Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 3142-3161 of 26155
 • Huhtala, Paula (2000)
  The aim of this study is to analyze the development of competence and the work contents of vocational teachers in three vocational education areas: home economics field, social field and care field. The majority of teachers and studets in these fields are women. The theory of this study is based on neoweberian profession theory. This theory includes two dimensions: the monopoly and the autonomy of the vocation. The goal of the vocation is to achieve monopoly, when the practising of the vocation is not possible without competence. The goal of the vocation is also to achieve autonomy, because the competence having have a wide command to their work. The neoweberian theory enphasis also the means to achieve monopoly. This study analyzes, how the profession develpoment goes on and what is the terminal of the development. This study examines also, how the development of vocational education and the development of society have been connected to the profession development of teachers. Furthermore, this study also examinates, how the government has promoted the profession development and how the teachers self have influenced on their profession development. This study is by character history of sociology. The research perioid is 1879-1990. Research material consists of laws and degrees, which have defined the position and the work of teachers and the preparation documents of these statutes. Teachers have not reached the profession position at the end of the research perioid. The monopoly position of teachers has increased but the autonomy position has decreased during the research perioid. There has been many reasons, which have set limits to the profession development of teachers. We can search reasons from the role of teachers' work, from the last birth of vocational education and from the development of society. The government advanced the progress to reach the monopoly postion but not the autonomy position. Also teachers' own activity to advance their profession development has been minimal. The content of the work of vocational teachers makes it impossible to achieve profession position defined at neoweberian way. At the end of the research perioid we have come to the situation, that the profession must define in a new way.
 • Huhtala, Paula (2000)
  Tutkimuksessa analysoidaan opettajan pätevyysvaatimusten ja työn sisällön kehitystä kolmella ammatillisen koulutuksen alueella: kotitalousala, sosiaaliala ja terveydenhuoltoala. Enemmistö sekä opettajista että opiskelijoista näillä koulutusaloilla on naisia. Tutkimuksen teoriana käytetään uusweberiläistä professioteoriaa. Teorian mukaan professio koostuu kahdesta dimensiosta: ammatin monopoli- ja autonomia -asema. Ammatin harjoittajien pyrkimys on saavuttaa monopoliasema, jolloin muilla kuin tutkinnon suorittaneilla ei ole lupaa harjoittaa ammattia. Ammatin harjoittajien pyrkimyksenä on myös saavuttaa autonomia -asema, sillä se takaa laajan päätäntävallan työssä. Uusweberiläinen teoria korostaa myös niitä keinoja, joita käyttämällä ammatti voi saavuttaa professioaseman. Tutkimuksessa analysoidaan professiokehityksen etenemistä ja saavutettua professioasemaa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, miten ammatillisen koulutuksen kehitys ja yhteiskuntakehitys ovat yhteydessä opettajan professiokehitykseen. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, miten valtiovalta on edistänyt professiokehitystä ja miten opettajat itse ovat vaikuttaneet professiokehitykseensä. Tutkimus on sosiologista historiantutkimusta. Tutkimuksessa tarkastellaan vuosien 1879 ja 1990 välistä aikaa. Tutkimusmateriaali koostuu niistä laeista ja asetuksista, jotka ovat säätäneet opettajan asemaa ja työtä sekä näiden valmisteluasiakirjoista. Opettajat eivät olleet saavuttaneet professioasemaa tarkastelujakson lopussa. Opettajien monopoliasema on kasvanut tarkastelujakson aikana, mutta autonomia -asema on kaventunut. Useat syyt ovat vaikuttaneet siihen, että opettajat eivät ole saavuttaneet professioasemaa. Syitä voidaan etsiä opettajan työn luonteesta, ammatillisen koulutuksen myöhäsyntyisyydestä ja yhteiskuntakehityksestä. Valtiovalta on tukenut monopoliaseman kehittymistä mutta ei autonomia -aseman kehittymistä. Myös opettajien oma aktiivisuus professioaseman saavuttamiseksi on ollut vähäistä. Ammatillisen koulutuksen opettajan työn luonne on sellainen, että ammatin ei ole mahdollista saavuttaa professioasemaa, joka on määritelty uusweberiläisen teorian mukaan. Tarkastelujakson lopussa on tultu kehitysvaiheeseen, jossa professiokäsite on määriterltävä uudella tavalla.
