Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 3142-3161 of 28473
 • Aho, Jari (Helsingin yliopisto, 2008)
  The purpose of this study is to describe the development of application of mass spectrometry for the structural analyses of non-coding ribonucleic acids during past decade. Mass spectrometric methods are compared of traditional gel electrophoretic methods, the characteristics of performance of mass spectrometric, analyses are studied and the future trends of mass spectrometry of ribonucleic acids are discussed. Non-coding ribonucleic acids are short polymeric biomolecules which are not translated to proteins, but which may affect the gene expression in all organisms. Regulatory ribonucleic acids act through transient interactions with key molecules in signal transduction pathways. Interactions are mediated through specific secondary and tertiary structures. Posttranscriptional modifications in the structures of molecules may introduce new properties to the organism, such as adaptation to environmental changes or development of resistance to antibiotics. In the scope of this study, the structural studies include i) determination of the sequence of nucleobases in the polymer chain, ii) characterisation and localisation of posttranscriptional modifications in nucleobases and in the backbone structure, iii) identification of ribonucleic acid-binding molecules and iv) probing of higher order structures in the ribonucleic acid molecule. Bacteria, archaea, viruses and HeLa cancer cells have been used as target organisms. Synthesised ribonucleic acids consisting of structural regions of interest have been frequently used. Electrospray ionisation (ESI) and matrix-assisted laser desorption ionisation (MALDI) have been used for ionisation of ribonucleic analytes. Ammonium acetate and 2-propanol are common solvents for ESI. Trihydroxyacetophenone is the optimal MALDI matrix for ionisation of ribonucleic acids and peptides. Ammonium salts are used in ESI buffers and MALDI matrices as additives to remove cation adducts. Reverse phase high performance liquid chromatography has been used for desalting and fractionation of analytes either off-line of on-line, coupled with ESI source. Triethylamine and triethylammonium bicarbonate are used as ion pair reagents almost exclusively. Fourier transform ion cyclotron resonance analyser using ESI coupled with liquid chromatography is the platform of choice for all forms of structural analyses. Time-of-flight (TOF) analyser using MALDI may offer sensitive, easy-to-use and economical solution for simple sequencing of longer oligonucleotides and analyses of analyte mixtures without prior fractionation. Special analysis software is used for computer-aided interpretation of mass spectra. With mass spectrometry, sequences of 20-30 nucleotides of length may be determined unambiguously. Sequencing may be applied to quality control of short synthetic oligomers for analytical purposes. Sequencing in conjunction with other structural studies enables accurate localisation and characterisation of posttranscriptional modifications and identification of nucleobases and amino acids at the sites of interaction. High throughput screening methods for RNA-binding ligands have been developed. Probing of the higher order structures has provided supportive data for computer-generated three dimensional models of viral pseudoknots. In conclusion. mass spectrometric methods are well suited for structural analyses of small species of ribonucleic acids, such as short non-coding ribonucleic acids in the molecular size region of 20-30 nucleotides. Structural information not attainable with other methods of analyses, such as nuclear magnetic resonance and X-ray crystallography, may be obtained with the use of mass spectrometry. Sequencing may be applied to quality control of short synthetic oligomers for analytical purposes. Ligand screening may be used in the search of possible new therapeutic agents. Demanding assay design and challenging interpretation of data requires multidisclipinary knowledge. The implement of mass spectrometry to structural studies of ribonucleic acids is probably most efficiently conducted in specialist groups consisting of researchers from various fields of science.
