the focus for the above, is Camill og Constance. Et Revolutions Skilderie (1799). For today s reader, the novel about the revolution is an obvious example of a historical novel, as it does not only provide fictionalized information about past events placing them in a generally accepted perspective of historical development, but also gives the characters qualities, which, in Rahbek s words, allows the real events to influence the fictional characters. From this point of view, the novel of the revolution has shifted the benchmark for the first real historical novel on the European literary scene back by fifteen years. Lacking the aura so easily foisted on fearless iconoclasts or tragic losers, Rahbek s contribution may seem modest in spite of its enormous volume; but only when it is not evaluated in its full context, which is the development of Denmark towards an international democratic society.
 • Boldt, Georg (2014)
  Denna avhandling behandlar medborgardelaktighet i offentliga beslutsprocesser och framförallt de faktorer som måste uppfyllas för att deltagandet skall upplevas som meningsfullt. Avhandlingen är utförd som en fallstudie i Helsingfors stads Ungdomscentrals pilotprojekt i deltagande budgetering. Under våren och hösten 2013 deltog ungdomar i sydöstra Helsingfors i en process kallad KrutBudget, genom vilken ungdomarna själva fick besluta om hur en del av Ungdomscentralens budget skulle användas. Avhandlingens teoretiska utgångspunkter kretsar således kring ungdomsforskning, deltagande demokrati och deltagande budgetering. Mycket av det som skrivits om medborgardelaktighet fokuserar på de strukturella faktorerna för delaktighet medan ungdomsforskningen understryker behovet av att höra unga i beslutsfattande och utforma ungdomsanpassade metoder för demokratiskt deltagande. Avhandlingens huvudsakliga forskningsintressen är huruvida ungdomarna som deltog i KrutBudget upplevde sitt deltagande som meningsfullt, ifall processen ökade lokaldemokratin och hur den idealtyp av deltagande processer som växer fram genom referenslitteraturen uppfylldes i praktiken. Forskningen har utförts som en etnografisk fallstudie och materialet består huvudsakligen av fältanteckningar, gruppintervjuer med ungdomar som deltog i KrutBudget samt myndighetsdokument. Genom en triangulering av dessa data presenteras en bild av hur den deltagande budgeteringen genomförts och hur deltagarna i processen upplevt sin roll i den. De deltagande ungdomarnas glädje över att deras åsikter tas på allvar och att de får en möjlighet att påverka i sitt område är påtagbar. Men av undersökningen framkommer även att genomförandet av KrutBudget hade ett flertal brister. Urvalet, metoderna och tidspressen påtalas och analyseras utgående från ungdomarnas kommentarer och processens ungdomsanpassade format ifrågasätts. Avhandlingens resultat visar att samma förutsättningar för meningsfullt deltagande som har lyfts fram i samband med forskning om vuxnas medborgardelaktighet även är relevanta i samband med ungdomsdelaktighet. Däremot ökar behovet av att utveckla metoder som inte kräver förkunskaper då man genomför deltagande processer med ungdomar.
 • Boldt, Georg (Helsingin yliopisto, 2014)
  Denna avhandling behandlar medborgardelaktighet i offentliga beslutsprocesser och framförallt de faktorer som måste uppfyllas för att deltagandet skall upplevas som meningsfullt. Avhandlingen är utförd som en fallstudie i Helsingfors stads Ungdomscentrals pilotprojekt i deltagande budgetering. Under våren och hösten 2013 deltog ungdomar i sydöstra Helsingfors i en process kallad KrutBudget, genom vilken ungdomarna själva fick besluta om hur en del av Ungdomscentralens budget skulle användas. Avhandlingens teoretiska utgångspunkter kretsar således kring ungdomsforskning, deltagande demokrati och deltagande budgetering. Mycket av det som skrivits om medborgardelaktighet fokuserar på de strukturella faktorerna för delaktighet medan ungdomsforskningen understryker behovet av att höra unga i beslutsfattande och utforma ungdomsanpassade metoder för demokratiskt deltagande. Avhandlingens huvudsakliga forskningsintressen är huruvida ungdomarna som deltog i KrutBudget upplevde sitt deltagande som meningsfullt, ifall processen ökade lokaldemokratin och hur den idealtyp av deltagande processer som växer fram genom referenslitteraturen uppfylldes i praktiken. Forskningen har utförts som en etnografisk fallstudie och materialet består huvudsakligen av fältanteckningar, gruppintervjuer med ungdomar som deltog i KrutBudget samt myndighetsdokument. Genom en triangulering av dessa data presenteras en bild av hur den deltagande budgeteringen genomförts och hur deltagarna i processen upplevt sin roll i den. De deltagande ungdomarnas glädje över att deras åsikter tas på allvar och att de får en möjlighet att påverka i sitt område är påtagbar. Men av undersökningen framkommer även att genomförandet av KrutBudget hade ett flertal brister. Urvalet, metoderna och tidspressen påtalas och analyseras utgående från ungdomarnas kommentarer och processens ungdomsanpassade format ifrågasätts. Avhandlingens resultat visar att samma förutsättningar för meningsfullt deltagande som har lyfts fram i samband med forskning om vuxnas medborgardelaktighet även är relevanta i samband med ungdomsdelaktighet. Däremot ökar behovet av att utveckla metoder som inte kräver förkunskaper då man genomför deltagande processer med ungdomar.
