Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 2629-2648 of 25478
 • Olander, Anni (2008)
  Tutkielmassani tarkastelen lasten harjoittamaa vaihtoa kulttuurisena käytäntönä, jolla rakennetaan ja ylläpidetään sosiaalisia suhteita vertaisryhmän sisällä. Käsitän lasten suhtautumisen tavaroihin esimerkkinä lasten omista, jäsentyneistä merkitysjärjestelmistä, jotka kyllä heijastelevat aikuisten luomia merkityksiä, mutta eivät ole palautettavissa niihin. Vaikka kiinnostukseni kohteena onkin ensisijaisesti lasten harjoittama vaihto, kiinnitän huomiota myös sukupolvien väliseen suhteeseen ja tarkastelen lasten toimintaa aikuisten toiminnan kontekstissa. Tutkielmani perustuu etnografiseen havaintoaineistoon, joka on kerätty seuraamalla helsinkiläisten 8-vuotiaiden poikien muodostaman poikaporukan elämää kolmen kuukauden ajan. Työssäni käytän antropologista teoriaa vaihdosta metodologisena työkaluna, joka auttaa jäsentämään havaintojani ja esittämään aineistolle oikeanlaisia kysymyksiä. Erityisesti hyödykkeen ja lahjan välistä eroa koskeva keskustelu on työni kannalta hedelmällinen, sillä sen avulla on mahdollista hahmottaa lasten ja aikuisten toiminnan välisiä jännitteitä. Lasten vaihtosuhteiden analyysin kautta kommentoin antropologisen lapsitutkimuksen esiin nostamaa kysymystä lasten ja aikuisten luomien merkitysten, "maailmojen", välisestä suhteesta. Aineistoni perusteella tavaroiden vaihdolla, antamisella ja lainaamisella on merkittävä osa lasten keskinäisessä toiminnassa. Henkilö muodostuu sosiaalisten suhteidensa kautta, ja tässä vaihdolla on tärkeä rooli: vaihdannan kautta asemoidutaan suhteessa muihin. Vaihtoon osallistumisen myötä määrittyy sosiaalinen osallisuus, joten vaihtaminen ei liity liittyvän ensisijaisesti haluun saada joku tietty tavara, vaan haluun laajentaa sosiaalisia suhteita. Lasten kannalta keskeistä on ylipäätään vaihtosuhteisiin osallistuminen, ei vaihdettavien asioiden materiaalinen vastaavuus. Esineiden merkitys liittyy niiden suhteisiin henkilöihin. Havaintojeni mukaan aikuiset pyrkivät aktiivisesti rajoittamaan lasten tavaran vaihtoa. Aikuisten väliintuloissa erottuu kolme keskeistä pyrkimystä: tavaroiden tulisi pysyä alkuperäisellä omistajalla, tavarassa keskeistä on sen taloudellinen arvo, joten tavaroita pitäisi vaihtaa vain taloudellisesti samanarvoisiin, eikä sosiaalisten suhteiden tai kaveruuden hankkiminen tavaroiden avulla ole hyväksyttävää. Aikuisten puheessa käy ilmi huoli tavaroiden katoamisesta, harmi lasten välinpitämättömyydestä tavaroita kohtaan sekä epäsuorasti huoli lapsen hyväksikäytöstä tavaroiden kautta. Lapsille nämä huolenaiheet eivät ole keskeisiä, eivätkä aineistoni valossa mielekkäitä. Hyödykkeen ja lahjan käsitteiden välinen jaottelu selventää aikuisten ja lasten käsitysten yhteensopimattomuutta. Aikuisille vaihdossa on kyse taloudellisesta toiminnasta, lapsille sosiaalisista suhteista: aikuiset painottavat esineiden hyödykeluonnetta, kun taas lapsille keskeistä tavaroissa on se, mitä niillä voi sosiaalisissa suhteissa tehdä.