 • Joffe, Grigori (Helsingin yliopisto, 1999)
 • Keyriläinen, Jani (Helsingin yliopisto, 2004)
 • Koskelo, Otso (Helsingin yliopisto, 2010)
  The main method of modifying properties of semiconductors is to introduce small amount of impurities inside the material. This is used to control magnetic and optical properties of materials and to realize p- and n-type semiconductors out of intrinsic material in order to manufacture fundamental components such as diodes. As diffusion can be described as random mixing of material due to thermal movement of atoms, it is essential to know the diffusion behavior of the impurities in order to manufacture working components. In modified radiotracer technique diffusion is studied using radioactive isotopes of elements as tracers. The technique is called modified as atoms are deployed inside the material by ion beam implantation. With ion implantation, a distinct distribution of impurities can be deployed inside the sample surface with good con- trol over the amount of implanted atoms. As electromagnetic radiation and other nuclear decay products emitted by radioactive materials can be easily detected, only very low amount of impurities can be used. This makes it possible to study diffusion in pure materials without essentially modifying the initial properties by doping. In this thesis a modified radiotracer technique is used to study the diffusion of beryllium in GaN, ZnO, SiGe and glassy carbon. GaN, ZnO and SiGe are of great interest to the semiconductor industry and beryllium as a small and possibly rapid dopant hasn t been studied previously using the technique. Glassy carbon has been added to demonstrate the feasibility of the technique. In addition, the diffusion of magnetic impurities, Mn and Co, has been studied in GaAs and ZnO (respectively) with spintronic applications in mind.
 • Slotte, Jonatan (Helsingin yliopisto, 1999)
 • Pertola, Sari (Helsingin yliopisto, 2006)
  In this thesis the role played by expansive and introduced species in the phytoplankton ecology of the Baltic Sea was investigated. The aims were threefold. First, the studies investigated the resting stages of dinoflagellates, which were transported into the Baltic Sea via shipping and were able to germinate under the ambient, nutrient-rich, brackish water conditions. The studies also estimated which factors favoured the occurrence and spread of P. minimum in the Baltic Sea and discussed the identification of this morphologically variable species. In addition, the classification of phytoplankton species recently observed in the Baltic Sea was discussed. Incubation of sediments from four Finnish ports and 10 ships ballast tanks revealed that the sediments act as sources of living dinoflagellates and other phytoplankton. Dinoflagellates germinated from all ports detected and from 90% of ballast tanks. The concentrations of cells germinating from ballast tank sediments were mostly low compared with the acceptable cell concentrations set by the International Maritime Organization s (IMO s) International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments. However, the IMO allows such high concentrations of small cells in the discharged ballast water that the total number of cells in large ballast water tanks can be very high. Prorocentrum minimum occurred in the Baltic Sea annually but with no obvious trend in the 10-year timespan from 1993 to 2002. The species occurred under wide ranges of temperatures and salinities and the abundance of the species was positively related especially to the presence of organic nitrogen and phosphorus. This indicated that the species was favoured by increased organic nutrient loading and runoff from land and rivers. The cell shape of P. minimum varied from triangular to oval-round, but morphological fine details indicated that only one morphospecies was present. P. minimum also is, according to present knowledge, the only potentially harmful phytoplankton species that has recently expanded widely into new areas of the Baltic Sea.
 • Sairanen, Viljami (2013)