 • Juntunen, Katja (Helsingin yliopisto, 2008)
  The purpose of this study is to examine the reception of Matthew 5 in Martin Luther s sermons; in other words to investigate how Luther interprets and applies Jesus teaching of the better righteousness and the law in Mt 5. The study applies the reception-historical approach and contributes to the history of effects and the history of interpretation in New Testament exegesis. The study shows that Luther understands the better righteousness of Mt 5 as good works and fulfillment of the law. Luther s interpretation coheres with the intention of the Evangelist, even if Luther s overall concept of righteousness is foreign to Matthew. In Luther s view righteousness is twofold: The greater righteousness of Mt 5 is the second and the actual righteousness (iustitia activa), which follows the first and the foreign righteousness (iustitia passiva). The first righteousness (faith) is for Luther the work of God, while the second righteousness (good works) is co-operation between a Christian and God. In this co-operation the law, as it is taught by Jesus, is not the opposite of the gospel, but the gospel itself in the sense of Christ as an example . The task of the law is to show the dependence of a Christian on God and to help one to love and to serve one s neighbour (brothers as well as enemies) properly. The study underlines a feature in Luther s thinking that has received little attention in Lutheran theology: Luther insists on preaching the law to Christians. In his view Mt 5 is directed to all Christians and particularly to pastors, for whom Jesus here gives an example of how to preach the law. Luther believes similarly to Matthew that Jesus reveals the real meaning of Mosaic Law and confirms its validity for Christians in Mt 5. Like Matthew, Luther insists on the practicability of the commandments of Mt 5 in his view Christians fulfil the law also with joy yet his interpretation of Mt 5 attenuates the radical nature of its commandments. Luther s reception of the individual pericopes of Mt 5 is considerably generative and occasionally contradictory, which is explained by the following factors, among others: Luther receives many ideas from tradition and reads them and his own theological concepts into Matthew s Gospel. He interprets Mt 5 through his understanding of some Old Testament passages as well as Paul. Most of all, Luther s reception of Mt 5 is shaped by his own experience as a preacher, by his relation to his religious enemies, rulers and to the congregation of Wittenberg. Here Luther shares with Matthew the experience of being opposed and concern about the upright living of the believers, which in both cases also explains the polemical tone of the paraenesis.
 • Linderborg, Hilkka Sisko (2007)
  Jag vill med min pro gradu –avhandling lyfta upp de ryskspråkiga anhörigvårdarnas upplevelser i vårdandet av sina dementa anhöriga. Jag ville veta vad som är specifikt för de rysktalande anhöriga i sitt vårdande. Dessutom vill jag ha svar på hurdana copingstrategier de har skapat för att klara av rollen som anhörigvårdare. Slutligen har jag prövat om triple jeopardy –hypotesen stämmer med intervjupersonernas levnadsförhållanden. Undersökningen utfördes med kvalitativa temaintervjuer med 12 ryskspråkiga anhörigvårdare i tre kommuner inom södra Finland. Länderna som de hade flyttat ifrån var Estland, Litauen, Moldavien, Ryssland, Tjetjenien och Ukraina. Graden av vårdtagarens minnesproblem eller demenssjukdomens art var inte avgörande utan villkoret var att vårdgivarna ansåg att den anhöriges minnesförmåga var nedsatt i sådan omfattning att hon behövde hjälp av utomstående i de vardagliga sysslorna. Anhörigvårdarnas upplevelser av vårdandet kodades enligt kvalitativ innehållsanalys först in i fyra huvudteman och dessa i sin tur i två underteman enligt följande: information (om demens / om service), vårdandets kultur (i f.d. hemlandet / i Finland), vardag (flera att ta hand om / ekonomi) och språket (i hemmet / utanför hemmet). Forskningsresultaten visar att för majoriteten av informanterna var själva benämningen demens främmande. Oberoende av vilken del av det forna Sovjetunionen informanterna kommer ifrån så saknar de kunskaper om minnessjukdomar. Även om det hör till den ryska kulturen att ta hand om sina äldre, är majoriteten ändå positivt inställd till institutionell vård, då de inte själva orkar med vårdandet. Deras bristande språkkunskaper ihop med skamkänslor gör att de har svårt att söka och få information om äldrevårdens serviceformer varken på finska eller på ryska. Myndigheterna tenderar att vara sparsamma med mängden och kvaliteten av information och saknar inlevelseförmåga i de rysktalande anhörigas situation. Informanternas vardag kännetecknades av att – utöver den demensdrabbade vårdtagaren – hade de flera att ta hand om och om att ekonomiskt levde de i knappa förhållanden. Trots allt, med de jämförelser som de gör mellan hur deras liv skulle vara i det gamla hemlandet och hur de nu har det i Finland, anser de att de inte har anledning att vara missnöjda. Undersökningen visar att de mest kännetecknande copingstrategierna med tanke på deras ryska bakgrund är livsinställning, religion och sociala nätverk.