 • Olkkonen, Saara (Helsingin yliopisto, 2008)
  Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on edistää ja kehittää saksalaisen liedmusiikin suomennosten tutkimusta. Tutkimusaineistona on käytetty kymmentä laulua Franz Schubertin säveltämästä laulusarjasta Winterreise (1827), joka pohjautuu Wilhelm Müllerin runoihin, ja Kyllikki Solanterän suomennoksia (1960) kyseisistä lauluista. Lähtökohtana oli lähtökielinen teksti, johon suomennosta verrattiin. Hypoteesina oli, että tavulukujen merkitys liedmusiikin kääntämisessä on suurempi kuin muiden lingvististen tai semanttisten ominaisuuksien, koska musiikki ja nuotit asettavat tiukat rajat käännökselle, eikä kääntäjä voi muuttaa kappaleen musiikillista rakennetta. Sanatarkan käännöksen sijaan kääntäjän tulee pyrkiä säilyttämään kappaleen semanttinen sisältö ja tunnelma riimejä unohtamatta. Aluksi kerrotaan taustatietoja säveltäjästä, sanoittajasta, teoksesta, liedmusiikista ja kääntäjästä. Teoriaosiossa kartoitetaan, mihin kategorioihin liedtekstien kääntäminen voidaan luokitella kuuluvaksi. Analyysi pohjautuu Wittbrodtin luokitteluun (1995). Teoriaosiossa käsitellään myös ekvivalenssia, adekvaattisuutta, näennäiskäännöksiä, tyyliä, uskollisuutta alkuperäisteokselle, vapaan kääntämisen rajoja ja käännösvirheitä tutkittavasta materiaalista valikoitujen esimerkkien pohjalta. Esimerkkejä edeltää aina teoriaosuus. Varsinainen vertailuosio, jossa vertaillaan lähtö- ja kohdetekstejä, on jaettu kuuteen osioon: säe- ja säkeistöluvut, sanaluvut, tavuluvut, kirjaimien poisjättö, suorat ja epäsuorat kysymykset sekä kappaleiden nimet. Sana- ja tavulukujen eroavaisuuksista esitetään myös taulukot. Sana- ja tavulukujen kohdalla pohditaan, mistä erot johtuvat. Kaiken kaikkiaan pohditaan myös, ovatko käännösratkaisut onnistuneita, ja miten kääntäjä on niihin päätynyt. Laulettavuutta käsittelevässä osiossa esitetään ensin aikaisempia pohdintoja ja tutkimustuloksia kyseisestä aiheesta. Lopuksi teen Mannilan Blueprint-metodin (2005) mukaiset testit. Metriikkatestin teen esimerkinomaisesti yhdelle säkeistölle ja musikaalisen testin teen kaikille kymmenelle laululle. Musikaalisessa testissä analysoidaan tarkemmin lähtökielisiä säkeitä ja niiden suomenkielisiä vastineita, joiden tavuluvut eroavat toisistaan. Loppupäätelmiä edeltävässä luvussa esitetään vielä suomalaisen lauluntekijän ajatuksia sanoittamisesta. Hypoteesi tavuluvuista osoittautui oikeaksi. 146 säkeestä vain viidessä eivät lähtö- ja kohdetekstin tavuluvut olleet identtiset, mikä todistaa sen, että kääntäjä pyrkii säilyttämään kappaleen rytmin. Kääntäjä on myös säilyttänyt kappaleiden riimit, mikä vaikuttaa osaltaan rytmin säilymiseen. Sanalukujen kohdalla taas vain 16 säkeellä oli identtiset sanaluvut, mikä kertoo siitä, että niitä tärkeämpää on säilyttää kappaleen semanttinen sisältö ja tunnelma. Käännösten voidaan katsoa kuuluvan useaan kategoriaan. Kappaleiden käännökset ovat suurimmalta osin ekvivalentteja, mutta osittain ne voidaan luokitella näennäiskäännöksiksi. Tyyli ei ole säilynyt virheettömänä aivan jokaisessa käännöksessä, mutta yhtään kääntäjän puutteellisesta kieli- tai kääntämistaidosta johtuvaa käännösvirhettä kappaleissa ei ole. Suomentaja ei ole tuottanut yhtään täydellisen sanatarkkaa käännöstä, vaikka leksikaalinen ero on osittain vain hiuksenhieno. Tämä osoittaa sen, että vapaan kääntämisen aste on liedmusiikin suomennoksissa suhteellisen korkea. Kaiken kaikkiaan Solanterän käännöksiä voi pitää suhteellisen onnistuneina.