  Diffuusiokuvantaminen perustuu magneettikuvauslaitteen avulla mitattuun vesimolekyylien satunnaiseen lämpöliikkeeseen. Pehmytkudoksessa vesimolekyyli diffuntoituu noin 17 mikrometrin matkan 50 millisekunnin aikana ja diffuusiokuvantaminen on ainoa kliininen kuvantamismenetelmä, joka pystyy rekisteröimään näin pientä liikettä ei-invasiivisesti. Tutkimalla, missä suunnissa diffuntoituminen on voimakasta, voidaan paikantaa esimerkiksi valkeasta aivoaineesta hermoratojen reittejä. Tämä edellyttää käytännössä vähintään 20 diffuusiosuunnan kuvaamista, joiden pohjalta lasketaan diffuusion suuntaa ja suuruutta kuvaava diffuusiotensori kuva-alkiokohtaisesti. Menetelmä edellyttää nopeaa kuvausaikaa, jotta fysiologiset virtaukset tai potilaan liike eivät häiritse tasoltaan huomattavasti heikomman lämpöliikkeen rekisteröintiä. Nopea kuvaus puolestaan asettaa laiteteknisiä vaatimuksia gradienttikentille, joita ei anatomisessa T1- tai T2-painotetussa kuvantamisessa esiinny. Gradienttikelojen on pystyttävä toimimaan äärirajoillansa koko kuvauksen ajan, jotta useat peräkkäiset rekisteröinnit eri diffuusiosuunnissa ovat mahdollisia. Optimoinnissa käyttäjä ei voi vaikuttaa laiteteknisiin ratkaisuihin, mutta kuvausparametrien variointi on mahdollista. Edellytyksenä mielekkäälle optimoinnille on kuitenkin valita vertailtavat suureet, joiden perusteella voidaan sanoa, mitkä testatuista vaihtoehdoista paransivat kuvanlaatua. Diffuusiotensorikuvantamiseen (DTI) on ehdotettu laadunvalvontaprotokollaa, joka huomioi kuvausmenetelmän laitetekniset haasteet. Kyseinen julkaisu on ainoa, joka ottaa kantaa useimpiin DTI:n ongelmakohtiin ja on siten luonteva lähtökohta DTI-optimoinnille. Julkaisun menetelmässä tutkittiin DTI-sekvenssin tuottamaa signaalikohinasuhdetta, kuvaussekvenssistä ja indusoituvista pyörrevirroista johtuvia erilaisia geometrisia vääristymiä sekä diffuusiotensorista johdettuja FA- ja MD-arvoja. Työn ensimmäisessä vaiheessa valittiin kliiniseen DTI-sekvenssiin pohjautuva referenssisekvenssi, jota varioitiin yksi kuvausparametri kerrallaan. Muunnellut parametrit olivat kaikuaika, rinnakkaiskuvantamiskerroin, k-avaruuden keräyslaajuus, päämagneettikentän tasoitusalue sekä diffuusiopainotuskerroin eli b-arvo. Varioituja sekvenssejä oli yhteensä 10, joiden pohjalta valittiin kuvanlaatuun myönteisesti vaikuttaneet parametrit työn toiseen vaiheeseen, missä referenssisekvenssiä varioitiin usean parametrin suhteen. Lopputuloksena todettiin, että lyhin mahdollinen kaikuaika 55 ms ja suurin mahdollinen k-avaruuden kartoitusalueparametrin arvo 0,780 kasvattivat signaalikohinasuhdetta 13 %. Rinnakkaiskuvantamiskertoimen kasvattaminen kahdesta kahteen ja puoleen pienensi geometrisia vääristymiä kvalitatiivisessa arviossa, mutta heikensi signaalikohinasuhdetta referenssisekvenssiin verrattuna suurimmillaan vain 5 %. Päämagneettikentän tasoitusalueen valinnalla tai b-arvon pienentämisellä tuhannesta kahdeksaansataan ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta kuvanlaadulle fantomitutkimusessa. Tulokset eivät poikenneet teoreettisista ennusteista, mutta toisaalta laiteteknisistä rajoituksista johtuen optimointi ei voi perustua pelkästään teoreettiseen arvioon oikeista parametrien arvoista. Työssä esitettyä menetelmää on mahdollista jatkossa käyttää myös muiden diffuusiopainotettujen sekvenssien optimoinnissa.
 • Sairanen, Viljami (2013)
  Diffuusiokuvantaminen perustuu magneettikuvauslaitteen avulla mitattuun vesimolekyylien satunnaiseen lämpöliikkeeseen. Pehmytkudoksessa vesimolekyyli diffuntoituu noin 17 mikrometrin matkan 50 millisekunnin aikana ja diffuusiokuvantaminen on ainoa kliininen kuvantamismenetelmä, joka pystyy rekisteröimään näin pientä liikettä ei-invasiivisesti. Tutkimalla, missä suunnissa diffuntoituminen on voimakasta, voidaan paikantaa esimerkiksi valkeasta aivoaineesta hermoratojen reittejä. Tämä edellyttää käytännössä vähintään 20 diffuusiosuunnan kuvaamista, joiden pohjalta lasketaan diffuusion suuntaa ja suuruutta kuvaava diffuusiotensori kuva-alkiokohtaisesti. Menetelmä edellyttää nopeaa kuvausaikaa, jotta fysiologiset virtaukset tai potilaan liike eivät häiritse tasoltaan huomattavasti heikomman lämpöliikkeen rekisteröintiä. Nopea kuvaus puolestaan asettaa laiteteknisiä vaatimuksia gradienttikentille, joita ei anatomisessa T1- tai T2-painotetussa kuvantamisessa esiinny. Gradienttikelojen on pystyttävä toimimaan äärirajoillansa koko kuvauksen ajan, jotta useat peräkkäiset rekisteröinnit eri diffuusiosuunnissa ovat mahdollisia. Optimoinnissa käyttäjä ei voi vaikuttaa laiteteknisiin ratkaisuihin, mutta kuvausparametrien variointi on mahdollista. Edellytyksenä mielekkäälle optimoinnille on kuitenkin valita vertailtavat suureet, joiden perusteella voidaan sanoa, mitkä testatuista vaihtoehdoista paransivat kuvanlaatua. Diffuusiotensorikuvantamiseen (DTI) on