 • Rantala, Leif (1975)
 • Viisanen-Kuopila, Hanna (2012)
  Direct injury to nerves in the peripheral or central nervous system produces peripheral or central neuropathic pain. Approximately 7 - 8 % of the population in Europe suffer from neuropathic pain. The treatment of chronic neuropathic pain is challenging and the response to most treatments is generally modest. In 1991 Tsubokawa introduced motor cortex stimulation as an alternative treatment for pain, and it has been used as a treatment for chronic pain in patients who are resistant to other treatments such as drugs. The mechanisms of motor cortex stimulation in pain relief are still poorly understood although several hypotheses have been proposed. Human studies indicate that the brain systems involved in the emotional appraisal of pain and in the descending pain modulation may have a role in the motor cortex stimulation-induced pain suppression. Painful signals are modulated in the spinal cord before they reach the supraspinal nervous systems. Supraspinal descending modulation systems, such as the noradrenergic locus coeruleus, serotonergic rostroventromedial medulla (RVM) and opioidergic periaqueductal gray matter filter and modulate nociceptive transmission in the spinal cord. Previous studies indicate that the opioidergic system relays primary motor cortex (M1) stimulation-induced antinociception in neuropathy. The aim of the thesis was to characterize the M1 stimulation-induced antinociceptive effects, and to find out whether the descending antinociception is relayed through the noradrenergic, serotonergic or dopaminergic pathways in an animal model of chronic neuropathic pain. The results indicate that the stimulation of M1 attenuates pain-related responses in neuropathic animals through activation of several descending pain inhibitory systems. The RVM and the descending serotonergic pathway acting on the spinal 5-HT1A receptor both contribute to the spinal antinociception induced by M1 stimulation in neuropathic animals. Moreover, supraspinal, presumably striatal and spinal dopamine D2 receptors, are involved in mediating descending antinociceptive actions from M1 to the spinal cord. The dopaminergic A11 cell group is among the relay centers mediating the descending antinociceptive effect as well. A better understanding of the mechanisms involved in the M1 stimulation-induced antinociception could improve the clinical treatment of persistent pain.
 • Keskioja, Sanna (Helsingin yliopisto, 2007)
  Requirements engineering is an important phase in software development where customer's needs and expectations are transformed into a software requirements specification. The requirements specification can be considered as an agreement between the customer and the developer where both parties agree on the expected system features and behaviour. However, requirements engineers must deal with a variety of issues that complicate the requirements process. The communication gap between the customer and the developers is among typical reasons for unsatisfactory requirements. In this thesis we study how the use case technique could be used in requirements engineering in bridging the communication gap between the customer and development team. We also discuss how a use case description can be use cases can be used as a basis for acceptance test cases.
 • Viitala, Jenni (2005)
  Tutkielma käsittelee Indonesian desentralisaatiota ja sen vaikutuksia hyvän hallinnon kehittymiselle. Indonesia on viimeisten viiden vuoden aikana läpikäynyt suuria muutoksia. Suharton diktatuuri vaihtui demokraattiseksi hallintojärjestelmäksi, paikallishallinnot saivat runsaasti autonomiaa ja lisäksi Aasian talouskriisi koetteli Indonesiaa erityisen ankarasti. Desentralisaatio toteutettiin pitkälti valtion yhtenäisyyden vaalimiseksi, sillä paikalliset autonomiavaatimukset olivat 1990-luvun lopulla vahvistuneet monin paikoin. Desentralisaation merkitystä hyvän hallinnon kehittymiselle tutkielma lähestyy erilaisten hallinnon laatua kuvaavien teemojen kuten kansalaisten osallistamisen päätöksentekoon ja korruption avulla. Pyrkimyksenä on selvittää miten laajamittainen poliittinen, hallinnollinen ja taloudellinen desentralisaatio ovat näiden teemojen osalta vaikuttanut hallinnon laatuun. Desentralisaation vaikutusten ohella pohditaan myös merkittävimpiä tekijöitä ja puutteita, jotka estävät hyvän hallinnon toteutumista Indonesiassa. Desentralisaation perusteleminen hallinnon laatua parantavilla ominaisuuksilla on ollut vahvasti esillä sekä teoreettisessa kirjallisuudessa että kansainvälisten avustusjärjestöjen agendoilla. Mm. UNDP on todennut desentralisaation avulla olevan mahdollista mm. parantaa palveluja sekä vahvistaa demokraattisten arvojen olemassaoloa. Kriittisemmin desentralisaation hallinnon laatua parantaviin vaikutuksiin suhtautuvat sen sijaan korostavat desentralisaation johdosta esimerkiksi korruption lisääntyvän alemmilla