 • Hakkarainen, Janne (Helsingin yliopisto, 2009)
  Data-assimilaatio on tekniikka, jossa havaintoja yhdistetään dynaamisiin numeerisiin malleihin tarkoituksena tuottaa optimaalista esitystä esimerkiksi ilmankehän muuttuvasta tilasta. Data-assimilaatiota käytetään muun muassa operaativisessa sään ennustamisessa. Tässä työssä esitellään eri data-assimilaatiomenetelmiä, jotka jakautuvat pääpiirteittäin Kalmanin suotimiin ja variaatioanaalisiin menetelmiin. Lisäksi esitellään erilaisia data-assimilaatiossa tarvittavia apuvälineitä kuten optimointimenetelmiä. Eri data-assimilaatiomenetelmien toimintaa havainnollistetaan esimerkkien avulla. Tässä työssä data-assimilaatiota sovelletaan muun muassa Lorenz95-malliin. Käytännön data-assimilaatio-ongelmana on GOMOS-instrumentista saatavan otsonin assimiloiminen käyttäen hyväksi ROSE-kemiakuljetusmallia.
 • Veikkolainen, Toni (Helsingin yliopisto, 2014)
  A branch of science concentrated on studying the evolution of the Earth's magnetic field has emerged in the last half century. This is called paleomagnetism, and its applications include calculations of field directions and intensity in the past, plate tectonic reconstructions, variations in the conditions in the Earth s deep interior and the climatic history. With the increasing quantity and quality of observations, it has been even possible to construct models of conterminous continent blocks, or supercontinents, of the Pre-Pangaea time. These are crucial for the understanding of the evolution of our planet from the Archean to today. Paleomagnetists have traditionally heavily relied on the theory that when averaged over a period long enough, the Earth s magnetic field can be approximated as being equivalent to that generated by a magnetic dipole located at the center of the Earth and aligned with the axis of rotation. The credibility of this GAD (Geocentric Axial Dipole) hypothesis is strongest in the geologically most recent eras, such as most of the Phanerozoic and notably in the last 400 million years. Attempts to get an adequate view of the magnetic field in the Earth's earlier history have for a long time been challenged by the reliability limitations of Precambrian paleomagnetic data. With the absence of marine magnetic anomalies, observational data need to be gathered from terrestrial rocks, notably those formed within cratonic nuclei, the oldest and most stable parts of continents. To answer the call for a concise and comprehensive compilation of paleomagnetic data from the early history of the Earth, this dissertation introduces a unique database of over 3300 Precambrian paleomagnetic observations worldwide. The data are freely available at the server of the University of Helsinki (http://h175.it.helsinki.fi/database) and can be accessed via an online query form. All database entries have been coded according to their terranes, rock formation names, ages, rock types and paleomagnetic reliabilities. A new modified version of the commonly applied Van der Voo (MV) classification criteria for filtering the paleomagnetic data is also presented, along with a novel method for binning the entries cratonically to revise the previously employed way of applying binning via a simple evenly spaced geographic grid. Besides compiling data, tests of the validity of the GAD hypothesis in the Precambrian have been conducted using inclination frequency analysis and asymmetries of magnetic field reversals. Results from two self-contained tests of the GAD hypothesis suggest that the time-averaged Precambrian geomagnetic field may include the geocentric axial quadrupole and the geocentric axial octupole, but both with strengths less than 10% of the geocentric axial dipole, with the quadrupole perhaps being smaller than the octupole. In no other study a model so close to GAD has been reasonably fitted to the Precambrian paleomagnetic data. The weakness of the non-dipolar coefficients required also implies that no substantial adjustments need to be made to the novel models of Precambrian continental assemblies (supercontinents), such as the Paleo-Mesoproterozoic Columbia (Nuna) or the Neoproterozoic Rodinia. Although the supercontinent science still has plenty of uncertainty, it is more plausibly caused by the geological incoherence of the data and the lack of precise age information rather than by long-lived non-dipolar geomagnetic fields.