ehdotettu laadunvalvontaprotokollaa, joka huomioi kuvausmenetelmän laitetekniset haasteet. Kyseinen julkaisu on ainoa, joka ottaa kantaa useimpiin DTI:n ongelmakohtiin ja on siten luonteva lähtökohta DTI-optimoinnille. Julkaisun menetelmässä tutkittiin DTI-sekvenssin tuottamaa signaalikohinasuhdetta, kuvaussekvenssistä ja indusoituvista pyörrevirroista johtuvia erilaisia geometrisia vääristymiä sekä diffuusiotensorista johdettuja FA- ja MD-arvoja. Työn ensimmäisessä vaiheessa valittiin kliiniseen DTI-sekvenssiin pohjautuva referenssisekvenssi, jota varioitiin yksi kuvausparametri kerrallaan. Muunnellut parametrit olivat kaikuaika, rinnakkaiskuvantamiskerroin, k-avaruuden keräyslaajuus, päämagneettikentän tasoitusalue sekä diffuusiopainotuskerroin eli b-arvo. Varioituja sekvenssejä oli yhteensä 10, joiden pohjalta valittiin kuvanlaatuun myönteisesti vaikuttaneet parametrit työn toiseen vaiheeseen, missä referenssisekvenssiä varioitiin usean parametrin suhteen. Lopputuloksena todettiin, että lyhin mahdollinen kaikuaika 55 ms ja suurin mahdollinen k-avaruuden kartoitusalueparametrin arvo 0,780 kasvattivat signaalikohinasuhdetta 13 %. Rinnakkaiskuvantamiskertoimen kasvattaminen kahdesta kahteen ja puoleen pienensi geometrisia vääristymiä kvalitatiivisessa arviossa, mutta heikensi signaalikohinasuhdetta referenssisekvenssiin verrattuna suurimmillaan vain 5 %. Päämagneettikentän tasoitusalueen valinnalla tai b-arvon pienentämisellä tuhannesta kahdeksaansataan ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta kuvanlaadulle fantomitutkimusessa. Tulokset eivät poikenneet teoreettisista ennusteista, mutta toisaalta laiteteknisistä rajoituksista johtuen optimointi ei voi perustua pelkästään teoreettiseen arvioon oikeista parametrien arvoista. Työssä esitettyä menetelmää on mahdollista jatkossa käyttää myös muiden diffuusiopainotettujen sekvenssien optimoinnissa.
 • Milano, Sanna (2012)
  Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Venezuelan hallinnon roolia Latinalaisen Amerikan poliittisen ilmapiirin muokkaajana. Tutkielman taustaa ohjaa käsitys demokratiakehityksen heikentymisestä ja uusien autoritaaristen valtojen noususta maailmanpolitiikan suuntaa määrittävinä toimijoina. Teoreettinen viitekehys perustuu poliittisten regiimien leviämisestä ja edistämisestä tehtyyn aikaisempaan tutkimukseen, jossa keskeiseksi nousee käsite poliittisesta diffuusiosta. Koska aihetta käsittelevät teoreettiset tulkinnat ovat olleet monimuotoisia, työn ensimmäisenä haasteena on hahmotella mahdollisimman selkeä kokonaiskuva poliittisen diffuusion luonteesta. Erilaisien diffuusioteoreettisten näkökulmien valossa on tarkoitus selvittää, voidaanko Venezuelan bolivariaanisen mallin ja siihen liitettyjen autoritaaristen ulottuvuuksien katsoa edistäneen epädemokraattisten käytäntöjen omaksumista myös Boliviassa ja Ecuadorissa. Tutkimusasetelma edellyttää Venezuelan hallintomallin luonnehdintaa ja siihen liittyväksi nähtyjen epädemokraattisten piirteiden täsmentämistä. Diffuusion havainnollistamiseksi autoritaarisuuteen viittaavia piirteitä peilataan tämän jälkeen Bolivian ja Ecuadorin poliittisiin todellisuuksiin. Systemaattisen analyysin toteuttamiseen hyödynnetään demokratian realistista ja rajattua määritelmää sekä demokraattiseen yhteiskuntaan yhdistettyä oikeusvaltioperiaatteen käsitettä. Aiemman tutkimuskirjallisuuden ohella analyysin pääasiallisena aineistona käytetään perustuslakitekstejä sekä Freedom Housen ja International Crisis Groupin maakohtaisia raportteja ja selontekoja. Venezuelan epädemokraattisiksi piirteiksi täsmennetään käytäntöjä, jotka liittyvät vallanjaon hämärtymiseen, perus- ja ihmisoikeuksien soveltamiseen sekä vaalijärjestelmän toimintaan. Bolivian ja Ecuadorin poliittisen kehityksen väliltä löydetään paljon yhtäläisyyksiä niin yleisen tason suuntauksen kuin autoritaarisuutta ilmentävien käytäntöjen suhteen. Hallintojen keskinäisten suhteiden pohtiminen osoittaa, että vuorovaikutus niiden välillä on moninaista. Tutkimusaineistosta tehtyjen havaintojen ja diffuusioteoreettisten näkökulmien vuoropuhelun kautta osoitetaan, että Venezuelan, Bolivian ja Ecuadorin mallien välillä voidaan todentaa merkkejä yleisen tason poliittisesta diffuusiosta. Analyyttisen pohdinnan kautta päädytään kuitenkin toteamaan, etteivät empiiriset perusteet ole riittäviä osoittamaan Venezuelan suoranaista vaikutusta hahmotettujen autoritaaristen piirteiden kehittymiseen Boliviassa tai Ecuadorissa.