hallintotasoilla. Jokaisen tutkielmassa käsitellyn teeman yhteydessä tarkastellaan myös sitä, millaisia väitteitä desentralisaation ja hallinnon laatua kuvaavan teeman suhteesta on esitetty, ja miten nämä väitteet Indonesian kohdalla pitävät paikkansa. Tutkielma osoittaa, että desentralisaatiolla ei ole ollut ainoastaan hallinnon laatua parantavia vaikutuksia Indonesiassakaan. Desentralisaatio on toisaalta tukenut tiettyjen hyvään hallintoon liitettyjen ominaisuuksien, kuten kansalaisten osallistamisen päätöksentekoon, vahvistamista. Korruptiota sen sijaan ei ole Indonesiassa pystytty kitkemään desentralisaationkaan avulla. Lisäksi tutkielmassa summataan, mihin toimenpiteisiin tulisi hallinnon laadun parantamiseksi jatkossa kiinnittää huomiota. Näitä puutteita, joiden kehittäminen toisi vahvan perustan hyvän hallinnon edistämiselle ovat desentralisaation huolellisempi suunnittelu, kansalaisyhteiskunnan osallistamisen ja avoimen tiedonvälityksen institutionalisointi sekä vastuuvelvollisuusmekanismien vahvistaminen
 • Meaney, Alexander (2015)
  X-ray computed tomography (CT) is widely used in medical imaging and materials science. In this imaging modality, cross-sectional images of a physical object are formed by taking numerous X-ray projections from different angles and then applying a reconstruction algorithm to the measured data. The cross-sectional slices can be used to form a three-dimensional model of the interior structure of the object. CT is a prime example of an inverse problem, in which the aim is to recover an unknown cause from a known effect. CT technology continues to develop, motivated by the desire for increased image quality and spatial resolution in reconstructions. In medical CT, reducing patient dose is a major goal. The branch of CT known as X-ray microtomography (micro-CT) produces reconstructions with spatial resolutions in the micrometer range. Micro-CT has been practiced at the University of Helsinki since 2008. The research projects are often interdisciplinary, combining physics with fields such as biosciences, paleontology, geology, geophysics, metallurgy and food technology. This thesis documents the design and construction of a new X-ray imaging system for computed tomography. The system is a cone beam micro-CT scanner intended for teaching and research in inverse problems and X-ray physics. The scanner consists of a molybdenum target X-ray tube, a sample manipulator, and a flat panel detector, and it is built inside a radiation shielding cabinet. Measurements were made for calibrating the measurement geometry and for testing reconstruction quality. Two-dimensional reconstructions of various samples were computed using the plane which passes through the X-ray point source and is perpendicular to the axis of rotation. This central plane of the cone beam reduces to fan beam geometry. All reconstructions were computed using the filtered backprojection (FBP) algorithm, which is the industry standard. Tomographic reconstructions of high quality were obtained from the measurements. The results show that the imaging system is well suited for CT and the study of reconstruction algorithms.
 • Bakharzy, Mohammad (2014)
  In the new era of digital economy, agility and the ability to adapt to market changes and customers’ needs is crucial for sustainable competitiveness. It is vital to identify and consider customers’ and users’ needs in order to make fact-driven decisions and evaluate assumptions and hypotheses before actually allocating resources to them. Understanding the customers’ needs and delivering valuable products or services based on deep customer insight, demands Continuous Experimentation. Continuous Experimentation refers to collecting customers’ and users’ feedback constantly and understand the real value of product and services to test new ideas and hypothesis as early as possible with minimum resource allocation. Experimentation requires a technical infrastructure including tools, methods, processes, interfaces and APIs to collect, store, visualize and analyze the data. This thesis analyses the state of the practice and state of the art regarding current tools with functionalities that support or might support continuous experimentation. The results of this analysis is a set of problems identified for current tools as well as a set of requirements to be fulfilled for tackling those problems. Among the problems, customizability of the tools to meet the needs of different companies and scenarios is of utmost importance. The lack of customizability in current tools offered companies to allocate their resources to develop their own proprietary tools tailored for their custom needs. Based on requirements that support better customizability, a prototype tool that supports continuous experimentation has been designed and implemented. The support of the tool is evaluated in a real-world scenario with respect to the requirements and customizability issue.