 • Pervilä, Mikko (Helsingin yliopisto, 2013)
  Within the field of computer science, data centers (DCs) are a major consumer of energy. A large part of that energy is used for cooling down the exhaust heat of the servers contained in the DCs. This thesis describes both the aggregate numbers of DCs and key flagship installations in detail. We then introduce the concept of Data Center Energy Retrofits, a set of low cost, easy to install techniques that may be used by the majority of DCs for reducing their energy consumption. The main contributions are a feasibility study of direct free air cooling, two techniques that explore air stream containment, a wired sensor network for temperature measurements, and a prototype greenhouse that harvests and reuses the exhaust heat of the servers for growing edible plants, including chili peppers. We also project the energy savings attainable by implementing the proposed techniques, and show that global savings are possible even when very conservative installation numbers and payback times are modelled. Using the results obtained, we make a lower bound estimate that direct free air cooling could reduce global greenhouse gas (GHG) emissions by 9.4 MtCO2e already by the year 2005 footprint of the DCs. Air stream containment could reduce the GHG emissions by a further 0.7 MtCO2e, and finally heat harvesting can turn the waste heat into additional profits. Much larger savings are already possible, since the DC footprint has increased considerably since 2005.
 • Junninen, Heikki (Helsingin yliopisto, 2014)
  In this thesis the concept of data cycle is introduced. The concept itself is general and only gets the real content when the field of application is defined. If applied in the field of atmospheric physics the data cycle includes measurements, data acquisition, processing, analysis and interpretation. The atmosphere is a complex system in which everything is in a constantly moving equilibrium. The scientific community agrees unanimously that it is human activity, which is accelerating the climate change. Nevertheless a complete understanding of the process is still lacking. The biggest uncertainty in our understanding is connected to the role of nano- to micro-scale atmospheric aerosol particles, which are emitted to the atmosphere directly or formed from precursor gases. The latter process has only been discovered recently in the long history of science and links nature s own processes to human activities. The incomplete understanding of atmospheric aerosol formation and the intricacy of the process has motivated scientists to develop novel ways to acquire data, new methods to explore already acquired data, and unprecedented ways to extract information from the examined complex systems - in other words to compete a full data cycle. Until recently it has been impossible to directly measure the chemical composition of precursor gases and clusters that participate in atmospheric particle formation. However, with the arrival of the so-called atmospheric pressure interface time-of-flight mass spectrometer we are now able to detect atmospheric ions that are taking part in particle formation. The amount of data generated from on-line analysis of atmospheric particle formation with this instrument is vast and requires efficient processing. For this purpose dedicated software was developed and tested in this thesis. When combining processed data from multiple instruments, the information content is increasing which requires special tools to extract useful information. Source apportionment and data mining techniques were explored as well as utilized to investigate the origin of atmospheric aerosol in urban environments (two case studies: Krakow and Helsinki) and to uncover indirect variables influencing the atmospheric formation of new particles.