 • Palander, Samu (Helsingin yliopisto, 2006)
  Six experiments have been conducted to examine digestibility and feeding value of domestic Finnish fibre-rich cereals (barley and oats as compared to maize and wheat) and protein sources (rapeseed meal and cake, peas, faba beans, lupin seeds) for growing turkeys and to investigate effects of age of the birds (from 3 to 12 weeks of age) on digestion process and estimated nutrient digestibility and energy values. Besides, an objective of the study was to test applications of digestibility research methodology for turkeys. Total tract digestibility and apparent metabolizable energy (AME) was assayed in experimental cages using excreta collection, and a slaughter method was applied to sample small intestinal digesta for determination of apparent ileal crude protein digestibility (AICPD), jejuno-duodenal digesta viscosity and caecal volatile fatty acid (VFA) concentration. Digesta viscosity decreased and caecal VFA production increased with age of growing turkeys. Digesta retention times in the small intestine were generally longer in the older birds than in the younger ones. Crude fat digestibility and AME increased with age of growing turkeys, especially with viscous diets. AICPD seemed to decrease with age in most cases. Supplementation with β-gucanase-xylanase decreased viscosity, improved crude fat digestibility and metabolizable energy value and increased VFA production especially in barley-fed turkeys and especially in the young birds. Poor protein digestibility and low energy value of rapeseed meal and rapeseed cake decreased their feeding value for turkeys. In addition, a typical goitrogenic effect of rapeseed feeding was detected. Use of legume seeds as feed for growing turkeys is limited mostly by the low energy value in lupin seeds and the low ileal protein and amino acid digestibility in faba beans. Digestibility of fibre-rich protein sources was not improved with age of the turkeys. Euthanizing the turkeys for AICPD determination by carbon dioxide and bleeding led to lower digestibility values than mechanical stunning and cervical dislocation, suggesting inferiority of carbon dioxide stunning in experimental use. Comparison of AICPD and AME results obtained using different markers showed that considerable differences may occur, especially on total tract level, when acid-insoluble ash gave considerably lower AME values than titanium dioxide and chromic oxide.
 • Halonen, Niina (Helsingin yliopisto, 2015)
  Previous studies have confirmed that educational practices have not changed with the digitalization of society. The use of ICT in teaching is mainly low and there is an ongoing public debate regarding the Finnish students well-being. This study tried to find out is there a hypothesized gap between the technology-mediated practices of adolescents and school. The aim of this study was to investigate how and how much ICT is used for learning and what kind of technological attitudes and school well-being experiences students have. It was also examined how the use of technology, attitudes and well-being are interrelated and which factors of these phenomena can explain academic achievement, schoolwork engagement, school value, happiness and school burnout. Finally it was investigated what kind of profiles of ICT use and attitudes could be found among the participants. The study was part of the Mind the Gap - project. The data was collected by questionnaire in the 2013. The participants (n = 735) were sixth graders from Helsinki. The use of digital technology, technology attitudes and school well-being were examined by mean values and gender differences by t-test. Correlational analysis and stepwise regression analysis were carried out to find out the factors that were related to academic achievement, schoolwork engagement, school value, happiness and school burnout. Students were grouped into profiles that represented their technological attitudes and use of ICT using SPSS two-step cluster analysis. One-way ANOVA and cross-tabulations were used to examine group and gender differences. The results indicated that the technology is not used on a regular basis to support learning, even though the students felt quite high ICT enthusiasm (the use of technology was seen as a positive contribution to the schoolwork engagement). Information-orientated use was reported most common. Mechanical technology use (eg. writing) was the next most common, producing technology use (eg. projects, multimedia) came in the third. Communicative technology use (online discussion about schoolwork) was the least common. The majority of the sixth graders felt relatively high schoolwork engagement, happiness and school value. Further, students reacted positively towards the teacher's activity and the conditions of the school. ICT enthusiasm was associated with lower experience of school value, schoolwork engagemet as well as negative experiences of teacher's activities. Technology-related problem-solving predicted schoolwork engagement positively. Information-orientated use, and fear of failure using technology were repeatedly negative predictors for school well-being and positive predictors for school burnout. Four different groups (actives, slackers, passives, enthusiastics) showed clear differences in the use of technology, attitudes, school well-being and the associations between these phenomena. To conclude, teacher’s role and how the technology is used in schools appears essential. It’s important to understand students’ predispositions towards using digital technologies and support adolescents’ natural ways of utilizing ICT. Students need guidance to understand the possibilities of digital technologies as collaborative and creative learning tools. This, however, does not happen by chance. Therefore, I argue, that there is a need in basic education to build new support systems for national, municipal, school and grade levels to minimize the gap between the technology-mediated practices of adolescents and school.