 • Kivinen, Veli-Pekka (2007)
  This study addresses three important issues in tree bucking optimization in the context of cut-to-length harvesting. (1) Would the fit between the log demand and log output distributions be better if the price and/or demand matrices controlling the bucking decisions on modern cut-to-length harvesters were adjusted to the unique conditions of each individual stand? (2) In what ways can we generate stand and product specific price and demand matrices? (3) What alternatives do we have to measure the fit between the log demand and log output distributions, and what would be an ideal goodness-of-fit measure? Three iterative search systems were developed for seeking stand-specific price and demand matrix sets: (1) A fuzzy logic control system for calibrating the price matrix of one log product for one stand at a time (the stand-level one-product approach); (2) a genetic algorithm system for adjusting the price matrices of one log product in parallel for several stands (the forest-level one-product approach); and (3) a genetic algorithm system for dividing the overall demand matrix of each of the several log products into stand-specific sub-demands simultaneously for several stands and products (the forest-level multi-product approach). The stem material used for testing the performance of the stand-specific price and demand matrices against that of the reference matrices was comprised of 9 155 Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) sawlog stems gathered by harvesters from 15 mature spruce-dominated stands in southern Finland. The reference price and demand matrices were either direct copies or slightly modified versions of those used by two Finnish sawmilling companies. Two types of stand-specific bucking matrices were compiled for each log product. One was from the harvester-collected stem profiles and the other was from the pre-harvest inventory data. Four goodness-of-fit measures were analyzed for their appropriateness in determining the similarity between the log demand and log output distributions: (1) the apportionment degree (index), (2) the chi-square statistic, (3) Laspeyres quantity index, and (4) the price-weighted apportionment degree. The study confirmed that any improvement in the fit between the log demand and log output distributions can only be realized at the expense of log volumes produced. Stand-level pre-control of price matrices was found to be advantageous, provided the control is done with perfect stem data. Forest-level pre-control of price matrices resulted in no improvement in the cumulative apportionment degree. Cutting stands under the control of stand-specific demand matrices yielded a better total fit between the demand and output matrices at the forest level than was obtained by cutting each stand with non-stand-specific reference matrices. The theoretical and experimental analyses suggest that none of the three alternative goodness-of-fit measures clearly outperforms the traditional apportionment degree measure. Keywords: harvesting, tree bucking optimization, simulation, fuzzy control, genetic algorithms, goodness-of-fit
 • Niemi, Tiina (Helsingfors universitet, )
  Tutkielmassa selvitetään miten immateriaalioikeuden eri suojamuodot soveltuvat designhuonekalujen suojaamiseen jäljittelyltä tarkastelemalla tekijänoikeuden, mallioikeuden ja kolmiulotteisten tavaramerkkien etuja ja heikkouksia suojan saamisen edellytysten ja suojan sisällön näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaisia keinoja puuttua orjalliseen jäljittelyyn ja maineen norkkimiseen. Oikeuksien täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä käsitellään kokoavasti kaikkien suojamuotojen osalta yhdessä. Taideteollisuuden alan toimijoiden keskuudessa liikkuu virheellisiä käsityksiä siitä, että tekijänoikeus suojaisi auto-maattisesti kaikkea muotoilua. Käyttötaiteen tuotteiden teoskynnyksen on katsottu olevan Suomessa huomattavan korkealla korkeimman oikeuden ratkaisukäytännöstä ja tekijänoikeuslain esitöistä johtuen. Tekijänoikeusneuvosto on kuitenkin antanut lukuisia ratkaisuja, joissa se on katsonut erilaisten huonekalujen nauttivan tekijänoikeussuojaa. Tutkielmaan on kerätty korkeimman oikeuden ratkaisuissa ja tekijänoikeusneuvoston lausunnoissa käsiteltyjen huonekalujen kuvia, jotka havainnollistavat sitä, minkälaiset huonekalut ovat saaneet suojaa ja minkälaiset eivät. Designhuonekaluistaan kuuluisaan Tanskaan viitataan tutkielmassa mielenkiintoisena vertailukohteena