 • Marjanen, Jani (Helsingin yliopisto, 2013)
  Eighteenth-century Europe saw the emergence and spread of organizations known as economic societies which aimed to improve the economic basis of their respective countries. The study traces the rise and decline of the discourse of economic patriotism within these societies. Special emphasis is placed on the Finnish Economic Society (founded 1797) and its use of patriotic vocabulary first within the Swedish realm, and, after 1809, within the newly founded Grand Duchy of Finland in the Russian Empire. The primary methodological inspiration is Begriffsgeschichte (conceptual history) as formulated by Reinhart Koselleck. The study also draws from Cambridge-style contextual analysis of historical texts á la Quentin Skinner. Conceptual change and rhetorical innovation are seen both as mirroring changes in society as well as vehicles for historical change. Thus, the emphasis is on understanding the political and economic rhetoric employed within and outside the economic societies. Further, the study draws from the emerging field of transnational history. The main sources of the study are the economic societies published documents, particularly from the Finnish Economic Society. To contextualize the rhetoric in the documents, newspaper texts and other relevant publications from the period have been looked at. The study commences by charting the emergence and spread of economic societies in Europe and the overseas colonies of European powers. The first societies of this kind were founded in Britain and Ireland in the 1720s and 1730s. A second wave was established in the wake of the Seven Years War in most of continental Europe, whereas the era of the French Revolution can be seen as a third wave. Although the societies differed regionally, they generally combined the following three elements: 1) economic reform initiatives, 2) republican patriotic rhetoric and 3) the organizational form of a voluntary association. The study proceeds by addressing the radicalization and decline of the language of economic patriotism in Finland. This language was to be outrivaled from the 1830s onwards by the new dominant discourse of nation, culture and language as the basis of national improvement. The study traces this shift in the Finnish context and relates it to the development of the patriotic discourse as well as economic societies in neighboring areas.
 • Kuorikoski, Sanna (2002)
  I denna pro gradu avhandling utreds i vilken utsträckning den Europeiska unionen (EU) uppfyller kännetecknen för en federation och huruvida EU är på väg att utvecklas mot federalism. Ända sedan efterkrigstiden har det i EU pågått en politisk och akademisk diskussion om uppkomsten av en europeisk federation. Denna debatt är även mycket aktuell idag eftersom det anses att federalism kan vara en lösning till de problem som EU lider av. För tillfället har den Europeiska unionen ingen fast form, den är både inneffektiv och odemokratisk. Med hjälp av den federala modellen skulle man kunna skapa en klarare kompetensfördelning mellan unionen och dess medlemsstater, stärka medborgarnas ställning samt unionens demokratiska drag. Flera av problemen som de europeiska nationalstaterna traditionellt brottas med har blivit sådan till sin karaktär att de bättre kunde lösas av ett överstatligt samarbetsorgan såsom EU. Pro gradu avhandlingen är deskriptiv till sin karaktär och det mesta av materialet som använts finns i litteratur av olika slag som ansluter sig till ämnet. Den teoretiska referensramen utgår från olika författares, bl.a. William Rikers, definitioner på federala stater. Teoridelen förklarar vilka de centrala kännetecknen för federationer är. I den empiriska delen granskas huruvida dessa centrala kännetecken för federalism existerar inom EU och i vilken utsträckning de tillämpas inom unionen. Avhandlingens slutresultat visar att den Europeiska unionen uppfyller de centrala kännetecknen för uppkomsten av en federation och att unionen på många sätt redan är en federal helhet. I EU har medlemsstaterna till skillnad från federationer dock fortfarande en stark ställning och beluter om många viktiga frågor, som t.ex. utrikes- och säkerhetspolitiken, beskattningen och miljöpolitiken, vilka i federla stater sköts på federationsnivå, inte av medlemsstaterna. För att EU mera skulle likna en federation bör man för den skapa en grundlag, vilken mera exakt skulle definiera kompetensfördelningen mellan EU och dess medlemsstater. Dessutom borde det institutionella systemet och beslutfattningssystemet reformeras samt medborgarnas roll stärkas. Den Europeiska unionen är ingen federal stat och kommer möjligen aldrig att bli det heller. Unionen lider dock av brister som en federalisering kunde åtgärda. Det verkar som om problemen, utmaningarna, globaliseringen och internationaliseringen samt den framtida utvidgningen av unionen för den i riktning mot ett system med allt starkare federalal drag