 • Norhomaa, Samuli (2000)
  Tutkimuksessa selvitetään monopolistisen kilpailun teorian toimivuutta uuden talouden digitaalisen kaupan tutkimuksessa. Digitaalinen kaupalla käsitetään tutkimuksessa bitteihin perustuvan tuotteen, jolla ei ole fyysistä olomuoto, kauppaa sähköisten digitaaliverkkojen kautta. Periaatteessa kyse on tällöin tuotteista, joiden hinnoittelu ei voi perustua marginaalikustannuksiin, jotka digitaalituotteille määritelmällisesti ovat olemattomat. Hinnoittelu voi tällöin pohjata esimerkiksi kuluttajien preferensseihin, joitten tunnistaminen digitaalikaupassa on helppoa. Samalla mahdollisuudet tuotteiden personointiin eli tuotedifferentiointiin kasvavat, seurauksena on monopolistinen markkinatilanne markkina-alueella, joka käsittää koko maailman. Käytännössä tutkimuksessa tutkitaan sähköistä digitaalituotteiden kauppaa monopolistisena markkinana. Teoriaosuus käsittää kaksi monopolistisen kilpailun mallia (Salop-Perloff, 1985 ; Salop, 1975), joista saatuja tuloksia tuotedifferentiaation, hintadiskriminaation, informaation jaon ja markkinoilletulon suhteen sovelletaan digitaaliseen kaupankäyntiin. Tutkimuksessa osoitetaan, että digitaalinen kaupankäynti lisää mahdollisuuksia kuluttaja-arbitraasien hallintaan, tehokkaampaan kaupan transaktioiden personointiin, tuotedifferentiaatioon ja sitä kautta preferensseihin perustuvaan personoituun hinnoitteluun eli hintadiskriminaatioon. Nämä lisääntyneet mahdollisuudet luovat yrityksille mahdollisuuden ylläpitää monopolistista markkinatilannetta eli hinnoitella tuotteensa itsenäisesti, kilpailijoiden valinnoista välittämättä pitemmällä aikavälillä kuin perinteisillä markkinoilla. Seurauksena on samalla kuluttajan hyvinvoinnin ylijäämän siirtyminen yrityksille.
 • Airaksinen, Liisa (2005)
  Pro gradu -tutkielmassani pyrin tutkimaan intranetiä eli perehtymään organisaation sisäiseen verkkoviestintään, joka on monella tapaa muuttanut organisaation sisäisestä sisäistä viestintää, tiedonkulkua ja vuorovaikutusta. Tutkimukseni teoreettiseksi perustaksi olen valinnut kaksi toisiinsa kietoutuvaa näkökulmaa: digitaalisen kuilun ja intranetin. Digitaalisen kuilun -käsite on lainattu Internetin tutkimuksesta, jossa on teoreettisesti mallinnettu uuden tekniikan käytön omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä. Digitaalista kuilua ja sen osatekijöitä käsittelen laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Intranetiä tarkastelen henkilöstön näkökulmasta sisäisen viestinnän kohderyhmänä käyttäen apuna yhteisöviestinnän ja organisaatiokäyttäytymisen teorioita. Tutkimuksessani pyrin rakentamaan synteesiä yhteiskunnallisessa kontekstissa ilmenevän digitaalisen kuilun ja intranetin välille. Empiirinen tutkimuskohteeni on työnantajayritykseni intranet, jota tutkin kvantitatiivisella kokonaistutkimuksella eritoten digitaalisen kuilun näkökulmasta. Olen kiinnostunut saamaan selville, miten henkilöstö on ottanut vastaan intranetin, uuden viestintävälineen, saako se omasta mielestään intranetistä riittävästi työssään tarvitsemaansa tietoa itselleen ymmärrettävässä muodossa sekä osaako ja haluaako se sitä käyttää vai toimivatko käytön ratkaisevana esteenä ja eriarvoisuuden tuottajina tietotekniikkavalmiuksien ja -osaamisen puute. Tein standardoidun kyselyn strukturoidulla kyselylomakkeella lokakuussa 2004 koko Oy AGA Ab:n henkilökunnalle eli yhteensä 351 henkilölle, joista 197 vastasi kyselyyn. Tärkeimpinä analyysimenetelminä olen käyttänyt ristiintaulukointia ja korrelaatiokerrointa. Tutkimushypoteesini oli, että verkkoviestintään siirtyminen on synnyttänyt digitaalisen kuilun niihin organisaatioihin, joissa kaikilla henkilöstön jäsenillä ei ole omaa tietokonetta, vaikka tarkoitus oli rakentaa eri ryhmiä ja eri alueilla toimivia yksiköitä ja henkilöitä yhdistävä digitaalinen silta. Tutkimukseni osoitti hypoteesini paikkansapitävyyden, sillä siinä tuli esille, että digitaalinen kuilu on olemassa, vaikkei kuilu olekaan kovin syvä, ja että verkkoon pääsy oli suurin sitä aiheuttava tekijä.