 • Tripathi, Abhishek (Helsingin yliopisto, 2011)
  The core aim of machine learning is to make a computer program learn from the experience. Learning from data is usually defined as a task of learning regularities or patterns in data in order to extract useful information, or to learn the underlying concept. An important sub-field of machine learning is called multi-view learning where the task is to learn from multiple data sets or views describing the same underlying concept. A typical example of such scenario would be to study a biological concept using several biological measurements like gene expression, protein expression and metabolic profiles, or to classify web pages based on their content and the contents of their hyperlinks. In this thesis, novel problem formulations and methods for multi-view learning are presented. The contributions include a linear data fusion approach during exploratory data analysis, a new measure to evaluate different kinds of representations for textual data, and an extension of multi-view learning for novel scenarios where the correspondence of samples in the different views or data sets is not known in advance. In order to infer the one-to-one correspondence of samples between two views, a novel concept of multi-view matching is proposed. The matching algorithm is completely data-driven and is demonstrated in several applications such as matching of metabolites between humans and mice, and matching of sentences between documents in two languages.
 • Ray, Debarshi (2012)
  Pervasive longitudinal studies in people's intimate surroundings involve gathering data about how people behave in their various places of presence. It is hard to be fully pervasive as it has traditionally required sophisticated instrumentation that may be di ffult to acquire and prohibitively expensive. Moreover, setting up such an experiment is laborious. We present a system, in the form of its requirements, design and implementation, that is primarily aimed at collecting data from people's homes. It aims to be as pervasive as possible, and can collect data about a family in the form of audio and video feed from microphones and cameras, network logs and home appliance (eg., TV) usage patterns. The data is then transported over the Internet to a server placed in the close proximity of the researcher, while protecting it from unauthorised access. Instead of instrumenting the test subjects' existing devices, we build our own integrated appliance which is to be placed inside their houses, and has all the necessary features for data collection and transportation. We build the system using cheap off -the-shelf commodity hardware and free and open source software, and evaluate di fferent hardware and software con gurations to see how well they can be integrated and how performant or reliable they are in real life scenarios. Finally, we demonstrate a few simple techniques that can be used to analyze the data to gain some insights into the behaviour of the participants.
 • Laakso, Marko (Helsingin yliopisto, 2012)
  The genetic alterations of cancer cells vary between individuals and during the progression of the disease. The advances in measurement techniques have enabled genome-scale profiling of mutations, transcription, and DNA methylation. These methods can be used to address the complexity of the disease but also raise an acute demand for the analysis of the high dimensional data sets produced. An integrative and scalable computational infrastructure is advantageous in cancer research. First, a multitude of programs and analytic steps are needed when integrating various measurement types. An efficient execution and management of such projects saves time and reduces the probability of mistakes. Second, new information and methods can be utilised with a minor effort of re-executing the workflow. Third, a formal description of the program interfaces and the workflows aids collaboration, testing, and reuse of the work done. Fourth, the number of samples available is often small in comparison with the unknown variables, such as possibly affected genes, of interest. The interpretation of new measurements in the context of existing information may limit the number of false positives when sensitive methods are needed. We have introduced new computational methods for the data integration and for the management of large and heterogeneous data sets. The suitability of the methods has been demonstrated with four cancer studies covering a wide spectrum of data from population genetics to the details of the transcriptional regulation of proteins, such as androgen receptor and forkhead box protein A1. The repeatable workflows established for these colorectal cancer, glioblastoma, and prostate cancer studies have been used to maintain up-to-date registries of results for follow-up studies.
 • Hätönen, Kimmo (Helsingin yliopisto, 2009)
  Telecommunications network management is based on huge amounts of data that are continuously collected from elements and devices from all around the network. The data is monitored and analysed to provide information for decision making in all operation functions. Knowledge discovery and data mining methods can support fast-pace decision making in network operations. In this thesis, I analyse decision making on different levels of network operations. I identify the requirements decision-making sets for knowledge discovery and data mining tools and methods, and I study resources that are available to them. I then propose two methods for augmenting and applying frequent sets to support everyday decision making. The proposed methods are Comprehensive Log Compression for log data summarisation and Queryable Log Compression for semantic compression of log data. Finally I suggest a model for a continuous knowledge discovery process and outline how it can be implemented and integrated to the existing network operations infrastructure.