ja esimerkkinä liberaalista suhtautumisesta käyttötaiteen tuotteiden tekijänoikeussuojaa kohtaan. Tanskassa olennainen kysymys ei koskekaan sitä, nauttiiko huonekalu tekijänoikeussuojaa vaan sitä, milloin kysymyksessä on huonekalun tekijänoikeuden loukkaus eli mikä on huonekalun tekijänoikeussuojan laajuus. Uutuuden ja yksilöllisyyden edellytysten täyttyessä huonekalulle on mahdollista saada mallioikeussuojaa, joka suojaa huonekalua kopiotuotteiden lisäksi tuotteilta, jotka aikaansaavat samanlaisen kokonaisvaikutelman. Huonekalu kannattaa suojata ensisijaisesti rekisteröidyllä mallioikeudella maissa, joissa suojan katsotaan olevan tarpeellinen. Verrattain lyhyt 25 vuoden suoja-aika ja suojamuodon suhteellinen tuntemattomuus voidaan nähdä mallioikeuden heikkouksina. Kolmiulotteisten tavaramerkkien haasteena on puolestaan niiden erottamiskyky. Kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröimistä voidaan kuitenkin pohtia siinä vaiheessa, kun mallioikeuden suoja-aika on päättymässä ja tuotteen ulkoasun voitaisiin väittää vakiintuneen tavaramerkiksi pitkäaikaisen käytön myötä. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla voi olla perusteita puuttua huonekalujen jäljittelyyn kiellettynä orjallisena jäljittelynä ja maineen norkkimisena. SopMenL:n soveltamiseen liittyy kuitenkin melko tiukat alkuperäisen tuotteen tunnettuuden ja omaperäisyyden kriteerit, sekä orjallisen jäljittelyn osalta vaatimus sekaannusvaarasta tuotteiden välillä ja norkkimisen osalta vaatimus alkuperäisen tuotteen maineesta ja sen oikeudettomasta hyödyntämisestä. Laajinkaan suojaportfolio ei ole juuri minkään arvoinen, jos oikeuksia ei panna tarvittaessa tehokkaasti täytäntöön. Markkinoita tulee seurata aktiivisesti ja mahdollisiin loukkauksiin puuttua systemaattisesti ja nopeasti. Huonekalusuunnittelijoiden ja -valmistajien kannattaa pohtia myös muita kuin oikeudellisia keinoja tuotteidensa suojaamiseksi jäljittelyltä. Kuluttajia voidaan valistaa siitä, mitä eroja alkuperäisten ja jäljitelmätuotteiden välillä on, ja lisäksi huonekaluihin voidaan sijoittaa erilaisia tunnisteita, joiden avulla on mahdollista selvittää tuotteiden alkuperä.
 • Hore, Sayantan (2015)
  Content Based Image Retrieval or CBIR systems have become the state of the art image retrieval technique over the past few years. They showed commendable retrieval performance over traditional annotation based retrieval. CBIR systems use relevance feedback as input query. CBIR systems developed so far did not put much effort to come up with suitable user interfaces for accepting relevance feedback efficiently i.e. by putting less cognitive load to the user and providing a higher amount of exploration in a limited amount of time. In this study we propose a new interface "FutureView" which allows peeking into the future providing access to more images in less time than traditional interfaces. This idea helps the user to choose more appropriate images without getting diverted. We used Gaussian process upper confidence bound algorithm for recommending images. We successfully compared this algorithm with Random and Exploitation algorithms with positive results.
 • Ahonen, Paula-Maaria (2004)
  Eurooppa-neuvoston esittämä Euroopan unionin tulevaisuutta koskeva julistus Laekenissa 2001 käynnisti perustuslaillisen prosessin, joka huipentui tulevaisuuskonventin esittämään ehdotukseen sopimukseksi perustuslaista. Se sisälsi kohdan, jossa ehdotettiin kiertävän Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuuden korvaamista pysyvällä puheenjohtajuudella. Puheenjohtaja ohjaisi Eurooppa-neuvoston työtä ja edustaisi Euroopan unionia sen yhteisissä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa asioissa. Tutkimus keskittyy ehdotuksen eri vaiheisiin ja pyrkii selvittämään, miten ajatus pysyvästä puheenjohtajuudesta alunperin kehittyi, ketkä olivat sen takana ja miten ehdotus lopulta päätyi perustuslakisopimukseen. Painopisteinä ovat päätöksentekoprosessi ja sen eri vaiheet sekä eri tapahtumien ja toimijoiden vaikutus niissä. Näitä lähestytään eri päätöksentekoteorioiden näkökulmasta sekä kontekstista, joka korostaa Euroopan unionin päätöksenteon omalaatuisuutta. Tutkimus jakautuu kolmeen eri vaiheeseen, jotka ovat vireillepano, valmistelu ja ratkaisu. Näistä erityisesti valmistelua korostetaan, sillä se tapahtui tulevaisuuskonventissa, joka edusti uudenlaista tapaa tarkastella unionin perussopimuksia. Tutkimus on tapaustutkimus ja se pohjautuu haastatteluihin ja dokumentteihin.