 • Vallinheimo, Eija (2001)
  Digitaalisen kuvankäsittelyyn liittyvän etiikan tutkimus on Suomessa ollut melko olematonta. Tutkimukselle on kuitenkin tarvetta, sillä sekä tekninen kehitys että erilaiset muutokset ajattelutavoissa lisäävät eettisen pohdinnan tarvetta. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan täyttämään tällä hetkellä kuvajournalismin tutkimuksessa vallitsevaa aukkoa. Tutkielmassa on tarkasteltu, millaisena digitaalisen kuvankäsittelyn etiikka näyttäytyy sanomalehdessä. Tut-kimuksen kohteena oli Helsingin Sanomien kuvatoimitusten henkilökunta ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä vastauksia seuraaviin erillisiin tutkimuskysymyksiin: mihin etiikkakäsitykseen kuvajournalistien käsitykset pohjautuvat, kenelle tutkittavat ovat lojaaleja ja mitkä tilannetekijät he ottavat huomioon sekä mitkä eettiset arvot ohjaavat Helsingin Sanomien kuvankäsittelyä? Digitaalisen kuvankäsittelyn etiikan tutkiminen aloitettiin soveltamalla professori Ralph Potterin alunperin teologian puolelle kehittelemää eettisen päätöksenteon mallia kuvajournalismin tutkimukseen. Mallin pohjalta haastateltiin 13 Helsingin Sanomien kuvatoimituksen työntekijää. Vastaukset analysoitiin teemoittelemalla, käyttäen edelleen apuna Potterin mallia. Malli osoittautui hyväksi työkaluksi tutkia eettistä päätöksentekoa. Tulosten perusteella haastateltujen eettinen päätöksenteko ei näyttäisi olevan kovinkaan tietoista tai hyvin perusteltua. Digitaalisen kuvankäsittelyn etiikkaa ei enemmistön mielestä tarvinnut erityisesti pohtia, koska kuvamanipulaatioita ei Helsingin Sanomissa pääsääntöisesti tehdä. Tämän lisäksi suhtautuminen digitaalisen kuvankäsittelyn korjailutarkoitusta laajempaan käyttöön oli vastaajien keskuudessa melko kielteinen. Näiden tulosten pohjalta tutkimuksessa pohditaan myös sitä, olisiko digitaalista kuvankäsittelyä mahdollista käyttää nykyistä enemmän sanomalehtien sivuilla. Eettisesti pitävästi perusteltujen, manipuloitujen kuvien käyttö saattaisi uudistaa kuvajournalismia myönteisellä tavalla. Tämä edellyttää sitä, että pidetään huolta siitä, etteivät tällaiset kuvat harhauta lukijoita. Asiaa havainnollistetaan tutkimuksessa kuvaesimerkkien avulla. Teknistä kehitystä ei tutkimuksessa nähdä uhkana lehtikuvan uskottavuudelle vaan pikemminkin mahdollisuutena kehittää sanomalehtikuvien ilmaisukykyä.