 • Salminen, Hanna (2004)
  Tässä tutkielmassa tarkastelen erilaisia tapoja, miten organisaatio voi luoda uutta tietoa, hallita jo olemassa olevaa tietoa sekä oppia. Tavoitteeni on löytää vastauksia siihen, miten sirpaleisesta datasta voi jalostua viisautta, miten hiljaista tietoa voidaan saada esiin, miten organisaatio oppii, ja miten organisaation oppiminen ja tiedonluontiprosessi ovat yhteydessä organisaation menestykseen. Näiden kysymysten pohjalta on mielestäni mahdollista saavuttaa kokonaiskuva organisaation kehittymiseen kriittisesti vaikuttavista tekijöistä. Tarkastelen tutkimuskysymyksiä kirjallisuuden perusteella. Selvitän kysymystä ”Miten sirpaleisesta datasta voi jalostua viisautta?” Saint-Ongen tiedon jalostumisprosessimallin kautta. ”Miten hiljaista tietoa voidaan saada esiin? -kysymystä lähestyn Nonakan ja Takeuchin tietämysspiraalin eli tiedon muuntumisen teorian, sekä Choon tietämyssyklin, joka yhdistää tiedonluonnin, päätöksenteon ja tolkunoton eli yhteisen ymmärryksen saavuttamisen, avulla. Kysymystä ”Miten organisaatio oppii?” selvitän Argyriksen silmukkaoppimisen, Sengen viiden oppimisen osatekijän, Otalan oppivan organisaation ja Sydänmaanlakan älykkään organisaation mallin pohjalta. Yhteistä näille teorioille on se, että organisaation oppimisen lähtökohtana on aina yksilön oppiminen, joka välittyy ryhmän kautta organisaation oppimiseksi. Lähestyn kysymystä ”Miten organisaation oppiminen ja tiedonluontiprosessi ovat yhteydessä organisaation menestykseen?” sekä talouden että organisaation kehittymisen näkökulmista. Käyn läpi Ståhlen ja Grönroosin näkemyksen tiedosta aineettomana pääomana. Tiedon ja oppisen merkitys organisaation kehittymiselle ja toiminnan jatkuvuudelle tulee esiin Mayon ja Lankin sekä Otalan näkemysten kautta Käyn kaikki teoriat vaiheittain lävitse ja selvitän, mitä osatekijöitä ne sisältävät, ja miten tiedon jalostusmis- ja oppimisprosesseihin on mahdollista vaikuttaa joko edistävästi tai ehkäisevästi. Teoriat tukevat ja täydentävät monin osin toisiaan. Uutta tietoa luova sekä tietämystään hallitseva organisaatio sisältää paljon oppivan organisaation elementtejä ja päinvastoin. Yhdessä nämä kolme asiakokonaisuutta muodostavat merkittävän kilpailutekijän organisaatiolle. Käsittelen sekä tiedonluontia ja hallintaa että oppimista kolmella tasolla: yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla. Menestyksen kannalta on olennaista, että tiedonluonti, hallinta ja oppiminen onnistuvat jokaisella tasolla. Tutkielmassani tieto jaetaan pääosin kahteen luokkaan: hiljaiseen ja näkyvään tietoon. Yhteistä läpikäymilleni teorioille on hiljaisen tiedon, tai piilossa olevien ajattelumallien näkyväksi muuttamisen mahdollisuudet ja merkitys. Organisaatio voi edistää tätä prosessia vision, arvojen, toimintakulttuurin, viestinnän ja vuorovaikutuksen avulla. Tutkielmani lopuksi esitän oman organisaation tiedonluonnin ideaalimallin.