 • Päivärinta, Hanna (2011)
  Designin rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa on tullut vahvasti esiin viime vuosina. Suur-Helsingin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Lahti) voittama World Design Capital 2012 -titteli on lisännyt osaltaan designiin kiinnittyvää huomiota. Designiin liittyvät ulottuvuudet ovat laajat ja sen tuoma lisäarvo yrityksille on mielenkiintoinen tutkimuskohde, johon voidaan yhdistää myös viestinnän näkökulma. Design on siis muutakin kuin esineiden muotoilua ja suunnittelua. Designia on tutkittu muun muassa artefaktien kautta kommunikaatiovälineenä, mutta designin roolia yritysviestinnässä ei ole juurikaan aikaisemmin tutkittu. Tämän pro gradu -työn tarkoituksena on selvittää, miten design voi toimia yrityksen viestintäfunktiona. Tämän päätutkimuskysymyksen selvittämiseksi etsitään vastaus kolmeen alakysymykseen, jotka perustuvat Joep Cornelissenin yritysviestinnän teorian kolmeen pääkäsitteeseen: yrityksen identiteettiin, sidosryhmäviestintään ja maineeseen. Joep Cornelissenin yritysviestintäteoria on myös tutkimuksen päälähde, jonka lisäksi muun muassa Pekka Aulan maineteorioilla on keskeiset roolinsa. Tutkimuksen aineisto on kerätty teemahaastatteluilla. Haastatteluja tehtiin yhteensä yksitoista ja ne on kerätty niin sanotulla lumipallo-otannalla. Kohderyhmänä olivat designalan ammattilaiset. Noin puolet haastateltavista tekee tutkimus- ja opetustyötä eri yliopistoissa, yksi kaupungin palveluksessa ja loput toimivat eri yrityksissä joissakin johtotehtävissä. Kolmen haastateltavan toimipaikka sijaitsee Lahdessa, yhden Espoossa ja muiden Helsingissä. Analyysimenetelmänä on käytetty niin ikään teemoittelua. Haastatteluaineistosta etsittiin kunkin yritysviestinnän teoriaan perustuvien teemojen yhteyttä designiin, ja yritettiin tulkita, millainen viestinnällinen rooli designilla voisi niissä olla. Haastateltavien näkemykset designista painottivat sen olevan muotoilun lisäksi luovaa ongelmanratkaisua, maineen-, brändinrakentamisen ja designammattilaisten väline, jolla asioista tehdään helpommin lähestyttäviksi ja hallittaviksi. Designilla on lisäksi strategista merkitystä ja se luo lisäarvoa yrityksille. Tutkimus osoittaa, että design toimii yrityksen viestintäfunktiona, kun se erilaisilla tavoilla ja keinoilla viestii yrityksen identiteettiä, toimii sidosryhmäviestinnän ja maineen rakentamisen välineenä. Erilaiset kansainväliset ja kansalliset muotoilupalkinnot ovat yritysten onnistuneen designtyön mittareita. Lisäksi tutkimusaineistosta nousi esiin kolme johtoteemaa designille, jotka ovat: designin viestintä-, väline- ja inhimillisyysteema. Pro gradu -työni antaa uutta kartoittavana tutkimuksena mielenkiintoista ja ajankohtaista tietoa designin roolista ja sen hyödyntämisestä yritysviestinnässä, mutta se ei anna konkreettisia esimerkkejä tai käytännön työkaluja sen toteuttamiseksi. Jatkotutkimuksen kannalta tätä ajatusta olisi mielekästä viedä eteenpäin.