 • Nousiainen, Taru (2014)
  Tutkielman aiheena on digitaalisen sisällön kauppa. Inspiraation lähteenä tutkielman aiheelle on toiminut Euroopan komission lokakuussa 2011 julkaisema ehdotus yhteiseksi eurooppalaiseksi kauppalaiksi (KOM(2011) 635 lopullinen). Komission mukaan digitaalimaailman kasvupotentiaali on valtava, mutta oikeudellinen sääntely on epävarmalla pohjalla. Tutkimuskysymystä määritettäessä on lähdetty siitä, kuinka todellinen EKL:n perusteluissa mainittu oikeudellinen epävarmuus digitaalisen sisällön kaupassa on. Tältä osin tutkimuskysymys voidaan muotoilla yksinkertaisesti seuraavalla tavalla: Onko digitaalisen sisällön kauppaa todella tarvetta säännellä muusta irtaimesta erillisenä? Lopputulokseen pääsemiseksi on tarpeen tarkastella ensin jo olemassa olevia säännösmalleja ja niiden soveltuvuutta, kun kaupankäynnin kohteena on digitaalinen sisältö, kuten älypuhelinten sovellukset tai tietokoneohjelmistot. Tarkastelun kohteena ovat kauppalaki ja kansainvälinen kauppalaki, eli CISG. Tutkielmassa on ensiksi lähdetty selvittämään sähköisen kaupan eri muotoja. Epäsuorassa sähköisessä kaupankäynnissä tavaroiden markkinointi ja myyminen tapahtuu sähköisesti, internetin välityksellä, mutta varsinainen toimitus fyysisesti; tämä siitä yksinkertaisesta syystä, että epäsuoran sähköisen kaupankäynnin kohteena ovat tavalliset irtaimet esineet, kuten vaatteet tai elektroniikka. Suorassa sähköisessä kaupankäynnissä on kyse puolestaan internetin mahdollisuuksien täysimääräisestä hyödyntämisestä, sillä tällöin koko kauppatapahtuma voidaan hoitaa tilaamisesta toimitukseen sähköisesti. Suorasta sähköisestä kaupankäynnistä puhuttaessa kaupan kohteena onkin digitaalinen sisältö, kuten musiikki, elokuvat tai tietokone-ohjelmat, joiden toimittamiseen ei tarvita erillisiä fyysisiä instrumentteja, vaan ne voidaan toimittaa tilaajalle sähköisesti esimerkiksi suoraan tietokoneeseen lataamalla. Kolmannessa luvussa on käyty läpi sekä kotimaista että kansainvälistä lainsäädäntöä erityisesti digitaalisen sisällön kannalta. Erilaisia kotimaisia näkökulmia on haettu perinteisestä poikkeavasti sekä esine- että immateriaalioikeuksien alueelta. Loppuviimein tarkastelu kuitenkin kulminoituu kauppalakiin. Erityisesti oikeuskirjallisuudesta johdetun näkemyksen mukaan kauppalakia voidaan soveltaa analogisesti sellaisten sopimusten alueella, joilla ei ole omaa lainsäädäntöä, eikä näin ollen liene syytä olla soveltamatta sitä myös digitaalisen sisällön ollessa kaupan kohteena. Kansainvälisen kauppalain eli CISGin osalta on käyty läpi erityisesti sitä koskevaa oikeuskirjallisuutta. Toisin kuin hypoteesina ennen tutkimuksen tekoa oletettiin, CISG voisikin lähtökohtaisesti tulla sovellettavaksi myös tietokoneohjelmistojen kauppaan. Tulevaisuuden osalta tutkielmassa on selvitetty eurooppalaisen kauppalakiehdotuksen eri piirteitä aina sen esitetyn tarpeellisuuden arvioinnista yksittäisiin säännöksiin ja sitä kohtaan esitettyyn kritiikkiin saakka. Kauppalakiehdotuksen perusteluiden mukaan merkittävimpiä esteitä yritysten rajatylittävälle kaupalle ovat siitä johtuvat korkeat liiketoimintakustannukset, jotka aiheutuvat muun muassa toisen jäsenvaltion sopimusoikeudellisen lainsäädännön selvittämisestä, oikeudellisen neuvonnan hankkimisesta johtuvista kustannuksista sekä toisen jäsenvaltion kuluttajalainsäädännön selvittämisestä. Näihin on siis ehdotuksen mukaan pyrkimys vaikuttaa, ja sen myötä saada digitaalisen sisällön kauppa kukoistamaan myös jäsenvaltioiden rajojen yli. Tutkielman loppupäätelminä esitetään, ettei erityissääntelylle kenties olisikaan todellista tarvetta. Tutkimuksen mukaan nykyiset lait olisivat pääasiassa sovellettavissa myös digitaaliseen sisältöön. Kenties parhaimpana vaihtoehtona voisi olla jo olemassa olevien lakien päivittäminen, kuten on erityisesti CISGin osalta ehdotettu. CISGin osalta esitetty ajatus CISGin ja EKL:n eräänlaisesta harmonisaatiosta ja sen myötä CISGin päivittämisestä onkin mielenkiintoinen ja varteenotettava vaihtoehto.