 • Sjöberg, Cathrina (2004)
  Syftet med avhandlingen var att få svar på frågan hur missbruk (alkoholmissbruk) som socialt problem konstrueras och hur klienten definieras inom några enheter vid Svenska socialservicebyrån (Sosve) i Helsingfors. Dessutom ville jag få svar på hur behovsbedömningen sker, vilka åtgärder personalen vidtar när de misstänker ett missbruk. Eftersom undersökningen utfördes inom ramen för den svenska verksamheten önskade jag även få svar på frågan huruvida ramen för den svenska verksamheten önskade jag även få svar på frågan huruvida vård på svenska för r0missbrukare behövs och vem som skall ge vård på svenska. Undersökningen, som genomfördes som temaintervjuer begränsades till att omfatta 13 socialarbetare, familjearbetare och daghemsföreståndare. Resultatet visar att flertalet av de intervjuade träffat på missbruk hos föräldrar till barn på dag hem. Inom barnskyddet träffar socialarbetarna regelbundet på föräldrar till barn på daghem. Inon barnskyddet träffar socialarbetarna regelbundet på föräldrar med missbruksproblem. det gemensamma för de intervjuade är att de utgår från barnet när de konstruerar problemet. Om barnet visar tecken på att fara illa är det en orsak till att åtgärder bör vidtas. Missbruk upplevs som ett svårt problem bland de intervjuade. Alla som deltog i undersökningen ser svårigheteri att tolka huruvida det handlar om missbruk hos föräldern när ett barn far illa. De undersökta anser sig inte ha tillräcklig kunskap om missbruksfrågor. När problemet är konstaterat vet personalen på daghem inte vad de kan hänvisa föräldrarna. Den egna organisationen kan inte erbjuda service för missbruksklienter och var service i övrigt finns var okant för de intervjuade. Ingen av de intervjuade kände till huruvida klienter med missbruksproblem kan få vård och service på svenska. Hur service och vård skall ordnas på svenska för missbrukare är inte definierat inom ramen för Svenska socialservicebyråns verksamhet. Dylig service kand erbjudas endast om det finns svenskspråkig personal inom stadens övriga enheter eller vid A-kliniker. Var svenskspråkig personal finns inom övriga enheter var okänt för de intervjuade. Resultatet visar att den svenskspråkiga klienten med missbruksproblem inte vård på svenska.
 • Hirvi-Ijäs, Maria (Helsingin yliopisto, 2007)
  The Gesture of Exposure On the presentation of the work of art in the modern art exhibition The topic of this dissertation is the presentation of art works in the modern art exhibition as being the established and conventionalized form of art encounter. It investigates the possibility of a theorization of the art exhibition as a separate object for research, and attempts to examine the relationship between the art work and its presentation in a modern art exhibition. The study takes its point of departure in the area vaguely defined as exhibition studies, and in the lack of a general problematization of the analytical tools used for closer examination of the modern art exhibition. Another lacking aspect is a closer consideration of what happens to the work of art when it is exposed in an art exhibition. The aim of the dissertation is to find a set of concepts that can be used for further theorization The art exhibition is here treated, on the one hand, as an act of exposure, as a showing gesture. On the other hand, the art exhibition is seen as a spatiality, as a space that is produced in the act of showing. Both aspects are seen to be intimately involved in knowledge production. The dissertation is divided into four parts, in which different aspects of the art exhibition are analyzed using different theoretical approaches. The first part uses the archaeological model of Michel Foucault, and discusses the exhibition as a discursive formation based on communicative activity. The second part analyses the derived concepts of gesture and space. This leads to the proposition of three metaphorical spatialities the frame, the agora and the threshold which are seen as providing a possibility for a further extension of the theory of exhibitions. The third part extends the problematization of the relationship between the individual work of art and its exposure through the ideas of Walter Benjamin and Maurice Blanchot. The fourth part carries out a close reading of three presentations from the modern era in order to further examine the relationship between the work of art and its presentation, using the tools that have been developed during the study. In the concluding section, it is possible to see clearer borderlines and conditions for the development of an exhibition theory. The concepts that have been analysed and developed into tools are shown to be useful, and the examples take the discussion into a consideration of the altered premises for the encounter with the postmodern work of art.
 • Forsander, Gunnar (1917)